Din position: Hem > Tyresö kommun > Kommunledningsutskottet > Sammanträde 2021-04-21

Sammanträde 2021-04-21

Datum
Klockan
13:00
Plats
Kommunhuset

1 Information om Södertörnssamarbetet 2021

Diarienummer 2021/KS 0013 001

Kommunledningsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Aktuella frågor inom Södertörnssamarbetet föredras vid sammanträdet.

2 Information med anledning av Coronakrisen

Diarienummer 2020/KS 0120 001

Kommunledningsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen informerar från avdelningar och kontor med anledning av Coronakrisen.

3 Månadsrapportering till kommunstyrelsen 2021

Diarienummer 2021/KS 0011 001

Kommunledningsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommundirektörens ledningsgrupp rapporterar månadsvis om viktiga händelser samt uppföljning av mål, investeringar och ekonomi.

4 Information om lokalförsörjningsfrågor 2021

Diarienummer 2021/KS 0044 001

Kommunledningsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Lokalstrategen rapporterar från strategiska lokalgruppen vid sammanträdet.

Bilagor
STATUSRAPPORT anläggning och lokalförsörjning KLU 2021-04-21.pptx

5 Revidering av bemyndigande att teckna kommunens firma, disponera konton för ekonomiska transaktioner m.m

Diarienummer 2021/KS 0127 003

Kommunledningsutskottets förslag till beslut
- Bemyndigande att teckna kommunens firma, disponera konton för ekonomiska transaktioner med mera uppdateras enligt förslag.

Beskrivning av ärendet
Bemyndigandet att teckna firma behöver uppdateras, då ett antal tjänstepersoner ersatts av nya tjänsteinnehavare.

Utöver det har bemyndigandet förtydligats för att undvika otydlighet. Vid behov texterna stämts av med banker för att säkra att skrivningarna fungerar för de situationer de avser att beskriva.

Det har förtydligats att beslut om upptagande, omläggning och amortering av lån mm även innebär rätt att genomföra de ekonomiska transaktioner som kan bli resultat av beslutet.

Utöver det har det gjorts förtydligande angående klientmedelskonton, behörighetsadministration och beställning av tilläggstjänster.
Förslaget till beslut har inga ekonomiska konsekvenser.
Ärendet bedöms inte beröra barn, varför någon prövning av barnets bästa inte har genomförts.

Bilagor
Tjänsteskrivelse - Revidering av bemyndigande att teckna kommunens firma, disponera konton för ekonomiska transaktioner m.m..pdf
Utkast reviderad firmateckning - med ändringsmarkeringar.pdf
Firmatecknarbeslut - Styrdokumentsmall .pdf
Tjänsteskrivelse - Revidering av bemyndigande att teckna kommunens firma, disponera konton för ekonomiska transaktioner m.m.pdf

6 Antagande av lokalt kollektivavtal, BUI 20-LOK BUI 20

Diarienummer 2021/KSP 0014

Kommunledningsutskottets förslag till beslut
- Kommunledningsutskottet antar bestämmelserna enligt Huvudöverenskommelse BUI 20, samt beslutar att efter framställan från Svenska Kommunalarbetareförbundet teckna lokalt kollektivavtal - LOK BUI 20 - i enlighet med det centrala förhandlingsprotokollet.

Beskrivning av ärendet
Det lokala kollektivavtalet som ska antas har förhandlats på central nivå av Sveriges kommuner och regioner och Svenska Kommunalarbetareförbundet.

För att de centrala kollektivavtalen formellt ska gälla i kommunen behöver de antas av Tyresö kommuns kommunledningsutskott. Det lokala kollektivavtal som nu ska antas är Bestämmelser för arbetstagare i utbildnings- och introduktionsanställning, BUI 20, som är tecknat med Svenska Kommunalarbetareförbundet. Avtalet är ett yrkesintroduktionsavtal som är tillämpligt för de som har fullföljt vård- och omsorgsutbildning men saknar relevant yrkeserfarenhet.

Avtalet gäller tills vidare med en ömsesidig uppsägningstid om tre månader.

Bilagor
Tjänsteskrivelse antagande av lokalt kollektivavtal BUI till KLU 2021.pdf
BUI 20 Kommunal.PDF
LOK BUI 20 Kommunal.pdf
Tjänsteskrivelse Antagande av lokalt kollektivavtal BUI.pdf

7 Lönekartläggning 2020

Diarienummer 2021/KSP 0012

Kommunledningsutskottets förslag till beslut
- Kommunledningsutskottet noterar informationen.

Beskrivning av ärendet
Tyresö kommun har i enlighet med Diskrimineringslagens bestämmelser genomfört en lönekartläggning avseende 2020 års löner. Kartläggningen har utgått ifrån den viktning och värdering av tio olika faktorer (bestående av utbildning, ansvar, arbetsledning, psykisk och fysisk arbetsmiljö m fl) som varit densamma sedan 2014 och som tar sin utgångspunkt i kommunens lönepolitiska inriktning.

Lönekartläggningen tar sikte på att analysera löneskillnader mellan kvinnor och män som utför lika arbete samt löneskillnader mellan kvinnodominerande och icke kvinnodominerande arbeten som är att betrakta som likvärdiga. 2020 års lönekartläggning visar att Tyresö kommun har jämställda löner vad gäller såväl lika som likvärdiga arbeten. Vidare visar lönekartläggningen att kommunen fortsätter sin positiva utveckling vad gäller en fortsatt minskning av löneskillnader mellan kvinnor och män.

Bilagor
Tjänsteskrivelse lönekartläggning 2020.pdf
Lönekartläggning 2020 Tyresö kommun.pdf
Bilaga 1 - Tyresö kommuns personalpolicy.pdf
Bilaga 2 - Sammanställning lönedata.pdf
BIlaga 3 - Analys lika arbete.pdf
Bilaga 4 - Analys likvärdiga arbeten.pdf
Bilaga 5 - Nyckeltal.pdf
Bilaga 6 - Faktorplan.pdf
Bilaga 7 - Tyresö kommuns lönepolitiska inriktning 2021.pdf
Tjänsteskrivelse lönekartläggning 2020.pdf

8 Investering av kommunal infrastruktur vid exploatering av Kumla 3:1733 (Töresjövägen)

Diarienummer KSM-2021-155-251

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
1. Budgeten, enligt bilaga 1, för investering i kommunal infrastruktur till stadsbyggnadsprojektet Kumla 3:1733 (Töresjövägen) godkänns.
2. Investeringen finansieras inom ramen för anslag till kommunstyrelsens förfogande.
3. Investeringsramen inarbetas i kommunstyrelsens plan för strategiska investeringar för 2021.
4. Anläggande av kommunal infrastruktur får inledas.

Beskrivning av ärendet
Vid genomförande av detaljplan för Töresjövägen som omfattar fastigheten Kumla 3:1733 behöver investering i kommunal infrastruktur ske utanför detaljplaneområdet för att möjliggöra projektet. Detta omfattar trottoar, angöringsficka, belysning och infart. Budgeten för investeringen redovisas i bilaga 1 (sekretessbelagd).

Bilagor
Tjänsteskrivelse - Investering av kommunal infrastruktur vid exploatering av Kumla 3_1733 (Töresjövägen).pdf
Tjänsteskrivelse - Investering av kommunal infrastruktur vid exploatering av Kumla 3 1733 Töresjövägen.pdf

9 Redovisning av riktade statsbidrag 2021

Diarienummer 2021/KS 0118 003

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Kommunstyrelseförvaltningens sammanställning över statsbidrag noteras och sänds över till berörda nämnder för behandling i enlighet med "Kommunövergripande rutiner för hantering av riktade statsbidrag."

Beskrivning av ärendet
Enligt "Kommunövergripande rutiner för hantering av statsbidrag", diarienummer 2019/KS 0216 003, ska kommunstyrelsen ta fram en sammanställning över vilka riktade statsbidrag som finns att söka, förutom de statsbidrag som kommer från Skolverket, Socialstyrelsen och Migrationsverket. Där har ansvaret lagts hos arbetsmarknads- och socialnämnden respektive barn- och utbildningsnämnden.
Kommunstyrelsen ska även ange vilka nämnder som har ansvaret för att bevaka och söka de olika tillgängliga statsbidragen. De beslut nämnderna tar med anledning av statsbidragen ska återrapporteras till kommunstyrelsen i enlighet med ovanstående rutin.

Bilagor
Tjänsteskrivelse riktade statsbidrag 2021.pdf
Riktade statsbidrag 2021.pdf
Tjänsteskrivelse - Riktade Statsbidrag 2021.pdf

10 Reviderad arbetsmiljöpolicy 2021

Diarienummer 2021/KSP 0015

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
1. Arbetsmiljöpolicy för Tyresö kommun fastställs.
2. Arbetsmiljöpolicyn ersätter nuvarande Arbetsmiljöpolicy med handlingsplan arbetsmiljöpolicy som fastställdes av kommunfullmäktige 2007.

Beskrivning av ärendet
Kommunens arbetsmiljöpolicy har genomgått en översyn vilket har resulterat i ett förslag till uppdaterad arbetsmiljöpolicy. En bra arbetsmiljö är en förutsättning för att nå kommunens övergripande mål om att bli Sveriges bästa offentliga arbetsgivare. Arbetsmiljöpolicyn är nära kopplad till arbetet med måldelning och måluppföljning som syftar till att bidra till ökad motivation bland kommunens medarbetare.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Reviderad arbetsmiljöpolicy.pdf
Arbetsmiljöpolicy.docx
Tjänsteskrivelse reviderad arbetsmiljöpolicy.pdf

11 Slutrapport projekt Speldosans förskola

Diarienummer KSM2021181

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Slutredovisning noteras.

Beskrivning av ärendet
Projektavdelningen inom samhällsbyggnadskontoret har avslutat projektet Speldosan som omfattar uppställning av tillfälliga paviljonger vid förskolan Speldosan anpassningar i den befintliga förskolan för att kunna möta det ökade antalet barn och pedagoger som kommer att vistas i lokalerna. Projektet påbörjades i maj 2020 och avslutades i februari 2021.

Projektets budget sattes till 10 miljoner kronor. Utfallet blev drygt 5,5 miljoner kronor.

Bilagor
Tjänsteskrivelse - Slutrapportering Speldosan.pdf
Slutrapport Speldosan paviljonger KLU 4.0.pdf
Tjänsteskrivelse - Slutrapport projekt Speldosans förskola.pdf

12 Lägesuppdatering kommunhus

Diarienummer KSM-2018-160-301

Kommunledningsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Information angående föreslagen tidplan för upphandling av ett nytt kommunhus i Tyresö samt information angående valt upphandlingsförfarande och vilka för- och nackdelar förfarandet har. Det har under året konstaterats att Tyresö kommuns framtagna funktionsprogram inte är anpassat efter hur verksamheten bedrivs under Coronapandemin och de effekter den kommer ha på morgondagens arbetsplats. Tyresö kommun behöver därför ge utrymme för en ökad flexibilitet vid utformningen.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Lägesuppdatering kommunhus .pdf
Kommunhus presentation.pptx

§41 Information om Södertörnssamarbetet 2021

Diarienummer 2021/KS 0013 001

Kommunledningsutskottets beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Aktuella frågor inom Södertörnssamarbetet föredras vid sammanträdet.

§42 Information med anledning av Coronakrisen

Diarienummer 2020/KS 0120 001

Kommunledningsutskottets beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen informerar från avdelningar och kontor med anledning av Coronakrisen.

Bilagor
Information med anledning av Coronakrisen.pdf

§43 Månadsrapportering till kommunstyrelsen 2021

Diarienummer 2021/KS 0011 001

Kommunledningsutskottets beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommundirektörens ledningsgrupp rapporterar månadsvis om viktiga händelser samt uppföljning av mål, investeringar och ekonomi.

Bilagor
Månadsrapport Tyresö kommun mars 2021.pdf
Månadsrapport Kommunstyrelseförvaltningen mars 2021.pdf
Månadsrapport projekt samhällsbyggnadskontoret mars 2021.pdf
Månadsrapport uppdrag strategi samhällsbyggnadskontoret mars 2021.pdf

§44 Information om lokalförsörjningsfrågor 2021

Diarienummer 2021/KS 0044 001

Kommunledningsutskottets beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Lokalstrategen rapporterar från strategiska lokalgruppen vid sammanträdet.

Bilagor
STATUSRAPPORT anläggning och lokalförsörjning KLU 2021-04-21.pptx

§45 Revidering av bemyndigande att teckna kommunens firma, disponera konton för ekonomiska transaktioner m.m

Diarienummer 2021/KS 0127 003

Kommunledningsutskottets beslut
- Bemyndigande att teckna kommunens firma, disponera konton för ekonomiska transaktioner med mera uppdateras enligt förslag.

Beskrivning av ärendet
Bemyndigandet att teckna firma behöver uppdateras, då ett antal tjänstepersoner ersatts av nya tjänsteinnehavare.

Utöver det har bemyndigandet förtydligats för att undvika otydlighet. Vid behov texterna stämts av med banker för att säkra att skrivningarna fungerar för de situationer de avser att beskriva.

Det har förtydligats att beslut om upptagande, omläggning och amortering av lån mm även innebär rätt att genomföra de ekonomiska transaktioner som kan bli resultat av beslutet.

Utöver det har det gjorts förtydligande angående klientmedelskonton, behörighetsadministration och beställning av tilläggstjänster.
Förslaget till beslut har inga ekonomiska konsekvenser.
Ärendet bedöms inte beröra barn, varför någon prövning av barnets bästa inte har genomförts.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Matsson föreslår att kommunledningsutskottet beslutar att bemyndigandet att teckna kommunens firma, disponera konton för ekonomiska transaktioner med mera uppdateras enligt förslag.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunledningsutskottet bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunledningsutskottet bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse - Revidering av bemyndigande att teckna kommunens firma, disponera konton för ekonomiska transaktioner m.m..pdf
Utkast reviderad firmateckning - med ändringsmarkeringar.pdf
Firmatecknarbeslut - Styrdokumentsmall .pdf
Tjänsteskrivelse - Revidering av bemyndigande att teckna kommunens firma, disponera konton för ekonomiska transaktioner m.m.pdf

§46 Antagande av lokalt kollektivavtal, BUI 20-LOK BUI 20

Diarienummer 2021/KSP 0014

Kommunledningsutskottets beslut
- Kommunledningsutskottet antar bestämmelserna enligt Huvudöverenskommelse BUI 20, samt beslutar att efter framställan från Svenska Kommunalarbetareförbundet teckna lokalt kollektivavtal - LOK BUI 20 - i enlighet med det centrala förhandlingsprotokollet.

Beskrivning av ärendet
Det lokala kollektivavtalet som ska antas har förhandlats på central nivå av Sveriges kommuner och regioner och Svenska Kommunalarbetareförbundet.
För att de centrala kollektivavtalen formellt ska gälla i kommunen behöver de antas av Tyresö kommuns kommunledningsutskott. Det lokala kollektivavtal som nu ska antas är Bestämmelser för arbetstagare i utbildnings- och introduktionsanställning, BUI 20, som är tecknat med Svenska Kommunalarbetareförbundet. Avtalet är ett yrkesintroduktionsavtal som är tillämpligt för de som har fullföljt vård- och omsorgsutbildning men saknar relevant yrkeserfarenhet.

Avtalet gäller tills vidare med en ömsesidig uppsägningstid om tre månader.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunledningsutskottet antar bestämmelserna enligt Huvudöverenskommelse BUI 20, samt beslutar att efter framställan från Svenska Kommunalarbetareförbundet teckna lokalt kollektivavtal - LOK BUI 20 - i enlighet med det centrala förhandlingsprotokollet.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunledningsutskottet bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunledningsutskottet bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse antagande av lokalt kollektivavtal BUI till KLU 2021.pdf
BUI 20 Kommunal.PDF
LOK BUI 20 Kommunal.pdf
Tjänsteskrivelse Antagande av lokalt kollektivavtal BUI.pdf

§47 Lönekartläggning 2020

Diarienummer 2021/KSP 0012

Kommunledningsutskottets beslut
- Kommunledningsutskottet noterar informationen.

Beskrivning av ärendet
Tyresö kommun har i enlighet med Diskrimineringslagens bestämmelser genomfört en lönekartläggning avseende 2020 års löner. Kartläggningen har utgått ifrån den viktning och värdering av tio olika faktorer (bestående av utbildning, ansvar, arbetsledning, psykisk och fysisk arbetsmiljö m. fl.) som varit densamma sedan 2014 och som tar sin utgångspunkt i kommunens lönepolitiska inriktning.

Lönekartläggningen tar sikte på att analysera löneskillnader mellan kvinnor och män som utför lika arbete samt löneskillnader mellan kvinnodominerande och icke kvinnodominerande arbeten som är att betrakta som likvärdiga. 2020 års lönekartläggning visar att Tyresö kommun har jämställda löner vad gäller såväl lika som likvärdiga arbeten. Vidare visar lönekartläggningen att kommunen fortsätter sin positiva utveckling vad gäller en fortsatt minskning av löneskillnader mellan kvinnor och män.

Bilagor
Tjänsteskrivelse lönekartläggning 2020.pdf
Lönekartläggning 2020 Tyresö kommun.pdf
Bilaga 1 - Tyresö kommuns personalpolicy.pdf
Bilaga 2 - Sammanställning lönedata.pdf
BIlaga 3 - Analys lika arbete.pdf
Bilaga 4 - Analys likvärdiga arbeten.pdf
Bilaga 5 - Nyckeltal.pdf
Bilaga 6 - Faktorplan.pdf
Bilaga 7 - Tyresö kommuns lönepolitiska inriktning 2021.pdf
Tjänsteskrivelse lönekartläggning 2020.pdf

§48 Investering av kommunal infrastruktur vid exploatering av Kumla 3:1733 (Töresjövägen)

Diarienummer KSM-2021-155-251

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
1. Budgeten, enligt bilaga 1, för investering i kommunal infrastruktur till stadsbyggnadsprojektet Kumla 3:1733 (Töresjövägen) godkänns.
2. Investeringen finansieras inom ramen för anslag till kommunstyrelsens förfogande.
3. Investeringsramen inarbetas i kommunstyrelsens plan för strategiska investeringar för 2021.
4. Anläggande av kommunal infrastruktur får inledas.

Reservation
Anki Svensson (M) reserverar sig med hänvisning till moderaternas reservation inlämnad till kommunstyrelsen den 9 mars 2021 §55 (bilaga).

Beskrivning av ärendet
Vid genomförande av detaljplan för Töresjövägen som omfattar fastigheten Kumla 3:1733 behöver investering i kommunal infrastruktur ske utanför detaljplaneområdet för att möjliggöra projektet. Detta omfattar trottoar, angöringsficka, belysning och infart. Budgeten för investeringen redovisas i bilaga 1 (sekretessbelagd).

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen:
1. Budgeten, enligt bilaga 1, för investering i kommunal infrastruktur till stadsbyggnadsprojektet Kumla 3:1733 (Töresjövägen) godkänns.
2. Investeringen finansieras inom ramen för anslag till kommunstyrelsens förfogande.
3. Investeringsramen inarbetas i kommunstyrelsens plan för strategiska investeringar för 2021.
4. Anläggande av kommunal infrastruktur får inledas.

Yrkande
Anki Svensson (M) yrkar avslag till ordförandeförslaget.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunledningsutskottet bifaller ordförandeförslaget. Ordföranden ställer frågan om kommunledningsutskottet avslår ordförandeförslaget. Kommunledningsutskottet bifaller ordförandeförslaget.

Bilagor
Tjänsteskrivelse - Investering av kommunal infrastruktur vid exploatering av Kumla 3_1733 (Töresjövägen).pdf
Tjänsteskrivelse - Investering av kommunal infrastruktur vid exploatering av Kumla 3 1733 Töresjövägen.pdf

§49 Redovisning av riktade statsbidrag 2021

Diarienummer 2021/KS 0118 003

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Kommunstyrelseförvaltningens sammanställning över statsbidrag noteras och sänds över till berörda nämnder för behandling i enlighet med "Kommunövergripande rutiner för hantering av riktade statsbidrag."

Beskrivning av ärendet
Enligt "Kommunövergripande rutiner för hantering av statsbidrag", diarienummer 2019/KS 0216 003, ska kommunstyrelsen ta fram en sammanställning över vilka riktade statsbidrag som finns att söka, förutom de statsbidrag som kommer från Skolverket, Socialstyrelsen och Migrationsverket. Där har ansvaret lagts hos arbetsmarknads- och socialnämnden respektive barn- och utbildningsnämnden.
Kommunstyrelsen ska även ange vilka nämnder som har ansvaret för att bevaka och söka de olika tillgängliga statsbidragen. De beslut nämnderna tar med anledning av statsbidragen ska återrapporteras till kommunstyrelsen i enlighet med ovanstående rutin.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar att kommunstyrelseförvaltningens sammanställning över statsbidrag noteras och sänds över till berörda nämnder för behandling i enlighet med "Kommunövergripande rutiner för hantering av riktade statsbidrag."

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunledningsutskottet bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunledningsutskottet bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse riktade statsbidrag 2021.pdf
Riktade statsbidrag 2021.pdf
Tjänsteskrivelse - Riktade Statsbidrag 2021.pdf

§50 Reviderad arbetsmiljöpolicy 2021

Diarienummer 2021/KSP 0015

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
1. Arbetsmiljöpolicy för Tyresö kommun fastställs.
2. Arbetsmiljöpolicyn ersätter nuvarande Arbetsmiljöpolicy med handlingsplan arbetsmiljöpolicy som fastställdes av kommunfullmäktige 2007.

Beskrivning av ärendet
Kommunens arbetsmiljöpolicy har genomgått en översyn vilket har resulterat i ett förslag till uppdaterad arbetsmiljöpolicy. En bra arbetsmiljö är en förutsättning för att nå kommunens övergripande mål om att bli Sveriges bästa offentliga arbetsgivare. Arbetsmiljöpolicyn är nära kopplad till arbetet med måldelning och måluppföljning som syftar till att bidra till ökad motivation bland kommunens medarbetare.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige:
1. Arbetsmiljöpolicy för Tyresö kommun fastställs.
2. Arbetsmiljöpolicyn ersätter nuvarande Arbetsmiljöpolicy med handlingsplan arbetsmiljöpolicy som fastställdes av kommunfullmäktige 2007.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunledningsutskottet bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunledningsutskottet bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Reviderad arbetsmiljöpolicy.pdf
Arbetsmiljöpolicy.docx
Tjänsteskrivelse reviderad arbetsmiljöpolicy.pdf

§51 Slutrapport projekt Speldosans förskola

Diarienummer KSM2021181

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Slutredovisning noteras.

Beskrivning av ärendet
Projektavdelningen inom samhällsbyggnadskontoret har avslutat projektet Speldosan som omfattar uppställning av tillfälliga paviljonger vid förskolan Speldosan anpassningar i den befintliga förskolan för att kunna möta det ökade antalet barn och pedagoger som kommer att vistas i lokalerna. Projektet påbörjades i maj 2020 och avslutades i februari 2021.

Projektets budget sattes till 10 miljoner kronor. Utfallet blev drygt 5,5 miljoner kronor.

Bilagor
Tjänsteskrivelse - Slutrapportering Speldosan.pdf
Slutrapport Speldosan paviljonger KLU 4.0.pdf
Kostnadsfördelning Speldosan.pdf
Presentation slutrapport Speldosan.pptx
Tjänsteskrivelse - Slutrapport projekt Speldosans förskola.pdf

§52 Lägesuppdatering kommunhus

Diarienummer KSM-2018-160-301

Kommunledningsutskottets beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Information angående föreslagen tidplan för upphandling av ett nytt kommunhus i Tyresö samt information angående valt upphandlingsförfarande och vilka för- och nackdelar förfarandet har. Det har under året konstaterats att Tyresö kommuns framtagna funktionsprogram inte är anpassat efter hur verksamheten bedrivs under Coronapandemin och de effekter den kommer ha på morgondagens arbetsplats. Tyresö kommun behöver därför ge utrymme för en ökad flexibilitet vid utformningen.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Lägesuppdatering kommunhus .pdf
Kommunhus presentation.pptx