Din position: Hem > Tyresö kommun > Byggnadsnämnden > Sammanträde 2018-06-20

Sammanträde 2018-06-20

Datum
Klockan
18:00
Plats
Lindalen

2 X - Dispens från strandskydd för ombyggnad av fritidshus

3 STRAND 1:11 - Dispens från strandskydd för anläggning av brygga

4 LASTBILEN 7 - Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad

5 NÄSBY 4:1469 - Bygglov för par- och radhus

6 X- Ansökan om utdömande av vite hos mark- och miljödomstolen

7 X - Byggsanktionsavgift för en olovlig tillbyggnad, en mur samt fasadändring

8 X - Byggsanktionsavgift för en olovlig tillbyggnad samt avskrivning av övriga delar av inkommen anmälan

9 X - Föreläggande om att ansa häck vid löpande vite

10 X - Byggsanktionsavgift för en olovlig tillbyggnad, fasadändring samt inredning av garagedel av huvudbyggnad till bostad

11 X - Ansökan om strandskyddsdispens för vaktstuga/ övernattningsbyggnad

12 ÄGNÖ 1:1 - Ansökan om strandskyddsdispens för torrdass

13 BOLLMORA 2:1 - Strandskyddsdispens för anlägga dike, slänt samt vägräcke för gång- och cykelbana

14 Tillfällig reduktion av bygglov- och anmälanavgift

15 Ändring av dokumenthanteringsplan

§39 Information

Dnr 2015/BN 0003 92

Byggnadsnämndens beslut
- Informationen och redovisningen noteras.

Beskrivning av ärendet
Bygglovchef Johan Forsberg informerar om verksamheten och redovisar statistik.

§40 Dispens från strandskydd för ombyggnad av fritidshus

Dnr BNS-2017-388.227
X

Byggnadsnämndens beslut
1. Dispens från strandskyddsbestämmelserna i 7 kap. 15 § Miljöbalken nekas.

2. Avgift: Nekad strandskyddsdispens 8 960 kronor (faktureras separat).
Upplysning
En dispens från strandskyddet upphör att gälla om den åtgärd som dispensen avser inte har påbörjats inom två år eller inte har avslutats inom fem år från den dag då dispensbeslutet vann laga kraft (7 kap. 18h § Miljöbalken).

Beskrivning av ärendet
Ärendet avser uppförande av tillbyggnad om 15 kvadratmeter på befintligt fritidshus. I och med tillbyggnaden skulle takets vinkel markant ändras från vad som tidigare varit på fritidshuset och tillbyggnaden skulle innebära att taknocken på fritidshuset höjs med 1,5 meter. Detta innebär att fritidshuset inte längre skulle följa bergets lutning. Fasaderna på fritidshuset skulle även bli betydligt större än de är idag. Detta medför att hemfridszonen betydligt ökas och att tillbyggnaden får en mer avhållande effekt på allmänhetens tillträde till området än vad som idag föreligger. Mot bakgrund av detta är inte förutsättningarna för strandskyddsdispens uppfyllda. Ansökan om strandskyddsdispens ska därför inte beviljas.

§41 Dispens från strandskydd för anläggning av brygga

Dnr BNS-2017-446.227

STRAND 1:11, STRANDBACKEN 6

Byggnadsnämndens beslut
1. Dispens från strandskyddsbestämmelserna i 7 kap. 15 § miljöbalken beviljas för ersättningsbrygga.

2. Avgift: Strandskyddsdispens 8 960 kronor.
Upplysning
En dispens från strandskyddet upphör att gälla om den åtgärd som dispensen avser inte har påbörjats inom två år eller inte har avslutats inom fem år från den dag då dispensbeslutet vann laga kraft (7 kap. 18h § Miljöbalken).

Beskrivning av ärendet
Den ansökan som behandlas avser ersättning av befintlig brygga med samma mått som den som finns på platsen. Att det rör sig om en ersättningsbrygga har bekräftats med sökanden vid telefonsamtal.

Sökanden har uppgett att skälet till ansökan är att kostnaderna för att renovera den befintliga bygga överstiger kostnader för ersättningsbrygga. Den befintliga bryggan byggdes ca 1940 och mindre komplettering gjordes 1970. Behovet av ersättningsbrygga har vuxit fram allteftersom skicket på befintlig brygga blivit sämre.

§42 Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad

Dnr BNS-2017-553.231

LASTBILEN 7, STRÖMFALLSVÄGEN 34

Byggnadsnämndens beslut
1. Bygglov för tillbyggand av industribyggnad ges med stöd av 9 kap. 30 § plan- och bygglagen (PBL).

2. För genomförandet av åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som kontrollansvarig godtas byggherrens förslag till kontrollansvarig;
Namn: X
Adress: X
Kontrollansvarig är certifierad enligt 10 kap. 9 § PBL.

3. Avgift: Bygglov inklusive startbesked: 83 866 kronor
Kungörelse: 274 kronor
Summa avgifter: 84 140 kronor (faktureras separat)
Upplysning
Den sökande ansvarar för att tillstånd finns.

Åtgärden får inte påbörjas förrän byggnadsnämnden lämnat ett startbesked enligt 10 kap 3 § plan- och bygglagen. Tekniskt samråd krävs i detta ärende.

Innan byggnadsdelen får tas i bruk måste slutbesked ha meddelats enligt 10 kap 4 § plan- och bygglagen. Bygglovet gäller, om åtgärden påbörjats inom två år, i fem år från den dag som beslutet vinner laga kraft enligt 9 kap. 43 § plan- och bygglagen.

Åtgärden kräver tillstånd från fastighetsägaren.

I detta ärende krävs utstakning och lägeskontroll. Behörighet krävs. Kostnaderna för utstakning och lägeskontroll debiteras separat om de utförs av stadsbyggnadsförvaltningen, mät- och kartenheten.

Detta beslut delges sökanden, fastighetsägare eller annan part genom förenklad delgivning.

Beskrivning av ärendet
Ansökan avser tillbyggnad av industribyggnad med en byggnadsarea om 1 219 kvm, byggnaden får därmed en total byggnadsarea om 2 924 kvadratmeter. Vilket innebär att 57 % av fastighetens yta är bebyggd.

Tillbygganden placeras på byggnadens östra sida och har en byggnadshöjd av 6,8 meter och kläs i mörkgrön plåt, taket beläggs med sedum.

§43 Bygglov för par- och radhus

Dnr BNS-2018-90.231

NÄSBY 4:1469, KRYDDVÄGEN/FARMARSTIGEN

Byggnadsnämndens beslut
1. Bygglov ges för par- och radhus med stöd av 9 kap. 30 § plan- och bygglagen (PBL).

2. För genomförandet av åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som kontrollansvarig godtas byggherrens förslag till kontrollansvarig;
Namn: X
Adress: X
Kontrollansvarig är certifierad enligt 10 kap. 9 § PBL.

3. Avgift: Bygglov inklusive startbesked: 229 029 kronor
Kungörelse: 288 kronor
Detaljplaneavgift: 864 240 kronor
Summa avgifter: 1 093557 kronor (faktureras separat)
Upplysning
Åtgärden får inte påbörjas förrän byggnadsnämnden lämnat ett startbesked enligt 10 kap 3 § PBL. Tekniskt samråd krävs i detta ärende. Innan byggnaden får tas i bruk måste slutbesked ha meddelats enligt 10 kap 4 § PBL.

Bygglovet gäller, om åtgärden påbörjats inom två år, i fem år från den dag som beslutet vinner laga kraft enligt 9 kap. 43 § PBL.

Åtgärden kräver tillstånd från fastighetsägaren.

I detta ärende krävs utstakning och lägeskontroll. Behörighet krävs. Kostnaderna för utstakning och lägeskontroll debiteras separat om de utförs av stadsbyggnadsförvaltningen, mät- och kartenheten.

Detta beslut delges sökanden, fastighetsägare eller annan part genom förenklad delgivning.

Riksdagen beslutade den 17 maj 2006 om en ny lag om lägenhetsregister. Ajourhållning av lägenhetsregistret sköts sedan den 1 januari 2010 av kommunen. Enligt lagen ska fastighetsägaren lämna uppgifter senast en månad efter färdigställandet av byggnaden eller den förändring som har skett som föranleder ändring av lägenhetsregistret.

Jäv
Johan Rydén (MP) deltar inte i handläggningen av ärendet på grund av jäv.

Beskrivning av ärendet
Ärendet avser nybyggand av par- och radhus, komplementbyggander, plank och parkeringsplatser. Totalt blir det 47 stycken bostadsenheter, med upp till sex bostadsenheter i en och samma länga. Inom området tillkommer 48 stycken parkeringsplatser. Området bebyggs med en bruttoarea om 7 066 kvm och en öppenarea om 136 kvm.

Ansökan omfattar åtta radhus, fyra parhus och två komplementbyggnader samt sophus belägna i tidigare obebyggt område i anslutning till Kryddvägen. Bostadhusen byggs i två våningar och lägenheterna får en storlek om mellan 115-120 kvadratmeter fördelat på 4-5 rum och kök. Huvudbyggnaderna kompletteras med motbyggda förråd mot gata eller mot trädgård. Husen ut med Kryddvägen förses med takkupor och här finns, till skillnad från de andra husen, möjlighet att inreda vinden. Bostadshusen ges fasader i danskt tegel i naturnära kulörer med inslag av trä, där vissa snickerier färgsätts i avvikande kulörer. Taken byggs som sadeltak och täcks med gråmålad falsad plåt. Mellan varje bostad samt mot Kryddvägen placeras plank, så kallade spaljéstaket med en höjd upp mot 1,8 m. Komplementbyggnader utförs med fasader av träpanel i grå och bruna nyanser, taken förses med sedum.

§44 Ansökan om utdömande av vite hos mark- och miljödomstolen

Dnr BNS-2013-344.228
X

Byggnadsnämndens beslut
- Byggnadsnämnden beslutar att med stöd av 6 § lagen om viten (1985:206) samt 11 kap 37 § plan- och bygglagen, PBL, ansöka hos mark- och miljödomstolen om utdömande av försuttet vite om 50 000 kronor av X.

Beskrivning av ärendet
Den 19 april 2017 beslutade byggnadsnämnden om att:
1. Med stöd av 11 kap. 20 och 37 §§ plan- och bygglagen (2010:900) förelägga ägaren till fastigheten X att vid ett vite av 50 000 kronor, senast inom sex månader från det att beslutet vunnit laga kraft, vidta rättelse genom att riva mur och plank och ta bort markuppfyllnader på prickad mark längs X och mot skaftvägen på tomtens norra sida.

2. Om rättelseföreläggandet att riva mur och plank och ta bort markuppfyllnaderna på prickad mark längs X och mot skaftvägen på tomtens norra sida inte följs, får byggnadsnämnden med stöd av 11 kap. 27 § plan- och bygglagen besluta att åtgärden ska genomföras på den försumliges bekostnad och hur det ska ske.

3. Med stöd av 11 kap 40 § plan- och bygglagen skickas beslutet till inskrivningsmyndigheten för anteckning i fastighetsregistrets inskrivningsdel.

Beslutet delgavs den 18 maj 2017 varpå rättelse skulle vidtagits senast den 8 december 2017. Vid kommunens platsbesök den 11 april 2018 kunde konstateras att ingen rättelse vidtagits.

§45 Byggsanktionsavgift för en olovlig tillbyggnad, en mur samt fasadändring

Dnr BNS-2017-607.228
X

Byggnadsnämndens beslut
1. Byggnadsnämnden beslutar med stöd av 11 kap. 51-63§§ plan- och bygglagen (2010:900) PBL, samt 9 kap 7 § pkt 1 plan- och byggförordningen (2011:338), PBF, att ta ut en byggsanktionsavgift av X och X, i egenskap av fastighetsägare till fastigheten X på 22 750 kronor för att utan bygglov eller startbesked ha utfört en tillbyggnad på enbostadshuset på fastigheten X i form av en balkong enligt bilaga 1 och 2. Fastighetsägarna är tillsammans solidariskt ansvariga för betalningen.

2. Byggnadsnämnden beslutar att anmälan i den del som avser ändrad fasadkulör från röd till vit lämnas utan påföljd eller ingripande.

3. Byggnadsnämnden beslutar med stöd av 11 kap. 51-63 §§ plan- och bygglagen (2010:900) samt 9 kap 12 § pkt 8 plan- och byggförordningen (2011:338), PBF att ta ut en byggsanktionsavgift av X och X, i egenskap av fastighetsägare till fastigheten X, på 4 414 kronor för att utan bygglov eller startbesked ha uppfört en bygglovpliktig mur enligt bilaga 1 och 4 på fastigheten X. Fastighetsägarna är tillsammans solidariskt ansvariga för betalningen.

Beskrivning av ärendet
Den 27 september 2017 inkom till kommunen en anonym anmälan om olovligt utförda åtgärder på fastigheten X.

Den 26 oktober 2017 inkom fastighetsägaren till fastigheten X med en skrivelse som gjorde gällande att de renoverat balkongen och bytt de slipers som var murkna till fasta stenmurar i samband med att de förvärvade fastigheten under 2014.

Den 11 april 2018 vidtog kommunens tjänsteman platsbesök på fastigheten och kunde då konstatera att balkongen/altanen utökats i yta, att det uppförts en ny mur på fastighetens norra sida och att byggnadens fasadkulör ändrats från röd till vit.

Bygglov och startbesked saknas för åtgärderna som redogörs för ovan.

Ordförandeförslag
Ordföranden Annika Henningsson (M) föreslår att
1. Byggnadsnämnden beslutar med stöd av 11 kap. 51-63§§ plan- och bygglagen (2010:900) PBL, samt 9 kap 7 § pkt 1 plan- och byggförordningen (2011:338), PBF, att ta ut en byggsanktionsavgift av X och X, i egenskap av fastighetsägare till fastigheten X, Tyresö kommun, på 22 750 kronor för att utan bygglov eller startbesked ha utfört en tillbyggnad på enbostadshuset på fastigheten X i form av en balkong enligt bilaga 1 och 2. Fastighetsägarna är tillsammans solidariskt ansvariga för betalningen.

2. Byggnadsnämnden beslutar att anmälan i den del som avser ändrad fasadkulör från röd till vit lämnas utan påföljd eller ingripande.

3. Byggnadsnämnden beslutar med stöd av 11 kap. 51-63 §§ plan- och bygglagen (2010:900) samt 9 kap 12 § pkt 8 plan- och byggförordningen (2011:338), PBF att ta ut en byggsanktionsavgift av X och X, i egenskap av fastighetsägare till fastigheten X, på 4 414 kronor för att utan bygglov eller startbesked ha uppfört en bygglovpliktig mur enligt bilaga 1 och 4 på fastigheten X. Fastighetsägarna är tillsammans solidariskt ansvariga för betalningen.

Beslutsgång
Ordföranden Annika Henningsson(M) ställer frågan om byggnadsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att byggnadsnämnden bifaller förslaget.

Bilagor
Bilaga 1.pdf
Bilaga 2.pdf
Bilaga 4.pdf

§46 Byggsanktionsavgift för en olovlig tillbyggnad samt avskrivning av övriga delar av inkommen anmälan

Dnr BNS-2015-776.228
X

Byggnadsnämndens beslut
1. Byggnadsnämnden beslutar med stöd av 11 kap 51-63 §§, PBL samt 9 kap 7 § pkt 1 plan- och byggförordningen, PBF att ta ut en byggsanktionsavgift av X och X, i egenskap av fastighetsägare till fastigheten X i Tyresö kommun, på 22 750 kr för att utan bygglov och startbesked ha utfört en tillbyggnad till enbostadshuset på fastigheten X i Tyresö kommun enligt bilaga 3 och 4. Fastighetsägarna är solidariskt ansvariga för betalningen.

2. Byggnadsnämnden beslutar med stöd av 11 kap 5 § PBL att lämna anmälan utan påföljd eller ingripande i den del som avser altanen mot sjön, trätrappan placerad längs med enbostadshusets västra fasad och gillestugan/förrådsboden.

Beskrivning av ärendet
Den 20 november 2015 inkom till stadsbyggnadsförvaltningen en anonym anmälan om ett pågående svartbygge på fastigheten X. Bygglovenheten upprättade med anledning där av förevarande tillsynsärende på den aktuella fastigheten.

Vid besöken har kommunens tjänstemän kunnat konstatera att en altan har uppförts på fastighetens södra sida mot sjön. En tillbyggnad i form av en inglasad uteplats har uppförts på enbostadshusets västra sida. En trätrappa har uppförts längs med enbostadshusets västra sida. En gillastuga/förrådsbod har uppförts som är placerad på samfällighetens mark.

Bygglov eller startbesked saknas för åtgärderna som redogörs för ovan.

Bilaga
Bilaga 3.pdf
Bilaga 4.pdf

§47 Föreläggande om att ansa häck vid löpande vite- Ärendet utgår

§48 Byggsanktionsavgift för en olovlig tillbyggnad, fasadändring samt inredning av garagedel av huvudbyggnad till bostad

Dnr BNS-2014-318.228
X

Byggnadsnämndens beslut
1. Byggnadsnämnden beslutar med stöd av 11 kap 51-63 §§ plan- och bygglagen (2010:900), PBL samt 9 kap 7 § pkt 1 plan- och byggförordningen, PBF, att ta ut en byggsanktionsavgift av X på 22 750 kr för att utan bygglov eller startbesked ha utfört en tillbyggnad på enbostadshuset på fastigheten X Tyresö kommun, i form av en takkupa enligt bilaga 1 och 2.

2. Byggnadsnämnden beslutar med stöd av 11 kap 51-63 §§ plan- och bygglagen (2010:900), PBL samt 9 kap 10 § pkt 1 plan- och byggförordningen, PBF, att ta ut en byggsanktionsavgift av X på 5 688 kr för att ha utfört en bygglovpliktig fasadändring genom att utan bygglov eller startbesked satt i ett nytt fönster och ny dörr i garagedelen på enbostadshuset på fastigheten X, enligt bilaga 6.

3. Byggnadsnämnden beslutar med stöd av 11 kap 51-63 §§ plan- och bygglagen (2010:900), PBL samt 9 kap 9 § pkt 1 plan- och byggförordningen, PBF, att ta ut en byggsanktionsavgift av X på 16 539 kr för att utan bygglov eller startbesked ha inrett garagedelen av huvudbyggnaden till ytterligare en bostad på fastigheten, enligt bilaga 1 och 3.

Beskrivning av ärendet
Den 26 maj 2014 inkom till stadsbyggnadsförvaltningen en anonym anmälan om pågående svartbygge på fastigheten X. Bygglovenheten upprättade med anledning därav förevarande tillsynsärende på den aktuella fastigheten. Anmälan gjorde gällande att det skett olovliga åtgärder på fastigheten, bland annat att enbostadshuset byggts om till ett flerbostadshus och att dessa lägenheter hyrs ut.

Under juli månad 2014 hade bygglovavdelningen kontakt med X avseende de olovliga åtgärderna och den 2 juli 2014 skickade kommunen ett mail till vederbörande med information om att de måste ansöka om lov i efterhand för den nya takkupan, fasadändringarna (nya dörrar/fönster) och att garaget gjorts om till ett bostadsrum. Vidare informerade kommunen fastighetsägaren att de bör upphöra med alla byggarbeten till dess att lov meddelats.

Den 16 juni 2016 inkom X med en ansökan om bygglov för att de ovan angivna åtgärderna.

Under första kvartalet 2017 såldes fastigheten till nya ägare, de aktuella åtgärderna var då redan utförda. Omfattningen av ändringarna framgår av ansökningshandlingarna som X skickade in den 16 juni 2016.

Den 9 maj 2018 vidtog kommunen ett platsbesök på fastigheten tillsammans med de nuvarande fastighetsägarna och kunde då konstatera att alla de utförda åtgärderna är slutförda.

Ansökan om bygglov och anmälan om att inreda ytterligare en bostad i garagedelen i huvudbyggnaden handläggs fortfarande.

Det aktuella tjänsteutlåtandet har skickats till fastighetsägaren för eventuella synpunkter senast den 11 juni 2018. Inget yttrande har inkommit per den 12 juni 2018.

Bilagor
Bilaga 1.pdf
Bilaga 2.pdf
Bilaga 3.pdf
Bilaga 6.pdf

§49 Ansökan om strandskyddsdispens för vaktstuga/övernattningsbyggnad

Dnr BNS-2016-151.227
X

Byggnadsnämndens beslut
1. Byggnadsnämnden beslutar med stöd av 7 kap 15 § Miljöbalken, MB, att avslå ansökan om dispens från strandskyddet för en vaktstuga om ca 10 kvm byggnadsarea på fastigheten X.

2. Avgift: Strandskyddsdispens: 9 100 kronor
Kungörelse: 2 002 kronor
Upplysning
En dispens från strandskyddet upphör att gälla om den åtgärd som dispensen avser inte har påbörjats inom två år eller inte har avslutats inom fem år från den dag då dispensbeslutet vann laga kraft (7 kap. 18h § Miljöbalken).

Beskrivning av ärendet
Ansökan om dispens från strandskyddet för en vaktstuga om 10 kvm byggnadsarea inkom den 10 mars 2016. Byggnaden är lokaliserad på X.

Vaktstugan uppfördes på fastigheten 1982 i samband med att kommunen tillsammans med länsstyrelsen beviljade bygglov och strandskyddsdispens under en begränsad period om 5 år. Både bygglovet och dispensen förlängdes 1987-88 för att gälla till och med 1999. Efter 1999 har inga nya ansökningar gjorts för att behålla byggnaden på den aktuella platsen, byggnaden har emellertid stått kvar på fastigheten.

Byggnaden användes ursprungligen för övernattning av den person som ansvarade för skötsel av ön under sommartider mellan 1982-2013. Byggnaden är enligt uppgift från sökanden i dåligt skick.

§50 Ansökan om strandskyddsdispens för torrdass

Dnr BNS-2016-155.227
ÄGNÖ 1:1, HÄRSÖ 2

Byggnadsnämndens beslut
1. Dispens från strandskyddsbestämmelserna i 7 kap. 15 § miljöbalken, MB, ges, med stöd av 7 kap. 18 b § och 18 c § pkt 5 MB, för ett torrdass om 8 kvm byggnadsarea på fastigheten Ägnö 1:1, Härsö 2.

2. Ingen tomtplatsbestämning görs eftersom strandskyddsdispensen endast avser den yta som torrdasset upptar på marken.

3. Avgift: Strandskyddsdispens: 9 100 kronor
Kungörelse: 2 002 kronor
Summa avgifter: 11 102 kronor (faktureras separat)

Upplysning
En dispens från strandskyddet upphör att gälla om den åtgärd som dispensen avser inte har påbörjats inom två år eller inte har avslutats inom fem år från den dag då dispensbeslutet vann laga kraft (7 kap. 18h § Miljöbalken).

Länsstyrelsen kan komma att överpröva beslutet om strandskyddsdispens. Tid för beslut om en eventuell överprövning (tre veckor) räknas från den dag då kommunens dispensbeslut inkommer till länsstyrelsen. Sökanden bör avvakta utgången av tiden för överprövning innan åtgärden påbörjas.

Detta beslut delges sökanden, fastighetsägare eller annan part genom förenklad delgivning.

Beskrivning av ärendet
Ansökan om dispens från strandskyddet på fastigheten Ägnö 1:1, Härsö 2 för ett torrdass inkom den 9 mars 2016. Ärendet avser dispens för ett torrdass om ca 8 kvm, torrdasset är redan uppförd på platsen. Byggnaden har funnits på platsen sedan lång tid tillbaka, exakt när byggnaden uppfördes är oklart då bygglov eller annat tillstånd för torrdasset inte finns.

Byggnaden är i dåligt skick och i behov av renovering, torrdassets hantering av avfallet är vidare undermåligt och Nacka Förenade Båtklubbar, NBFK, gjorde under 2015 en anmälan till Södertörns Miljö- och Hälsoskyddsförbund, SMOHF, för att komma åtgärda problemen genom att kompostera latrin på den aktuella fastigheten.

SMOHF beslutade den 2016-01-22, DNR-2015-3779-6, om ett antal åtgärder för att torrdasset ska upprätthålla gällande lagstiftning och därmed tillåta kompostering på fastigheten.

NBFK upptäckte därefter att strandskyddsdispens och bygglov saknades för torrdasset och gjorde följaktligen en ansökan till kommunen om dispens från strandskyddet samt en bygglovsansökan för att säkerställa att byggnaden har erforderliga tillstånd innan arbetet med att rusta upp torrdasset påbörjas.

Torrdasset kan nyttjas av alla personer som besöker ön och är öppen (olåst) maj-oktober, resten av året är den stängd.

§51 Strandskyddsdispens för anlägga dike, slänt samt vägräcke för gång- och cykelbana

Dnr BNS-2018-114.227
BOLLMORA 2:1, NYFORSVÄGEN

Byggnadsnämndens beslut
1. Byggnadsnämnden ger dispens från strandskyddsbestämmelserna för att anlägga dike, slänt och vägräcke för gång och cykelbana på fastigheten Bollmora 2:1 i Tyresö kommun.

Dispens från strandskyddsbestämmelserna i 7 kap. 15 § Miljöbalken ges, med stöd av 7 kap. 18 b § Miljöbalken, för att anlägga dike, slänt och vägräcke för gång- och cykelbanan på allmän plats.

Upplysning
En dispens från strandskyddet upphör att gälla om den åtgärd som dispensen avser inte har påbörjats inom två år eller inte har avslutats inom fem år från den dag då dispensbeslutet vann laga kraft (7 kap. 18h § Miljöbalken).
Länsstyrelsen kan komma att överpröva beslutet om strandskyddsdispens. Tid för beslut om en eventuell överprövning (tre veckor) räknas från den dag då kommunens dispensbeslut inkommer till länsstyrelsen. Sökanden bör avvakta utgången av tiden för överprövning innan åtgärden påbörjas.

Detta beslut delges sökanden, fastighetsägare eller annan part genom förenklad delgivning.

Beskrivning av ärendet
Tyresö kommun har inkommit med ansökan om dispens från strandskyddsbestämmelserna för att anlägga dike, slänt och vägräcke för gång- och cykelbanan på allmän plats. Ansökan innebär att bilvägen från busshållsplats "Nyfors" ner mot Tyresö Flaten och Hundängarna kommer at breddas och förses med gång- och cykelbana för att underlätta för gående och cyklister att förflytta sig i området. Ansökan inkom den 7 mars 2018 med tillhörande handlingar såsom situationsplan samt marksektioner. Av ansökan framgår det att inom det område som är utlagt som allmän plats (lokalgata) får inte slänt och dike för gång- och cykelbana samt vägräcke plats. Därför behöver markarbeten och iordningställande ske på mark som är utlagd som allmän plats (parkmark). Vägräcke uppförs längs befintlig väg för att skydda trafikanter från den branta slänt som vetter mot vattnet. Då utbyggnaden på många ställen begränsas av vatten, topografi eller vegetation är andra lokaliseringar inte möjliga.

§52 Tillfällig reduktion av bygglov- och anmälanavgift

Dnr 2017BNS0118.231

Byggnadsnämndens beslut
- Byggnadsnämnden antar stadsbyggnadsförvaltningens förslag om tillfällig reduktion av lov- och anmälanavgiften för de ansökningar/anmälan som inkommer digitalt via www.mittbygge.se.

Reduktionen gäller för ansökningar/anmälningar som kommer in från och med 1 juli fram till den 31 december 2018. Beloppet reduceras med 10 % av lov/anmälanavgiften för avgifter upp till 10 000 kronor -för en maximal reduktion om 1 000 kronor per beslut.

Beskrivning av ärendet
Ett av byggnadsnämndens mål för 2018 är att servicen ska förbättras genom arbete med effektivisering på bygglovenheten. Av nämndplanen framgår att en av indikatorerna för effektivitet är att andelen elektroniska ansökningar ska öka med 20 procentenheter. Genom e-tjänstportalen mittbygge.se möjliggör idag flertalet kommuner runt om i Sverige att bygglovsansökningar hanteras snabbare och mer effektivt till följd av digital hantering.

I syfte att öka kommunmedlemmarnas incitament till att söka bygglov digitalt föreslår förvaltningen att administrationskostnaden för ansöknings- och anmälanavgifterna enligt tabell HF1 och HF2 i den av kommunfullmäktige antagna taxan för plan- och bygglovsärenden tillfälligt reduceras. Med hänsyn till att det rör sig om en tillfällig reduktion av avgiften och att det handlar om en specifik grupp av ärenden enligt taxan samt inte rör grunder för taxans bestämmande faller beslutet inom byggnadsnämnden befogenhet såsom den är stadgad i plan- och bygglagen.

§53 Ändring av dokumenthanteringsplan

Dnr 2010BN0910.004

Byggnadsnämndens beslut
- Byggnadsnämndens dokumenthanteringsplan revideras enligt bilaga.

Beskrivning av ärendet
Byggnadsnämnden övergick från och med januari 2017 till att arkivera sina handlingar i stadsbyggnadsförvaltningens nya e-arkiv. I och med det behöver även nämndens dokumenthanteringsplan ändras och anpassas till det nya arbetssättet. Det innebär att det till varje dokument som ska bevaras finns information om till vilket arkivbeständigt filformat som dokumentet ska konverteras till vid överföringen från ärendehanterings-systemet till e-arkivet. Dokumenten konverteras enligt Riksarkivets föreskrifter RA FS 2009:2.

Parallellt med arbetet med arkivbeständigt filformat har även behov och krav kring gallring och bevarande setts över. Dokumenthanteringsplanen har även fått en ny utformning vilket gör den betydligt enklare att hitta i och arbeta efter.

Bilagor
BN- Förslag till ny dokumenthanteringsplan.pdf

§54 Delegationsbeslut

Dnr 2015/BN 0002 92

Byggnadsnämndens beslut
- Redovisningen noteras.

Beskrivning av ärendet
Byggnadsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till ordförande och tjänstemän enligt byggnadsnämnden delegationsordning. Delegationsbeslut under maj redovisas i bifogad bilaga.