Din position: Hem > Tyresö kommun > Kultur- och fritidsnämnden > Sammanträde 2022-05-23

Sammanträde 2022-05-23

Datum
Klockan
18:00
Plats

1 Informationsärende - Planeringsunderlag över ytor för samhällsfastigheter och idrott

Diarienummer 2022/KFN 0027 010

Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till beslut till kultur- och fritidsnämnden
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen gav den 7:e december 2021 § 272, kommundirektören i uppdrag att ta fram ett planeringsunderlag som redovisar ytor för samhällsfunktioner och idrottsändamål. Uppdraget ska vara färdigt senast kvartal 4 2022. Planeringsunderlaget kommer att tas fram som ett komplement till översiktsplanen. Planeringsunderlaget kommer innehålla en inventering av möjliga ytor för att täcka det kommande behovet av samhällsfunktioner fram till 2055 kopplat till den förväntade befolkningsökningen i Tyresös olika kommundelar. Arbetet kommer att förankras med berörda förvaltningar och nämnder.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Information om planeringsunderlag över ytor för samhällsfastigheter och idrott - KFN.pdf
Planeringsunderlag över ytor för samhällsfastigheter och idrott- KFN.pdf

2 Multihall - information om förstudie

Diarienummer 2022/KFN 0032 71

Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till beslut till kultur- och fritidsnämnden
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
En förstudie har genomförts som undersöker förutsättningarna för att bygga en multihall för friidrott som kan samnyttjas med andra idrotter någonstans i Tyresö. Förstudien har undersökt alternativ och rekommendation för lokalisering av multihallen samt alternativ och rekommendation till utformning och samnyttjande av multihallen. Multihallen rekommenderas i Bollmora industriområde och skulle där kunna byggas i två plan där multihallen ligger i det övre planet. Hallen rekommenderas möjliggöra fullskalig friidrottsträning och tävling för friidrottare på ungdomsnivå och vara möjlig att samnyttja för såväl föreningar från grannkommunerna, för flera andra idrotter, för såväl kommunala skolor som friskolor dagtid samt för evenemang inom kultur, e-sport med mera vid särskilda tillfällen.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Information om förstudie multihall.pdf
Bilaga 2. Fysiska förutsättningar lokaliseringsalternativ.pdf
Bilaga 3. Planritning multihall.pdf
Bilaga 4. Enklare prövning av barnets bästa för Förstudie multihall.pdf
Multihall- KFN.pptx

3 Delårsrapport 1 2022 för kultur- och fritidsnämnden

Diarienummer 2022/KFN 0018 10

Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till beslut till kultur- och fritidsnämnden
- Delårsrapport för tertial 1 2022 för kultur- och fritidsnämnden med verksamhetsområde 9 bibliotek, kultur, fritid och fritidsgårdar med mål- och budgetuppföljning inklusive riskhanteringsplan samt prognos för helåret 2022 godkänns.

Beskrivning av ärendet
Kultur- och fritidsförvaltningen har upprättat delårsrapport 1 för perioden januari - april 2022 för kultur- och fritidsnämnden som omfattar verksamhetsområdet 9 bibliotek, kultur, fritid och fritidsgårdar. Delårsrapporten innehåller även en prognos för helåret 2022, uppföljning av mål, uppdrag och riskhanteringsplan.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, delårsrapport 1 KFN.pdf
Delårsrapport 1 KFN.pdf

4 Justering av budget för projekt ishall, parkeringsgarage och avfallsterminal

Diarienummer 2022/KFN 0030 010

Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till beslut till kultur- och fritidsnämnden
1. Justering av budget för ishallen inom projektet ishall, parkeringsgarage och avfallsterminal godkänns.

Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till kultur- och fritidsnämnden för förslag till beslut till kommunstyrelsen
2. Justerad budget läggs in i kommunstyrelsens plan för strategiska investeringar.
3. Behov av utökad budgetram för driftskostnader avseende ökade driftmedel för skötsel och avskrivningar ska beaktas i kommunplansprocessen inför budgetåret då projektet färdigställs och tas i drift, 2023.

Beskrivning av ärendet
Byggnationen av ishall, parkeringsgarage och avfallsterminal pågår, och förväntas slutföras under 2023. Slutuppgörelse för etapp 1 pågår.
I samband med upphandlingen av etapp 2 utfördes en prognos som pekade på en slutkostnad om cirka 3% över budget.
Enligt beslut i styrgruppen 2021-06-09 skulle projektet fortskrida och avtal tecknades med MVB Öst trots estimerad slutkostnad.
Den ekonomiska uppföljningen av projektet visar att nya krav, uppgraderingar samt uppkomna brister att prognosen för projektet "ishall, parkeringsgarage och avfallsterminal" inte kommer kunna hålla den av kommunfullmäktige beslutade budgeten.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, ishall KFN.pdf

5 Nordlig entré Tyresta

Diarienummer 2021/KFN 0016

Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till beslut till kultur- och fritidsnämnden
1. Justering av budget för projekt Nordlig entré Tyresta för att för att kunna inkludera spängerna godkänns.

Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till kultur- och fritidsnämnden för förslag till beslut till kommunstyrelsen
2. Justerad budget läggs in i kommunstyrelsens plan för strategiska investeringar.
3. Behov av utökad budgetram för driftskostnader avseende ökade driftmedel för skötsel och avskrivningar ska beaktas i kommunplansprocessen inför budgetåret då projektet färdigställs och tas i drift, 2023.

Beskrivning av ärendet
Byggnationen av den nordliga entrén till Tyresta, Alby bro, pågår och planeras att vara färdigställd under hösten 2022. För att ta sig till bron på ett tillgängligt sätt krävs anläggande av anslutning till bron med spänger och grusade gångar. Tidigare har spängerna ämnats att utföras i egen regi som arbetsmarknadsprojekt, detta har dock visat sig inte vara genomförbart.
Anläggandet av spängerna ska se med så stor anpassning till platsen och den känsliga naturmiljön som möjligt. Området är mycket kuperat, både inom Alby naturreservat och inom Tyresta naturreservat. Detta innebär att konstruktionen för spängerna blir mycket komplicerad och även spängerna (liksom bron) kräver att byggnationen sker från en pråm i vattnet.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, justerad budget Alby bro KFN.pdf
Bilaga 2 Checklista för en enklare prövning av barnens bästa Alby bro.pdf

6 Behovsanalys idrottsanläggningar

Diarienummer 2022/KFN 0028 010

Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till beslut till kultur- och fritidsnämnden
- Behovsanalysen för idrottsanläggningar fastställs.

Beskrivning av ärendet
Behovsanalysen är tänkt som en utgångspunkt vid planering och prioritering av lokaler för idrott och en fördjupning av förvaltningens årliga anläggnings- och lokalbehovsanalys.
Behovsanalysen sammanfattar de olika behoven för idrottsanläggningar fram till 2035.

Bilagor
Behovsanalys -idrottsanläggningar.pdf
Tjänsteskrivelse behovsanalys idrottsanläggningar.pdf

7 Kulturstipendier 2022

Diarienummer 2022/KFN 0004 70

Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till beslut till kultur- och fritidsnämnden
1. Kulturstipendiater för 2022 utses.
2. Besluten finansieras inom ramen för verksamhetsområde 9.

Beskrivning av ärendet
Varje år delar kultur- och fritidsnämnden ut kulturstipendier till förtjänta kulturutövare och kulturorganisationer i kommunen. Kulturstipendierna har till syfte att stimulera kommunens kulturella liv samt att vara uppmuntran och stöd åt kulturellt verksamma personer i kommunen. I budget år 2021 finns
30 000 kronor avsatta för ändamålet. Vid ansökningstidens utgång den 31 mars 2022 hade 10 ansökningar inkommit.
Kultur- och fritidsförvaltningen har berett de inkomna ansökningarna och föreslår att kultur- och fritidsnämnden utser 2022 års kulturstipendiat.
Förslaget till beslut föreslås finansieras inom ramen för verksamhetsområde 9.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, kulturstipendier 2022.pdf
Ansökan om kulturstipendium 2022 - Annika From Borg.pdf
Ansökan om kulturstipendium 2022 - Maria Blom .pdf
Ansökan om kulturstipendium 2022 - Anton Strandh.pdf
Ansökan om kulturstipendium 2022 - Enikö Kovacs Bognar.pdf
Ansöker om kulturstipendium 2022 - Filippa Svensk .pdf
Ansökan om kulturstipendium 2022 - Maja Kjäll .pdf
Ansökan om kulturstipendium 2022 - Erja Lempinen.pdf
Ansökan om kulturstipendium 2022 - Sara Hernandez.pdf
Ansökan om kulturstipendium 2022 - Malin Ida Eriksson.pdf
Ansökan om kulturstipendium 2022 - Marie Gustafsson.pdf
Ansökan om kulturstipendium 2022, Aina Miyagi Magnell.pdf
Ansökan om kulturstipendium 2022, Niclas Anderstedt Lindgren.pdf
Ansökan om kulturstipendium 2022, Arash Azarbad.pdf

8 Kulturbidrag, andra ansökningsperioden 2022 - nämndbeslut

Diarienummer 2022/KFN 0029 70

Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till beslut till kultur- och fritidsnämnden
1. Tyresökören beviljas 15 000 kronor för jazzkonsert.
2. Tyresökören beviljas 7 500 kronor för julkonsert.
3. Tyresö Hembygdsförening beviljas 12 000 kronor för utställning i bibliotek.
4. Tyresö Hembygdsförening beviljas 4 400 kronor för valborgsfirande på Ahlstorp.
5. Besluten 1-4 finansieras inom ramen för verksamhetsområde 9.

Beskrivning av ärendet
Fyra föreningar har lämnat in åtta (8) kulturbidragsansökningar för arrangemang som planeras äga rum under andra halvan av 2022. Två (2) av dessa föreningars ansöker om belopp som överstiger totalt 15 000 kronor vilket gör att deras ansökningar behandlas av kultur- och fritidsnämnden.
Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår att kultur- och fritidsnämnden beviljar sammanlagt 38 900 kronor i kulturbidrag enligt kultur- och fritidsförvaltningens förslag.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, kulturbidrag andra ansökningsperioden 2022.pdf
Ansökan om kulturbidrag för Valborgsfirande på Ahlstorp.pdf
Ansökan om kulturbidrag för visning av Mosaiken Teknisk sonat.pdf
Ansökan om kulturbidrag för utställning på bibliotek 14 september - 16 oktober 2022.pdf
Kostnadsberäkning Utställning på bibliotek.pdf
Ansökan om kulturbidrag för jazzkonsert.pdf
Ansökan om kulturbidrag för julkonsert.pdf

9 Ansökan om bidrag för Armwrestling night 2022 och dansuppträdande

Diarienummer 2022/KFN 0037 71

Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till beslut till kultur- och fritidsnämnden
1. Redo ungdom sportklubb beviljas 12 300 kronor för Armwrestling night 2022 och dansuppträdande.
2. Beslutet finansieras inom ramen för verksamhetsområde 9.

Beskrivning av ärendet
Redo ungdom sportklubb har lämnat in en ansökan om 12 300 kronor i enstaka bidrag för att genomföra Armwrestling night 2022 och dansuppträdande.
Kultur- och fritidsförvaltningen har berett ansökan och föreslår att kultur- och fritidsnämnden beviljar Redo ungdom sportklubb 12 300 kronor i enstaka bidrag för att genomföra Armwrestling night 2022 och dansuppträdande.

Bilagor
Ansökan om bidrag för Armwretling night 2022 och dansuppträdande.pdf

10 Ansökan om enstaka bidrag - Tyresö Schackklubbs jubileumsturnering

Diarienummer 2022/KFN 0038 71

Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till beslut till kultur- och fritidsnämnden
1. Tyresö Schackklubb beviljas 10 100 kronor för jubileumsturnering.
2. Beslutet finansieras inom ramen för verksamhetsområde 9.

Beskrivning av ärendet
Tyresö Schackklubb har lämnat in en ansökan om 10 100 kronor i enstaka bidrag för att genomföra jubileumsturnering för att fira att klubben fyller 50 år i år.
Kultur- och fritidsförvaltningen har berett ansökan och föreslår att kultur- och fritidsnämnden beviljar Tyresö Schackklubb 10 100 kronor i enstaka bidrag för att genomföra jubileumsturnering.

Bilagor
Ansökan om kulturbidrag för jubileumsturnering.pdf

11 Ansökan om mångfaldsbidrag för sommarverksamhet för barn med allergi och astma, Astma- och Allergiföreningen

Diarienummer 2022/KFN 0043 71

Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till beslut till kultur- och fritidsnämnden
1. Astma- och Allergiföreningen beviljas 17 500 kronor för sommarverksamhet för barn med funktionsnedsättningar i form av allergi och astma.
2. Beslutet finansieras inom ramen för verksamhetsområde 9.

Beskrivning av ärendet
Astma- och Allergiförening i Stockholms län har lämnat in en ansökan om
17 500 kronor i mångfaldsbidrag för att genomföra sommarverksamhet för barn med funktionsnedsättningar i form av allergi och astma. Kultur- och fritidsförvaltningen har berett ansökan och föreslår att kultur- och fritidsnämnden beviljar Astma- och Allergiföreningen i Stockholms län 17 500 kronor i mångfaldsbidrag för att genomföra sommarverksamhet för barn med funktionsnedsättningar i form av allergi och astma.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, ansökan om mångfaldsbidrag för sommarverksamhet, Astma- och Allergiföreningen.pdf
Ansökan från Astma- och Allergiföreningen.pdf
Bilaga till Astma- och Allergiföreningens ansökan 2022.pdf

12 Tyresöinitiativ om ett utegym vid Tyresö strand/strandbadet

Diarienummer 2022/KFN 0035 71

Kultur- och fritidsnämndens ordförandes förslag till beslut till kultur- och fritidsnämnden
1. Kultur- och fritidsförvaltningen får i uppdrag att se över placeringen av potentiella utegym i kommunen och utreda förutsättningarna att skapa utegym som är mer kostnadseffektiva men ändå möter de behov som efterfrågas av kommunmedborgarna.
2. Kultur- och fritidsnämnden överlämnar sitt svar till förslagsställaren.

Beskrivning av ärendet
Det har lämnats in ett förslag från Tyresöinitiativet om ett utegym vid Tyresö strand/strandbadet. Förslaget har varit publicerat på Tyresöinitiativets webbplats och har fått 175 röster. Kultur- och fritidsnämnden har därför behandlat förslaget och lämnar sitt svar till förslagsställaren.

Ordförandeutlåtande
Trenden i samhället under en längre tid har varit att allt fler rör på sig utomhus och att allt fler tränar på de utegym som finns tillgängliga, vilket är en välkomnad och mycket positiv utveckling. Idag finns det utegym på fyra platser i kommunen, dessa är placerade i Fornuddsparken, Alby friluftsgård, Wättingestråket och intill Strandskolan. Kommunens vilja är att fram till 2035 investera i ytterligare tre utegym som lämpligast anläggs i anslutning till löpslingor eller idrottscentrum. Kultur och fritidsnämnden har som senast 2018 pekat ut tre områden som potentiella platser för dessa utegym i form av Tyresövallen, Brevik och Mellanbergsvägen/Skogshöjden.
Det är ett bra förslag att anlägga ett utegym vid Strandbadet. Strandbadet med dess närhet till vatten och möjlighet till rekreation är ett attraktivt besöksmål för många i kommunen, men ur ett kommunövergripande perspektiv så kan dock andra platser ses som mer prioriterade i frågan om nyetablering för att täcka tillgängligheten till spontanrörelse. Ett utegym på strandbadet skulle kosta uppskattningsvis 800 000 kronor att anlägga och därefter 80 000/år drift ca 10 000/år i kapitalkostnader (baserat på 10 års avskrivningstid), besiktning, skötsel och underhåll. Detta är en kostnad som gör det viktigt att göra välvalda prioriteringar när det kommer till placeringen av nya utegym. Jag föreslår därför att kultur- och fritidsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att se över placeringen av potentiella utegym i kommunen och att utreda förutsättningarna att skapa utegym som är mer kostnadseffektiva men ändå möter de behov som efterfrågas av kommunmedborgarna."

Bilagor
Tyresöinitiativ - Utegym Tyresö strand - strandbadet.pdf

13 Dataskyddsombud för kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområde

Diarienummer 2022/KFN 0036 006

Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till beslut till kultur- och fritidsnämnden
1. Konsult Joakim Söderberg, dataskyddssamordnare, utses till dataskyddsombud för kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområde.
2. Uppdraget gäller från och med den 2022-06-27 och ersätter nuvarande Stefan Vallins uppdrag som dataskyddsombud.

Beskrivning av ärendet
Den 25 maj 2018 trädde den nya dataskyddsförordningen (GDPR) i kraft. Där krävs att alla offentliga myndigheter har utsett ett dataskyddsombud för att övervaka att organisationen följer dataskyddsförordningen.

14 Studieförbundsbidrag 2021

Diarienummer 2022/KFN 0042 71

Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till beslut till kultur- och fritidsnämnden
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Studieförbunden ABF, Bilda, Folkuniversitetet, Studiefrämjandet, Vuxenskolan, Medborgarskolan och Kulturens bildningsförbund har ansökt om bidrag från kultur- och fritidsnämnden för sin verksamhet under 2021.

Det totala ansökta bidragsbeloppet uppgår till 80 437 kronor för 2021 års verksamhet. Budgeten för stöd till studieorganisationer 2021 uppgår till
700 000 kronor.
Utbetalning av bidrag till studieförbunden för 2021 års verksamhet sker i enlighet med befintligt regelverk.

Bilagor
Beräkning av studieförbundsbidrag 2022 för verksamhet 2021.pdf
Studieförbundsbidrag för verksamhet 2021, timmar.pdf

15 Ansökningar kulturbidrag 2022 - delegationsbeslut

Diarienummer 2022/KFN 0033 70

Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till beslut till kultur- och fritidsnämnden
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Under våren 2022 inkom fem ansökningar från fem föreningar om bidrag till enstaka kulturarrangemang. Det ansökta beloppet är 10 000 kronor eller lägre från fem av dessa föreningar och beslutas på delegation av enligt kultur- och fritidsnämndens delegationsordning beslutad 2021-11-29 § 74, punkt D14. Det ansökta beloppet som behandlas i detta ärende uppgår till totalt 15 290 kronor. Ansökningar som överstiger 15 000 kronor behandlas i separat ärende.
Beviljade bidrag 15 290 kronor enligt nedan:
* Tyresö Jazz Blues Club, 6 000 kronor
* Tyresö Jazz Blues Club, 4 000 kronor
* Tyresö Trädgårdssällskap, 1 160 kronor
* Tyresö Trädgårdssällskap, 4 130 kronor

Bilagor
Tjänsteskrivelse, kulturbidrag andra ansökningsperioden 2022 - delegationsbeslut.pdf

16 Information från förvaltningen

Diarienummer 2022/KFN 0002

Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till beslut till kultur- och fritidsnämnden
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kultur- och fritidsnämnden informeras om aktuella frågor inom förvaltningen.
- Information från verksamheterna
- Studieförbundsbidrag

§43 Informationsärende - Planeringsunderlag över ytor för samhällsfastigheter och idrott

Diarienummer 2022/KFN 0027 010

Kultur- och fritidsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen gav den 7:e december 2021 § 272, kommundirektören i uppdrag att ta fram ett planeringsunderlag som redovisar ytor för samhällsfunktioner och idrottsändamål. Uppdraget ska vara färdigt senast kvartal 4 2022. Planeringsunderlaget kommer att tas fram som ett komplement till översiktsplanen. Planeringsunderlaget kommer innehålla en inventering av möjliga ytor för att täcka det kommande behovet av samhällsfunktioner fram till 2055 kopplat till den förväntade befolkningsökningen i Tyresös olika kommundelar. Arbetet kommer att förankras med berörda förvaltningar och nämnder.

Ordförandeförslag
Ordförande Alexander Enkvist (L) föreslår att kultur- och fritidsnämnden noterar informationen.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om kultur- och fritidsnämnden godkänner ordförandeförslaget och finner att nämnden godkänner det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Information om planeringsunderlag över ytor för samhällsfastigheter och idrott - KFN.pdf
Planeringsunderlag över ytor för samhällsfastigher och idrott- KFN.pdf

§44 Multihall - information om förstudie

Diarienummer 2022/KFN 0032 71 

Kultur- och fritidsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Protokollsanteckning
Anna Steele (C) anser att angiven plats för en multihall inte är lämpligt vald. Det är en placering på kommunens absolut dyraste mark som bör vara till för bostäder.

Beskrivning av ärendet
En förstudie har genomförts som undersöker förutsättningarna för att bygga en multihall för friidrott som kan samnyttjas med andra idrotter någonstans i Tyresö. Förstudien har undersökt alternativ och rekommendation för lokalisering av multihallen samt alternativ och rekommendation till utformning och samnyttjande av multihallen. Multihallen rekommenderas i Bollmora industriområde och skulle där kunna byggas i två plan där multihallen ligger i det övre planet. Hallen rekommenderas möjliggöra fullskalig friidrottsträning och tävling för friidrottare på ungdomsnivå och vara möjlig att samnyttja för såväl föreningar från grannkommunerna, för flera andra idrotter, för såväl kommunala skolor som friskolor dagtid samt för evenemang inom kultur, e-sport med mera vid särskilda tillfällen.

Ordförandeförslag
Ordförande Alexander Enkvist (L) föreslår att kultur- och fritidsnämnden noterar informationen.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om kultur- och fritidsnämnden godkänner ordförandeförslaget och finner att nämnden godkänner det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Information om förstudie multihall.pdf
Bilaga 1. Förstudie Multihall .pdf
Bilaga 2. Fysiska förutsättningar lokaliseringsalternativ.pdf
Bilaga 3. Planritning multihall.pdf
Bilaga 4. Enklare prövning av barnets bästa för Förstudie multihall.pdf
Multihall- KFN.pptx

§45 Delårsrapport 1 2022 för kultur- och fritidsnämnden

Diarienummer 2022/KFN 0018 10

Kultur- och fritidsnämndens beslut
- Delårsrapport för tertial 1 2022 för kultur- och fritidsnämnden med verksamhetsområde 9 bibliotek, kultur, fritid och fritidsgårdar med mål- och budgetuppföljning inklusive riskhanteringsplan samt prognos för helåret 2022 godkänns.

Erkki Vesa (M) och Hampus Degramo (M) deltar inte i beslutet.
Anna Steele (C) deltar inte i beslutet.

Beskrivning av ärendet
Kultur- och fritidsförvaltningen har upprättat delårsrapport 1 för perioden januari – april 2022 för kultur- och fritidsnämnden som omfattar verksamhetsområdet 9 bibliotek, kultur, fritid och fritidsgårdar. Delårsrapporten innehåller även en prognos för helåret 2022, uppföljning av mål, uppdrag och riskhanteringsplan.

Ordförandeförslag
Ordförande Alexander Enkvist (L) föreslår att kultur- och fritidsnämnden godkänner delårsrapport för tertial 1 2022 för kultur- och fritidsnämnden med verksamhetsområde 9 bibliotek, kultur, fritid och fritidsgårdar med mål- och budgetuppföljning inklusive riskhanteringsplan samt prognos för helåret 2022.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om kultur- och fritidsnämnden godkänner ordförandeförslaget och finner att nämnden godkänner det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, delårsrapport 1 KFN.pdf
Delårsrapport 1 KFN.pdf

§46 Justering av budget för projekt ishall, parkeringsgarage och avfallsterminal

Diarienummer 2022/KFN 0030 010 

Kultur- och fritidsnämndens beslut
1.
Justering av budget för ishallen inom projektet ishall, parkeringsgarage och avfallsterminal godkänns.

Kultur- och fritidsnämndens förslag till kommunstyrelsen
2. Justerad budget läggs in i kommunstyrelsens plan för strategiska investeringar.
3. Behov av utökad budgetram för driftskostnader avseende ökade driftmedel för skötsel och avskrivningar ska beaktas i kommunplansprocessen inför budgetåret då projektet färdigställs och tas i drift, 2023.
4. Undersöka möjligheten att placera solceller på ishallens tak.

Beskrivning av ärendet
Byggnationen av ishall, parkeringsgarage och avfallsterminal pågår, och förväntas slutföras under 2023. Slutuppgörelse för etapp 1 pågår.

I samband med upphandlingen av etapp 2 utfördes en prognos som pekade på en slutkostnad om cirka 3% över budget.

Enligt beslut i styrgruppen 2021-06-09 skulle projektet fortskrida och avtal tecknades med MVB Öst trots estimerad slutkostnad.

Den ekonomiska uppföljningen av projektet visar att nya krav, uppgraderingar samt uppkomna brister att prognosen för projektet ”ishall, parkeringsgarage och avfallsterminal” inte kommer kunna hålla den av kommunfullmäktige beslutade budgeten.

Ordförandeförslag
Ordförande Alexander Enkvist (L) föreslår att kultur- och fritidsnämnden godkänner justering av budget för ishallen inom projektet ishall, parkeringsgarage och avfallsterminal.

Ordförande Alexander Enkvist (L) föreslår att kultur- och fritidsnämnden föreslår kommunstyrelsen att justerad budget läggs in i kommunstyrelsens plan för strategiska investeringar.

Ordförande Alexander Enkvist (L) föreslår att kultur- och fritidsnämnden föreslår kommunstyrelsen att behov av utökad budgetram för driftskostnader avseende ökade driftmedel för skötsel och avskrivningar ska beaktas i kommunplansprocessen inför budgetåret då projektet färdigställs och tas i drift, 2023.

Ordförande Alexander Enkvist (L) föreslår att kultur- och kulturnämnden föreslår kommunstyrelsen att det ska undersökas om det finns möjlighet att placera solceller på ishallens tak.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om kultur- och fritidsnämnden godkänner ordförandeförslaget och finner att nämnden godkänner det.

Bilagor
Tjänsteskrivelsde, ishall KFN.pdf

§47 Nordlig entré Tyresta

Diarienummer 2022/KFN 0016

Kultur- och fritidsnämndens beslut
1.
Justering av budget för projekt Nordlig entré Tyresta för att för att kunna inkludera spängerna godkänns.

Erkki Vesa (M) och Hampus Degramo (M) deltar inte i beslutet
Johan Carlsson (SD) deltar inte i beslutet.

Kultur- och fritidsnämndens förslag till kommunstyrelsen
2. Justerad budget läggs in i kommunstyrelsens plan för strategiska investeringar.
3. Behov av utökad budgetram för driftskostnader avseende ökade driftmedel för skötsel och avskrivningar ska beaktas i kommunplansprocessen inför budgetåret då projektet färdigställs och tas i drift, 2023.

Reservation
Anna Steele (C) lämnar en skriftlig reservation (bilaga).

Beskrivning av ärendet
Byggnationen av den nordliga entrén till Tyresta, Alby bro, pågår och planeras att vara färdigställd under hösten 2022. För att ta sig till bron på ett tillgängligt sätt krävs anläggande av anslutning till bron med spänger och grusade gångar. Tidigare har spängerna ämnats att utföras i egen regi som arbetsmarknadsprojekt, detta har dock visat sig inte vara genomförbart.

Anläggandet av spängerna ska se med så stor anpassning till platsen och den känsliga naturmiljön som möjligt. Området är mycket kuperat, både inom Alby naturreservat och inom Tyresta naturreservat. Detta innebär att konstruktionen för spängerna blir mycket komplicerad och även spängerna (liksom bron) kräver att byggnationen sker från en pråm i vattnet.

Ordförandeförslag
Ordförande Alexander Enkvist (L) föreslår att kultur- och fritidsnämnden godkänner justering av budget för projekt Nordlig entré Tyresta för att för att kunna inkludera spängerna.

Yrkande
Anna Steele (C) yrkar avslag.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om kultur- och fritidsnämnden godkänner Anna Steeles (C) avslagsyrkande.
Ordförande ställer frågan om kultur- och fritidsnämnden godkänner ordförandeförslaget.
Kultur- och fritidsnämnden godkänner ordförandeförslaget.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, justerad budget Alby bro KFN.pdf
Bilaga 2 Checklista för en enklare prövning av barnens bästa_Alby bro.pdf

§48 Behovsanalys idrottsanläggningar

Diarienummer 2022/KFN 0028 010

Kultur- och fritidsnämndens beslut
- Behovsanalysen för idrottsanläggningar fastställs.

Erkki Vesa (M) och Hampus Degramo (M) deltar inte i beslutet.
Anna Steele (C) deltar inte i beslutet.

Beskrivning av ärendet
Behovsanalysen är tänkt som en utgångspunkt vid planering och prioritering av lokaler för idrott och en fördjupning av förvaltningens årliga anläggnings- och lokalbehovsanalys.

Behovsanalysen sammanfattar de olika behoven för idrottsanläggningar fram till 2035.

Ordförandeförslag
Ordförande Alexander Enkvist (L) föreslår att kultur- och fritidsnämnden fastställer behovsanalysen för idrottsanläggningar.

Yrkande
Erkki Vesa (M), Anna Steele (C), Johan Carlsson (SD) yrkar avslag.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om kultur- och fritidsnämnden godkänner Erkki Vesa (M), Anna Steele (C) och Johan Carlssons (SD) avslagsyrkanden.
Ordförande ställer frågan om kultur- och fritidsnämnden godkänner ordförandeförslaget.
Kultur- och fritidsnämnden godkänner ordförandeförslaget.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, behovsanalys idrottsanläggningar.pdf
Behovsanalys idrottsanläggningar.pdf

§49 Kulturstipendier 2022

Diarienummer 2022/KFN 0004 70

Kultur- och fritidsnämndens beslut
1.
Malin Ida Eriksson beviljas stipendium om 15 000 kronor för 2022.
2. Arash Azabad beviljas stipendium om 15 000 kr för 2022.
3. Besluten finansieras inom ramen för verksamhetsområde 9.

Beskrivning av ärendet
Varje år delar kultur- och fritidsnämnden ut kulturstipendier till förtjänta kulturutövare och kulturorganisationer i kommunen. Kulturstipendierna har till syfte att stimulera kommunens kulturella liv samt att vara uppmuntran och stöd åt kulturellt verksamma personer i kommunen. I budget år 2021 finns 30 000 kronor avsatta för ändamålet. Vid ansökningstidens utgång den 31 mars 2022 hade 13 ansökningar inkommit.

Kultur- och fritidsförvaltningen har berett de inkomna ansökningarna och föreslår att kultur- och fritidsnämnden utser 2022 års kulturstipendiat.

Förslaget till beslut föreslås finansieras inom ramen för verksamhetsområde 9.

Ordförandeförslag
Ordförande Alexander Enkvist (L) föreslår att kultur- och fritidsnämnden utser Malin Ida Eriksson och Arash Azabad till kulturstipendiater 2022. Stipendiaterna får 15 000 kronor var.

Besluten finansieras inom ramen för verksamhetsområde 9.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om kultur- och fritidsnämnden godkänner ordförandeförslaget och finner att nämnden godkänner det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, kulturstipendier 2022.pdf
Ansökan om kulturstipendium 2022 - Annika From Borg.pdf
Ansökan om kulturstipendium 2022 - Maria Blom .pdf
Ansökan om kulturstipendium 2022 - Anton Strandh.pdf
Ansökan om kulturstipendium 2022 - Enikö Kovacs Bognar.pdf
Ansöker om kulturstipendium 2022 - Filippa Svensk .pdf
Ansökan om  kulturstipendium 2022 - Maja Kjäll .pdf
Ansökan om kulturstipendium 2022 - Erja Lempinen.pdf
Ansökan om kulturstipendium 2022 - Sara Hernandez.pdf
Ansökan om kulturstipendium 2022 - Malin Ida Eriksson.pdf
Ansökan om  kulturstipendium 2022 - Marie Gustafsson.pdf
Ansökan om kulturstipendium 2022, Aina Miyagi Magnell.pdf
Ansökan om kulturstipendium 2022, Niclas Anderstedt Lindgren.pdf
Ansökan om kulturstipendium 2022, Arash Azarbad.pdf

§50 Kulturbidrag, andra ansökningsperioden 2022 - nämndbeslut

Diarienummer 2022/KFN 0029 70

Kultur- och fritidsnämndens beslut
1.
Tyresökören beviljas 15 000 kronor för jazzkonsert.
2. Tyresökören beviljas 7 500 kronor för julkonsert.
3. Tyresö Hembygdsförening beviljas 12 000 kronor för utställning i bibliotek.
4. Tyresö Hembygdsförening beviljas 4 400 kronor för valborgsfirande på Ahlstorp.
5. Besluten 1-4 finansieras inom ramen för verksamhetsområde 9.

Jäv
Anita Jonsson (S) och David Westius (S) deltar inte på grund av jäv.

Beskrivning av ärendet
Fyra föreningar har lämnat in åtta (8) kulturbidragsansökningar för arrangemang som planeras äga rum under andra halvan av 2022. Två (2) av dessa föreningars ansöker om belopp som överstiger totalt 15 000 kronor vilket gör att deras ansökningar behandlas av kultur- och fritidsnämnden.

Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår att kultur- och fritidsnämnden beviljar sammanlagt 38 900 kronor i kulturbidrag enligt kultur- och fritidsförvaltningens förslag.

Ordförandeförslag
Ordförande Alexander Enkvist (L) föreslår att kultur- och fritidsnämnden att godkänna beslutspunkterna 1-5.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om kultur- och fritidsnämnden godkänner ordförandeförslaget och finner att nämnden godkänner det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, kulturbidrag andra ansökningsperioden 2022.pdf
Ansökan om kulturbidrag för Valborgsfirande på Ahlstorp.pdf
Ansökan om kulturbidrag för visning av Mosaiken Teknisk sonat.pdf
Ansökan om kulturbidrag för utställning på bibliotek 14 september - 16 oktober 2022.pdf
Ansökan om kulturbidrag för jazzkonsert.pdf
Ansökan om kulturbidrag för julkonsert.pdf
Kostnadsberäkning Utställning på bibliotek.pdf

§51 Ansökan om bidrag för Armwrestling night 2022 och dansuppträdande

Diarienummer 2022/KFN 0037 71

Kultur- och fritidsnämndens beslut
1.
Redo ungdom sportklubb beviljas 12 300 kronor för Armwrestling night 2022 och dansuppträdande.
2. Beslutet finansieras inom ramen för verksamhetsområde 9.

Beskrivning av ärendet
Redo ungdom sportklubb har lämnat in en ansökan om 12 300 kronor i enstaka bidrag för att genomföra Armwrestling night 2022 och dansuppträdande.

Kultur- och fritidsförvaltningen har berett ansökan och föreslår att kultur- och fritidsnämnden beviljar Redo ungdom sportklubb 12 300 kronor i enstaka bidrag för att genomföra Armwrestling night 2022 och dansuppträdande.

Ordförandeförslag
Ordförande Alexander Enkvist (L) föreslår att kultur- och fritidsnämnden beviljar Redo ungdom sportklubb 12 300 kronor för Armwrestling night 2022 och dansuppträdande.

Beslutet finansieras inom ramen för verksamhetsområde 9.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om kultur- och fritidsnämnden godkänner ordförandeförslaget och finner att nämnden godkänner det.

Bilagor
Ansökan om bidrag för Armwretling night 2022 och dansuppträdande.pdf

§52 Ansökan om enstaka bidrag - Tyresö Schackklubbs jubileumsturnering

Diarienummer 2022/KFN 0038 71

Kultur- och fritidsnämndens beslut
1.
Tyresö Schackklubb beviljas 10 100 kronor för jubileumsturnering.
2. Beslutet finansieras inom ramen för verksamhetsområde 9.

Beskrivning av ärendet
Tyresö Schackklubb har lämnat in en ansökan om 10 100 kronor i enstaka bidrag för att genomföra jubileumsturnering för att fira att klubben fyller 50 år i år.

Kultur- och fritidsförvaltningen har berett ansökan och föreslår att kultur- och fritidsnämnden beviljar Tyresö Schackklubb 10 100 kronor i enstaka bidrag för att genomföra jubileumsturnering.

Ordförandeförslag
Ordförande Alexander Enkvist (L) föreslår att kultur- och fritidsnämnden beviljar Tyresö Schackklubb 10 100 kronor för jubileumsturnering.

Beslutet finansieras inom ramen för verksamhetsområde 9.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om kultur- och fritidsnämnden godkänner ordförandeförslaget och finner att nämnden godkänner det.

Bilagor
Ansökan om kulturbidrag för jubileumsturnering.pdf

§53 Ansökan om mångfaldsbidrag för sommarverksamhet för barn med allergi och astma

Diarienummer 2022/KFN 0043 71

Kultur- och fritidsnämndens beslut
1.
 Astma- och Allergiföreningen beviljas 17 500 kronor för sommarverksamhet för barn med funktionsnedsättningar i form av allergi och astma.
2. Beslutet finansieras inom ramen för verksamhetsområde 9.

Beskrivning av ärendet
Astma- och Allergiförening i Stockholms län har lämnat in en ansökan om
17 500 kronor i mångfaldsbidrag för att genomföra sommarverksamhet för barn med funktionsnedsättningar i form av allergi och astma. Kultur- och fritidsförvaltningen har berett ansökan och föreslår att kultur- och fritidsnämnden beviljar Astma- och Allergiföreningen i Stockholms län 17 500 kronor i mångfaldsbidrag för att genomföra sommarverksamhet för barn med funktionsnedsättningar i form av allergi och astma.

Ordförandeförslag
Ordförande Alexander Enkvist (L) föreslår att kultur- och fritidsnämnden beviljar Astma- och Allergiföreningen 17 500 kronor för sommarverksamhet för barn med funktionsnedsättningar i form av allergi och astma.

Beslutet finansieras inom ramen för verksamhetsområde 9.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om kultur- och fritidsnämnden godkänner ordförandeförslaget och finner att nämnden godkänner det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, ansökan om mångfaldsbidrag för sommarverksamhet, Astma- och Allergiföreningen.pdf
Ansökan från Astma- och Allergiföreningen.pdf
Bilaga till Astma- och Allergiföreningens ansökan 2022.pd

§54 Tyresöinitiativ om ett utegym vid Tyresö strand/strandbadet

Diarienummer 2022/KFN 0035 71

Kultur- och fritidsnämndens beslut
1.
Kultur- och fritidsförvaltningen får i uppdrag att se över placeringen av potentiella utegym i kommunen och utreda förutsättningarna att skapa utegym som är mer kostnadseffektiva men ändå möter de behov som efterfrågas av kommunmedborgarna.
2. Kultur- och fritidsnämnden överlämnar sitt svar till förslagsställaren.

Beskrivning av ärendet
Det har lämnats in ett förslag från Tyresöinitiativet om ett utegym vid Tyresö strand/strandbadet. Förslaget har varit publicerat på Tyresöinitiativets webbplats och har fått 175 röster. Kultur- och fritidsnämnden har därför behandlat förslaget och lämnar sitt svar till förslagsställaren.

Ordförandeutlåtande
Trenden i samhället under en längre tid har varit att allt fler rör på sig utomhus och att allt fler tränar på de utegym som finns tillgängliga, vilket är en välkomnad och mycket positiv utveckling. Idag finns det utegym på fyra platser i kommunen, dessa är placerade i FornuddsparkenAlby friluftsgård, Wättingestråket och intill Strandskolan. Kommunens vilja är att fram till 2035 investera i ytterligare tre utegym som lämpligast anläggs i anslutning till löpslingor eller idrottscentrum.  Kultur och fritidsnämnden har som senast 2018 pekat ut tre områden som potentiella platser för dessa utegym i form av TyresövallenBrevik och Mellanbergsvägen/Skogshöjden

Det är ett bra förslag att anlägga ett utegym vid Strandbadet. Strandbadet med dess närhet till vatten och möjlighet till rekreation är ett attraktivt besöksmål för många i kommunen, men ur ett kommunövergripande perspektiv så kan dock andra platser ses som mer prioriterade i frågan om nyetablering för att täcka tillgängligheten till spontanrörelse.Ett utegym på strandbadet skulle kosta uppskattningsvis 800 000 kronor att anlägga och därefter 80 000/år + drift ca 10 000/år i kapitalkostnader (baserat på 10 års avskrivningstid), besiktning, skötsel och underhåll. Detta är en kostnad som gör det viktigt att göra välvalda prioriteringar när det kommer till placeringen av nya utegym. Jag föreslår därför att kultur- och fritidsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att se över placeringen av potentiella utegym i kommunen och att utreda förutsättningarna att skapa utegym som är mer kostnadseffektiva men ändå möter de behov som efterfrågas av kommunmedborgarna.”

Ordförandeförslag
Ordförande Alexander Enkvist (L) föreslår att kultur- och fritidsnämnden ger kultur- och fritidsförvaltningen i uppdrag att se över placeringen av potentiella utegym i kommunen och utreda förutsättningarna att skapa utegym som är mer kostnadseffektiva men ändå möter de behov som efterfrågas av kommunmedborgarna.

Ordförande Alexander Enkvist (L) föreslår att kultur- och fritidsnämnden överlämnar sitt sitt svar till förslagsställaren.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om kultur- och fritidsnämnden godkänner ordförandeförslaget och finner att nämnden godkänner det.

Bilagor
Tyresöinitiativ - Utegym Tyresö strand - strandbadet.pdf

§55 Dataskyddsombud för kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområde

Diarienummer 2022/KFN 0036 006

Kultur- och fritidsnämndens beslut
1.
Konsult Joakim Söderberg, dataskyddssamordnare, utses till dataskyddsombud för kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområde.
2. Uppdraget gäller från och med den 2022-06-27 och ersätter nuvarande Stefan Vallins uppdrag som dataskyddsombud.

Beskrivning av ärendet
Den 25 maj 2018 trädde den nya dataskyddsförordningen (GDPR) i kraft. Där krävs att alla offentliga myndigheter har utsett ett dataskyddsombud för att övervaka att organisationen följer dataskyddsförordningen.

Ordförandeförslag
Ordförande Alexander Enkvist (L) föreslår att kultur- och fritidsnämnden utser konsult Joakim Söderberg, dataskyddssamordnare, till dataskyddsombud för kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområde.

Ordförande Alexander Enkvist (L) föreslår att kultur- och fritidsnämnden beslutar att uppdraget gäller från och med den 2022-06-27 och ersätter nuvarande Stefan Vallins uppdrag som dataskyddsombud.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om kultur- och fritidsnämnden godkänner ordförandeförslaget och finner att nämnden godkänner det.

Beslut/Protokollsutdrag
§55_prot_20220523.pdf (114 kb)

§56 Studieförbundsbidrag 2021

Diarienummer 2022/KFN 0042 71

Kultur- och fritidsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Studieförbunden ABF, Bilda, Folkuniversitetet, Studiefrämjandet, Vuxenskolan, Medborgarskolan och Kulturens bildningsförbund har ansökt om bidrag från kultur- och fritidsnämnden för sin verksamhet under 2021.

Det totala ansökta bidragsbeloppet uppgår till 80 437 kronor för 2021 års verksamhet. Budgeten för stöd till studieorganisationer 2021 uppgår till 
700 000 kronor.

Utbetalning av bidrag till studieförbunden för 2021 års verksamhet sker i enlighet med befintligt regelverk.

Ordförandeförslag
Ordförande Alexander Enkvist (L) föreslår att kultur- och fritidsnämnden noterar informationen.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om kultur- och fritidsnämnden godkänner ordförandeförslaget och finner att nämnden godkänner det.

Bilagor
Beräkning av studieförbundsbidrag 2022 för verksamhet 2021.pdf
Studieförbundsbidrag för verksamhet 2021, timmar.pdf

§57 Ansökningar kulturbidrag 2022 - delegationsbeslut

Diarienummer 2022/KFN 0033 70

Kultur- och fritidsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Under våren 2022 inkom fem ansökningar från fem föreningar om bidrag till enstaka kulturarrangemang. Det ansökta beloppet är 10 000 kronor eller lägre från fem av dessa föreningar och beslutas på delegation av enligt kultur- och fritidsnämndens delegationsordning beslutad 2021-11-29 § 74, punkt D14. Det ansökta beloppet som behandlas i detta ärende uppgår till totalt 15 290 kronor. Ansökningar som överstiger 15 000 kronor behandlas i separat ärende.

Beviljade bidrag 15 290 kronor enligt nedan:

  • Tyresö Jazz & Blues Club, 6 000 kronor
  • Tyresö Jazz & Blues Club, 4 000 kronor
  • Tyresö Trädgårdssällskap, 1 160 kronor
  • Tyresö Trädgårdssällskap, 4 130 kronor

Ordförandeförslag
Ordförande Alexander Enkvist (L) föreslår att kultur- och fritidsnämnden noterar informationen.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om kultur- och fritidsnämnden godkänner ordförandeförslaget och finner att nämnden godkänner det. 

Bilagor
Tjänsteskrivelse, kulturbidrag andra ansökningsperioden 2022 - delegationsbeslut.pdf

§58 Information från förvaltningen

Diarienummer 2022/KFN 0002

Kultur- och fritidsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kultur- och fritidsnämnden informeras om aktuella frågor inom förvaltningen.

- Information från verksamheterna
- Studieförbundsbidrag

Ordförandeförslag
Ordförande Alexander Enkvist (L) föreslår att kultur- och fritidsnämnden noterar informationen.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om kultur- och fritidsnämnden godkänner ordförandeförslaget och finner att nämnden godkänner det.

Beslut/Protokollsutdrag
§58_prot_20220523.pdf (94 kb)