Din position: Hem > Tyresö kommun > Stadsbyggnadsutskottet > Sammanträde 2021-09-22

Sammanträde 2021-09-22

Datum
Klockan
08:30
Plats

1 Genomförande projekt Bäverbäcken

Dnr: KSM 2021-513

Stadsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen
1. Start av genomförande av Tyresövägen del 1 godkänns under förutsättning att kommunfullmäktige utökar ramen för kommunstyrelsens anslag för beslut om ny eller utökad budget mellan programbeslut.
2. Start av genomförande av Bäverbäcksvägen godkänns under förutsättning att kommunfullmäktige utökar ramen för kommunstyrelsens anslag för beslut om ny eller utökad budget mellan programbeslut.
3. Budget för genomförande läggs in i kommunstyrelsens plan för strategiska investeringar.

Beskrivning av ärendet
Budget med prognos fördelat enligt uppskattad tidplan för genomförande av Tyresövägen del 1 och Bäverbäcksvägen godkänns under förutsättning att kommunfullmäktige utökar ramen för kommunstyrelsens anslag för beslut om ny eller utökad budget mellan programbeslut.
Projektet är en del av att förbättra framkomligheten samt höja trafiksäkerheten på Tyresövägen inklusive anslutande gator. Där projektet slutar i öst tar en förstudie vid som ska utreda sträckan bort till Petterboda. En systemhandling för trafikområde Bäverbäcken med ny passage under Tyresövägen är framtagen. Upprättande av bygghandling är slutfört. Dock kommer kompletteringar att utföras under hösten.

Bilaga 2 som redogör för kalkyl och budget är föremål för sekretess i enlighet med 19 kap. 3 § offentlighets och sekretesslagen (2009:400).

Ärendet Utökning av ramen för kommunstyrelsens anslag för beslut om ny eller utökad budget mellan programbeslut beslutas på kommunledningsutskottets sammanträde 22 september.

Bilagor
Tjänsteskrivelse beslut om genomförande Tyresövägen del 1 och Bäverbäcksvägen.pdf
Bilaga 1 PM trafikområde Bäverbäcken.pdf
Bilaga 2 Prövning av barnets bästa Tyresövägen del 1 och Bäverbäcksvägen.pdf
Bilder avseende genomförande Tyresövägen del 1 och Bäverbäcksvägen.pdf

2 Tilläggsavtal till markanvisningsavtal med Sveafastigheter

Dnr: KSM2017-1127-256

Stadsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen
1. Tilläggsavtal till markanvisningsavtal med Sveafastigheter godkänns.
2. Kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören får i uppgift att underteckna avtalet och eventuella erforderliga handlingar för avtalets genomförande.

Beskrivning av ärendet
Efter markanvisningstävling godkändes och undertecknades 2018 markanvisningsavtal med Sveafastigheter för Wättinge etapp 1A, del av Näsby 4:1469. Med anledning av att tiden för markanvisningen gått ut har ett förslag till tillägg till det ursprungliga avtalet tagits fram. I tilläggsavtalet föreslås en förlängd förhandlingsperiod på ytterligare två år.

Ärendet återremitterades av stadsbyggnadsutskottet 2021-04-23 för att utreda frågan om ägarlägenheter. Därefter har förslagen skrivning i tilläggsavtalet om möjliggörande av ägarlägenheter tagits bort.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Tilläggsavtal till markanvisningsavtal Wättinge delområde 1A.pdf
Bilaga 1 - Markanvisningsavtal Wättinge delområde 1A.pdf
Tilläggsavtal till markanvisningsavtal Wättinge delområde 1A, signerat Sveafastigheter.pdf

3 Antagande av detaljplan för Näsbytäppan 4, i Trollbäcken

Dnr: KSM 2018-1749-214

Stadsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen
1. Detaljplanen för Näsbytäppan 4 antas.
2. Genomförandet av detaljplanen bedöms inte innebära någon betydande miljöpåverkan som avses i miljöbalkens 6 kap 3-8 §, med beaktande av förordningen 2017:996 bilaga 2 och 4.

Beskrivning av ärendet
Stadsbyggnadsförvaltningen fick den 21 november 2018 § 118 i uppdrag av dåvarande Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet (MSU) att upprätta ett förslag till en ny detaljplan för fastigheten Näsbytäppan 4 samt att skicka förslaget på samråd. Detaljplanen tas fram med ett begränsat standardförfarande.

Detaljplanen syftar till att stycka fastigheten Näsbytäppan 4 i två delar och därmed att möjliggöra en ny villafastighet inom planområdet. Planområdet omfattar den södra delen av fastigheten Näsbytäppan 4. För den norra delen av samma fastighet föreslås anslutning till Torparevägen genom skaftväg som ligger vid den östra plangränsen. En värdefull ek skyddas inom planområdet.

Intentionerna för bebyggelsen är i linje med översiktsplanen. Då genomförandetiden för gällande detaljplanen har löpt ut finns det inget hinder att upprätta en ny detaljplan. Förslaget är i enlighet med de områdesprinciper som gäller i Skälsätra. Kommunstyrelseförvaltningen bedömer att planläggning utifrån angivet syfte är lämpligt.

Samråd hölls mellan den 5 maj - 26 maj 2021. Under samrådet inkom 16 yttranden. Alla i samrådskretsen godkände planförslaget. Lantmäteriet och Vattenfall hade vissa synpunkter som stämdes av med respektive instans varefter de godkände planförslaget. En mindre justering har gjorts för att bemöta Lantmäteriets synpunkt.

Kommunstyrelseförvaltningen gör bedömningen att detaljplan för Näsbytäppan 4 kan antas.

Bilagor
Tjänsteskrivelse tillhörande detaljplan för Näsbytäppan 4.pdf
Planbeskrivning tillhörande detaljplan för Näsbytäppan 4.pdf
Plankarta tillhörande detaljplan för Näsbytäppan 4.pdf
Granskningsutlåtande tillhörande detaljplan för Näsbytäppan 4.pdf
Checklista för en enklare prövning av barnens bästa.pdf
Undersökning av betydande miljöpåverkan.pdf
Geoteknisk utlåtande (Viak AB, 1975).pdf
Geoteknisk utlåtande (Viak AB, 1975)-Bilaga karta.tif
PM Dagvattenutredning Näsbytäppan 4 (Viveka Lidström AB, 2019-02-25).pdf

4 Antagande av ändring av detaljplan för Granitvägen

Dnr: KSM-2021-184-214

Stadsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Ändring av detaljplan för Granitvägen antas.

Beskrivning av ärendet
Stadsbyggnadsutskottet gav den 17 mars 2021 § 18 kommundirektören ett planuppdrag och beslut om samråd för ändring av detaljplan för Granitvägen.
Detaljplanen för Granitvägen vann laga kraft den 19 augusti 2019. Planen syftar till att möjliggöra nya bostäder längs Granitvägen och Bollmoravägen.

Syftet med ändringen av detaljplanen är att pröva om det går att ändra maxhöjden för bjälklaget mellan de två östra bostadshusen i kvarteret C. I gällande detaljplan är max tillåtna bjälklagshöjd 51,5 meter över angivet nollplan. För att intentionerna med kvalitetsprogrammet som tillhör detaljplanen ska gå att genomföra- en gård ovanpå parkeringen- behöver gårdsbjälklaget ligga på en höjd om 54 meter över angivet nollplan.

Förslaget om ändringen av detaljplanen för Granitvägen var tillgängligt för granskning under perioden 30 juni - 23 augusti 2021.

Sju yttranden inkom från remissinstanser. Ingen av remissinstanserna har haft synpunkter på planförslagets innehåll. Ett yttrande har inkommit från en boende i bostadsrättsföreningen Solhöjden som motsätter sig höjningen. Personen tycker att ändringen försämrar utsikten för befintliga bostäder i området. Gårdarna skulle ändå bara nyttjas en kort tid om året och övrig tid skulle de stå oanvända och förfalla.

Undersökning om miljöpåverkan har gjorts i samråd med Länsstyrelsen och Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund. Ändringen av detaljplanen bedöms inte innebära någon betydande miljöpåverkan som avses i miljöbalkens 6 kap 3-8§§, med beaktande av Miljöbedömningsförordningen (2017:966).

Ingenting har inkommit under planprocessen som skulle föranleda en annan bedömning.

Bilagor
Tjänsteskrivelse beslut om antagande.pdf
Granitvägen Planbeskrivning antagande.pdf
Granitvägen Plankarta antagande__A2_1_1000.pdf
Granskningsutlåtande ändring av detaljplan Granitvägen.pdf

5 Antagande av ändring av detaljplan 162 och 297 för upphävande av tomtindelning för kvarteret Gösen

Dnr: KSM-2021-619-214

Stadsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Ändring av detaljplan 162 och 297 för upphävande av tomtindelning för kvarteret Gösen antas.

Beskrivning av ärendet
Fastigheterna Gösen 1-4 har en tomtindelningsplan som reglerar hur fastigheterna ska delas in. Syftet med ändringen av detaljplanen är att kunna utveckla bostadskvarter och infrastruktur inom Norra Tyresö centrum, vilket innebär fastighetsbildningsåtgärder. För att kunna genomföra detta behöver tomtindelningen upphävas.

Ett upphävande av tomtindelningen för kvarteret Gösen innebär att fastighetsindelningen i området kan ändras. Fastighetsbildningsåtgärder, som exempelvis fastighetsreglering, kan då göras för att utveckla bostadskvarter och infrastruktur inom Norra Tyresö centrum. I övrigt bedöms ingen påverkan ske då gällande detaljplaner fortsatt reglerar byggrätten.

Upphävandet av tomtindelningen bedöms inte innebära någon betydande miljöpåverkan som avses i miljöbalkens 6 kap. 3-8§§, med beaktande av Miljöbedömningsförordningen 2017:966.

Kommunstyrelseförvaltningen bedömer att en ändring av detaljplan 162 och 297 för upphävande av tomtindelning upphävande av tomtindelning för kvarteret Gösen är lämpligt och att förslaget kan antas.

Förslaget till beslut föreslås finansieras av Planenheten.

Bilagor
Tjänsteskrivelse för ändring av detaljplan 162 och 297.pdf
Planbeskrivning för ändring av detaljplan 162 och 297.pdf
Samrådsredogörelse för ändring av detaljplan 162 och 297.pdf
Checklista för enklare prövning av barnens bästa.pdf
Planbeskrivning för detaljplan 162 - Bollmora centrum norra.PDF
Planbeskrivning för detaljplan 297 Del av Bollmora centrum norra.PDF
Planbestämmelser för detaljplan 162 - Bollmora centrum norra.PDF
Plankarta för detaljplan 162 - Bollmora centrum norra.pdf
Plankarta för detaljplan 297 - Del av Bollmora centrum, norra.pdf
Undersökning av betydande miljöpåverkan.pdf
Tomtindelning för kvarteret Gösen, akt 01-TYÖ-21959.pdf

6 Samråd för detaljplan för Bollmora 2:591, Siklöjevägen 5

Dnr: KSM-2021-338

Stadsbyggnadsutskottets förslag till beslut
1. Samrådshandlingarna för detaljplan för Bollmora 2:591, Siklöjevägen 5 godkänns.
2. Kommundirektören ges i uppdrag att ställa ut förslaget för samråd.
3. Genomförandet av detaljplanen bedöms inte innebära någon betydande miljöpåverkan som avses i miljöbalkens 6 kap 3-8 §, med beaktande av miljöbedömningsförordningen 2017:966.

Beskrivning av ärendet
Detaljplanens syfte är att göra det möjligt för ytterligare en invändig våning på befintlig byggnad på Bollmora 2:591, att möjliggöra för gång- och cykelbana längs med Siklöjevägen samt att skapa en torgyta norr om Tyresövägen.

Kommundirektören fick den 19 maj 2021 i uppdrag av stadsbyggnadsutskottet att upprätta ett förslag till detaljplan för fastigheten Bollmora 2:591.

Detaljplanens genomförande anses inte innebära någon betydande miljöpåverkan.
Utbyggnad av allmän plats med gång- och cykelväg samt torgyta kan bidra positivt till att barn kan röra sig i stadsmiljön på ett säkrare sätt. Ärendet bedöms inte beröra barn i större utsträckning, en enklare prövning av barnets bästa har genomförts.

Planavtal har tecknats och planavgift ska därför inte tas ut vid bygglovsprövning. Utbyggnaden av allmän platsmark finansieras inom investeringsprojektet för Bäverbäcken.

Kommunstyrelseförvaltningen bedömer att detaljplanen utifrån angivet syfte är lämplig och att förslaget kan ställas ut för samråd.

Bilagor
Tjänsteskrivelse tillhörande Bollmora 2_591, Siklöjevägen 5.pdf
Planbeskrivning_Bollmora_2.591_samrådshandling.pdf
Plankarta tillhörande Bollmora2_591, Siklöjevägen 5.pdf
Undersökning av betydande miljöpåverkan_Bollmora2.591.pdf
Checklista enklare prövning av barnets bästa_Bollmora_2_591_Siklöjevägen_5.pdf

7 Medgivande till avstyckning , Hanviken 1:57

Dnr: KSM-2021-165

Stadsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen
1. Medgivande till avstyckning godkänns.
2. Kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören får i uppdrag att underteckna medgivandet och eventuella erforderliga handlingar för medgivandets genomförande.

Beskrivning av ärendet
Fastigheten Hanviken 1:57 är belastad av ett villaservitut, inskrivet i fastighetsregistret till förmån för Tyresö kommuns fastighet Kumla 3:1264. Villaservitutet innehåller en inskränkning avseende att tomten inte får styckas utan säljarens medgivande. Lantmäteriet har i samband med en ansökan om avstyckning från fastigheten Hanviken 1:57 kontaktat Tyresö kommun med fråga om kommunen vill lämna ett medgivande till att sökt avstyckning kan genomföras.

Gällande detaljplan ger möjlighet till avstyckning efter gällande planbestämmelser. Ett medgivande till avstyckning innebär att villaservitutets inskränkning inte utgör något hinder för den ansökta avstyckningen.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, medgivande till avstyckning.pdf
Medgivande till avstyckning.pdf
Bilaga Villaservitut.pdf

8 Sammanträdesdatum stadsbyggnadsutskottet 2022

Dnr: 2021/SBF 0071

Stadsbyggnadsutskottets förslag till beslut
- Datum och tider för stadsbyggnadsutskottets sammanträden under 2022 fastställs enligt kommunstyrelseförvaltningens förslag.

Beskrivning av ärendet
Årshjulet för kommunens styrprocess styrs av beslutad kommunplan och sammanträdesdatum för kommunfullmäktige, kommunstyrelse och nämnder. Sammanträdesdatum för stadsbyggnadsutskottet föreslås fastställas enligt förslaget i ärendets tjänsteskrivelse.

Stadsbyggnadsutskottet sammanträder på onsdagar kl.08.30.

26 januari*
23 februari
23 mars
27 april
25 maj
29 juni
31 augusti*
28 september
26 oktober
23 november
21 december
*Reservdatum för brådskande ärenden

Bilagor
Tjänsteskrivelse stadsbyggnadsutskottets sammanträdesdatum 2022.pdf

9 Svar på remiss av förslag till riktlinjer för bostadsförsörjning i Haninge kommun

Dnr: KSM-2021-971

Stadsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse antas som Tyresö kommuns svar på Remiss av förslag till riktlinjer för bostadsförsörjning i Haninge kommun.

Beskrivning av ärendet
Tyresö kommun ser positivt på Haninge kommuns bostadsmål, då detta bidrar till regionens gemensamma ansvar för bostadsförsörjningen. Tyresö vill dock lyfta fram betydelsen av att skapa arbetsplatser på Södertörn för att möta befolkningsökningen och skapa ett attraktivt Södertörn. Vidare tycker Tyresö att det är bra att Haninge kommun vill premiera hållbara lösningar i bostadsbyggandet och skapa variation avseende upplåtelseform och bostadstyp.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Svar på remiss av förslag riktlinjer för bostadsförsörjning i Haninge.pdf
Bilaga 1. Missiv remiss bostadsriktlinjer för Haninge kommun.pdf
Bilaga 2. Sändlista remiss.pdf
Bilaga 3. Riktlinjer för bostadsförsörjning i Haninge kommun.pdf
Bilaga 4. Bostadsmarknaden i Haninge kommun.pdf
Bilaga 5. Bostadsförsörjningsbehovet i Haninge kommun.pdf
Bilaga 6. Sammanfattning av bostadsförsörjningsbehovet i Haninge kommun.pdf
Bilaga 7. - Process_aktiviteter.pdf
Bilaga 8. Riktlinje för bostadssociala insatser.pdf

§50 Genomförande projekt Bäverbäcken

Stadsbyggnadsutskottets beslut

- Mötet ajourneras från kl. 09:50 till 10.00.

Stadsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen

- Start av genomförande av Tyresövägen del 1 godkänns under förutsättning att kommunfullmäktige utökar ramen för kommunstyrelsens anslag för beslut om ny eller utökad budget mellan programbeslut.

- Start av genomförande av Bäverbäcksvägen godkänns under förutsättning att kommunfullmäktige utökar ramen för kommunstyrelsens anslag för beslut om ny eller utökad budget mellan programbeslut.

- Budget för genomförande läggs in i kommunstyrelsens plan för strategiska investeringar.

Deltar ej i beslutet:

Per Carlberg (SD) deltar inte i beslutet.

Reservation

Mats Lindblom (L) anmäler en skriftlig reservation, bilaga.

Marie Åkesdotter (MP) anmäler en skriftlig reservation, bilaga.

Protokollsanteckning

Inger Gemicioglu (V) hade yrkat avslag till återremissyrkanden ifrån Mats Lindblom (L) och Marie Åkesdotter (MP) om hon hade haft rösträtt.

Beskrivning av ärendet

Budget med prognos fördelat enligt uppskattad tidplan för genomförande av Tyresövägen del 1 och Bäverbäcksvägen godkänns under förutsättning att kommunfullmäktige utökar ramen för kommunstyrelsens anslag för beslut om ny eller utökad budget mellan programbeslut.

Projektet är en del av att förbättra framkomligheten samt höja trafiksäkerheten på Tyresövägen inklusive anslutande gator. Där projektet slutar i öst tar en förstudie vid som ska utreda sträckan bort till Petterboda. En systemhandling för trafikområde Bäverbäcken med ny passage under Tyresövägen är framtagen. Upprättande av bygghandling är slutfört. Dock kommer kompletteringar att utföras under hösten.

Bilaga 2 som redogör för kalkyl och budget är föremål för sekretess i enlighet med 19 kap. 3 § offentlighets och sekretesslagen (2009:400).

Ärendet Utökning av ramen för kommunstyrelsens anslag för beslut om ny eller utökad budget mellan programbeslut beslutas på kommunledningsutskottets sammanträde 22 september.

Ordförandeförslag

Ordförande Mats Lindblom (L) yrkar i första hand bifall till Marie Åkesdotters (MP) återremissyrkande och yrkar även att ärendet återremitteras för att utreda enligt följande:

- Utreda och kostnadsberäkna en breddning av Tyresövägen till fyra körfält på sträckan utmed planområdet för Bäverbäcken med förutsättningen att den nordliga och sydliga infarten till golfrondellen stängs, golfrondfellen avlägnas och att vägbreddningen sker i nuvarande vägplan. 

I andra hand yrkar ordförande Mats Lindblom (L) avslag till det utskickade förslaget.

Yrkande

 Marie Åkesdotter (MP) yrkar i första hand att ärendet återremitteras för att utreda följande alternativ:

- Att: utreda en trafiklösning för detaljplan Bäverbäcken där in- och utfart för motortrafik endast sker genom områdets västliga tillfart.

- Att: att utreda hur trafiksäkerheten kan höjas i befintlig passage för gång och cykeltrafik över Tyresövägen öster om rondellen vid korsningen Bollmoravägen/Siklöjevägen (Golfrondellen).

- Att: utreda om projektering kan genomföras av gång och cykelväg norr om Tyresövägen mellan Bäverbäcken och Sidvallsvägen.

I andra hand yrkar Marie Åkesdotter (MP) avslag till utskickat förslag.

Anita Mattsson (S) yrkar bifall till utskickat förslag och avslag till återremissyrkanden ifrån Mats Lindblom (L) och Marie Åkesdotter (MP).

Anki Svensson (M) yrkar avslag till återremissyrkandet ifrån Mats Lindblom (L) och Marie Åkesdotter (MP).

Ulrica Riis-Pedersen (C) yrkar avslag till återremissyrkanden ifrån Mats Lindblom (L) och Marie Åkesdotter (MP).

Anki Svensson (M) yrkar att sammanträdet ajourneras.

Beslutsgång

Ordföranden ställer frågan om ärendet avgörs under dagens sammanträde. Ordföranden ställer frågan om ärendet återremitteras enligt yrkanden ifrån Mats Lindblom (L) och Marie Åkesdotters (MP).

Ordförande Mats Lindblom (L) begär votering och följande röstordning fastställs: Den som vill bifalla återremissyrkandena röstar ja Den som vill bifalla att ärendet avgörs idag röstar nej. Röstningsresultat: 2 ja och 6 nej, se bifogat omröstningsprotokoll nr 1.

Stadsbyggnadsutskottet beslutar att ärendet ska avgöras idag.

Ordföranden ställer frågan om stadsbyggnadsutskottet bifaller det utskickade förslaget. Ordförande ställer frågan om stadsbyggnadsutskottet avslår det utskickade förslaget.

Ordförande Mats Lindblom (L) begär votering och följande röstordning fastställs:  Den som yrkar avslag till det utskickade förslaget röstar ja. Den som yrkar bifall till det utskickade förslaget röstar nej. Röstningsresultat: 2 ja, 4 nej och 2 avstår, se bifogat omröstningsprotokoll nr 2.

Ordföranden finner att stadsbyggnadsutskottet bifaller det utskickade förslaget.

Bilagor

Tjänsteskrivelse beslut om genomförande Tyresövägen del 1 och Bäverbäcksvägen.pdf

Bilaga 1 PM trafikområde Bäverbäcken.pdf

Bilaga 2 Prövning av barnets bästa Tyresövägen del 1 och Bäverbäcksvägen.pdf

Bilder avseende genomförande Tyresövägen del 1 och Bäverbäcksvägen.pdf

Stadsbyggnadsutskottet 210922 § 50 Omröstningsprotokoll nr. 1.pdf

Stadsbyggnadsutskottet 210922 § 50 Omröstningsprotokoll nr. 2.pdf

Tjänsteskrivelse beslut om genomförande Tyresövägen del 1 och Bäverbäcksvägen signerad.pdf

§51 Tilläggsavtal till markanvisningsavtal med Sveafastigheter

Stadsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen

- Tilläggsavtal till markanvisningsavtal med Sveafastigheter godkänns.

- Kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören får i uppgift att underteckna avtalet och eventuella erforderliga handlingar för avtalets genomförande.

Reservation

Anki Svensson (M) anmäler en skriftlig reservation, bilaga.

Per Carlberg (SD) reserverar sig emot beslutet.

Beskrivning av ärendet

Efter markanvisningstävling godkändes och undertecknades 2018 markanvisningsavtal med Sveafastigheter för Wättinge etapp 1A, del av Näsby 4:1469.  Med anledning av att tiden för markanvisningen gått ut har ett förslag till tillägg till det ursprungliga avtalet tagits fram. I tilläggsavtalet föreslås en förlängd förhandlingsperiod på ytterligare två år.

Ärendet återremitterades av stadsbyggnadsutskottet 2021-04-23 för att utreda frågan om ägarlägenheter. Därefter har förslagen skrivning i tilläggsavtalet om möjliggörande av ägarlägenheter tagits bort.

Ordförandeförslag

Ordförande Mats Lindblom (L) föreslår att stadsbyggnadsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar att:

- Tilläggsavtal till markanvisningsavtal med Sveafastigheter godkänns.

- Kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören får i uppgift att underteckna avtalet och eventuella erforderliga handlingar för avtalets genomförande.

Yrkande

Anki Svensson (M) yrkar avslag till ordförandeförslaget.

Per Carlberg (SD) yrkar avslag till ordförandeförslaget.

Beslutsgång

Ordföranden ställer frågan om stadsbyggnadsutskottet bifaller ordförandeförslaget. Ordförande ställer frågan om stadsbyggnadsutskottet avslår ordförandeförslaget. Ordföranden finner att stadsbyggnadsutskottet bifaller det.

Bilagor

Tjänsteskrivelse Tilläggsavtal till markanvisningsavtal Wättinge delområde 1A.pdf

Bilaga 1 - Markanvisningsavtal Wättinge delområde 1A.pdf

Tilläggsavtal till markanvisningsavtal Wättinge delområde 1A, signerat Sveafastigheter.pdf

Tjänsteskrivelse tilläggsavtal till markanvisningavtal Wättinge delområde 1A signerad.pdf

§52 Antagande av detaljplan för Näsbytäppan 4, i Trollbäcken

Stadsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen

- Detaljplanen för Näsbytäppan 4 antas.

- Genomförandet av detaljplanen bedöms inte innebära någon betydande miljöpåverkan som avses i miljöbalkens 6 kap 3-8 §, med beaktande av förordningen 2017:996 bilaga 2 och 4.

Beskrivning av ärendet

Stadsbyggnadsförvaltningen fick den 21 november 2018 § 118 i uppdrag av dåvarande Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet (MSU) att upprätta ett förslag till en ny detaljplan för fastigheten Näsbytäppan 4 samt att skicka förslaget på samråd. Detaljplanen tas fram med ett begränsat standardförfarande.

Detaljplanen syftar till att stycka fastigheten Näsbytäppan 4 i två delar och därmed att möjliggöra en ny villafastighet inom planområdet. Planområdet omfattar den södra delen av fastigheten Näsbytäppan 4. För den norra delen av samma fastighet föreslås anslutning till Torparevägen genom skaftväg som ligger vid den östra plangränsen. En värdefull ek skyddas inom planområdet.

Intentionerna för bebyggelsen är i linje med översiktsplanen. Då genomförandetiden för gällande detaljplanen har löpt ut finns det inget hinder att upprätta en ny detaljplan. Förslaget är i enlighet med de områdesprinciper som gäller i Skälsätra. Kommunstyrelseförvaltningen bedömer att planläggning utifrån angivet syfte är lämpligt.

Samråd hölls mellan den 5 maj – 26 maj 2021. Under samrådet inkom 16 yttranden. Alla i samrådskretsen godkände planförslaget. Lantmäteriet och Vattenfall hade vissa synpunkter som stämdes av med respektive instans varefter de godkände planförslaget. En mindre justering har gjorts för att bemöta Lantmäteriets synpunkt.

Kommunstyrelseförvaltningen gör bedömningen att detaljplan för Näsbytäppan 4 kan antas.

Ordförandeutlåtande

Ordförande föreslår att stadsbyggnadsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar att:

- Detaljplanen för Näsbytäppan 4 antas.

- Genomförandet av detaljplanen bedöms inte innebära någon betydande miljöpåverkan som avses i miljöbalkens 6 kap 3-8 §, med beaktande av förordningen 2017:996 bilaga 2 och 4.

Beslutsgång

Ordföranden ställer frågan om stadsbyggnadsutskottet bifaller ordförandeförslaget och finner att stadsbyggnadsutskottet bifaller det.

Bilagor

Tjänsteskrivelse tillhörande detaljplan för Näsbytäppan 4.pdf

Planbeskrivning tillhörande detaljplan för Näsbytäppan 4.pdf

Plankarta tillhörande detaljplan för Näsbytäppan 4.pdf

Granskningsutlåtande tillhörande detaljplan för Näsbytäppan 4.pdf

Checklista för en enklare prövning av barnens bästa.pdf

Undersökning av betydande miljöpåverkan.pdf

Geoteknisk utlåtande (Viak AB, 1975).pdf

Geoteknisk utlåtande (Viak AB, 1975)-Bilaga karta.tif

PM Dagvattenutredning Näsbytäppan 4 (Viveka Lidström AB, 2019-02-25).pdf

Tjänsteskrivelse detaljplan för Näsbytäppan 4 signerad.pdf

§53 Antagande av ändring av detaljplan för Granitvägen

Stadsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen

- Ändring av detaljplan för Granitvägen antas. 

Beskrivning av ärendet

Stadsbyggnadsutskottet gav den 17 mars 2021 § 18 kommundirektören ett planuppdrag och beslut om samråd för ändring av detaljplan för Granitvägen.

Detaljplanen för Granitvägen vann laga kraft den 19 augusti 2019. Planen syftar till att möjliggöra nya bostäder längs Granitvägen och Bollmoravägen.

Syftet med ändringen av detaljplanen är att pröva om det går att ändra maxhöjden för bjälklaget mellan de två östra bostadshusen i kvarteret C. I gällande detaljplan är max tillåtna bjälklagshöjd + 51,5 meter över angivet nollplan. För att intentionerna med kvalitetsprogrammet som tillhör detaljplanen ska gå att genomföra- en gård ovanpå parkeringen- behöver gårdsbjälklaget ligga på en höjd om +54 meter över angivet nollplan.

Förslaget om ändringen av detaljplanen för Granitvägen var tillgängligt för granskning under perioden 30 juni – 23 augusti 2021.

Sju yttranden inkom från remissinstanser. Ingen av remissinstanserna har haft synpunkter på planförslagets innehåll. Ett yttrande har inkommit från en boende i bostadsrättsföreningen Solhöjden som motsätter sig höjningen. Personen tycker att ändringen försämrar utsikten för befintliga bostäder i området. Gårdarna skulle ändå bara nyttjas en kort tid om året och övrig tid skulle de stå oanvända och förfalla.

Undersökning om miljöpåverkan har gjorts i samråd med Länsstyrelsen och Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund. Ändringen av detaljplanen bedöms inte innebära någon betydande miljöpåverkan som avses i miljöbalkens 6 kap 3-8§§, med beaktande av Miljöbedömningsförordningen (2017:966).

Ingenting har inkommit under planprocessen som skulle föranleda en annan bedömning.

Ordförandeförslag

Ordförande föreslår att stadsbyggnadsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar att ändring av detaljplan för Granitvägen antas.

Beslutsgång

Ordföranden ställer frågan om stadsbyggnadsutskottet bifaller ordförandeförslaget och finner att stadsbyggnadsutskottet bifaller det.

Bilagor

Tjänsteskrivelse beslut om antagande.pdf

Granitvägen Planbeskrivning antagande.pdf

Granitvägen Plankarta antagande__A2_1_1000.pdf

Granskningsutlåtande ändring av detaljplan Granitvägen.pdf

Tjänsteskrivelse antagande ändring detaljplan granitvägen signerad.pdf

§54 Antagande av ändring av detaljplan 162 och 297 för upphävande av tomtindelning för kvarteret Gösen

Stadsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen

- Ändring av detaljplan 162 och 297 för upphävande av tomtindelning för kvarteret Gösen antas.

Beskrivning av ärendet

Fastigheterna Gösen 1-4 har en tomtindelningsplan som reglerar hur fastigheterna ska delas in. Syftet med ändringen av detaljplanen är att kunna utveckla bostadskvarter och infrastruktur inom Norra Tyresö centrum, vilket innebär fastighetsbildningsåtgärder. För att kunna genomföra detta behöver tomtindelningen upphävas.

Ett upphävande av tomtindelningen för kvarteret Gösen innebär att fastighetsindelningen i området kan ändras. Fastighetsbildningsåtgärder, som exempelvis fastighetsreglering, kan då göras för att utveckla bostadskvarter och infrastruktur inom Norra Tyresö centrum. I övrigt bedöms ingen påverkan ske då gällande detaljplaner fortsatt reglerar byggrätten.

Upphävandet av tomtindelningen bedöms inte innebära någon betydande miljöpåverkan som avses i miljöbalkens 6 kap. 3-8§§, med beaktande av Miljöbedömningsförordningen 2017:966.

Kommunstyrelseförvaltningen bedömer att en ändring av detaljplan 162 och 297 för upphävande av tomtindelning upphävande av tomtindelning för kvarteret Gösen är lämpligt och att förslaget kan antas.

Förslaget till beslut föreslås finansieras av Planenheten.

Ordförandeförslag

Ordförande föreslår att stadsbyggnadsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar att anta ändringen av detaljplan 162 och 297 för upphävande av tomtindelning för kvarteret Gösen.

Yrkande

Ulrica Riis-Pedersen (C) yrkar bifall till ordförandeförslaget.

Beslutsgång

Ordföranden ställer frågan om stadsbyggnadsutskottet bifaller ordförandeförslaget och finner att stadsbyggnadsutskottet bifaller det.

Bilagor

Tjänsteskrivelse för ändring av detaljplan 162 och 297.pdf

Planbeskrivning för ändring av detaljplan 162 och 297.pdf

Samrådsredogörelse för ändring av detaljplan 162 och 297.pdf

Checklista för enklare prövning av barnens bästa.pdf

Planbeskrivning för detaljplan 162 - Bollmora centrum norra.PDF

Planbeskrivning för detaljplan 297 Del av Bollmora centrum norra.PDF

Planbestämmelser för detaljplan 162 - Bollmora centrum norra.PDF

Plankarta för detaljplan 162 - Bollmora centrum norra.pdf

Plankarta för detaljplan 297 - Del av Bollmora centrum, norra.pdf

Undersökning av betydande miljöpåverkan.pdf

Tomtindelning för kvarteret Gösen, akt 01-TYÖ-21959.pdf

Tjänsteskrivelse ändring av detaljplan 162 och 297 signerad.pdf

§55 Samråd för detaljplan för Bollmora 2:591, Siklöjevägen 5

Stadsbyggnadsutskottets beslut

- Samrådshandlingarna för detaljplan för Bollmora 2:591, Siklöjevägen 5 godkänns.

- Kommundirektören ges i uppdrag att ställa ut förslaget för samråd.

- Genomförandet av detaljplanen bedöms inte innebära någon betydande miljöpåverkan som avses i miljöbalkens 6 kap 3-8 §, med beaktande av miljöbedömningsförordningen 2017:966.

Beskrivning av ärendet

Detaljplanens syfte är att göra det möjligt för ytterligare en invändig våning på befintlig byggnad på Bollmora 2:591, att möjliggöra för gång- och cykelbana längs med Siklöjevägen samt att skapa en torgyta norr om Tyresövägen.

Kommundirektören fick den 19 maj 2021 i uppdrag av stadsbyggnadsutskottet att upprätta ett förslag till detaljplan för fastigheten Bollmora 2:591.

Detaljplanens genomförande anses inte innebära någon betydande miljöpåverkan.

Utbyggnad av allmän plats med gång- och cykelväg samt torgyta kan bidra positivt till att barn kan röra sig i stadsmiljön på ett säkrare sätt. Ärendet bedöms inte beröra barn i större utsträckning, en enklare prövning av barnets bästa har genomförts.

Planavtal har tecknats och planavgift ska därför inte tas ut vid bygglovsprövning. Utbyggnaden av allmän platsmark finansieras inom investeringsprojektet för Bäverbäcken.

Kommunstyrelseförvaltningen bedömer att detaljplanen utifrån angivet syfte är lämplig och att förslaget kan ställas ut för samråd.

Ordförandeförslag

Ordförande föreslår att stadsbyggnadsutskottet beslutar att:

- Samrådshandlingarna för detaljplan för Bollmora 2:591, Siklöjevägen 5 godkänns.

- Kommundirektören ges i uppdrag att ställa ut förslaget för samråd.

- Genomförandet av detaljplanen bedöms inte innebära någon betydande miljöpåverkan som avses i miljöbalkens 6 kap 3-8 §, med beaktande av miljöbedömningsförordningen 2017:966.

Beslutsgång

Ordföranden ställer frågan om stadsbyggnadsutskottet bifaller ordförandeförslaget och finner att stadsbyggnadsutskottet bifaller det.

Bilagor

Tjänsteskrivelse tillhörande Bollmora 2_591, Siklöjevägen 5.pdf

Planbeskrivning_Bollmora_2.591_samrådshandling.pdf

Plankarta tillhörande Bollmora2_591, Siklöjevägen 5.pdf

Undersökning av betydande miljöpåverkan_Bollmora2.591.pdf

Checklista enklare prövning av barnets bästa_Bollmora_2_591_Siklöjevägen_5.pdf

Tjänsteskrivelse Bollmora 2_591, siklöjevägen signerad.pdf

§56 Medgivande till avstyckning , Hanviken 1:57

Stadsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen

- Medgivande till avstyckning godkänns.

- Kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören får i uppdrag att underteckna medgivandet och eventuella erforderliga handlingar för medgivandets genomförande.

Beskrivning av ärendet

Fastigheten Hanviken 1:57 är belastad av ett villaservitut, inskrivet i fastighetsregistret till förmån för Tyresö kommuns fastighet Kumla 3:1264. Villaservitutet innehåller en inskränkning avseende att tomten inte får styckas utan säljarens medgivande. Lantmäteriet har i samband med en ansökan om avstyckning från fastigheten Hanviken 1:57 kontaktat Tyresö kommun med fråga om kommunen vill lämna ett medgivande till att sökt avstyckning kan genomföras.

Gällande detaljplan ger möjlighet till avstyckning efter gällande planbestämmelser. Ett medgivande till avstyckning innebär att villaservitutets inskränkning inte utgör något hinder för den ansökta avstyckningen.

Ordförandeförslag

Ordförande föreslår att stadsbyggnadsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar att:

- Medgivande till avstyckning godkänns.

- Kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören får i uppdrag att underteckna medgivandet och eventuella erforderliga handlingar för medgivandets genomförande.

Beslutsgång

Ordföranden ställer frågan om stadsbyggnadsutskottet bifaller ordförandeförslaget och finner att stadsbyggnadsutskottet bifaller det.

Bilagor

Tjänsteskrivelse, medgivande till avstyckning.pdf

Medgivande till avstyckning.pdf

Bilaga Villaservitut.pdf

Tjänsteskrivelse medgivande avstyckning signerad.pdf

§57 Sammanträdesdatum stadsbyggnadsutskottet 2022

Stadsbyggnadsutskottets beslut

- Datum och tider för stadsbyggnadsutskottets sammanträden under 2022 fastställs enligt kommunstyrelseförvaltningens förslag.

Beskrivning av ärendet

Årshjulet för kommunens styrprocess styrs av beslutad kommunplan och sammanträdesdatum för kommunfullmäktige, kommunstyrelse och nämnder. Sammanträdesdatum för stadsbyggnadsutskottet föreslås fastställas enligt förslaget i ärendets tjänsteskrivelse.

Stadsbyggnadsutskottet sammanträder på onsdagar kl.08.30.

26 januari*
23 februari
23 mars
27 april
25 maj
29 juni
31 augusti*
28 september
26 oktober
23 november
21 december
*Reservdatum för brådskande ärenden

Ordförandeförslag

Ordförande föreslår att stadsbyggnadsutskottet beslutar att datum och tider för stadsbyggnadsutskottets sammanträden under 2022 fastställs enligt kommunstyrelseförvaltningens förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställer frågan om stadsbyggnadsutskottet bifaller ordförandeförslaget och finner att stadsbyggnadsutskottet bifaller det.

Bilagor

Tjänsteskrivelse stadsbyggnadsutskottets sammanträdesdatum 2022.pdf

Tjänsteskrivelse stadsbyggnadsutskottet sammanträdesdatum 2022 signerad.pdf

§58 Svar på remiss av förslag till riktlinjer för bostadsförsörjning i Haninge kommun

Stadsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen

- Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse antas som Tyresö kommuns svar på Remiss av förslag till riktlinjer för bostadsförsörjning i Haninge kommun.

Beskrivning av ärendet

Tyresö kommun ser positivt på Haninge kommuns bostadsmål, då detta bidrar till regionens gemensamma ansvar för bostadsförsörjningen. Tyresö vill dock lyfta fram betydelsen av att skapa arbetsplatser på Södertörn för att möta befolkningsökningen och skapa ett attraktivt Södertörn. Vidare tycker Tyresö att det är bra att Haninge kommun vill premiera hållbara lösningar i bostadsbyggandet och skapa variation avseende upplåtelseform och bostadstyp.

Ordförandeförslag

Ordförande föreslår att stadsbyggnadsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar att kommunstyrelseförvaltningens skrivelse antas som Tyresö kommuns svar på Remiss av förslag till riktlinjer för bostadsförsörjning i Haninge kommun.

Beslutsgång

Ordföranden ställer frågan om stadsbyggnadsutskottet bifaller ordförandeförslaget och finner att stadsbyggnadsutskottet bifaller det.

Bilagor

Tjänsteskrivelse Svar på remiss av förslag riktlinjer för bostadsförsörjning i Haninge.pdf

Bilaga 1. Missiv remiss bostadsriktlinjer för Haninge kommun.pdf

Bilaga 2. Sändlista remiss.pdf

Bilaga 3. Riktlinjer för bostadsförsörjning i Haninge kommun.pdf

Bilaga 4. Bostadsmarknaden i Haninge kommun.pdf

Bilaga 5. Bostadsförsörjningsbehovet i Haninge kommun.pdf

Bilaga 6. Sammanfattning av bostadsförsörjningsbehovet i Haninge kommun.pdf

Bilaga 7. - Process_aktiviteter.pdf

Bilaga 8. Riktlinje för bostadssociala insatser.pdf

Tjänsteskrivelse Svar på remiss av förslag riktlinjer bostadsförsörjning Haninge signerad.pdf