Din position: Hem > Stockholms stad > Exploateringsnämnden > Sammanträde 2013-08-29

Sammanträde 2013-08-29

Datum
Klockan
16:00
Plats
Bråvallasalen, Stadshuset

1 Val av justerare och tid för justering

2 Frågor för beredning och information från kontoret

3 Anmälan av inkomna skrivelser till exploateringsnämnden

4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom exploateringskontoret

5 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

6 Arkitektur Stockholm - en strategi för stadens gestaltning. Svar på remiss (A)

7 Remiss av promenorian Vissa Plan- och byggfrågor. Anmälan av svar på remiss (A)

8 Remiss av förslag till Boverkets allmänna råd (2013:xx) om rivningsavfall med tillhörande konsekvensutredning. Anmälan av svar på remiss (A)

9 Remiss av Betänkandet Rätta Byggfelen snabbt! - med effektivare förelägganden och försäkringar (SOU 2013:10). Anmälan av svar på remiss (A)

10 Nacka tingsrätts dom angående tomträttsavgäld för fastigheten Borgarfjord 2 i Kista (M&V)

Dnr E2011-5141-463

Sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen 19 kap 9 §.
Sekretessbelagt av exploateringsnämnden

11 Motion (2013:41) om ökningar av antalet markanvisningar till våra allmännyttiga bostadsbolag samt att låta dem bygga mer än 1500 lägenheter per år som den borgliga majoriteten föreslår. Svar på remiss (PU)

12 Om sambandet mellan markpolitik och ökat bostadsbyggande. Svar på skrivelse från Maria Östberg Svanelind m.fl. (S) (PU)

13 Överenskommelse om exploatering med tomträtt, för uppförande av moské inom fastigheten Skärholmen 2:1 i Skärholmen med Islamiska Stiftelsen i Skärholmen (PU)

Dnr E2009-513-00699

Skärholmen
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

14 Markanvisning för skola inom fastigheten Brandstegen 1 och del av Midsommarkransen 1:1 samt för förskolor inom del av fastigheten Midsommarkransen 1:1, och inom del av fastigheten Aspudden 2:1, i Midsommarkransen och Aspudden till SISAB. Inriktningsbeslut (PU)

Dnr E2013-513-00919, E2013-513-00678, E2013-513-00679

Hägersten-Liljeholmen

15 Överenskommelse om exploatering med försäljning för bostäder inom del av fastigheten Kolbotten 1 samt del av Älvsjö 1:1 i Hagsätra med IKANO Bostad AB (PU)

Dnr E2007-513-02437

Enskede-Årsta-Vantör
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

16 Överenskommelse om exploatering med tomträtt, för bostäder inom del av fastigheterna Enskede Gård 1:1, Stureby 1:1, 1:5 och Tjärtunnan K:1.1 i Stureby med JM AB. Genomförandebeslut (PU)

17 Motion (2013:5) om Stockholms stads snöröjning. Svar på remiss (PU)

18 Betänkandet En effektivare plan- och bygglovsprocess (SOU 2013:34). Anmälan av svar på remiss (PU)

19 Förlängning av Spårväg City från Kungsträdgården till Sergels Torg/T-centralen (PU + Sbk + Tk + Fsk + Mf)

20 Genomförandeavtal med Stockholms läns landsting avseende förlängning av Tvärbanan från Sickla Udde till kommungränsen Stockholm/Nacka (SP + Tk)

21 Länsplan för regional transportsinfrastruktur 2014-2025.

Svar på remiss (M&T + Sbk + Tk + Slk + Mf)
Dnr E2013-300-01082

*
OJ

22 Motion (2013:33) Sanering av Vinterviken, Hägersten. Svar på remiss (M&T)

23 Förslag till nationell plan för transportsystemet 2014-2025. Svar på remiss (M&T + Sbk + Tk + Slk + Mf)

24 Förslag till färdplan för ett fossilbränslefritt Stockholm 2050. Svar på remiss (M&T)

Bilagor till protokoll
Mötesinformation.pdf (131 kb)

§1 Val av justerare och tid för justering

§2 Frågor för beredning och eventuell information från kontoret

§3 Anmälan av inkomna skrivelser till exploateringsnämnden

§4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom exploateringskontoret

Dnr E2013-010-00030

Beslut/Protokollsutdrag
protut04.pdf (112 kb)

§5 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

Dnr E2013-005-00036

Beslut/Protokollsutdrag
protut05.pdf (111 kb)

§6 Arkitektur Stockholm ­ en strategi för stadens gestaltning.

§7 Remiss av promenorian Vissa Plan- och byggfrågor.

§8 Remiss av förslag till Boverkets allmänna råd (2013:xx) om rivningsavfall med tillhörande konsekvensutredning.

§9 Remiss av Betänkandet Rätta Byggfelen snabbt! ­ med effektivare förelägganden och försäkringar (SOU 2013:10).

§10 Nacka tingsrätts dom angående tomträttsavgäld för fastigheten Borgarfjord 2 i Kista

Dnr E2011-514-1463

Beslut/Protokollsutdrag
protut10.pdf (114 kb)

§11 Motion (2013:41) om ökningar av antalet markanvisningar till våra allmännyttiga bostadsbolag samt att låta dem bygga mer än 1500 lägenheter per år som den borgliga majoriteten föreslår.

§12 Om sambandet mellan markpolitik och ökat bostadsbyggande.

§13 Överenskommelse om exploatering med tomträtt, för uppförande av moské inom fastigheten Skärholmen 2:1 i Skärholmen med Islamiska Stiftelsen i Skärholmen

Dnr E2009-513-00699

Beslut/Protokollsutdrag
protut13.pdf (116 kb)

§14 Markanvisning för skola inom fastigheten Brandstegen 1 och del av Midsommarkransen 1:1 samt för förskolor inom del av fastigheten Midsommarkransen 1:1, och inom del av fastigheten Aspudden 2:1, i Midsommarkransen och Aspudden till SISAB.

§15 Överenskommelse om exploatering med försäljning för bostäder inom del av fastigheten Kolbotten 1 samt del av Älvsjö 1:1 i Hagsätra med IKANO Bostad AB

Dnr E2007-513-02437

Beslut/Protokollsutdrag
protut15.pdf (119 kb)

§16 Överenskommelse om exploatering med tomträtt, för bostäder inom del av fastigheterna Enskede Gård 1:1, Stureby 1:1, 1:5 och Tjärtunnan K:1.1 i Stureby med JM AB.

§17 Motion (2013:5) om Stockholms stads snöröjning.

§18 Betänkandet En effektivare plan- och bygglovsprocess (SOU 2013:34).

§19 Förlängning av Spårväg City från Kungsträdgården till Sergels Torg/ T-centralen.

§20 Genomförandeavtal med Stockholms läns landsting avseende förlängning av Tvärbanan från Sickla Udde till kommungränsen Stockholm/Nacka

Dnr E2013-330-01101

Beslut/Protokollsutdrag
protut20.pdf (114 kb)

§21 Länsplan för regional transportsinfrastruktur 2014-2025.

§22 Motion (2013:33) Sanering av Vinterviken, Hägersten.

§23 Förslag till nationell plan för transportsystemet 2014-2025.

§24 Förslag till färdplan för ett fossilbränslefritt Stockholm 2050.