Din position: Hem > Stockholms stad > Trafiknämnden > Sammanträde 2018-06-14

Sammanträde 2018-06-14

Datum
Klockan
16:00
Plats
Stora kollegiesalen, Stadshuset

1 Val av justerare och tid för justering

2 Frågor för beredning och information från kontoret

ANMÄLNINGSÄRENDEN

3 Anmälan av inkomna skrivelser till trafiknämnden

4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom trafikkontoret

5 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

Dnr: T2018-00136

Finns inget protokoll att anmäla.

INRIKTNINGSBESLUT, GENOMFÖRANDE-BESLUT OCH SLUTREDOVISNINGAR

6 Anmälan av ekonomisk uppföljning 05/2018 (Adm)

7 Klarastrandsleden konstruktioner. Utredningsbeslut (Inf)

8 Trafiksäkerhetsåtgärder på Essingeringen och Badstrandsvägen på Stora Essingen. Inriktningsbeslut (Tp)

9 Etapp tre av Grönare Stockholm. Inriktningsbeslut (Stm)

10 Vårbergstoppen - ny stadspark, del av Grönare Stockholm. Inriktningsbeslut (Stm)

11 Parken Måsen, Fagersjö, del av Grönare Stockholm. Genomförandebeslut (Stm)

ÖVRIGA BESLUTSÄRENDEN

12 Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Stockholms stad. Förslag till ändringar (Ti)

13 Utvärdering av Levande Stockholm. Svar på uppdrag från kommunfullmäktige (Stab)

14 Publik laddinfrastruktur i Stockholm 2017. Utvärdering (Ti)

15 Affordable housing. Motion (2017:75) från Christina Linderholm m.fl. (C). Svar på remiss från kommunstyrelsen (Stab)

16 Översyn av hela stråket Stadshuset - Kristineberg. Svar på skrivelse från Patrik Silverudd (L) (Tp)

17 Otillåtna klädcontainrar i Skarpnäck. Svar på skrivelse från Cecilia Brinck (M) m.fl. och Patrik Silverudd (L) (Ti)

18 Den faktiska ökningen av klotter i staden. Svar på skrivelse från Cecilia Brinck m.fl. (M), Patrik Silverudd (L) och Mikael Valier (KD) (Stm)

19 Exploateringsavtal med Vasakronan Fastigheter AB avseende Nattugglan 14 på Södermalm (Inf´+ Explk)

20 Blomsterprogram för stadsdelarna i Söderort. Reviderat beslut om upphandling (Stm)

Dnr: T2017-02626

OJ

Sekretess enligt 19 kap 3 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).
Stockholm den 28 maj 2018
Stockholms stads trafikkontor

21 Fossilbränslefri organisation 2030. Svar på remiss från kommunstyrelsen (Inf)

22 Tillåta dubbelriktad cykeltrafik på enkelriktade gator. Genomförandebeslut (Tp)

23 Utredning gällande påverkansbasread avgift. Skrivelse från trafiknämnden till Näringsdepartementet (Ti)