Din position: Hem > Stockholms stad > Utbildningsnämnden > Sammanträde 2015-06-11

Sammanträde 2015-06-11

Datum
Klockan
16:30
Plats
Hantverkargatan 2F,plan 2, Lokal: Insikten

1 Val av justerare och dag för justering

Anmälningsärenden

2 Anmälan av protokoll från utbildningsnämndens sammanträde den 21 maj 2015

3 Anmälan av protokoll från utbildningsnämndens förvaltningsgrupp den 21 maj 2015 och 2 juni 2015

4 Anmälan av beslut från kommunfullmäktige och kommunstyrelsen inom nämndens verksamhetsområden

5 Anmälan av delegationsbeslut, inkomna handlingar m.m.

Beslutsärenden

7 Årsrapport 2014, utbildningsnämnden

Yttrande över rapport från stadsrevisionen
Dnr 1.4.1-4545/2015

9 Revidering av stödmaterial för samverkan och ansvarsfördelning mellan stadsdelsnämndernas verksamheter och skolan

11 Inriktningsbeslut om byggnation av ny skola vid Trekanten

13 Anmälan till kvalitetsutmärkelsen 2015

14 Befogenhet att beordra utbetalning av pengar

Dnr 1.3.3-6454/2015 (Omedelbar justering)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

15 Skolinspektionens kvalitetsgranskning av huvudmannens styrning mot nationella mål i Stockholms kommun

16 Komplettering avseende ärendeansvar för ensamkommande flyktingbarn

17 Moderniserad studiehjälp

Svar på remiss från kommunstyrelsen, dnr 000-585-2015
Dnr 1.6.1-5862/2015

18 Införande av en servicegaranti

Svar på remiss från kommunstyrelsen, dnr 187/2015
Dnr 1.6.1-1316/2015

19 Central kommunikationspolicy

Svar på skrivelse från Cecilia Brink (M) Lotta Edholm (FP)
Dnr 1.1.3-3924/2015

21 Beslut gällande Montessoriförskolan Cirkus

22 Beslut gällande, Futuraskolan AB, Förskolan Futuraskolan International Pre-school Brunbärsvägen

23 Beslut gällande, Futuraskolan AB, Förskolan Futuraskolan International Pre-school Warfvinges väg

24 Beslut gällande, Futuraskolan AB, Förskolan Futuraskolan International Pre-school Brahegatan

25 Föreläggande förenat med vite familjedaghemmet SusoDus

26 Ansökan om medgivande att fullgöra skolplikten på annat sätt

Dnr 4.2.4-6116/2015 (Omedelbar justering)
Ej närvarorätt för personalföreträdare

27 Ansökan om medgivande att fullgöra skolplikten på annat sätt

Dnr 4.2.4-6645/2015 (Omedelbar justering)
Ej närvarorätt för personalföreträdare

§1 Val av justerare och sista dag för justering

§2 Anmälan av protokoll från utbildningsnämndens sammanträde den 21 maj 2015

§3 Anmälan av protokoll från utbildningsförvaltningens förvaltningsgrupp 21 maj och 2 juni 2015

§4 Anmälan av beslut från kommunfullmäktige och kommunstyrelsen inom nämndens verksamhetsområde

§5 Anmälan av delegationsbeslut, inkomna handlingar m.m.

§9 Revidering av stödmaterial för samverkan och ansvarsfördelning mellan stadsdelsnämndernas verksamheter och skolan

§13 Anmälan till kvalitetsutmärkelsen 2015

§14 Befogenhet att beordra utbetalning av pengar

§22 Beslut gällande, Futuraskolan AB, Förskolan Futuraskolan International Pre-school Brunbärsvägen

§23 Beslut gällande, Futuraskolan AB, Förskolan Futuraskolan International Pre-school Warfvinges väg

§24 Beslut gällande, Futuraskolan AB, Förskolan Futuraskolan International Pre-school Brahegatan

§26 Ansökan om medgivande att fullgöra skolplikten på annat sätt

§27 Ansökan om medgivande att fullgöra skolplikten på annat sätt