Din position: Hem > Tyresö kommun > Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet > Sammanträde 2015-11-25

Sammanträde 2015-11-25

Datum
Klockan
08:30
Plats
Sammanträdesrum Bollmora

1 Information om pågående entreprenader i Tyresö Kommun

Dnr 2015/SBF 0139

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Byggprojektledare Johan Wigstrand informerar om pågående entreprenader i kommunen.

2 Planbesked för Tyresö 1:295

Dnr 2015/KSM 0622

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till beslut
- Kommunstyrelsens miljö- och samhällsbyggnadsutskott bedömer att det inte är lämpligt att pröva möjligheterna att göra en ny detaljplan för fastigheten Tyresö 1:295 på Apelvägen 13 i Strand för att möjliggöra styckning av fastigheten.

Beskrivning av ärendet
Ägaren till fastigheten Tyresö 1:295 på Apelvägen 13 i Strand inkom till kommunen i september 2015 med en förfrågan om att ändra detaljplanen för fastigheten för att göra det möjligt att stycka den i två delar.

Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att det inte är lämpligt att göra en ny plan för att möjliggöra styckning av fastigheten. Detta med hänsyn till de stora nivåskillnaderna. Dessutom uppfylls inte kommunens riktlinjer för minsta fastighetsstorlek om 3000 kvm för styckning i Strand då fastigheten endast är 2935 kvm.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Planbesked Tyresö 1;295.pdf

3 Granskning av nytt detaljplaneförslag för Agaten 32

Dnr 2014/ KSM 0796

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till beslut
1. Granskningshandlingarna för ny detaljplan för Agaten 32 med byggrätt för tre parhus godkänns.

2. Samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att ställa ut planförslaget för granskning.

Beskrivning av ärendet
Samhällsbyggnadsförvaltningen i Tyresö kommun har upprättat ett förslag till detaljplan för Agaten 32 i Öringe. Förslaget innebär ändrad byggrätt inom planområdet för att kunna ersätta en befintlig villa med tre nya parhus, anpassade till tomtens topografi. Förslaget bedöms kunna bidra till en varierad bostadsstruktur till kommundelen. Planarbetet sker med standardförfarande. Exploateringsavtal och kvalitetsprogram upprättas.

Bilagor
TJÄNSTESKRIVELSE_granskning_Agaten32_undertecknat.pdf
Agaten 32_Planbeskrivning.pdf
2015-10-16 PM Dagvatten Agaten 32 Rev B.pdf
Agaten dpl_samrådsredgorelse.pdf
Dpl_Agaten 32_plankarta_granskning_.pdf
Kvalitetsprogram Agaten 2015_1116.pdf
Rasriskutredning Agaten 32_rev2_2015-10-20.pdf

4 Antagande av detaljplan för Kumla herrgård

Dnr 2014/ KSM 1061

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- En ny detaljplan för Kumla herrgård antas med ändrad användning, skyddsbestämmelser för huvudbyggnaden samt nybyggnadsrätt.

Beskrivning av ärendet
Samhällsbyggnadsförvaltningen i Tyresö kommun har upprättat ett förslag till detaljplan för Kumla herrgård. Herrgården är av stort kulturhistoriskt värde. Förslaget innebär att användningen ändras från bostäder till service, handel, kontor, konferens och tillfällig övernattning (C1K1,). Byggnaden ges skyddsbestämmelser och marken ges varsamhetsbestämmelser.

Förslaget möjliggör också en ny byggnad inom fastigheten, avsikten är att denna ska tjäna som komplement för att undvika ombyggnadsbehov av huvudbyggnaden. Planområdet är beläget i Trollbäcken, på en udde i Drevviken och utgör fond för Kumla allé. Planarbetet sker med standardförfarande.

Bilagor
TJÄNSTESKRIVELSE_antagande_kumlaherrgård_undertecknat.pdf
Kumla dpl_planbeskrivning_antagande.pdf
Kumla_dpl_plankarta_antagande.pdf
Kumla dpl_granskningsutlåtande.pdf

5 Information om avvikelse gällande Trädgårdsporten

Dnr 2015/SBF 0165

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Stadsbyggnadschef Sara Kopparberg informerar om att avvikelser har gjorts från kvalitetsprogrammet för detaljplanen Trädgårdsporten.

6 Information om Wättingestråket och busstorget

Dnr 2015/ KSM 0313

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till beslut
1. Informationen om uppstart av utveckling av busstorget noteras.

2. Resultat av Ekologigruppens utredning av sociala och rekreativa värden längs Wättingestråket noteras.

Beskrivning av ärendet
Ekologigruppen har tagit fram en utredning av ekologiska och rekreativa värden längs Wättingestråket tillsammans med strategier för hur vi kan stärka dessa värden. Samhällsbyggnadsförvaltningen presenterar en kort sammanfattning av rapporten, som blir ett underlag till arbetet med planprogrammet för Wättinge.

Bilagor
TJÄNSTESKRIVELSE_busstorget_underskrift.pdf

7 Uppdrag om framtagande av beslutsunderlag för Telegrafbergets naturreservat

Dnr 2015/KSM 0840

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till beslut
- Samhällsbyggnadsförvaltningen ges i uppdrag att upprätta ett förslag till beslut för bildande av Telegrafbergets naturreservat.

Beskrivning av ärendet
Telegrafbergsområdet på Tyresö-Brevikshalvön har höga värden för naturskyddet för friluftslivet. Området är i kommunens översiktsplan utpekat som ett ekologiskt särskilt känsligt område med avseende på att markerna utgör tillrinningsområde för Ällmora träsk. Sjön har en bra vattenkvalitet. I kommunens grönstruktursplan från 2014 anges hela området ha regionalt värde för naturvården. Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår att processen för bildande av Telegrafbergets naturreservat ska påbörjas.

Bilagor
Tjänsteskrivelse.pdf

8 Svar på ordförandeförslag om östra Tyresö

Dnr 2015/ KSM 0722

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till beslut
- Samhällsbyggnadsförvaltningen ges i uppdrag att inom ramen för arbetet med en ny översiktsplan föra en bred dialog med fastighetsägare och andra berörda parter kring en möjlig ny samhällsbyggnadsinriktning för Östra Tyresö, främst delarna Yttre Brevik samt Bergholm.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyreslens ordförande har lämnat ett förslag angående en ny dialog med boende om den framtida utvecklingen på de yttre delarna av Brevikshalvön samt delar av sydöstra Tyresö. Förslaget presenterar två olika modeller;
1. Enligt urspungsplanen (i linje med ÖP08) där VA och gator i alla delar inklusive Yttre Brevik byggs ut. Kommunen tar över huvudmannaskapet för vägar och gör samtidigt åtgärder för bättre trafiksäkerhet. Det ger förutsättningar för bättre och säkrare gång och cykel samt kollektivtrafik.

2. Enbart utbyggt VA i samband med att nya detaljplaner med större byggrätter tas fram. Huvudmannaskapet för vägar kvarstår hos vägföreningarna och kommunens trafiksäkerhetsåtgärder uteblir. Med denna modell kan större byggrätter ges och kommunalt VA byggas ut snabbare än i urspungsmodellen vilket ger viktiga miljöförbättringar snabbare än i ursprungsmodellen.

Bilagor
Ordförandeförslag ny dialog kring utvecklingen i Yttre Brevik samt delar av Sydöstra Tyresö.pdf
Samhällsbyggnadsförvaltningens svar Ordförandeförslag Östra Tyresö.pdf

9 Motion om en ny hälsoträdgård *

Dnr 2014/ KS 0503 001

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige
- Motionen anses besvarad.

Beskrivning av ärendet
Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet har inkommit med en motion som handlar om att starta Stockholms läns första hälsoträdgård i Tyresö. I motionen tas upp att personer med psykisk ohälsa ökar och att behoven av olika insatser för behandling, arbetsträning och rehabilitering blir större. Ett förslag är så kallad "grön rehabilitering".

Platsen för en hälsoträdgård behöver vara långsiktig (att odla tar tid och är svårt att flytta på) ha en viss storlek, tillgång till faciliteter så som toalett, vara rogivande/avskild samt lätt att nå. Kommunen tar vid upplåtselse av mark ut en kostnad för arrendet. Förvaltningen har fört samtal med Tyresö hälsoträdgård om olika platser men inte fått nödvändiga besked från föreningen för att gå vidare med någon plats. Även alternativet Alby har diskuterats.

Tyresö hälsoträdgård har indikerat att platsen för köksträdgården i Alby är för liten. Någon annan plats för en trädgård inom naturreservatet ses inte som möjligt att kombinera med övriga planer enligt utvecklingsplanen.

Bilagor
Motion om att starta Stockholms Läns första Hälsoträdgård i Tyresö.pdf
Hälsoträdgård svar motion.pdf
GAN § 73 Yttrande hälsoträdgård.pdf
KFN § 81 Tjänsteskrivelse, Hälsoträdgård i Tyresö.pdf
SN § 1082 Motionssvar.pdf

10 Revidering av renhållningsordningen med avfallsföreskrifter *

Dnr 2015/ KSM 0771.450

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige
- Förslag till reviderad lokal renhållningsordning med avfallsföreskrifter för Tyresö kommun fastställs.

- Lokal renhållningsordning med avfallsföreskrifter för Tyresö kommun träder i kraft 1 januari 2016.

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige fastställde den 2012-04-19, en lokal renhåll­ningsordning med föreskrifter för avfallshanteringen i Tyresö kommun. Ett förslag till reviderad renhållnings­ordning har arbetats fram av renhållnings­avdelningen.

Förslaget innebär mindre ändringar av föreskrifterna med anledning av behovshämtningen av hushållsavfall och matavfallsinsamlingen som införts i kommunen sedan den förra renhållningsordningen antagits. Förslaget innehåller även lokal anpassning kring tillkommande stationär sopsugsanläggning i Norra Tyresö centrum.

De föreslagna ändringarna i renhållningsordningen har bedömts vara av sådan begränsad omfattning som berörs av miljöbalken 15 kap, 15 §, 2 st, vilket innebär att föreskrifterna kan fastställas av kommunfullmäktige utan föregående samråd och utställningsförfarande.

Bilagor
Tjänsteskrivelse signerad.pdf

11 Remissvar om spårväg syd

Dnr 2015/KSM 0768.510

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Remiss av Stockholms läns landstings Spårväg syd besvaras med Södertörnskommunernas gemensamma yttrande samt med Tyresö kommuns yttrande.

Beskrivning av ärendet
Länsstyrelsen har berett kommunen tillfälle att yttra sig över förslag till Spårväg syd. Tyresö kommun ger ett Södertörnsgemensamt svar samt ett eget svar från kommunen.

Bilagor
Remiss - Samrad sparvag syd.PDF
Inbjudan till samråd.pdf
Spårväg syd Tyresö tjän och yttrande.pdf

12 Samrådsyttrande om detaljplan Gudö 13:1 samt 15:1

Dnr 2015/ KSM 0873

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Remiss av Haninges kommuns samråd om detaljplan för Gudö 13:1 med flera, besvaras med Samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande.

Beskrivning av ärendet
Haninge kommun har under sommaren genomfört samråd om detaljplan 13:1 m.fl. På grund av oavsiktligt fel har inbjudan till samråd samt handlingar inte skickats till Tyresö kommun. Tyresö kommun har nu fått möjlighet att yttra sig om detaljplanen.

Bilagor
Haninge DP Gudö Tjänsteskrivelse.pdf
Haninge DP Gudö Yttrande.pdf
Samråd följebrev från Haninge kommun.pdf
Planbeskrivning.pdf
Plankarta.pdf
Planuppdrag, PU från Haninges KS 20120423.pdf
Planuppdrag, PU från Haninges KS 20140526.pdf

13 Synpunkter på flisplats i Skrubba

Dnr 2015/ KSM 0870.427

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till beslut
- Samhällsbyggnadsförvaltningens synpunkter framförs till Stockholms stad som utskottet för miljö- och samhällsbyggnadsfrågors egna.

Beskrivning av ärendet
Stockholms stad har meddelat att de har för avsikt att upplåta mark för flisning av ris i Skrubba.

Tyresö kommuns ambition är sedan länge att i nära samverkan med Nacka kommun och Stockholms stad gemensamt utveckla området i Skrubbatriangeln till godo för boende och verksamheter i alla tre kommunerna.

Från Tyresö kommuns sida har vi lyft fram ett antal olika förslag på hur det aktuella markområdet kan utvecklas. Stockholm, Nacka och Tyresö har ett gemensamt uppdrag att utveckla dessa förslag i en programförklaring för hur marken kan användas i nordöstra Skrubba. Detta ska redovisas för LÄSK-gruppen den 17 december.

Bilagor
Synpunkter på flisplats i Skrubba.pdf

14 Information gällande utbyggnad av dagvattendammar

Dnr 2015/SBF 0167

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
VA-renhållningschef Bertil Eriksson informerar om arbetet med utbyggnad av dagvattendammar.

15 Inventering av enskilda avlopp

Dnr 2015/SBF 0175

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
VA-r enhållningschef Bertil Eriksson redogör för inventering av avlopp.

16 Rapporter

Dnr 2015/SBF 0012

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Samhällsbyggnadsförvaltningens månadsrapport och ekonomisk rapport.

Bilagor
Månadsrapport November.pdf
Uppföljning av budget SBF okt.pdf

17 Anmälan av delegationsbeslut 2015

Dnr 2015/SBF 0003

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Beslut fattade på delegation redovisas i bifogad bilaga.

Bilagor
Kopia av Delegationsbeslut - bilaga för mark - 20150919 - 20151109.pdf

18 Meddelanden

Dnr 2015/SBF 0011

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets meddelanden bifogas i ärendet.

Bilagor
MEDDELANDE Skansenstugan.pdf
MEDDELANDE Tyresö 1_540.pdf

§157 Information om pågående entreprenader i Tyresö Kommun

Dnr 2015/SBF 0139

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Byggprojektledare Johan Wigstrand informerar om pågående entreprenader i kommunen.

Beslut/Protokollsutdrag
§157_prot_20151125.pdf (166 kb)

§158 Planbesked för Tyresö 1:295

Dnr 2015/KSM 0622

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
- Kommunstyrelsens miljö- och samhällsbyggnadsutskott bedömer att det inte är lämpligt att pröva möjligheterna att göra en ny detaljplan för fastigheten Tyresö 1:295 på Apelvägen 13 i Strand för att möjliggöra styckning av fastigheten.

Beskrivning av ärendet
Ägaren till fastigheten Tyresö 1:295 på Apelvägen 13 i Strand inkom till kommunen i september 2015 med en förfrågan om att ändra detaljplanen för fastigheten för att göra det möjligt att stycka den i två delar.

Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att det inte är lämpligt att göra en ny plan för att möjliggöra styckning av fastigheten. Detta med hänsyn till de stora nivåskillnaderna. Dessutom uppfylls inte kommunens riktlinjer för minsta fastighetsstorlek om 3000 kvm för styckning i Strand då fastigheten endast är 2935 kvm.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Planbesked Tyresö 1;295.pdf

§159 Granskning av nytt detaljplaneförslag för Agaten 32

Dnr 2014/KSM 0796

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
1. Granskningshandlingarna för ny detaljplan för Agaten 32 med byggrätt för tre parhus godkänns.

2. Samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att ställa ut planförslaget för granskning.

Jäv
Marie Åkesdotter (MP) anmäler jäv.

Beskrivning av ärendet
Samhällsbyggnadsförvaltningen i Tyresö kommun har upprättat ett förslag till detaljplan för Agaten 32 i Öringe. Förslaget innebär ändrad byggrätt inom planområdet för att kunna ersätta en befintlig villa med tre nya parhus, anpassade till tomtens topografi. Förslaget bedöms kunna bidra till en varierad bostadsstruktur till kommundelen. Planarbetet sker med standardförfarande. Exploateringsavtal och kvalitetsprogram upprättas.

Bilagor
TJÄNSTESKRIVELSE_granskning_Agaten32_undertecknat.pdf
Agaten 32_Planbeskrivning.pdf
2015-10-16 PM Dagvatten Agaten 32 Rev B.pdf
Agaten dpl_samrådsredgorelse.pdf
Kvalitetsprogram Agaten 2015_1116.pdf
Rasriskutredning Agaten 32_rev2_2015-10-20.pdf
Agaten 32_plankarta_granskning NY.pdf

§160 Antagande av detaljplan för Kumla herrgård

Dnr 2014/KSM 1061

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- En ny detaljplan för Kumla herrgård antas med ändrad användning, skyddsbestämmelser för huvudbyggnaden samt nybyggnadsrätt.

Marie Åkesdotter (MP) deltar inte i beslutet.

Reservation
Anita Mattsson (S) lämnar en skriftlig reservation för den socialdemokratiska gruppens räkning (se bilaga).

Beskrivning av ärendet
Samhällsbyggnadsförvaltningen i Tyresö kommun har upprättat ett förslag till detaljplan för Kumla herrgård. Herrgården är av stort kulturhistoriskt värde. Förslaget innebär att användningen ändras från bostäder till service, handel, kontor, konferens och tillfällig övernattning (C1K1,). Byggnaden ges skyddsbestämmelser och marken ges varsamhetsbestämmelser.

Förslaget möjliggör också en ny byggnad inom fastigheten, avsikten är att denna ska tjäna som komplement för att undvika ombyggnadsbehov av huvudbyggnaden. Planområdet är beläget i Trollbäcken, på en udde i Drevviken och utgör fond för Kumla allé. Planarbetet sker med standardförfarande.

Ordförandeförslag
Ordförande Fredrik Saweståhl (M) yrkar avslag till Anita Mattssons yrkande.

Yrkande
Anita Mattsson (S) yrkar att ny byggrätt och ny reservparkering utgår, samt att användningen K (Kontor) stryks ur förslaget.

Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på Anita Mattssons (S) yrkande och finner att utskottet har valt att avslå yrkandet.

Anita Mattsson (S) begär votering. Röstordningen fastställs. Den som yrkar avslag röstar ja och den som yrkar bifall röstar nej. Resultat av voteringen utfaller med fem ja, tre nej och en avstår (se bilaga).

Ordförande finner att miljö- och samhällsbyggnadsutskottet har beslutat i enlighet med Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag.

Bilagor
TJÄNSTESKRIVELSE_antagande_kumlaherrgård_undertecknat.pdf
Kumla dpl_planbeskrivning_antagande.pdf
Kumla dpl_granskningsutlåtande.pdf
Kumla_plankarta_antagande2 NY.pdf

§161 Information om avvikelse gällande Trädgårdsporten

Dnr 2015/SBF 0165

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Stadsbyggnadschef Sara Kopparberg informerar om att avvikelser har gjorts från kvalitetsprogrammet för detaljplanen Trädgårdsporten.

Beslut/Protokollsutdrag
§161_prot_20151125.pdf (166 kb)

§162 Information om Wättingestråket och busstorget

Dnr 2015/KSM 0313

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
1. Informationen om uppstart av utveckling av busstorget noteras.

2. Resultat av Ekologigruppens utredning av sociala och rekreativa värden längs Wättingestråket noteras.

Beskrivning av ärendet
Ekologigruppen har tagit fram en utredning av ekologiska och rekreativa värden längs Wättingestråket tillsammans med strategier för hur vi kan stärka dessa värden. Samhällsbyggnadsförvaltningen presenterar en kort sammanfattning av rapporten, som blir ett underlag till arbetet med planprogrammet för Wättinge.

Bilagor
TJÄNSTESKRIVELSE_busstorget_underskrift.pdf
6965_Huvudrapport_Wattingestraket_151116_mid.pdf

§163 Uppdrag om framtagande av beslutsunderlag för Telegrafbergets naturreservat

Dnr 2015/KSM 0840

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
- Samhällsbyggnadsförvaltningen ges i uppdrag att upprätta ett förslag till beslut för bildande av Telegrafbergets naturreservat.

Beskrivning av ärendet
Telegrafbergsområdet på Tyresö-Brevikshalvön har höga värden för naturskyddet för friluftslivet. Området är i kommunens översiktsplan utpekat som ett ekologiskt särskilt känsligt område med avseende på att markerna utgör tillrinningsområde för Ällmora träsk. Sjön har en bra vattenkvalitet. I kommunens grönstruktursplan från 2014 anges hela området ha regionalt värde för naturvården. Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår att processen för bildande av Telegrafbergets naturreservat ska påbörjas.

Bilagor
Tjänsteskrivelse.pdf

§164 Svar på ordförandeförslag om östra Tyresö

Dnr 2015/KSM 0722

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
- Samhällsbyggnadsförvaltningen ges i uppdrag att inom ramen för arbetet med en ny översiktsplan föra en bred dialog med fastighetsägare och andra berörda parter kring en möjlig ny samhällsbyggnadsinriktning för Östra Tyresö, främst delarna Yttre Brevik samt Bergholm.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyreslens ordförande har lämnat ett förslag angående en ny dialog med boende om den framtida utvecklingen på de yttre delarna av Brevikshalvön samt delar av sydöstra Tyresö. Förslaget presenterar två olika modeller;
1. Enligt urspungsplanen (i linje med ÖP08) där VA och gator i alla delar inklusive Yttre Brevik byggs ut. Kommunen tar över huvudmannaskapet för vägar och gör samtidigt åtgärder för bättre trafiksäkerhet. Det ger förutsättningar för bättre och säkrare gång och cykel samt kollektivtrafik.

2. Enbart utbyggt VA i samband med att nya detaljplaner med större byggrätter tas fram. Huvudmannaskapet för vägar kvarstår hos vägföreningarna och kommunens trafiksäkerhetsåtgärder uteblir. Med denna modell kan större byggrätter ges och kommunalt VA byggas ut snabbare än i urspungsmodellen vilket ger viktiga miljöförbättringar.

Bilagor
Ordförandeförslag ny dialog kring utvecklingen i Yttre Brevik samt delar av Sydöstra Tyresö.pdf
Samhällsbyggnadsförvaltningens svar Ordförandeförslag Östra Tyresö.pdf

§165 Motion om en ny hälsoträdgård

Dnr 2014/KS 0503.001

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Motionen anses besvarad.

Reservation
Anita Mattsson (S) lämnar en blank reservation för den socialdemokratiska gruppens räkning.
Marie Åkesdotter (MP) lämnar en blank reservation.

Protokollsanteckning
Marcus Obligado (V) hade röstat bifall om han hade varit tjänstgörande.

Beskrivning av ärendet
Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet har inkommit med en motion som handlar om att starta Stockholms läns första hälsoträdgård i Tyresö. I motionen tas upp att personer med psykisk ohälsa ökar och att behoven av olika insatser för behandling, arbetsträning och rehabilitering blir större. Ett förslag är så kallad "grön rehabilitering".

Platsen för en hälsoträdgård behöver vara långsiktig (att odla tar tid och är svårt att flytta på) ha en viss storlek, tillgång till faciliteter så som toalett, vara rogivande/avskild samt lätt att nå. Kommunen tar vid upplåtselse av mark ut en kostnad för arrendet. Förvaltningen har fört samtal med Tyresö hälsoträdgård om olika platser men inte fått nödvändiga besked från föreningen för att gå vidare med någon plats. Även alternativet Alby har diskuterats.

Tyresö hälsoträdgård har indikerat att platsen för köksträdgården i Alby är för liten. Någon annan plats för en trädgård inom naturreservatet ses inte som möjligt att kombinera med övriga planer enligt utvecklingsplanen.

Ordförandeförslag
Fredrik Saweståhl (M) anser att motionen ska anses besvarad.

Yrkande
Anita Mattsson (S) yrkar bifall till motionen. Marie Åkesdotter (MP) instämmer i bifallsyrkandet.

Beslutsgång
Ordförande ställer besvarandeyrkandet mot bifallsyrkandet och finner att utskottet har valt att anse motionen besvarad.

Bilagor
Motion om att starta Stockholms Läns första Hälsoträdgård i Tyresö.pdf
GAN § 73 Yttrande hälsoträdgård.pdf
KFN § 81 Tjänsteskrivelse, Hälsoträdgård i Tyresö.pdf
SN § 1082 Motionssvar.pdf
Hälsoträdgård svar motion ny 151124.pdf

§166 Revidering av renhållningsordningen med avfallsföreskrifter

Dnr 2015/KSM 0771.450

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen
1. Förslag till reviderad lokal renhållningsordning med avfallsföreskrifter för Tyresö kommun fastställs.

2. Lokal renhållningsordning med avfallsföreskrifter för Tyresö kommun träder i kraft 1 januari 2016.

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige fastställde den 2012-04-19, en lokal renhåll­ningsordning med föreskrifter för avfallshanteringen i Tyresö kommun. Ett förslag till reviderad renhållnings­ordning har arbetats fram av renhållnings­avdelningen.
Förslaget innebär mindre ändringar av föreskrifterna med anledning av behovshämtningen av hushållsavfall och matavfallsinsamlingen som införts i kommunen sedan den förra renhållningsordningen antagits. Förslaget innehåller även lokal anpassning kring tillkommande stationär sopsugsanläggning i Norra Tyresö centrum.

De föreslagna ändringarna i renhållningsordningen har bedömts vara av sådan begränsad omfattning som berörs av miljöbalken 15 kap, 15 §, 2 st, vilket innebär att föreskrifterna kan fastställas av kommunfullmäktige utan föregående samråd och utställningsförfarande.

Bilagor
Tjänsteskrivelse signerad.pdf
Förslag renhållningsordning Tyresö kommun_2016.pdf
renhallningsordning_med_kommentarer.pdf

§167 Remissvar om spårväg syd

Dnr 2015/KSM 0768.510

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Remiss av Stockholms läns landstings Spårväg syd besvaras med Södertörnskommunernas gemensamma yttrande samt med Tyresö kommuns yttrande.

Beskrivning av ärendet
Länsstyrelsen har berett kommunen tillfälle att yttra sig över förslag till Spårväg syd. Tyresö kommun ger ett Södertörnsgemensamt svar samt ett eget svar från kommunen.

Bilagor
Remiss - Samrad sparvag syd.PDF
Inbjudan till samråd.pdf
Tyresö Kommuns eget yttrande.pdf
Yttrande Spårväg syd Södertörnsgemensamt 151026.pdf
Tjänsteskrivelse.pdf

§168 Samrådsyttrande om detaljplan Gudö 13:1 samt 15:1

Dnr 2015/KSM 0873

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Remiss av Haninges kommuns samråd om detaljplan för Gudö 13:1 med flera, besvaras med Samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande.

Beskrivning av ärendet
Haninge kommun har under sommaren genomfört samråd om detaljplan 13:1 m.fl. På grund av oavsiktligt fel har inbjudan till samråd samt handlingar inte skickats till Tyresö kommun. Tyresö kommun har nu fått möjlighet att yttra sig om detaljplanen.

Bilagor
Haninge DP Gudö Tjänsteskrivelse.pdf
Haninge DP Gudö Yttrande.pdf
Samråd följebrev från Haninge kommun.pdf
Planbeskrivning.pdf
Plankarta.pdf
Planuppdrag, PU från Haninges KS 20120423.pdf
Planuppdrag, PU från Haninges KS 20140526.pdf

§169 Synpunkter på flisplats i Skrubba

Dnr 2015/KSM 0870.427

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
- Samhällsbyggnadsförvaltningens synpunkter framförs till Stockholms stad som utskottet för miljö- och samhällsbyggnadsfrågors egna.

Beskrivning av ärendet
Stockholms stad har meddelat att de har för avsikt att upplåta mark för flisning av ris i Skrubba.

Tyresö kommuns ambition är sedan länge att i nära samverkan med Nacka kommun och Stockholms stad gemensamt utveckla området i Skrubbatriangeln till godo för boende och verksamheter i alla tre kommunerna.

Från Tyresö kommuns sida har vi lyft fram ett antal olika förslag på hur det aktuella markområdet kan utvecklas. Stockholm, Nacka och Tyresö har ett gemensamt uppdrag att utveckla dessa förslag i en programförklaring för hur marken kan användas i nordöstra Skrubba. Detta ska redovisas för LÄSK-gruppen den 17 december.

Bilagor
Synpunkter på flisplats i Skrubba.pdf

§170 Information gällande utbyggnad av dagvattendammar

Dnr 2015/SBF 0167

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
VA-renhållningschef Bertil Eriksson informerar om arbetet med utbyggnad av dagvattendammar.

 

Beslut/Protokollsutdrag
§170_prot_20151125.pdf (166 kb)

§171 Inventering av enskilda avlopp

Dnr 2015/SBF 0175

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
VA- och renhållningschef Bertil Eriksson redogör för inventering av avlopp.

Beslut/Protokollsutdrag
§171_prot_20151125.pdf (165 kb)

§172 Rapporter

Dnr 2015/SBF 0012

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Samhällsbyggnadsförvaltningens månadsrapport och ekonomisk rapport.

Bilagor
Månadsrapport November.pdf
Uppföljning av budget SBF okt.pdf
VA-R nov15.pdf

§173 Anmälan av delegationsbeslut 2015

Dnr 2015/SBF 0003

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Beslut fattade på delegation redovisas i bifogad bilaga.

Bilagor
Kopia av Delegationsbeslut - bilaga för mark - 20150919 - 20151109.pdf

§174 Meddelanden

Dnr 2015/SBF 0011

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets meddelanden bifogas i ärendet.

Bilagor
MEDDELANDE Skansenstugan.pdf
MEDDELANDE Tyresö 1_540.pdf