Din position: Hem > Tyresö kommun > Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet > Sammanträde 2016-01-27

Sammanträde 2016-01-27

Datum
Klockan
08:30
Plats
Bollmora

1 Presentation gällande miljö- och samhällsbyggnadsutskottet och kommunledningsutskottet

2016/SBF 0005

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras

Beskrivning av ärendet
Stadsbyggnadschef Sara Kopparberg informerar om den nya omorganisationen mellan Stadsbyggnadsförvaltningen och Tekniska kontoret.

2 Planbesked Tjärnstigen 4

2015 KSM 0779.214

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till beslut
- Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet bedömer att det inte är lämpligt att pröva möjligheterna att göra en ny detaljplan för fastigheten Tyresö 1:537 för att möjliggöra styckning av fastigheten.

Beskrivning av ärendet
Ägaren till fastigheten Tyresö 1:537 på Tjärnstigen 4 inkom till kommunen i oktober 2015 med en förfrågan om att ändra detaljplanen för fastigheten för att göra det möjligt att stycka den i två delar.

Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att det inte är lämpligt att göra en ny plan för att tillskapa ytterligare bostadsbebyggelse på fastigheten. Detta eftersom fastigheten är belägen inom ett kulturhistoriskt värdefullt bebyggelseområde samt berörs av höga nivåer av buller från trafiken på Tyresövägen.

Bilagor
Planbesked Tjärnstigen 4.pdf
Bilaga 1_Tjärnstigen 4.pdf

3 Antagande av detaljplan Norra Tyresö Centrum etapp 1 *

2014 KSM 0095

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Detaljplan för Norra Tyresö Centrum etapp 1 antas.

Beskrivning av ärendet
Stadsbyggnadsförvaltningen har upprättat ett förslag till detaljplan för Norra Tyresö Centrum etapp 1. Planen omfattar två kvarter med bostäder och lokaler för centrumändamål, hela Tvärgatan, delar av de nya gatorna Blå gatan och Simvägen, samt två mindre torgytor.

Samhällsbyggnadsförvaltningen fick i uppdrag att ta fram en detaljplan för Norra Tyresö Centrum etapp 1 i mars 2014. Planen är den första detaljplaneetappen i förnyelsen av Norra Tyresö Centrum. Planen gör det möjligt att uppföra bebyggelse med bostads- och centrumändamål.

Bilagor
Tjänsteskrivelse antagande underskriven..pdf
DP_Centrum_et_1_PB_antagande.pdf
DP_centrum_etapp1_PK_antagande.pdf
DP_Centrum_etapp1_granskningsutl.pdf

4 Godkännande av kvalitetsprogram som bilaga för kvarter 2 NTC etapp 1 *

2014 KSM 0983

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Kommunfullmäktige godkänner kvalitetsprogram för Norra Tyresö Centrum etapp 1, kvarter 2, som bilaga till markanvisningsavtal mellan kommunen och Botrygg Förvaltningsfastigheter AB tecknat 2014-12-22.

Beskrivning av ärendet
För utvecklingen och uppförande av bostäder och lokaler inom Norra Tyresö Centrum, etapp 1 hölls en markanvisningstävling av kommunen under sommaren och hösten 2014. För ett av de vinnande förslagen stod Botrygg Förvaltningsfastigheter AB för och markanvisningsavtal tecknades.
Sedan tävlingen har arbetet med detaljplanen för etapp 1 löpt på och planen står nu inför antagande. Tillsammans med planen har ett kvalitetsprogram arbetats fram med syftet att säkerställa att kommunens krav på gestaltning och yttre miljö beaktas vid vidare projektering och byggande.

Bilagor
Godkännande av kvalitetsprogram som bilaga_kv2.pdf
Kvalitetsprogram_NTC1_antagandeutkast_högupplöst.compressed.pdf

5 Godkännande av kvalitetsprogram som bilaga för kvarter 5 a NTC etapp 1 *

2014 KSM 0984

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Kommunfullmäktige godkänner kvalitetsprogram för Norra Tyresö Centrum etapp 1, kvarter 5a, som bilaga till markanvisningsavtal mellan kommunen och Riksbyggen tecknat 2014-12-22.

Beskrivning av ärendet
För utvecklingen och uppförande av bostäder och lokaler inom Norra Tyresö Centrum, etapp 1 hölls en markanvisningstävling av kommunen under sommaren och hösten 2014. För ett av de vinnande förslagen stod Strabag för och markanvisningsavtal tecknades. Strabag har sedan överlåtit projektet samt markanvisningsavtal till Riksbyggen, som nu ansvarar för de skyldigheter och rättvigheter som avtalades mellan kommunen och Strabag.

Sedan tävlingen har arbetet med detaljplanen för etapp 1 löpt på och planen står nu inför antagande. Tillsammans med planen har ett kvalitetsprogram arbetats fram med syftet att säkerställa att kommunens krav på gestaltning och yttre miljö beaktas vid vidare projektering och byggande.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, underskriven.pdf
Kvalitetsprogram_NTC1_antagandeutkast_högupplöst.compressed.pdf

6 Godkännande av kvalitetsprogram, kvarter 5b, som bilaga till markanvisningsavtal *

2014 KSM 0985

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Kommunfullmäktige godkänner kvalitetsprogram för Norra Tyresö Centrum etapp 1, kvarter 5b, som bilaga till markanvisningsavtal mellan kommunen och Småa AB tecknat 2014-12-22.

Beskrivning av ärendet
För utvecklingen och uppförande av bostäder och lokaler inom Norra Tyresö Centrum, etapp 1 hölls en markanvisningstävling av kommunen under sommaren och hösten 2014. För ett av de vinnande förslagen stod Småa AB för och markanvisningsavtal tecknades.

Sedan tävlingen har arbetet med detaljplanen för etapp 1 löpt på och planen står nu inför antagande. Tillsammans med planen har ett kvalitetsprogram arbetats fram med syftet att säkerställa att kommunens krav på gestaltning och yttre miljö beaktas vid vidare projektering och byggande.

Bilagor
Godkännande av kvalitetsprogram som bilaga_kv5b.pdf
Kvalitetsprogram_NTC1_antagandeutkast_högupplöst.compressed.pdf

7 Godkännande av nyttjanderättsavtal

2016 KSM 0011

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till beslut
- Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet godkänner nyttjanderättsavtalen gällande nedläggning av ledningar inom entreprenadområdet för Norra Tyresö Centrum etapp 1 samt ger avdelningschefen för mark och exploatering i uppdrag att underteckna erforderliga handlingar.

Beskrivning av ärendet
Fler handlingar kompletteras senare.

Bilagor
Godkännande av Nyttjanderättsavtalen.pdf

8 Remiss om ändrade föreskrifter för Tyresta nationalpark

2015 KSM 1045

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till beslut
- Stadsbyggnadsförvaltningens skrivelse antas som miljö- och samhällsbyggnadsutskottets svar på remissen från Naturvårdsverket om ändrade föreskrifter för Tyresta nationalpark Ärendenr. NV-1 1759-1 1).

Beskrivning av ärendet
Naturvårdsverket har tagit fram förslag på ändringar av föreskrifter för Tyresta nationalpark. En översyn av föreskrifterna från 1993 har utförts som resulterat i ett antal förslag till ändringar i föreskrifterna för nationalparken. Några aktiviteter föreslås bli förbjudna, exempelvis tältning, ridning och orientering.

Bilagor
Remiss ändrade föreskrifter för Tyresta nationalpark.pdf
Svar på remiss om ändrade föreskrifter för Tyresta nationalpark.pdf

9 Remiss om åtgärdsprogram för Tyresån och Kalvfjärden

2015 KSM 0986.420

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till beslut
- Stadsbyggnads och VA- och renhållningsavdelningens skrivelse antas som miljö- och samhällsbyggnadsutskottets svar på remiss från Tvresåns vattenvårdsförbund över förslag till åtgardsprogram för verksamhetsären 2016 - 2021.

Beskrivning av ärendet
Tyresåns vattenvårdsförbund har tagit fram ett förslag till åtgärdsprogram för Tyresån och Kalvfjärden 2016-2021. Medlemskommuner är förutom Tyresö:
Huddinge, Botkyrka, Nacka och Haninge samt Stockholms stad. Programmet är en fördjupning och en komplettering till Vattenmyndighetens åtgärdsprogram för samma område. Programmet som förbundet tagit fram fokuserar även på mindre men betydelsefulla sjöar med åtgärdsbehov som är för små för att räknas som vattenförekomst enligt vattendirektivet. Åtgärdsprogrammet tar även upp åtgärder for friluftslivet.

Bilagor
Remiss Åtgärdsprogram för Tyresån och Kalvfjärden.pdf
Svar på remiss om åtgärdsprogram för Tyresån och Kalvfjärden.pdf

10 Motion om fler bostäder och integration på samma gång *

2015 KS 0528.001

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Att-sats 1 anses besvarad.
- Att-sats 2 avslås.
- Att-sats 3 anses besvarad.

Beskrivning av ärendet
Socialdemokraterna föreslår i en motion, med anledning av den stora flyktingströmmen till Sverige, att fler modeller måste prövas av kommunen för att hitta lösningar på behovet av bostäder för dessa grupper på både lång och kort sikt. I motionen föreslås att tillfälliga byggnader (paviljonger) bör uppföras och att stimulanser till enskilda erbjuds för att öka utbudet, bland annat i villor som inte används. Kommunen bör också pröva en modell som innebär att fastighetsägare erbjuds en förskottshyra om de bygger ett Attefallshus eller inreder ytterligare en lägenhet för ändamålet. På detta sätt kan man, enligt motionen, skapa boenden som långsiktigt kan användas för studentlägenheter, generationsboenden eller dylikt samtidigt som man ökar chansen till att band skapas mellan nyanlända och de som växt upp i Sverige.

I motionen yrkas att på att kommunstyrelsen ges i uppdrag att:

Skyndsamt redovisa åtgärder som möter kraven för boende för nyanlända i närtid.

Vidta åtgärder för att öka utbudet av bostäder för flyktingmottagande som enskilda fastighetsägare kan erbjuda i villor eller i form av nybyggnationer på de egna tomterna.

Uppdrar åt Samhällsbyggnadsförvaltningen att ta fram underlag för ovan lösning.

Bilagor
Motion om fler bostäder och integration på samma gång.pdf
meddelandehtml.html
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige §133.pdf
Tjänsteskrivelse motion om fler bostäder och integration på samma gång.pdf

11 Motion om utveckling för Trinntorp *

2015 KS 0463.001

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Motionen anses besvarad.

Beskrivning av ärendet
Socialdemokraterna lämnade in en motion den 21 oktober 2015 om att Tyresö kommun i ettappindelningen för utbyggnad av infrastruktur samt i översiktsplanen ska planera för en tätare bebyggelse för delar av Trinntorp.

En tätare bebyggelse vid Trinntorp skapar möjligheter för närservice för de boende på Yttre och Inre Brevik och kan bli en attraktiv målpunkt för besökare från såväl Tyresö och som från regionen. Det ger även möjlighet att tillföra en bostadstyp som idag saknas i kommundelen vilket bidrar till att uppfylla målet i kommunplanen om att "Kommunens planarbete strävar efter att åstadkomma attraktiva bostäder och en varierad bostadsstruktur i alla kommundelar".

Motionen remitterades till Stadsbyggnadsförvaltningen som föreslår att motionen ska anses besvarad. Motionens förslag ligger i linje med det arbete förvaltningen gör utifrån uppdraget att ta fram en ny översiktsplan.

Ordförandeutlåtande
Alliansen är positivt överraskade av den motion som Socialdemokraterna skrivit kring en framtida utveckling av området runt Trinntorp. Det är glädjande att Socialdemokraterna nu så tydligt ansluter sig till den linje som Alliansen drivit i många år.

Kommunfullmäktige har vid flera tillfällen redan fattat beslut om att utveckla Trinntorp-området till en centrumpunkt på Brevikshalvön. Det framgår i visionen för Tyresö som finns beslutad i Kommunplanen, och har funnits med där sedan den första versionen av visionen arbetades fram under förra mandatperioden. Alliansen har också i valet 2014 varit tydliga med att vi står bakom att utveckla service och bostäder i Trinntorp för att skapa ett mini-centrum och en port till Stockholms södra skärgård. Alliansen arbetar också för att utveckla skärgårdstarfiken via Tyresö Brygga för att ytterligare stärka potentialen i området.

Alliansen ser framför sig en utveckling där Trinntorp får mindre förtätning av skärgårdskaraktär med bostäder och med utrymme för butiker, restauranger och service. Precis som motionärerna påtalar finns inspiration att finna till exempel på Dalarö men även på andra platser i Stockholms skärgård.

Vi ser fram mot att ha med Socialdemokraterna på arbetet med att förverkliga idén om Trinntorp som ett skärgårdscentrum. Med detta får motionen anses besvarad.

Bilagor
Motion om utveckling för Trinntorp.pdf
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige §107.pdf
Motion om utveckling för Trinntorp.pdf
Remiss.html
Tjänsteskrivelse Trinntorp.pdf

12 Motion om skönhetsråd *

2015 KS 0472

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Motionen avslås.

Beskrivning av ärendet
Sverigedemokraterna föreslår i en motion att ett skönhetsråd införs i Tyresö kommun. Att anlägga byggnader som starkt avviker från Tyresös urbild är, enligt motionen, något som riskerar att skada Tyresös unika utformning, utstrålning och miljö.

Skönhetsrådet skulle ha följande uppgifter:

- Att bevaka de estetiska värdena i den fysiska miljön och komma med förslag till förbättringar av denna.
- Att varar rådgivande organ åt kommunens nämnder i frågor som rör offentliga konstvek, konstnärliga eller kulturhistoriskt värdefulla miljöer.
- Att verka för att bevaka den kulturhistoriska särarten.
- Att genom information respektive dialog med kommuninvånarna göra dessa medvetna om skönhetsrådets roll och verksamhet.

Bilagor
Motion om skönhetsråd.pdf
meddelandehtml.html
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige §133.pdf
Tjänsteskrivelse motion om skönhetsråd.pdf

13 Motion om fokus på klimatet - sök medlemskap i Klimatkommunerna *

2015 KS 0396.001

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Motionen avslås.

Beskrivning av ärendet
Motionärerna föreslår att ansöka om medlemskap i Klimatkommunerna vars arbete är inriktat på utsläppningsminskning av växthusgaser.

Förslaget till beslut i detta ärende baseras på att Klimatkommunerna har ett smalt fokus på sitt miljöarbete.

Tyresö ska under 2016 revidera och uppdatera 2010-års Klimatstrategi, och därmed ytterligare skärpa kommunens klimat- och energimål och åtgärder, så täcker dessa Klimatkommunernas fokusområden.

Bilagor
Motion om fokus på klimatet - sök medlemskap i Klimatkommunerna.pdf
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige §83.pdf
meddelandehtml.html
Motion om fokus på klimatet - sök medlemskap i Klimatkommunerna.pdf
Svar på motion ang. medlemsskap i klimatkommuner.pdf

14 Förslag att gå ur Borgmästaravtalet och att gå med i Föreningen Sveriges Ekokommuner, Sekom

2016 KS 0017.005

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen
1. Tyresö kommun går med i föreningen Sekom, föreningen Sveriges Ekokommuner
2. Tyresö kommun lämnar Borgmästaravtalet

Beskrivning av ärendet
Förvaltningens förslag hänvisar till motionen " Fokus på klimatet- sök medlemskap i Klimatkommunerna", Dnr 2015/KS0396001.

Förslaget i denna tjänsteskrivelse är att kommunen lämnar Borgmästaravtalet och går med i Sekom, föreningen Sveriges Ekokommuner. Borgmästaravtalet är inriktat på åtaganden som ska minska utsläpp av växthusgaser. Sekom bygger på 4 Hållbarhetsprinciper och lägger vikt vid både ekologi och ekonomi och har därigenom ett bredare perspektiv än Borgmästaravtalet.

Bilagor
Tjänsteskrivelse om att Lämna Borgmästaravtalet och gå med i Sekom.pdf
SEKOM-info.pdf

15 Månadsrapport från Stadsbyggnadsförvaltningen 2016

2016/SBF 0006

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Stadsbyggnadsförvaltningens rapporter bifogas.

Bilagor
Månadsrapport Stadsbyggnadsförvaltningen.pdf

16 Anmälan av delegationsbeslut 2016

2016/SBF 0008

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän i enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning. Beslut som fattas av delegat ska normalt anmälas. Till vilken instans, kommunstyrelse eller utskott, som besluten ska anmälas framgår av delegationsordningen. Anmälan innebär inte att kommunstyrelse eller utskott får fastställa eller ompröva besluten. Det går inte att återkalla lämnad delegering för redan fattade beslut, men däremot framledes.

Bilagor
Kopia av Delegationsbeslut - 20151207-20160118.pdf

17 Information och meddelanden

2016/SBF 0007

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Bilagor
Riskhanteringsplan Förordningen om översvämningsrisker (4).pdf
Remissyttrande riskhanteringsplan Tyresån 150902.pdf
0 Beslut om statlig medfinansiering 2016.pdf
0 Bilaga 1 beviljade ansökningar om statlig medfinansiering år 2016.pdf
0 Bilaga 2 Principer för bedömning och prioritering.pdf

§1 Presentation gällande miljö- och samhällsbyggnadsutskottet och kommunledningsutskottet

2016 SBF 0005

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Stadsbyggnadschef Sara Kopparberg informerar om det nya omorganisationen mellan Stadsbyggnadsförvaltningen och Tekniska kontoret.

Beslut/Protokollsutdrag
§1_prot_20160127.pdf (165 kb)

§2 Planbesked Tjärnstigen 4

2015 KSM 0779.214

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
- Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet bedömer att det inte är lämpligt att pröva möjligheterna att göra en ny detaljplan för fastigheten Tyresö 1:537 för att möjliggöra styckning av fastigheten.

Reservation
Anita Mattsson (S) anmäler en blank reservation för den socialdemokratiska gruppens räkning.

Beskrivning av ärendet
Ägaren till fastigheten Tyresö 1:537 på Tjärnstigen 4 inkom till kommunen i oktober 2015 med en förfrågan om att ändra detaljplanen för fastigheten för att göra det möjligt att stycka den i två delar.

Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att det inte är lämpligt att göra en ny plan för att tillskapa ytterligare bostadsbebyggelse på fastigheten. Detta eftersom fastigheten är belägen inom ett kulturhistoriskt värdefullt bebyggelseområde samt berörs av höga nivåer av buller från trafiken på Tyresövägen.

Ordförandeförslag
Ordförande yrkar bifall till Stadsbyggnadsförvaltningens framlagda förslag.

Yrkande
Anita Mattsson (S) yrkar att fastigheten Tyresö 1:537 ska ges positivt planbesked.

Beslutsgång
Ordförande ställer Anita Mattssons (S) bifallsyrkande mot avslag och finner att miljö- och samhällsbyggnadsutskottet har valt att inte pröva möjligheterna att göra en ny detaljplan för fastigheten Tyresö 1:537.

Bilagor
Planbesked Tjärnstigen 4.pdf
Bilaga 1_Tjärnstigen 4.pdf

§3 Antagande av detaljplan Norra Tyresö Centrum etapp 1

2014 KSM 0095

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Detaljplan för Norra Tyresö Centrum etapp 1 antas.

Särskilt yttrande
Marie Åkesdotter (MP) anmäler ett särskilt yttrande (se bilaga).

Beskrivning av ärendet
Stadsbyggnadsförvaltningen har upprättat ett förslag till detaljplan för Norra Tyresö Centrum etapp 1. Planen omfattar två kvarter med bostäder och lokaler för centrumändamål, hela Tvärgatan, delar av de nya gatorna Blå gatan och Simvägen, samt två mindre torgytor.

Samhällsbyggnadsförvaltningen fick i uppdrag att ta fram en detaljplan för Norra Tyresö Centrum etapp 1 i mars 2014. Planen är den första detaljplaneetappen i förnyelsen av Norra Tyresö Centrum. Planen gör det möjligt att uppföra bebyggelse med bostads- och centrumändamål.

Bilagor
Tjänsteskrivelse antagande underskriven..pdf
DP_Centrum_et_1_PB_antagande.pdf
DP_centrum_etapp1_PK_antagande.pdf
DP_Centrum_etapp1_granskningsutl.pdf

§4 Godkännande av kvalitetsprogram som bilaga för kvarter 2 NTC etapp 1

2014 KSM 0983

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Kommunfullmäktige godkänner kvalitetsprogram för Norra Tyresö Centrum etapp 1, kvarter 2, som bilaga till markanvisningsavtal mellan kommunen och Botrygg Förvaltningsfastigheter AB tecknat 2014-12-22.

Beskrivning av ärendet
För utvecklingen och uppförande av bostäder och lokaler inom Norra Tyresö Centrum, etapp 1 hölls en markanvisningstävling av kommunen under sommaren och hösten 2014. För ett av de vinnande förslagen stod Botrygg Förvaltningsfastigheter AB för och markanvisningsavtal tecknades.
Sedan tävlingen har arbetet med detaljplanen för etapp 1 löpt på och planen står nu inför antagande. Tillsammans med planen har ett kvalitetsprogram arbetats fram med syftet att säkerställa att kommunens krav på gestaltning och yttre miljö beaktas vid vidare projektering och byggande.

Bilagor
Godkännande av kvalitetsprogram som bilaga_kv2.pdf
Kvalitetsprogram_NTC1_antagandeutkast_högupplöst.compressed.pdf

§5 Godkännande av kvalitetsprogram som bilaga för kvarter 5 a NTC etapp 1

2014 KSM 0984

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Kommunfullmäktige godkänner kvalitetsprogram för Norra Tyresö Centrum etapp 1, kvarter 5a, som bilaga till markanvisningsavtal mellan kommunen och Riksbyggen tecknat 2014-12-22.

Beskrivning av ärendet
För utvecklingen och uppförande av bostäder och lokaler inom Norra Tyresö Centrum, etapp 1 hölls en markanvisningstävling av kommunen under sommaren och hösten 2014. För ett av de vinnande förslagen stod Strabag för och markanvisningsavtal tecknades. Strabag har sedan överlåtit projektet samt markanvisningsavtal till Riksbyggen, som nu ansvarar för de skyldigheter och rättvigheter som avtalades mellan kommunen och Strabag.

Sedan tävlingen har arbetet med detaljplanen för etapp 1 löpt på och planen står nu inför antagande. Tillsammans med planen har ett kvalitetsprogram arbetats fram med syftet att säkerställa att kommunens krav på gestaltning och yttre miljö beaktas vid vidare projektering och byggande.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, underskriven.pdf
Kvalitetsprogram_NTC1_antagandeutkast_högupplöst.compressed.pdf

§6 Godkännande av kvalitetsprogram, kvarter 5b, som bilaga till markanvisningsavtal

2014 KSM 0985

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Kommunfullmäktige godkänner kvalitetsprogram för Norra Tyresö Centrum etapp 1, kvarter 5b, som bilaga till markanvisningsavtal mellan kommunen och Småa AB tecknat 2014-12-22.

Beskrivning av ärendet
För utvecklingen och uppförande av bostäder och lokaler inom Norra Tyresö Centrum, etapp 1 hölls en markanvisningstävling av kommunen under sommaren och hösten 2014. För ett av de vinnande förslagen stod Småa AB för och markanvisningsavtal tecknades.

Sedan tävlingen har arbetet med detaljplanen för etapp 1 löpt på och planen står nu inför antagande. Tillsammans med planen har ett kvalitetsprogram arbetats fram med syftet att säkerställa att kommunens krav på gestaltning och yttre miljö beaktas vid vidare projektering och byggande.

Bilagor
Godkännande av kvalitetsprogram som bilaga_kv5b.pdf
Kvalitetsprogram_NTC1_antagandeutkast_högupplöst.compressed.pdf

§8 Remiss om ändrade föreskrifter för Tyresta nationalpark

2015 KSM 1045

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
- Stadsbyggnadsförvaltningens skrivelse antas som miljö- och samhällsbyggnadsutskottets svar på remissen från Naturvårdsverket om ändrade föreskrifter för Tyresta nationalpark Ärendenr. NV-1 1759-1 1).

Beskrivning av ärendet
Naturvårdsverket har tagit fram förslag på ändringar av föreskrifter för Tyresta nationalpark. En översyn av föreskrifterna från 1993 har utförts som resulterat i ett antal förslag till ändringar i föreskrifterna för nationalparken. Några aktiviteter föreslås bli förbjudna, exempelvis tältning, ridning och orientering.

Bilagor
Remiss ändrade föreskrifter för Tyresta nationalpark.pdf
Svar på remiss om ändrade föreskrifter för Tyresta nationalpark.pdf

§9 Remiss om åtgärdsprogram för Tyresån och Kalvfjärden

2015 KSM 0986.420

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
- Stadsbyggnads och VA- och renhållningsavdelningens skrivelse antas som miljö- och samhällsbyggnadsutskottets svar på remiss från Tvresåns vattenvårdsförbund över förslag till åtgardsprogram för verksamhetsären 2016 - 2021.

Beskrivning av ärendet
Tyresåns vattenvårdsförbund har tagit fram ett förslag till åtgärdsprogram för Tyresån och Kalvfjärden 2016-2021. Medlemskommuner är förutom Tyresö:
Huddinge, Botkyrka, Nacka och Haninge samt Stockholms stad. Programmet är en fördjupning och en komplettering till Vattenmyndighetens åtgärdsprogram för samma område. Programmet som förbundet tagit fram fokuserar även på mindre men betydelsefulla sjöar med åtgärdsbehov som är för små för att räknas som vattenförekomst enligt vattendirektivet. Åtgärdsprogrammet tar även upp åtgärder for friluftslivet.

Bilagor
Remiss Åtgärdsprogram för Tyresån och Kalvfjärden.pdf
Svar på remiss om åtgärdsprogram för Tyresån och Kalvfjärden.pdf

§10 Motion om fler bostäder och integration på samma gång

2015 KS 0528.001

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen
1. Att-sats 1 anses besvarad.
2. Att-sats 2 avslås.
3. Att-sats 3 anses besvarad.

Marie Åkesdotter (MP) deltar inte i beslutet.

Reservation
Anita Mattsson (S) anmäler en blank reservation för den socialdemokratiska gruppens räkning.

Beskrivning av ärendet
Socialdemokraterna föreslår i en motion, med anledning av den stora flyktingströmmen till Sverige, att fler modeller måste prövas av kommunen för att hitta lösningar på behovet av bostäder för dessa grupper på både lång och kort sikt. I motionen föreslås att tillfälliga byggnader (paviljonger) bör uppföras och att stimulanser till enskilda erbjuds för att öka utbudet, bland annat i villor som inte används. Kommunen bör också pröva en modell som innebär att fastighetsägare erbjuds en förskottshyra om de bygger ett Attefallshus eller inreder ytterligare en lägenhet för ändamålet. På detta sätt kan man, enligt motionen, skapa boenden som långsiktigt kan användas för studentlägenheter, generationsboenden eller dylikt samtidigt som man ökar chansen till att band skapas mellan nyanlända och de som växt upp i Sverige.

I motionen yrkas att på att kommunstyrelsen ges i uppdrag att:

Skyndsamt redovisa åtgärder som möter kraven för boende för nyanlända i närtid.

Vidta åtgärder för att öka utbudet av bostäder för flyktingmottagande som enskilda fastighetsägare kan erbjuda i villor eller i form av nybyggnationer på de egna tomterna.

Uppdrar åt Samhällsbyggnadsförvaltningen att ta fram underlag för ovan lösning.

Ordförandeförslag
Ordförande yrkar att att-sats 1 ska anses besvara, att-sats 2 avslås och att att-sats 3 ska anses besvarad i enlighet med Stadsbyggnadsförvaltningens framlagda förslag.

Yrkande
Anita Mattsson (S) yrkar bifall till motionen.

Beslutsgång
Ordförande ställer besvara mot bifall på att-sats 1 och finner att utskottet har valt att besvara att-sats 1. Ordförande ställer avslag mot bifall på att-sats 2 och finner att utskottet har valt att avslå att-sats 2. Ordförande ställer besvara mot bifall på att-sats 3 och finner att utskottet har valt att besvara att-sats 3.

Bilagor
Motion om fler bostäder och integration på samma gång.pdf
meddelandehtml.html
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige §133.pdf
Tjänsteskrivelse motion om fler bostäder och integration på samma gång.pdf

§11 Motion om utveckling för Trinntorp

2015 KS 0463.001

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Motionen anses besvarad.

Reservation
Anita Mattsson (S) anmäler att den socialdemokratiska gruppen reserveras sig med hänvisning till motionen.

Beskrivning av ärendet
Socialdemokraterna lämnade in en motion den 21 oktober 2015 om att Tyresö kommun i ettappindelningen för utbyggnad av infrastruktur samt i översiktsplanen ska planera för en tätare bebyggelse för delar av Trinntorp.

En tätare bebyggelse vid Trinntorp skapar möjligheter för närservice för de boende på Yttre och Inre Brevik och kan bli en attraktiv målpunkt för besökare från såväl Tyresö och som från regionen. Det ger även möjlighet att tillföra en bostadstyp som idag saknas i kommundelen vilket bidrar till att uppfylla målet i kommunplanen om att "Kommunens planarbete strävar efter att åstadkomma attraktiva bostäder och en varierad bostadsstruktur i alla kommundelar".

Motionen remitterades till Stadsbyggnadsförvaltningen som föreslår att motionen ska anses besvarad. Motionens förslag ligger i linje med det arbete förvaltningen gör utifrån uppdraget att ta fram en ny översiktsplan.

Ordförandeutlåtande
Alliansen är positivt överraskade av den motion som Socialdemokraterna skrivit kring en framtida utveckling av området runt Trinntorp. Det är glädjande att Socialdemokraterna nu så tydligt ansluter sig till den linje som Alliansen drivit i många år.

Kommunfullmäktige har vid flera tillfällen redan fattat beslut om att utveckla Trinntorp-området till en centrumpunkt på Brevikshalvön. Det framgår i visionen för Tyresö som finns beslutad i Kommunplanen, och har funnits med där sedan den första versionen av visionen arbetades fram under förra mandatperioden. Alliansen har också i valet 2014 varit tydliga med att vi står bakom att utveckla service och bostäder i Trinntorp för att skapa ett mini-centrum och en port till Stockholms södra skärgård. Alliansen arbetar också för att utveckla skärgårdstarfiken via Tyresö Brygga för att ytterligare stärka potentialen i området.

Alliansen ser framför sig en utveckling där Trinntorp får mindre förtätning av skärgårdskaraktär med bostäder och med utrymme för butiker, restauranger och service. Precis som motionärerna påtalar finns inspiration att finna till exempel på Dalarö men även på andra platser i Stockholms skärgård.

Vi ser fram mot att ha med Socialdemokraterna på arbetet med att förverkliga idén om Trinntorp som ett skärgårdscentrum. Med detta får motionen anses besvarad.

Ordförandeförslag
Ordförande yrkar att motionen ska besvaras.

Yrkande
Anita Mattsson (S) yrkar bifall till motionen.

Beslutsgång
Ordförande ställer bifall mot besvarande och finner att miljö- och samhällsbyggnadsutskottet har valt att besvara motionen.

Bilagor
Motion om utveckling för Trinntorp.pdf
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige §107.pdf
Motion om utveckling för Trinntorp.pdf
Remiss.html
Tjänsteskrivelse Trinntorp.pdf

§12 Motion om skönhetsråd

2015 KS 0472

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Motionen avslås.

Beskrivning av ärendet
Sverigedemokraterna föreslår i en motion att ett skönhetsråd införs i Tyresö kommun. Att anlägga byggnader som starkt avviker från Tyresös urbild är, enligt motionen, något som riskerar att skada Tyresös unika utformning, utstrålning och miljö.

Skönhetsrådet skulle ha följande uppgifter:

- Att bevaka de estetiska värdena i den fysiska miljön och komma med förslag till förbättringar av denna.
- Att varar rådgivande organ åt kommunens nämnder i frågor som rör offentliga konstvek, konstnärliga eller kulturhistoriskt värdefulla miljöer.
- Att verka för att bevaka den kulturhistoriska särarten.
- Att genom information respektive dialog med kommuninvånarna göra dessa medvetna om skönhetsrådets roll och verksamhet.

Bilagor
Motion om skönhetsråd.pdf
meddelandehtml.html
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige §133.pdf
Tjänsteskrivelse motion om skönhetsråd.pdf

§13 Motion om fokus på klimatet - sök medlemskap i Klimatkommunerna

2015 KS 0396.001

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Motionen avslås.

Reservation
Marie Åkesdotter (MP) reserverar sig för den Miljöpartistiska gruppens räkning med hänvisning till motionen.

Beskrivning av ärendet
Motionärerna föreslår att ansöka om medlemskap i Klimatkommunerna vars arbete är inriktat på utsläppningsminskning av växthusgaser.

Förslaget till beslut i detta ärende baseras på att Klimatkommunerna har ett smalt fokus på sitt miljöarbete.

Tyresö ska under 2016 revidera och uppdatera 2010-års Klimatstrategi, och därmed ytterligare skärpa kommunens klimat- och energimål och åtgärder, så täcker dessa Klimatkommunernas fokusområden.

Ordförandeförslag
Ordförande yrkar avslag till motionen.

Yrkande
Marie Åkesdotter (MP) yrkar bifall till motionen.

Beslutsgång
Ordförande ställer bifall mot avslag och finner att miljö- och samhällsbyggnadsutskottet har valt att avslå motionen.

Bilagor
Motion om fokus på klimatet - sök medlemskap i Klimatkommunerna.pdf
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige §83.pdf
meddelandehtml.html
Motion om fokus på klimatet - sök medlemskap i Klimatkommunerna.pdf
Svar på motion ang. medlemskap i klimatkommuner.pdf

§14 Förslag att gå ur Borgmästaravtalet och att gå med i Föreningen Sveriges Ekokommuner, Sekom

2016 KS 0017.005

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen
1. Tyresö kommun går med i föreningen Sekom, föreningen Sveriges Ekokommuner
2. Tyresö kommun lämnar Borgmästaravtalet

Reservation
Marie Åkesdotter (MP) lämnar en skriftlig reservation för den miljöpartistiska gruppens räkning.

Protokollsanteckning
Marcus Obligado (V) hade yrkat bifall till båda beslutspunkterna om han hade haft yrkanderätt.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningens förslag hänvisar till motionen " Fokus på klimatet- sök medlemskap i Klimatkommunerna", Dnr 2015/KS0396001.

Förslaget i denna tjänsteskrivelse är att kommunen lämnar Borgmästaravtalet och går med i Sekom, föreningen Sveriges Ekokommuner. Borgmästaravtalet är inriktat på åtaganden som ska minska utsläpp av växthusgaser. Sekom bygger på 4 Hållbarhetsprinciper och lägger vikt vid både ekologi och ekonomi och har därigenom ett bredare perspektiv än Borgmästaravtalet.

Ordförandeförslag
Ordförande yrkar bifall till båda beslutspunkterna.

Yrkande
Anita Mattsson (S) yrkar bifall till båda beslutspunkterna.

Beslutsgång
Ordförande finner att det finns ett förslag till beslut på beslutspunkt 1 och finner att miljö- och samhällsbyggnadsutskottet har valt att bifalla förslaget. Ordförande ställer bifall mot avslag på beslutspunkt 2 och finner att miljö- och samhällsbyggnadsutskottet har valt att bifalla förslaget.

Bilagor
Tjänsteskrivelse om att Lämna Borgmästaravtalet och gå med i Sekom.pdf
SEKOM-info.pdf

§15 Månadsrapport från Stadsbyggnadsförvaltningen 2016

2016 SBF 0006

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Stadsbyggnadsförvaltningens rapporter bifogas.

Bilagor
Månadsrapport Stadsbyggnadsförvaltningen.pdf

§16 Anmälan av delegationsbeslut 2016

2016 SBF 0008

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän i enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning. Beslut som fattas av delegat ska normalt anmälas. Till vilken instans, kommunstyrelse eller utskott, som besluten ska anmälas framgår av delegationsordningen. Anmälan innebär inte att kommunstyrelse eller utskott får fastställa eller ompröva besluten. Det går inte att återkalla lämnad delegering för redan fattade beslut, men däremot framledes.

Bilagor
Kopia av Delegationsbeslut - 20151207-20160118.pdf

§17 Information och meddelanden

2016 SBF 0007

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
- Informationen noteras.

Bilagor
Riskhanteringsplan  Förordningen om översvämningsrisker (4).pdf
Remissyttrande riskhanteringsplan Tyresån 150902.pdf
0 Beslut om statlig medfinansiering 2016.pdf
0 Bilaga 1 beviljade ansökningar om statlig medfinansiering år 2016.pdf
0 Bilaga 2 Principer för bedömning och prioritering.pdf