Din position: Hem > Stockholms stad > Exploateringsnämnden > Sammanträde 2015-01-29

Sammanträde 2015-01-29

Datum
Klockan
17:00
Plats
Bråvallasalen, Stadshuset

1 Val av justerare och tid för justering

2 Frågor för beredning och information från kontoret

3 Anmälan av inkomna skrivelser till exploateringsnämnden

4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom exploateringskontoret

5 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

6 Remiss av Boverkets rapport 2014:22 - Expertfunktion för byggskador. Anmälan av svar på remiss

7 Remiss av Boverkets rapport Individuell mätning och debitering vid ny- och ombyggnad. Anmälan av svar på remiss

8 Val av ledamöter till stadsbyggnadsnämndens och exploateringsnämndens gemensamma funktionshinderråd för åren 2015-2018

10 Markanvisning för bostäder och cykelgarage inom fastigheten Södermalm 4:1 i Södermalm till Wallenstam AB

11 Markanvisning för bilhandel samt överenskommelse om exploatering med försäljning av del av fastigheten Akalla 4:1 inom kv Salo i Akalla till Din Bil Stockholm Söder AB

12 Överenskommelse om exploatering med försäljning för bostäder inom del av fastigheten Akalla 4:1 (Kista Gård 3) i Kista till Fabege Storstockholm AB. Genomförandebeslut

13 Överenskommelse om exploatering med försäljning för bostäder inom del av fastigheten Akalla 4:1 (Kista Gård 2) till Peab Bostad AB. Genomförandebeslut

14 Markanvisning för bostäder inom fastigheten Södermalm 2:8 i Södermalm till Byggnadsfirman Erik Wallin AB

15 Programarbete för Älvsjö Örby i stadsdelarna Älvsjö, Örby, Örby Slott och Hagsätra. Reviderat utredningsbeslut

16 Markanvisning för bostadsändamål inom fastigheterna Allgunnen 3-5, 8-9 och Enskede Gård 1:1 i Årsta till AB Stockholmshem (Årstastråket etapp 3)

17 Tyngdpunkt Farsta, programarbete och samverkansorganisation. Reviderat utredningsbeslut

18 Markanvisning för bostäder inom fastigheten Sköndal 2:1 i Sköndal till Stena Fastigheter Stockholm AB

19 Markanvisning för studentbostäder inom Fastigheten Gubbängen 1:1 i Gubbängen till Åke Sundvall Projekt AB

20 Markanvisning för skridsko- och bandyhall inom fastigheterna Gubbängen 1:1 och Tallkrogen 1:1 i Tallkrogen till fastighetsnämnden

21 Överenskommelse om exploatering med försäljning, för bostadsändamål inom del av fastigheten Gubbängen 1:1 i Gubbängen med Veidekke Bostad AB och Gallinula Nord ekonomisk förening

22 Ändrade villkor för markanvisning samt överenskommelse om exploatering med tomträttsupplåtelse med Einar Mattsson Projekt AB avseende del av Vasastaden 1:16 i Hagastaden inom Norrmalm, Stockholms kommun Överenskommelse om exploatering med överlåtelse av mark med Einar Mattsson Projekt AB och Veidekke Bostad AB inom delar av Vasastaden 1:16 i Hagastaden inom Norrmalm, Stockholms kommun

23 Vägledning om industri- och annat verksamhetsbuller. Remiss från Naturvårdsverket. Industri- och annat verksamhetsbuller vid planläggning och bygglovsprövning av bostäder. Remiss från Boverket. Anmälan av svar på remisser

24 Anmälan av svar på remiss gällande Boverkets allmänna råd (2015:xx) om friyta för fritidshem, förskolor, skolor eller liknande verksamhet med tillhörande konsekvensutredning m.m.

25 Anmälan av svar på remiss gällande giftfri miljö - strategi för Stockholms län

26 Upphandling av ramavtal för tekniska konsulter

27 Markanvisning för bostäder inom fastigheterna Ordenskapitlet 10, Åkeshov 1:1 och Oldmästaren 19 i Nockebyhov till AB Familjebostäder

Dnr: E2011-513-01934

Bordades den 11 december 2014, pkt 11

28 Nacka tingsrätts dom angående tomträttsavgäld för fastigheten Jakob Större 18 på Norrmalm

Dnr: E2012-5141-947

Sekretess enligt 19 kap 9 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Sekretessbelagt av exploateringsnämnden.

29 Sammanträdestider för exploateringsnämndens strategiutskott

§1 Val av justerare och tid för justering

§2 Frågor för beredning och eventuell information från kontoret

§3 Anmälan av inkomna skrivelser till exploaterings-nämnden

§4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom exploateringskontoret, Dnr E2015-00014

§5 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor, Dnr E2014-00008

§6 Remiss av Boverkets rapport 2014:22 - Expertfunktion för byggskador. Anmälan av svar på remiss, Dnr E2014-02891

§7 Remiss av Boverkets rapport Individuell mätning och debitering vid ny- och ombyggnad. Anmälan av svar på remiss, Dnr E2014-02832

§8 Val av ledamöter till stadsbyggnadsnämndens och exploateringsnämndens gemensamma funktionshinderråd för åren 2015-2018, Dnr E2014-02657

§10 Markanvisning för bostäder och cykelgarage inom fastigheten Södermalm 4:1 i Södermalm till Wallenstam AB, Dnr E2014-02521

§11 Markanvisning för bilhandel samt överenskommelse om exploatering med försäljning av del av fastigheten Akalla 4:1 inom kv. Salo i Akalla till Din Bil Stockholm Söder AB, Dnr E2014-02849

§12 Överenskommelse om exploatering med försäljning för bostäder inom del av fastigheten Akalla 4:1 (Kista Gård 3) i Kista till Fabege Storstockholm AB. Genomförandebeslut, Dnr E2010-513-01433

§13 Överenskommelse om exploatering med försäljning för bostäder inom del av fastigheten Akalla 4:1 (Kista Gård 2) till Peab Bostad AB. Genomförandebeslut, Dnr E2010-513-00561

§14 Markanvisning för bostäder inom fastigheten Södermalm 2:8 i Södermalm till Byggnadsfirman Erik Wallin AB, Dnr E2011-513-00921

§15 Programarbete för Älvsjö Örby i stadsdelarna Älvsjö, Örby, Örby Slott och Hagsätra. Reviderat utredningsbeslut, Dnr E2013-511-01810

§16 Markanvisning för bostadsändamål inom fastigheterna Allgunnen 3-5, 8-9 och Enskede Gård 1:1 i Årsta till AB Stockholmshem (Årstastråket etapp 3), Dnr E2014-01713

§17 Tyngdpunkt Farsta, programarbete och samverkansorganisation. Reviderat utredningsbeslut, Dnr E2011-511-00430

§18 Markanvisning för bostäder inom fastigheten Sköndal 2:1 i Sköndal till Stena Fastigheter Stockholm AB, Dnr E2013-513-00356

§19 Markanvisning för studentbostäder inom Fastigheten Gubbängen 1:1 i Gubbängen till Åke Sundvall Projekt AB, Dnr E2015-00203 (E2009-513-01920)

§20 Markanvisning för skridsko- och bandyhall inom fastigheterna Gubbängen 1:1 och Tallkrogen 1:1 i Tallkrogen till fastighetsnämnden, Dnr E2014-02897

§21 Överenskommelse om exploatering med försäljning, för bostadsändamål inom del av fastigheten Gubbängen 1:1 i Gubbängen med Veidekke Bostad AB och Gallinula Nord ekonomisk förening, Dnr E2015-00202 (E2012-04560)

§22 Ändrade villkor för markanvisning samt överenskommelse om exploatering med tomträttsupplåtelse med Einar Mattsson Projekt AB avseende del av Vasastaden 1:16 i Hagastaden inom Norrmalm, Stockholms kommun, dnr E2014-02926

Överenskommelse om exploatering med överlåtelse av mark med Einar Mattsson Projekt AB och Veidekke Bostad AB inom delar av Vasastaden 1:16 i Hagastaden inom Norrmalm, Stockholms kommun, dnr E2014-02926

§23 Vägledning om industri- och annat verksamhetsbuller. Remiss från Naturvårdsverket. Industri- och annat verksamhetsbuller vid planläggning och bygglovsprövning av bostäder. Remiss från Boverket. Anmälan av svar på remisser, dnr E2014-02706

§24 Anmälan av svar på remiss gällande Boverkets allmänna råd (2015:xx) om friyta för fritidshem, förskolor, skolor eller liknande verksamhet med tillhörande konsekvensutredning m.m, Dnr E2014-02872

§25 Anmälan av svar på remiss gällande giftfri miljö ­ strategi för Stockholms län, Dnr E2014-02587

§26 Upphandling av ramavtal för tekniska konsulter, Dnr E2014-02920

§27 Markanvisning för bostäder inom fastigheterna Ordenskapitlet 10, Åkeshov 1:1 och Oldmästaren 19 i Nockebyhov till AB Familjebostäder, Dnr E2011-513-01934

Bordades den 11 december 2014, pkt 11

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)
Beslut/Protokollsutdrag
protut27.pdf (237 kb)

§28 Nacka tingsrätts dom angående tomträttsavgäld för fastigheten Jakob Större 18 på Norrmalm, Dnr E2012-5141-947

Sekretess anligt 19 kap 9 § Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Sekretessbelagt av exploateringsnämnden

Beslut/Protokollsutdrag
protut28.pdf (265 kb)

§29 Sammanträdestider för exploateringsnämndens strategiutskott, Dnr E2015-00133