Din position: Hem > Tyresö kommun > Kommunstyrelsen > Sammanträde 2021-03-09

Sammanträde 2021-03-09

Datum
Klockan
18:30
Plats
Kommunhuset

1 Kommundirektörens rapport 2021

Diarienummer 2021/KS 0010 001

Kommunstyrelsens förslag till beslut
– Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommundirektören informerar i bifogad rapport (handling under utarbetande) samt lämnar vid behov muntlig information vid sammanträdet angående frågor av förvaltningsövergripande karaktär samt information om pågående uppdrag.

2 Anläggnings- och lokalförsörjningsplan 2021-2033

Diarienummer 2020/KS 0269 003

Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Anläggnings- och lokalförsörjningsplanen 2021-2033 godkänns.
2. Lösningsförslagen för lokalbehov fram till 2023 antas.
3. Kommundirektören får i uppdrag att i samverkan med respektive nämnd genomföra de uppdrag som föreslagits i anläggnings- och lokalförsörjningsplanen
4. Anläggnings- och lokalförsörjningsplanen integreras i kommunplaneprocessen och ska ligga till grund för investeringsprogrammet.

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige har 2017-02-23 § 18 antagit riktlinjer för lokalförsörjning som framför allt avser kommunalt finansierade verksamheter inom utbildning, förskola, vård och omsorg samt kultur- och fritidsverksamheter. En sammanhållen anläggnings- och lokalförsörjningsplan med underlag för kommunens kort- och långsiktiga behov av verksamhetslokaler och anläggningar utifrån minst ett 10-årsperspektiv ska tas fram årligen. Den första lokalförsörjningsplanen 2018-2030 fastställdes av kommunstyrelsen 2018-01-09. Kommunstyrelseförvaltningen redovisar nu en revidering av anläggnings- och lokalförsörjningsplanen som ska gälla 2021-2033. Planen innehåller en sammanställning av nämndernas behov av
verksamhetslokaler. Den strategiska lokalgruppen har tagit fram lösningsförslag i första hand till år 2023 och redovisar olika preliminära alternativ till långsiktiga lösningar/inriktningar fram till år 2033.

Bilagor
Tjänsteskrivelse - Anläggnings- och lokalförsörjningsplan 2021-2033.pdf
Bilaga 1. Anläggnings- och lokalförsörjningsplan 2021-2033.pdf
Anläggnings- och lokalförsörjningsplan 2021-2033.pdf

3 Beslut om stödåtgärder till företagen med anledning av Covid-19

Diarienummer 2021/KS 0104 002

Beskrivning av ärendet
Handlingar under utarbetande.

4 Anslagsökning skolmiljarden

Diarienummer 2021/KS 0085 12

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
– Barn- och utbildningsnämndens anslag för 2021 ökas genom en särskilt ettårs ramökning motsvarande 5 672 006 kronor. Anslaget ska inte vara underlag för ramuppräkning inför 2022.

Beskrivning av ärendet
Regeringen har gett Skolverket i uppdrag att fördela ut en miljard kronor till landets kommuner i syfte att bidrag till goda förutsättningar för kommunerna att säkerställa att barn och elever får den utbildning de har rätt till, trots covid-19-pandemin. Medel fördelas proportionellt utifrån antalet barn och unga i åldern 6-19 år i kommunen.

Kommunen bestämmer själv utifrån sina aktuella behov hur medlen ska fördelas. Medlen kan användas för insatser i hela skolväsendet. Kommunernas bidrag till enskilda huvudmän ska beräknas efter samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till den egna verksamheten av motsvarande slag.

För Tyresös del uppgår skolmiljarden till 5 672 006 kronor. Medlen kommer att betalas ut till kommunen under februari och juni 2021. Kommunledningsutskottet har berett ärendet den 17 februari 2021 och föreslår kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att barn- och utbildningsnämndens anslag för 2021 ökas genom en särskilt ettårs ramökning motsvarande 5 672 006 kronor, samt att anslaget ska inte vara underlag för ramuppräkning inför 2022.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2021-02-17 § 24.docx.pdf
Tjänsteskrivelse - anslagsökning skolmiljarden.pdf

5 Drift av äldreboendet Trollängen

Diarienummer 2020/ÄON 0115 50

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
2. Driften av Trollängens äldreboende övergår till kommunens egen regi när nuvarande avtal med extern utförare löper ut 2021-08-31.
Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Återremissen anses besvarad.

Beskrivning av ärendet
Trollängens äldreboende består av 59 boendeplatser med heldygnsomsorg. Verksamheten drivs i privat regi av Förenade Care AB sedan januari 2014. Det finns inte längre möjlighet att förlänga avtalet som upphör 2021-08-31. Olika alternativ har övervägts och förvaltningen förordar att driften övertas i kommunal regi när avtalet löper ut.

Äldre- och omsorgsnämnden föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att driften av Trollängens äldreboende övergår till kommunens egen regi när nuvarande avtal med extern utförare löper ut 2021-08-31.

Ärendet återremitterades till förvaltningen av kommunstyrelsen den 2 februari 2021 för komplettering för att erhålla en faktabaserad genomlysning av de olika handlingsalternativen enligt nedan:

Utreda för- och nackdelar samt risker och möjligheter med samtliga tre alternativ som beskrivs i tjänsteskrivelsen "Drift av äldreboendet Trollängen". Gärna i form en SWOT-analys (styrkor, svagheter, möjligheter och hot). För alternativ 1, upphandling enligt LOU, dessutom utreda möjliga alternativa upphandlingskriterier och upphandlingsmodeller och belysa dess olika för- och nackdelar samt möjligheter och risker. Upphandlingskriterier och modeller som prioriterar erbjuden kvalitet är av särskilt intresse.

Skicka förordat förslag samt resultatet av utredningarna ovan på formell remiss till KPR. Vid behov bör KPR beredas möjlighet till extra sammanträde.

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår kommunstyrelsen att anse återremissen besvarad.

Bilagor
Tjänsteskrivelse - Svar på återremiss angående drift av äldreboendet Trollängen.docx.pdf
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2021-02-02 § 31.docx.pdf
Tjänsteskrivelse Drift av äldreboendet Trollängen.pdf
Äldre- och omsorgsnämnden protokollsutdrag 2021-01-20 § 3.pdf
Omröstningsprotokoll Äldre- och omsorgsnämnden 2021-01-20 § 3.pdf
Reservation M, C och KD, Äldre- och omsorgsnämnden 2021-01-20 § 3.pdf
Yttrande från KPR Drift av äldreboenden i Tyresö.pdf
Kommunala pensionärsrådet 2021-02-02 omedelbart justerat protokoll §3.pdf
Signerad tjänsteskrivelse, Drift av äldreboendet Trollängen.pdf

6 Redovisning av nämnduppdrag om att arbeta fram ett förslag till modell för sommarjobb för unga

Diarienummer 2020/ASN 0121 003

Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Redovisning av nämnduppdraget godkänns.
2. Riktlinjer för feriejobb i Tyresö kommun godkänns.

Beskrivning av ärendet
I nämndplanen 2019 för arbetsmarknads- och socialnämnden gavs ett uppdrag att arbeta fram en modell för sommarjobb för unga. Under tidigare år har olika modeller testats och utvärderats i Tyresö kommun. Våren 2020 gjordes en utredning för att kartlägga hur tidigare strategier för sommarjobb sett ut, både i
Tyresö kommun och i andra kommuner. Utredningen omfattar en beskrivning av sommarjobbens betydelse för ungdomar, historik i Tyresö kommun och utvärderingar av tidigare modeller. Andra kommuners erfarenheter och utvärderingar beskrivs och möjligheterna att samarbeta med näringslivet har undersökts.

Utifrån utredningens slutsatser och arbetsmarknadsenhetens erfarenheter har
förslag till en långsiktig strategi för feriejobb för ungdomar i Tyresö kommun tagits fram. Strategin har formulerats i styrdokumentet Riktlinjer för feriejobb i Tyresö kommun.

Förslaget till beslut finansieras inom ramen för verksamhetsområde 8 med
medfinanisering från andra förvaltningar och Tyresö bostäder.

Kommunledningsutskottet har berett ärendet den 17 februari 2021 och föreslår
kommunstyrelsen besluta:
1. Redovisning av nämnduppdraget godkänns.
2. Plan/riktlinjer för feriejobb i Tyresö kommun godkänns.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2021-02-17 § 22.docx
Arbetsmarknads- och socialnämnden protokollsutdrag 2021-01-26 § 2.pdf
Tjänsteskrivelse 2021-01-05 Redovisning av nämnduppdrag om att arbeta fram ett förslag till modell för sommarjobb för unga_påskriven.pdf
Tjänsteskrivelse 2021-01-05 Redovisning av nämnduppdrag om att arbeta fram ett förslag till modell för sommarjobb för unga.pdf
Riktlinjer för feriejobb i Tyresö kommun.pdf
Utredning om sommarjobbsmodell.pdf

7 Biståndsbedömt trygghetsboende - rapport

Diarienummer 2019/KS 0221 010

Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Rapport om förutsättningar för biståndsbedömt trygghetsboende noteras.
2. Förmedlingsregler för seniorkön kompletteras med att efter intyg från
biståndshandläggare i kommunen, kan förtur till seniorlägenhet medges till äldre personer som är isolerade och otrygga.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har den 12 november 2019 beslutat att ge kommundirektören i uppdrag att utreda förutsättningarna för att inrätta biståndsbedömt trygghetsboende i fastigheten Björkebo inom Björkbackens äldrecentrum.

Äldre- och omsorgsförvaltningen bedömning är att inrättande av seniorlägenheter i fastigheten Björkebo är ett bättre alternativ än biståndsbedömt trygghetsboende. Efterfrågan i seniorkön är hög och fastigheten bedöms lämpa sig väl för seniorlägenheter. Utöver redogörelsen av förutsättningar för biståndsbedömt trygghetsboende föreslår förvaltningen att förmedlingsreglerna för seniorlägenhet
kompletteras så att förtur kan medges till äldre som känner sig isolerade och otrygga i sitt ordinarie boende.

Ärendet har beretts i kommunstyrelseförvaltningen i samarbete med äldre- och
omsorgsförvaltningen och Tyresö Bostäder AB. Rapporten har redovisats i KPR, kommunala pensionärsrådet.

Äldre- och omsorgsnämnden föreslår kommunstyrelsen besluta att:
1. Rapport om förutsättningar för biståndsbedömt trygghetsboende noteras.
2. Förmedlingsregler för seniorkön kompletteras med att efter intyg från biståndshandläggare i kommunen, kan förtur till seniorlägenhet medges till äldre personer som är isolerade och otrygga.

Bilagor
Äldre- och omsorgsnämnden protokollsutdrag 2021-02-22 § 13.pdf
Tjänsteskrivelse Biståndsbedömt trygghetsboende - rapport.pdf
Reservation M, äldre- och omsorgsnämnden 2021-02-22 § 13.pdf

8 Externa aktörer kopplat till grundskoleutredning centrumområde

Diarienummer 2021/BUN 0018 41

Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Inriktningen ska vara att kommunen ska äga fastigheterna enligt alternativ A.
2. Inriktningen ska vara att kommunen ska förvalta och driva de berörda skolorna i egen regi enligt alternativ A

Beskrivning av ärendet
Vid kommunstyrelsens sammanträde den 2020-10-06 §144 gavs kommundirektören i uppdrag att ta fram förstudier för de två lösningsförslagen, ny skola på Njupkärr och ny skola på Stimmet, i enlighet med centrumutredningen grundskolor, som underlag för genomförandebeslut.

Ett tillägg till förstudierna gavs, att även utreda fördelar och nackdelar med att låta externa aktörer bygga och förvalta nya verksamhetslokaler och låta fristående alternativ driva verksamheten för att skapa balans i kommunens ekonomi och minska investeringskostnaderna.

Olika möjliga alternativ har utretts och barn- och utbildningsförvaltningen förordar att Tyresö kommun ska äga de berörda fastigheterna och förvalt och driva skolorna i egen regi.

Kommunledningsutskottet har berett ärendet den 17 februari 2021 och föreslår
kommunstyrelsen besluta att:
1. Inriktningen ska vara att kommunen ska äga fastigheterna enligt alternativ A.
2. Inriktningen ska vara att kommunen ska förvalta och driva de berörda skolorna i egen regi enligt alternativ A

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2021-02-17 § 21.docx.pdf
Barn- och utbildningsnämnden protokollsutdrag 2021-01-26 § 3.pdf
Tjänsteskrivelse - Rapport privat aktör grundskolor.docx
Rapport privat aktör grundskolor 2021-01-18.docx
Särskilt yttrande Moderaterna och Centerpartiet §3.pdf

9 Nybyggnation av bostäder vid Töresjövägen, Tyresö Bostäder AB

Diarienummer 2021/KS 0051 011

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Tyresö Bostäders förvärv av fastigheten Töresjövägen 46 och 48 godkänns.
2. Uppförande av bostadshus med 34 hyreslägenheter godkänns och investeringen läggs in i koncernens investeringsprogram.

Beskrivning av ärendet
Detta ärende är föremål för sekretess i enlighet med 19 kap. 3 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

Detta ärende avser kommunfullmäktiges beslut att ge Tyresö Bostäder mandat att agera vidare i planering och genomförande av nybyggnadsprojekt vid Töresjövägen 46 och 48. Tyresö kommuns försäljning av marken samt investering i infrastruktur i anslutning till fastigheten hanteras som egna beslutsärenden.

Tyresö Bostäder AB har fört förhandling med och har för avsikt att förvärva fastigheten 3:1733, Töresjövägen 46 och 48 av Tyresö kommun.

Bilagor
Tjänsteskrivelse - Beslut om nybyggnation av bostäder vid Töresjövägen, Tyresö Bostäder AB.pdf
Investeringsansökan - maskad.pdf
Investeringskalkyl-maskad.pdf

10 Investering av kommunal infrastruktur vid exploatering av Kumla 3:1733 (Töresjövägen)

Diarienummer ---

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Investering i kommunal infrastruktur till stadsbyggnadsprojektet Kumla 3:1733 (Töresjövägen) godkänns.
2. Investeringen inarbetas i kommunstyrelsens plan för strategiska investeringar och i investeringsprogrammet för 2021.
3. Anläggande av kommunal infrastruktur får inledas.

Beskrivning av ärendet
Detta ärende är föremål för sekretess i enlighet med 19 kap. 3 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

Vid genomförande av detaljplan för Töresjövägen som omfattar fastigheten Kumla 3:1733 behöver investering i kommunal infrastruktur ske utanför detaljplaneområdet för att möjliggöra projektet, vilket omfattar trottoar, angöringsficka, belysning samt infart. Budgeten uppskattas till ttt miljoner kronor innefattande investering (sss kronor) samt utgifter för markförsäljning (150 000 kr).

Bilagor
Tjänsteskrivelse - Investeringsbeslut Töresjövägen, maskad version.pdf
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2021-02-17 § 17.pdf

11 Marköverlåtelseavtal Kumla 3:1733 (Töresjövägen)

Diarienummer KSM-2021-154-253

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Marköverlåtelseavtal för Kumla 3:1733 godkänns.
2. Kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören får i uppdrag att underteckna avtalet och eventuella erforderliga handlingar för avtalets genomförande.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat ett förslag till marköverlåtelseavtal för bostäder på fastigheten Kumla 3:1733 mellan Tyresö kommun och Tyresö bostäder AB. Syftet med avtalet är att överlåta fastigheten, reglera ansvarsförhållanden och ekonomiska frågor kopplade till genomförandet av den framtagna detaljplanen för området.

Bilagor
Tjänsteskrivelse marköverlåtelseavtal Kumla 3_1733 (Töresjövägen).pdf
Marköverlåtelseavtal Kumla 3_1733 (Töresjövägen) inkl bilagor.pdf
Stadsbyggnadsutskottet protokollsutdrag 2021-02-17 § 12.docx

12 Genomförande av projekt Granitvägen

Diarienummer KSM-2021-110.315

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
2. Utökad investeringsram godkänns, och inarbetas i kommunstyrelsens plan för strategiska investeringar samt läggs in i kommunens investeringsprogram, med budget och prognos fördelat enligt uppskattad tidplan, under rubriken övriga exploateringar.
3. Tillkommande kostnader i form av kapitalkostnader samt drift och underhåll av gator, gång/cykelbanor samt övrig infrastruktur ska beaktas i budgetarbete i takt med att anläggningarna kan tas i bruk.

Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Start av genomförande för projekt Granitvägen godkänns under förutsättning att kommunfullmäktige godkänner utökad budget för projektet.

Beskrivning av ärendet
Detta ärende är föremål för sekretess i enlighet med 19 kap. 3 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

Detaljplan för Granitvägen antogs av kommunfullmäktige i januari 2019 och möjliggör byggnation av cirka 430 stycken bostäder samt ett nytt allaktivitetshus. Kommunen ska bygga ut infrastrukturen i området och planerar för entreprenadstart av groventreprenaden under våren 2021. Projektet har sedan tidigare en beviljad investeringsram om 16 400 000 kr, vilket byggde på kostnadsuppskattningar som gjordes parallellt med detaljplanearbetet. I samband med projekteringen har en genomlysning av de tidigare kostnadsuppskattningarna gjorts och kostnader för vatten- och avlopp lagts till. Den beviljade budgeten bedöms nu behöva utökas till totalt XXXX miljoner kronor . Intäkterna i projektet väntas uppgå till cirka XXXX miljoner kronor.

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att utökad investeringsram beviljas och att start av genomförande i projekt Granitvägen godkänns.

Kommunledningsutskottet överlämnade ärendet till kommunstyrelsen utan eget ställningstagande.

Bilagor
Tjänsteskrivelse - Genomförande av projekt Granitvägen (maskad version).pdf

13 Beslut om antagande av detaljplan för förskolan Kardemumman

Diarienummer KSM-2018-1574

Kommunstyrelsens förslag till beslut
– Detaljplan för förskolan Kardemumman antas.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen fick den 17 oktober 2018 i uppdrag av miljö- och samhällsbyggnadsutskottet, dåvarande stadsbyggnadsutskottet att upprätta ett förslag till detaljplan för fastighet Näsby 4:1530 och del av fastighet Näsby 4:1469 samt att skicka förslaget på samråd. Detaljplanen görs i förberedande syfte och utgångspunkten är att bygga kommunens konceptförskola. Planen tas fram med standardförfarande enligt PBL (2010:900) i dess lydelse från 1 augusti 2018.

Samrådet genomfördes mellan maj och juni 2020. Den 18 november 2020 beslutade stadsbyggnadsutskottet att en miljöbedömning enligt miljöbalken inte behöver upprättas samt att planförslaget skulle ställas ut för granskning. Granskningen genomfördes mellan 27 november och 18 december 2020. Under granskningen inkom 8 yttranden. Södertörns polismästardistrikt kommenterade på byggnadens insynsskyddade entrégård och att kommande cykelväg kräver anpassningar utifrån ett brottsförebyggande- och trygghetsperspektiv. Naturskyddsförening är negativ till förslaget och anser att kommunen inte följer översiktsplanens intentioner om att stärka grönstråket. Lantmäteriet påpekade bristen på rutnätskryss med koordinatangivelser i plankartan.

Revideringar som har gjorts efter granskningen är förtydligande angående dagvatten, natur och brandvattenförsörjning. Planbeskrivningen har även förtydligats angående ledningsfrågor där det som berör detaljplanens genomförande finns kvar. Plankartan har kompletterats med rutnätskryss, koordinatangivelser samt mindre justering angående planbestämmelserna om dagvatten, grundläggningsnivå, hårdgjord av mark, byggnadsarea samt utökad prickmark. Efter granskningen har även redaktionella ändringar gjorts i planhandlingarna. Nästa steg i processen är beslut om antagande. Planområdet omfattar en förskola för 70 barn på en fastighet som är cirka 4000 kvm samt ett område med parkmark på cirka 6000 kvm. Planförslaget innebär att cirka 4000 kvm parkmark planläggs som yta för förskola.

Kommunstyrelseförvaltningens bedömning är att den föreslagna utvecklingen är förenlig med översiktsplanens intentioner. Stadsbyggnadsutskottet har berett ärendet den 17 februari 2021 och föreslår kommunstyrelsen att anta detaljplan för förskolan Kardemumman.

Bilagor
Stadsbyggnadsutskottet protokollsutdrag 2021-02-17 § 10.pdf
Tjänsteskrivelse Detaljplan för Förskolan Kardemumman.ej signerad.pdf
Tjänsteskrivelse Beslut om antagande av detaljplan för förskolan
Kardemumman undertecknad.pdf
Dagvattenutredning Förskolan Kardemumman 200204 inkl. uppdaterad bilaga 3_2020-09-25.pdf
Geoteknisk undersökning G-10.2-01.pdf
Geoterknisk undersökning G-10.1-01.pdf
Granskningsutlåtande Förskolan Kardemumman.pdf
Kvalitetsprogram_Förskolan Kardemumman.pdf
Markteknisk undersökningsrapport Bilagor.pdf
Markteknisk undersökningsrapport Geoteknik.pdf
planbeskrivning för Förskolan Kardemumman Antagande.pdf
Plankarta_Förskolan Kardemumman_antagande_A2-S-1_500.pdf
PM Geoteknik Förskolan Kardeumma.pdf

14 Beslut om antagande av detaljplan för Bäverbäcken etapp 1, östra

Diarienummer 2014KSM0520.214

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
– Detaljplan Bäverbäcken etapp 1, östra antas.

Beskrivning av ärendet
Syftet med aktuell detaljplaneetapp är att möjliggöra uppförandet av cirka 170 lägenheter i flerbostadshus samt nya golflokaler med tillhörande serviceanläggningar. Ärendet återremitterades på stadsbyggnadsutskottet i januari. Frågor och svar återfinns i tjänsteskrivelsen för detaljplanen. Detaljplanen upprättas med utökat planförfarande enligt PBL (SFS 2010:900) i dess lydelse efter 1 januari 2015.

Förslaget var på ett första samråd, för de östra delarna samt hotell, under september – oktober 2015. Förslaget var sedan på ett andra samråd, för hela
Bäverbäckenområdet, i september 2017. Plangranskning för hela området hölls under perioden 25 september – 16 oktober 2018.

Under granskningen inkom 32 yttranden. Dessa avsåg främst den ökade exploateringen och trafiken samt önskemål om kompletterande utredningar och planhandlingar gällande buller, risker, geoteknik och dagvatten. De synpunkter som inte tillgodoses är önskemål om minskad exploatering. Till antagandet har planområdet delats upp i två etapper. Denna detaljplan omfattar åtta flerfamiljshus med tillhörande underjordiskt garage, nya golflokaler, nytt torg, parkering, infart till bäverbäcksvägen samt nedfart till ny gång- och cykeltunnel, i den östra delen av Bäverbäcken. Detaljplan för västra Bäverbäcken, planeras antas senare i etapp 2. Detaljplanens genomförande anses inte innebära någon betydande miljöpåverkan.

En enklare prövning av barnets bästa har gjorts som visar att planförslaget tar hänsyn till barns hälsa och säkerhet bl.a. genom tunnelns lokalisering och genom gröna och upplevelserika gårdar i etapp 1. I etapp 2 ingår sedan även en förskola och en ny park. Planens läge med närhet till bl.a. flera skolor och Tyresövallen anses även positivt ur barns perspektiv.

Planarbetet finansieras genom planavtal. Kommunen ansvarar för utbyggnad av allmän plats. Byggaktör ansvarar för och finansierar utbyggnad på kvartersmark.

Kommunstyrelseförvaltningens bedömning är att föreslagen utveckling är lämplig utifrån angivet syfte, förenlig med översiktsplanens intensioner och kan antas.

Stadsbyggnadsutskottet har berett ärendet den 17 februari 2021 och föreslår att
kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta detaljplan Bäverbäcken etapp 1, östra.

Bilagor
Stadsbyggnadsutskottet protokollsutdrag 2021-01-20 § 2.docx.pdf
Reservation Bäverbäcken § 8-9 (L).pdf
Tjänsteskrivelse - Beslut om antagande av detaljplan för Bäverbäcken etapp 1,
östra - maskad.pdf
Stadsbyggnadsutskottet protokollsutdrag 2021-01-20 § 2.docx
Bäverbäcken barnprövning.pdf
Detaljplan_Bäverbäcken_antagande_östra_Plankarta.pdf
Granskningsutlåtande Bäverbäcken_GDPR_2021.pdf
Kvalitetsprogram.pdf
Planbeskrivning_Bäverbäcken östra1_Antagande_2021.pdf
PM passage av Tyresövägen vid Bäverbäcken Trafikutredning 2017 08 22.pdf
Sammanställning Korsningen Bollmoravägen_Tyresövägen.pdf

15 Exploateringsavtal för bostäder vid Bäverbäcken

Diarienummer 2014KSM0520.214

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Exploateringsavtal för bostäder vid Bäverbäcken godkänns.
2. Kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören får i uppdrag att underteckna avtalet och eventuella erforderliga handlingar för avtalets genomförande.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat ett förslag till exploateringsavtal för bostäder vid Bäverbäcken mellan Tyresö kommun och ägarna till fastigheten Bävern 2. Syftet med avtalet är att reglera marköverlåtelser, ansvarsförhållanden och ekonomiska frågor kopplat till genomförande av den framtagna detaljplanen för området. Ärendet återremitterades på stadsbyggnadsutskottet i januari. Frågor och svar återfinns i tjänsteskrivelsen för detaljplanen. Bilaga 4, kvalitetsprogrammet har också bytts ut mot en uppdaterad version.

Stadsbyggnadsutskottet har berett ärendet den 17 februari 2021 och föreslår att
kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:
1. Exploateringsavtal för bostäder vid Bäverbäcken godkänns.
2. Kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören får i uppdrag att underteckna avtalet och eventuella erforderliga handlingar för avtalets genomförande.

Bilagor
Stadsbyggnadsutskottet protokollsutdrag 2021-02-17 § 9.pdf
Reservation Bäverbäcken § 8-9 (L).pdf
Tjänsteskrivelse exploateringsavtal för bostäder vid Bäverbäcken undertecknad.pdf
Exploateringsavtal.pdf
Bilaga 1.pdf
Bilaga 2.pdf
Bilaga 3.pdf
Bilaga 4.pdf
Bilaga 5.pdf
Bilaga 6.pdf
Bilaga 7.pdf
Bilaga 8.pdf
Bilaga 9.pdf
Stadsbyggnadsutskottet protokollsutdrag 2021-01-20 § 1.docx
Tjänsteskrivelse exploateringsavtal för bostäder vid Bäverbäcken ej undertecknad.pdf

16 Återremiss för Beslut om antagande av detaljplan för bostäder och vård- och omsorgsboende vid Apelvägen

Diarienummer 2015KSM0918.214

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
– Förvaltningens svar på återremissen från fullmäktige
(minoritetsåterremiss) för att utreda konsekvenserna, såsom ekonomi, avtal som kommunen ingått, påverkan på kommunens bostadsförsörjning för det fall detaljplanen inte antas, noteras för vidare beslut i fullmäktige.

Beskrivning av ärendet
Ärendet är återremitterat på Kommunfullmäktige i november 2020 för att utreda ekonomiska, avtalsmässiga och bostadsförsörjningsmässiga konsekvenser av att inte anta detaljplanen. Konsekvenserna finns redogjorda för sist i dokumentet.

Detaljplanens syfte är att möjliggöra uppförandet av nya bostäder, centrumlokaler, verksamhetslokaler och vårdboende med tillhörande gemensamhets- och utevistelseytor samt parkering. Planförslaget har varit ute på granskning under perioden 7 november - 28 november 2017. Sammanlagt har 212 yttranden inkommit under granskningstiden.

Planförslagets utformning har inte påverkats i sak av genomförda förändringar efter granskningen. De justeringar som har gjorts innebär en minskad negativpåverkan på omgivningen; byggrätten för vårdboendet har en placering längre bort från befintliga bostäder, ena bostadskroppen i det södra området har en indragen översta våning mot Apelvägen, byggrätten i korsningen Apelvägen/Prästgårdsvägen ligger längre in från gatan samt ena bostadskroppen i det norra området i lamellhuset mot parkstråket har en våning lägre. Byggrättför transformatorstation har tillkommit. Utifrån inkomna synpunkter under granskningen gör kommunen
bedömningen att det med de kompletteringar och bearbetningar som gjorts är möjligt att gå vidare med planförslaget till beslut om antagande.

Bilagor
Tjänsteskrivelse - svar på återremiss för beslut om antagande av detaljplan för
bostäder och vård- och omsorgsboende vid Apelvägen.pdf
Kommunfullmäktige protokollsutdrag § 92.pdf
Röstningsprotokoll Kommunfullmäktige 2020-11-19 votering 1-7.pdf
Särskilt yttrande L, Kommunfullmäktige 2020-11-19 § 92.pdf
Särskilt yttrande M, Kommunfullmäktige 2020-11-19 § 92.pdf
Särskilt yttrande KD, Kommunfullmäktige 2020-11-19 § 92.pdf
Särskilt yttrande S, Kommunfullmäktige 2020-11-19 § 92.pdf
Röstförklaring V, kommunfullmäktige 2020-11-19 § 92.pdf
Särskilt yttrande C, kommunfullmäktige 2020-11-19 § 92.pdf
Särskilt yttrande SD, kommunfullmäktige 2020-11-19 § 92.pdf
Särskilt yttrande MP, kommunfullmäktige 2020-11-19 § 92.pdf

17 Arrendeavtal Erstavik 6:14

Diarienummer KSM-2019-1166

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Arrendeavtal mellan Tyresö kommun och NCC Industry AB godkänns.
2. Kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören får i uppdrag att underteckna avtalet och eventuella erforderliga handlingar för avtalets genomförande.

Beskrivning av ärendet
Ett arrendeavtal avseende masshantering inom del av Erstavik 6:14 tecknades mellan Stockholm stad och NCC år 2014. Tyresö kommun förvärvade marken av Stockholm stad år 2018 och tog då över arrendeavtalet. Arrendatorn nyttjar inte området och har därför framfört önskemål om att frånträda det tecknade avtalet tidigare än då avtalstiden löper ut i mars 2023. Tyresö kommun arbetar med kommande utveckling av området och ser fördelar med att få tillgång till marken tidigare. Ett förslag till nytt avtal med kortare arrendetid har därför tagits fram och undertecknats av arrendatorn. Förslag till nytt arrendeavtal ersätter det tidigare avtalet i sin helhet och gäller för perioden 1 april 2021 till 30 september 2021. Avtalet upphör därefter att gälla utan uppsägning.

Årlig arrendeavgift är 721 460 kronor exklusive moms. Förslaget innebär att Tyresö kommun får en lägre intäkt för arrendeavgift då denna endast kan tas ut till avtalsperiodens slut i september 2021 istället för mars 2023 enligt det tidigare avtalet.

Hållbarhetsutskottet har berett ärenden den 17 februari 2021 och föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:
1. Arrendeavtal mellan Tyresö kommun och NCC Industry AB godkänns.
2. Kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören får i uppdrag att underteckna avtalet och eventuella erforderliga handlingar för avtalets genomförande.

Bilagor
Hållbarhetsutskottet protokollsutdrag 2021-02-17 § 7.pdf
Tjänsteskrivelse arrendeavtal Erstavik 6_14.pdf
Arrende undertecknat av NCC.pdf
Bilaga 1 till arrendeavtal Erstavik 6_14.pdf
Arrende NCC ej undertecknat.pdf
Tjänsteskrivelse Arrendeavtal Erstavik 6_14 signerad.pdf

18 Inriktningsbeslut om solceller på Akvarievägens förskola

Diarienummer 2021/SBF 0015 91

Kommunstyrelsens förslag till beslut
– Kommundirektören ges ett inriktningsbeslut att inleda upphandling av solpaneler på Akvarievägens förskola, om förutsättningarna för solceller på fastigheten är gynnsamma.

Beskrivning av ärendet
Hållbarhetsutskottets ordförande Marie Åkesdotter (MP) lämnade in ett förslag om att kommundirektören ska ges ett inriktningsbeslut att inleda upphandling av solpaneler på Akvarievägens förskola, om förutsättningarna för solceller på fastigheten är gynnsamma.

I mars 2020 lades uppdraget att utreda solenergilösningar på lämpliga kommunala fastigheter. Då uppdraget ännu inte har återrapporterats, vill vi gå före och snabbutreda förutsättningarna för solpaneler på Akvarievägens förskola. Vid gynnsamma förutsättningar kan en upphandling inledas. Solenergin växer snabbt, vilket också lett till bättre teknik och lägre kostnader. Med väl vald placering kan solpaneler leverera en ansenlig mängd el, som både kan användas till fastighetens elförsörjning och släppas ut på nätet till försäljning, när produktionen är högre än konsumtionen. En investering i solenergi är ekonomiskt lönsam på sikt, och med lokalt producerad el minskar också belastningen på de större överföringsledningarna. Detta är extra viktigt i Stockholmsregionen, där elnätet är hårt belastat. Hållbarhetsutskottet har berett ärendet den 17 februari 2021 och föreslår att kommunstyrelsen ger kommundirektören ett inriktningsbeslut att inleda
upphandling av solpaneler på Akvarievägens förskola, om förutsättningarna för solceller på fastigheten är gynnsamma.

Bilagor
Hållbarhetsutskottet protokollsutdrag 2021-02-17 § 12.pdf
Uppdrag om solceller på Akvarievägens förskola Hållbarhetsutskottet 17 feb 2021.pdf

19 Uppdrag att ta fram en dagvattenstrategi

Diarienummer 2021/SBF 0012 82

Kommunstyrelsens förslag till beslut
– Kommundirektören ges i uppdrag att ta fram en policy kring dagvatten i form av en dagvattenstrategi.

Beskrivning av ärendet
Hållbarhetsutskottets ordförande Marie Åkesdotter (MP) har lämnat in ett förslag att kommundirektören ska ges i uppdrag att ta fram en policy kring dagvatten i form av en dagvattenstategi. Det regn och smältvatten som avleds från byggnader, tomtmark, vägar och tätorternas övriga hårdgjorda ytor kallas vanligen för dagvatten. Med dagvattnet följer föroreningar som till slut kan hamna i våra vattendrag. Vid mycket nederbörd kan en större volym dagvatten genereras och det finns risk för att det kan orsaka skador genom exempelvis översvämning. Pågående
klimatförändringar pekar mot att nederbörd framöver oftare kommer att komma i form av skyfall och därmed öka risken för översvämning. Parallellt med detta förtätar vi och hårdgör mer mark i Tyresö, vilket ofta leder till att ytavrinningen och därmed dagvattenflödena ökar. I takt med denna utveckling får dagvattenfrågan allt större uppmärksamhet och hanteringen av dagvatten har konstaterats ha stor betydelse för att säkerställa robusta och hållbara samhällen. För att inte dagvattnet ska orsaka skador på såväl kort sikt, genom exempelvis översvämning, som på lång sikt genom att sprida föroreningar, måste det hanteras på ett hållbart sätt. Dagvatten är inte längre bara en ledningsnätsfråga utan en samhällsplaneringsfråga som kräver helhetssyn. För att uppnå en hållbar dagvattenhantering behöver bebyggelseplaneringen ta hänsyn till dessa nya förutsättningar och arbeta aktivt för att minska risken för skador och negativa effekter på bebyggelse och miljön. Med rätt planering, mer lokalt omhändertagande av dagvatten, och naturliga reningsmetoder, så minskar vi miljöpåverkan och risken för översvämningar och andra störningar. Tyresö behöver ta ett samlat grepp kring dessa frågor i form av en dagvattenstrategi. Hållbarhetsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag att ta fram en policy kring dagvatten i form av en dagvattenstrategi.

Bilagor
Hållbarhetsutskottet protokollsutdrag 2021-02-17 § 9.pdf
Uppdrag om dagvattenstrategi Hållbarhetsutskottet 17 feb 2021.pdf

20 Uppdrag att ta fram en naturvårdsplan

Diarienummer 2021/SBF 0013 90

Kommunstyrelsens förslag till beslut
– Kommundirektören ges i uppdrag att ta fram en naturvårdsplan.

Beskrivning av ärendet
Hållbarhetsutskottets ordförande Marie Åkesdotter (MP) lämnar in ett förslag att kommundirektören ska ges i uppdrag att ta fram en naturvårdsplan enligt följande:

Tyresö är en naturrik kommun. Utöver våra naturreservat så har alla kommundelar också välnyttjade grönområden med stora värden för invånarna. Tyresö är också en växande kommun där vi har blivit fler som vill ta del av det som naturen ger. Det här har lett till ett ökat behov av skötsel av våra naturområden, redan innan pandemin. Med den kraftigt ökade vistelsen som pandemin har inneburit, så har behoven av skötsel, drift och service ökat än mer.

Idag saknas naturvårdsplan för Tyresö. Medel för skötsel, drift och service har inte hängt med i de behov som det ökande nyttjandet har inneburit. Hållbarhetsutskottet ser ett behov av en övergripande naturvårdsplan som inventerar och identifierar behov, gör en kostnadsuppskattning av olika åtgärder, och skapar en prioriteringsordning.

Genom att vårda och värna våra naturområden, så förädlar vi de rekreativa och ekologiska värden som Tyresös invånare så högt uppskattar.

Hållbarhetsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag att ta fram en naturvårdsplan.

Bilagor
Hållbarhetsutskottet protokollsutdrag 2021-02-17 § 10.pdf
Uppdrag om naturvårdsplan Hållbarhetsutskottet 17 feb 2021.pdf

21 Uppdrag att utreda matavfallsinsamling i Krusboda

Diarienummer 2021/SBF 0014 91

Kommunstyrelsens förslag till beslut
– Kommundirektören ges i uppdrag att utreda möjligheterna att ge alla boende i Krusboda möjlighet att ansluta till systemet för matavfallsinsamlingen.

Beskrivning av ärendet
Hållbarhetsutskottets ordförande Marie Åkesdotter (MP) lämnar in ett förslag om att kommundirektören ska ges i uppdrag att utreda möjligheterna att ge alla boende i Krusboda möjlighet att ansluta till systemet för matavfallsinsamlingen enligt följande:

Tyresö har sedan 2012 frivillig matavfallsinsamling i kommunen. Matavfallsinsamlingen är viktig för att sluta kretsloppen och återvinna resurser. Anslutningsgraden har ökat successivt, men en hel del återstår. I ett av kommunens största bostadsområden, Krusboda, är det av olika skäl få boende som anslutit sig till matavfallsinsamling. Krusboda är en av Sveriges största samfälligheter med 798 radhus, 328 atriumhus, 57 friliggande villor, 203 hyreslägenheter, Krusboda skola och två förskolor samt en centrumfastighet. Att öka anslutningsgraden till matavfallsinsamlingssystemet är en viktig miljöfråga, därmed krävs ytterligare ansträngningar för att få fler tyresöbor att ansluta sig till matavfallsinsamlingen. Kommunen i samverkan med samfälligheterna i Krusboda och de krusbodabor som vill ansluta sig till matavfallsinsamlingen behöver gemensamt diskutera lösningar. Kommunen ska därför ta en förnyad kontakt med dessa parter.

Hållbarhetsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen ger
kommundirektören i uppdrag att utreda möjligheterna att ge alla boende i Krusboda möjlighet att ansluta till systemet för matavfallsinsamlingen.

Bilagor
Hållbarhetsutskottet protokollsutdrag 2021-02-17 § 11.pdf
Uppdrag att utreda matavfallsinsamling i Krusboda Hållbarhetsutskottet 17 feb 2021.pdf

22 Yttrande över vägplan Tvärförbindelse Södertörn

Diarienummer 2021/SBF 0003 80

Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen ser föreslaget yttrande som sitt svar på remissen Tvärförbindelse Södertörn
2. Kommunstyrelsen godkänner och ställer sig bakom Södertörnskommunernas yttrande
3. Paragrafen justeras omedelbart.

Beskrivning av ärendet
Trafikverket har arbetat fram granskningshandlingar för vägplanen Tvärförbindelse Södertörn. Granskningsperioden är mellan 25 januari och 23 februari 2021, Tyresö kommun har ansökt om förlängd svarstid till den 10 mars.

Tvärförbindelse Södertörn planeras bli en ny väg inklusive gång- och cykelväg från E4/E20 vid Vårby backe i Kungens kurva, via Flemingsberg till väg 73 vid trafikplats Jordbro i Haninge kommun. I uppdraget ingår också kapacitetsförstärkning av E4/E20 mellan Vårby och Fittja till följd av öppnandet av Förbifart Stockholm. Tvärförbindelse Södertörn kommer tillsammans med Förbifart Stockholm och Norrortsleden att bilda en yttre tvärled och binda samman de södra och norra delarna av länet. Hållbarhetsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen beslutar att:

Kommunstyrelsen ser föreslaget yttrande som sitt svar på remissen Tvärförbindelse Södertörn.
1. Kommunstyrelsen godkänner och ställer sig bakom Södertörnskommunernas yttrande.

Bilagor
Hållbarhetsutskottet protokollsutdrag 2021-02-17 § 8.pdf
Tjänsteskrivelse Yttrande över vägplan Tvärförbindelsen Södertörn undertecknad.pdf
Södertörnsgemensamt yttrande granskning Vägplan Tvärförbindelse
Södertörn_slutlig.pdf
Planbeskrivning Tvärförbindelse södertörn.pdf
Avslagsyrkande (MP) Remissvar vägplan Tvärförbindelse Södertörn (MP).pdf
Tjänsteskrivelse Remiss Tvärförbindelse Södertörn ej undertecknad.pdf

23 Svar på granskning avseende intern kontroll i räkenskaperna

Diarienummer 2020/KS 0336 016

Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse antas som kommunstyrelsens svar på revisionsrapporten om intern kontroll kopplat till räkenskaperna.
2. Paragrafen justeras omedelbart.

Beskrivning av ärendet
Revisionen har genomfört granskning av intern kontroll kopplat till räkenskaperna och avlämnat rapporten till kommunstyrelsen 22 december 2020.

Granskningen har omfattat sju områden:
- Löner inklusive hantering av pensioner
- Bokslutsprocess/avstämningar
- Intäkter/kundfordringar
- Inköp/leverantörsskulder
- Likvida medel (inbetalningar/utbetalningar)
- Materiella anläggningstillgångar
- Ledningsnära och förtroendekänsliga kostnader
Inom följande områden har revisionen sett behov av att förstärka den interna
kontrollen: Löner, Leverantörsskulder, Materiella anläggningstillgångar, Intäkter Vatten och Renhållning.

Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen antar kommunstyrelseförvaltningens skrivelse som kommunstyrelsens svar på revisionsrapporten om intern kontroll kopplat till räkenskaperna.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2021-02-17 § 19.pdf
Tjänsteskrivelse - Revisorernas granskning av intern kontroll kopplat till räkenskaperna.pdf
Revisionsskrivelse_Granskning av IK i räkenskaperna.pdf
Revisionsskrivelse_Granskning av IK i räkenskaperna.pdf
meddelandehuvud.txt

24 Svar på remiss av Näringslivs- och tillväxtstrategi för Stockholmsregionen

Diarienummer 2021/KS 0031 010

Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse antas som kommunstyrelsens svar på Remiss av Näringslivs- och tillväxtstrategi för Stockholmsregionen.
2. Paragrafen justeras omedelbart.

Beskrivning av ärendet
Tyresö kommun har beretts möjlighet att yttra sig för en Näringslivs-och tillväxtstrategi för Stockholmsregionen. Näringslivs- och tillväxtstrategin syftar till att vägleda Stockholmsregionen i arbetet med att öka dialogen och utveckla en samsyn mellan regionens utvecklingsaktörer och ge en bra grund för vad som behöver prioriteras för ett konkurrenskraftigt näringsliv och en hållbar tillväxt i Stockholmsregionen. Strategin har identifierat fyra områden att stärka och utveckla:
- Forskning, innovation och smart specialisering
- Små och medelstora företags konkurrenskraft
- Export internationalisering
- Investeringar samt strategisk kompetensförsörjning

För att genomföra strategin kommer handlingsplaner och genomförandeplaner inom de olika inriktnings-områdena tas fram i samverkan med regionens aktörer.

Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen antar kommunstyrelseförvaltningens skrivelse som kommunstyrelsens svar på Remiss av Näringslivs- och tillväxtstrategi för Stockholmsregionen.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2021-02-17 § 20.pdf
Tjänsteskrivelse - Svar på remiss av Näringslivs- och tillväxtstrategi för
Stockholmsregionen.docx.pdf
Remiss av Näringslivs- och tillväxtstrategi för Stockholmsregionen, RS 2020-0780.html
RS 2020-0780 Remissbrev NT-strategin.pdf
RS 2020-0780 PM bilaga NT-strategin.pdf
REMISSVERSION Regional näringslivs- och tillväxtstrategi 20201218.pdf

25 Senarelagd kommunplansprocess 2022

Diarienummer 2021/KS 0076 001

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Beslut om kommunplan med budget 2022-2025 inklusive skattesats senareläggs och fastställs av kommunfullmäktige oktober 2021.
2. Datum för strategidagar 2021 ändras så att strategidag 11 mars utgår.

Ny strategidag blir 3 september.

Beskrivning av ärendet
Covid-19 pandemin medför dels en ekonomisk osäkerhet när det gäller
budgetförutsättningarna för 2022. För att säkra bättre underlag för budget föreslås att beslut om kommunplan 2022 senareläggs till oktober 2021. Beslut om mål för 2022 samt investeringsprogram fattas vid kommunfullmäktige i juni 2021.

Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen beslutar att:

Beslut om kommunplan med budget 2022-2025 inklusive skattesats senareläggs och fastställs av kommunfullmäktige oktober 2021.
1. Datum för strategidagar 2021 ändras så att strategidag 11 mars utgår.
Ny strategidag blir 3 september.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2021-02-17 § 23.docx.pdf
Tjänsteskrivelse - Senarelagd kommunplansprocess 2022.pdf

26 Slutrapportering LSS Stjärnvägen Strandvägen

Diarienummer KSM-2018-5

Kommunstyrelsens förslag till beslut
– Slutredovisning noteras.

Beskrivning av ärendet
Projektavdelningen inom kommunstyrelseförvaltningen har avslutat projektet nybyggnation av två LSS-bostäder, ett boende på Stjärnvägen 29C (Hanviken 2:1) och ett på Strandvägen 1 (Tyresö 1:531). Entreprenaden på Stjärnvägen färdigställdes i juni 2020 efter cirka 17 månaders produktionstid. Entreprenaden på Strandvägen färdigställdes i augusti 2020 efter cirka 12 månaders produktionstid.

Bilagor
Tjänsteskrivelse slutrapportering LSS Stjärnvägen Strandvägen.pdf
Slutrapport LSS Strandvägen.pdf
Slutrapport LSS Stjärnvägen.pdf
Tjänsteskrivelse - Slutrapportering LSS Stjärnvägen Strandvägen.pdf

27 Revidering av överförmyndarnämndens reglemente

Diarienummer 2021/KS 0072 003

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
– Förslag till reviderat reglemente för överförmyndarnämndens antas och gäller tillsvidare.

Beskrivning av ärendet
Vid Södertörns Överförmyndarnämnds sammanträde 2021-02-02, § 4, beslutade man anta revidering av Södertörns Överförmyndarnämnd. Den enda förändringen i förslaget till reglemente är en reglering som möjliggör sammanträden på distans.

Bilagor
Missiv.pdf
Reglemente.pdf
§4.pdf

28 Omprövning av beslut om närvarorätt vid nämndsammanträden

Diarienummer 2021/KS 0106 001

Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Den fysiska närvarorätten vid kommunstyrelsens sammanträden begränsas tillsvidare, på grund av risken för smittspridning av det nya coronaviruset, till ledamöter, ersättare och de tjänstemän som ska föredra eller svara på frågor i aktuella ärenden.
2. Nämnderna uppmanas likaledes att tillsvidare, på grund av risken för smittspridning av det nya coronaviruset, begränsa den fysiska närvarorätten vid nämndsammanträden till ledamöter, ersättare och de tjänstemän som ska föredra eller svara på frågor i aktuella ärenden.
3. Beslut 1-2 ovan omprövas efter ändrade förhållanden eller senast om sex månader.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade den 31 mars 2020 om närvarorätt vid nämndsammanträden med anledning av den pågående Coronakrisen. Beslutet
omprövades och förlängdes den 15 september 2020. Då risken för smittspridning fortsatt behöver minimeras samtidigt som beslutsföra nämnder behöver säkerställas föreslår kommunstyrelsens ordförande att kommunstyrelsen förlänger besluten tagna 2020-09-15 § 133 om närvarorätt vid nämndsammanträden, se ordförandeutlåtande nedan.

Ordförandeutlåtande
Kommunstyrelsen har sedan 31 mars 2020 begränsat närvarorätten vid sina sammanträden på grund av rådande omständigheter kring Covid 19 och har omprövats efter 6 månader. Förslag till beslut är att den begränsade fysiska närvarorätten ytterligare förlängs i 6 månader.

Under året som gått har de digitala möjligheterna utvecklats alltmer och kompetensen att delta på digitala möten är god. De senaste månaderna har den
fysiska närvaron på sammanträden i stort sett bestått av ordförande, sekreterare och relevanta tjänstemän.

Då smittspridningen inte är över, är den starka rekommendationen från Tillsammans för Tyresö att ledamöter, ersättare och tjänstemän fortsätter att delta digitalt på kommunstyrelses sammanträden. Den rekommendationen gäller samtliga utskott, beredningar och nämnder i kommunen, där fysisk närvaro inte är nödvändig.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag-09-15 §135.pdf

29 Anmälan av delegationsbeslut till kommunstyrelsen 2021

Diarienummer 2021/KS 0009 001

Kommunstyrelsens förslag till beslut
– Anmälda delegationsbeslut noteras

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän i enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning. Beslut som fattas av delegat ska normalt anmälas. Till vilken instans, kommunstyrelse eller utskott, som besluten ska anmälas framgår av delegationsordningen. Anmälan innebär inte att kommunstyrelse eller utskott får fastställa eller ompröva besluten. Det går inte att återkalla lämnad delegering för redan fattade beslut, men däremot framledes.

Utskottsprotokoll
Kommunledningsutskottet 2021-01-20, se https://insynsverige.se/tyreso-
ledningsutskott/sammantrade?date=2021-02-17
Hållbarhetsutskottet 2021-01-20, se https://insynsverige.se/tyreso-
hallbarhetsutskott/sammantrade?date=2021-02-17
Stadsbyggnadsutskottet 2021-01-20, se https://insynsverige.se/tyreso-
stadsbyggnadsutskottet/dagordning?date=2021-02-17

Bilagor
Delegationsbeslut avseende leasing.pdf
Delegationsbeslut om upprättande av nyttjanderättsavtal av tillfällig busshållplats.pdf
Delegationsbeslut avseende överenskommelse om avgångsvederlag 210201.pdf
Delegationsbeslut om att inleda upphandling för bro inom projekt Nordlig Entré Tyresta.docx
Delegationsbeslut om avskedande 200216.pdf
Ordförandebeslut om förlikning genom stadfäst dom 210205.pdf

30 Kommunstyrelsens meddelanden 2021

Diarienummer 2020/KS 0314 001

Kommunstyrelsens förslag till beslut
– Informationen noteras.

Bilagor
Bestämmelser för arbetstagare i arbetslivsintroduktionsanställning – BAL 20
Viktig information från SKR (cirkulär 21.09).html
Bestämmelser för arbetstagare i utbildnings- och introduktionsanställning –
BUI 20 Viktig information från SKR (cirkulär 21.10).html
Minnesanteckningar Södertörnskommunernas Ledningsgrupp 2021-01-22.pdf
Minnesanteckningar Södertörnskommunernas Samarbetskommitte 2020-12-10.pdf
Minnesanteckningar Södertörnskommunernas Samarbetskommitte 2021-01-14.pdf
Sammanträde nr 206.pdf
Sammanträde nr 207.pdf
Södertörns brandförsvarsförbund2021-02-12.pdf
Godstrafikplan för Huddinge.docx
Kommunfullmäktige (2021-02-08 KF §7).doc
Budgetförutsättningar för åren 2021–2024 Viktig information från SKR, cirkulär 21.12.html

§45 Kommundirektörens rapport 2021

Diarienummer 2021/KS 0010 001

Kommunstyrelsens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommundirektören informerar i bifogad rapport samt lämnar vid behov muntlig information vid sammanträdet angående frågor av förvaltningsövergripande karaktär samt information om pågående uppdrag. På sammanträdet informerar även Jon Henriksson, förvaltningschef äldre och omsorgsförvaltningen, om arbetet med vaccinationer mot Covid-19.

Bilagor
Kommundirektörens rapport 9 mars 2021.pdf

§46 Anläggnings- och lokalförsörjningsplan 2021-2033

Diarienummer 2020/KS 0269 003

Kommunstyrelsens beslut
1. Anläggnings- och lokalförsörjningsplanen 2021-2033 godkänns.
2. Lösningsförslagen för lokalbehov fram till 2023 antas.
3. Kommundirektören får i uppdrag att i samverkan med respektive nämnd genomföra de uppdrag som föreslagits i anläggnings- och lokalförsörjningsplanen
4. Anläggnings- och lokalförsörjningsplanen integreras i kommunplaneprocessen och ska ligga till grund för investeringsprogrammet.

Reservation
Anki Svensson (M) reserverar sig mot beslutet, bilaga.

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige har 2017-02-23 § 18 antagit riktlinjer för lokalförsörjning som framför allt avser kommunalt finansierade verksamheter inom utbildning, förskola, vård och omsorg samt kultur- och fritidsverksamheter.

En sammanhållen anläggnings- och lokalförsörjningsplan med underlag för kommunens kort- och långsiktiga behov av verksamhetslokaler och anläggningar utifrån minst ett 10-årsperspektiv ska tas fram årligen. Den första lokalförsörjningsplanen 2018-2030 fastställdes av kommunstyrelsen 2018-01-09. Kommunstyrelseförvaltningen redovisar nu en revidering av anläggnings- och lokalförsörjningsplanen som ska gälla 2021-2033.

Planen innehåller en sammanställning av nämndernas behov av verksamhetslokaler. Den strategiska lokalgruppen har tagit fram lösningsförslag i första hand till år 2023 och redovisar olika preliminära alternativ till långsiktiga lösningar/inriktningar fram till år 2033.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen beslutar att:
1. Anläggnings- och lokalförsörjningsplanen 2021-2033 godkänns.
2. Lösningsförslagen för lokalbehov fram till 2023 antas.
3. Kommundirektören får i uppdrag att i samverkan med respektive nämnd genomföra de uppdrag som föreslagits i anläggnings- och lokalförsörjningsplanen
4. Anläggnings- och lokalförsörjningsplanen integreras i kommunplaneprocessen och ska ligga till grund för investeringsprogrammet.

Yrkande
Anki Svensson (M), Per Carlberg (SD), Ulf Perbo (KD) och Dick Bengtsson (M) yrkar avslag på ordförandeförslaget.
Marie Åkesdotter (MP), Christina Melzén (L), Inger Gemicioglu (V) och Martin Nilsson (S) yrkar bifall till ordförandeförslaget.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget. Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen avslår ordförandeförslaget. Kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget.

Bilagor
Tjänsteskrivelse - Anläggnings- och lokalförsörjningsplan 2021-2033.pdf
Bilaga 1. Anläggnings- och lokalförsörjningsplan 2021-2033.pdf
Anläggnings- och lokalförsörjningsplan 2021-2033.pdf

§47 Beslut om stödåtgärder till företagen med anledning av Covid-19

Diarienummer 2021/KS 0104 002

Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till stödåtgärder antas.
2. Kommunstyrelsen hemställer till Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund (SMOFH) att skyndsamt återkomma med ett förslag om att tillfälligt ta bort alkoholtillsynsavgifter och hälsoskyddstillsynsavgifter till verksamheter med hygienisk behandling under år 2021 för att stödja branscher som drabbats särskilt hårt av pandemin.

Särskilt yttrande
Anki Svensson (M) lämnar särskilt yttrande (bilaga).

Beskrivning av ärendet
Förslag till fortsatta åtgärder för att mildra Covid-19 effekter för det lokala näringslivet. En bedömning är att utöver att förlänga vissa stödåtgärder även rikta insatser främst till de branscher som är särskilt drabbade.
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till stödåtgärder:
• Senarelägga avgift för livsmedelskontrollerna till september 2021 i särskilt utsatta branscher av pandemin.
• Senarelägga avgift för alkohol och tobak till september 2021.
• Kommunen bibehåller slopad avgift för uteserveringar och torghandel till 31 oktober 2021.
• Fortsatt erbjuda stärkt rådgivning och vägledning till alla företagare genom telefonjour för alla företagare genom NyföretagarCentrum Tyresö, Nacka och Värmdö.
• Dialog med företag om anstånd för betalning av VA och avfallsavgifter utan ränta till 30 september 2021.
• Dialog med företag om anstånd lokalhyra till företag som hyr lokaler i kommunägda fastigheter.
• Hyresreducering lokalhyra med tillfällig rabatt i utsatta branscher för företag som hyr lokal i kommunens fastigheter* *Detta förutsätter att regeringen antar förslaget om hyresstöd som ska gälla mellan 1 januari till 31 mars 2021 samt särskilt drabbade branscher.
• Kommunen ska sträva efter att prioritera lokala anläggningar vid bokning av kurser och konferenser. De konferenser och möten som Tyresö kommun redan bokat in på konferensanläggningar avbokas ej.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen antar kommunstyrelseförvaltningens förslag till stödåtgärder.

Yrkande
Anki Svensson (M) yrkar bifall till ordförandeförslaget med tillägget att kommunstyrelsen hemställer till Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund (SMOFH) att skyndsamt återkomma med ett förslag om att tillfälligt ta bort alkoholtillsynsavgifter och hälsoskyddstillsynsavgifter till verksamheter med hygienisk behandling under år 2021 för att stödja branscher som drabbats särskilt hårt av pandemin.

Anita Mattsson (S) yrkar bifall till Anki Svenssons (M) tilläggsyrkande.
Marie Åkesdotter (MP), Christina Melzén (L), Martin Nilsson (S), Ulrica Riis-Pedersen (C), Per Carlberg (SD), Inger Gemicioglu (V) och Ulf Perbo (KD) yrkar bifall till ordförandeförslaget och Anki Svenssons (M) tilläggsyrkande.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller det.

Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller Anki Svenssons (M) tilläggsyrkande och finner att kommunstyrelsen bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse - Stödåtgärder till företagen med anledning av Covid 19.pdf

§48 Anslagsökning skolmiljarden

Diarienummer 2021/KS 0085 12

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Barn- och utbildningsnämndens anslag för 2021 ökas genom en särskilt ettårs ramökning motsvarande 5 672 006 kronor. Anslaget ska inte vara underlag för ramuppräkning inför 2022.

Särskilt yttrande
Inger Gemicioglu (V) lämnar särskilt yttrande (bilaga).

Beskrivning av ärendet
Regeringen har gett Skolverket i uppdrag att fördela ut en miljard kronor till landets kommuner i syfte att bidrag till goda förutsättningar för kommunerna att säkerställa att barn och elever får den utbildning de har rätt till, trots covid-19-pandemin. Medel fördelas proportionellt utifrån antalet barn och unga i åldern 6-19 år i kommunen.

Kommunen bestämmer själv utifrån sina aktuella behov hur medlen ska fördelas. Medlen kan användas för insatser i hela skolväsendet. Kommunernas bidrag till enskilda huvudmän ska beräknas efter samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till den egna verksamheten av motsvarande slag.
För Tyresös del uppgår skolmiljarden till 5 672 006 kronor. Medlen kommer att betalas ut till kommunen under februari och juni 2021.

Kommunledningsutskottet har berett ärendet den 17 februari 2021 och föreslår kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att barn- och utbildningsnämndens anslag för 2021 ökas genom en särskilt ettårs ramökning motsvarande 5 672 006 kronor, samt att anslaget ska inte vara underlag för ramuppräkning inför 2022.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att barn- och utbildningsnämndens anslag för 2021 ökas genom en särskilt ettårs ramökning motsvarande 5 672 006 kronor. Anslaget ska inte vara underlag för ramuppräkning inför 2022.

Yrkande
Anki Svensson (M), Marie Åkesdotter (MP) och Christina Melzén (L) yrkar bifall till ordförandeförslaget.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller det.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2021-02-17 § 24.docx.pdf
Tjänsteskrivelse - anslagsökning skolmiljarden.pdf

§49 Drift av äldreboendet Trollängen

Diarienummer 2020/ÄON 0115 50

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
2. Driften av Trollängens äldreboende ska upphandlas enligt lagen om offentlig upphandling (LOU) och helt utvärdera anbudet med fokus på kvalitet.

Kommunstyrelsens beslut
1. Återremissen anses besvarad.

Reservation
Anita Mattson (S) reserverar sig mot beslutet, bilaga.
Inger Gemicioglu (V) reserverar sig mot beslutet, bilaga.
Marie Åkesdotter (MP) inkommer med ett särskilt yttrande, bilaga.

Beskrivning av ärendet
Trollängens äldreboende består av 59 boendeplatser med heldygnsomsorg. Verksamheten drivs i privat regi av Förenade Care AB sedan januari 2014. Det finns inte längre möjlighet att förlänga avtalet som upphör 2021-08-31. Olika alternativ har övervägts och förvaltningen förordar att driften övertas i kommunal regi när avtalet löper ut.

Äldre- och omsorgsnämnden föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att driften av Trollängens äldreboende övergår till kommunens egen regi när nuvarande avtal med extern utförare löper ut 2021-08-31.

Ärendet återremitterades till förvaltningen av kommunstyrelsen den 2 februari 2021för komplettering för att erhålla en faktabaserad genomlysning av de olika handlingsalternativen enligt nedan:

Utreda för- och nackdelar samt risker och möjligheter med samtliga tre alternativ som beskrivs i tjänsteskrivelsen "Drift av äldreboendet Trollängen". Gärna i form en SWOT-analys (styrkor, svagheter, möjligheter och hot).

För alternativ 1, upphandling enligt LOU, dessutom utreda möjliga alternativa upphandlingskriterier och upphandlingsmodeller och belysa dess olika för- och nackdelar samt möjligheter och risker. Upphandlingskriterier och modeller som prioriterar erbjuden kvalitet är av särskilt intresse.

Skicka förordat förslag samt resultatet av utredningarna ovan på formell remiss till KPR. Vid behov bör KPR beredas möjlighet till extra sammanträde.

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår kommunstyrelsen anse återremissen besvarad.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen beslutar att:
1. Återremissen anses besvarad.
Vidare förslår ordförande Anita Mattsson (S) att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att:
2. Driften av Trollängens äldreboende övergår till kommunens egen regi när nuvarande avtal med extern utförare löper ut 2021-08-31.

Yrkande
Christina Melzén (L) yrkar avslag på ordförandeförslaget punkt 2 och att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att driften av Trollängens äldreboende ska upphandlas enligt lagen om offentlig upphandling (LOU) och helt utvärdera anbudet med fokus på kvalitet.

Anki Svensson (M), Ulf Perbo (KD), Ulrica Riis-Pedersen (C) och Per Carlberg (SD) yrkar bifall till Christina Melzéns (L) yrkande.

Inger Gemicioglu (V) och Marie Åkesdotter (MP) yrkar bifall till ordförandeförslaget.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget avseende beslutspunkt 1, att anse återremissen besvarad, och finner att kommunstyrelsen bifaller det.

Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget beslutspunkt 2, att föreslå kommunfullmäktige att driften av Trollängens äldreboende övergår till kommunens egen regi när nuvarande avtal med extern utförare löper ut 2021-08-31.

Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller Christina Melzéns (L) yrkande att föreslå kommunfullmäktige att driften av Trollängens äldreboende ska upphandlas enligt lagen om offentlig upphandling (LOU) och helt utvärdera anbudet med fokus på kvalitet.

Kommunstyrelsen bifaller Christina Melzéns (L) yrkande.

Bilagor
Tjänsteskrivelse - Svar på återremiss angående drift av äldreboendet Trollängen.docx.pdf
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2021-02-02 § 31.docx.pdf
Tjänsteskrivelse Drift av äldreboendet Trollängen.pdf
Äldre- och omsorgsnämnden protokollsutdrag 2021-01-20 § 3.pdf
Omröstningsprotokoll Äldre- och omsorgsnämnden 2021-01-20 § 3.pdf
Reservation M, C och KD, Äldre- och omsorgsnämnden 2021-01-20 § 3.pdf
Yttrande från KPR Drift av äldreboenden i Tyresö.pdf
Kommunala pensionärsrådet 2021-02-02 omedelbart justerat protokoll §3.pdf
Signerad tjänsteskrivelse, Drift av äldreboendet Trollängen.pdf
Kommunala pensionärsrådet protokollsutdrag 2021-03-09 § 10.pdf

§50 Redovisning av nämnduppdrag om att arbeta fram ett förslag till modell för sommarjobb för unga

Diarienummer 2020/ASN 0121 003

Kommunstyrelsens beslut
1. Redovisning av nämnduppdraget godkänns.
2. Riktlinjer för feriejobb i Tyresö kommun godkänns.

Reservation
Anki Svensson (M) reserverar sig mot beslutet, bilaga.
Per Carlberg (SD) reserverar sig mot beslutet.

Beskrivning av ärendet
I nämndplanen 2019 för arbetsmarknads- och socialnämnden gavs ett uppdrag att arbeta fram en modell för sommarjobb för unga. Under tidigare år har olika modeller testats och utvärderats i Tyresö kommun. Våren 2020 gjordes en utredning för att kartlägga hur tidigare strategier för sommarjobb sett ut, både i Tyresö kommun och i andra kommuner. Utredningen omfattar en beskrivning av sommarjobbens betydelse för ungdomar, historik i Tyresö kommun och utvärderingar av tidigare modeller. Andra kommuners erfarenheter och utvärderingar beskrivs och möjligheterna att samarbeta med näringslivet har undersökts.

Utifrån utredningens slutsatser och arbetsmarknadsenhetens erfarenheter har förslag till en långsiktig strategi för feriejobb för ungdomar i Tyresö kommun tagits fram. Strategin har formulerats i styrdokumentet Riktlinjer för feriejobb i Tyresö kommun.

Förslaget till beslut finansieras inom ramen för verksamhetsområde 8 med medfinanisering från andra förvaltningar och Tyresö bostäder.
Kommunledningsutskottet har berett ärendet den 17 februari 2021 och föreslår kommunstyrelsen besluta:
1. Redovisning av nämnduppdraget godkänns.
2. Plan/riktlinjer för feriejobb i Tyresö kommun godkänns.
Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen beslutar att:
1. Redovisning av nämnduppdraget godkänns.
2. Riktlinjer för feriejobb i Tyresö kommun godkänns.

Yrkande
Anki Svensson (M) yrkar bifall till ordförandeförslaget med tillägget att riktlinjerna kompletteras med krav på minst godkänt i ämnena svenska, engelska och matematik.

Anita Mattson (S) yrkar avslag på Anki Svenssons (M) tilläggsyrkande.
Per Carlberg (SD) yrkar bifall på Anki Svenssons (M) tilläggsyrkande.
Christina Melzén (L), Marie Åkesdotter (MP), Inger Gemicioglu (V) och Ulrica Riis-Pedersen (C) yrkar bifall till ordförandeförslaget och avslag på Anki Svenssons (M) tilläggsyrkande.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller det.

Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller Anki Svenssons (M) tilläggsyrkande. Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen avslår Anki Svenssons (M) tilläggsyrkande. Kommunstyrelsen avslår Anki Svenssons (M) tilläggsyrkande.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2021-02-17 § 22.docx
Arbetsmarknads- och socialnämnden protokollsutdrag 2021-01-26 § 2.pdf
Tjänsteskrivelse 2021-01-05 Redovisning av nämnduppdrag om att arbeta fram ett förslag till modell för sommarjobb för unga_påskriven.pdf
Tjänsteskrivelse 2021-01-05 Redovisning av nämnduppdrag om att arbeta fram ett förslag till modell för sommarjobb för unga.pdf
Riktlinjer för feriejobb i Tyresö kommun.pdf
Utredning om sommarjobbsmodell.pdf

§51 Biståndsbedömt trygghetsboende - rapport

Diarienummer 2019/KS 0221 010

Kommunstyrelsens beslut
1. Rapport om förutsättningar för biståndsbedömt trygghetsboende noteras.
2. Förmedlingsregler för seniorkön kompletteras med att efter intyg från biståndshandläggare i kommunen, kan förtur till seniorlägenhet medges till äldre personer som är isolerade och otrygga.

Reservation
Anki Svensson (M) reserverar sig mot beslutet, bilaga.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har den 12 november 2019 beslutat att ge kommundirektören i uppdrag att utreda förutsättningarna för att inrätta biståndsbedömt trygghetsboende i fastigheten Björkebo inom Björkbackens äldrecentrum.
Äldre- och omsorgsförvaltningen bedömning är att inrättande av seniorlägenheter i fastigheten Björkebo är ett bättre alternativ än biståndsbedömt trygghetsboende. Efterfrågan i seniorkön är hög och fastigheten bedöms lämpa sig väl för seniorlägenheter.

Utöver redogörelsen av förutsättningar för biståndsbedömt trygghetsboende föreslår förvaltningen att förmedlingsreglerna för seniorlägenhet kompletteras så att förtur kan medges till äldre som känner sig isolerade och otrygga i sitt ordinarie boende.

Ärendet har beretts i kommunstyrelseförvaltningen i samarbete med äldre- och omsorgsförvaltningen och Tyresö Bostäder AB. Rapporten har redovisats i KPR, kommunala pensionärsrådet.

Äldre- och omsorgsnämnden föreslår kommunstyrelsen besluta att:
1. Rapport om förutsättningar för biståndsbedömt trygghetsboende noteras.
2. Förmedlingsregler för seniorkön kompletteras med att efter intyg från biståndshandläggare i kommunen, kan förtur till seniorlägenhet medges till äldre personer som är isolerade och otrygga.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen beslutar att:
1. Rapport om förutsättningar för biståndsbedömt trygghetsboende noteras.
2. Förmedlingsregler för seniorkön kompletteras med att efter intyg från biståndshandläggare i kommunen, kan förtur till seniorlägenhet medges till äldre personer som är isolerade och otrygga.

Yrkande
Anki Svensson (M) yrkar att ärendet återremitteras till äldre- och omsorgsnämnden för att förtydliga riktlinjerna.

Anita Mattsson (S) yrkar avslag på Anki Svenssons (M) återremissyrkande.
Dick Bengtsson (M), Ulf Perbo (KD), Ulrica Riis-Pedersen (C) och Peter Freij (M) yrkar bifall till Anki Svenssons (M) återremissyrkande.

Marie Åkesdotter (MP), Inger Gemicioglu (V), Christina Melzén (L) och Susann Ronström (S) yrkar bifall ordförandeförslaget och att ärendet ska avgöras på dagens sammanträde.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde. Ordföranden ställer frågan om ärendet ska återremitteras enligt Anki Svenssons (M) yrkande. Kommunstyrelsen beslutar att ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde.

Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget. Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen avslår ordförandeförslaget. Kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget.

Bilagor
Äldre- och omsorgsnämnden protokollsutdrag 2021-02-22 § 13.pdf
Tjänsteskrivelse Biståndsbedömt trygghetsboende - rapport.pdf
Reservation M, äldre- och omsorgsnämnden 2021-02-22 § 13.pdf
Kommunala pensionärsrådet protokollsutdrag 2021-02-02 § 4.pdf

§52 Externa aktörer kopplat till grundskoleutredning centrumområde

Diarienummer 2021/BUN 0018 41

Kommunstyrelsens beslut
1. Inriktningen ska vara att kommunen ska äga fastigheterna enligt alternativ A.
2. Inriktningen ska vara att kommunen ska förvalta och driva de berörda skolorna i egen regi enligt alternativ A

Särskilt yttrande
Anki Svensson (M) och Ulrica Riis-Pedersen (C) hänvisar till gemensamt särskilt yttrande inlämnat till barn- och utbildningsnämnden, bilaga.

Protokollsanteckning
Jannice Rockstroh (S) hade yrkar bifall till ordförandeförslaget om hon hade haft rösträtt.

Beskrivning av ärendet
Vid kommunstyrelsens sammanträde den 2020-10-06 §144 gavs kommundirektören i uppdrag att ta fram förstudier för de två lösningsförslagen, ny skola på Njupkärr och ny skola på Stimmet, i enlighet med centrumutredningen grundskolor, som underlag för genomförandebeslut.
Ett tillägg till förstudierna gavs, att även utreda fördelar och nackdelar med att låta externa aktörer bygga och förvalta nya verksamhetslokaler och låta fristående alternativ driva verksamheten för att skapa balans i kommunens ekonomi och minska investeringskostnaderna.

Olika möjliga alternativ har utretts och barn- och utbildningsförvaltningen förordar att Tyresö kommun ska äga de berörda fastigheterna och förvalt och driva skolorna i egen regi.

Kommunledningsutskottet har berett ärendet den 17 februari 2021 och föreslår kommunstyrelsen besluta att:
1. Inriktningen ska vara att kommunen ska äga fastigheterna enligt alternativ A.
2. Inriktningen ska vara att kommunen ska förvalta och driva de berörda skolorna i egen regi enligt alternativ A

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen beslutar att:
1. Inriktningen ska vara att kommunen ska äga fastigheterna enligt alternativ A.
2. Inriktningen ska vara att kommunen ska förvalta och driva de berörda skolorna i egen regi enligt alternativ A

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller det.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2021-02-17 § 21.docx.pdf
Barn- och utbildningsnämnden protokollsutdrag 2021-01-26 § 3.pdf
Tjänsteskrivelse - Rapport privat aktör grundskolor.docx
Rapport privat aktör grundskolor 2021-01-18.docx
Särskilt yttrande Moderaterna och Centerpartiet §3.pdf

§53 Nybyggnation av bostäder vid Töresjövägen, Tyresö Bostäder AB

Diarienummer 2021/KS 0051 011

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Tyresö Bostäders förvärv av fastigheten Töresjövägen 46 och 48 godkänns.
2. Uppförande av bostadshus med 34 hyreslägenheter godkänns och investeringen läggs in i koncernens investeringsprogram.

Reservation
Anki Svensson (M) reserverar sig mot beslutet, bilaga.
Ulf Perbo (KD) reserverar sig mot beslutet, bilaga.

Beskrivning av ärendet
Detta ärende är föremål för sekretess i enlighet med 19 kap. 3 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

Detta ärende avser kommunfullmäktiges beslut att ge Tyresö Bostäder mandat att agera vidare i planering och genomförande av nybyggnadsprojekt vid Töresjövägen 46 och 48. Tyresö kommuns försäljning av marken samt investering i infrastruktur i anslutning till fastigheten hanteras som egna beslutsärenden.
Tyresö Bostäder AB har fört förhandling med och har för avsikt att förvärva fastigheten 3:1733, Töresjövägen 46 och 48 av Tyresö kommun.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att:
1. Tyresö Bostäders förvärv av fastigheten Töresjövägen 46 och 48 godkänns.
2. Uppförande av bostadshus med 34 hyreslägenheter godkänns och investeringen läggs in i koncernens investeringsprogram.

Yrkande
Anki Svensson (M) och Ulf Perbo (KD) yrkar avslag på ordförandeförslaget.
Marie Åkesdotter (MP), Christina Melzén (L), Inger Gemicioglu (V), Ulrica Riis-Pedersen (C), Martin Nilsson (S) och Mats Larsson (L) yrkar bifall till ordförandeförslaget.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget. Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen avslår ordförandeförslaget. Kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget.

Bilagor
Tjänsteskrivelse - Beslut om nybyggnation av bostäder vid Töresjövägen, Tyresö Bostäder AB.pdf
Investeringsansökan - maskad.pdf

§54 Investering av kommunal infrastruktur vid exploatering av Kumla 3:1733 (Töresjövägen) - ärendet utgår

§55 Marköverlåtelseavtal Kumla 3:1733 (Töresjövägen)

Diarienummer KSM-2021-154-253

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Marköverlåtelseavtal för Kumla 3:1733 godkänns.
2. Kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören får i uppdrag att underteckna avtalet och eventuella erforderliga handlingar för avtalets genomförande.

Reservation
Anki Svensson (M) reserverar sig mot beslutet, bilaga.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat ett förslag till marköverlåtelseavtal för bostäder på fastigheten Kumla 3:1733 mellan Tyresö kommun och Tyresö bostäder AB. Syftet med avtalet är att överlåta fastigheten, reglera ansvarsförhållanden och ekonomiska frågor kopplade till genomförandet av den framtagna detaljplanen för området.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att:
1. Marköverlåtelseavtal för Kumla 3:1733 godkänns.
2. Kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören får i uppdrag att underteckna avtalet och eventuella erforderliga handlingar för avtalets genomförande.

Yrkande
Anki Svensson (M) yrkar avslag till ordförandeförslaget.
Marie Åkesdotter (MP) yrkar bifall till ordförandeförslaget.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget. Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen avslår ordförandeförslaget. Kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget

Bilagor
Tjänsteskrivelse marköverlåtelseavtal Kumla 3_1733 (Töresjövägen).pdf
Marköverlåtelseavtal Kumla 3_1733 (Töresjövägen) inkl bilagor.pdf
Stadsbyggnadsutskottet protokollsutdrag 2021-02-17 § 12.docx

§56 Genomförande av projekt Granitvägen

Diarienummer KSM-2021-110.315

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
2. Utökad investeringsram godkänns, och inarbetas i kommunstyrelsens plan för strategiska investeringar samt läggs in i kommunens investeringsprogram, med budget och prognos fördelat enligt uppskattad tidplan, under rubriken övriga exploateringar.
3. Tillkommande kostnader i form av kapitalkostnader samt drift och underhåll av gator, gång/cykelbanor samt övrig infrastruktur ska beaktas i budgetarbete i takt med att anläggningarna kan tas i bruk.
Kommunstyrelsens beslut
1. Start av genomförande för projekt Granitvägen godkänns under förutsättning att kommunfullmäktige godkänner utökad budget för projektet.

Reservation
Anki Svensson (M) reserverar sig mot beslutet, bilaga.

Särskilt yttrande
Anders Wickberg (SD) hänvisar till särskilt yttrande inlämnat till kommunstyrelsen 2018-12­-04, § 223 Antagande av detaljplan Granitvägen.

Beskrivning av ärendet
Detta ärende är föremål för sekretess i enlighet med 19 kap. 3 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

Detaljplan för Granitvägen antogs av kommunfullmäktige i januari 2019 och möjliggör byggnation av cirka 430 stycken bostäder samt ett nytt allaktivitetshus. Kommunen ska bygga ut infrastrukturen i området och planerar för entreprenadstart av groventreprenaden under våren 2021. Projektet har sedan tidigare en beviljad investeringsram om 16 400 000 kr, vilket byggde på kostnadsuppskattningar som gjordes parallellt med detaljplanearbetet. I samband med projekteringen har en genomlysning av de tidigare kostnadsuppskattningarna gjorts och kostnader för vatten- och avlopp lagts till. Den beviljade budgeten bedöms nu behöva utökas till totalt XXXX miljoner kronor. Intäkterna i projektet väntas uppgå till cirka XXXX miljoner kronor.
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att utökad investeringsram beviljas och att start av genomförande i projekt Granitvägen godkänns. Kommunledningsutskottet överlämnade ärendet till kommunstyrelsen utan eget ställningstagande.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen beslutar att:
1. Start av genomförande för projekt Granitvägen godkänns under förutsättning att kommunfullmäktige godkänner utökad budget för projektet.
Vidare föreslår ordförande Anita Mattsson (S) att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att:
2. Utökad investeringsram godkänns, och inarbetas i kommunstyrelsens plan för strategiska investeringar samt läggs in i kommunens investeringsprogram, med budget och prognos fördelat enligt uppskattad tidplan, under rubriken övriga exploateringar.
3. Tillkommande kostnader i form av kapitalkostnader samt drift och underhåll av gator, gång/cykelbanor samt övrig infrastruktur ska beaktas i budgetarbete i takt med att anläggningarna kan tas i bruk.

Yrkande
Anki Svensson (M) yrkar på återremiss för att redogöra mer noggrant om poster som har ökat från tidigare kalkyler.

Anders Wickberg (SD) och Dick Bengtsson (M) yrkar bifall till Anki Svenssons (M) återremissyrkande.

Marie Åkesdotter (MP), Inger Gemicioglu (V) och Christina Melzén (L) yrkar bifall till ordförandeförslaget och att ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde. Ordföranden ställer frågan om ärendet ska återremitteras enligt Anki Svenssons (M) yrkande. Kommunstyrelsen beslutar att ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde.

Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget. Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen avslår ordförandeförslaget. Kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget.

Bilagor
Tjänsteskrivelse - Genomförande av projekt Granitvägen (maskad version).pdf

§57 Beslut om antagande av detaljplan för förskolan Kardemumman

Diarienummer KSM-2018-1574

Kommunstyrelsens beslut
- Detaljplan för förskolan Kardemumman antas.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen fick den 17 oktober 2018 i uppdrag av miljö- och samhällsbyggnadsutskottet, dåvarande stadsbyggnadsutskottet att upprätta ett förslag till detaljplan för fastighet Näsby 4:1530 och del av fastighet Näsby 4:1469 samt att skicka förslaget på samråd. Detaljplanen görs i förberedande syfte och utgångspunkten är att bygga kommunens konceptförskola. Planen tas fram med standardförfarande enligt PBL (2010:900) i dess lydelse från 1 augusti 2018.

Samrådet genomfördes mellan maj och juni 2020. Den 18 november 2020 beslutade stadsbyggnadsutskottet att en miljöbedömning enligt miljöbalken inte behöver upprättas samt att planförslaget skulle ställas ut för granskning. Granskningen genomfördes mellan 27 november och 18 december 2020. Under granskningen inkom 8 yttranden. Södertörns polismästardistrikt kommenterade på byggnadens insynsskyddade entrégård och att kommande cykelväg kräver anpassningar utifrån ett brottsförebyggande- och trygghetsperspektiv. Naturskyddsförening är negativ till förslaget och anser att kommunen inte följer översiktsplanens intentioner om att stärka grönstråket. Lantmäteriet påpekade bristen på rutnätskryss med koordinatangivelser i plankartan.

Revideringar som har gjorts efter granskningen är förtydligande angående dagvatten, natur och brandvattenförsörjning. Planbeskrivningen har även förtydligats angående ledningsfrågor där det som berör detaljplanens genomförande finns kvar. Plankartan har kompletterats med rutnätskryss, koordinatangivelser samt mindre justering angående planbestämmelserna om dagvatten, grundläggningsnivå, hårdgjord av mark, byggnadsarea samt utökad prickmark. Efter granskningen har även redaktionella ändringar gjorts i planhandlingarna. Nästa steg i processen är beslut om antagande.
Planområdet omfattar en förskola för 70 barn på en fastighet som är cirka 4000 kvm samt ett område med parkmark på cirka 6000 kvm. Planförslaget innebär att cirka 4000 kvm parkmark planläggs som yta för förskola.

Kommunstyrelseförvaltningens bedömning är att den föreslagna utvecklingen är förenlig med översiktsplanens intentioner.

Stadsbyggnadsutskottet har berett ärendet den 17 februari 2021 och föreslår kommunstyrelsen att anta detaljplan för förskolan Kardemumman.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen antar detaljplan för förskolan Kardemumman.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller det.

Bilagor
Stadsbyggnadsutskottet protokollsutdrag 2021-02-17 § 10.pdf
Tjänsteskrivelse Detaljplan för Förskolan Kardemumman.ej signerad.pdf
Tjänsteskrivelse Beslut om antagande av detaljplan för förskolan Kardemumman undertecknad.pdf
Dagvattenutredning Förskolan Kardemumman 200204 inkl. uppdaterad bilaga 3_2020-09-25.pdf
Geoteknisk undersökning G-10.2-01.pdf
Geoterknisk undersökning G-10.1-01.pdf
Granskningsutlåtande Förskolan Kardemumman.pdf
Kvalitetsprogram_Förskolan Kardemumman.pdf
Markteknisk undersökningsrapport Bilagor.pdf
Markteknisk undersökningsrapport Geoteknik.pdf
planbeskrivning för Förskolan Kardemumman Antagande.pdf
Plankarta_Förskolan Kardemumman_antagande_A2-S-1_500.pdf
PM Geoteknik Förskolan Kardeumma.pdf

§58 Exploateringsavtal för bostäder vid Bäverbäcken

Diarienummer 2014KSM0520.214

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Exploateringsavtal för bostäder vid Bäverbäcken godkänns.
2. Kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören får i uppdrag att underteckna avtalet och eventuella erforderliga handlingar för avtalets genomförande.

Reservation
Mats Larsson (L) reserverar sig mot beslutet, bilaga.

Särskilt yttrande
Anki Svensson (M) lämnar särskilt yttrande (bilaga).

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat ett förslag till exploateringsavtal för bostäder vid Bäverbäcken mellan Tyresö kommun och ägarna till fastigheten Bävern 2. Syftet med avtalet är att reglera marköverlåtelser, ansvarsförhållanden och ekonomiska frågor kopplat till genomförande av den framtagna detaljplanen för området. Ärendet återremitterades på stadsbyggnadsutskottet i januari. Frågor och svar återfinns i tjänsteskrivelsen för detaljplanen. Bilaga 4, kvalitetsprogrammet har också bytts ut mot en uppdaterad version.
Stadsbyggnadsutskottet har berett ärendet den 17 februari 2021 och föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:
1. Exploateringsavtal för bostäder vid Bäverbäcken godkänns.
2. Kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören får i uppdrag att underteckna avtalet och eventuella erforderliga handlingar för avtalets genomförande.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att:
1. Exploateringsavtal för bostäder vid Bäverbäcken godkänns.
2. Kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören får i uppdrag att underteckna avtalet och eventuella erforderliga handlingar för avtalets genomförande.

Yrkande
Mats Larsson (L) yrkar avslag på ordförandeförslaget.
Anki Svensson (M), Ulrica Riis-Pedersen (C) och Inger Gemicioglu (V) yrkar bifall till ordförandeförslaget.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget. Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen avslår ordförandeförslaget. Kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget.

Bilagor
Stadsbyggnadsutskottet protokollsutdrag 2021-02-17 § 9.pdf
Reservation Bäverbäcken § 8-9 (L).pdf
Tjänsteskrivelse exploateringsavtal för bostäder vid Bäverbäcken undertecknad.pdf
Exploateringsavtal.pdf
Bilaga 1.pdf
Bilaga 2.pdf
Bilaga 3.pdf
Bilaga 4.pdf
Bilaga 5.pdf
Bilaga 6.pdf
Bilaga 7.pdf
Bilaga 8.pdf
Bilaga 9.pdf
Stadsbyggnadsutskottet protokollsutdrag 2021-01-20 § 1.docx
Tjänsteskrivelse exploateringsavtal för bostäder vid Bäverbäcken ej undertecknad.pdf

§59 Beslut om antagande av detaljplan för Bäverbäcken etapp 1, östra

Diarienummer 2014KSM0520.214

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Detaljplan Bäverbäcken etapp 1, östra antas.

Reservation
Mats Larsson (L) reserverar sig mot beslutet, bilaga.

Särskilt yttrande
Anki Svensson (M) lämnar särskilt yttrande (bilaga).

Beskrivning av ärendet
Syftet med aktuell detaljplaneetapp är att möjliggöra uppförandet av cirka 170 lägenheter i flerbostadshus samt nya golflokaler med tillhörande serviceanläggningar. Ärendet återremitterades på stadsbyggnadsutskottet i januari. Frågor och svar återfinns i tjänsteskrivelsen för detaljplanen.
Detaljplanen upprättas med utökat planförfarande enligt PBL (SFS 2010:900) i dess lydelse efter 1 januari 2015.

Förslaget var på ett första samråd, för de östra delarna samt hotell, under september - oktober 2015. Förslaget var sedan på ett andra samråd, för hela Bäverbäckenområdet, i september 2017. Plangranskning för hela området hölls under perioden 25 september - 16 oktober 2018.

Under granskningen inkom 32 yttranden. Dessa avsåg främst den ökade exploateringen och trafiken samt önskemål om kompletterande utredningar och planhandlingar gällande buller, risker, geoteknik och dagvatten.

De synpunkter som inte tillgodoses är önskemål om minskad exploatering.
Till antagandet har planområdet delats upp i två etapper. Denna detaljplan omfattar åtta flerfamiljshus med tillhörande underjordiskt garage, nya golflokaler, nytt torg, parkering, infart till bäverbäcksvägen samt nedfart till ny gång- och cykeltunnel, i den östra delen av Bäverbäcken. Detaljplan för västra Bäverbäcken, planeras antas senare i etapp 2.

Detaljplanens genomförande anses inte innebära någon betydande miljöpåverkan.
En enklare prövning av barnets bästa har gjorts som visar att planförslaget tar hänsyn till barns hälsa och säkerhet bl.a. genom tunnelns lokalisering och genom gröna och upplevelserika gårdar i etapp 1. I etapp 2 ingår sedan även en förskola och en ny park. Planens läge med närhet till bl.a. flera skolor och Tyresövallen anses även positivt ur barns perspektiv.

Planarbetet finansieras genom planavtal. Kommunen ansvarar för utbyggnad av allmän plats. Byggaktör ansvarar för och finansierar utbyggnad på kvartersmark.
Kommunstyrelseförvaltningens bedömning är att föreslagen utveckling är lämplig utifrån angivet syfte, förenlig med översiktsplanens intensioner och kan antas.
Stadsbyggnadsutskottet har berett ärendet den 17 februari 2021 och föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta detaljplan Bäverbäcken etapp 1, östra.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige antar Detaljplan Bäverbäcken etapp 1, östra.

Yrkande
Mats Larsson (L) yrkar att ärendet återremitteras till stadsbyggnadsutskottet för att utreda ekonomiska och andra konsekvenser av:
- att anlägga en gångbro öster om "Golfbollsrondellen",
- att anlägga en rondell utan trafikljus vid korsningen Tyresövägen/Bollmoravägen samt
- att anlägga ett signalreglerat övergångsställe på Tyresövägen på sträckan mellan en tänkt rondell i korsningen Tyresövägen/Bollmoravägen och "Golfbollsrondellen".
Ulrica Riis-Pedersen (C), Anki Svensson och Inger Gemicioglu (V) yrkar bifall på ordförandeförslaget och att ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde. Ordföranden ställer frågan om ärendet ska återremitteras enligt Mats Larssons (L) yrkande. Kommunstyrelsen beslutar att ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde.

Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget. Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen avslår ordförandeförslaget. Kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget.

Bilagor
Stadsbyggnadsutskottet protokollsutdrag 2021-01-20 § 2.docx.pdf
Reservation Bäverbäcken § 8-9 (L).pdf
Tjänsteskrivelse - Beslut om antagande av detaljplan för Bäverbäcken etapp 1, östra - maskad.pdf
Stadsbyggnadsutskottet protokollsutdrag 2021-01-20 § 2.docx
Bäverbäcken barnprövning.pdf
Plankarta - Bäverbäcken antagande östra - REVIDERAD EFTER STADSBYGGNADSUTSKOTTET.pdf
Granskningsutlåtande Bäverbäcken_GDPR_2021.pdf
Kvalitetsprogram.pdf
Planbeskrivning_Bäverbäcken östra1_Antagande_2021.pdf
PM passage av Tyresövägen vid Bäverbäcken Trafikutredning 2017 08 22.pdf
Sammanställning Korsningen Bollmoravägen_Tyresövägen.pdf

§60 Återremiss för Beslut om antagande av detaljplan för bostäder och vård- och omsorgsboende vid Apelvägen

Diarienummer 2015KSM0918.214

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Förvaltningens svar på återremissen från fullmäktige (minoritetsåterremiss) för att utreda konsekvenserna, såsom ekonomi, avtal som kommunen ingått, påverkan på kommunens bostadsförsörjning för det fall detaljplanen inte antas, noteras för vidare beslut i fullmäktige.

Beskrivning av ärendet
Ärendet är återremitterat på Kommunfullmäktige i november 2020 för att utreda ekonomiska, avtalsmässiga och bostadsförsörjningsmässiga konsekvenser av att inte anta detaljplanen. Konsekvenserna finns redogjorda för sist i dokumentet.
Detaljplanens syfte är att möjliggöra uppförandet av nya bostäder, centrumlokaler, verksamhetslokaler och vårdboende med tillhörande gemensamhets- och utevistelseytor samt parkering.

Planförslaget har varit ute på granskning under perioden 7 november - 28november 2017. Sammanlagt har 212 yttranden inkommit under granskningstiden.

Planförslagets utformning har inte påverkats i sak av genomförda förändringar efter granskningen. De justeringar som har gjorts innebär en minskad negativpåverkan på omgivningen; byggrätten för vårdboendet har en placering längre bort från befintliga bostäder, ena bostadskroppen i det södra området har en indragen översta våning mot Apelvägen, byggrätten i korsningen Apelvägen/Prästgårdsvägen ligger längre in från gatan samt ena bostadskroppen i det norra området i lamellhuset mot parkstråket har en våning lägre. Byggrättför transformatorstation har tillkommit.

Utifrån inkomna synpunkter under granskningen gör kommunen bedömningen att det med de kompletteringar och bearbetningar som gjorts är möjligt att gå vidare med planförslaget till beslut om antagande.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att:

Förvaltningens svar på återremissen från fullmäktige (minoritetsåterremiss) för att utreda konsekvenserna, såsom ekonomi, avtal som kommunen ingått, påverkan på kommunens bostadsförsörjning för det fall detaljplanen inte antas, noteras för vidare beslut i fullmäktige.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse - svar på återremiss för beslut om antagande av detaljplan för bostäder och vård- och omsorgsboende vid Apelvägen.pdf
Kommunfullmäktige protokollsutdrag § 92.pdf
Röstningsprotokoll Kommunfullmäktige 2020-11-19 votering 1-7.pdf
Särskilt yttrande L, Kommunfullmäktige 2020-11-19 § 92.pdf
Särskilt yttrande M, Kommunfullmäktige 2020-11-19 § 92.pdf
Särskilt yttrande KD, Kommunfullmäktige 2020-11-19 § 92.pdf
Särskilt yttrande S, Kommunfullmäktige 2020-11-19 § 92.pdf
Röstförklaring V, kommunfullmäktige 2020-11-19 § 92.pdf
Särskilt yttrande C, kommunfullmäktige 2020-11-19 § 92.pdf
Särskilt yttrande SD, kommunfullmäktige 2020-11-19 § 92.pdf
Särskilt yttrande MP, kommunfullmäktige 2020-11-19 § 92.pdf

§61 Arrendeavtal Erstavik 6:14

Diarienummer KSM-2019-1166

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Arrendeavtal mellan Tyresö kommun och NCC Industry AB godkänns.
2. Kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören får i uppdrag att underteckna avtalet och eventuella erforderliga handlingar för avtalets genomförande.

Reservation
Anki Svensson (M) Ulrica Riis Pedersen (C) och Ulf Perbo (KD) reserverar sig mot beslutet, gemensam bilaga.
Anders Wickberg (SD) reserverar sig mot beslutet.

Beskrivning av ärendet
Ett arrendeavtal avseende masshantering inom del av Erstavik 6:14 tecknades mellan Stockholm stad och NCC år 2014. Tyresö kommun förvärvade marken av Stockholm stad år 2018 och tog då över arrendeavtalet. Arrendatorn nyttjar inte området och har därför framfört önskemål om att frånträda det tecknade avtalet tidigare än då avtalstiden löper ut i mars 2023. Tyresö kommun arbetar med kommande utveckling av området och ser fördelar med att få tillgång till marken tidigare. Ett förslag till nytt avtal med kortare arrendetid har därför tagits fram och undertecknats av arrendatorn. Förslag till nytt arrendeavtal ersätter det tidigare avtalet i sin helhet och gäller för perioden 1 april 2021 till 30 september 2021. Avtalet upphör därefter att gälla utan uppsägning.

Årlig arrendeavgift är 721 460 kronor exklusive moms. Förslaget innebär att Tyresö kommun får en lägre intäkt för arrendeavgift då denna endast kan tas ut till avtalsperiodens slut i september 2021 istället för mars 2023 enligt det tidigare avtalet.

Hållbarhetsutskottet har berett ärenden den 17 februari 2021 och föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:
1. Arrendeavtal mellan Tyresö kommun och NCC Industry AB godkänns.
2. Kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören får i uppdrag att underteckna avtalet och eventuella erforderliga handlingar för avtalets genomförande.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att:
1. Arrendeavtal mellan Tyresö kommun och NCC Industry AB godkänns.
2. Kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören får i uppdrag att underteckna avtalet och eventuella erforderliga handlingar för avtalets genomförande.

Yrkande
Anki Svensson (M), Ulrica Riis-Pedersen (C), Ulf Perbo (KD) och Anders Wickberg (SD) yrkar avslag på ordförandeförslaget.

Christina Melzén (L), Marie Åkesdotter (MP) och Inger Gemicioglu (V) yrkar bifall till ordförandeförslaget.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget. Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen avslår ordförandeförslaget. Kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget.

Bilagor
Hållbarhetsutskottet protokollsutdrag 2021-02-17 § 7.pdf
Tjänsteskrivelse arrendeavtal Erstavik 6_14.pdf
Arrende undertecknat av NCC.pdf
Bilaga 1 till arrendeavtal Erstavik 6_14.pdf
Arrende NCC ej undertecknat.pdf
Tjänsteskrivelse Arrendeavtal Erstavik 6_14 signerad.pdf

§62 Inriktningsbeslut om solceller på Akvarievägens förskola

Diarienummer 2021/SBF 0015 91

Kommunstyrelsens beslut
- Kommundirektören ges ett inriktningsbeslut att inleda upphandling av solpaneler på Akvarievägens förskola, om förutsättningarna för solceller på fastigheten är gynnsamma.

Beskrivning av ärendet
Hållbarhetsutskottets ordförande Marie Åkesdotter (MP) lämnade in ett förslag om att kommundirektören ska ges ett inriktningsbeslut att inleda upphandling av solpaneler på Akvarievägens förskola, om förutsättningarna för solceller på fastigheten är gynnsamma.

I mars 2020 lades uppdraget att utreda solenergilösningar på lämpliga kommunala fastigheter. Då uppdraget ännu inte har återrapporterats, vill vi gå före och snabbutreda förutsättningarna för solpaneler på Akvarievägens förskola. Vid gynnsamma förutsättningar kan en upphandling inledas.

Solenergin växer snabbt, vilket också lett till bättre teknik och lägre kostnader. Med väl vald placering kan solpaneler leverera en ansenlig mängd el, som både kan användas till fastighetens elförsörjning och släppas ut på nätet till försäljning, när produktionen är högre än konsumtionen.

En investering i solenergi är ekonomiskt lönsam på sikt, och med lokalt producerad el minskar också belastningen på de större överföringsledningarna. Detta är extra viktigt i Stockholmsregionen, där elnätet är hårt belastat.
Hållbarhetsutskottet har berett ärendet den 17 februari 2021 och föreslår att kommunstyrelsen ger kommundirektören ett inriktningsbeslut att inleda upphandling av solpaneler på Akvarievägens förskola, om förutsättningarna för solceller på fastigheten är gynnsamma.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen beslutar att ge kommundirektören ett inriktningsbeslut att inleda upphandling av solpaneler på Akvarievägens förskola, om förutsättningarna för solceller på fastigheten är gynnsamma.

Yrkande
Anki Svensson (M), Marie Åkesdotter (MP) och Ulrica Riis-Pedersen (C) yrkar bifall till ordförandeförslaget.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller det.

Bilagor
Hållbarhetsutskottet protokollsutdrag 2021-02-17 § 12.pdf
Uppdrag om solceller på Akvarievägens förskola Hållbarhetsutskottet 17 feb 2021.pdf

§63 Uppdrag att ta fram en dagvattenstrategi

Diarienummer 2021/SBF 0012 82

Kommunstyrelsens beslut
- Kommundirektören ges i uppdrag att ta fram en policy kring dagvatten i form av en dagvattenstrategi.

Beskrivning av ärendet
Hållbarhetsutskottets ordförande Marie Åkesdotter (MP) har lämnat in ett förslag att kommundirektören ska ges i uppdrag att ta fram en policy kring dagvatten i form av en dagvattenstategi.

Det regn och smältvatten som avleds från byggnader, tomtmark, vägar och tätorternas övriga hårdgjorda ytor kallas vanligen för dagvatten. Med dagvattnet följer föroreningar som till slut kan hamna i våra vattendrag. Vid mycket nederbörd kan en större volym dagvatten genereras och det finns risk för att det kan orsaka skador genom exempelvis översvämning. Pågående klimatförändringar pekar mot att nederbörd framöver oftare kommer att komma i form av skyfall och därmed öka risken för översvämning. Parallellt med detta förtätar vi och hårdgör mer mark i Tyresö, vilket ofta leder till att ytavrinningen och därmed dagvattenflödena ökar.

I takt med denna utveckling får dagvattenfrågan allt större uppmärksamhet och hanteringen av dagvatten har konstaterats ha stor betydelse för att säkerställa robusta och hållbara samhällen. För att inte dagvattnet ska orsaka skador på såväl kort sikt, genom exempelvis översvämning, som på lång sikt genom att sprida föroreningar, måste det hanteras på ett hållbart sätt.

Dagvatten är inte längre bara en ledningsnätsfråga utan en samhällsplaneringsfråga som kräver helhetssyn. För att uppnå en hållbar dagvattenhantering behöver bebyggelseplaneringen ta hänsyn till dessa nya förutsättningar och arbeta aktivt för att minska risken för skador och negativa effekter på bebyggelse och miljön. Med rätt planering, mer lokalt omhändertagande av dagvatten, och naturliga reningsmetoder, så minskar vi miljöpåverkan och risken för översvämningar och andra störningar. Tyresö behöver ta ett samlat grepp kring dessa frågor i form av en dagvattenstrategi.
Hållbarhetsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag att ta fram en policy kring dagvatten i form av en dagvattenstrategi.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen beslutar att ge kommundirektören i uppdrag att ta fram en policy kring dagvatten i form av en dagvattenstrategi.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller det.

Bilagor
Hållbarhetsutskottet protokollsutdrag 2021-02-17 § 9.pdf
Uppdrag om dagvattenstrategi Hållbarhetsutskottet 17 feb 2021.pdf

§64 Uppdrag att ta fram en naturvårdsplan

Diarienummer 2021/SBF 0013 90

Kommunstyrelsens beslut
- Kommundirektören ges i uppdrag att ta fram en naturvårdsplan.

Beskrivning av ärendet
Hållbarhetsutskottets ordförande Marie Åkesdotter (MP) lämnar in ett förslag att kommundirektören ska ges i uppdrag att ta fram en naturvårdsplan enligt följande:

Tyresö är en naturrik kommun. Utöver våra naturreservat så har alla kommundelar också välnyttjade grönområden med stora värden för invånarna. Tyresö är också en växande kommun där vi har blivit fler som vill ta del av det som naturen ger. Det här har lett till ett ökat behov av skötsel av våra naturområden, redan innan pandemin. Med den kraftigt ökade vistelsen som pandemin har inneburit, så har behoven av skötsel, drift och service ökat än mer.
Idag saknas naturvårdsplan för Tyresö. Medel för skötsel, drift och service har inte hängt med i de behov som det ökande nyttjandet har inneburit. Hållbarhetsutskottet ser ett behov av en övergripande naturvårdsplan som inventerar och identifierar behov, gör en kostnadsuppskattning av olika åtgärder, och skapar en prioriteringsordning.

Genom att vårda och värna våra naturområden, så förädlar vi de rekreativa och ekologiska värden som Tyresös invånare så högt uppskattar.
Hållbarhetsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag att ta fram en naturvårdsplan.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen beslutar at kommundirektören ges i uppdrag att ta fram en naturvårdsplan.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller det.

Bilagor
Hållbarhetsutskottet protokollsutdrag 2021-02-17 § 10.pdf
Uppdrag om naturvårdsplan Hållbarhetsutskottet 17 feb 2021.pdf

§65 Uppdrag att utreda matavfallsinsamling i Krusboda

Diarienummer 2021/SBF 0014 91

Kommunstyrelsens beslut
- Kommundirektören ges i uppdrag att utreda möjligheterna att ge alla boende i Krusboda möjlighet att ansluta till systemet för matavfallsinsamlingen.

Beskrivning av ärendet
Hållbarhetsutskottets ordförande Marie Åkesdotter (MP) lämnar in ett förslag om att kommundirektören ska ges i uppdrag att utreda möjligheterna att ge alla boende i Krusboda möjlighet att ansluta till systemet för matavfallsinsamlingen enligt följande:

Tyresö har sedan 2012 frivillig matavfallsinsamling i kommunen. Matavfallsinsamlingen är viktig för att sluta kretsloppen och återvinna resurser. Anslutningsgraden har ökat successivt, men en hel del återstår. I ett av kommunens största bostadsområden, Krusboda, är det av olika skäl få boende som anslutit sig till matavfallsinsamling. Krusboda är en av Sveriges största samfälligheter med 798 radhus, 328 atriumhus, 57 friliggande villor, 203 hyreslägenheter, Krusboda skola och två förskolor samt en centrumfastighet.
Att öka anslutningsgraden till matavfallsinsamlingssystemet är en viktig miljöfråga, därmed krävs ytterligare ansträngningar för att få fler tyresöbor att ansluta sig till matavfallsinsamlingen. Kommunen i samverkan med samfälligheterna i Krusboda och de krusbodabor som vill ansluta sig till matavfallsinsamlingen behöver gemensamt diskutera lösningar. Kommunen ska därför ta en förnyad kontakt med dessa parter.

Hållbarhetsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag att utreda möjligheterna att ge alla boende i Krusboda möjlighet att ansluta till systemet för matavfallsinsamlingen.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen beslutar att kommundirektören ges i uppdrag att utreda möjligheterna att ge alla boende i Krusboda möjlighet att ansluta till systemet för matavfallsinsamlingen.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller det.

Bilagor
Hållbarhetsutskottet protokollsutdrag 2021-02-17 § 11.pdf
Uppdrag att utreda matavfallsinsamling i Krusboda Hållbarhetsutskottet 17 feb 2021.pdf

§69 Senarelagd kommunplansprocess 2022

Diarienummer 2021/KS 0076 001

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Beslut om kommunplan med budget 2022-2025 inklusive skattesats senareläggs och fastställs av kommunfullmäktige oktober 2021.
2. Datum för strategidagar 2021 ändras så att strategidag 11 mars utgår. Ny strategidag blir 3 september.

Beskrivning av ärendet
Covid-19 pandemin medför dels en ekonomisk osäkerhet när det gäller budgetförutsättningarna för 2022. För att säkra bättre underlag för budget föreslås att beslut om kommunplan 2022 senareläggs till oktober 2021. Beslut om mål för 2022 samt investeringsprogram fattas vid kommunfullmäktige i juni 2021.
Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen beslutar att:

Beslut om kommunplan med budget 2022-2025 inklusive skattesats senareläggs och fastställs av kommunfullmäktige oktober 2021.
1. Datum för strategidagar 2021 ändras så att strategidag 11 mars utgår. Ny strategidag blir 3 september.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att:
1. Beslut om kommunplan med budget 2022-2025 inklusive skattesats senareläggs och fastställs av kommunfullmäktige oktober 2021.
2. Datum för strategidagar 2021 ändras så att strategidag 11 mars utgår. Ny strategidag blir 3 september.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller det.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2021-02-17 § 23.docx.pdf
Tjänsteskrivelse - Senarelagd kommunplansprocess 2022.pdf

§70 Slutrapportering LSS Stjärnvägen Strandvägen

Diarienummer KSM-2018-5

Kommunstyrelsens beslut
- Slutredovisning avseende LSS Stjärnvägen noteras.

Beskrivning av ärendet
Projektavdelningen inom kommunstyrelseförvaltningen har avslutat projektet nybyggnation av två LSS-bostäder, ett boende på Stjärnvägen 29C (Hanviken 2:1) och ett på Strandvägen 1 (Tyresö 1:531). Entreprenaden på Stjärnvägen färdigställdes i juni 2020 efter cirka 17 månaders produktionstid. Entreprenaden på Strandvägen färdigställdes i augusti 2020 efter cirka 12 månaders produktionstid.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen beslutar att notera rapporten för LSS Stjärnvägen och att rapport för LSS Strandvägen flyttas till nästkommande kommunstyrelse. Detta med anledning av att rapporten för LSS Strandvägen inte publicerats.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse slutrapportering LSS Stjärnvägen Strandvägen.pdf
Slutrapport LSS Stjärnvägen.pdf

§71 Revidering av överförmyndarnämndens reglemente

Diarienummer 2021/KS 0072 003

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Förslag till reviderat reglemente för överförmyndarnämndens antas och gäller tillsvidare.

Beskrivning av ärendet
Vid Södertörns Överförmyndarnämnds sammanträde 2021-02-02, § 4, beslutade man anta revidering av Södertörns Överförmyndarnämnd. Den enda förändringen i förslaget till reglemente är en reglering som möjliggör sammanträden på distans.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att förslag till reviderat reglemente för överförmyndarnämndens antas och gäller tillsvidare.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller det.

Bilagor
Missiv.pdf
Reglemente.pdf
§4.pdf

§72 Omprövning av beslut om närvarorätt vid nämndsammanträden

Diarienummer 2021/KS 0106 001

Kommunstyrelsens beslut
1. Den fysiska närvarorätten vid kommunstyrelsens sammanträden begränsas tillsvidare, på grund av risken för smittspridning av det nya coronaviruset, till ledamöter, ersättare och de tjänstemän som ska föredra eller svara på frågor i aktuella ärenden.
2. Nämnderna uppmanas likaledes att tillsvidare, på grund av risken för smittspridning av det nya coronaviruset, begränsa den fysiska närvarorätten vid nämndsammanträden till ledamöter, ersättare och de tjänstemän som ska föredra eller svara på frågor i aktuella ärenden.
3. Beslut 1-2 ovan omprövas efter ändrade förhållanden eller senast om sex månader.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade den 31 mars 2020 om närvarorätt vid nämndsammanträden med anledning av den pågående Coronakrisen. Beslutet omprövades och förlängdes den 15 september 2020. Då risken för smittspridning fortsatt behöver minimeras samtidigt som beslutsföra nämnder behöver säkerställas föreslår kommunstyrelsens ordförande att kommunstyrelsen förlänger besluten tagna 2020-09-15 § 133 om närvarorätt vid nämndsammanträden, se ordförandeutlåtande nedan.

Ordförandeutlåtande
Kommunstyrelsen har sedan 31 mars 2020 begränsat närvarorätten vid sina sammanträden på grund av rådande omständigheter kring Covid 19 och har omprövats efter 6 månader. Förslag till beslut är att den begränsade fysiska närvarorätten ytterligare förlängs i 6 månader.

Under året som gått har de digitala möjligheterna utvecklats alltmer och kompetensen att delta på digitala möten är god. De senaste månaderna har den fysiska närvaron på sammanträden i stort sett bestått av ordförande, sekreterare och relevanta tjänstemän.

Då smittspridningen inte är över, är den starka rekommendationen från Tillsammans för Tyresö att ledamöter, ersättare och tjänstemän fortsätter att delta digitalt på kommunstyrelses sammanträden. Den rekommendationen gäller samtliga utskott, beredningar och nämnder i kommunen, där fysisk närvaro inte är nödvändig.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen beslutar att:
1. Den fysiska närvarorätten vid kommunstyrelsens sammanträden begränsas tillsvidare, på grund av risken för smittspridning av det nya coronaviruset, till ledamöter, ersättare och de tjänstemän som ska föredra eller svara på frågor i aktuella ärenden.
2. Nämnderna uppmanas likaledes att tillsvidare, på grund av risken för smittspridning av det nya coronaviruset, begränsa den fysiska närvarorätten vid nämndsammanträden till ledamöter, ersättare och de tjänstemän som ska föredra eller svara på frågor i aktuella ärenden.
3. Beslut 1-2 ovan omprövas efter ändrade förhållanden eller senast om sex månader.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller det.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag-09-15 §135.pdf

§73 Anmälan av delegationsbeslut till kommunstyrelsen 2021

Diarienummer 2021/KS 0009 001

Kommunstyrelsens beslut
- Anmälda delegationsbeslut noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän i enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning. Beslut som fattas av delegat ska normalt anmälas. Till vilken instans, kommunstyrelse eller utskott, som besluten ska anmälas framgår av delegationsordningen. Anmälan innebär inte att kommunstyrelse eller utskott får fastställa eller ompröva besluten. Det går inte att återkalla lämnad delegering för redan fattade beslut, men däremot framledes.

Utskottsprotokoll
Kommunledningsutskottet 2021-01-20, se https://insynsverige.se/tyreso-ledningsutskott/sammantrade?date=2021-02-17
Hållbarhetsutskottet 2021-01-20, se https://insynsverige.se/tyreso-hallbarhetsutskott/sammantrade?date=2021-02-17
Stadsbyggnadsutskottet 2021-01-20, se https://insynsverige.se/tyreso-stadsbyggnadsutskottet/dagordning?date=2021-02-17

Bilagor
Delegationsbeslut avseende leasing.pdf
Delegationsbeslut om upprättande av nyttjanderättsavtal av tillfällig busshållplats.pdf
Delegationsbeslut avseende överenskommelse om avgångsvederlag 210201.pdf
Delegationsbeslut om avskedande 200216.pdf
Ordförandebeslut om förlikning genom stadfäst dom 210205.pdf
Ordförandebeslut om att skriva under Parisavtalet.pdf

§74 Kommunstyrelsens meddelanden 2021

Diarienummer 2020/KS 0314 001

Kommunstyrelsens beslut
- Informationen noteras.

Bilagor
Bestämmelser för arbetstagare i arbetslivsintroduktionsanställning - BAL 20 Viktig information från SKR (cirkulär 21.09).html
Bestämmelser för arbetstagare i utbildnings- och introduktionsanställning - BUI 20 Viktig information från SKR (cirkulär 21.10).html
Minnesanteckningar Södertörnskommunernas Ledningsgrupp 2021-01-22.pdf
Minnesanteckningar Södertörnskommunernas Samarbetskommitte 2020-12-10.pdf
Minnesanteckningar Södertörnskommunernas Samarbetskommitte 2021-01-14.pdf
Sammanträde nr 206.pdf
Sammanträde nr 207.pdf
Södertörns brandförsvarsförbund2021-02-12.pdf
Godstrafikplan för Huddinge.docx
Kommunfullmäktige (2021-02-08 KF §7).doc
Budgetförutsättningar för åren 2021-2024 Viktig information från SKR, cirkulär 21.12.html

§75 Initiativ från ledamot om medarbetarundersökning under år 2021

Diarienummer 2021/KS 0111

Kommunstyrelsens beslut
1. Ärendet tas upp som ett extra ärende
2. Initiativ från ledamot avslås med hänvisning till att medarbetarundersökning 2021 redan är beslutad och kommunicerad.

Beskrivning av ärendet
Anki Svensson (M) inkom den 9 mars 2021 med ett ledamotinitiativ till kommunstyrelsen. I initiativet föreslås att Tyresö kommun genomför medarbetarundersökning under år 2021.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen beslutar att:
1. Ärendet tas upp som ett extra ärende
2. Initiativ från ledamot avslås med hänvisning till att medarbetarundersökning 2021 redan är beslutad och kommunicerad.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller det.

Bilagor
Initiativ från ledamot om medarbetarundersökning under år 2021.pdf

§76 Initiativ från ledamot om att låta personal i kommunens verksamhet vaccinera sig under arbetstid

Diarienummer 2021/KS 0112

Kommunstyrelsens beslut
1. Ärendet tas upp som ett extra ärende
2. Initiativ från ledamot remitteras till kommunstyrelseförvaltning för beredning.

Beskrivning av ärendet
Anki Svensson (M) inkom den 9 mars 2021 med ett ledamotinitiativ till kommunstyrelsen. I initiativet föreslås att Tyresö kommun låter personal i kommunens verksamhet vaccinera sig under arbetstid.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen beslutar att:
1. Ärendet tas upp som ett extra ärende
2. Initiativ från ledamot remitteras till kommunstyrelseförvaltning för beredning.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller det.

Bilagor
Initiativ från ledamot om att låta personal i kommunens verksamhet vaccinera sig under arbetstid.pdf