Din position: Hem > Tyresö kommun > Kommunstyrelsen > Sammanträde 2015-10-06

Sammanträde 2015-10-06

Datum
Klockan
18:30
Plats
Kommunhuset, sammanträdesrummet Bollmora, Tyresö

1 Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets delårsbokslut per augusti 2015

Dnr 2015/KSM 0385

Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Delårsbokslutet godkänns.
Beskrivning av ärendet
Den ekonomiska rapporten avser utfall per 31 augusti samt prognos för helåret 2015 avseende miljö- och samhällsbyggnadsutskottets verksamhetsområden.

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet behandlade ärendet den 24 september 2015. Utskottet föreslår kommunstyrelsen att delårsbokslutet godkänns.

Bilagor
Protokollsutdrag, miljö- och samhällsbyggnadsutskottet § 127.pdf
Delårsbeslut per augusti 2015.pdf
Uppföljning av budget SBF aug.pdf
Uppföljning av mål SBF augusti.pdf

2 Delårsbokslut för Tyresö kommun per augusti 2015

Dnr 2015/KS 0413 10

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Upprättad delårsrapport för tertial 2, 2015, godkänns.
Kommunstyrelsens förslag till beslut
2. Alla nämnder ska redovisa uppföljning av måluppfyllelsen avseende ekonomi till kommunstyrelsen i november månad.

Beskrivning av ärendet
Kommunledningskontoret har upprättat delårsrapport för perioden januari - augusti 2015 avseende verksamhet och ekonomi, samt prognos för ekonomiskt resultat helåret 2015.

Av rapporten framgår att kommunens verksamheter bedrivs i allt väsentligt på ett sätt som är förenligt med god ekonomisk hushållning. Detta gäller särskilt områdena "Livskvalitet" och "Medborgarfokus".

Bilagor
Tjänsteskrivelse delårsbokslut.pdf
Delårsrapport 2 - per 31 augusti 2015.pdf
Protokollsutdrag från kommunledningsutskottet §132.pdf
Socialnämnden Delårsbokslut per augusti 20150923 § 1068.pdf
Socialnämnden Åtgärdsplan för budget i balans 2015-09-23 § 1069.pdf
Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden Delårsbokslut 20150924 § 60.pdf
Barn- och utbildningsnämndens delårsbokslut protokollsutdrag 2015-09-23 § 48.pdf
Kultur- och fritidsnämnden Delårsbokslut med måluppföljning 20150921 § 65.pdf
Byggnadsnämndens delårsbokslut protokollsutdrag 20150924 § 61.pdf
Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet delårsbokslut protokollsutdrag 2015-09-24 § 127.pdf

3 Reviderade taxor 2016 för kontroll/tillsyn inom Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds verksamhetsområde

Dnr 2015/KS 0408 003

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Följande justerade taxor i enlighet med förbundsstyrelsens beslut
2015-08-26, §§ 24-28 antas:
a) Taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds arbete med offentlig kontroll inom animaliska biprodukter.
b) Taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds arbete med kontroll m.m. inom livsmedelsområdet.
c) Taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds arbete med prövning och tillsyn enligt miljöbalken.
d) Taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds kontroll enligt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel.
e) Taxa enligt strålskyddslagen.

2. Samtliga taxor enligt a-e ska tillämpas från och med den 1 januari 2016.

Beskrivning av ärendet
Medlemskommunerna i Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund måste fastställa de taxor som beslutats av förbundet då ett kommunförbund enligt praxis från Högsta förvaltningsdomstolen inte har föreskriftsrätt, dvs. rätt att utfärda taxor och andra föreskrifter som är bindande för kommunmedlemmarna.

Förbundsstyrelsen i Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund har 2015-08-26, §§ 24-28 beslutat om nya reviderade taxor som bland annat justerar timtaxan för tillsyn och kontroll uppåt. Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen och kommunfullmäktige antar de justerade taxor i enlighet med förbundsstyrelsens beslut.

Bilagor
Protokollsutdrag från kommunledningsutskottet §135.pdf
Revidering av taxor 2016 inom smof verksamheter.pdf
Protokoll 150826 §24-28 från förbundsstyrelse.pdf
taxa kontroll animaliska biprodukter.pdf
Taxa kontroll livsmedelskontroll.pdf
Taxa tillsyn miljöbalken.pdf
Taxa tillsyn miljöbalken bilaga 1.pdf
Taxa tillsyn miljöbalken bilaga 2.pdf
Taxa kontroll receptfria läkemedel.pdf
Taxa tillsyn enligt strålskyddslagen.pdf
SMOHFs tjänsteskrivelseTaxa animaliska biprodukter tjänsteskrivelse.pdf
SMOFSs tjänsteskrivelse Taxa livsmedelskontroll.pdf
SMOFs tjänsteskrivelse Taxa miljöbalken.pdf
SMOFs tjänsteskrivelse taxa vissa receptfria läkemedel.pdf
SMOFSs tjänsteskrivelseTaxa enligt strålskyddslagen.pdf

4 Svar på revisionsrapport om IT-säkerhet i form av internt intrångstest

Dnr 2015/KS 0323 016

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Konsult- och servicekontorets skrivelse antas som svar på revisionsrapporten IT-säkerhet i form av internt intrångstest.

Beskrivning av ärendet
PWC genomförde i april 2015 ett internt intrångstest på uppdrag av kommunens revisorer. I den rapport som presenterats efter intrångstestet finns ett antal identifierade risker i kommunens IT-miljö. I skrivelsen till kommunstyrelsen finns rekommendationer kring arbetet med informationssäkerheten om att genomföra en risk- och åtgärdsanalys av de identifierade riskerna samt att genomföra ett externt penetrationstest.

Ett förslag till svar på revisorernas skrivelse har tagits fram av IT-enheten på konsult- och servicekontoret i samråd med säkerhetsenheten. Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen antar konsult- och servicekontorets skrivelse som svar på revisionsrapporten IT-säkerhet i form av internt intrångstest.

Bilagor
Protokollsutdrag från kommunledningsutskottet §133.pdf
Tjänsteskrivelse Svar på revisionsrapport om IT-säkerhet i form av internt intrångstest.pdf
IT-säkethet i form av internt intrångstest.pdf

5 Svar på revisionsrapport om verkställighet och uppföljning av beslut

Dnr 2015/KS 0324 016

Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Kommunledningskontorets svar överlämnas till de förtroendevalda revisorerna som kommunstyrelsens svar över rapporten "Verkställighet och uppföljning av beslut"
2. Kommunstyrelsen rekommenderar nämnderna att införa uppdragslistor över lämnade uppdrag till nämnden från kommunstyrelsen och kommunfullmäktige, och uppdrag som nämnden i sin tur lämnat till förvaltningen.
3. Den redovisning som årligen lämnas till kommunstyrelsen över ärendebalans i lämnade uppdrag från kommunstyrelsen och kommunfullmäktige ska även lämnas till kommunfullmäktige för kännedom.
Beskrivning av ärendet
De förtroendevalda revisorerna har låtit genomföra en granskning av rutiner för verkställighet och uppföljning av beslut. Efter genomförd granskning är revisorernas bedömning att det i stort finns ändamålsenliga rutiner kring verkställighet och uppföljning av beslut. Revisorerna lämnar i sin rapport ett antal rekommendationer vilka kommenteras i ärendet av kommunlednings-kontoret. Revisorerna önskar kommunstyrelsens yttrande senast 16 november.

Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att:
1. kommunstyrelsen antar kommunledningskontorets svar till de förtroendevalda revisorerna på rapporten "Verkställighet och uppföljning av beslut"
2. kommunstyrelsen rekommenderar nämnderna att införa uppdragslistor över lämnade uppdrag till nämnden från kommunstyrelsen och kommunfullmäktige, och uppdrag som nämnden i sin tur lämnat till förvaltningen
3. den redovisning som årligen lämnas till kommunstyrelsen över ärendebalans i lämnade uppdrag från kommunstyrelsen och kommunfullmäktige ska även lämnas till kommunfullmäktige för kännedom.

Bilagor
Protokollsutdrag från kommunledningsutskottet §134.pdf
Svar på verkställighet och uppföljning av beslut.pdf
Verkställighet och uppföljning av beslut.pdf

6 Svar på remissen En kommunallag för framtiden

Dnr 2015/KS 0257 006

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Kommunkansliets förslag till remissvar antas.

Beskrivning av ärendet
Regeringen lämnade 2012 utredningsdirektiv till en särskild utredare om att föreslå modernisering av kommunallagen. En sammanfattning av remissförslaget finns bifogat. Remissförslaget i sin helhet finns att läsa på http://www.regeringen.se/rattsdokument/statens-offentliga-utredningar/2015/03/sou-201524/

Tyresö kommun kommenterar nu slutbetänkandet SOU 2015:24 - en kommunallag för framtiden. Kommunkansliet föreslår att kommunens remissvar begränsas till punkter med störst aktualitet för Tyresö kommun.

Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunkansliets förslag till remissvar antas. Sedan kommunledningsutskottets behandling har Sveriges kommuner och landstings (SKL) förslag till yttrande lagts till ärendet för kännedom (beslut i SKL den 23 oktober 2015).

Bilagor
Protokollsutdrag från kommunledningsutskottet §137.pdf
SKLs tjänstemannaförslag till yttrande.pdf
Tjänsteskrivelse En kommunallag för framtiden.pdf
remissyttrande - en kommunallag för framtiden.pdf
Sammanfattning SOU 2015 24.pdf
Remiss - En kommunallag för framtiden.pdf

7 Svar på remiss om Trafikverkets framkomlighetsprogram

Dnr 2015/KSM 0298

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Remiss av Trafikverkets dialograpport "Framkomlighetsprogram - Trafikverkets inriktning för hur Storstockholms primära vägnät används på bästa sätt" besvaras med samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande samt Södertörnskommunernas gemensamma yttrande.

Beskrivning av ärendet
Trafikverket har bjudit in till dialog om rapporten Framkomlighetsprogram - Trafikverkets inriktning för hur Storstockholms primära vägnät används på bästa sätt. Syftet med programmet är att ge tydlig vägledning om hur vi fortsatt arbetar tillsammans med att utveckla och effektivisera vägnätet.

Rapporten har skickats på remiss till Tyresö kommun och samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår att remissen besvaras med samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande samt Södertörnskommunernas gemensamma yttrande.

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet behandlade ärendet den 24 september 2015. Utskottet föreslår kommunstyrelsen att remiss av Trafikverkets dialograpport "Framkomlighetsprogram - Trafikverkets inriktning för hur Storstockholms primära vägnät används på bästa sätt" besvaras med samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande samt Södertörnskommunernas gemensamma yttrande.

Bilagor
Protokollsutdrag, miljö- och samhällsbyggnadsutskottet § 130.pdf
Tjänsteskrivelse trafikverkets framkomlighetsprogram.pdf
Framkomlighetsprogram Trafikv yttrande Tyresö.pdf
Yttrande Framkomlighetsprogrammet Södertörnskommunerna 7 sept 2015.pdf

8 Svar på remiss om funktionellt prioriterat vägnät

Dnr 2015/KSM 0387

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Remiss av Trafikverkets rapport "Funktionellt prioriterat vägnät" besvaras med Södertörnskommunernas gemensamma yttrande.

Beskrivning av ärendet
Trafikverket har bjudit in till dialog om Trafikverkets rapport "Funktionellt prioriterat vägnät". Trafikverket har tagit initiativ till att i samverkan med länsplanupprättarna peka ut vilka vägar som är viktigast för nationell och regional tillgänglighet.

Rapporten har skickats på remiss till Tyresö kommun och samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår att Tyresö kommun besvarar remissen gemensamt med Södertörnskommunerna.

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet behandlade ärendet den 24 september 2015. Utskottet föreslår kommunstyrelsen att remiss av Trafikverkets rapport "Funktionellt prioriterat vägnät" besvaras med Södertörnskommunernas gemensamma yttrande.

Bilagor
Protokollsutdrag, miljö- och samhällsbyggnadsutskottet § 131.pdf
Tjänsteskrivelse trafikverkets funktionellt prioriterat vägnät.pdf
Yttrande Funktionellt prioriterat vägnät Södertörnskommunerna 7 sept 2015.pdf

9 Antagande av ny detaljplan för Tyresövallen

Dnr 2013/KSM 1221 214

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Ny detaljplan för Tyresövallen antas.

Beskrivning av ärendet
Samhällsbyggnadsförvaltningen har upprättat ett förslag till ny detaljplan för Tyresövallen. Planens syfte är att möjliggöra uppförandet av en ny ishall, ett parkeringshus, en sopsugscentral och tillåta de läktare som idag står på så kallad prickmark samt skapa en välkomnande entré till området.

Förslaget var ute på samråd mellan den 9 december 2014 och den 13 januari 2015 och ute på granskning mellan den 16 juni 2015 och den 8 juli 2015. Under samrådstiden kom 11 yttranden in och under granskningen 6 stycken. Synpunkterna under samråd och granskning ledde endast till mindre ändringar av förslaget.

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet behandlade ärendet den 24 september 2015. Utskottet föreslår kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att förslaget till ny detaljplan för Tyresövallen antas.

Bilagor
Protokollsutdrag, miljö- och samhällsbyggnadsutskottet § 126.pdf
påskriven tjänsteskrivelse_antagande_ishall_centrum.pdf
planbeskrivning_tyresövallen_antagande.pdf
PK_ishallen_antagande A1-L (1).pdf
granskningsutlåtande_ishallen.pdf
150626 Tyresövallen utredning ljusstörningar LÅG.pdf
15059 Rapport A Tyresövallen 150526 med bilagor.pdf
PM Resultatsammanställning analyser av jord 150518.pdf

10 Projekteringsavtal gällande Kultur- och kunskapscentrum, Norra Tyresö Centrum etapp 2

Dnr 2015/KSM 0633

Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Avtalet mellan Hemsö fastighets AB och Tyresö kommun godkänns.
2. Chefen för samhällsbyggnadsförvaltningen och kommunstyrelsens ordförande får i uppdrag att underteckna erforderliga handlingar.

Beskrivning av ärendet
Projekteringsavtalet med Hemsö är ett steg i det pågående arbetet med det kommande Kultur- och kunskapscentrumet inom etapp 2 i Norra Tyresö Centrum. Sedan tidigare har samhällsbyggnadsförvaltningen arbetat fram ett beslutsunderlag för gymnasiets lokalisering på uppdrag av kommunstyrelsen.

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet behandlade ärendet den 24 september 2015. Utskottet föreslår kommunstyrelsen att avtalet mellan Hemsö fastighets AB och Tyresö kommun godkänns och att chefen för samhällsbyggnadsförvaltningen och kommunstyrelsens ordförande får i uppdrag att underteckna erforderliga handlingar.

Bilagor
Protokollsutdrag, miljö- och samhällsbyggnadsutskottet § 123.pdf
Tjänsteskrivelse.pdf
Projekteringsavtal Hemsö 150916.pdf
Bilaga 1 - Organisation.pptx
Bilaga 2 - Tidsplan.pptx

11 Revidering av kommunikationspolicy

Dnr 2015/KS 0387 003

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Reviderad kommunikationspolicy antas och ersätter tidigare policy antagen i kommunfullmäktige 2011-12-15 § 114.

Beskrivning av ärendet
Kommunikationspolicyn (KF 2011) har uppdaterats med avseende på organisatoriska förändringar. En del förenklingar i text och förtydliganden har också gjorts.

Kommunikationspolicyn anger vårt förhållningssätt till kommunikation och ansvarsfördelningen. Ledorden - att kommunikationen ska vara öppen, planerad och målgruppsanpassad - är oförändrade.

Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att den reviderade kommunikationspolicyn antas och ersätter tidigare policy antagen i kommunfullmäktige 2011-12-15 § 114.

Bilagor
Protokollsutdrag från kommunledningsutskottet §136.pdf
Tjänsteskrivelse Revidering av kommunikationspolicy.pdf
Kommunikationspolicy_2015.pdf

12 Ändrat sammanträdesdatum för kommunstyrelsen i november

Dnr 2015/KS 0414 001

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Kommunstyrelsen flyttar sitt sammanträde i november från den 10:e till den 12:e november 2015.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsens sammanträde den 10 november 2015 sammanfaller med Sveriges kommuner och landstings kongress. Kommunstyrelsens sammanträde föreslås därför flyttas till torsdagen den 12 november 2015, med start samma tid som vanligt kl. 18.30.

Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen flyttar sitt sammanträde i november från den 10:e till den 12:e november 2015.

Bilagor
Protokollsutdrag från kommunledningsutskottet §138.pdf

13 Svar på motion om friskare barn i Tyresö

Dnr 2015/KS 0140 001

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Motionen anses besvarad.

Beskrivning av ärendet
De socialdemokratiska ledamöterna i kommunfullmäktige Jannice Rockstroh, Carl-Johan Karlson och Sarah Heidenborg lämnade in en motion till kommunfullmäktige 2015-03-05 om friskare barn i Tyresö, med förslag om att:
- ett särskilt uppdrag ges kvalitetsenheten där granskning och genomlysning av förskolors arbete med miljö- och hälsorisker och egenkontroller granskas
- området "egenkontroller" ingår i kvalitetsenhetens ordinarie granskningsområde
- fortbildning ges till Tyresös förskolechefer om hur smittspridning kan förhindras med uppdrag att tydligt informera inte bara personal löpande, utan föräldrar med barn på förskolan
- åtgärder vidtas för att informera föräldrar i ämnet.

Motionen remitterades till barn- och utbildningsnämnden som behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 23 september 2015. Nämnden föreslår kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad.

Bilagor
Barn- och utbildningsnämndens svar på motion om friskare barn i Tyresö.pdf
Protokollsutdrag från kommunledningsutskottet §139.pdf
Motion om friskare barn i Tyresö.pdf

14 Svar på motion om kulturlyft i skolan

Dnr 2015/KS 0223 001

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Motionen anses besvarad.

Beskrivning av ärendet
De socialdemokratiska ledamöterna i kommunfullmäktige Anita Mattsson, Jannice Rockstroh och Karin Ljung lämnade in en motion om kulturlyft i skolan till kommunfullmäktige 2015-04-16. I motionen föreslår ledamöterna att ett kulturlyft genomförs där intresserade kulturföreningar ges stöd att erbjuda kulturaktiviteter till barn och unga på fritidshem och fritidsklubbar.

Motionen remitterades till barn- och utbildningsnämnden och kultur- och fritidsnämnden. Kultur- och fritidsnämnden behandlade motionen den 8 juni 2015 och föreslår kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad. Barn- och utbildningsnämnden behandlade motionen vid sitt sammanträde den 23 september och föreslår kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att motionen ska avslås.

Bilagor
Protokollutdrag barn- och utbildningsnämnden 2015-09-23 § 50.pdf
Protokollsutdrag kultur- och fritidsnämnden 150608 § 57 svar på motion kulturlyft i skolan.pdf
Protokollsutdrag från kommunledningsutskottet §140.pdf
Motion om kulturlyft i skolan.pdf

15 Svar på motion om att ta vara på ungas röst i Tyresö

Dnr 2013/KS 0136 001

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Motionen anses besvarad.

Beskrivning av ärendet
Martin Nilsson (S) och Marie Åkesdotter (MP) har lämnat in en motion till kommunfullmäktige om att ta vara på ungas röst i Tyresö. Motionärerna föreslår att kommunstyrelsen, barn- och utbildningsnämnden och gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden ges i uppdrag att gentemot Rädda Barnen inta en välkomnande attityd om organisationen vill genomföra Ung röst-enkäten på skolor i Tyresö kommun.

Motionen remitterades till barn- och utbildningsnämnden och gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden för förslag till besvarande. Båda nämnderna föreslår att motionen ska anses besvarad. Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden föreslår även att elevrådet på Tyresö gymnasium erbjuds att ta ställning till enkätens genomförande.

Beredningen för medborgardialog och mångfald behandlade ärendet den 22 september 2015. Beredningen föreslår kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad.

Bilagor
Beredningen för medborgardialog och mångfald protokollsutdrag 2015-09-22 § 42.pdf
Remissvar.Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden.Ta vara på de ungas röst.pdf
Protokollsutdrag barn- och utbildningsnämnden 2015-08-19 § 54.pdf
Motion Ta vara på ungas röst i Tyresö.pdf

16 Kommunstyrelsens meddelanden oktober 2015

Dnr 2015/KS 0009 001

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsens meddelanden listas i bifogad rapport.

Bilagor
Kommunstyrelsens meddelanden oktober.pdf
Sfb ÖS Nyhetsbrev nr 4 2015.pdf
Inriktningsplan anpassning kontorsnät Arbetsförmedlingen Stockholm Gotland 150825.pdf
Tyresö kommuns yttrande ang. inrtiktningsplan anpassning av arbetsförmedlingens kontorsnät inom Stockholm och Gotland.pdf
Riktlinjer för sociala medier_uppdaterade september 2015.pdf
Månadsrapport samhällsbyggnadsförvaltningen september 2015.pdf
Svar till Backsippevägens samfällighetsförening angående att överta anläggningar.pdf
Delegationsbeslut MSU - bilaga mark - 20150601-20150918.pdf
MEDDELANDE Förvärv av Strömstugan.pdf

§155 Kommundirektörens rapport oktober 2015

Dnr 2015/KS 0011 001

Kommunstyrelsens beslut
1. Ärendet tas upp som ett extra ärende.
2. Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommundirektören informerar i bifogad rapport samt lämnar vid behov muntlig information vid sammanträdet angående frågor av förvaltningsövergripande karaktär samt information om pågående uppdrag.

Bilagor
Kommundirektörens rapport oktober 2015.pdf

§156 Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets delårsbokslut per augusti 2015

Dnr 2015/KSM 0385

Kommunstyrelsens beslut
- Delårsbokslutet godkänns.

Beskrivning av ärendet
Den ekonomiska rapporten avser utfall per 31 augusti samt prognos för helåret 2015 avseende miljö- och samhällsbyggnadsutskottets verksamhetsområden.

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet behandlade ärendet den 24 september 2015. Utskottet föreslår kommunstyrelsen att delårsbokslutet godkänns.

Bilagor
Protokollsutdrag, miljö- och samhällsbyggnadsutskottet § 127.pdf
Delårsbeslut per augusti 2015.pdf
Uppföljning av budget SBF aug.pdf
Uppföljning av mål SBF augusti.pdf

§157 Delårsrapport 2 2015 för Tyresö kommun

Dnr 2015/KS 0413 10

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Upprättad delårsrapport för tertial 2, 2015, godkänns.
Kommunstyrelsens beslut
2. Alla nämnder ska redovisa uppföljning av måluppfyllelsen avseende ekonomi till kommunstyrelsen i november månad.

Marie Åkesdotter (MP) deltar inte i besluten.

Särskilt yttrande
Marie Åkesdotter (MP) lämnar särskilt yttrande (bilaga).

Marcus Obligado (V) lämnar ersättaryttrande (bilaga).

Anita Mattsson (S) lämnar särskilt yttrande för de närvarande socialdemokratiska ledamöternas räkning (bilaga).

Protokollsanteckning
Marcus Obligado (V) hade inte deltagit i besluten om han hade haft rösträtt.

Beskrivning av ärendet
Kommunledningskontoret har upprättat delårsrapport för perioden januari - augusti 2015 avseende verksamhet och ekonomi, samt prognos för ekonomiskt resultat helåret 2015.

Av rapporten framgår att kommunens verksamheter bedrivs i allt väsentligt på ett sätt som är förenligt med god ekonomisk hushållning. Detta gäller särskilt områdena "Livskvalitet" och "Medborgarfokus".

Yrkande
Anita Mattsson (S) yrkar att en arbetsgrupp tillsätts utifrån det akuta läget med kraftfullt ökade sjukfrånvaron med analys och hantering av den alarmerande utvecklingen.

Fredrik Saweståhl (M) yrkar avslag till Anita Mattssons (S) yrkande.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Anita Mattssons (S) yrkande och finner att kommunstyrelsen har avslagit det.

Ordföranden ställer proposition på förslag till beslut 1 och 2 och finner att kommunstyrelsen har bifallit dem.

Bilagor
Tjänsteskrivelse delårsbokslut.pdf
Delårsrapport 2 2015.pdf
Protokollsutdrag från kommunledningsutskottet §132.pdf
Socialnämnden Delårsbokslut per augusti 20150923 § 1068.pdf
Socialnämnden Åtgärdsplan för budget i balans 2015-09-23 § 1069.pdf
Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden Delårsbokslut 20150924 § 60.pdf
Barn- och utbildningsnämndens delårsbokslut protokollsutdrag 2015-09-23 § 48.pdf
Kultur- och fritidsnämnden Delårsbokslut med måluppföljning 20150921 § 65.pdf
Byggnadsnämndens delårsbokslut protokollsutdrag 20150924 § 61.pdf
Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet delårsbokslut protokollsutdrag 2015-09-24 § 127.pdf

§158 Reviderade taxor 2016 för kontroll/tillsyn inom Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds verksamhetsområde

Dnr 2015/KS 0408 003

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Följande justerade taxor i enlighet med förbundsstyrelsens beslut
2015-08-26, §§ 24-28 antas:
a) Taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds arbete med offentlig kontroll inom animaliska biprodukter.
b) Taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds arbete med kontroll m.m. inom livsmedelsområdet.
c) Taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds arbete med prövning och tillsyn enligt miljöbalken.
d) Taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds kontroll enligt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel.
e) Taxa enligt strålskyddslagen.
2. Samtliga taxor enligt a-e ska tillämpas från och med den 1 januari 2016.

Beskrivning av ärendet
Medlemskommunerna i Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund måste fastställa de taxor som beslutats av förbundet då ett kommunförbund enligt praxis från Högsta förvaltningsdomstolen inte har föreskriftsrätt, dvs. rätt att utfärda taxor och andra föreskrifter som är bindande för kommunmedlemmarna.

Förbundsstyrelsen i Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund har 2015-08-26, §§ 24-28 beslutat om nya reviderade taxor som bland annat justerar timtaxan för tillsyn och kontroll uppåt. Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen och kommunfullmäktige antar de justerade taxor i enlighet med förbundsstyrelsens beslut.

Bilagor
Protokollsutdrag från kommunledningsutskottet §135.pdf
Revidering av taxor 2016 inom smof verksamheter.pdf
Protokoll 150826 §24-28 från förbundsstyrelse.pdf
taxa kontroll animaliska biprodukter.pdf
Taxa kontroll  livsmedelskontroll.pdf
Taxa tillsyn miljöbalken.pdf
Taxa tillsyn miljöbalken bilaga 1.pdf
Taxa tillsyn miljöbalken bilaga 2.pdf
Taxa kontroll  receptfria läkemedel.pdf
Taxa tillsyn enligt strålskyddslagen.pdf
SMOHFs  tjänsteskrivelseTaxa animaliska biprodukter tjänsteskrivelse.pdf
SMOFSs tjänsteskrivelse Taxa livsmedelskontroll.pdf
SMOFs tjänsteskrivelse Taxa miljöbalken.pdf
SMOFs tjänsteskrivelse taxa vissa receptfria läkemedel.pdf
SMOFSs tjänsteskrivelseTaxa enligt strålskyddslagen.pdf

§159 Svar på revisionsrapport om IT-säkerhet i form av internt intrångstest

Dnr 2015/KS 0323 016

Kommunstyrelsens beslut
- Konsult- och servicekontorets skrivelse antas som svar på revisionsrapporten IT-säkerhet i form av internt intrångstest.

Beskrivning av ärendet
PWC genomförde i april 2015 ett internt intrångstest på uppdrag av kommunens revisorer. I den rapport som presenterats efter intrångstestet finns ett antal identifierade risker i kommunens IT-miljö. I skrivelsen till kommunstyrelsen finns rekommendationer kring arbetet med informationssäkerheten om att genomföra en risk- och åtgärdsanalys av de identifierade riskerna samt att genomföra ett externt penetrationstest.

Ett förslag till svar på revisorernas skrivelse har tagits fram av IT-enheten på konsult- och servicekontoret i samråd med säkerhetsenheten. Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen antar konsult- och servicekontorets skrivelse som svar på revisionsrapporten IT-säkerhet i form av internt intrångstest.

Bilagor
Protokollsutdrag från kommunledningsutskottet §133.pdf
Tjänsteskrivelse Svar på revisionsrapport om IT-säkerhet i form av internt intrångstest.pdf
IT-säkethet i form av internt intrångstest.pdf

§160 Svar på revisionsrapport om verkställighet och uppföljning av beslut

Dnr 2015/KS 0324 016

Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunledningskontorets svar överlämnas till de förtroendevalda revisorerna som kommunstyrelsens svar över rapporten "Verkställighet och uppföljning av beslut"
2. Kommunstyrelsen rekommenderar nämnderna att införa uppdragslistor över lämnade uppdrag till nämnden från kommunstyrelsen och kommunfullmäktige, och uppdrag som nämnden i sin tur lämnat till förvaltningen.
3. Den redovisning som årligen lämnas till kommunstyrelsen över ärendebalans i lämnade uppdrag från kommunstyrelsen och kommunfullmäktige ska även lämnas till kommunfullmäktige för kännedom.

Särskilt yttrande
Kristjan Vaigur (S) lämnar särskilt yttrande för de närvarande socialdemokratiska ledamöternas räkning (bilaga).

Beskrivning av ärendet
De förtroendevalda revisorerna har låtit genomföra en granskning av rutiner för verkställighet och uppföljning av beslut. Efter genomförd granskning är revisorernas bedömning att det i stort finns ändamålsenliga rutiner kring verkställighet och uppföljning av beslut. Revisorerna lämnar i sin rapport ett antal rekommendationer vilka kommenteras i ärendet av kommunledningskontoret. Revisorerna önskar kommunstyrelsens yttrande senast 16 november.

Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att:

1. kommunstyrelsen antar kommunledningskontorets svar till de förtroendevalda revisorerna på rapporten "Verkställighet och uppföljning av beslut"
2. kommunstyrelsen rekommenderar nämnderna att införa uppdragslistor över lämnade uppdrag till nämnden från kommunstyrelsen och kommunfullmäktige, och uppdrag som nämnden i sin tur lämnat till förvaltningen
3. den redovisning som årligen lämnas till kommunstyrelsen över ärendebalans i lämnade uppdrag från kommunstyrelsen och kommunfullmäktige ska även lämnas till kommunfullmäktige för kännedom.

Bilagor
Protokollsutdrag från kommunledningsutskottet §134.pdf
Svar på verkställighet och uppföljning av beslut.pdf
Verkställighet och uppföljning av beslut.pdf

§161 Svar på remissen En kommunallag för framtiden

Dnr 2015/KS 0257 006

Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunkansliets förslag till remissvar antas.
2. Anita Mattssons (S) särskilda yttrande i kommunledningsutskottet 2015-09-24 § 137 biläggs remissvaret.

Reservation
Jörgen Bengtsson (SD) reserverar sig (bilaga).

Särskilt yttrande
Anita Mattsson (S) särskilt yttrande i kommunledningsutskottet 2015-09-24 § 137 (bilaga).

Marcus Obligado (V) lämnar ersättaryttrande (bilaga).

Marie Åkesdotter (MP) lämnar särskilt yttrande (bilaga).

Protokollsanteckning
Marcus Obligado (V) hade inte deltagit i beslut om han hade haft rösträtt.

Beskrivning av ärendet
Regeringen lämnade 2012 utredningsdirektiv till en särskild utredare om att föreslå modernisering av kommunallagen. En sammanfattning av remissförslaget finns bifogat. Remissförslaget i sin helhet finns att läsa på http://www.regeringen.se/rattsdokument/statens-offentliga-utredningar/2015/03/sou-201524/

Tyresö kommun kommenterar nu slutbetänkandet SOU 2015:24 - en kommunallag för framtiden. Kommunkansliet föreslår att kommunens remissvar begränsas till punkter med störst aktualitet för Tyresö kommun.

Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunkansliets förslag till remissvar antas. Sedan kommunledningsutskottets behandling har Sveriges kommuner och landstings (SKL) förslag till yttrande lagts till ärendet för kännedom (beslut i SKL den 23 oktober 2015).

Ordförandeförslag
Ordförande Fredrik Saweståhl (M) föreslår att kommunkansliets förslag till remissvar antas.

Yrkande
Anita Mattsson (S) yrkar att hennes särskilda yttrande i kommunledningsutskottet 2015-09-24 § 137 ska biläggas remissvaret.

Jörgen Bengtsson (SD) yrkar avslag till att anta kommunkansliets förslag till remissvar.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på ordförandeförslaget. Ordföranden ställer proposition på Jörgen Bengtssons (SD) yrkande. Kommunstyrelsen beslutar enligt ordförandeförslaget.

Ordföranden ställer proposition på Anita Mattssons (S) yrkande och finner att kommunstyrelsen har bifallit det.

Bilagor
Protokollsutdrag från kommunledningsutskottet §137.pdf
SKLs tjänstemannaförslag till yttrande.pdf
Tjänsteskrivelse En kommunallag för framtiden.pdf
remissyttrande - en kommunallag för framtiden.pdf
Sammanfattning SOU 2015 24.pdf
Remiss - En kommunallag för framtiden.pdf

§162 Svar på remiss om Trafikverkets framkomlighetsprogram

Dnr 2015/KSM 0298

Kommunstyrelsens beslut
- Remiss av Trafikverkets dialograpport "Framkomlighetsprogram - Trafikverkets inriktning för hur Storstockholms primära vägnät används på bästa sätt" besvaras med samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande samt Södertörnskommunernas gemensamma yttrande.

Beskrivning av ärendet
Trafikverket har bjudit in till dialog om rapporten Framkomlighetsprogram - Trafikverkets inriktning för hur Storstockholms primära vägnät används på bästa sätt. Syftet med programmet är att ge tydlig vägledning om hur vi fortsatt arbetar tillsammans med att utveckla och effektivisera vägnätet.

Rapporten har skickats på remiss till Tyresö kommun och samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår att remissen besvaras med samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande samt Södertörnskommunernas gemensamma yttrande.

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet behandlade ärendet den 24 september 2015. Utskottet föreslår kommunstyrelsen att remiss av Trafikverkets dialograpport "Framkomlighetsprogram - Trafikverkets inriktning för hur Storstockholms primära vägnät används på bästa sätt" besvaras med samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande samt Södertörnskommunernas gemensamma yttrande.

Bilagor
Protokollsutdrag, miljö- och samhällsbyggnadsutskottet § 130.pdf
Tjänsteskrivelse trafikverkets framkomlighetsprogram.pdf
Framkomlighetsprogram Trafikv yttrande Tyresö.pdf
Yttrande Framkomlighetsprogrammet Södertörnskommunerna 7 sept 2015.pdf

§163 Svar på remiss om funktionellt prioriterat vägnät

Dnr 2015/KSM 0387

Kommunstyrelsens beslut
- Remiss av Trafikverkets rapport "Funktionellt prioriterat vägnät" besvaras med Södertörnskommunernas gemensamma yttrande.

Beskrivning av ärendet
Trafikverket har bjudit in till dialog om Trafikverkets rapport "Funktionellt prioriterat vägnät". Trafikverket har tagit initiativ till att i samverkan med länsplanupprättarna peka ut vilka vägar som är viktigast för nationell och regional tillgänglighet.

Rapporten har skickats på remiss till Tyresö kommun och samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår att Tyresö kommun besvarar remissen gemesamt med Södertörnskommunerna.

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet behandlade ärendet den 24 september 2015. Utskottet föreslår kommunstyrelsen att remiss av Trafikverkets rapport "Funktionellt prioriterat vägnät" besvaras med Södertörnskommunernas gemensamma yttrande.

Bilagor
Protokollsutdrag, miljö- och samhällsbyggnadsutskottet § 131.pdf
Tjänsteskrivelse trafikverkets funktionellt prioriterat vägnät.pdf
Yttrande Funktionellt prioriterat vägnät Södertörnskommunerna 7 sept 2015.pdf

§164 Antagande av ny detaljplan för Tyresövallen

Dnr 2015/KSM 1221 214

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Ny detaljplan för Tyresövallen antas.

Särskilt yttrande
Jörgen Bengtsson (SD) lämnar särskilt yttrande (bilaga).

Mats Lindblom (FP) hänvisar till särskilt yttrande i miljö- och samhällsbyggnadsutskottet 2015-05-20 § 84.
 
Marie Åkesdotter (MP) hänvisar till särskilt yttrande i miljö- och samhällsbyggnadsutskottet 2015-09-24 § 126.

Beskrivning av ärendet
Samhällsbyggnadsförvaltningen har upprättat ett förslag till ny detaljplan för Tyresövallen. Planens syfte är att möjliggöra uppförandet av en ny ishall, ett parkeringshus, en sopsugscentral och tillåta de läktare som idag står på så kallad prickmark samt skapa en välkomnande entré till området.

Förslaget var ute på samråd mellan den 9 december 2014 och den 13 januari 2015 och ute på granskning mellan den 16 juni 2015 och den 8 juli 2015. Under samrådstiden kom 11 yttranden in och under granskningen 6 stycken. Synpunkterna under samråd och granskning ledde endast till mindre ändringar av förslaget.

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet behandlade ärendet den 24 september 2015. Utskottet föreslår kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att förslaget till ny detaljplan för Tyresövallen antas.

Bilagor
Protokollsutdrag, miljö- och samhällsbyggnadsutskottet § 126.pdf
påskriven tjänsteskrivelse_antagande_ishall_centrum.pdf
planbeskrivning_tyresövallen_antagande.pdf
PK_ishallen_antagande A1-L (1).pdf
granskningsutlåtande_ishallen.pdf
150626 Tyresövallen utredning ljusstörningar LÅG.pdf
15059 Rapport A Tyresövallen 150526 med bilagor.pdf
PM Resultatsammanställning analyser av jord 150518.pdf

§165 Projekteringsavtal gällande Kultur- och kunskapscentrum, Norra Tyresö Centrum etapp 2

Dnr 2015/KSM 0633

Kommunstyrelsens beslut
1. Avtalet mellan Hemsö fastighets AB och Tyresö kommun godkänns.
2. Chefen för samhällsbyggnadsförvaltningen och kommunstyrelsens ordförande får i uppdrag att underteckna erforderliga handlingar.

Reservation
Anita Mattsson (S) hänvisar till reservation i miljö- och samhällsbyggnadsutskottet 2015-04-28 § 64.
Marie Åkesdotter (MP) hänvisar till reservation i miljö- och samhällsbyggnadsutskottet 2015-09-24 § 122.

Protokollsanteckning
Marcus Obligado (V) hade instämt i Anita Mattssons (S) yrkande om han hade haft rösträtt.

Beskrivning av ärendet
Projekteringsavtalet med Hemsö är ett steg i det pågående arbetet med det kommande Kultur- och kunskapscentrumet inom etapp 2 i Norra Tyresö Centrum. Sedan tidigare har samhällsbyggnadsförvaltningen arbetat fram ett beslutsunderlag för gymnasiets lokalisering på uppdrag av kommunstyrelsen.

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet behandlade ärendet den 24 september 2015. Utskottet föreslår kommunstyrelsen att avtalet mellan Hemsö fastighets AB och Tyresö kommun godkänns och att chefen för samhällsbyggnadsförvaltningen och kommunstyrelsens ordförande får i uppdrag att underteckna erforderliga handlingar.

Ordförandeförslag
Ordförande Fredrik Saweståhl (M) föreslår att:
1. Avtalet mellan Hemsö fastighets AB och Tyresö kommun godkänns.
2. Chefen för samhällsbyggnadsförvaltningen och kommunstyrelsens ordförande får i uppdrag att underteckna erforderliga handlingar.

Yrkande
Anita Mattsson (S) yrkar avslag.

Marie Åkesdotter (MP) yrkar återremiss för att få fullständigt ekonomiskt underlag i frågan. Fredrik Saweståhl (M) yrkar avslag på Marie Åkesdotters (MP) yrkande.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Marie Åkesdotters (MP) yrkande och finner att kommunstyrelsen har avslagit det.

Ordföranden ställer proposition på ordförandeförslaget. Ordföranden ställer proposition på Anita Mattssons (S) yrkande. Kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget.

Bilagor
Protokollsutdrag, miljö- och samhällsbyggnadsutskottet § 123.pdf
Tjänsteskrivelse.pdf
Projekteringsavtal Hemsö 150916.pdf
Bilaga 1 - Organisation.pptx
Bilaga 2 - Tidsplan.pptx

§166 Revidering av kommunikationspolicy

Dnr 2015/KS 0387 003

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Reviderad kommunikationspolicy antas och ersätter tidigare policy antagen i kommunfullmäktige 2011-12-15 § 114.

Särskilt yttrande
Marcus Obligado (V) lämnar ersättaryttrande (bilaga).

Beskrivning av ärendet
Kommunikationspolicyn (KF 2011) har uppdaterats med avseende på organisatoriska förändringar. En del förenklingar i text och förtydliganden har också gjorts.

Kommunikationspolicyn anger vårt förhållningssätt till kommunikation och ansvarsfördelningen. Ledorden - att kommunikationen ska vara öppen, planerad och målgruppsanpassad - är oförändrade.

Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att den reviderade kommunikationspolicyn antas och ersätter tidigare policy antagen i kommunfullmäktige 2011-12-15 § 114.

Bilagor
Protokollsutdrag från kommunledningsutskottet §136.pdf
Tjänsteskrivelse Revidering av kommunikationspolicy.pdf
Kommunikationspolicy_2015.pdf

§167 Ändrat sammanträdesdatum för kommunstyrelsen i november

Dnr 2015/KS 0414 001

Kommunstyrelsens beslut
- Kommunstyrelsen flyttar sitt sammanträde i november från den 10:e till den 12:e november 2015.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsens sammanträde den 10 november 2015 sammanfaller med Sveriges kommuner och landstings kongress. Kommunstyrelsens sammanträde föreslås därför flyttas till torsdagen den 12 november 2015, med start samma tid som vanligt kl. 18.30.

Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen flyttar sitt sammanträde i november från den 10:e till den 12:e november 2015.

Bilagor
Protokollsutdrag från kommunledningsutskottet §138.pdf

§168 Svar på motion om friskare barn i Tyresö

Dnr 2015/KS 0140 001

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Motionen anses besvarad.

Reservation
Jannice Rockstroh (S) reserverar sig med hänvisning till motionen för de närvarande socialdemokratiska ledamöternas räkning.

Protokollsanteckning
Marcus Obligado (V) hade yrkat bifall till attsats 2-4 om han hade haft rösträtt.

Beskrivning av ärendet
De socialdemokratiska ledamöterna i kommunfullmäktige Jannice Rockstroh, Carl-Johan Karlson och Sarah Heidenborg lämnade in en motion till kommunfullmäktige 2015-03-05 om friskare barn i Tyresö, med förslag om att:
- ett särskilt uppdrag ges kvalitetsenheten där granskning och genomlysning av förskolors arbete med miljö- och hälsorisker och egenkontroller granskas
- området "egenkontroller" ingår i kvalitetsenhetens ordinarie granskningsområde
- fortbildning ges till Tyresös förskolechefer om hur smittspridning kan förhindras med uppdrag att tydligt informera inte bara personal löpande, utan föräldrar med barn på förskolan
- åtgärder vidtas för att informera föräldrar i ämnet.

Motionen remitterades till barn- och utbildningsnämnden som behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 23 september 2015. Nämnden föreslår kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad.

Ordförandeförslag
Ordförande Fredrik Saweståhl (M) föreslår att motionen ska anses besvarad.

Yrkande
Jannice Rockstroh (S) yrkar bifall till attsats 2-4. Marie Åkesdotter (MP) stödjer Jannice Rockstrohs (S) yrkande.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på ordförandeförslaget. Ordföranden ställer proposition på Jannice Rockstrohs (S) yrkande. Kommunstyrelsen beslutar enligt ordförandeförslaget.

Bilagor
Barn- och utbildningsnämndens svar på motion om friskare barn i Tyresö.pdf
Protokollsutdrag från kommunledningsutskottet §139.pdf
Motion om friskare barn i Tyresö.pdf

§169 Svar på motion om kulturlyft i skolan

Dnr 2015/KS 0223 001

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Motionen anses besvarad.

Reservation
Anita Mattsson (S) reserverar sig för de närvarande socialdemokratiska ledamöternas räkning med hänvisning till reservation i kultur- och fritidsnämnden 2015-06-08 § 57.

Protokollsanteckning
Marcus Obligado (V) hade stött Anita Mattssons (S) yrkande om han hade haft rösträtt.

Beskrivning av ärendet
De socialdemokratiska ledamöterna i kommunfullmäktige Anita Mattsson, Jannice Rockstroh och Karin Ljung lämnade in en motion om kulturlyft i skolan till kommunfullmäktige 2015-04-16. I motionen föreslår ledamöterna att ett kulturlyft genomförs där intresserade kulturföreningar ges stöd att erbjuda kulturaktiviteter till barn och unga på fritidshem och fritidsklubbar.

Motionen remitterades till barn- och utbildningsnämnden och kultur- och fritidsnämnden. Kultur- och fritidsnämnden behandlade motionen den 8 juni 2015 och föreslår kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad. Barn- och utbildningsnämnden behandlade motionen vid sitt sammanträde den 23 september och föreslår kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att motionen ska avslås.

Ordförandeförslag
Ordförande Fredrik Saweståhl (M) föreslår att motionen ska anses besvarad.

Yrkande
Anita Mattsson (S) yrkar bifall till motionen. Marie Åkesdotter (MP) stödjer bifallsyrkandet.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på ordförandeförslaget. Ordföranden ställer porposition på Anita Mattssons (S) yrkande. Kommunstyrelsen beslutar enligt ordförandeförslaget.

Bilagor
Protokollutdrag barn- och utbildningsnämnden 2015-09-23 § 50.pdf
Protokollsutdrag kultur- och fritidsnämnden 150608 § 57 svar på motion kulturlyft i skolan.pdf
Protokollsutdrag från kommunledningsutskottet §140.pdf
Motion om kulturlyft i skolan.pdf

§170 Svar på motion om att ta vara på ungas röst i Tyresö

Dnr 2013/KS 0136 001

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Motionen anses besvarad.

Reservation
Anita Mattsson (S) och Marie Åkesdotter (MP) reserverar sig med hänvisning till motionen.

Beskrivning av ärendet
Martin Nilsson (S) och Marie Åkesdotter (MP) har lämnat in en motion till kommunfullmäktige om att ta vara på ungas röst i Tyresö. Motionärerna föreslår att kommunstyrelsen, barn- och utbildningsnämnden och gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden ges i uppdrag att gentemot Rädda Barnen inta en välkomnande attityd om organisationen vill genomföra Ung röst-enkäten på skolor i Tyresö kommun.

Motionen remitterades till barn- och utbildningsnämnden och gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden för förslag till besvarande. Båda nämnderna föreslår att motionen ska anses besvarad. Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden föreslår även att elevrådet på Tyresö gymnasium erbjuds att ta ställning till enkätens genomförande.

Beredningen för medborgardialog och mångfald behandlade ärendet den 22 september 2015. Beredningen föreslår kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad.

Ordförandeförslag
Ordförande Fredrik Saweståhl (M) föreslår att motionen ska anses besvarad.

Yrkande
Anita Mattsson (S) och Marie Åkesdotter (MP) yrkar bifall till motionen.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på ordförandeförslaget. Ordföranden ställer proposition på Anita Mattssons (S) och Marie Åkesdotters (MP) yrkande. Kommunstyrelsen beslutar enligt ordförandeförslaget.

Bilagor
Beredningen för medborgardialog och mångfald protokollsutdrag 2015-09-22 § 42.pdf
Remissvar.Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden.Ta vara på de ungas röst.pdf
Protokollsutdrag barn- och utbildningsnämnden 2015-08-19 § 54.pdf
Motion Ta vara på ungas röst i Tyresö.pdf

§171 Kommunstyrelsens meddelanden oktober 2015

Dnr 2015/KS 0009 001

Kommunstyrelsens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsens meddelanden listas i bifogad rapport.

Bilagor
Kommunstyrelsens meddelanden oktober.pdf
Sfb ÖS Nyhetsbrev nr 4 2015.pdf
Inriktningsplan anpassning kontorsnät Arbetsförmedlingen Stockholm Gotland 150825.pdf
Tyresö kommuns yttrande ang. inrtiktningsplan anpassning av arbetsförmedlingens kontorsnät inom Stockholm och Gotland.pdf
PM Fortsatt dialog om Arbetsförmedlingens anpassning av kontorsnät i Stockholms län 151001.pdf
Riktlinjer för sociala medier_uppdaterade september 2015.pdf
Månadsrapport samhällsbyggnadsförvaltningen september 2015.pdf
Svar till Backsippevägens samfällighetsförening angående att överta anläggningar.pdf
Delegationsbeslut MSU - bilaga mark - 20150601-20150918.pdf
MEDDELANDE Förvärv av Strömstugan.pdf