Din position: Hem > Tyresö kommun > Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet > Sammanträde 2017-06-21

Sammanträde 2017-06-21

Datum
Klockan
08:30
Plats
Bollmora

1 Planbesked för Tyresö 1:544

Dnr 2017KSM0201.214

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till beslut
- Begäran om planändring avslås.

Beskrivning av ärendet
Ägaren till Uddby kraft AB som driver vattenkraftverket vid Uddby, Raksta 1:300, Brakmarsvägen 31 inkom 2017-02-13 med en ansökan om planbesked för att ändra planen Solberga och del av Raksta etapp 7. Ansökan avses möjliggöra byggande av ett omlöp för vandrande fisk och en ålyngelledare i Fatbursdammen respektive i Follbrinksströmmen inom Tyresö 1:544. Fastigheten ägs av kommunen. Vid samma tid var Tyresåns vattenvårdsförbunds utredning "Fritt fram i Tyresån" under framtagande med förslag på olika åtgärder, för att möjliggöra att vattendraget ska uppnå god ekologisk status till 2021 i enlighet med Vattenmyndigheten i Norra Östersjöns vattendistrikts uppsatta krav för Tyresån.

Det finns två skäl varför begäran om planändring inte kan ges, dels för att befintlig detaljplan har cirka 10 år kvar på genomförandetiden och inte kan ändras och dels att kommunen som medlem i Tyresåns vattenvårdsförbund avser att ta fram ett åtgärdsprogram med övriga medlemskommuner och andra intressenter i vattendraget. Målsättningen är att Tyresåns
vattenvårdsförbund och ingående kommuner gemensamt kan besluta om och i så fall vilka åtgärder som är aktuella att genomföra i nedre Tyresån för att uppfylla.
Stadsbyggnadsförvaltningen anser därför att kommunstyrelsens miljö- och samhällsbyggnadsutskott ska avslå begäran om
planändring.

Bilagor
Planbesked för Tyresö 1_544.pdf

2 Planbesked för ändring av detaljplan för fastigheten Strand 1:120

Dnr 2017KSM0405.214

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till beslut
- Positivt planbesked ges för att pröva möjligheten att ändra detaljplanen för fastighet Strand 1:120 för att göra det möjligt att stycka fastigheten i två delar.

Beskrivning av ärendet
Ägaren till fastighet Strand 1:120 på Slumnäsgatan 28 i Tyresö Strand inkom till kommunen i februari 2017 med en förfrågan om att ändra detaljplanen med syftet att stycka fastigheten i två delar.

Fastighetens storlek är 2720 m2. För att fastigheten ska uppnå 3000 m2 och därmed möjliggöra styckning behöver mark köpas till. Tillgänglig mark finns väster om planområdet i grannfastigheterna Tavlan 1 och 2 vilka används och är planlagda för omsorgsboende. Det gör att även del av Tavlan 1 och 2 behöver planändring till bostadsändamål.

Den föreslagna ändringen i detaljplan möjliggör för ytterligare bebyggelse vid kollektivtrafiknära lägen i Tyresö Strand vilket överensstämmer med kommunens översiktsplan. Stadsbyggnadsförvaltningen bedömer att det är möjligt att ge positivt planbesked för att pröva möjligheterna att göra en ändring av detaljplan för att stycka fastighet Strand 1:120 i två delar och möjliggöra ytterligare bostadsbebyggelse.

Bilagor
Planbesked Strand 1_120 Slumnäsvägen 28 - utkast.pdf

3 Planbesked för ändring av detaljplan för fastigheten Tyresö 1:805

Dnr 2016KSM2094.214

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till beslut
- Positivt planbesked ges för att pröva möjligheten att ändra detaljplanen för fastighet Tyresö 1:805 för att möjliggöra utbyggnad av huvudbyggnaden.

Beskrivning av ärendet
Ägaren till fastighet Tyresö 1:805 på Spindelvägen 9 i Östra Tyresö, Raksta, inkom under december 2016 med en ansökan om planbesked för en ändring av detaljplanen med syftet att avlägsna prickmark kring sin bostad för att möjliggöra en utbyggnad. Byggnaden ligger idag planstridigt på prickmark varvid fastighetsägaren inte har möjlighet att nyttja sin fullstora byggrätt enligt antagen tillägg till detaljplan 408 - Ändring av planbestämmelser för Del av Raksta från 2012. Byggnaden har kommit till i laga ordning.

Stadsbyggnadsförvaltningen ser positivt på att pröva möjligheterna att göra en ändring av detaljplan för att möjliggöra en utbyggnad.

Bilagor
Planbesked Tyresö 1_805 Spindelvägen 9.pdf

4 Beslut om samråd för Trollbäckens centrumstråk

Dnr 2017/SBF 0050

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till beslut
1. Samrådshandlingen för planprogram för Trollbäckens centrumstråk godkänns.
2. Stadsbyggnadsförvaltningen ges i uppdrag att komplettera förslaget med grafisk utformning och illustrationer.
3. Stadsbyggnadsförvaltningen ges i uppdrag att ställa ut föreslaget för programsamråd.
4. Genomförandet av planprogrammet bedöms inte medföra någon betydande miljöpåverkan som avses i 6 kap. 11 § miljöbalken med beaktande av kriterierna i bilaga 2 och 4 till förordningen (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar.

Beskrivning av ärendet
I maj 2014 fick samhällsbyggnadsförvaltningen, nuvarande stadsbyggnadsförvaltningen, i uppdrag att utreda kommande centrumutveckling i Trollbäcken. Utredningen skulle innehålla tre steg: en beskrivning av dagens situation, behoven och utvecklingsmöjligheter samt en plan för arbetet med centrumutvecklingen. I maj 2015 redovisades det inledande steget "Situationen idag" på MSU. Uppdraget vilade och arbetet togs upp på nytt under 2016.
Kommunstyrelsens miljö- och samhällsbyggnadsutskott gav i mars 2017 stadsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att ändra inriktning från att utreda kommande centrumutveckling i Trollbäcken till att upprätta ett formellt planprogram för Trollbäckens centrumstråk. Detta för att ge en tydlig inriktning på områdets framtida utveckling men framför allt för att programmet ska förankras bland boende i Trollbäcken, intresserade byggherrar och fastighetsägare genom det mer formella samråd som hör programprocessen till.

Bilagor
Tjänsteskrivelse_Trollbäckens centrumstråk_samråd_20170605 - utkast.pdf

5 Beslut om antagande för ändring av detaljplan Bobänken etapp 10 för Tyresö 1:13

Dnr 2017KSM0369.214

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Ändring av detaljplan Brobänken etapp 10 för Tyresö 1:13 antas.

Beskrivning av ärendet
Stadsbyggnadsförvaltningen i Tyresö kommun har upprättat ett förslag till ändring av detaljplan Brobänken etapp 10 för Tyresö 1:13. Planändringens syfte är att tidigarelägga genomförandetiden för att möjliggöra ett beviljande av bygglov för att kunna återuppföra nedbrunnen byggnad inom fastigheten.
Planförslaget var ute på samråd mellan 12 maj och 2 juni 2017. Planförslaget godkändes av sakägarkretsen och behöver därför inte ställas ut för granskning. Inga förändringar har skett i planhandlingen efter samrådet.

Bilagor
Tjänsteskrivelse.pdf
Granskningsutlåtande Tyresö 1_13.pdf
Planbeskrivning Tyreso 1_13.pdf

6 Svar på motion om att ta fram en parkeringsplan med åtgärder *

Dnr 2017KSM0582.210

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
- Motionen anses besvarad.

Beskrivning av ärendet
Miljöpartiet de gröna lämnade in en motion den 26 januari 2017 om att Tyresö kommun ska ta fram en parkeringsplan med åtgärder. Miljöpartiet förslår även i motionen att en trafikstrategi omgående tas fram samt att en parkeringslösning med accesskort kopplat till infartsparkeringar undersöks.
Motionen remitterades till Stadsbyggnadsförvaltningen och förslaget ligger i linje med det arbete förvaltningen gör. Ambitionen är att starta arbetet med en trafikstrategi under 2017 och att en parkeringsplan tas fram därefter.

Bilagor
Motion om att ta fram en parkeringsplan med åtgärder.pdf
Tjänsteskrivelse - utkast.pdf

7 Ändrad sammanträdestid för miljö- och samhällsbyggnadsutskottet

Dnr 2017KSM0468.037

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till beslut
- Tiden för miljö- och samhällsbyggnadsutskottets sammanträde den 20 september ändras till 25 september kl.08.30.

Beskrivning av ärendet
Sammanträdet september sammanfaller med Business Arena, en viktig mässa för att marknadsföra kommunen. Eftersom att många chefer på stadsbyggnadsförvaltningen förväntas delta på Business Arena behöver sammanträdet i september flyttas. Därför föreslås sammanträdet som var planerat till den 20 september att förläggas till den 25 september.

Bilagor
Tjänsteskrivelse.pdf

8 Inriktningsbeslut om delar av Strategi östra Tyresö

Dnr 2017KSM0481.259

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till beslut
1. Föreslagen etappindelning och tidplan inre Brevik godkänns.
2. Nya principer gällande byggrätter för fortsatt planarbete från och med planetapp 11 godkänns.
3. Inriktning för huvudmannaskap gällande allmän plats och VA på yttre Brevik godkänns.
4. Beslut kring arbete för fortsatt dialog med boende inom yttre Brevik.
5. Ny trafikanalys som underlag för strategin ska tas fram godkänns.

Beskrivning av ärendet
Stadsbyggnadsförvaltningen har fått ett särskilt uppdrag i nämndplanen att arbeta fram en ny strategi för Östra Tyresö under 2017 som ska ersätta nuvarande fördjupade översiktsplanen tillsammans med den gällande Översiktsplanen. Med uppdrag att till sommaren 2017 presentera inriktningsbeslut om ny etappindelning, tidplan och byggrätter och för inre Brevik, Solberga, Raksta och Bergholm tillsammans med alternativ för utbyggnation och huvudmannaskap för yttre Brevik.
Syftet med strategin är att den ska ersätta fördjupade översiktsplanen och knyta an till tankarna i översiktsplanen samt ger ett förslag som fungerar med lagstiftningen inom området. Att tydliggöra hur Östra Tyresö ska utvecklas för permanentbebyggelse och kommunalt huvudmannaskap för allmän plats utan att områdets karaktär väsentligt förändras. Ny bebyggelse ska vara anpassad efter tomtens beskaffenhet). Strategin för ett samlat resonemang kring utbyggnationen av östra Tyresö och ska vara vägledande vid kommande detaljplanering. Den är inte juridiskt bindande utan prövning av bland annat byggrätter sker i respektive detaljplaneetapp. Även kalkyler och tidplaner kommer kontinuerligt att behöva ses över och uppdateras vart efter som utbyggnationen fotskrider.

Bilagor
Tjänsteskrivelse.pdf
PM - Tjänsteskrivelse Strategi Östra Tyresö.pdf

9 Information om yttre Brevik

Dnr

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Projektledare Emilia Reiding informerar om yttre Brevik.

10 Information om gatukostnadspolicy

Dnr

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Exploateringsingenjör Emelie Häll informerar om det pågående arbetet med att ta fram en gatukostnadspolicy.

11 Information om medborgardialog

Dnr

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Projektledare Emma Shepherdson och planarkitekt Babak Moazzami informerar om det kommunövergripande projektet medborgardialog och om hur Stadsbyggnadsförvaltningen önskar bli mer involverade i det.

12 Information om infartsparkeringar i Tyresö kommun

Dnr

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Trafikplanerare Sofia Eneborg informerar om det pågående arbetet med ordförandeuppdraget om infartsparkeringar.

13 Information om åtgärdsvalstudie, ÅVS väg 73

Dnr

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Trafikplanerare Sofia Eneborg informerar om åtgärdsvalstudien (ÅVS) som pågår för väg 73.

14 Information om Bollmoravägen

Dnr

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Trafikplanerare Sofia Eneborg informerar om Bollmoravägen.

15 Information om Norra Tyresö Centrum

Dnr

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Planarkitekt Carolin Andersson informerar om det övergripande arbetet med Norra Tyresö Centrum.

16 Anmälan av delegationsbeslut

Dnr 2017/SBF 0015

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän i enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning. Beslut som fattas av delegat ska normalt inte anmälas. Till vilken instans, kommunstyrelse eller utskott, som besluten ska anmälas framgår av delegationsordningen. Anmälan innebär inte att kommunstyrelse eller utskott får fastställa eller ompröva besluten. Det går däremot inte att återkalla lämnad delegering för redan fattade beslut, men däremot framledes.

Bilagor
Delegationsbeslut maj 2017.pdf

17 Månadsrapport från stadsbyggnadsförvaltningen 20

Dnr 2017/SBF 0025

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Stadsbyggnadsförvaltningens månadsrapport bifogas.

Bilagor
Månadsrapport stadsbyggnadsförvaltingen maj 2017.pdf

§70 Planbesked för Tyresö 1:544

Dnr 2017KSM0201.214

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
- Begäran om planändring avslås.

Beskrivning av ärendet
Ägaren till Uddby kraft AB som driver vattenkraftverket vid Uddby, Raksta 1:300, Brakmarsvägen 31 inkom 2017-02-13 med en ansökan om planbesked för att ändra planen Solberga och del av Raksta etapp 7. Ansökan avses möjliggöra byggande av ett omlöp för vandrande fisk och en ålyngelledare i Fatbursdammen respektive i Follbrinksströmmen inom Tyresö 1:544. Fastigheten ägs av kommunen.

Vid samma tid var Tyresåns vattenvårdsförbunds utredning "Fritt fram i Tyresån" under framtagande med förslag på olika åtgärder, för att möjliggöra att vattendraget ska uppnå god ekologisk status till 2021 i enlighet med Vattenmyndigheten i Norra Östersjöns vattendistrikts uppsatta krav för Tyresån.
Det finns två skäl varför begäran om planändring inte kan ges, dels för att befintlig detaljplan har cirka 10 år kvar på genomförandetiden och inte kan ändras och dels att kommunen som medlem i Tyresåns vattenvårdsförbund avser att ta fram ett åtgärdsprogram med övriga medlemskommuner och andra intressenter i vattendraget. Målsättningen är att Tyresåns vattenvårdsförbund och ingående kommuner gemensamt kan besluta om och i så fall vilka åtgärder som är aktuella att genomföra i nedre Tyresån för att uppfylla.

Stadsbyggnadsförvaltningen anser därför att kommunstyrelsens miljö- och samhällsbyggnadsutskott ska avslå begäran om
planändring.

Bilagor
Planbesked för Tyresö 1_544.pdf

§71 Planbesked för ändring av detaljplan för fastigheten Strand 1:120

Dnr 2017KSM0405.214

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
- Positivt planbesked ges för att pröva möjligheten att ändra detaljplanen för fastighet Strand 1:120 för att göra det möjligt att stycka fastigheten i två delar.

Beskrivning av ärendet
Ägaren till fastighet Strand 1:120 på Slumnäsgatan 28 i Tyresö Strand inkom till kommunen i februari 2017 med en förfrågan om att ändra detaljplanen med syftet att stycka fastigheten i två delar.

Fastighetens storlek är 2720 m2. För att fastigheten ska uppnå 3000 m2 och därmed möjliggöra styckning behöver mark köpas till. Tillgänglig mark finns väster om planområdet i grannfastigheterna Tavlan 1 och 2 vilka används och är planlagda för omsorgsboende. Det gör att även del av Tavlan 1 och 2 behöver planändring till bostadsändamål.

Den föreslagna ändringen i detaljplan möjliggör för ytterligare bebyggelse vid kollektivtrafiknära lägen i Tyresö Strand vilket överensstämmer med kommunens översiktsplan. Stadsbyggnadsförvaltningen bedömer att det är möjligt att ge positivt planbesked för att pröva möjligheterna att göra en ändring av detaljplan för att stycka fastighet Strand 1:120 i två delar och möjliggöra ytterligare bostadsbebyggelse.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Strand 1_120.pdf

§72 Planbesked för ändring av detaljplan för fastigheten Tyresö 1:805

Dnr 2016KSM2094.214

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
- Positivt planbesked ges för att pröva möjligheten att ändra detaljplanen för fastighet Tyresö 1:805 för att möjliggöra utbyggnad av huvudbyggnaden.

Beskrivning av ärendet
Ägaren till fastighet Tyresö 1:805 på Spindelvägen 9 i Östra Tyresö, Raksta, inkom under december 2016 med en ansökan om planbesked för en ändring av detaljplanen med syftet att avlägsna prickmark kring sin bostad för att möjliggöra en utbyggnad. Byggnaden ligger idag planstridigt på prickmark varvid fastighetsägaren inte har möjlighet att nyttja sin fullstora byggrätt enligt antagen tillägg till detaljplan 408 - Ändring av planbestämmelser för Del av Raksta från 2012. Byggnaden har kommit till i laga ordning.

Stadsbyggnadsförvaltningen ser positivt på att pröva möjligheterna att göra en ändring av detaljplan för att möjliggöra en utbyggnad.

Bilagor
Planbesked Tyresö 1_805 Spindelvägen 9.pdf

§73 Beslut om samråd för Trollbäckens centrumstråk

Dnr 2017/SBF 0050

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
1. Samrådshandlingen för planprogram för Trollbäckens centrumstråk godkänns.
2. Stadsbyggnadsförvaltningen ges i uppdrag att komplettera förslaget med grafisk utformning och illustrationer.
3. Stadsbyggnadsförvaltningen ges i uppdrag att ställa ut föreslaget för programsamråd.
4. Genomförandet av planprogrammet bedöms inte medföra någon betydande miljöpåverkan som avses i 6 kap. 11 § miljöbalken med beaktande av kriterierna i bilaga 2 och 4 till förordningen (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar.

Särskilt yttrande
Kristjan Vaigur (S) lämnar ett särskilt yttrande (se bilaga).
Marie Åkesdotter (MP) lämnar ett särskilt yttrande (se bilaga).

Beskrivning av ärendet
I maj 2014 fick samhällsbyggnadsförvaltningen, nuvarande stadsbyggnadsförvaltningen, i uppdrag att utreda kommande centrumutveckling i Trollbäcken. Utredningen skulle innehålla tre steg: en beskrivning av dagens situation, behoven och utvecklingsmöjligheter samt en plan för arbetet med centrumutvecklingen. I maj 2015 redovisades det inledande steget "Situationen idag" på MSU. Uppdraget vilade och arbetet togs upp på nytt under 2016.
Kommunstyrelsens miljö- och samhällsbyggnadsutskott gav i mars 2017 stadsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att ändra inriktning från att utreda kommande centrumutveckling i Trollbäcken till att upprätta ett formellt planprogram för Trollbäckens centrumstråk. Detta för att ge en tydlig inriktning på områdets framtida utveckling men framför allt för att programmet ska förankras bland boende i Trollbäcken, intresserade byggherrar och fastighetsägare genom det mer formella samråd som hör programprocessen till.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Trollbäckens centrumstråk.pdf
Planprogram_Trollbäckens_centrumstråk_arbetsmaterial.pdf

§74 Beslut om antagande för ändring av detaljplan Bobänken etapp 10 för Tyresö 1:13

Dnr 2017KSM0369.214

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Ändring av detaljplan Brobänken etapp 10 för Tyresö 1:13 antas.

Beskrivning av ärendet
Stadsbyggnadsförvaltningen i Tyresö kommun har upprättat ett förslag till ändring av detaljplan Brobänken etapp 10 för Tyresö 1:13. Planändringens syfte är att tidigarelägga genomförandetiden för att möjliggöra ett beviljande av bygglov för att kunna återuppföra nedbrunnen byggnad inom fastigheten.
Planförslaget var ute på samråd mellan 12 maj och 2 juni 2017. Planförslaget godkändes av sakägarkretsen och behöver därför inte ställas ut för granskning. Inga förändringar har skett i planhandlingen efter samrådet.

Bilagor
Tjänsteskrivelse.pdf
Granskningsutlåtande Tyresö 1_13.pdf
Planbeskrivning Tyreso 1_13.pdf

§75 Svar på motion om att ta fram en parkeringsplan med åtgärder

Dnr 2017KSM0582.210

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
- Motionen anses besvarad.

Beskrivning av ärendet
Miljöpartiet de gröna lämnade in en motion den 26 januari 2017 om att Tyresö kommun ska ta fram en parkeringsplan med åtgärder. Miljöpartiet förslår även i motionen att en trafikstrategi omgående tas fram samt att en parkeringslösning med accesskort kopplat till infartsparkeringar undersöks.

Motionen remitterades till Stadsbyggnadsförvaltningen och förslaget ligger i linje med det arbete förvaltningen gör. Ambitionen är att starta arbetet med en trafikstrategi under 2017 och att en parkeringsplan tas fram därefter.

Yrkande
Marie Åkesdotter (MP) yrkar bifall på motionen.

Beslutsgång
Ordförande Fredrik Saweståhl (M) ställer frågan om att bifalla Marie Åkesdotters yrkande och finner att miljö- och samhällsbyggnadsutskottet avslagit yrkandet.
Ordförande ställer frågan om att bifalla stadsbyggnadsförvaltningens förslag och finner att miljö- och samhällsbyggnadsutskottet bifaller stadsbyggnadsförvaltningens förslag.

Bilagor
Motion om att ta fram en parkeringsplan med åtgärder.pdf
Tjänsteskrivelse parkeringsplan motion.pdf

§76 Ändrad sammanträdestid för miljö- och samhällsbyggnadsutskottet

Dnr 2017KSM0468.037

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
- Tiden för miljö- och samhällsbyggnadsutskottets sammanträde den 20 september ändras till 25 september kl.08.30.

Beskrivning av ärendet
Sammanträdet september sammanfaller med Business Arena, en viktig mässa för att marknadsföra kommunen. Eftersom att många chefer på stadsbyggnadsförvaltningen förväntas delta på Business Arena behöver sammanträdet i september flyttas. Därför föreslås sammanträdet som var planerat till den 20 september att förläggas till den 25 september.

Bilagor
Tjänsteskrivelse.pdf

§77 Inriktningsbeslut om delar av Strategi östra Tyresö

Dnr 2017KSM0481.259

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
- Ärendet bordläggs och kommer att behandlas vid ett kommande sammanträde.

Beskrivning av ärendet
Stadsbyggnadsförvaltningen har fått ett särskilt uppdrag i nämndplanen att arbeta fram en ny strategi för Östra Tyresö under 2017 som ska ersätta nuvarande fördjupade översiktsplanen tillsammans med den gällande Översiktsplanen. Med uppdrag att till sommaren 2017 presentera inriktningsbeslut om ny etappindelning, tidplan och byggrätter och för inre Brevik, Solberga, Raksta och Bergholm tillsammans med alternativ för utbyggnation och huvudmannaskap för yttre Brevik.

Syftet med strategin är att den ska ersätta fördjupade översiktsplanen och knyta an till tankarna i översiktsplanen samt ger ett förslag som fungerar med lagstiftningen inom området. Att tydliggöra hur Östra Tyresö ska utvecklas för permanentbebyggelse och kommunalt huvudmannaskap för allmän plats utan att områdets karaktär väsentligt förändras. Ny bebyggelse ska vara anpassad efter tomtens beskaffenhet). Strategin för ett samlat resonemang kring utbyggnationen av östra Tyresö och ska vara vägledande vid kommande detaljplanering. Den är inte juridiskt bindande utan prövning av bland annat byggrätter sker i respektive detaljplaneetapp. Även kalkyler och tidplaner kommer kontinuerligt att behöva ses över och uppdateras vart efter som utbyggnationen fotskrider.

Bilagor
Tjänsteskrivelse.pdf
PM - Tjänsteskrivelse Strategi Östra Tyresö.pdf

§78 Information om yttre Brevik

Dnr

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Projektledare Emilia Reiding informerar om yttre Brevik.

Beslut/Protokollsutdrag
§78_prot_20170621.pdf (166 kb)

§79 Information om gatukostnadspolicy

Dnr

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Exploateringsingenjör Emelie Häll informerar om det pågående arbetet med att ta fram en gatukostnadspolicy.

Beslut/Protokollsutdrag
§79_prot_20170621.pdf (166 kb)

§80 Information om medborgardialog

Dnr

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Projektledare Emma Shepherdson och planarkitekt Babak Moazzami informerar om det kommunövergripande projektet medborgardialog och om hur Stadsbyggnadsförvaltningen önskar bli mer involverade i det.

Beslut/Protokollsutdrag
§80_prot_20170621.pdf (166 kb)

§81 Information om infartsparkeringar i Tyresö kommun

Dnr

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Trafikplanerare Sofia Eneborg informerar om det pågående arbetet med ordförandeuppdraget om infartsparkeringar.

Beslut/Protokollsutdrag
§81_prot_20170621.pdf (166 kb)

§82 Information om åtgärdsvalstudie, ÅVS väg 73

Dnr

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Trafikplanerare Sofia Eneborg informerar om åtgärdsvalstudien (ÅVS) som pågår för väg 73.

Beslut/Protokollsutdrag
§82_prot_20170621.pdf (166 kb)

§83 Information om Bollmoravägen

Dnr

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Trafikplanerare Sofia Eneborg informerar om Bollmoravägen.

Beslut/Protokollsutdrag
§83_prot_20170621.pdf (166 kb)

§84 Information om Norra Tyresö Centrum

Dnr

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Planarkitekt Carolin Andersson informerar om det övergripande arbetet med Norra Tyresö Centrum.

Beslut/Protokollsutdrag
§84_prot_20170621.pdf (166 kb)

§85 Anmälan av delegationsbeslut

Dnr 2017/SBF 0015

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän i enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning. Beslut som fattas av delegat ska normalt inte anmälas. Till vilken instans, kommunstyrelse eller utskott, som besluten ska anmälas framgår av delegationsordningen. Anmälan innebär inte att kommunstyrelse eller utskott får fastställa eller ompröva besluten. Det går däremot inte att återkalla lämnad delegering för redan fattade beslut, men däremot framledes.

Bilagor
Delegationsbeslut maj 2017.pdf

§86 Månadsrapport från stadsbyggnadsförvaltningen 2017

Dnr 2017/SBF 0025

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Stadsbyggnadsförvaltningens månadsrapport bifogas.

Bilagor
Månadsrapport stadsbyggnadsförvaltingen maj 2017.pdf

Beslut/Protokollsutdrag
§86_prot_20170621.pdf (166 kb)

§87 Information om Wättingeområdet

Dnr

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Exploateringsingenjör Pia Björnhård informerar om den kommande markanvisningstävlingen för Wättingeområdet.

Beslut/Protokollsutdrag
§87_prot_20170621.pdf (166 kb)