Din position: Hem > Stockholms stad > Exploateringsnämnden > Sammanträde 2017-12-07

Sammanträde 2017-12-07

Datum
Klockan
17:00
Plats
Kristallen, Hantverkargatan 3 D

1 Val av justerare och tid för justering

2 Frågor för beredning och information från kontoret

3 Anmälan av inkomna skrivelser till exploateringsnämnden

4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom exploateringskontoret

5 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

6 Anmälan av minnesanteckningar från exploateringsnämndens möte med rådet för funktionshinderfrågor

7 Sammanträdestider för exploateringsnämndens strategiråd 2018 (A)

8 Anmälan av ekonomisk uppföljning, november 2017 (A)

10 Ombyggnad av Tekniska nämndhuset, Klamparen 7. Genomförandebeslut (A + Fsk + Sbk + Mf + Tk)

11 Att konkurrensutsätta Stockholmshusen. Motion (2017:46) av Erik Slottner (KD). Svar på remiss (A)

12 Program för ett tryggare och säkrare Stockholm, Stockholms stads trygghets- och säkerhetsprogram 2018-2021. Svar på remiss (A)

13 Förslag till Länsplan för regional transportinfrastruktur i Stockholms län 2018-2029. Anmälan av svar på remiss (A)

14 Förslag till nationell plan för transportsystemet 2018-2029. Anmälan av svar på remiss (A)

15 Yttrande i mål Ö 2332-17 angående återställande av försutten tid (A)

16 Mark- och miljödomstolens dom angående tomträttsavgäld för fastigheten Aura 2 i Stockholm (M&V)

Dnr: E2017-03796

OJ

Sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen 19 kap. 9 §. Sekretessbelagt av exploateringsnämnden

17 Förvärv av fastigheterna Famnen 6 och Dussinet 2 i Bromma från Bromma församling (M&V)

18 Förslag till beslut om inrättande av Norra Igelbäckens naturreservat i Järfälla kommun. Anmälan av svar på remiss (PU)

19 Exploateringsavtal samt markanvisning och försäljning av tillskottsmark för bostäder inom Bromstensstaden. Markanvisning för skola till SISAB. Genomförandebeslut etapp 2. Reviderat genomförandebeslut etapp 1. Reviderat inriktningsbeslut för hela Bromstensstaden (PU)

Dnr: E2017-03553

Spånga-Tensta stdf


Ärendet utgår

20 Markanvisning för bostadsändamål inom fastigheten Kälvesta 3:1 m.fl. i Kälvesta till AB Svenska Bostäder. Inriktningsbeslut (PU)

Dnr: E2017-00727

Hässelby-Vällingby stdf

21 Överenskommelse om exploatering med försäljning, för bostäder inom fastigheten Nockebyhov 2:22 i Nockebyhov med Lindbäcks Boende AB. Genomförandebeslut (PU)

22 Markanvisning för förskola inom del av fastigheten Bällsta 1:9 i Bällsta till Skolfastigheter i Stockholm AB (SISAB) (PU)

Dnr: E2017-00595

Bromma stdf
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

23 Markanvisning för bostäder inom del av fastigheterna Åkeshov 1:1 och Ulvsunda 1:1 i Åkeslund till AB Svenska Bostäder (PU)

Dnr: E2017-03962

Bromma stdf
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

24 Markanvisning för bostäder inom fastigheten Masugnen 1 och Gjutmästaren 3 i Ulvsunda Industriområde till SSM Fastigheter AB och Svenska Hem i Bromma Mark IV AB. Utredningsbeslut (PU)

25 Överenskommelse om exploatering med försäljning, för bostäder inom del av fastigheten Sätra 2:1 i Bredäng med ÅSF2 och Åke Sundvall i Stockholm AB (PU)

Dnr: E2015-00156

Skärholmens stdf
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

26 Markanvisning för bostäder och skolor inom fastigheten Johanneshov 1:1 i Johanneshov till Taksprånget AB, Mandel Fastigheter AB, L&L Riksby Fastigheter AB, Thörnblom Fastighets AB, Keyser Fastigheter AB, Svenska Hem i Bromma, Primula samt SISAB (PU)

27 Markanvisning för vård- och omsorgsboende, trygghetsboende, skola samt förskola inom fastigheten Hemsystern 1 i Högdalen till Micasa Fastigheter i Stockholm AB tillsammans med Skolfastigheter i Stockholm AB SISAB (PU)

Dnr: E2017-02998

Enskede-Årsta-Vantörs stdf
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

28 Markanvisning för bostäder inom fastigheten Hålkälen 1 i Bandhagen till Bertil Strömberg Fastighets AB (PU)

29 Överenskommelse om exploatering med försäljning och tomträtt, för bostäder inom fastigheten Hammarbyhöjden 1:1 i Hammarbyhöjden med Byggnadsfirman Erik Wallin AB och AB Svenska Bostäder. Genomförandebeslut (PU)

30 Överenskommelse om exploatering med försäljning, för handel inom del av fastigheten Sköndal 2:1 i Sköndal med Axfood Sverige AB, projekt Sandåkravägen. Godkännande av ersättning för dödning av tomträtt för fastigheten Klockelund 1 i Farsta med Hortus AB (Plantagen Sverige AB). Genomförandebeslut (PU)

31 Överenskommelse om exploatering med tomträtt, för bostäder och förskolor inom fastigheterna Farsta 2:1, Väddö 1, Dalarö 1 och Rindö 1 i Farsta med AB Familjebostäder och Skolfastigheter i Stockholm AB, SISAB. Genomförandebeslut (PU)

32 Slutredovisning av utbyggnad för bostadsändamål och förskola inom fastigheten Sandhamn 1 m.fl. i Farsta med JM, Familjebostäder och Turako Fastighetsutveckling (PU)

Dnr: E2017-03950

Fasta stdf
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

33 Markanvisning för bostäder inom del av fastigheten Farsta 2:1 i Fagersjö till AB Familjebostäder (PU)

Dnr: E2017-03668

Farsta stdf
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

34 Överlåtelse av överenskommelse om exploatering från Gyllenforsen fastigheter KB i Årstafältet, etapp 1 till HSB Stockholm ekonomisk förening (PU)

35 Markanvisning för bostäder, kontor och kommersiell verksamhet inom del av fastigheternaVasastaden 1:16 och 1:118 i Hagastaden, Norrmalm, till HSB Bostad AB (SP)

36 Markanvisning för bostadsändamål inom del av fastigheten Vasastaden 1:16 i Hagastaden, Norrmalm, till Stockholms Kooperativa Bostadsförening, SKB (SP)

37 Södermalm 7:78 m.fl. Fatbursparken. Reviderat genomförandebeslut (SP)

38 Markanvisning för bostäder inom fastigheten Hjorthagen 1:3 på Östermalm, Norra Djurgårdsstaden till AB Abacus Bostad (SP)

39 Förlikningsavtal med Servistik AB avseende Bygglogistikcenter Norra Djurgårdsstaden, Östermalm (SP)

40 Markanvisning för nöjesfält inom fastigheten Djurgården 1:15 på Östermalm till Aktiebolaget Gröna Lunds Tivoli (SP)

41 Laglighetsprövning av Exploateringsnämndens beslut 2017-09-21, § 37, om markanvisning för bostäder inom fastigheten Södermalm 9:1 på Södermalm till Olov Lindgren AB (SP)

42 Offentliga rum - förslag på komplettering till Framkomlighetsstrategin. Svar på remiss (M&T)

43 Integrerad barnkonsekvensanalys och dialog (M&T + Sbk + Tk + KuF)

45 Naturreservat för Rågsveds friområde. Beslut om samråd (PU + Sbk + Mf)

Dnr: E2017-03377

Enskede-Årsta-Vantörs stdf
Bordlagt den 9 november 2017, pkt 23

OJ


47 Markanvisning för bostäder inom del av fastigheten Älvsjö 1:1, Höstsådden 1, Långskylen 4, Rågrian 1, Rågröken 1, Rågskylen 1, Stubbneken 1 och Ärtåkern 1 i Hagsätra till Ikano Bostadsutveckling AB samt Ikano Bostad Hagsätra AB. Inriktningsbeslut (PU)

§1 Val av justerare och tid för justering

§2 Frågor för beredning och eventuell information från kontoret

§3 Anmälan av inkomna skrivelser till exploateringsnämnden

§4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom exploateringskontoret, Dnr E2017-00069

§5 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor, Dnr E2017-00745

§6 Anmälan av minnesanteckningar från exploateringsnämndens möte med rådet för funktionshinderfrågor, Dnr E2017-00745

§7 Sammanträdestider för exploateringsnämndens strategiråd 2018, Dnr E2017-03986

§8 Anmälan av ekonomisk uppföljning, november 2017, Dnr E2017-00363

§10 Ombyggnad av Tekniska nämndhuset, Klamparen 7. Genomförandebeslut, Dnr E2016-03598

§11 Att konkurrensutsätta Stockholmshusen. Motion (2017:46) av Erik Slottner (KD). Svar på remiss, Dnr E2017-02922

§12 Program för ett tryggare och säkrare Stockholm, Stockholms stads trygghets- och säkerhetsprogram 2018-2021. Svar på remiss, Dnr E2017-03350

§13 Förslag till Länsplan för regional transportinfrastruktur i Stockholms län 2018-2029. Anmälan av svar på remiss, Dnr E2017-03014

§14 Förslag till nationell plan för transportsystemet 2018-2029. Anmälan av svar på remiss, Dnr E2017-03015

§15 Yttrande i mål Ö 2332-17 angående återställande av försutten tid, Dnr E2017-03865

§16 Mark- och miljödomstolens dom angående tomträttsavgäld för fastigheten Aura 2 i Stockholm, Dnr E2017-03796

§17 Förvärv av fastigheterna Famnen 6 och Dussinet 2 i Bromma från Bromma församling, Dnr E2017-02850

§18 Förslag till beslut om inrättande av Norra Igelbäckens naturreservat i Järfälla kommun. Anmälan av svar på remiss, Dnr E2017-03559

§19 Exploateringsavtal samt markanvisning och försäljning av tillskottsmark för bostäder inom Bromstensstaden. Markanvisning för skola till SISAB. Genomförandebeslut etapp 2. Reviderat genomförandebeslut etapp 1. Reviderat inriktningsbeslut för hela Bromstensstaden, Dnr E2017-03553

§20 Markanvisning för bostadsändamål inom fastigheten Kälvesta 3:1 m.fl. i Kälvesta till AB Svenska Bostäder. Inriktningsbeslut, Dnr E2017-00727

§21 Överenskommelse om exploatering med försäljning, för bostäder inom fastigheten Nockebyhov 2:22 i Nockebyhov med Lindbäcks Boende AB. Genomförandebeslut, Dnr E2017-03990

§22 Markanvisning för förskola inom del av fastigheten Bällsta 1:9 i Bällsta till Skolfastigheter i Stockholm AB (SISAB), Dnr E2017-00595

§23 Markanvisning för bostäder inom del av fastigheterna Åkeshov 1:1 och Ulvsunda 1:1 i Åkeslund till AB Svenska Bostäder, Dnr E2017-03962

§24 Markanvisning för bostäder inom fastigheten Masugnen 1 och Gjutmästaren 3 i Ulvsunda Industriområde till SSM Fastigheter AB och Svenska Hem i Bromma Mark IV AB. Utredningsbeslut, Dnr E2016-03208

§25 Överenskommelse om exploatering med försäljning, för bostäder inom del av fastigheten Sätra 2:1 i Bredäng med ÅSF2 och Åke Sundvall i Stockholm AB, Dnr E2015-00156

§26 Markanvisning för bostäder och skolor inom fastigheten Johanneshov 1:1 i Johanneshov till Taksprånget AB, Mandel Fastigheter AB, L&L Riksby Fastigheter AB, Thörnblom Fastighets AB, Keyser Fastigheter AB, Svenska Hem i Bromma, Primula samt SISAB, Dnr E2017-02045

§27 Markanvisning för vård- och omsorgsboende, trygghetsboende, skola samt förskola inom fastigheten Hemsystern 1 i Högdalen till Micasa Fastigheter i Stockholm AB tillsammans med Skolfastigheter i Stockholm AB SISAB, Dnr E2017-02998

§28 Markanvisning för bostäder inom fastigheten Hålkälen 1 i Bandhagen till Bertil Strömberg Fastighets AB, Dnr E2017-02046

§29 Överenskommelse om exploatering med försäljning och tomträtt, för bostäder inom fastigheten Hammarbyhöjden 1:1 i Hammarbyhöjden med Byggnadsfirman Erik Wallin AB och AB Svenska Bostäder. Genomförandebeslut, Dnr E2016-00937

§30 Överenskommelse om exploatering med försäljning, för handel inom del av fastigheten Sköndal 2:1 i Sköndal med Axfood Sverige AB, projekt Sandåkravägen. Godkännande av ersättning för dödning av tomträtt för fastigheten Klockelund 1 i Farsta med Hortus AB (Plantagen Sverige AB). Genomförandebeslut (PU), Dnr E2017-04040

§31 Överenskommelse om exploatering med tomträtt, för bostäder och förskolor inom fastigheterna Farsta 2:1, Väddö 1, Dalarö 1 och Rindö 1 i Farsta med AB Familjebostäder och Skolfastigheter i Stockholm AB, SISAB. Genomförandebeslut, Dnr E2017-04009

§32 Slutredovisning av utbyggnad för bostadsändamål och förskola inom fastigheten Sandhamn 1 m.fl. i Farsta med JM, Familjebostäder och Turako Fastighetsutveckling, Dnr E2017-03950

§33 Markanvisning för bostäder inom del av fastigheten Farsta 2:1 i Fagersjö till AB Familjebostäder, Dnr E2017-03668

§34 Överlåtelse av överenskommelse om exploatering från Gyllenforsen fastigheter KB i Årstafältet, etapp 1 till HSB Stockholm ekonomisk förening, Dnr E2017-03570

§35 Markanvisning för bostäder, kontor och kommersiell verksamhet inom del av fastigheterna Vasastaden 1:16 och 1:118 i Hagastaden, Norrmalm, till HSB Bostad AB, Dnr E2017-03879

§36 Markanvisning för bostadsändamål inom del av fastigheten Vasastaden 1:16 i Hagastaden, Norrmalm, till Stockholms Kooperativa Bostadsförening, SKB, Dnr E2017-03893

§37 Södermalm 7:78 m.fl. Fatbursparken. Reviderat genomförandebeslut, Dnr E2017-03982

§38 Markanvisning för bostäder inom fastigheten Hjorthagen 1:3 på Östermalm, Norra Djurgårdsstaden till AB Abacus Bostad, Dnr E2017-03917

§39 Förlikningsavtal med Servistik AB avseende Bygglogistikcenter Norra Djurgårdsstaden, Östermalm, Dnr E2017-03993

§40 Markanvisning för nöjesfält inom fastigheten Djurgården 1:15 på Östermalm till Aktiebolaget Gröna Lunds Tivoli, Dnr E2017-04001

§41 Laglighetsprövning av Exploateringsnämndens beslut 2017-09-21, § 37, om markanvisning för bostäder inom fastigheten Södermalm 9:1 på Södermalm till Olov Lindgren AB, Dnr E2017-02767

§42 Offentliga rum - förslag på komplettering till Framkomlighetsstrategin. Svar på remiss, Dnr E2017-03483

§43 Integrerad barnkonsekvensanalys och dialog, Dnr E2017-03669

§45 Naturreservat för Rågsveds friområde. Beslut om samråd Bordlagt den 9 november 2017, pkt 23, Dnr E2017-03377

§47 Markanvisning för bostäder inom del av fastigheten Älvsjö 1:1, Höstsådden 1, Långskylen 4, Rågrian 1, Rågröken 1, Rågskylen 1, Stubbneken 1 och Ärtåkern 1 i Hagsätra till Ikano Bostadsutveckling AB samt Ikano Bostad Hagsätra AB. Inriktningsbeslut, Dnr E2017-03951