Din position: Hem > Tyresö kommun > Kommunstyrelsen > Sammanträde 2014-02-18

Sammanträde 2014-02-18

Datum
Klockan
18.30
Plats
Kommunhuset, sammanträdesrummet Bollmora, Tyresö

1 Kommundirektörens rapport februari 2014

Dnr 2014/KS 0046 001

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommundirektören lämnar vid behov muntlig information vid sammanträdet angående frågor av förvaltningsövergripande karaktär samt information om pågående uppdrag.

Bilagor
Anvisningar för POSOM Tyresö 2013.pdf
Ekonomisk rapport februari 2014.pdf
Kommundirektörens rapport februari 2014.pdf
Plan vänortsförhållanden.pdf

2 Informationssäkerhetspolicy *

Dnr 2014/KS 0064 003

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Informationssäkerhetspolicy för Tyresö kommun antas och ersätter informationssäkerhetspolicy från 2010.

Beskrivning av ärendet
Ett förslag till ny informationssäkerhetspolicy har tagits fram för att ersätta nuvarande informationssäkerhetspolicy antagen i kommunstyrelsen 2010-03-30 § 44. Informationssäkerhetspolicyn beskriver inriktning och grundprinciper för informationssäkerhetsarbetet i kommunens förvaltningar.

Det förslag till informationssäkerhetspolicy som har tagits fram utgår från Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps metodstöd och vägledning som bygger på standarderna i ISO 27000-serien. Till policyn ska riktlinjer och rutiner arbetas fram för att stödja verksamheterna i deras arbete med informationssäkerhet.

Ärendet föredras vid sammanträdet av säkerhetschefen och informationssäkerhetsansvarige.

Bilagor
Informationssäkerhetspolicy 2014.pdf
Tjänsteskrivelse 2014 KS 0064.pdf

3 Avsiktsförklaring om en trygg, säker och störningsfri region

Dnr 2013/KS 0493 30

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Avsiktsförklaringen antas.

Beskrivning av ärendet
Den gemensamma modellen En trygg, säker och störningsfri region, ska stärka samhällets förmåga att upprätthålla viktiga samhällsfunktioner i Stockholmsregionen. Det sker genom att samordna regionens resurser mer effektivt för att därmed kunna förebygga och minimera oönskade effekter av kända eller plötsliga händelser, olyckor och kriser. Målet är att skapa trygghet, säkerhet och framkomlighet för regionens medborgare, både till vardags och i krissituationer.

Modellen förändrar inte kommunens ansvar för ledning och beslutsfattande inom sina egna organisationer, men hjälper att koordinera kommunens agerande när det behövs.

Bilagor
Rek trygg säker o störningsfri region.pdf
Avsiktsförklaring brev.pdf
Tjänsteskrivelse 2013 KS 0493.pdf

4 Ändring i aktieägaravtal Stockholmsregionens Försäkring AB *

Dnr 2014/KS 0062 30

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. SRF:s styrelses förslag till ändringar i aktieägaravtalet för Stockholmsregionens Försäkring AB godkänns.
2. Tyresö kommuns ombud till SRF:s bolagsstämma 2014-03-20 bemyndigas att träffa överenskommelse med övriga aktieägare i SRF om att aktieägaravtalet ändras i överensstämmelse med ovan.

Beskrivning av ärendet
Stockholmsregionens Försäkring AB, SRF, är ett aktiebolag vars ägare är 20 av 26 kommuner inom Stockholms län. SRF har tillstånd (koncession) att bedriva alla för kommunerna aktuella former av skadeförsäkring inklusive återförsäkring.

SRF har sett över aktieägaravtalet och den modell som togs fram 2007 för hur premierna ska fastställas från år till år. I det nya aktieägaravtalet föreslås en ny modell som ger SRF bättre möjligheter att ta hänsyn till fler faktorer än bara skaderesultatet när man sätter premier i framtiden. Den nya modellen ger till exempel utrymme för att ta hänsyn till mätbara förändringar i riskhanteringsarbetet samt individuella och försäkringsspecifika riskfaktorer.

Bilagor
Aktieägaravtal SRF 2014 - förslag.pdf
Aktieägaravtal SRF 2014 - förtydligande.pdf
Tjänsteskrivelse.pdf

5 Tillsynsplan enligt alkohollagen och tobakslagen 2014 - 2015

Dnr 2014/KS 0096 003

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Tillsynsplanen enligt alkohollagen och tobakslagen för åren 2014-2015 antas.

Beskrivning av ärendet
Enligt 9 kapitlet 2 § alkohollagen har kommunen och polismyndigheten tillsyn över servering av alkoholdrycker och detaljhandel med folköl. Kommunen ska upprätta en tillsynsplan som ska lämnas in till länsstyrelsen. Kommunen har även tillsyn enligt tobakslagen över detaljhandel med tobaksvaror. I tobakslagen finns det inget krav på att kommunen ska ha en tillsynsplan.

I Tyresö är det kommunstyrelsen som ansvarar för alkohol- och tobakstillsynen. Kommunstyrelsen antog den 6 december 2011, § 172, en tillsynsplan enligt alkohollagen och tobakslagen för åren 2012 och 2013. Kvalitetsenheten inom kommunledningskontoret har nu tagit fram ett förslag till tillsynsplan för åren 2014-2015. Den nya planen är till största delen en uppdatering av den tidigare planen.

Planen har beretts av kommunstyrelsens särskilda utskott 2014-02-06, vilket föreslår kommunstyrelsen att anta tillsynsplanen enligt alkohollagen och tobakslagen för åren 2014-2015.

Bilagor
140203 TJSKR till KSU Tillsynsplan enligt alkohollagen och tobakslagen 2014-2015.pdf
Tillsynsplan enligt alkohollagen och tobakslagen 2014-2015.pdf

6 Förändringar i mät- och karttaxan 2015 *

Dnr 2014 KSM 0089 051

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Ändringarna i mät- och karttaxan godkänns.

Beskrivning av ärendet
Nu gällande plan- och bygglovstaxa inklusive mät- och karttaxa fastställdes av kommunfullmäktige den 14 april 2011. Sveriges kommuner och landsting (SKL) arbetar med att ta fram ett nytt förslag på normaltaxa för plan, bygglov, mät- och kartverksamheterna. I väntan på detta finns det dock behov av förtydliganden och mindre ändringar i nuvarande mät- och karttaxa.

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet behandlade ärendet den 5 februari 2014 och föreslår att kommunstyrelsen ska föreslå kommunfullmäktige att godkänna ändringarna i mät- och karttaxan.

Bilagor
Bilaga_Ändringar i mätkarttaxan_2015.pdf
Tjänsteskrivelse, förändringar i mät- och karttaxan 2015.pdf
PU MSU, justering mät- och kart taxa 2015.pdf

7 Beslut om inställning gällande försäljning av bostadsarrendet vid Strömstugan

Dnr 2014 KSM 0131 251

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Kommunstyrelsen avböjer ett hembud av bostadsarrendet, samt godkänner nytillkommande arrendator.

Beskrivning av ärendet
Tyresö kommun har sedan lång tid tillbaka upplåtit ett bostadsarrende för Strömstugan belägen vid Follbrinksströmmen, Brakmarsvägen 3. Nuvarande arrendator har avlidit, vilket medfört att arrendet är ute till försäljning med dödsboet som företrädare.

Arrendets utformning framgår av bifogat arrendekontrakt och mäklarannons.

Med anledning av att bostadsarrendet avyttras så uppkommer frågan om jordägaren (kommun) kan godkänna ny arrendator eller vill lösa in arrendet via ett hembud, se Jordabalken 10 kap, 7 §.

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet behandlade ärendet den 5 februari 2014 och föreslår att kommunstyrelsen ska avböja ett hembud av bostadsarrendet, samt godkänna nytillkommande arrendator.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Strömstugan.pdf
Bostadsarrende.pdf
mäklarannons.pdf
Kulturmiljöunderlag Solberga och del av Raksta.pdf
PU MSU, beslut om Strömstugan.pdf

8 Svar på remissen Aktualitetsprövning av Promenadstaden översiktsplan för Stockholm

Dnr 2008 KSM 0770 212

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Remiss av Stockholms stads stadsbyggnadskontors remiss "Fokus promenadstaden - Uppföljning av översiktsplan för Stockholm" besvaras med samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande.

Beskrivning av ärendet
Stockholms stads stadsbyggnadskontor har bjudit in till remiss om översiktsplanens, Promenadstadens, aktualitet. Översiktsplanen antogs av kommunfullmäktige i mars 2010.

Underlaget för aktualitetsprövningen och föremål för remissen är den bifogade rapporten " Fokus Promenadstaden - uppföljning av Översiktsplan för Stockholm". Remisshandlingar finns på Stockholms stads webbplats, se uppgifter i tjänsteskrivelsen.

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet beredde ärendet den 5 februari 2014. En ny tjänsteskrivelse med rättad beslutsmening har lagts till ärendet efter miljö- och samhällsbyggnadsutskottets sammanträde.

Bilagor
PU MSU, remiss aktualitetsprövning Stockholms öp.pdf
Tjänsteskrivelse Stockholms översiktsplan aktualitetsprövning.pdf

9 Svar på remissen Åtgärdsvalsstudie tvärförbindelse Södertörn

Dnr 2014 KSM 0084 211

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Trafikverkets remiss av Åtgärdsvalsstudie - Tvärförbindelse Södertörn besvaras med det Södertörnsgemensamma yttrandet.

Beskrivning av ärendet
Trafikverket, region Stockholm, har skickat ut en åtgärdsvalsstudie för Tvärförbindelse Södertörn på remiss. Åtgärdsvalsstudien har tagits fram för att beskriva och analysera problem samt föreslå åtgärder som ger en förbättrad tillgänglighet tvärledes i södra Stockholmsregionen. I studien studeras tillgängligheten mellan infrastrukturstråken i väster (E4/E20 samt tunnelbanans röda linje) och öster (väg 73 och Nynäsbanan).

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet behandlade frågan den 5 februari 2014 och föreslår att kommunstyrelsen ska besluta att besvara remissen med det Södertörnsgemensamma yttrande som har tagits fram.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, åtgärdsvalsstudie tvärförbindelse Södertörn.pdf
Södertörnskommunernas yttrande.pdf
PU MSU, remiss åtgärdsvalsstudie tvärförbindelse södertörn.pdf

10 Svar på revisionsrapporten Granskning av löner, arvoden och kostnadsersättningar

Dnr 2013/KS 0480 016

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Yttrandet från kommunledningskontoret och konsult- och servicekontoret antas som svar på revisionsrapporten.

Beskrivning av ärendet
Revisorerna har genomfört en granskning av löner, arvoden och kostnadsersättningar, se bifogad rapport. Granskningen gjordes under hösten 2013 men refererar även till en tidigare granskning som gjordes 2009.

Revisorerna bedömer att den interna styrningen och kontrollen avseende lönehanteringen i allt väsentligt är tillräcklig. Vidare bedömer de att lönehanteringen i allt väsentligt är säker och tillförlitlig, samt att uppgifterna i löneredovisningen för de granskade förvaltningarna i allt väsentligt är aktuell, fullständig och rättvisande.

De rekommendationer som revisorerna ger besvaras i bifogat yttrande från kommunledningskontoret och konsult- och servicekontoret.

Bilagor
Granskning av löner, arvoden och kostnadsersättningar.pdf
Yttrande Granskning av löner arvoden och kostnadsersättningar.pdf

11 Ersättning till röstmottagare i val till Europaparlamentet den 25 maj 2014 och val till riksdag, kommun och landsting den 14 september 2014

Dnr 2013/VN 0003 004

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Ersättning till röstmottagare vid allmänna val och val till Europaparlamentet 2014 fastställs enligt kommunkansliets förslag.

Beskrivning av ärendet
Kommunkansliet har tagit fram ett förslag till ersättning till röstmottagare som arbetar vid 2014 års allmänna val och valet till Europaparlamentet 2014, se bifogad tjänsteskrivelse. Ärendet behandlades i valnämnden 2014-01-21. Valnämnden föreslår att kommunstyrelsen fastställer kommunkansliets förslag.

Bilagor
Tjänsteskrivelse ersättning till röstmottagare vid allmänna val och val till Europaparlamentet 2014.pdf
Protokollsutdrag valnämnden 2014-01-21 § 1.pdf

12 Revisorer till Tyresåns vattenvårdsförbund *

Dnr 2014/KS 0110 001

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. X X (X) föreslås som revisor i Tyresåns vattenvårdsförbund.
2. X X (X) föreslås som revisorsersättare i Tyresåns vattenvårdsförbund.

Beskrivning av ärendet
Tyresö kommun ska föreslå lekmannarevisor och ersättare för denna till Tyresåns vattenvårdsförbund, för att utföra revision av förbundets ekonomi för år 2014. Den 11 april 2014 håller förbundet årsmöte och då ska medlemmarna godkänna förslaget till revisorer.

Revisoruppdraget växlar mellan medlemskommunerna, enligt § 13 i förbundets stadgar:
"Förbundets räkenskaper och styrelsens förvaltning ska granskas av en av förbundsmötet utsedd revisor och en ersättare. Uppdraget att vara revisor och ersättare bör cirkulera mellan kommunerna i turordningen Stockholm, Tyresö, Haninge och Huddinge."

Bilagor
Stadgar_Tyresåns_vattenvårdsförbund.pdf

13 Ärende om Tyresö FF

Beskrivning av ärendet
Handlingar under utarbetande.

14 Anmälan av delegationsbeslut

Dnr 2014/KS 0047 001

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Anmälan av delegationsbeslut noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän i enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning. Beslut som fattas av delegat ska redovisas till kommunstyrelsen. Redovisningen innebär inte att kommunstyrelsen får ompröva eller fastställa delegeringsbesluten. Däremot står det kommunstyrelsen fritt att återkalla lämnad delegering.

Delegationsbeslut fattade av kommundirektör
Fullmakt för advokatfirman Pedersen, 2014-02-07, dnr 2012 KSM 0378 060, tvist gällande entreprenadkontrakt

Vidaredelegation av delegation inom kommunstyrelsens verksamhetsområde, 2014-02-10, dnr 2014/KS 0108 003

Delegationsbeslut fattade av kommunjurist
Användning av kommunens vapen, 2014-02-13, dnr 2014/KS 0107 013, Tyresö kollektivhusförening

Användning av kommunens vapen, 2014-02-13, dnr 2014/KS 0105 013, PRO Tyresö pensionärsförening

Bilagor
Vidaredelegation av delegation inom kommunstyrelsens verksamhetsområde.pdf
Fullmakt advokatfirman Pedersen.pdf
Tyresö kollektivhusförening kommunens vapen.pdf
PRO kommunens vapen.pdf

15 Kommunstyrelsens meddelanden februari 2014

Dnr 2014/KS 0048 001

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsens meddelanden listas i bifogad rapport.

Bilagor
Svar enkät kommunernas krisberedskapsarbete 2013.pdf
Inbjudan och Program Demokratidagen 2014.pdf
avtal tennisklubben.pdf
AB Vårljus Protokoll 8-2013.pdf
Mälardalsrådets rådsmöte kallelse.pdf
Drogvaneundersökning sammanställning gymnasiet år 2 2013.pdf
Projektförslaget En väg in Protokollsutdrag GAN 2014 01 30 § 4.pdf
Protokollsutdrag SN 140129 En väg in.pdf
Samhällsbyggnadsförvaltningen januari 2014.pdf
Snöröjningsgranskning och yttrande miljö- och samhällsbyggnadsutskottet 2014-02-05 § 26.pdf
KS meddelanden februari 2014.pdf
Beslut om begränsat öppethållande.pdf
Länsrapporten - redovisningsåret 2013.pdf
Trollbäckens egnahemsförening Angående förslag om att göra Sofiebergsskolan till F-3 skola.pdf
Södertörnskommunernas samarbetskommitte 131205.pdf
Bilagor till protokoll
Mötesinformation.pdf (119 kb)

§28 Kommundirektörens rapport februari 2014

Dnr 2014/KS 0046 001

Kommunstyrelsens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommundirektören lämnar vid behov muntlig information vid sammanträdet angående frågor av förvaltningsövergripande karaktär samt information om pågående uppdrag.

Bilagor
Anvisningar för POSOM Tyresö 2013.pdf
Ekonomisk rapport februari 2014.pdf
Kommundirektörens rapport februari 2014.pdf
Plan vänortsförhållanden.pdf

§29 Informationssäkerhetspolicy

Dnr 2014/KS 0064 003

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Informationssäkerhetspolicy för Tyresö kommun antas och ersätter informationssäkerhetspolicy från 2010.

Särskilt yttrande
Marie Åkesdotter (MP) lämnar särskilt yttrande (bilaga).

Beskrivning av ärendet
Ett förslag till ny informationssäkerhetspolicy har tagits fram för att ersätta nuvarande informationssäkerhetspolicy antagen i kommunstyrelsen 2010-03-30 § 44. Informationssäkerhetspolicyn beskriver inriktning och grundprinciper för informationssäkerhetsarbetet i kommunens förvaltningar.

Det förslag till informationssäkerhetspolicy som har tagits fram utgår från Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps metodstöd och vägledning som bygger på standarderna i ISO 27000-serien. Till policyn ska riktlinjer och rutiner arbetas fram för att stödja verksamheterna i deras arbete med informationssäkerhet.

Ärendet föredras vid sammanträdet av säkerhetschefen och informationssäkerhetsansvarige.

Bilagor
Informationssäkerhetspolicy 2014.pdf
Tjänsteskrivelse 2014 KS 0064.pdf

§30 Avsiktsförklaring om en trygg, säker och störningsfri region

Dnr 2013/KS 0493 30

Kommunstyrelsens beslut
- Avsiktsförklaringen antas.

Beskrivning av ärendet
Den gemensamma modellen En trygg, säker och störningsfri region, ska stärka samhällets förmåga att upprätthålla viktiga samhällsfunktioner i Stockholmsregionen. Det sker genom att samordna regionens resurser mer effektivt för att därmed kunna förebygga och minimera oönskade effekter av kända eller plötsliga händelser, olyckor och kriser. Målet är att skapa trygghet, säkerhet och framkomlighet för regionens medborgare, både till vardags och i krissituationer.

Modellen förändrar inte kommunens ansvar för ledning och beslutsfattande inom sina egna organisationer, men hjälper att koordinera kommunens agerande när det behövs.

Bilagor
Rek trygg säker o störningsfri region.pdf
Avsiktsförklaring brev.pdf
Tjänsteskrivelse 2013 KS 0493.pdf

§31 Ändring i aktieägaravtal Stockholmsregionens Försäkring AB

Dnr 2014/KS 0062 30

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. SRF:s styrelses förslag till ändringar i aktieägaravtalet för Stockholmsregionens Försäkring AB godkänns.
2. Tyresö kommuns ombud till SRF:s bolagsstämma 2014-03-20 bemyndigas att träffa överenskommelse med övriga aktieägare i SRF om att aktieägaravtalet ändras i överensstämmelse med ovan.

Beskrivning av ärendet
Stockholmsregionens Försäkring AB, SRF, är ett aktiebolag vars ägare är 20 av 26 kommuner inom Stockholms län. SRF har tillstånd (koncession) att bedriva alla för kommunerna aktuella former av skadeförsäkring inklusive återförsäkring. 

SRF har sett över aktieägaravtalet och den modell som togs fram 2007 för hur premierna ska fastställas från år till år. I det nya aktieägaravtalet föreslås en ny modell som ger SRF bättre möjligheter att ta hänsyn till fler faktorer än bara skaderesultatet när man sätter premier i framtiden. Den nya modellen ger till exempel utrymme för att ta hänsyn till mätbara förändringar i riskhanteringsarbetet samt individuella och försäkringsspecifika riskfaktorer.

Bilagor
Aktieägaravtal SRF 2014 - förslag.pdf
Aktieägaravtal SRF 2014 - förtydligande.pdf
Tjänsteskrivelse.pdf

§32 Tillsynsplan enligt alkohollagen och tobakslagen 2014 - 2015

Dnr 2014/KS 0096 003

Kommunstyrelsens beslut
- Tillsynsplanen enligt alkohollagen och tobakslagen för åren 2014-2015 antas.

Beskrivning av ärendet
Enligt 9 kapitlet 2 § alkohollagen har kommunen och polismyndigheten tillsyn över servering av alkoholdrycker och detaljhandel med folköl. Kommunen ska upprätta en tillsynsplan som ska lämnas in till länsstyrelsen. Kommunen har även tillsyn enligt tobakslagen över detaljhandel med tobaksvaror. I tobakslagen finns det inget krav på att kommunen ska ha en tillsynsplan.

I Tyresö är det kommunstyrelsen som ansvarar för alkohol- och tobakstillsynen. Kommunstyrelsen antog den 6 december 2011, § 172, en tillsynsplan enligt alkohollagen och tobakslagen för åren 2012 och 2013. Kvalitetsenheten inom kommunledningskontoret har nu tagit fram ett förslag till tillsynsplan för åren 2014-2015. Den nya planen är till största delen en uppdatering av den tidigare planen.

Planen har beretts av kommunstyrelsens särskilda utskott 2014-02-06, vilket föreslår kommunstyrelsen att anta tillsynsplanen enligt alkohollagen och tobakslagen för åren 2014-2015.

Bilagor
140203 TJSKR till KSU Tillsynsplan enligt alkohollagen och tobakslagen 2014-2015.pdf
Tillsynsplan enligt alkohollagen och tobakslagen 2014-2015.pdf
Protokollsutdrag kommunstyrelsens särskilda utskott 2014-02-06 § 8.pdf

§33 Förändringar i mät- och karttaxan 2015

Dnr 2014 KSM 0089 051

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Ändringarna i mät- och karttaxan godkänns.

Beskrivning av ärendet
Nu gällande plan- och bygglovstaxa inklusive mät- och karttaxa fastställdes av kommunfullmäktige den 14 april 2011. Sveriges kommuner och landsting (SKL) arbetar med att ta fram ett nytt förslag på normaltaxa för plan, bygglov, mät- och kartverksamheterna. I väntan på detta finns det dock behov av förtydliganden och mindre ändringar i nuvarande mät- och karttaxa.

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet behandlade ärendet den 5 februari 2014 och föreslår att kommunstyrelsen ska föreslå kommunfullmäktige att godkänna ändringarna i mät- och karttaxan.

Bilagor
Bilaga_Ändringar i mätkarttaxan_2015.pdf
Tjänsteskrivelse, förändringar i mät- och karttaxan 2015.pdf
PU MSU, justering mät- och kart taxa 2015.pdf

§34 Beslut om inställning gällande försäljning av bostadsarrendet vid Strömstugan

Dnr 2014 KSM 0131 251

Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen avböjer ett hembud av bostadsarrendet, samt godkänner nytillkommande arrendator.
2. Samhällsbyggnadsförvaltningen ges i uppdrag att omförhandla bostadsarrendet vid Strömstugan.

Reservation
Marie Åkesdotter (MP) och Mats Larsson (FP) reserverar sig mot beslutet att avböja ett hembud av bostadsarrendet.

Beskrivning av ärendet
Tyresö kommun har sedan lång tid tillbaka upplåtit ett bostadsarrende för Strömstugan belägen vid Follbrinksströmmen, Brakmarsvägen 3. Nuvarande arrendator har avlidit, vilket medfört att arrendet är ute till försäljning med dödsboet som företrädare.

Arrendets utformning framgår av bifogat arrendekontrakt och mäklarannons.

Med anledning av att bostadsarrendet avyttras så uppkommer frågan om jordägaren (kommun) kan godkänna ny arrendator eller vill lösa in arrendet via ett hembud, se Jordabalken 10 kap, 7 §.

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet behandlade ärendet den 5 februari 2014 och föreslår att kommunstyrelsen ska avböja ett hembud av bostadsarrendet, samt godkänna nytillkommande arrendator.

Slutgiltig köpeskilling är 1,3 miljoner kronor.

Ordförandeförslag
Jag föreslår att kommunstyrelsen avböjer ett hembud av bostadsarrendet, samt godkänner nytillkommande arrendator.

Yrkande
Marie Åkesdotter (MP) yrkar att kommunstyrelsen ska anta hembudet.

Mats Larsson (FP) stödjer Marie Åkesdotters (MP) yrkande.

Fredrik Saweståhl (M) gör ett tilläggsyrkande att samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att omförhandla bostadsarrendet vid Strömstugan.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på ordförandeförslaget. Ordföranden ställer proposition på Marie Åkesdotters (MP) yrkande. Kommunstyrelsen beslutar enligt ordförandeförslaget.

Ordföranden ställer proposition på tilläggsyrkandet att omförhandla bostadsarrendet och finner att kommunstyrelsen bifallit det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Strömstugan.pdf
Bostadsarrende.pdf
mäklarannons.pdf
Kulturmiljöunderlag Solberga och del av Raksta.pdf
PU MSU, beslut om Strömstugan.pdf

§35 Svar på remissen Aktualitetsprövning av Promenadstaden översiktsplan för Stockholm

Dnr 2008 KSM 0770 212

Kommunstyrelsens beslut
- Remiss av Stockholms stads stadsbyggnadskontors remiss "Fokus promenadstaden - Uppföljning av översiktsplan för Stockholm" besvaras med samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande.

Beskrivning av ärendet
Stockholms stads stadsbyggnadskontor har bjudit in till remiss om översiktsplanens, Promenadstadens, aktualitet. Översiktsplanen antogs av kommunfullmäktige i mars 2010.

Underlaget för aktualitetsprövningen och föremål för remissen är den bifogade rapporten " Fokus Promenadstaden - uppföljning av Översiktsplan för Stockholm". Remisshandlingar finns på Stockholms stads webbplats, se uppgifter i tjänsteskrivelsen.

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet beredde ärendet den 5 februari 2014. En ny tjänsteskrivelse med rättad beslutsmening har lagts till ärendet efter miljö- och samhällsbyggnadsutskottets sammanträde.

Bilagor
PU MSU, remiss aktualitetsprövning Stockholms öp.pdf
Tjänsteskrivelse Stockholms översiktsplan aktualitetsprövning.pdf

§36 Svar på remissen Åtgärdsvalsstudie tvärförbindelse Södertörn

Dnr 2014 KSM 0084 211

Kommunstyrelsens beslut
- Trafikverkets remiss av Åtgärdsvalsstudie - Tvärförbindelse Södertörn besvaras med det Södertörnsgemensamma yttrandet.

Särskilt yttrande
Marie Åkesdotter (MP) hänvisar till särskilt yttrande i miljö- och samhällsbyggnadsutskottet 2014-02-05 § 24 (bilaga).

Beskrivning av ärendet
Trafikverket, region Stockholm, har skickat ut en åtgärdsvalsstudie för Tvärförbindelse Södertörn på remiss. Åtgärdsvalsstudien har tagits fram för att beskriva och analysera problem samt föreslå åtgärder som ger en förbättrad tillgänglighet tvärledes i södra Stockholmsregionen. I studien studeras tillgängligheten mellan infrastrukturstråken i väster (E4/E20 samt tunnelbanans röda linje) och öster (väg 73 och Nynäsbanan).

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet behandlade frågan den 5 februari 2014 och föreslår att kommunstyrelsen ska besluta att besvara remissen med det Södertörnsgemensamma yttrande som har tagits fram.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, åtgärdsvalsstudie tvärförbindelse Södertörn.pdf
Södertörnskommunernas yttrande.pdf
PU MSU, remiss åtgärdsvalsstudie tvärförbindelse södertörn.pdf

§37 Svar på revisionsrapporten Granskning av löner, arvoden och kostnadsersättningar

Dnr 2013/KS 0480 016

Kommunstyrelsens beslut
1. Yttrandet från kommunledningskontoret och konsult- och servicekontoret antas som svar på revisionsrapporten.
2. Kommundirektören ges i uppdrag att se över vilka eventuella åtgärder som behövs för att uppfylla alla kontrollmål i granskningen.

Beskrivning av ärendet
Revisorerna har genomfört en granskning av löner, arvoden och kostnadsersättningar, se bifogad rapport. Granskningen gjordes under hösten 2013 men refererar även till en tidigare granskning som gjordes 2009.

Revisorerna bedömer att den interna styrningen och kontrollen avseende lönehanteringen i allt väsentligt är tillräcklig. Vidare bedömer de att lönehanteringen i allt väsentligt är säker och tillförlitlig, samt att uppgifterna i löneredovisningen för de granskade förvaltningarna i allt väsentligt är aktuell, fullständig och rättvisande.

De rekommendationer som revisorerna ger besvaras i bifogat yttrande från kommunledningskontoret och konsult- och servicekontoret.

Bilagor
Granskning av löner, arvoden och kostnadsersättningar.pdf
Yttrande Granskning av löner arvoden och kostnadsersättningar.pdf

§38 Ersättning till röstmottagare i val till Europaparlamentet den 25 maj 2014 och val till riksdag, kommun och landsting den 14 september 2014

Dnr 2013/VN 0003 004

Kommunstyrelsens beslut
- Ersättning till röstmottagare vid allmänna val och val till Europaparlamentet 2014 fastställs enligt kommunkansliets förslag.

Beskrivning av ärendet
Kommunkansliet har tagit fram ett förslag till ersättning till röstmottagare som arbetar vid 2014 års allmänna val och valet till Europaparlamentet 2014, se bifogad tjänsteskrivelse. Ärendet behandlades i valnämnden 2014-01-21. Valnämnden föreslår att kommunstyrelsen fastställer kommunkansliets förslag.

Bilagor
Tjänsteskrivelse ersättning till röstmottagare vid allmänna val och val till Europaparlamentet 2014.pdf
Protokollsutdrag valnämnden 2014-01-21 § 1.pdf

§39 Revisorer till Tyresåns vattenvårdsförbund

Dnr 2014/KS 0110 001

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Claes-Göran Enman (S) föreslås som revisor i Tyresåns vattenvårdsförbund.
2. Bengt Verlestam (M) föreslås som revisorsersättare i Tyresåns vattenvårdsförbund.

Beskrivning av ärendet
Tyresö kommun ska föreslå lekmannarevisor och ersättare för denna till Tyresåns vattenvårdsförbund, för att utföra revision av förbundets ekonomi för år 2014. Den 11 april 2014 håller förbundet årsmöte och då ska medlemmarna godkänna förslaget till revisorer.
 
Revisoruppdraget växlar mellan medlemskommunerna, enligt § 13 i förbundets stadgar:

"Förbundets räkenskaper och styrelsens förvaltning ska granskas av en av förbundsmötet utsedd revisor och en ersättare. Uppdraget att vara revisor och ersättare bör cirkulera mellan kommunerna i turordningen Stockholm, Tyresö, Haninge och Huddinge."

Bilagor
Stadgar_Tyresåns_vattenvårdsförbund.pdf

§40 Ärende om Tyresö FF

Dnr 2014/KS 0091 84

Kommunstyrelsens beslut
1. Ärendet återremitteras.
2. Fritidschefen ges i uppdrag att inhämta kompletterande information i frågan.
3. Ett extra sammanträde i kommunstyrelsen hålls den 24 februari för att ta beslut i frågan.

Beskrivning av ärendet
Tyresö Fotboll AB och Tyresö FF har i ett brev till kommunen inkommit med en ansökan om engångsanslag.

Kultur- och fritidsnämnden behandlade förfrågan den 10 februari 2014 och beslutade rekommendera kommunstyrelsen att avvisa hemställan.

Inför kommunstyrelsens sammanträde den 18 februari har kompletterande handlingar inkommit i ärendet.

Bilagor
Brev från TFF och TFAB om kostnader för åtgärder på Tyresövallen.pdf
Protokollsutdrag KFN 140210 hemställan från Tyresö Fotboll AB och Tyresö FF.pdf
Brev till kommunstyrelsen Tyresö FF.pdf
Sponsorsbroschyr 2014.pdf
Kompletterande frågor till Tyresö FF.pdf
Svar från Tyresö FF på frågor från kultur- och fritidsnämndens ordförande.pdf

§41 Anmälan av delegationsbeslut

Dnr 2014/KS 0047 001

Kommunstyrelsens beslut
- Anmälan av delegationsbeslut noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän i enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning. Beslut som fattas av delegat ska redovisas till kommunstyrelsen. Redovisningen innebär inte att kommunstyrelsen får ompröva eller fastställa delegeringsbesluten. Däremot står det kommunstyrelsen fritt att återkalla lämnad delegering.
 
Delegationsbeslut fattade av kommundirektör
Fullmakt för advokatfirman Pedersen, 2014-02-07, dnr 2012 KSM 0378 060, tvist gällande entreprenadkontrakt

Vidaredelegation av delegation inom kommunstyrelsens verksamhetsområde, 2014-02-10, dnr 2014/KS 0108 003

Delegationsbeslut fattade av kommunjurist
Användning av kommunens vapen, 2014-02-13, dnr 2014/KS 0107 013, Tyresö kollektivhusförening

Användning av kommunens vapen, 2014-02-13, dnr 2014/KS 0105 013, PRO Tyresö pensionärsförening

Bilagor
Vidaredelegation av delegation inom kommunstyrelsens verksamhetsområde.pdf
Fullmakt advokatfirman Pedersen.pdf
Tyresö kollektivhusförening kommunens vapen.pdf
PRO kommunens vapen.pdf

§42 Kommunstyrelsens meddelanden februari 2014

Dnr 2014/KS 0048 001

Kommunstyrelsens beslut
- Informationen noteras.

Särskilt yttrande
Marie Åkesdotter (MP) lämnar särskilt yttrande (bilaga).

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsens meddelanden listas i bifogad rapport.

Bilagor
Svar enkät kommunernas krisberedskapsarbete 2013.pdf
Inbjudan och Program Demokratidagen 2014.pdf
avtal tennisklubben.pdf
AB Vårljus Protokoll 8-2013.pdf
Mälardalsrådets rådsmöte kallelse.pdf
Drogvaneundersökning sammanställning gymnasiet år 2 2013.pdf
Projektförslaget En väg in Protokollsutdrag GAN 2014 01 30 § 4.pdf
Protokollsutdrag SN 140129 En väg in.pdf
Samhällsbyggnadsförvaltningen januari 2014.pdf
Snöröjningsgranskning och yttrande miljö- och samhällsbyggnadsutskottet 2014-02-05 § 26.pdf
KS meddelanden februari 2014.pdf
Beslut om begränsat öppethållande.pdf
Länsrapporten - redovisningsåret 2013.pdf
Trollbäckens egnahemsförening Angående förslag om att göra Sofiebergsskolan till F-3 skola.pdf
Södertörnskommunernas samarbetskommitte 131205.pdf
Förslag om ny valberedgning AB Vårljus.pdf