Din position: Hem > Stockholms stad > Trafik- och renhållningsnämnden > Sammanträde 2014-03-20

Sammanträde 2014-03-20

Datum
Klockan
16:30
Plats
Drätselnämndens sessionssal, Stadshuset

1 Val av justerare och tid för justering

2 Frågor för beredning och information från kontoret

Anmälningsärenden

3 Anmälan av inkomna skrivelser till trafik- och renhållningsnämnden

4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom trafikkontoret

5 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

6 Anmälan av minnesanteckningar från trafik- och renhållningsnämndens möte med rådet för funktionshinderfrågor

8 Förlängd samverkansöverenskommelse mellan kommuner i Stockholms län inom geodata och GIS, för kännedom. Anmälan av svar på remiss från kommunstyrelsen (Adm)

9 Statens genom Trafikverket, Region Stockholms ansökan om tillstånd i mål nr M3342-11, M3343-1, M3345-11 samt M 3346-11 hos mark- och miljödomstolen. Anmälan av svar på remiss från kommunstyrelsen (Tp)

Dnr: T2013-000-06749, T2013-000-06750, T2013-000-06751, T2013-000-06752
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

10 Riksantikvarieämbetets vägledning - Kulturmiljövårdens riksintressen. Anmälan av svar på remiss från kommunstyrelsen (Stm)

Dnr: T2014-00009


INRIKTNINGSBESLUT, GENOMFÖRANDE-BESLUT OCH SLUTREDOVISNINGAR
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

Inriktningsbeslut, genomförandebeslut och slutredovisningar

11 Överföring av anläggningar och va-huvudmannaskap till Stockholm Vatten VA AB för en effektiv och hållbar dagvattenhantering inom Stockholm stad. Genomförandebeslut (Stm Explk)

12 Renovering av Södra Danviksbron. Slutredovisning (Anl)

13 Genomförda tillgänglighetsarbeten 2013. Slutredovisning (Anl)

Dnr: T2013-005-00643


REMISSER, UTREDNINGAR, UPPHANDLINGAR
M M
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

Remisser, utredningar, upphandlingar m.m.

14 Uppdragsbekräftelse - fossilbränsleoberoende organisation 2030. Svar på remiss från kommunstyrelsen (Stab)

15 Klimatförändring och Stockholms stad. Svar på remiss från kommunstyrelsen (Stab)

16 Sammanhängande gångstråk mellan Medborgarplatsen och Norrtull. Motion (2013:74) från Daniel Helldén (MP). Svar på remiss från kommunstyrelsen (Tp)

17 Utredning av bryggbad vid Kristinebergs och Hornsbergs Strand. Svar på remiss från kommunstyrelsen (Stm)

18 En strategisk inriktning för bättre leveranstrafik 2014 - 2017. Beslut om remiss (Tp)

19 Införandet av parkeringsavgifter vid stadens idrotts-anläggningar och simhallar. Skrivelse till kommunstyrelsen från Tomas Rudin (S) och Emilia Bjuggren (S). Svar på remiss (T)

20 Naturvårdsverkets redovisning av regeringsuppdrag om investeringsstöd för hållbar återföring av fosfor. Svar på remiss från kommunstyrelsen (A)

21 Aktualitetsprövning av Promenadstaden. Översiktsplanen för Stockholm. Svar på remiss från stadsbyggnads-nämnden (Tp)

22 En förvaltning för stockholmarna. Svar på skrivelse från Jonas Naddebo (C) (Stab)

23 Engagera medborgare i bekämpning av invasiva arter såsom jätteloka. Svar på skrivelse från Daniel Helldén m.fl (MP) (Adm)

24 Hotell Terminus. Svar på skrivelse från Malte Sigemalm (S) (T)

25 Strategi för julbelysning i Stockholms ytterstadsdelar samt svar på skrivelse "Mer attraktiva centrum i ytterförorterna" från Tobias Johansson (V) (Anl)

26 Sänkt hastighet för ökad trafiksäkerhet och bättre luftkvalité på huvudgator i innerstaden. Svar på uppdrag från kommunfullmäktige (Tp)

27 Digitala reklamvitriner. Genomförande av försök. Utvärdering och fortsatt hantering (T)

28 Anvisning av plats för hämtning av hushållsavfall där godtagbara hämtförhållanden inte kan uppnås(A)

29 Försöket med utsortering av matavfall "Gröna påsen" under 2013. Slutrapport (A)

§1 Val av justerare och tid för justering

§2 Frågor för beredning och information från kontoret

§3 Anmälan av inkomna skrivelser till trafik- och renhållningsnämnden

§4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom trafikkontoret, Dnr T2014-00006

§5 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor, Dnr T2014-00011

§6 Anmälan av minnesanteckningar från trafik- och renhållningsnämndens möte med rådet för funktionshinderfrågor

§8 Förlängd samverkansöverenskommelse mellan kommuner i Stockholms län inom geodata och GIS, för kännedom. Anmälan av svar på remiss från kommunstyrelsen, Dnr T2013-050-06763

§9 Statens genom Trafikverket, Region Stockholms ansökan om tillstånd i mål nr M3342-11, M3343-11, M3345-11 samt M 3346-11 hos mark- och miljödomstolen. Anmälan av svar på remiss från kommunstyrelsen, Dnr T2013-000-067, T2013-000-06750, T2013-000-06751, T2013-000-06752

§10 Riksantikvarieämbetets vägledning - Kulturmiljövårdens riksintressen. Anmälan av svar på remiss från kommunstyrelsen, Dnr T2014-00009

§11 Överföring av anläggningar och va-huvudmannaskap till Stockholm Vatten VA AB för en effektiv och hållbar dagvattenhantering inom Stockholm stad. Genomförandebeslut, Dnr T2014-00278

§12 Renovering av Södra Danviksbron. Slutredovisning, Dnr T2012-420-04446

§13 Genomförda tillgänglighetsarbeten 2013. Slutredovisning, Dnr T2013-005-00643

§14 Uppdragsbekräftelse ­ fossilbränsleoberoende organisation 2030. Svar på remiss från kommunstyrelsen, Dnr T2013-000-06737

§15 Klimatförändring och Stockholms stad. Svar på remiss från kommunstyrelsen, Dnr T2013-000-06738

§16 Sammanhängande gångstråk mellan Medborgarplatsen och Norrtull. Motion (2013:74) från Daniel Helldén (MP). Svar på remiss från kommunstyrelsen, Dnr T2013-400-06683

§17 Utredning av bryggbad vid Kristinebergs och Hornsbergs Strand. Svar på remiss från kommunstyrelsen, Dnr T2013-000-06739

§18 En strategisk inriktning för bättre leveranstrafik 2014 - 2017. Beslut om remiss, Dnr T2014-00277

§19 Införandet av parkeringsavgifter vid stadens idrottsanläggningar och simhallar. Skrivelse till kommunstyrelsen från Tomas Rudin (S) och Emilia Bjuggren (S). Svar på remiss, Dnr T2013-340-06682

§20 Naturvårdsverkets redovisning av regeringsuppdrag om investeringsstöd för hållbar återföring av fosfor. Svar på remiss från kommunstyrelsen, Dnr T2014-00326

§21 Aktualitetsprövning av Promenadstaden. Översiktsplanen för Stockholm. Svar på remiss från stadsbyggnadsnämnden, Dnr T2008-512-039963

§22 En förvaltning för stockholmarna. Svar på skrivelse från Jonas Naddebo (C), Dnr T2013-001-05010

§23 Engagera medborgare i bekämpning av invasiva arter såsom jätteloka. Svar på skrivelse från Daniel Helldén m.fl (MP), Dnr T2013-520-05009

§24 Hotell Terminus. Svar på remiss från Malte Sigemalm (S), Dnr T2013-320-01566

§25 Strategi för julbelysning i Stockholms ytterstadsdelar samt svar på skrivelse "Mer attraktiva centrum i ytterförorterna" från Tobias Johansson (V), Dnr T2014-00224

§26 Sänkt hastighet för ökad trafiksäkerhet och bättre luftkvalité på huvudgator i innerstaden. Svar på uppdrag från kommunfullmäktige, Dnr T2014-00172

§27 Digitala reklamvitriner. Genomförande av försök. Utvärdering och fortsatt hantering, Dnr T2010-540-04537

§28 Anvisning av plats för hämtning av hushållsavfall där godtagbara hämtförhållanden inte kan uppnås, Dnr T2014-00299

§29 Försöket med utsortering av matavfall "Gröna påsen" under 2013. Slutrapport, Dnr T2013-700-03613