Din position: Hem > Stockholms stad > Farsta stadsdelsnämnd > Sammanträde 2007-08-23

Sammanträde 2007-08-23

Datum
Klockan
18:00
Plats
Gubbängsskolans aula, Gubbängsvägen 63-69, Gubbängen

Öppet forum kl 18.00 till ca kl 18.30
Medborgarna är välkomna att ställa frågor och disku Läs mer...tera med politikerna i stadsdelsnämnden.

Sammanträdet börjar efter det öppna forumet, tidigast kl 18.30.

1 Val av justerare, tid för protokollsjustering

2 Utseende av ny vice ordförande i sociala delegationen

3 Ändrat datum för stadsdelsnämndens sammanträde i oktober 2007

5 Mindre parkinvesteringsåtgärder – inriktningsärende

6 Gemensam upphandling av ramavtal för köp av enstaka vårdplatser inom omsorgen om funktionshindrade enligt SoL och LSS

7 Uppföljning av utförare i kundvalsmodellen för hemtjänst i ordinärt boende i Stockholms stad – Hökarängens hemtjänst

8 Uppföljning av utförare i kundvalsmodellen för hemtjänst i ordinärt boende i Stockholms stad – Farsta södra hemtjänst

9 Uppföljning av utförare i kundvalsmodellen för hemtjänst i ordinärt boende i Stockholms stad – Stiftelsen Stora Sköndals hemtjänst

10 Ansökan till länsstyrelsen om stimulansbidrag till projektet ”Förstärkt stöd till anhöriga som hjälper och vårdar närstående”

11 Ansökan hos brottsförebyggande rådet om medel till projektet ”Trygg i Farsta”

12 Svar på skrivelse (s) om seminarium om folkhälsa och förebyggande arbete

15 Ekonomisk månadsrapport för juni och juli 2007

REMISSÄRENDEN – YTTRANDEN

16 Stockholms stads äldreplan 2007-2011 – Yttrande till kommunstyrelsen

17 Införande av kundvalssystem för vård- och omsorgsboenden inom äldreomsorgen – Yttrande till kommunstyrelsen

18 Riktlinjer för handläggning av ärenden enligt SoL och LSS inom äldreomsorgen – Yttrande till kommunstyrelsen

19 Översyn av resursfördelningssystemet för omsorgen om personer med funktionsnedsättning; nytt schablonsystem – Yttrande till kommunstyrelsen

20 Reviderad modell för fördelning av medel till stadsdelsnämndernas stadsmiljöverksamhet – Yttrande till kommunstyrelsen

21 Inrättande av Jobbtorg i Stockholm – Yttrande till kommunstyrelsen

22 Införandestrategi för Intelligent stöd för anpassning av hastigheten (ISA) – Yttrande till kommunstyrelsen

23 Motion (s) om avgifter vid exponering av det offentliga rummet – Yttrande till kommunstyrelsen

24 SL:s förslag till trafikförändringar 2008 – Yttrande till trafik- och renhållningsnämnden

25 Ansökan från Stiftelsen Stora Sköndal om ändring av nuvarande tillstånd – Yttrande till länsstyrelsen

ANMÄLNINGSÄRENDEN

26 Beslut i länsrätten angående yrkandet om inhibition av beslutet om avveckling av Västbodaskolan

27 Beslut i kammarrätten angående begärt prövningstillstånd avseende länsrättens avslag på inhibitionsyrkandet avseende beslutet om avveckling av Västbodaskolan

28 Tillsyn av särskilt boende, Stora Sköndals sjukhem, enheterna 9 och 10, Skogsbyn – Rapport från länsstyrelsen

29  Anmälan av till länsstyrelsen rapporterade ej verkställda beslut den 30 juni 2007

TILLÄGG TILL UTSÄND FÖREDRAGNINGSLISTA

29 a Anmälan om nedskrivning av osäkra fordringar 2007

30 Hökarängens närvårdcentral – Rapport från Stockholms Läns Äldrecentrum

32 Länsstyrelsens beslut avseende ansökan om medel för projektet ”Istället för kontaktfamilj/person – BALANS”

33 Länsstyrelsens beslut avseende ansökan om medel för projektet ”Lokala föräldravandringar i Farsta”

34 Stadsdelsnämndens protokoll 2007-05-21

35 Stadsdelsnämndens protokoll 2007-06-14

36 Övriga anmälningsärenden samt delegationsbeslut enligt förteckning

37 Stadsdelsdirektören informerar

SLUTEN DEL AV SAMMANTRÄDET

39 Gemensam upphandling av platser vid sommargårdar (kollo) 2008 och 2009 för samtliga stadsdelsnämnder i Stockholms stad

42 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § föräldrabalken (FB)

43 Anmälan om behov av särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 9 § föräldrabalken (FB)

45 Yttrande till Länsstyrelsen i Stockholms län i enskilt ärende gällande Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

46 Sociala delegationens protokoll 2007-06-15, 2007-07-12 och 2007-08-10

Mötesinformation

Ledamöter
Holm, Birgitta (m) ordförande
Sandell, Gunnar (s) vice ordförande
Isacsson, Lennart (m)
Gottfridsdotter-Nilsson, Eva (m)
Fredholm, Arne (m) t o m § 2
Jäderlind, Anna (m) t o m § 21
Boškovic, Vladan (fp)
Fredriksson, Bertil (kd)
Fehrnström, Anita (s)
Lekberg, Karin (s)
Cebrian, Juan Carlos (s)
Welroos, Magnus (v)
Slimane, Patrik (mp)

Tjänstgörande ersättare
Lundberg, Peter (m) fr o m § 3
Dahnell, Bengt (m) fr o m § 22

Ersättare
Lundberg, Peter (m)
Dahnell, Bengt (m)
Levén, Marianne (m)
Andersson, Leif-Åke (m)
Bjurström, Roland (m)
Bäcklin, Thomas (fp)
Karlsson, Tuula (s)
Wikner, Harry (s)
Etyang, Godfrey (s)
Larsson, Malin (v)

Tjänstemän
Stadsdelsdirektör Ulla Thorslund, avdelningscheferna Annica Dominius, Siw Lideståhl, Per-Ove Mattsson, Inger Norman, Lena Rabe, Peter Svensson. Inger Blomqvist, Jan Ekman, Stefan Tengbom och Pia Sundqvist, nämndsekreterare.

Personalföreträdare
David Eklind, Kommunal, Görel Byh, SKTF

Utses att justera Birgitta Holm (m) och Gunnar Sandell (s)

Dag för justering 29 augusti 2007

Paragrafnr 1 – 36 varav paragrafnr 29-36 under sluten del av sammanträdet.

Antal blad 47 varav blad nr 40-47 under sluten del av sammanträdet.

Inledningsvis överlämnade nämnden en blomma till ledamoten Arne Fredholm och framförde sina varma gratulationer med anledning av hans nyligen inträffade 50-årsdag.

Gunnar Sandell (s) väckte en ordningsfråga med anledning av sent utskickade ärenden. Han påtalade att det är mycket angeläget att ledamöter och ersättare får handlingarna i god tid och meddelade att den socialdemokratiska gruppen därför vill bordlägga samtliga sent utskickade ärenden utom ekonomisk månadsrapport för juli. Stadsdelsdirektören beklagade det inträffade och förklarade att handlingarna hädanefter inte ska skickas ut så sent.

§1 Utseende av ny vice ordförande i sociala delegationen

Beslut

 1. Stadsdelsnämnden godkänner Gunnar Sandells (s) avsägelse som vice ordförande i nämndens sociala delegation.

 2. Nämnden utser Harry Wikner (s) till ny vice ordförande i sociala delegationen. Beslutet gäller tills vidare.

 3. Omedelbar justering

Ärendet

Gunnar Sandell (s) har den 15 juni 2007 avsagt sig uppdraget som vice ordförande i sociala delegationen, men kvarstår som ledamot.

Socialdemokraternas partigrupp i stadsdelsnämnden har föreslagit att Gunnar Sandell befrias från uppdraget som vice ordförande i sociala delegationen och att nämnden istället utser ledamoten i sociala delegationen Harry Wikner (s) till ny vice ordförande.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2007-08-07.

Dnr 002-397/2007

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Anna Jäderlind, ordförande i sociala delegationen, tackade Gunnar Sandell för hans insatser som vice ordförande och hälsade Harry Wikner välkommen till det nya uppdraget.

§2 Ändrat datum för stadsdelsnämndens sammanträde i oktober 2007

Beslut

Stadsdelsnämnden beslutar om ändrat sammanträdesdatum under hösten 2007 enligt följande.

Stadsdelsnämndens sammanträde torsdag 18 oktober utgår eftersom det sammanfaller med kommunfullmäktiges budgetsammanträde 18-19 oktober.

Stadsdelsnämnden sammanträder istället tisdag 16 oktober.

Ärendet

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2007-08-07.

Dnr 002-448/2007

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§3 Yttrande till länsrätten angående överklagande av beslutet om avveckling av Västbodaskolan

Beslut

 1. Stadsdelsnämnden beslutar att som inlaga till Länsrätten i Stockholms län inge och åberopa det av stadsledningskontorets juridiska avdelning upprättade förslaget till yttrande.

 2. Omedelbar justering.

Ärendet

Farsta stadsdelsnämnd beslutade 26 april 2007 att avveckla Västbodaskolan fr o m 1 augusti 2007. Beslutet har överklagats hos Länsrätten i Stockholms län, som nu har begärt ett yttrande från stadsdelsnämnden.

Stadsledningskontorets juridiska avdelning har på förvaltningens uppdrag granskat överklagandet och upprättat ett förslag till yttrande. Med hänvisning till juridiska avdelningens yttrande föreslår förvaltningen att stadsdelsnämnden tillbakavisar överklagandet av beslutet att avveckla Västbodaskolan.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2007-08-20.

Dnr 403-295/2007.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Den socialdemokratiska gruppen anmälde att man inte deltar i beslutet eftersom jäv förelåg, då gruppens samtliga ledamöter och ersättare återfinns bland dem som har överklagat. Ordföranden konstaterade att nämnden inte krävde att den socialdemokratiska gruppen lämnade sammanträdeslokalen när ärendet behandlades.

Patrik Slimane (mp) anmälde ett särskilt uttalande som Magnus Welroos (v) instämde i.

Särskilt uttalande

Patrik Slimane (mp) och Magnus Welroos (v)

Juridiska avdelningen konstaterar att det är beslutets laglighet som ska prövas, inte dess lämplighet. Beslutet att lägga ner Västbodaskolan är i allt väsentligt ett lagligt beslut som korrekt har handlagts enligt de lagar och bestämmelser som finns.

Däremot strider beslutet att lägga ner Västbodaskolan mot konventioner, föreskrifter och sunt förnuft. Konventioner, föreskrifter och handlingsprogram skall peka ut riktingen för det demokratiska arbetet och försöka fånga upp det strömningar och idéer som ännu inte har blivit lag. Det är också dessa dokument som vi politiker i dialogen med medborgarna gärna talar om och använder för att övertyga medborgarna om våra idéers värde.

Nedläggningsbeslutet är lagligt och därför finns inte utrymmer för överklagande. Men det är ett olyckligt beslut som allvarligt minskar medborgarnas tilltro till det demokratiska systemet - som i grunden skall spegla medborgarnas åsikter.

En rak, ärlig och respektfull dialog med möjlighet till inflytande, om än aldrig så liten, hade sparat barnens, de vuxnas och personalens frustration, ilska och desperation.

§4 Mindre parkinvesteringsåtgärder – inriktningsärende

Beslut

Stadsdelsnämnden beslutar att nämndens resterande medel för mindre parkinvesteringar används på det sätt som föreslås i förvaltningens tjänsteutlåtande.

Ärendet

Av nämndens medel för mindre parkinvesteringar återstår ca. 0,25 mnkr. Förvaltningen föreslår att de resterande medlen används till inventering av träd i parken Olympiaplan samt ombyggnad av uttjänta parkvägar.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2007-08-08.

Dnr 305-455/2007

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§5 Gemensam upphandling av ramavtal för köp av enstaka vårdplatser inom omsorgen om funktionshindrade enligt SoL och LSS

Beslut

 1. Stadsdelsnämnden uppdrar åt socialtjänstförvaltningen att, för stadsdelsnämndens räkning, organisera och i administrativt hänseende genomföra upphandling av hem för vård och boende (HVB) och bostad med särskild service enligt SoL samt bostad med särskild service för barn och vuxna, korttidshem och daglig verksamhet enligt LSS, i syfte att träffa ramavtal för tiden 2009-01-01 – 2011-12-31, med möjlighet till förlängning på lika villkor i två år.

 2. Socialtjänstdirektören får i uppdrag att å nämndens vägnar teckna ramavtalen och under avtalstiden, å nämndens vägnar, besluta om och göra smärre justeringar.

 3. Socialtjänstförvaltningen får i uppdrag att bistå med samordning av uppföljning av ramavtalen samt att, tillsammans med juridiska avdelningen, efter samråd med berörd nämnd, bistå nämnden vid tvister angående ramavtalen.

 4. Socialtjänstförvaltningen får i uppdrag att utreda vilken typ av upphandlingsform som kan vara lämpligast och återkomma till stadsdelsnämnden med förslag i samband med ställningstagandet till förfrågningsunderlag.

 5. Socialtjänstdirektören får i uppdrag att besluta om tilldelning av kontrakt efter det att samtliga anbud utvärderats.

 6. Stadsdelsnämndens beslut överlämnas till socialtjänstförvaltningen för kännedom.

Ärendet

Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden deltar i en gemensam upphandling för att upphandla hem för vård eller boende (HVB) och bostad med särskild service enligt SoL samt bostad med särskild service för barn och vuxna, korttidshem och daglig verksamhet enligt LSS, i syfte att träffa ramavtal för tiden 2009-01-01 – 2011-12-31. Upphandlingen administreras av socialtjänstförvaltningen.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2007-07-05.

Dnr 105-404/2007

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§6 Uppföljning av utförare i kundvalsmodellen för hemtjänst i ordinärt boende i Stockholms stad – Hökarängens hemtjänst

Beslut

 1. Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens uppföljning.

 2. Uppföljningen överlämnas till äldreförvaltningen för kännedom.

 3. Nämnden anför därutöver följande.

Stadsdelsnämnden vill understryka vikten av att Äldrenämnden bör vidta åtgärder som kan förhindra de stora skillnader som sker mellan stadens mallar, USK’s brukarundersökning och inspektörernas uppföljning.

Ärendet

Den samlade bedömningen vid uppföljningen är att Hökarängens hemtjänst har en mycket bra struktur. De har väl utarbetade dokumentationsrutiner och personal med lång erfarenhet. Kompetensutveckling för personalen inom minneshandikapp och kost för äldre kommer att ske under hösten 2007 tillsammans med Farsta stadsdelsförvaltning.

Enheten har utarbetat kvalitetssystem för regelbunden uppföljning av verksamheten.

Det finns väl utarbetade rutiner kring anhöriganställningar.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2007-07-04.

Dnr 504-416/2007

Förslag till beslut

Ordförande Birgitta Holm (m), Vladan Boškovic (fp) och Bertil Fredriksson (kd) föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom förvaltningens förslag och lade därutöver fram ett eget förslag till beslut. I detta instämde Gunnar Sandell m fl (s), Magnus Welroos (v) och Patrik Slimane (mp).

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom det av samtliga partier framlagda förslaget.

§7 Uppföljning av utförare i kundvalsmodellen för hemtjänst i ordinärt boende i Stockholms stad – Farsta södra hemtjänst

Beslut

 1. Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens uppföljning.

 2. Uppföljningen överlämnas till äldreförvaltningen för kännedom.

 3. Nämnden anför därutöver följande.

Stadsdelsnämnden vill understryka vikten av att Äldrenämnden bör vidta åtgärder som kan förhindra de stora skillnader som sker mellan stadens mallar, USK’s brukarundersökning och inspektörernas uppföljning.

Ärendet

Den samlade bedömningen vid uppföljningen är att Farsta Södra hemtjänst har väl utarbetade rutiner inom områdena kontaktmannaskap, dokumentation, klagomålshantering, larm, nyckelhantering samt delegering från primärvården. Personalkontinuiteten är god och det finns en etnisk mångfald i gruppen.

Enheten kommer att profilera sig med spetskompetens inom området demenshandikapp. Kompetensutveckling inom området minneshandikapp för personalen har påbörjats och fortsätter under hösten 2007. Där utöver kommer utbildning i kost för äldre under hösten 2007 att genomföras för personalen.

Förbättringsmöjligheter finns inom området vad gäller överenskomna tider med brukaren. Enhetschefen har påbörjat arbetet med att utforma nya rutiner för detta. Enheten har ett utarbetat kvalitetssystem för regelbunden uppföljning av verksamheten.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2007-07-11.

Dnr 504-420/2007

Förslag till beslut

Ordförande Birgitta Holm (m), Vladan Boškovic (fp) och Bertil Fredriksson (kd) föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom förvaltningens förslag och lade därutöver fram ett eget förslag till beslut. I detta instämde Gunnar Sandell m fl (s), Magnus Welroos (v) och Patrik Slimane (mp).

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom det av samtliga partier framlagda förslaget.

§8 Uppföljning av utförare i kundvalsmodellen för hemtjänst i ordinärt boende i Stockholms stad – Stiftelsen Stora Sköndals hemtjänst

Beslut

 1. Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens uppföljning.

 2. Uppföljningen överlämnas till äldreförvaltningen för kännedom.

 3. Nämnden anför därutöver följande.

Stadsdelsnämnden vill understryka vikten av att Äldrenämnden bör vidta åtgärder som kan förhindra de stora skillnader som sker mellan stadens mallar, USK’s brukarundersökning och inspektörernas uppföljning.

Ärendet

Den samlade bedömningen vid uppföljningen av Stiftelsen Stora Sköndals hemtjänst är att personalkontinuiteten och den egna vårdfilosofin sammantaget ger en god och stabil grund för omsorgsarbetet. Det finns en etnisk mångfald i personalgruppen.

Kompetensutveckling för personalen inom minneshandikapp och kost för äldre kommer att ske under hösten 2007 tillsammans med Farsta stadsdelsförvaltning.

Utvecklingsmöjligheter finns vad gäller skriftliga rutiner och egenuppföljning. Detta arbete kommer enhetschef att påbörja under hösten 2007.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2007-07-11.

Dnr 504-421/2007

Förslag till beslut

Ordförande Birgitta Holm (m), Vladan Boškovic (fp) och Bertil Fredriksson (kd) föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom förvaltningens förslag och lade därutöver fram ett eget förslag till beslut. I detta instämde Gunnar Sandell m fl (s), Magnus Welroos (v) och Patrik Slimane (mp).

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom det av samtliga partier framlagda förslaget.

§9 Ansökan till länsstyrelsen om stimulansbidrag till projektet ”Förstärkt stöd till anhöriga som hjälper och vårdar närstående”

Beslut

 1. Stadsdelsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att hos länsstyrelsen ansöka om fortsatta stimulansbidrag till projektet Förstärkt stöd till anhöriga som vårdar och hjälper närstående 65 år och däröver, år 2.

 2. Nämnden ger förvaltningen i uppdrag att i samband med denna ansökan även lämna in tilläggsansökan avseende ett databaserat anhörigstöd, Action.

 3. Nämnden lägger förvaltningens delrapport avseende 2006 till handlingarna.

 4. Omedelbar justering.

Ärendet

Länsstyrelsen beviljade i september 2006 Farsta stadsdelsnämnd stimulansmedel för ett år till projektet ”Förstärkt stöd till anhöriga som vårdar och hjälper närstående”. Medlen används enligt inlämnad tvåårsplan i första hand till uppbyggnaden av infrastruktur för att varaktigt stärka anhörigstödet. Planeringen för år två är att fortsätta uppbyggnaden av anhörigstödet samt att starta Action, ett databaserat IT-stöd till äldre och deras anhöriga för ökad kvalitet i det dagliga livet.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2007-08-07.

Dnr 504-439/2007

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§10 Ansökan hos brottsförebyggande rådet om medel till projektet ”Trygg i Farsta”

Beslut

Stadsdelsnämnden ansöker hos brottsförebyggande rådet (brå) om bidrag till projektet Trygg i Farsta.

Ärendet

Syftet med det föreslagna projektet är att öka tryggheten och den informella sociala kontrollen på allmänna platser i Farsta samt att minska ungdomars normbrytande beteenden i form av vandalisering, misshandel och skadegörelse på gator och torg.

Genom att starta föräldravandringar i sex stadsdelar där vandrarna är lokalt förankrade och känner de boende hoppas förvaltningen kunna minska klotter, vandalisering och misshandel samt öka tryggheten för både vuxna och unga i närområdet.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2007-08-06.

Dnr 599-431/2007

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Patrik Slimane (mp) anmälde ett särskilt uttalande som övriga partier instämde i.

Särskilt uttalande

Patrik Slimane (mp), Birgitta Holm m fl (m), Vladan Boškovic (fp), Bertil Fredriksson (kd), Gunnar Sandell m fl (s) och Magnus Welroos (v)

Det kan vara så att andra medborgare än föräldrar är intresserade av ungdomarnas trygghet på gator och torg samt att misshandel och skadegörelse förhindras. Det är önskvärt att andra vuxna än föräldrar kan deltaga i ”föräldravandringarna”.

§11 Svar på skrivelse (s) om seminarium om folkhälsa och förebyggande arbete

Beslut

Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens svar.

Ärendet

I en skrivelse föreslår socialdemokraterna att ett seminarium anordnas om hur folkhälsoläget ser ut i stadsdelsområdet samt vilka sociala problem som finns i syfte att minska ohälsan och öka tryggheten.

I nämndens verksamhetsplan för 2007 finns ett antal pågående uppdrag som stödjer folkhälsoarbetet. Förvaltningen gör bedömningen att ett seminarium i den omfattning som föreslås inte är möjligt att genomföra under verksamhetsåret.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2007-08-07.

Dnr 506-320/2007

Förslag till beslut

Gunnar Sandell m fl (s) föreslog att ärendet skulle återremitteras.

Ordförande Birgitta Holm (m) föreslog att återremissyrkandet skulle avslås.

Beslutsgång

Ordföranden behandlade först yrkandet om återremiss och förklarade sig finna att ärendet skulle avgöras idag.

Nämnden ställde sig därefter bakom förvaltningens förslag.

Gunnar Sandell m fl (s) anmälde att man lämnar ärendet utan eget ställningstagande.

Patrik Slimane (mp) anmälde att han inte deltar i beslutet.

Reservation

Gunnar Sandell m fl (s)

Till förmån för återremissyrkandet.

§12 Svar på skrivelse (v) om bostadspolitiken

Beslut

Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens svar.

Ärendet

I skrivelse om bostadspolitiken ställer vänsterpartiet frågor om bl a antalet planerade hyresrätter och bostadsrätter i Farstaområdet. Stadsdelsförvaltningen har inhämtat information från exploateringskontoret av vilken det bl a framgår att antalet planerade hyresrätter med inflyttning under 2007 och 2008 uppgår till 688 stycken och att antalet planerade bostadsrätter med inflyttning under samma period uppgår till 588 stycken.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2007-07-02.

Dnr 004-353/2007

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§13 Delårsbokslut per 30 juni 2007

Beslut

Stadsdelsnämnden godkänner delårsbokslut per 30 juni 2007.

Ärendet

Med anledning av att skolorna överfördes till annan nämnd från 1 juli 2007 ska samliga stadsdelsnämnder upprätta bokslut för årets första sex månader.

Bokslutet visar att förbrukning för perioden är 101 % av nu gällande halvårsbudget. Med hänsyn taget till den budgetjustering på 14 mnkr som förväntas i samband med tertialrapport 2 blir förbrukningen mot budget ca 100 %.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2007-08-07.

Dnr 103-458/2007

Förslag till beslut

Gunnar Sandell m fl (s) föreslog, med instämmande av Magnus Welroos (v), att ärendet skulle bordläggas.

Ordförande Birgitta Holm (m) föreslog att bordläggningsyrkandet skulle avslås.

Beslutsgång

Ordföranden behandlade först yrkandet om bordläggning och förklarade sig finna att ärendet skulle avgöras idag.

Nämnden ställde sig därefter bakom förvaltningens förslag.

Reservation

Gunnar Sandell m fl (s) och Magnus Welroos (v)

Till förmån för bordläggningsyrkandet.

§14 Ekonomisk månadsrapport för juli 2007

Beslut

Stadsdelsnämnden godkänner den ekonomiska månadsrapporten för juni och juli 2007.

Ärendet

Prognosen visar att verksamheten kommer att rymmas inom givna budgetramar. Det underskott som uppstod inom avdelningen för individ- och familjeomsorg 2006 beräknas inte vara helt eliminerat 2007. Det beräknade underskott uppgår till ca 5 mnkr. Det kompenseras av ett överskott inom andra verksamheter, främst förskoleverksamheten där ett ökat barnantal ger ökade resurser vilka inte fullt behöver tas i anspråk. Äldreomsorgen ligger för närvarande på en för hög förbrukningstakt men bedöms genom åtgärder vid vissa enheter komma i fas under året och därmed uppnå budgetbalans.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2007-08-21.

Dnr 103-87/2007

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§15 Stockholms stads äldreplan 2007-2011

Yttrande till kommunstyrelsen

Beslut

 1. Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen.

 2. Omedelbar justering.

Ärendet

Äldreförvaltningen har utarbetat ett förslag till äldreplan för Stockholms stad för åren 2007-2011. Planen ska utgöra en kommungemensam plattform tillsammans med gällande lagar och med de övergripande inriktningsmål och prioriterade inriktningar som fastställts av kommunfullmäktige.

Förvaltningen anser att äldreomsorgsplanen är välskriven med målsättningar som är viktiga för äldreomsorgen. Det är angeläget att äldreomsorgen arbetar förebyggande och deltar aktivt i samhällsplaneringen genom uppsökande verksamhet, servicetjänster i form av vaktmästarservice, träffpunkter för äldre och frivilligverksamheter. Förvaltningen konstaterar dock att föreslagna satsningar inte ryms inom nämndens budgetram och förutsätter att hänsyn tas till detta i kommunfullmäktiges budgetbeslut.

Förvaltningen ser fram mot den gemensamma kvalitetsredovisning som kommer att finnas tillgänglig på stadens hemsida. Man påpekar att det är viktigt att se över varför stadsdelsförvaltningarnas egenuppföljning utifrån stadens mallar skiljer sig så markant från inspektörernas uppföljning och länsstyrelsens äldreskyddsombuds inspektioner.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2007-07-27.

Dnr 504-267/2007

Förslag till beslut

Gunnar Sandell m fl (s) föreslog att ärendet skulle återremitteras.

Ordförande Birgitta Holm (m) föreslog att återremissyrkandet skulle avslås.

Beslutsgång

Ordföranden behandlade först yrkandet om återremiss och förklarade sig finna att ärendet skulle avgöras idag.

Nämnden ställde sig därefter bakom förvaltningens förslag.

Gunnar Sandell m fl (s) anmälde att man inte deltar i beslutet.

§16 Införande av kundvalssystem för vård- och omsorgsboenden inom äldreomsorgen

Yttrande till kommunstyrelsen

Beslut

 1. Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen.

 2. Omedelbar justering.

Ärendet

Förvaltningen anser att förslaget till införande av valfrihetssystem för vård- och omsorgsboenden inom äldreomsorg är positivt. Man menar att det är bra att valet av boenden inte begränsas till en viss stadsdel men poängterar att många äldre vill bo i närområdet och att det måste finnas ett brett utbud lokalt. Förslaget att staden därför delas upp i fem geografiska områden är positivt. Det kan dock finnas svårigheter att få underlag för utformning av specifika profilboenden inom det geografiska området. Det är bra att korttidsvård, avlastning och växelvård undantas från valfrihetssystemet.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2007-07-20.

Dnr 504-305/2007

Förslag till beslut

Ordförande Birgitta Holm (m), Vladan Boškovic (fp) och Bertil Fredriksson (kd) föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom förvaltningens förslag.

Gunnar Sandell m fl (s) föreslog att nämnden inte skulle ställa sig bakom förvaltningens förslag och lade fram en egen text.

Patrik Slimane (mp) föreslog att nämnden delvis skulle ställa sig bakom förvaltningens förslag och lade därutöver fram en egen text.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden hade antagit hennes förslag.

Ordförande Birgitta Holm m fl (m), Vladan Boškovic (fp) och Bertil Fredriksson (kd) anmälde ett särskilt uttalande.

Magnus Welroos (v) anmälde ett särskilt uttalande.

Reservation

Gunnar Sandell m fl (s)

Att avslå stadsledningskontorets förslag med följande motivering

Vi ser inte att ärendet fokuserar på brukarna utan mera på driftsformer. Vi delar inte Stadsledningskontorets mål att alla enheter skall vara konkurrensutsatta inom en femårsperiod.

Vi saknar i likhet med nämndens pensionärsråd skrivningar om behovet att behålla viss del av verksamheten i kommunal regi för att kunna säkerställa valfriheten och utveckla kommunens kompetens inom området.

Vi ser även att om förslaget vinner gehör tas rätten att upphandla vård- och omsorgsboenden ifrån Stadsdelsnämnderna. Vi ser detta som ytterligare ett steg i det borgerliga målet att avskaffa stadsdelsnämnderna och med det invånarnas möjlighet att påverka och delta i demokratin.

Reservation

Patrik Slimane (mp)

- Att delvis godkänna förvaltningens förslag

- Att miljökrav ställs vid upphandlingen

- Att antidiskrimineringsklausuler införs vid upphandlingen

- Att förvaltningen utformar en utförlig plan för att kvalitetssäkra kundvalssystemet

Samt därutöver anföra

Ett införande av kundvalssystem för vård- och omsorgsboenden inom äldreomsorgen är positivt om det kan leda till ökad kvalité inom äldreomsorgen och en ökad anpassning till brukarnas individuella behov genom större valmöjligheter och profiler. Att ett kundvalssystem införs endast med ideologiska motiv att öka mångfalden är däremot tveksamt. Brukaren, den äldre, måste stå i fokus genom hela processen.

Det är positivt att konkurrensen inom valfrihetssystemet inte sker med priset utan med kvaliteten. Här finns alltså stora möjligheter att införa miljökrav och sociala krav vid upphandling av aktörer.


Avtalen ska även innehålla en antidiskrimineringsklausul av det slag som användes vid alla avtal under förra mandatperioden men som nu är borttagen. Antidiskrimineringsklausulen säkerställer att aktörerna inte åsidosätter mänskliga rättigheter i sin personalpolitik, till exempel genom att ha en fungerande jämställdhetsplan. Förvaltningen får därutöver uppdrag att utreda vilka övriga miljökrav som kan ställas i upphandlingarna av kundvalssystemet.

Som förvaltningen påpekar är det viktigt att information om kundvalssystemet når brukare, anhöriga och aktörer. Förslaget är dock vagt när det gäller hur informationen ska spridas. Här krävs tydlig individuell information till de äldre och/eller deras anhöriga. Många äldre kan ha svårt att ta till sig såväl information som att välja mellan olika utförare. Den nämnda kommunikationsplanen bör snarast upprättas och presenteras för nämndens ledamöter.

I förslaget finns ingen utförlig information om hur kundvalssystemet ska följas upp och kvalitetssäkras. Det är av yttersta vikt att systemet verkligen fungerar när det kommer igång och inte bara existerar av ideologiska skäl. En utförlig plan för kvalitetssäkran måste därför komplettera förslaget.

Särskilt uttalande

Birgitta Holm m fl (m), Vladan Boškovic (fp) och Bertil Fredriksson (kd)

Vi ser med tillfredställelse att det nu finns ett förslag till införande av kundvalssystem för vård- och omsorgsboenden. Förslaget innebär att äldre stockholmare som beviljats plats har rätt att välja boende i hela staden och även i andra kommuner. Den äldre gör sitt val utifrån de platser som finns lediga. Respekten för äldre människors integritet och självbestämmande kräver att valfrihet präglar utformningen av det stöd som ges. Om vi bättre ser till den enskilda människans verkliga behov möjliggörs såväl kvalitetsvinster som bättre ekonomiska prioriteringar.

Det är också bra att det införs möjlighet att kunna ställa sig i kö till ett boende som för tillfället är fullt och att i väntan på ledig plats kunna bo kvar hemma eller tillfälligt flytta till ett annat boende. Den möjligheten fanns inte tidigare.

Grunden för en riktig valfrihet är att det finns olika inriktningar att välja mellan. Då handlar det inte bara om huruvida den äldre vill bo i ett kommunalt äldreboende eller ett entreprenaddrivet. Det handlar också om att det finns en mångfald bland de privata utförarna. Just därför är ett pengsystem bra och just därför hade det också varit bra om Stockholms stad haft möjlighet att införa en modell med auktorisationsförfarande. Med dagens lagstiftning är detta inte möjligt enligt stadens juridiska avdelning och det är därför som en entreprenadupphandling bör ske.

Redan idag sker ram- upphandlingen av enstaka platser i stadsledningskontorets och äldreförvaltningens regi. Det är troligt att förutsättningarna för en större mångfald kan öka även inom entreprenadupphandlingarna om också dessa upphandlingar sker centralt. Det bör då finnas ett klart uttalat syfte att öka mångfalden.

Om entreprenadupphandlingarna flyttas från stadsdelsnämnderna till stadsledningskontoret är det synnerligen viktigt att det fortsatta arbetet sker i nära samarbete med berörda stadsdelsnämnder och att de aktivitetsplaner som beslutats i stadsdelsnämnderna är gällande såvida inte någon stadsdelsnämnd beslutar att revidera sin plan.

Eftersom staden precis som idag ska kunna säga upp avtal som inte efterlevs och stadsdelsnämnderna även fortsättningsvis kommer att ha yttersta ansvaret för äldreomsorgen är det viktigt att det även i framtiden finns kompetens och kunskap i staden om driften av vård- och omsorgsboenden och att stadsdelsnämnderna får förutsättningar att klara av uppgiften.

Ett av valfrihetssystemets viktigaste mål är att mångfalden ska öka. Den äldre ska ges tillgång till ett rikt utbud av olika utförare och inriktningar. På sikt välkomnar vi att initiativ tas av regeringen för att möjliggöra certifiering av utförare. Om omsorgsverksamheter kunde certifieras utifrån exempelvis liknande förutsättningar som friskolor prövas av Skolverket skulle omständliga upphandlingsprocesser kunna undvikas och större kontinuitet säkerställas, till gagn för både den enskilda äldre och staden som beställare.

För att kunna nyttja rätten att välja krävs dock att äldre och deras anhöriga får tydlig information om vilka erbjudanden som står till buds utifrån deras specifika hjälpbehov. Det är därför bra att alla aktörer inom kundvalssystemet ska finnas presenterade på ett lättillgängligt sätt. Vi delar äldreförvaltningens uppfattning att någon form av enklare brukarundersökning vid boendena bör genomföras för att enkelt kunna ge brukaren besked om exempelvis kvalitet och särskilda inriktningar.

En viktig förändring med det nya valfrihetssystemet är att aktörerna kommer att konkurrera utifrån kvalitet istället för pris. I en konkurrensutsatt verksamhet strävar alla aktörer, oavsett ägar- eller driftform, efter att överträffa sina mer framgångsrika konkurrenter. Utarbetade standardiserade kvalitetsmått och regelbundet genomförda kvalitetsmätningar kan stötta och driva på denna utveckling. Kundvalssystemet innebär också att stora och små aktörer blir mer jämspelta, vilket gynnar mångfalden.

För att arbetet med det nya valfrihetssystemet ska bli framgångsrikt krävs satsningar på information, utbildning och delaktighet. Kunskap om vad valfriheten innebär, både internt inom staden och externt till brukare och utförare, är en förutsättning för att nå acceptans för systemet.

Särskilt uttalande

Magnus Welroos (v)

Vänsterpartiet anser att ärendet inte lägger medborgarens behov främst.

Vänsterpartiet anser inte att äldre ska behöva leta efter boenden med kvalité. Våra medborgare ska känna sig trygga i att kvalitén är hög oavsett vilket boende man kommer till den dag då det behovet uppstår. Vi anser att äldreomsorgen ska drivas i kommunal regi för att säkerställa utbudet av kvalitet i vården oavsett i vilken kommun eller stadsdel man befinner sig.

§17 Riktlinjer för handläggning av ärenden enligt SoL och LSS inom äldreomsorgen

Yttrande till kommunstyrelsen

Beslut

Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen.

Ärendet

Förvaltningen anser att förslaget till riktlinjer är väl genomarbetat utifrån gällande lagstiftning, föreskrifter och riktlinjer. Även den enskildes rätt till insatser som stärker självbestämmandet, den egna förmågan och delaktighet lyfts fram. Förvaltningen anser dock att vissa förtydliganden behöver göras vad gäller socialtjänstlagen, handläggning av ärenden samt stöd och hjälp för den som bor i ordinärt boende och särskilt boende.

Det kompletterande förslaget till riktlinjer är mer omfattande och generöst än de riktlinjer som används för närvarande, bl a avseende rätten till trygghetslarm, städning varannan vecka, inköp i närmaste livsmedelsbutik. Detta innebär att riktlinjerna blir kostnadsdrivande och att insatserna inte ryms inom nämndens budgetram. Förvaltningen förutsätter att hänsyn tas till detta i kommunfullmäktiges budgetbeslut.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2007-07-20.

Dnr 504-332/2007

Förslag till beslut

Gunnar Sandell m fl (s) föreslog, med instämmande av Magnus Welroos (v), att ärendet skulle återremitteras.

Ordförande Birgitta Holm (m) föreslog att återremissyrkandet skulle avslås.

Beslutsgång

Ordföranden behandlade först yrkandet om återremiss och förklarade sig finna att ärendet skulle avgöras idag.

Nämnden ställde sig därefter bakom förvaltningens förslag.

Gunnar Sandell m fl (s) och Magnus Welroos (v) anmälde att man inte deltar i beslutet.

§18 Översyn av resursfördelningssystemet för omsorgen om personer med funktionsnedsättning; nytt schablonsystem

Yttrande till kommunstyrelsen

Beslut

 1. Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen.

 2. Omedelbar justering.

Ärendet

Förslaget avser den andra etappen av översynen av resursfördelningssystemet för omsorgen om personer med funktionsnedsättning. Det tar upp vilken ersättning som skall gälla i de nya ersättningsnivåerna, på vilket sätt nivåbedömningarna skall utföras samt förslag och konsekvensbeskrivningar utifrån kommunfullmäktiges principbeslut.

Förvaltningen ser positivt på det nya förslaget och menar samtidigt att det är bra att utredningen föreslår att effekterna föreslås följas upp under 2009 då man ser det faktiska resultatet efter första året.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2007-08-02.

Dnr 505-413/2007

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§19 Reviderad modell för fördelning av medel till stadsdelsnämndernas stadsmiljöverksamhet

Yttrande till kommunstyrelsen

Beslut

 1. Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande med följande tillägg som svar på remissen.

 2. Omedelbar justering.

Det justerade parkmarkstalet viktas i proportionen 10:2 i förhållande till naturmarkstalet.

Naturmarken är en minst lika viktig del som parkmarken. Svenska städer har många grönområden om man jämför internationellt. Skogarnas biologiska kvalitet är oftast högre i städerna än på andra håll en bit utanför städerna eller på landsbygden. Skogar i tätorter och tätortsnära skogar täcker en yta som är större än den totala arealen skyddad skog i Sverige. Dessa, relativt sett, redan höga värden, kan förstärkas med rätt skötsel av naturmarken. Därför måste naturmarkens skötsel öka i förhållande till parkmarkens.

Ärendet

En reviderad modell för resursfördelning har utarbetats med anledning av att den förändrade ansvarsfördelningen mellan stadsdelsnämnderna och facknämnderna. Det föreslås att medlen till stadsdelsnämnderna fördelas i två block: ”grönområdesskötsel” och ”övrig stadsmiljö”.

Förvaltningen anser att den föreslagna fördelningsmodell är bra men att blocket ”övrig stadsmiljö” utgör en för stor del av totala potten.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2007-07-26.

Dnr 305-414/2007

Förslag till beslut

Patrik Slimane (mp) föreslog, med instämmande av övriga partier, att nämnden skulle ställa sig bakom förvaltningens förslag och lade därutöver fram en egen text.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom det av samtliga partier framlagda förslaget.

§20 Inrättande av Jobbtorg i Stockholm

Yttrande till kommunstyrelsen

Beslut

 1. Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen.

 2. Omedelbar justering.

Ärendet

Stadsledningskontoret föreslår att fem Jobbtorg, varav ett i Vantör, inrättas i staden från den 1 januari 2008. Jobbtorgen ska förstärka stadens insatser för att minska kostnaderna för försörjningsstöd.

Förvaltningen ser positivt på förslaget, inte minst ambitionen att effektivisera stödet till arbetslösa genom ett utökat och väl integrerat samarbete mellan arbetsförmedling, kommun, organisationer, näringsliv och försäkringskassa. Förvaltningen föreslår att Jobbtorg Sydost delvis specialiseras på att utveckla stödet till långtidsarbetslösa ungdomar och att det placeras vid Gullmarsplan för att lätt kunna nås av de flesta i området.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2007-08-06.

Dnr 500-339/2007

Förslag till beslut

Ordförande Birgitta Holm (m), Vladan Boškovic (fp) och Bertil Fredriksson (kd) föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom förvaltningens förslag.

Gunnar Sandell m fl (s) föreslog, med instämmande av Magnus Welroos (v), att nämnden delvis skulle ställa sig bakom förvaltningens förslag och lade därutöver fram en egen text.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden hade antagit hennes förslag.

Patrik Slimane (mp) anmälde ett särskilt uttalande.

Reservation

Gunnar Sandell m fl (s) och Magnus Welroos (v)

Vi bifaller delvis förvaltningens förslag samt anför;

Alla människor har en inneboende vilja att leva sitt liv på egna premisser; att klara sig själv och inte vara beroende av andra. Från samhällets sida är det viktigt att stödja och förstärka den enskildes förmåga att finna vägar till självständighet och egen försörjning. Utgångspunkten måste vara att människor både vill och kan ta ansvar för sin egen försörjning. Att alla människor vill arbeta. Att endast ställa krav utan att ge möjligheter är ingen lösning på de arbetslösas problem. Kort sagt har arbetslinjen två sidor; å ena sidan handlar det om skyldigheten att stå till arbetsmarknadens förfogande och vara beredd att göra sin insats, och å andra sidan handlar det om den enskildes rätt till ett fullgott arbete. Detta stöds av en aktiv arbetsmarknadspolitik som syftar till arbete åt alla.

Den politik som innebär kraftiga nedskärningar på arbetsmarknadspolitiska åtgärder, är att frångå arbetslinjen.

Enligt förslaget ska jobbtorgen vara en gemensam ingång för arbetsmarknadsåtgärder för de olika målgrupper som staden arbetare med. Vi tycker att det borgerliga förslaget går ut på att i första hand minska försörjningsstödet istället för att verkligen skapa förutsättningar för flera att komma ut på arbetsmarknaden. Vi menar att det är en omöjlighet att klumpa ihop så stora och olika grupper människor och förvänta sig en positiv utveckling. För många av dessa grupper t.ex ungdomar krävs det ett mer individualiserat, lokal stöd. Det samma gäller nyanlända SFI studerande

Vi anser att det är en självklarhet att det är arbetslinjen som gäller men vi tror inte att piskan är rätt redskap- Det måste finnas lösningar som är väl ampassade till de olika målgrupperna och individerna.

Det är viktigt att poängtera att för många i de olika målgrupperna är närhet mycket viktigt, Med förslaget om inrättandet av 5 jobbtorgen i Stockholm kringgås närhetsprincipen och det försvåras ytterligare av det indragna SL kortet. Hur ska målgruppen resa till jobbtorgen?

Vi Efterlyser diverse aktörer inklusive de bra exampel som redan finns i staden. Något som vi inte kan sia om eftersom de som redan jobbar med detta idag och uppvisar gott resultat antagligen läggs nere då den samlade kompetensen går förlorad.

Återigen har båda Försäkringskassan och Arbetsmarknadsverket omorganiserats. Det gör att det är svårt att veta hur de kommer att samarbeta med jobbtorgen i framtiden.

Vad det gäller finansiering av jobbtorgen ser vi inget tillskott av extra pengar utan det kommer att finansieras från resurser som idag finns i SDN och många gånger är otillräckliga och från flyktingmottagning. Detta kommer att urholka det arbete som idag ger positiva resultat i SDN.

Tanken med jobbtorg är dock god. Bra att samordna olika aktörer under samma tak, även om staden aldrig kan tvinga dit af och fk. Det är synd att jobbtorgen ska ersätta de lokala arbetssökarverksamheterna. Det finns många framgångsrika lokala projekt.

Ärendet andas att de lokala politikerna i sdn fråntas makten att besluta över arbetsmarknadsverksamheter i sitt eget stadsdelsområde - att allt ska vara centralt. Ytterligare ett steg i avvecklingen av stadsdelsnämnderna.

Det framgår också av ärendet att jobbgarantin inte alls innebär en garanti om jobb eller utbildning som utlovades innan valet utan endast en garanti om en handlingplan. Det är ett av de större val sveken!

Särskilt uttalande

Patrik Slimane (mp)

Förslaget om att inrätta jobbtorg i Stockholm är ett i grunden positivt förslag om att samordna stadens och statens arbete för att öka andelen självförsörjande medborgare. Förslaget bygger dock i allt för hög grad på ett antagande att det är den enskilda människans ”fel” att hon/han inte har ett arbete. Förslaget har allt för många piskor och för få morötter, till exempel när man beskriver de skyldigheter de jobbsökande har och vilka ”konsekvenser” det blir av att inte delta aktivt.

Jobbtorget måste säkerställa att reglerna för de arbetssökandena är flexibla och går att anpassa efter individens behov.

Trots att vi har lagar mot diskriminering och bevis för att diskriminerande strukturer utgör ett betydande hinder på arbetsmarknaden saknas detta perspektiv helt i förslaget om inrättande av jobbtorg. Eftersom målgrupperna för jobbtorgen i högre grad riskerar att råka ut för diskriminering bör detta innebära att jobbtorgen aktivt arbetar mot diskriminerande strukturer på arbetsmarknaden samt att kompetens kring diskriminering och dess mekanismer säkerställs hos personalen på jobbtorgen.

Skolverkets statistik visar att andelen fullföljande SFI-elever i Stockholm är lägst i landet och även att Stockholm satsar mindre än en tredjedel så mycket pengar per heltidsstuderande inom SFI som t ex Göteborg. Kvaliteten på SFI och lärarnas status behöver höjas, och det görs framför allt med mer resurser. En nära koppling mellan yrkeskunskap, arbetslivskunskap, praktik och svenska baserad på deltagarnas erfarenheter fungerar bra, speciellt för den målgrupp som annars har svårt att ta till sig traditionell SFI undervisning.

Förslaget innebär att Navigatorcentra läggs ner och att frågan förs över till utbildningsnämnden. Navigatorcentra har under sin verksamhetstid byggt upp en kompetens kring att arbeta med ungdomar. Det är viktigt att den här kompetensen inte försvinner utan tas till vara i den nya verksamheten.

Om en arbetssökande hänvisas en praktikplats (med hot om indraget försörjningsstöd om hon/han inte accepterar den) bör det finnas ett ordentligt avtal mellan Jobbtorg och arbetsplats där praktikanten garanteras handledning, normala arbetsvillkor och varierande arbetsuppgifter, som följs upp.

§21 Införandestrategi för Intelligent stöd för anpassning av hastigheten (ISA)

Yttrande till kommunstyrelsen

Beslut

Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen.

Ärendet

ISA är ett fordonsbaserat, tekniskt stödsystem som ger bilförare hjälp att inte överskrida gällande hastighetsgräns. Trafik- och renhållningsnämnden har antagit ett förslag till strategi för införande av ISA i stadens samtliga fordon, vilket inför kommunstyrelsens behandling har tillställts bland annat Farsta stadsdelsnämnd för synpunkter. Förvaltningen anser att det är en angelägen åtgärd att införa ISA och att det är bra att organisationen av detta samordnas med införande av alkolås och miljöbilar.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2007-06-28.

Dnr 306-330/2007

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§22 Motion (s) om avgifter vid exponering av det offentliga rummet

Yttrande till kommunstyrelsen

Beslut

 1. Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen.

 2. Omedelbar justering.

Ärendet

I motion till kommunfullmäktige föreslår Teres Lindberg (s) att avgifterna för tillfälliga bygglov för reklam där det inte är allmän reklamplats ska ses över och höjas kraftigt. Förvaltningen konstaterar att om det är önskvärt att begränsa reklam på husfasader kan det ske genom ett striktare regelverk eller genom ökade kostnader för utnyttjandet av det offentliga rummet. Förvaltningen förordar dock inte att reklamen begränsas genom ökade avgifter.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2007-06-28.

Dnr 300-219/2007

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§23 SL:s förslag till trafikförändringar 2008

Yttrande till trafik- och renhållningsnämnden

Beslut

 1. Stadsdelsnämnden godkänner det av förvaltningen inlämnade yttrandet.

 2. Nämnden överlämnar därutöver följande yttrande som svar på remissen.

 3. Omedelbar justering.

· Ersättningsbussar för tunnelbanan körs även in till Stockholm city och stannar inte endast vid Gullmarsplan.

· Fagersjö prioriteras då en ny busslinje kan trafikera Fagersjö-Hökarängen-Högdalen/Farsta.

· En snabbuss med få hållplatser går mellan de lokala centrumen i Farsta, som en ringlinje exempelvis mellan Sköndal-Farsta-Farsta strand-Fagersjö-Högdalen-Hökarängen-Skarpnäck.

· Förutsättningarna för en tvärgående spårväg i Söderort undersöks.

· Linje 744 Huddinge/Högdalen förlängs till Farsta strand över Fagersjö-Havsörnsvägen.

· Linjetrafiken över Värmlandsvägen och Rottnerosbacken beaktas i särskild ordning.

Stadsdelsnämnden anser att den korta handläggningstid som förvaltningen haft på sig att framföra förslag är olycklig som dessutom infunnit sig under sommaren då inga sammanträden sker.

Inför nästkommande trafikförändring bör man förbättra planeringen så att förvaltning och nämnd får en rimlig chans att komma med konkreta och väl genomarbetade förslag till trafikutveckling inom vårt stadsdelsområde.

Vi anser att man ser över trafiken längs gröna linjen så att avstängningen blir så fördelaktig som möjligt. Vi föreslår dessutom en utökning av servicelinjen så att skolbarnen till Gubbängsskolan, Katolska skolan och Kunskapsskolan lättare kommer till skolan.

Stadsdelsnämnden anser vidare att det är omöjligt att tunnelbanans Gröna linje stängs av under mars-augusti 2008, då ersättningstrafik inte kommer att klara av det stora antal resenärer som dagligen trafikerar linje 18. Mot denna bakgrund är det väsentligt att verkligen pröva ett förslag att i stället stänga av tunnelbanan under två sommarperioder.

Ärendet

Storstockholms Lokaltrafik (SL) har inbjudit Stockholms stad att genom trafik- och renhållningsnämnden lämna synpunkter på SL:s förslag till trafikförändringar 2008.

I sitt yttrande tar förvaltningen bl a upp det tidigare påtalade behovet av dubbelriktad trafik på linje 188 samt trafik under dag- och kvällstid, liksom behovet av närtrafik från Fagersjö till Hökarängen och en ringlinje med bra turtäthet mellan Högdalen-Fagersjö-Farsta strand samt Farsta centrum. Planerna på byggnation i Sköndal, Farsta, Larsboda och Hökarängen innebär att det måste finnas beredskap för utökade allmänna kommunikationer.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2007-06-27.

Dnr 399-338/2007

Förslag till beslut

Ordförande Birgitta Holm (m), Vladan Boškovic (fp), Bertil Fredriksson (kd) och Patrik Slimane (mp) föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom förvaltningens förslag och lade därutöver fram en egen text.

Gunnar Sandell m fl (s) föreslog, med instämmande av Magnus Welroos (v), att nämnden skulle ställa sig bakom förvaltningens förslag och lade därutöver fram en egen text.

Beslutsgång

På ordförandens initiativ ajournerades sammanträdet i tio minuter för överläggningar.

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden hade antagit hennes förslag.

Reservation

Gunnar Sandell m fl (s) och Magnus Welroos (v)

Beslut enligt förvaltningen samt med följande tillägg

Förvaltningen får i uppdrag att sända detta beslut, tillsammans med förvaltningens tjänsteutlåtande, till trafikkontoret samt till SL: styrelse

Nämnden är mycket irriterad över att SL – som är ett landstingsägt bolag och därmed väl förtrogna med vikten av att väga in många synpunkter – återigen kommit oacceptabelt sent med sina förslag till trafikändringar. Då detta är en årligen återkommande aktivitet anser nämnden att det går att få fram underlaget så att vi för en rimlig chans att behandla ärendet.

Nämnden prioriterar alla åtgärder för att förbättra kollektivtrafikförsörjnigen och standarden för invånarna i stadsdelarna Fagersjö och Sköndal. Nämnden kräver åter att SL gör en samlad översyn av busstrafiken inom Farsta stadsdelsområde.

Nämnden anser att det är helt omöjligt att stänga av gröna linjen mars-augusti 2008. Många invånare utmed gröna linjen är helt beroende av den för sina arbetsresor och andra resor. Bussar kan omöjligt ersätta tunnelbanan under den föreslagna tiden. Vi som regelbundet använder gröna linjen har inte glömt kaoset vid signalsystembytet för några år sedan. Om arbetena är så omfattande och nödvändiga som SL anser och därför måste utföras anser nämnden att det ska ske från midsommar till skolstart ca 20 augusti. Om nödvändigt under två somrar.

§24 Ansökan från Stiftelsen Stora Sköndal om ändring av nuvarande tillstånd Yttrande till länsstyrelsen

Beslut

 1. Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen.

 2. Nämnden önskar ta del av Stiftelsen Stora Sköndals yttrande till länsstyrelsen.

 3. Nämnden anför därutöver följande.

 4. Omedelbar justering.

Med anledning av den framlagda tillsynsrapporten från länsstyrelsen av särskilda boende, Stora Sköndals sjukhem enheterna 9 och 10 Skogsbyn så välkomnar vi ansökan från Stiftelsen Stora Sköndal om dess ändring av nuvarande tillstånd, då nämnden med stor oro tagit del av tillsynsrapport 7010-2007-046883.

Stadsdelsnämnden delar kritiken från länsstyrelsen att huvudmannen inte följt tillstånden för sin verksamhet då det förekommer korttidsboende och fler demenssjuka än vad tillståndet tillåter.

Ärendet

Stiftelsen Stora Sköndal har inkommit med en ansökan till länsstyrelsen om ändring av nuvarande tillstånd. Förvaltningen har inget att erinra emot den föreslagna ändringen.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2007-07-03.

Dnr 504-394/2007

Förslag till beslut

Ordförande Birgitta Holm (m), Vladan Boškovic (fp) och Bertil Fredriksson (kd) föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom förvaltningens förslag och lade därutöver fram en egen text.

Gunnar Sandell m fl (s), Magnus Welroos (v) och Patrik Slimane (mp) föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom förvaltningens förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden hade antagit hennes förslag.

Reservation

Gunnar Sandell m fl (s), Magnus Welroos (v) och Patrik Slimane (mp)

Till förmån för förvaltningens förslag.

§25 Tillsyn av särskilt boende, Stora Sköndals sjukhem, enheterna 9 och 10, Skogsbyn

Rapport från länsstyrelsen

Beslut

 1. Stadsdelsnämnden godkänner anmälan.

 2. Nämnden uppdrar åt förvaltningen att säkerställa omsorgen och öka tillsynen av de särskilda boenden som finns inom vårt stadsdelsområde.

 3. Nämnden anför därutöver följande.

Det är en mycket allvarlig kritik som länsstyrelsen riktar mot ett av de särskilda boenden där Farsta stadsdelsnämnd under flera år köpt omsorgsplatser och nämnden måste kunna säkerställa och vara förvissade om att all bedriven omsorg håller god klass och att de boende och dess anhöriga bemöts på ett värdigt och tryggt sätt.

Det är förvånande att nämnden inte har fått kännedom om dessa förhållanden tidigare via olika kanaler och det ger oro inför hur situationen ser ut på alla särskilda boenden inom vårt område.

Med anledning av ovanstående ger stadsdelsnämnden förvaltningen i uppdrag att öka tillsynen och säkerställa omsorgen på de särskilda boenden som finns inom Farsta Stadsdelsnämnd samt att det är viktigt att utarbeta och ta fram modeller för att kvalitén inom äldreomsorgen ökas.

Ärendet

Länsstyrelsen i Stockholms län har genomfört tillsyn av särskilt boende vid rubricerade enheter vid Stora Sköndals sjukhem och beslutat rikta allvarlig kritik mot Stiftelsen Stora Sköndal för brister vid dessa enheter. Länsstyrelsen har begärt ett yttrande av stiftelsen.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2007-08-08.

Dnr 504-390/2007

Förslag till beslut

Ordförande Birgitta Holm (m), Vladan Boškovic (fp) och Bertil Fredriksson (kd) föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom förvaltningens förslag och lade därutöver fram en egen text.

Gunnar Sandell m fl (s) och Magnus Welroos (v) föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom förvaltningens förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden hade antagit hennes förslag.

Gunnar Sandell m fl (s) och Magnus Welroos (v) anmälde ett särskilt uttalande.

Reservation

Gunnar Sandell m fl (s) och Magnus Welroos (v)

Till förmån för förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Gunnar Sandell m fl (s) och Magnus Welroos (v)

Det är en mycket allvarlig kritik som länsstyrelsen riktar mot ett av de särskilda boenden där Farsta stadsdelsnämnd under flera år köpt omsorgsplatser och nämnden måste kunna säkerställa och vara förvissade om att all bedriven omsorg håller god klass och att de boende och dess anhöriga bemöts på ett värdigt och tryggt sätt.

Det är förvånande att nämnden inte har fått kännedom om dessa förhållanden tidigare via olika kanaler och det ger oro inför hur situationen ser ut på alla särskilda boenden inom vårt område.

§26 Anmälningsärenden

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

Beslut i länsrätten angående yrkandet om inhibition av beslutet om avveckling av Västbodaskolan

Länsrätten beslutade 27 juni 2007 att avslå yrkandet om inhibition. Överklagandet kommer att tas upp av länsrätten vid ett senare tillfälle.

Dnr 403-295/2007

Beslut i kammarrätten angående begärt prövningstillstånd avseende länsrättens avslag på inhibitionsyrkandet avseende beslutet om avveckling av Västbodaskolan

Kammarrätten beslutade 19 juli 2007 att inte meddela prövningstillstånd. Länsrättens avgörande i frågan om inhibition står därför fast.

Dnr 403-295/2007

Anmälan av till länsstyrelsen rapporterade ej verkställda beslut den 30 juni 2007

På uppdrag av stadsdelsnämnden lämnar stadsdelsdirektören kvartalsvisa rapporter till länsstyrelsen av biståndsbeslut som har fattats enligt socialtjänstlagen men inte verkställts. Dessa rapporter anmäls i efterhand till stadsdelsnämnden.

Dnr 599-386/2007

Anmälan om nedskrivning av osäkra fordringar

I enlighet med delegationsordningen och stadens riktlinjer har ekonomichefen avskrivit osäkra fordringar om 185 308 kr.

Dnr 100-454/2007

Hökarängens närvårdcentral – Rapport från Stockholms Läns Äldrecentrum

Hökarängens närvårdcentral bedrivs som ett samverkansprojekt mellan stadsdelsförvaltningen och landstinget. Projektet startade 1 juli 2004 och har sedan slutet av 2004 följts av Stockholms Läns Äldrecentrum som nu lämnar sin rapport.

Dnr 504-396/2007

Slutrapport avseende projektet ”ÖPP i Farsta”

Föräldraprogrammet ”Örebro preventionsprogram” (ÖPP) har spridits i Farstas tre kommunala högstadieskolor. Syftet har varit att stödja föräldrar att påverka sina barn att inte dricka alkohol. I detta ärende redovisas projektets slutrapport som har lämnats till länsstyrelsen.

Dnr 599-433/2007


Länsstyrelsens beslut avseende ansökan om medel för projektet ”Istället för kontaktfamilj/person – BALANS”

Länsstyrelsen har beslutat bevilja stadsdelsnämnden 700 000 kronor till rubricerade projekt.

Dnr 503-155/2007

Länsstyrelsens beslut avseende ansökan om medel för projektet ”Lokala föräldravandringar i Farsta”

Länsstyrelsen har pga begränsade resurser beslutat avslå ansökan från stadsdelsnämnden om medel till rubricerade projekt.

Dnr 599-128/2007

Stadsdelsnämndens protokoll 2007-05-21

Stadsdelsnämndens protokoll 2007-06-14

Övriga anmälningsärenden samt delegationsbeslut enligt förteckning

§27 Stadsdelsdirektören informerar

Stadsdelsdirektör Ulla Thorslund och ansvariga avdelningschefer lämnade information i följande frågor.

 1. Barnomsorgskön – förvaltningen bedömer att man i dagsläget klarar efterfrågan.

 2. Stadsbyggnadskontoret och idrottsförvaltningen inleder nu åtgärder för att lösa trafikproblemen i anslutning till Gubbängens näridrottsplats.

 3. Studiebesök i verksamheterna planeras för nämndens ledamöter och ersättare i september och oktober. Mer detaljerad information kommer att förmedlas via e-post.

 4. Informerades om de insatser som genomförts i samband med avvecklingen av Västbodaskolan samt om preliminära elevantal vid berörda skolor inför höstterminen. På fråga från Vladan Boškovic (fp) utlovade förvaltningschefen en rapport om elevantal till nämndens nästkommande sammanträde.

 5. Vid dagens sammanträde godkände kommunstyrelsens ekonomiutskott nämndens hemställan från sammanträdet 2007-06-14 (§ 10) om förhyrning av nya kontorslokaler vid Storforsplan 36.

§28 Nämndens frågor

Torsdag 11 oktober, med start efter lunch, anordnas information om budget 2008 för nämndens ledamöter och ersättare.

Beslut

Nämnden beslutade att ersättning för förlorad arbetsinkomst ska utgå vid detta tillfälle.

Med anledning av nämndens diskussion om kollektivtrafik föreslog Gunnar Sandell (s) att nämnden bjuder in en representant från SL till ett nästkommande sammanträde.

På fråga från Karin Lekberg (s) om syftet med det byggnadsarbete som pågår vid Sandåkraskolan lovade förvaltningschefen att återkomma med besked vid nästa sammanträde.

Godfrey Etyang (s) ställde en fråga om eventuella nya husvagnsläger. Förvaltningschefen meddelade att förvaltningen för närvarande inte har kännedom om några husvagnsläger inom stadsdelsområdet.

På fråga från Vladan Boškovic (fp) meddelades att förvaltningen beräknas ha genomfört flytten till de nya lokalerna i Farsta centrum till den 1 april.

Ordföranden tog upp frågan om en skrivelse från Emmarådet som rådet har sänt till förvaltningen men ännu inte fått besvarad. På nämndens uppmaning kommer denna skrivelse att anmälas vid nästkommande sammanträde. Nämnden uttryckte också önskemål om att fortsättningsvis få ta del av protokollen från Emmarådets möten.

Ordföranden informerade om ett tillfälle för information om det IT-baserade anhörigstödet Action lördag 6 oktober kl 13-16 samt om en inspirationsdag måndag 17 december, med ett pass kl 9-12 och ett pass kl 13.30-16.30.

På uppmaning från nämnden kommer information att skickas ut avseende eventuell ersättning för förlorad arbetsinkomst vid medverkan vid konferenser, utbildningsdagar od.

Gunnar Sandell (s) väckte åter frågan om nämndens behov av mer funktionella lokaler för såväl sammanträden som förmöten. Stadsdelsdirektören meddelade att förvaltningen bland annat undersöker möjligheten att använda Farsta gymnasium som sammanträdeslokal.

Magnus Welroos (v) lämnar sitt uppdrag i nämnden då familjen flyttar till Malmö med anledning av hustruns studier vid Konstakademin i Köpenhamn. På nämndens vägnar överlämnade ordföranden en gåva till Magnus och uttryckte sin stora uppskattning över hans engagemang i nämndens arbete. Magnus tackade nämnden och menade att han lärt sig enormt mycket under sin tid som ledamot.

Avdelningschef Annica Dominius lämnar stadsdelsförvaltningen efter sex år för tjänsten som äldreomsorgschef vid Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning. Ordföranden överlämnade en blomma och framförde sitt varma tack till Annica och önskade henne lycka till i sitt nya uppdrag. Annica tackade nämnden för ett mycket gott samarbete och berättade att tiden i Farsta har varit de roligaste i hennes yrkesliv.

Gunnar Sandell (s) instämde i ordförandens lovord i dessa båda avtackningar.