Din position: Hem > Tyresö kommun > Kommunfullmäktige > Sammanträde 2009-04-16

Sammanträde 2009-04-16

Datum
Klockan
18:00
Plats
Hörsalen, C3L, Bollmora Gårdsväg

1 Anmälan av motioner, interpellationer och frågor

1.1. Nya motioner
1.2. Nya interpellationer
1.3. Nya frågor

2 Kommunstyrelsens ordförande besvarar en interpellation om reducerad polisstyrka i Tyresö

3 Barn- och utbildningsnämndens ordförande besvarar en interpellation om hur gratis ”läromedel” hanteras i Tyresös skolor

5 Årsredovisning för Tyresö kommun 2008 (KS 2009-03-31, § 37) *

6 Årsredovisning för Tyresö Bostäder AB 2008 (KS 2009-03-31, § 38)

7 Årsredovisning för Tyresö Näringslivsaktiebolag 2008 (KS 2009-03-31, § 39)

8 Årsredovisning för Fastighetsbolag Maria Sofia AB 2008 (KS 2009-03-31, § 40)

9 Årsredovisning för Södertörns Miljö- och Hälsoskyddsförbund 2008 (KS 2009-03-31, § 41)

10 Revisionsberättelse för Södertörns Miljö- och Hälsoskyddsförbund år 2008 (KS 2009-03-31, § 42)

11 Årsredovisning Södertörns Brandförsvarsförbund 2008 (KS 2009-03-31, § 43)

12 Reviderat investeringsprogram (KS 2009-03-31, § 44)

13 Förvärv av fastigheten Trinntorp 1:81, Fasanvägen 25 (KS 2009-03-31, § 45)

14 Fastighetsplan tillhörande detaljplan för Orrnäset – beslut om antagande (KS 2009-03-31, § 48)

15 Fastighetsplan tillhörande detaljplan för Måsvägen – beslut om antagande (KS 2009-03-31, § 49)

16 Motion om rätt till trygghet och påverkan för äldre (KS 2009-03-31, § 58)

17 Motion angående handlingsplan för mottagande av ensamkommande flyktingbarn (KS 2009-03-31, § 57)

18 Motion om att Tyresö kommun sätter klimatfrågorna på agendan (KS 2009-03-31, § 55)

19 Motion om att Tyresö kommun inför ett miljöledningssystem (KS 2009-03-31, § 56)

20 Motion om handlingsplan mot rasism och främlingsfientlighet (KS 2009-03-31, § 59)

21 Motion om ”Centrumskolan” framtidens skola i centrum (KS 2009-03-31, § 60)

22 Motion om att skapa större möjlighet till demokratisk förankring och insyn för medborgarna (KS 2009-03-31, § 61)

23 Motion om vaccin mot livmoderhalscancer för flickor mellan 13 och 17 år (KS 2009-03-31, § 62)

Mötesinformation

 

§27 Motion om att inrätta ett friskvårdscentrum i det nya trygghetsboendet

Dnr. 2009/KS 078 735

Ärendebeskrivning

Susann Ronström (s) har lämnat in en motion om att inrätta ett friskvårdscentrum i det nya trygghetsboendet.

Kommunfullmäktiges beslut

- Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning

_______

§28 Motion om att underlätta för Tyresös småföretag

Dnr. 2009/KS 077 059

Ärendebeskrivning

Mathias Tegnér (s) och Alfonso Morales (s) har lämnat in en motion om att underlätta för Tyresös småföretag.

Kommunfullmäktiges beslut

- Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning

________

§29 Interpellationer

Dnr. 2009/KS 056 103

Ärendebeskrivning

Kjell Andersson (s) har lämnat in en interpellation (bilaga) till kommunstyrelsens ordförande om reducerad polisstyrka i Tyresö.

Marie Åkesdotter (mp) har lämnat in en interpellation (bilaga) till barn- och utbildningsnämndens ordförande om hur gratis ”läromedel” hanteras i Tyresö.

Interpellationerna besvaras vid nästa sammanträde.

_______

§30 Avsägelser och fyllnadsval

Dnr. 2009/KS 014 102

Ärendebeskrivning

Följande avsägelser av kommunala uppdrag föreligger.

Anders Nystedt (mp), ledamot i Mälardalsrådets miljöutskott.

Kommunfullmäktiges beslut

- Avsägelsen godkännes

- Rickard Svensson (mp), Diamantgången 211, 135 49 Tyresö nomineras till ledamot i Mälardalsrådets miljöutskott

_________

§31 Tyresö bangolfklubb - ansökan om borgen

Dnr. 2009/KS 084 045

Ärendebeskrivning

Tyresö bangolfklubb har till kultur- och fritidsnämnden ansökt om en kommunal borgen på totalt 300 000 kr för en totalrenovering av banorna i Fårdala.

Ärendets beredning

Ärendet behandlades i kultur- och fritidsnämnden 2009-02-16 och i kommunstyrelsen 2009-03-31.

Kommunstyrelens förslag till kommunfullmäktige

- Ansökan om borgen beviljas

Kommunfullmäktiges beslut

- Kommunfullmäktige beslutar enhälligt att behandla ärendet utan föregående kungörelse

- Ansökan om borgen beviljas

_______

§32 Årsredovisning och revisionsberättelse för Tyresö kommun 2008

Dnr. 08/KS 218 043

Ärendebeskrivning

I bilaga redovisas årsredovisning för kommunen för år 2008.

Årsredovisningen innehåller följande delar:

- Förvaltningsberättelse

- Kommunens personal

- Kvalitetsarbetet och kvalitetsuppföljning

- Nämndernas verksamhetsberättelser

- Kommunala bolag

- Kommunens ekonomi

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Årsredovisning 2008 för Tyresö kommun godkänns

Särskilt yttrande i kommunstyrelsen

Martin Nilsson (s-gruppen) lämnar särskilt yttrande (se bilagor).

Ersättaryttrande i kommunstyrelsen

Inger Gemicioglu (v) lämnar ersättaryttrande (se bilagor).

Yttranden

Vid kommunfullmäktiges behandling av ärendet yttrar sig Berit Assarsson (m), Martin Nilsson (s), Dick Bengtson (m), Margareta Ternstedt (fp), Inger Gemicioglu (v), Anna SteeleKarlström (fp), Jerry Svensson (s), Fredrik Saweståhl (m), Hans Lindberg (m), Lilian Edberg (m), Peter Bylund (mp), Elisabet Hedlund (v), Marie Linder (s), Andreas Jonsson (m), José Blanco Garcia (s), Anders Linder (s) och Paul Carlsson (s).

Revisionsberättelse

Revisorernas ordförande Paul Carlsson (s) redovisar uppdraget och de bedömningar revisorerna gjort (bilaga).

Revisorerna har överlämnat revisionsberättelsen över sin granskning av 2008 års räkenskaper och förvaltning. Revisorerna tillstyrker att styrelserna och nämnderna samt de enskilda förtroendevalda i dessa organ beviljas ansvarsfrihet.


Kommunfullmäktiges beslut

- Styrelserna och nämnderna samt de enskilda förtroendevalda i dessa organ beviljas ansvarsfrihet

- Årsredovisning 2008 för Tyresö kommun godkänns

Protokollsanteckningar

Till protokollet förs att ansvariga ledamöter i nämnder och styrelsen inte deltar i beslut om ansvarfrihet för sin egen nämnd eller styrelse.

Miljöpartiet och vänsterpartiet meddelar att de inte deltar i beslutet i den del som avser godkännande av årsredovisningen.

Särskilda yttranden

Martin Nilsson (s-gruppen) hänvisar till särskilt yttrande i kommunstyrelsen.

Inger Gemicioglu (v-gruppen) lämnar särskilt yttrande (bilaga).

Marie Åkesdotter (mp-gruppen) lämnar särskilt yttrande (bilaga).

________

§33 Årsredovisning för Tyresö Bostäder AB 2008

Dnr. 09/KS 052 043

Ärendebeskrivning

Tyresö Bostäder redovisar i bilaga årsredovisningen för 2008.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Årsredovisning för Tyresö bostäder AB 2008 noteras

Yttranden

Vid kommunfullmäktiges behandling av ärendet yttrar sig Olle Chevalier (m), Mathias Tegnér (s) och Peter Bylund (mp).

Kommunfullmäktiges beslut

- Enligt kommunstyrelsens förslag

______

§34 Årsedovisning för Tyresö Näringslivs AB 2008

Dnr. 09/KS 054 043

Ärendebeskrivning

Tyresö Näringslivsaktiebolag redovisar i bilaga årsredovisning för 2008.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Årsredovisning för Tyresö Näringslivsaktiebolag 2008 noteras

Kommunfullmäktiges beslut

- Enligt kommunstyrelsens förslag

_______

§35 Årsredovisning för Fastighetsbolag Maria Sofia AB 2008

Dnr. 09/KS 067 043

Ärendebeskrivning

Fastighetsbolag Maria Sofia AB redovisar i bilaga årsredovisning för 2008.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Årsredovisning för Fastighetsbolag Maria Sofia AB 2008 noteras

Kommunfullmäktiges beslut

- Enligt kommunstyrelsens förslag

________


§36 Årsredovisning för Södertörns Miljö- och Hälsoskyddsförbund 2008

Dnr. 09/KS 053 043

Ärendebeskrivning

Södertörns Miljö- och Hälsoskyddsförbund redovisar i bilaga årsredovisning för 2008.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Årsredovisning för Södertörns Miljö- och Hälsoskyddsförbund 2008 noteras

Kommunfullmäktiges beslut

- Enligt kommunstyrelsens förslag

________


§37 Revisionsberättelse för Södertörns Miljö- och Hälsoskyddsförbund 2008

Dnr. 09/KS 053 043

Ärendebeskrivning

Revisorerna i Södertörns Miljö- och Hälsoskyddsförbund har granskat den verksamhet som bedrivits i förbundet under år 2008.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Informationen noteras

Kommunfullmäktiges beslut

- Styrelsen och dess enskilda förtroendevalda beviljas ansvarsfrihet

- Revisionsberättelsen noteras

________

§38 Årsredovisning för Södertörns Brandförsvarsförbund 2008

Dnr. 09/KS 068 043

Ärendebeskrivning

Södertörns Brandförsvarsförbund redovisar i bilaga årsredovisning för 2008.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Årsredovisning för Södertörns Brandförsvarsförbund 2008 noteras

Yttranden

Vid kommunfullmäktiges behandling av ärendet yttrar sig Olle Chevalier (m).

Kommunfullmäktiges beslut

- Årsredovisning för Södertörns Brandförsvarsförbund 2008 noteras

- Förbundsdirektionen och dess enskilda förtroendevalda beviljas ansvarsfrihet

_______


§39 Reviderat investeringsprogram

Dnr. 08/KS 098 041

Ärendebeskrivning

Förslaget till reviderat investeringsprogram uppgår till netto 281,3 miljoner för 2009. Motsvarande summa för 2010 och 2011 är 137,9 miljoner och 120,6 miljoner.

Vid en resultatnivå enligt gällande finansiella mål kan årliga investeringsutgifter i storleksordningen 120 miljoner finansieras utan ökad upplåning. Det nu föreslagna investeringsprogrammet kommer därför att medföra nyupplåning, vilket kräver högre låneram.

Ordförandeutlåtande

Av tjänsteskrivelsen från budgetchefen framgår vilka förändringar som vi i de fyra allianspartierna föreslår i investeringsprogrammet jämfört med det program fullmäktige beslutade i november. Jag vill här ge några ytterligare kommentarer.

Investeringsbudgeten för 2008 uppgick efter revidering till 266 mkr; den högsta nivån på många år. Utfallet för året blev dock betydligt lägre, främst beroende på tidsförskjutningar. I stället ökas årets investeringsprogram med 120 mkr för pågående och beslutade objekt. Tillsammans med diverse fördyringar och utökning av ett antal objekt och några nya objekt beräknas 2009 års investeringsprogram nu till ca 281 mkr. Den totala investeringsvolymen för de två åren 2008 och 2009 blir dock ungefär densamma.

Två objekt föreslår vi utökas. Det ena gäller Dalhallen som vi nu föreslår får en utformning anpassad till gymnastikens behov. Tyresös gymnaster får då äntligen en hall där de kan träna med fast utrustning. Det förutsätter att Tyresögymnastiken finansierar större delen av den tillkommande kostnaden. Det andra gäller Trollbäckens IP för att komplettera den planerade 7-mannaplanen med portabelt konstgräs. Även här finns ett villkor att Hanvikens SK står för den merkostnaden. Det här är två mycket bra exempel på ett gott samarbete med Tyresös föreningar för att främja idrotten i kommunen. Ytterligare ett mindre belopp har lagts till programmet för att rusta upp läktaren på Bollmoravallen.

Arbete pågår för att ta fram ett program för utveckling och omvandling av hela området kring Nyboda skola och Nybodahallen och det intilliggande området med Kulturskolan m fl verksamheter. Resultatenheten Centrumskolorna består idag av de två skolorna Forellen och Nyboda skola.

Vår avsikt är att satsa på en av dessa, nämligen Nyboda skola. Efter utbyggnad och upprustning av Nyboda skola kan verksamheten på Forellen flyttas ihop med Nyboda skola, som blir den nya skolan i centrumområdet. Nybodahallen måste som bekant få ny ventilation och avsikten är att då samtidigt bygga om hela hallen och eventuellt också utöka läktarplatserna. Arbetet på Nybodahallen kan börja när Dalhallen står klar. Detta beräknas kunna ske tidigast mot slutet av 2010. Därefter är vår avsikt att bygga ut och rusta upp Nyboda skola. Forellen får under byggtiden även fungera som evakueringsskola för Nyboda skolas elever.

Behovet av upprustning är stort i Nyboda och vi vill nu med en mindre satsning visa att vi startar det stora projektet Nyboda. Vi föreslår att 3 mkr tas med i investeringsprogrammet för smärre åtgärder i och kring Nyboda skola. Tekniska kontoret får i samråd med barn- och utbildningsförvaltningen avgöra hur pengarna skall användas på bästa sätt.

Det har precis i dagarna kommit till vår kännedom att detaljplanen för Dalgränds förlängning och ny infart från Tyresövägen till centrumparkeringen vunnit laga kraft. Vi föreslår därför att detta objekt läggs till investeringsprogrammet med ett belopp om 20 mkr, fördelat på 5 mkr för 2009 och 15 mkr för 2010. Byggstart kan ske till hösten. Det är ett lämpligt objekt att tidigarelägga för att utnyttja möjligheten till lägre kostnad i dessa tider.

Jag vill understryka att detta omfattande investeringsprogram kommer att medföra ökade årliga kostnader i driftbudgeten. Merparten av dessa kommer troligen dock inte att belasta driftbudgeten förrän år 2011 och framåt. Vi har haft två val: att dra ner på investeringsvolymen rejält genom att skjuta objekt på framtiden eller helt stryka dem, eller att upprätthålla volymen och tidigarelägga det som är möjligt. Vi har valt det senare. Därmed blir investeringsprogrammet en del av ett åtgärdsprogram för att mildra nedgången i ekonomin. Infrastruktursatsningar ger omedelbara positiva effekter på arbetsmarknaden med fler arbetstillfällen.

Ordförandeförslag

Att investeringsprogrammet revideras enligt förslag och att ramen för långfristig upplåning höjs till 600 miljoner kronor.


Yrkande i kommunstyrelsen

Martin Nilsson (s-gruppen) yrkar

- att kommunstyrelseförvaltningen i samarbete med barn- och utbildningsförvaltningen ges i uppdrag att senast till kommunstyrelsen i augusti återkomma med ett vägvalsdokument för Nybodaområdet. Detta bör innehålla en analys av kostnaderna för att möta de behov som finns av en idrottsanläggning som klarar de krav som idrott på elitnivå för med sig.

- att kommunstyrelsen i övrigt reviderar budgetförslaget i enlighet med de förslag till investeringar som återfinns i socialdemokraternas motion ”En tydlig politik för att bekämpa en kommande arbetslöshet i Tyresö” (med undantag av förslaget om Skälsätravägen).

Beslutsgång i kommunstyrelsen

Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att kommunstyrelsen har avslagit dessa.

Kommunstyrelsen har därmed beslutat i enlighet med ordförandeförslaget.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Investeringsprogrammet revideras enligt förslag

- Ramen för långfristig upplåning höjs till 600 miljoner kronor

Jäv i kommunstyrelsen

Kristjan Vaigur (s) anmäler jäv och deltar inte i handläggning och beslut.

Reservation i kommunstyrelsen

Martin Nilsson (s-gruppen) reserverar sig mot beslutet (se bilagor).

Ersättaryttrande i kommunstyrelsen

Inger Gemicioglu (v) lämnar ersättaryttrande

Yttranden

Vid kommunfullmäktiges behandling av ärendet yttrar sig Berit Assarsson (m), Martin Nilsson (s), Hans Lindberg (m), Mathias Tegnér (s), Anders Linder (s), Inger Gemicioglu (v) och Peter Bylund (mp).

Yrkanden

Mathias Tegner (s-gruppen) yrkar

 1. att kommunstyrelseförvaltningen i samarbete med barn- och utbildningsförvaltningen ges i uppdrag att senast till kommunstyrelsen i augusti återkomma med ett vägvalsdokument för Nybodaområdet. Detta bör innehålla en analys av kostnaderna för att möta de behov som finns av en idrottsanläggning som klarar de krav som idrott på elitnivå för med sig. Yrkandet biträds av vänsterpartiet.

 1. att kommunfullmäktige i övrigt reviderar budgetförslaget i enlighet med de förslag till investeringar som återfinns i socialdemokraternas motion ”En tydlig politik för att bekämpa en kommande arbetslöshet i Tyresö” (med undantag av förslaget om Skälsätravägen).
 1. Inger Gemicioglu (v-gruppen) yrkar att investeringsprogrammet för Nybodaområdet utökas med 13 miljoner kronor för upprustning av inne- och utemiljö.

Beslutsgång

Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkande nr 1.

Omröstning begärs. Denna röstningsordning fastställs:

- Den som avslår yrkandet röstar ja.

- Den som bifaller yrkandet röstar nej.

Röstningsresultat: 30 ja, 18 nej och 3 avstår. Se bifogat röstningsprotokoll. Kommunfullmäktige har således avslagit yrkandet.

Övriga yrkanden avslås utan omröstning.

Kommunfullmäktiges beslut

- Enligt kommunstyrelsens förslag

Jäv

Kristjan Vaigur (s) anmäler jäv och deltar inte i handläggning och beslut.

Reservation

Mathias Tegnér (s-gruppen) reserverar sig med hänvisning till skriftlig reservation i kommunstyrelsen.

Inger Gemicioglu (v-gruppen) reserverar sig med hänvisning till skriftligt ersättaryttrande i kommunstyrelsen.

Protokollsanteckning

Peter Bylund (mp-gruppen) deltar inte i beslutet.

_______

§40 Förvärv av fastigheten Trinntorp 1:81, Fasanvägen 25

Dnr. 09/KSM 0143 252

Ärendebeskrivning

Fastigheten Trinntorp 1:81 är belägen på Brevikshalvön inom Trinntorpsområdet. Fastigheten ingår i utbyggnadsetapp 16 i gällande etappindelning för detaljplaneläggning inom Östra Tyresö vilket innebär att någon detaljplaneläggning som berör Trinntorp 1:81 inte kommer att påbörjas inom den närmsta 5-årsperioden.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- att kommunen förvärvar fastigheten Trinntorp 1:81 i enlighet med bifogat avtalsförslag

Kommunfullmäktiges beslut

- Enligt kommunstyrelsens förslag

_______

§41 Fastighetsplan tillhörande detaljplan för Orrnäset - beslut om antagande

Dnr. 06/KSM 1443 245

Ärendebeskrivning

För att fastighetsplanen ska gälla måste kommunfullmäktige fatta ett enskilt beslut om att anta denna. Fastighetsplanen för Orrnäset fanns med i handlingarna när kommunfullmäktige beslutade att anta detaljplanen men hade ingen enskild beslutsmening.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Fastighetsplanen antas

Kommunfullmäktiges beslut

- Enligt kommunstyrelsens förslag

________

§42 Fastighetsplan tillhörande detaljplan för Måsvägen - beslut om antagande

Dnr. 08/KSM 0073 245

Ärendebeskrivning

För att fastighetsplanen ska gälla måste kommunfullmäktige fatta ett enskilt beslut om att anta denna. Fastighetsplanen för Måsvägen fanns med i handlingarna när kommunfullmäktige beslutade att anta detaljplanen men hade ingen enskild beslutsmening.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Fastighetsplanen antas

Kommunfullmäktiges beslut

- Enligt kommunstyrelsens förslag

________

§43 Motion om rätt till trygghet och påverkan för äldre

Dnr 08/KS 207 101

Ärendebeskrivning

Socialdemokraterna har lämnat in en motion om rätt till trygghet och påverkan för äldre.

I motionen yrkas:

 1. att ett stopp för utförsäljningar av äldrevården (i bemärkelsen drift och ägande av fastigheter) införs tills prisutvecklingen på Krusmyntan har undersökts i slutet av kontraktstiden
 1. att en tydlig kravspecifikation tas fram för utförare av särskilda boenden
 1. att utrikesfödda äldres möjligheter till vård på sitt modersmål stärks
 1. att ett rättighetsprogram för äldre på särskilda boenden utarbetas
 1. att de äldres rätt att styra hemtjänsttimmarna utökas
 1. att måltidssituationen ses över och utvecklas inom äldreomsorgen
 1. att åldersgränsen för att anlita Fixar-Frasse sänks till 65 år
 1. att nya seniorlägenheter byggs
 1. att en boendegaranti för äldre över 90 år införs
 1. att en funktion som äldreombudsman införs

Ärendets beredning

Motionen har behandlats av socialnämnden. Kommunala pensionärsrådet har fått möjlighet att yttra sig angående motionen.

Ordförandeförslag

Att-satserna 1, 7 och 10 avslås och i övrigt anses motionen besvarad.

Yrkande i kommunstyrelsen

Mathias Tegnér (s-gruppen) yrkar bifall till motionen.


Beslutsgång i kommunstyrelsen

Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsen har avslagit detsamma.

Kommunstyrelsen har därmed beslutat i enlighet med ordförandeförslaget.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Att-satserna 1, 7 och 10 avslås

- I övrigt anses motionen besvarad

Reservation i kommunstyrelsen

Martin Nilsson (s-gruppen) reserverar sig mot beslutet till förmån för Mathias Tegnérs (s-gruppen) yrkande.

Protokollsanteckning i kommunstyrelsen

Till protokollet förs att Inger Gemicioglu (v) om hon hade haft rösträtt hade yrkat bifall till motionen.

Yttranden

Vid kommunfullmäktiges behandling av ärendet yttrar sig Mathias Tegnér (s), Anna SteeleKarlström (mp), Bengt Bergström (c), Elisabet Hedlund (v), Susann Ronström (s), Lilian Nylinder (mp), Andreas Jonsson (s), Alfonso Morales (s) och Marie Åkesdotter (mp).

Yrkande

Mathias Tegnér (s-gruppen) yrkar bifall till motionen. Yrkandet biträds av vänsterpartiet och miljöpartiet.

Yrkandet avslås utan omröstning.

Kommunfullmäktiges beslut

- Enligt kommunstyrelsens förslag

Reservation

Inger Gemicioglu (v-gruppen) lämnar skriftlig reservation (bilaga).

_________

§44 Motion angående handlingsplan för mottagande av ensamkommande flyktingbarn

Dnr 08/KS 106 133

Ärendebeskrivning

Sara Albornoz (s) har lämnat in en motion om att Tyresö kommun ska ta fram en handlingsplan för mottagande av ensamkommande flyktingbarn.

Ärendets beredning

Motionen berör i första hand skolans område samt de gode männens roll. Med anledning av detta har motionen besvarats av barn- och utbildningsnämnden samt kommunens överförmyndarhandläggare.

Båda remissinstanserna föreslår att motionen avslås i de delar där de är berörda.

Ordförandeförslag

Att motionen avslås

Yrkande i kommunstyrelsen

Martin Nilsson (s-gruppen) yrkar bifall till motionen.

Beslutsgång i kommunstyrelsen

Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsen har avslagit detsamma.

Kommunstyrelsen har därmed beslutat i enlighet med ordförandeförslaget.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Motionen avslås

Reservation i kommunstyrelsen

Martin Nilsson (s-gruppen) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

Protokollsanteckning i kommunstyrelsen

Till protokollet förs att Inger Gemicioglu (v) om hon hade haft rösträtt hade yrkat bifall till motionen.

Kommunfullmäktiges beslut

- Ärendet bordläggs


§45 Motion om att Tyresö sätter klimatfrågorna på agendan

Dnr 07/KS 099 403

Ärendebeskrivning

Peter Bylund (mp), Marie Åkesdotter (mp) och Björn E Stenström (mp) har lämnat in en motion om att Tyresö kommun ska sätta klimatfrågorna på agendan.

I motionen yrkas att kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen:

- att utarbeta förslag för att minska kommunens växthusgaser

- att kartlägga och utreda kommunens sårbarhet, där plötsliga och oväntade kriser i eko- och samhällssystemet kan utlösas

- att utforma strategier i förberedande och förebyggande syfte, för att kunna mildra kommunens sårbarhet i ett klimat i förändring

- att kommunfullmäktige får en delrapport om arbetet innan sommaren 2007

Ärendets beredning

Ett yttrande angående motionen har tagits fram av tekniska kontoret.

Ordförandeförslag

Att motionen anses besvarad men hänvisning till tekniska kontorets yttrande.

Yrkande i kommunstyrelsen

Martin Nilsson (s-gruppen) yrkar bifall till första att-satsen.

Beslutsgång i kommunstyrelsen

Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsen har avslagit detsamma.

Kommunstyrelsen har därmed beslutat i enlighet med ordförandeförslaget.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Motionen anses besvarad med hänvisning till förvaltningens yttrande

Reservation i kommunstyrelsen

Martin Nilsson (s-gruppen) reserverar sig till förmån för eget yrkande.

Protokollsanteckning i kommunstyrelsen

Till protokollet förs att Inger Gemicioglu (v) om hon hade haft rösträtt hade stött Martin Nilssons (s-gruppen) yrkande.

Kommunfullmäktiges beslut

- Ärendet bordläggs

_______

§46 Motion om att Tyresö kommun inför ett miljöledningssystem

Dnr 07/KS 096 003

Ärendebeskrivning

Peter Bylund (mp), Marie Åkesdotter (mp) och Lilian Nylinder (mp) har lämnat in en motion om att Tyresö kommun ska införa ett miljöledningssystem.

I motionen yrkas att kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen:

- att Tyresö kommun utarbetar en övergripande miljöpolicy för sina verksamheter

- att Tyresö kommun inför ett miljöledningssystem för sina verksamheter

- att kommunfullmäktige får en delrapport om arbetet innan årsskiftet 2007-2008

Ärendets beredning

Ett yttrande angående motionen har tagits fram av tekniska kontoret.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att i samband med årsredovisningar lämna fortlöpande rapporter kring arbetet med de gemensamma miljömålen för Södertörn

Kommunfullmäktiges beslut

- Ärendet bordläggs

______

§47 Motion om handlingsplan mot rasism och främlingsfientlighet

Dnr 08/KS 237 003

Ärendebeskrivning

Peter Bylund (mp), Lilian Nylinder (mp) och Marie Åkesdotter (mp) har lämnat in en motion om att Tyresö kommun ska ta fram en handlingsplan mot rasism och främlingsfientlighet.

Ärendets beredning

Motionen har besvarats av Maria Hagbom, politisk sekreterare.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Motionen anses besvarad

Särskilt yttrande

Martin Nilsson (s-gruppen) lämnar särskilt yttrande (se bilagor).

Protokollsanteckning

Till protokollet förs att Inger Gemicioglu (v) om hon hade haft rösträtt hade yrkat bifall till motionen.

Kommunfullmäktiges beslut

- Ärendet bordläggs

_____


§48 Motion om ”Centrumskolan” framtidens skola i centrum

Dnr 08/KS 239 611

Ärendebeskrivning

Marita Bertilsson (s), Marie Åkesdotter (mp) och inger Gemicioglu (v) har lämnat in en motion om ”Centrumskolan” – framtidens skola i centrum.

I motionen yrkas:

- att barn- och utbildningsförvaltningen ges i uppdrag att tillsammans med andra berörda förvaltningar snabbutreda och redovisa vilka alternativ som kan finnas när det gäller den framtida försörjningen av grundskoleplatser för årskurserna 6-9 i de centrala delarna av tyresö med största möjliga hänsyn till elevers, föräldrars och personalens synpunkter

- att barn- och utbildningsnämnden fattar beslut om en sådan större verksamhetsförändring som påverkar valmöjligheterna för föräldrar och elever

- att ett program för upprustning av den skola där merparten av undervisningen kommer att förläggas tas fram

- att frågan om centrumskolornas ingående negativa ekonomiska balans i samband med nystarten regleras av barn- och utbildningsnämnden

Ärendets beredning

Motionen har behandlats av barn- och utbildningsnämnden.

Ordförandeförslag

Motionen anses besvarad.

Yrkande i kommunstyrelsen

Martin Nilsson (s-gruppen) yrkar bifall till att-satserna 1, 3 och 4.

Beslutsgång i kommunstyrelsen

Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsen har avslagit detsamma.

Kommunstyrelsen har därmed beslutat i enlighet med ordförandeförslaget.


Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Motionen anses besvarad

Reservation i kommunstyrelsen

Martin Nilsson (s-gruppen) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

Protokollsanteckning i kommunstyrelsen

Till protokollet förs att Inger Gemicioglu (v) om hon hade haft rösträtt hade stött Martin Nilssons (s-gruppen) yrkande och att hon hänvisar till sitt yttrande lämnat i barn- och utbildningsnämnden.

Kommunfullmäktiges beslut

- Ärendet bordläggs

________

§49 Motion om att skapa större möjlighet till demokratisk förankring och insyn för medborgarna

Dnr 09/KS 035 101

Ärendebeskrivning

Peter Bylund (mp), Lilian Nylinder (mp) och Marie Åkesdotter (mp) har lämnat in en motion om att skapa större möjlighet till demokratisk förankring och insyn för medborgarna.

I motionen yrkas följande:

- att handlingar till kommunfullmäktige-, nämnd- och kommunstyrelsesammanträdena ska vara de förtroendevalda tillhanda senast en vecka före mötena

- att handlingarna ska finnas tillgängliga på hemsidan senast en vecka före mötena

- att de förtroendevalda har minst en vecka på sig att skriva yttranden och reservationer till justering av protokoll.

Ärendets beredning

Ett yttrande angående motionen har tagits fram av kansli och personalkontoret.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Motionen anses besvarad med hänvisning till förvaltningens yttrande

Kommunfullmäktiges beslut

- Ärendet bordläggs

_______

§50 Motion om vaccin mot livmoderhalscancer för flickor mellan 13 och 17 år

Dnr 09/KS 036 770

Ärendebeskrivning

Socialdemokraterna i tyresö har lämnat in en motion om vaccin mot livmoderhalscancer för flickor mellan 13-17 år.

Ärendets beredning

Motionen har besvarats av Maria Hagbom, politisk sekreterare för alliansgruppen.

Ordförandeutlåtande

Jag vill framhålla att kommunerna enligt Socialstyrelsens föreskrifter skall ta på sig ansvaret och tydligen också kostnaden för vaccinering mot livmoderhalscancer för alla flickor i årskurs 5 och 6. Hur detta skall hanteras av kommunerna är idag synnerligen oklart liksom hur finansieringen skall ske. Enligt beräkningar kommer vaccinerings-programmet att kosta Tyresö kommun 800.000 kronor. Finansierings-principen måste gälla enligt den överenskommelse som finns mellan Sveriges Kommuner och Landsting, SKL. Enligt uppgift för SKL förhandlingar med socialdepartementet i frågan. KSL arbetar för länskommunernas räkning tillsammans med Landstinget om en eventuell gemensam upphandling.

Det är ett ganska stort nytt åtagande för kommunerna att genomföra vaccineringsprogrammet och finansieringen är som sagt synnerligen oklar. Att i det läget frivilligt ta på oss att utöka programmet, dessutom på medicinskt vetenskapligt oklara grunder enligt vad som framgår av tjänsteyttrandet, vore synnerligen oklokt. Det borde vidare vara en uppgift för Landstingen att sköta vaccineringar, inte för kommuner. Kommunerna har inte ansvar för sjukvård.

Ordförandeförslag

Motionen avslås.

Yrkande i kommunstyrelsen

Martin Nilsson (s-gruppen) yrkar bifall till motionen.

Beslutsgång i kommunstyrelsen

Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsen har avslagit detsamma.

Kommunstyrelsen har därmed beslutat i enlighet med ordförandeförslaget.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Motionen avslås

Reservation i kommunstyrelsen

Martin Nilsson (s-gruppen) reserverar sig till förmån för eget yrkande.

Protokollsanteckning i kommunstyrelsen

Till protokollet förs att Inger Gemicioglu (v) om hon hade haft rösträtt hade stött Martin Nilssons (s-gruppen) yrkande.

Kommunfullmäktiges beslut

- Ärendet bordläggs