Din position: Hem > Tyresö kommun > Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet > Sammanträde 2011-03-16

Sammanträde 2011-03-16

Datum
Klockan
Plats
Bilagor till protokoll
MSU närv o just.pdf (312 kb)

§24 Sammanträdesplan 2011 för miljö- och samhällsbyggnadsutskottet

Miljö- och samhällsbyggandsutskottets beslut

1. Sammanträdesplan 2011 för miljö- och samhällsbyggandsutskottet fastställs.

Beskrivning av ärendet

På sammanträdet den 16 februari 2011, § 2, beslutade miljö- och samhälls­byggnadsutskottet att sammanträdesplan för 2011 ska fastställas på detta sammanträde.

Det tidigare föreslagna sammanträdesplan för miljö- och samhällsbyggnads­utskottets fastställs.

Beredningar och sammanträden är normalt förlagda till onsdagar. Ordförande­beredningen börjar normalt klockan 08.30 och sammanträdena klocka 08.30.

Ordförandeberedning

onsdagar kl 08.30

Sammanträde

onsdagar kl 08.30

29 mars Obs! tisdag

13 april Obs! kl 15.00

27 april Obs! kl 13.15

11 maj

18 maj

31 maj Obs! kl 13.15

17 augusti (reserv)

24 augusti (reserv)

31 augusti

14 september

28 september

12 oktober

2 november

17 november Obs! torsdag

23 november

7 december

_____

§25 Beslut om samråd gällande detaljplan för Lekland i Petterboda

Dnr: 2009 KS141 0330

Miljö- och samhällsbyggandsutskottets beslut

1. Samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att gå ut på samråd med förslag till detaljplan för Lekland i Petterboda.

Särskilt yttrande

Marie Åkesdotter (MP) lämnar särskilt yttrande (se bilaga).

Beskrivning av ärendet

Kommunstyrelsens planberedning beslutade den 7 april 2010 att ge stads­byggnads­kontoret i uppdrag att upprätta förslag till ny detaljplan. Plan­arbetet sker med normalt förfarande.

Samhällsbyggnadsförvaltningen har upprättat ett förslag till detaljplan för lekland i anslutning till Petterboda verksamhetsområde.

Planen har varit på programsamråd under tiden 26 augusti till och med 30september 2010. Under samrådstiden har tolv yttranden och tolv synpunkter kommit in.

Miljöbebömning

Detaljplanen innebär ingen skada på ekologiskt känsliga områden eller riksintressen. Effekterna av den påverkan planen kan ha på omgivningen samt den påverkan omgivningen kan ha på planen bedöms som hanterbar. Inga nationella, regionala eller kommunala miljömål åsidosätts. Detaljplanen bedöms inte innebära någon betydande miljöpåverkan som avses i miljöbalken. Planförslaget bedöms inte heller leda till några negativa effekter på människors hälsa och säkerhet.

En miljökonsekvensbeskrivning enligt miljöbalken bedöms därmed inte behövas upprättas.

Till ärendet hörande handlingar:

- Tjänsteskrivelse

- Planbeskrivning

- Plankarta

- Genomförandebeskrivning

- Behovsbedömning

- Samrådsredogörelse

_____

§26 Detaljplan för föreningslokal Brf Sjötungan på del av Bollmora S:9, beslut om utställning

Dnr: 2009 BN 0648

Miljö- och samhällsbyggandsutskottets förslag till kommunstyrelsen

1. Samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att ställa ut förslag till detaljplan för föreningslokal brf Sjötungan.

Jäv

Fredrik Saweståhl (M) deltar inte i handläggningen av ärendet på grund av jäv.

Beskrivning av ärendet

Samhällsbyggnadsförvaltningen har upprättat ett förslag till detaljplan för en föreningslokal vid brf Sjötungan. Planens syfte är att göra det möjligt att uppföra en ny föreningslokal med garage i souterrängvåning i brf Sjö­tungans sydöstra del. Planområdet ligger i utkanten av den befintliga bebyggelsen och platsen utgörs i dagsläget av en tennisplan.

Ett tidigare förslag till detaljplan har varit på samråd under tiden 13 oktober till och med 14 november 2010 enligt enkelt förfarande. Under samrådstiden har 23 yttranden kommit in.

Samrådet har inneburit att större förändringar har gjorts i planen, bland annat har ett garage i souterrängvåning lagts till efter önskemål från Brf. Sjötungan. Som en följd av detta har processen gått över till normalt förfarande.

Miljöbedömning

Genomförandet av detaljplanen innebär att en ny byggnad tillåts uppföras inom den befintliga fastigheten. Detta medför ingen betydande påverkan på mark, vatten, luftmiljö eller klimat. Planförslaget bedöms inte heller leda till några negativa effekter på människors hälsa och säkerhet. Hushållning

med naturresurser påverkas inte negativt. Inga kommunala miljömål åsidosätts. Detaljplanens miljökonsekvenser var för sig eller sammantaget, bedöms inte innebära någon betydande miljöpåverkan.

En miljökonsekvensbeskrivning enligt miljöbalken bedöms därmed inte behöva upprättas.

Till ärendet hörande handlingar:

- Tjänsteskrivelse

- Planbeskrivning

- Plankarta

- Genomförandebeskrivning

- Samrådsredogörelse

_____

§27 Planuppdrag Ugglevägen etapp 9

Dnr: 2011 KSM 0074

Miljö- och samhällsbyggandsutskottets beslut

1. Samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att upprätta ett förslag till detaljplan med normalt planförfarande utan program. I uppdraget ingår att ta fram ett samrådsförslag och en gatukostnadsutredning.

2. Byggnadsnämnden rekommenderas att inte bevilja bygglov för nybyggna­tion på kvartersmark inom Ugglevägen etapp 9 förrän detaljplanen vunnit laga kraft och genomförandetiden för allmän platsmark har löpt ut.

3. Genomförandet av detaljplanen bedöms inte innebära någon betydande miljöpåverkan som avses i miljöbalkens 6 kap 11 §, med beaktande av förordningen 1998:905 bilaga 2 och 4. En miljöbedömning med en miljökonsekvensbeskrivning kommer därför inte att göras i samband med planprocessen.

Reservation

Martin Nilsson (S) reserverar sig mot förslaget till förmån för det egna yrkandet.

Beskrivning av ärendet

Brevikshalvön saknar idag kommunalt vatten och avlopp. Vägarna är smala med dålig standard. Den fortgående permanetbosättningen medför en hård belastning på miljön med ett ökat uttag av grundvatten och utsläpp från i många fall undermåliga enskilda avlopp.

Gällande detaljplaner i form av avstyckningsplaner och byggnadsplaner är avsedda för fritidshusbebyggelse och ger en mycket liten byggrätt. Strand­skydd gäller i dag på allmän platsmark i området.

Kommunfullmäktige beslutade i april 2000 att göra en fördjupad över­sikts­plan för områdena Brevikshalvön, Raksta, Solberga och Bergholm. Den fördjupade översiktsplanen anger utgångspunkter och mål för områdets utveckling. Den ska även fungera som ett program för kommande detaljplaner.

Den fördjupade översiktsplanen antogs i mars 2003.

Detaljplanen Ugglevägen etapp 9 är en omvandlingsplan som syftar till att möjliggöra permanentboende i området samtidigt som kommunal service i form av väg, vatten, avlopp och eventuellt förskola byggs ut. Byggrätter och tomtstorlekar föreslås följa de riktlinjer som anges i den fördjupade översiktsplanen.

Området består av 88 privatägda fritidshusfastigheter. Vägarna i området, liksom tre större obebyggda områden ligger inom fastigheten Brevik 1:1 som ägs av kommunen.

Ordförandeförslag

- Samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att upprätta ett förslag till detaljplan med normalt planförfarande utan program. I uppdraget ingår att ta fram ett samrådsförslag och en gatukostnadsutredning.

- Byggnadsnämnden rekommenderas att inte bevilja bygglov för nybyggna­tion på kvartersmark inom Ugglevägen etapp 9 förrän detaljplanen vunnit laga kraft och genomförandetiden för allmän platsmark har löpt ut.

- Genomförandet av detaljplanen bedöms inte innebära någon betydande miljöpåverkan som avses i miljöbalkens 6 kap 11 §, med beaktande av förordningen 1998:905 bilaga 2 och 4. En miljöbedömning med en miljökonsekvensbeskrivning kommer därför inte att göras i samband med planprocessen.

Yrkande

Martin Nilsson (S) yrkar att den nuvarande regleringen av styckningsrätt av tomter ersätts med en ny princip som tar större hänsyn till tomtens beskaffenhet och läge. Utgångspunkten bör vara att bevara områdets karaktär samtidigt som de som äger sin mark får ett tydligt inflytande över sin mark. Om områdets karaktär går att förena med en styckning av tomter som är mindre än 6 000 kvadratmeter bör detta medges.

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på yrkandet från Martin Nilsson (S) och finner att miljö- och samhällsbyggnadsutskottet har avslagit detsamma.

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet har därmed beslutat enligt ordförandeförslaget.

Till ärendet hörande handlingar:

- Tjänsteskrivelse

- Start PM

_____

§28 Ändring av detaljplan för del av fastigheterna Pluto 8 och Bollmora 1:94

Dnr: 2011 KSM 0086

Miljö- och samhällsbyggandsutskottets beslut

1. Samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att utreda möjligheterna att ändra detaljplanen för del av fastigheterna Pluto 8 och Bollmora 1:94 för att möjliggöra flerbostadsbebyggelse.

Beskrivning av ärendet

Området är beläget i det sydvästra hörnet av korsningen mellan Njupkärrs­vägen och Töresjövägen i anslutning till Bollmora industriområde och Lindalen.

På fastigheten västar del ligger förskolan Speldosan och på den östra en mindre grusfotbollsplan. Fotbollsplanen används inte i någon större utsträckning och har därför förfallit.

I området mellan Pluto 8 och Njupkärrsvägen finns en bjökbevuxen slänt (Bollmora 1:94).

För området gäller stadsplan för Lindalen del 5 vann laga kraft den 5 oktober 1969. Området är markerat som befintlig bebyggelse i översiktsplanen. Både fastigheterna är i kommunal ägo.

En utredning visar att området skulle kunna bebyggas med två lamellhus i 3– 4 våningar, som skulle kunna rymma ca 30 lägenheter.

Eftersom området är utsatt för buller både från Njukärrsvägen och Töresjövägen är det en förutsättning att byggnaderna placeras och planeras så att varje lägenhet har en tyst sida och att möjlighet till en ljudskyddad gård skapas.

Till ärendet hörande handling:

- Tjänsteskrivelse

_____

§29 Ansökan om ändring av detaljplan för del av fastigheten Bollmora 2:585

Dnr: 2011 KSM 0087

Miljö- och samhällsbyggandsutskottets beslut

1. Samhällsbyggnadsförvaltningcn får i uppdrag att utreda möjligheterna att ändra detaljplanen för en del av Bollmora 2:585 för att möjliggöra bostadsbebyggelse på fastigheten.

Reservation

Martin Nilsson (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för det egna yrkandet.

Marie Åkesdotter (MP) reserverar sig beslutet till förmån för Martin Nilssons (S) yrkande.

Protokollsanteckning

Till protokollet förs att Elisabeth Hedlund (V), om hon hade haft rösträtt, hade bifallit Martin Nilssons (S) yrkande.

Beskrivning av ärendet

I kommunens förhandlingar med Strabag projektutveckling AB och förre centrumägaren Unibail Rodainco rörande höghusprojektet i Tyresö centrum har även en möjlig exploatering av centrumbyggnadens östra del för bostäder diskuteras. Detta skulle underlätta höghusprojektets genomförande och innebära att kommunen enklare når en uppgörelse med berörda parter.

Strabags önskemål att bebygga området med två punkthus i 6 – 7 våningar på det befintliga parkeringsdäcket.

Mellan husen skulle en mindre bostadsgård kunna anläggas.

Enligt gällande stadsplan från den 3 november 1970 är området avsatt för centrumändamål. Parkeringsgaraget ägs av ING real estate och mark­parkeringen av Tyresö kommun.

Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning

Planen är möjlig att ändra för att tillgodose Strabags önskemål. En förtätning av området med bostäder ligger väl i linje med kommunens visioner om utvecklingen av Tyresö centrum.

Till ärendet hörande handlingar:

- Tjänsteskrivelse

- Planbesked

Ordförandeförslag

Jag förslår att miljö- och samhällsbyggandsutskottet beslutar uppdra åt samhällsbyggnadsförvaltningcn att utreda möjligheterna att ändra detaljplanen för en del av Bollmora 2:585 för att möjliggöra bostadsbebyggelse på fastigheten.

Yrkande

Martin Nilsson (S) yrkar att samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att verka för att minst 30 % av lokalerna upplåts med hyresrätt (bostäder) och minst 30% som bostadsrätter.

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på yrkandet från Martin Nilsson (S) och finner att miljö- och samhällsbyggnadsutskottet har avslagit detsamma.

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet har därmed beslutat enligt ordförandeförslaget.

_____

§30 Rätt fart i Tyresö

Dnr: 2011 KSTK 0044

Miljö- och samhällsbyggandsutskottets beslut

1. Samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att skicka utredningen och förslaget på remiss.

Beskrivning av ärendet

Sveriges Riksdag har beslutat om nya hastighetsgränser med steg om 10km/tim. En metod, ”Rätt fart i staden” har tigits fram till stöd för kommunerna i arbetet med att införa de nya hastighetsgränserna.

Införandet av de nya hastighetsgränserna som pågått sedan år 2008 ska bidra till att förbättra trafiksäkerheten. Det medför att de tidigare hastighets­gränserna på 50, 70 och 90 km/tim ska fasas ut.

Målet är att gatan och nivån på hastigheten ska tala samma språk. Den största förändringen är att gator med 50 km/tim ändras till 30, 40 eller 60km/tim. Genom att sänka hastigheten uppnås positiva förändringar genom att trafiksäkerheten ökar och bullernivåerna minskar.

En hastighetsplan enligt metoden ”Rätt fart i staden” har tagits fram. Samhällsbyggnadsförvaltningen förordar ett stegvis genomförande med planen som långsiktigt mål i enlighet med förvaltningens förslag.

Innan beslut tas om planens genomförande ska förslaget skicka ut på remiss till bland andra Storstockholm Lokaltrafik, Södertörns brandförsvars­för­bund, Polismyndigheten, Nacka kommun, Haninge kommun, Stockholms stad, Trafikverket, Regionplanekontoret, Länsstyrelsen i Stockholms län, NTF samt lokala väg- och villaägareföreningar och andra intresseföreningar inom Tyresö kommun.

Till ärendet hörande handlingar:

- Tjänsteskrivelse

- Hastighetsöversyn i Tyresö

- Förvaltningens kommentarer och förslag med anledning av hastighetsöversyn – rätt fart i staden

_____

§31 Plan- och bygglovtaxa inklusive mät- och karttaxa

Dnr: 2011 KSTK 0045

Miljö- och samhällsbyggandsutskottets förslag till kommunstyrelsen

1. Kommunstyrelsen godkänner förslaget till plan- och bygglovtaxa inklusive mät- och karttaxa och överlämnar förslaget till kommunfullmäktige för fastställelse.

Reservation

Martin Nilsson (S) reserverar sig mot beslutet att inte ge samhällsbyggnads­förvaltningen i uppdrag att utreda en alternativ taxa som innebär en högre grad av avgiftsfinansiering av verksamheten.

Marie Åkesdotter (MP) reserverar sig mot beslutet och lämnar en skriftlig reservation (bilaga).

Protokollsanteckning

Till protokollet förs att Elisabeth Hedlund (V), om hon hade haft rösträtt, hade bifallit Martin Nilssons (S) yrkande.

Beskrivning av ärendet

Nu gällande plan- och byggtaxa för Tyresö kommun fastställdes av kommunfullmäktige den 9 december 2004, § 86. Taxan för mät- och kartverksamheten fastställdes av kommunfullmäktige den 14 februari 2008, § 9. Syftet med den nya taxan är att anpassa den till nya PBL, (Plan- och bygglagen), som träder i kraft den 2 maj 2011.

Den föreslagna taxan är i det närmaste identisk med den av SKL, (Sveriges Kommuner och Landsting) framtagna förslag till ny plan- och bygglovtaxa 2011 inklusive kart- och mättaxa. De lokala förändringar som gjorts återfinns inom den del som rör kart- och mättaxan. Flertalet avgifter beräknas med utgångspunkt från en tusendel av för året gällande prisbasbelopp. Justeringsfaktorn N, som ska spegla förhållandena inom kommunen (kommunens storlek), ska sättas till 1.

Ekonomiska konsekvenser

Den nya taxan påverkar intäkterna för tre av samhällsbyggnads­för­valtningens enheter; bygglovsenheten, planenheten och mät- och kart­enheten. De tre enheternas sammanlagda intäkter är budgeterade till 7,03 miljoner kronor. Med den nya taxan beräkas intäkterna att öka med 1,05 miljoner kronor till 8,08 miljoner kronor (cirka 15 %).

Mest påverkas bygglovsenhetens intäkter som beräknas öka med 700 000 kr eller cirka 20 %. De avgifter som ökar mest är avgifter för marklov, parkerings­platser, förhandsbesked och strandskyddsdispens. För avskrivning av ärenden tas idag en avgift på 1 500 kronor. Med den nya taxan blir avgiften 25 % av bygglovavgiften. Denna ökning är välkommen då dessa ärenden är bland de mest tidskrävande.

För planheten är de största skillnaderna att en avgift för planbesked införs och att tidersättningen differentieras med avseende på tjänstemännens lönenivåer till skillnad från dagens enhetliga tidersättning. Detta beräknas öka intäkterna med 150 000 kronor eller 15 %.

De avgifter som främst ökar för mät- och kartenhetens del är utstakning och lägeskontroller. Detta är välkommet då det för framförallt lägeskontroller varit svårt att få kostnader och intäkter att gå ihop. Totalt förväntas mät- och kartenhetens intäkter öka med 200 000 kronor eller 8 %.

Till ärendet hörande handlingar:

- Tjänsteskrivelse

- Plan- och bygglovtaxa inklusive mär- och karttaxa

Genomförda förändringar i förslaget till taxa

Efter det att förslaget till taxa bifogats med kallelsen till miljö- och samhällsbyggandsutskottet sammanträde har SKL vidtagit ett antal uppdateringar av sitt förlag till nya taxa. Med anledning härav har samhällsbyggnadsförvaltningen gjort följande justeringar i förslaget till taxa:

Kapitel 2

Avgiftsbestämning. Texten har ändrats så att avgiften ska beräknas efter den taxa som gäller vid påbörjad handläggning istället för när handläggningen är utförd.

Kapitel 4

Tabell 1 Objektsfaktorer

Objektsfaktorn för area 6000 – 7 999 har ändrats från 85 till 88.

Tabell 7

Avgift för besked

Taxorna har ändrats så att de baseras på en faktor som multipliceras med mPBB som i de övriga tabellerna, istället för procentsatser av plan- och bygglovsavgiften.

Tabell 8

Avgift för områdesbestämmelser och detaljplaner

Planavgift för enbostadshus och avgift för upphävande av före detta fastighetsplan har lagts till.

Tabell 15

Anmälan (icke lovpliktig åtgärd)

Avgift för rivning utanför planlagt område har lagts till.

Tabell 19

Master, torn, vindkraftverk

Avgift för ett vindkraftverk har lagts till.

Tabell 26

Lägeskontroll

Har bytt nummer till tabell 25

Tabell 25

Avgift för nyttjande av digital geografisk information

Har bytt nummer till tabell 26 och slagits samman med tabell 27. Detta medför att efterföljande tabeller fått ny numrering så att tabell 28 blivit tabell 27 o. s. v.

Tabell 31

Avgift för analoga kartprodukter

Denna tabell har lagts till. Innehåller avgifter för utskrivna ortofotografier i förbestämda format och den tryckta kommunkartan. Inga ändringar av avgifterna jämfört med gällande taxa.

Ordförandeförslag

Jag föreslår att miljö- och samhällsbyggandsutskottet beslutar föreslå kommun­styrelsen att godkänner förslaget till plan- och bygglovtaxa inklusive mät- och karttaxa (med ovan redovisa ändringar) och överlämnar förslaget till kommunfullmäktige för fastställelse.

Yrkande

Marin Nilsson (S) yrkar att samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att utreda en alternativ taxa som innebär en högre grad av avgiftsfinansiering av verksamheten.

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på yrkandet från Martin Nilsson (S) och finner att miljö- och samhällsbyggnadsutskottet har avslagit detsamma.

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet har därmed beslutat enligt ordförandeförslaget.

_____

§32 Barns närnatur – en inventering av vilka naturområden som används av förskolor och skolor för undervisning och lek

Miljö- och samhällsbyggandsutskottets förslag till kommunstyrelsen

1. Inventeringen och rapporten ”Barnens närnatur” läggs med ett godkännade till handlingarna.

Rapporten, ”Barns närnatur”, ska användas som underlag i framtida fysisk planering och markskötsel

Beskrivning av ärendet

Kommunstyrelsen uppdrog den 2 februari 2010, § 16, till tekniska kontorets miljö- och trafikenhet att inventera naturområden som används av skolor och förskolor för undervisning och lek. Inventeringen har sammanställts i rapporten ”Barenens näranatur”.

Syftet med inventeringen och rapporten är att säkerställa barns och ungdomars närhet till naturen genom att fungera som underlag i den framtida fysiska planeringen och markskötseln.

Till ärendet hörande handlingar

- Tjänsteskrivelse

- Rapporten Barnens närnatur

- Bilaga till rapporten

§33 Redovisning av pågående och kommande upphandlingar

Miljö- och samhällsbyggandsutskottets beslut

1. Redovisningen noteras

Beskrivning av ärendet

Neda följer en sammanställning av pågående och kommande upphandlingar inom ramen för samhällsbyggnadsförvaltningens verksamhet.

Fastighetsenheten

Pågående upphandlingar

Kommande upphandlingar

Markarbeten ramavtal. Klart 3 entreprenörer.

Konvertering av värmesystem Kringlans fritidsgård och Trollbäckens bibliotek.

Storköksutrustning på Fornuddens skola om- och tillbyggnad av skolrestaurang

Nybodahallen: ombyggnad

Kameror Nybodaområdet.

Upphandling av renovering av Båtens kök.

Låsarbeten ramavtal. Planerat klart om cirka 6 mån

Hiss till Dalhallen

Kökskyleinstallationer Fornuddens skola om- och tillbyggnad av skol­restaurang

Styr- och övervakningsinstallationer Fornuddens skola om- och till­byggnad av skolrestaurang.

Konvertering av värmesystem för kommunens förråd på Radiovägen.

Tyresövallen ändring och komplettering av värmesystem innehållande bl.a. fjärrvärme­anslutning och planvärme till A-planen

LSS boende: Strandallén. Upphandling av byggentreprenad för LSS boende vid Krusboda har avbrutits efter önskemål från socialförvaltningen.

Nyboda utemiljö: konstgräs, p-plats, m.m.

Om och tillbyggnad av Strandskolan

Trollbäckens bibliotek byggs om för att inrymma förskoleverksamhet.

Va- och renhållningsverket

Pågående upphandlingar

Kommande upphandlingar

Upphandling av tre renhållnings­entreprenader

Övriga

Pågående upphandlingar

Kommande upphandlingar

Orrnäsets detaljplan – Anläggnings­arbeten för gata, va, el, tele och vägbelysning

Slånbackens detaljplan – Anläggnings­arbeten för gata, va, el, tele och vägbelysning

_____

§34 Rapport och information från samhällsbyggnadsförvaltningen

Miljö- och samhällsbyggandsutskottets beslut

1. Redovisningen och informationen noteras.

Beskrivning av ärendet

Samhällsbyggnadsförvaltning upprättar varje månad en sammanställning av händelser med mera som skett inom verksamhetsområdet.

Rapporten för februari månad skickades ut separat.

Samhällsbyggnadschefen besvarade frågor och lämnade muntliga kommentarer i anslutning till genomgång av rapporten.

Fastighetsenhetens underhållsplan 2011 bifogas protokollet.

§35 Anmälan om rättelse av protokoll från den 16 februari 2011,§§ 4 och 5

Miljö- och samhällsbyggandsutskottets beslut

1. Anmälan om rättelse av §§ 4och 5 noteras.

Beskrivning av ärendet

I miljö- och samhällsbyggandsutskottet protokoll från den den 16 februar 2011 har fel i protokollets § 4 och § 5 rättats.

I § 5 stod felaktigt att Matilda Lundh (M) inte deltar i handläggningen av ärendet på grund av jäv. Det ska vara § 4 som Matilda Lundh (M) inte deltog i handläggningen på grund av jäv.

Rättelse har skett och godkänts av ordföranden och justeraren.

§36 Meddelanden

- Samhällsbyggnadsförvaltningen har av Trafikverket beviljats medfinansiering med 50 % för en gång- och cykelväg längs Bondevägen och för tillgänglighetsanpassning av tio busshållplatser längs stomlinjenätet.

- Inbjudan från KSL till ett seminarium ”Kraftsamling för biogasens utveckling i Stockholms län” den 12 april mellan 15.00 – 17.00 (anmälan senast 31 mars).