Din position: Hem > Stockholms stad > Farsta stadsdelsnämnd > Sammanträde 2010-05-20

Sammanträde 2010-05-20

Datum
Klockan
18:00
Plats
Stadsdelsförvaltningens konferenslokal, Farsta centrum, Storforsplan 44, plan 12

Öppet forum kl 18.00 till ca kl 18.30
Medborgarna är välkomna att ställa frågor och disku Läs mer...tera med politikerna i nämnden.

Sammanträdet börjar efter det öppna forumet, tidigast kl 18.30.

12 Ansökan hos länsstyrelsen om utvecklingsmedel för att stärka stödet till våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld

16 Rapportering till Socialstyrelsen av ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen kvartal 4 2009 och kvartal 1 2010

17 Rapportering till Socialstyrelsen av ej verkställda beslut enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade kvartal 4 2009 och kvartal 1 2010

18 Stadsdelsnämndens protokoll den 22 april 2010

19 Handikapprådets protokoll den 10 maj 2010

21 Övriga anmälningsärenden och stadsdelsdirektörens beslut enligt delegering

22 Information från stadsdelsdirektören

Vårdnadsbidrag för barn

Varför samordnas inte olika upprustningsåtgärder vid Farsta sim- och idrottshall? Fråga från ledamoten Lennart Isacsson (m)

Samrådsmöte Ullerudsbacken

Övrigt

25 Yttrande över ansökan om adoption enligt 4 kap 10 § föräldrabalken

26 Överflyttning av vårdnad till särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 8 § föräldrabalken

ANMÄLNINGSÄRENDEN SLUTEN DEL

27 Stadsdelsnämndens protokoll den 22 april 2010, sluten del av sammanträdet

28 Sociala delegationens protokoll den 26 april 2010, den 6 maj (extra sammanträde) och den 17 maj 2010

§1 Ny ledamot och ersättare (v) i stadsdelsnämnden

Den 3 maj 2010 godkände kommunfullmäktige avsägelse från ledamoten Malin Larsson (v) och utsåg istället tidigare ersättaren Inger Stark (v) som ordinarie ledamot. Till ny ersättare (v) utsågs Susanna Brolin. Ordföranden hälsade Susanna Brolin varmt välkommen till stadsdelsnämnden.

§2 Anmälan av medborgarförslag

Följande medborgarförslag anmäldes.

Försköning vid den nya strandpromenaden vid Magelungen

Förslaget inlämnat av Bjarne Jacobson den 2 maj 2010 (dnr 1.2.4-258/2010)

Beslut

Stadsdelsnämnden uppdrar åt förvaltningen att bereda förslaget.

§3 Föreningsbidrag 2010

Beslut

1. Stadsdelsnämnden beviljar bidrag till utomstående organisationer med sammanlagt 231 000kronor i enlighet med förvaltningens tjänsteutlåtande.

2. Nämnden avsätter 10000 kronor för annonsering och tryckning av broschyr om föreningarnas väntjänst och träffpunkter.

3. Nämnden uppdrar åt stadsdelsdirektören att fördela resterande 84 000 kronor till ansökningar som inkommer senare under året.

Ärendet

Stadsdelsnämnden har för 2010 beslutat att avsätta 325 000 kronor för bidrag till utomstående organisationer. Ansökningstiden gick ut den 6 april 2010. Totalt 17 ansökningar om sammanlagt 360016 kronor har lämnats in.

I ärendet föreslår förvaltningen att 231000 kronor fördelas till föreningarna och att 10000 kronor används för annonsering med mera. Förvaltningen föreslår också att stadsdelsdirektören får i uppdrag att fördela resterande 84 000 kronor utifrån ansökningar som lämnas in senast den 30 november 2010.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2010-04-06.

Dnr 5-168/2010

Förslag till beslut

Ordförande Birgitta Holm (m) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Beslutsgång

Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.

Ersättarna Ann-Louise Ebérus (m) och Harry Wikner (s) anmälde jäv och lämnade sammanträdet medan ärendet behandlades.

§4 Inspektion av förskolorna i Sköndal hösten 2009

Beslut

Stadsdelsnämnden godkänner redovisningen av utbildningsnämndens inspektion av förskolorna i Sköndal hösten 2009.

Ärendet

Utbildningsnämnden ansvarar för inspektioner vid både de kommunala och de enskilt drivna förskolorna. Under hösten 2009 genomfördes inspektion vid Sköndals förskolor.

Inspektörernas muntligt framförda synpunkter på förbättringsområden låg till grund för aktiviteter och indikatorer som arbetades in i nämndens verksamhetsplan för 2010. Det inspekterade förskoleområdet har också i sin egen verksamhetsplan gjort åtaganden på de aktuella områdena.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2010-04-28.

Dnr 1.2.1-222/2010

Förslag till beslut

Ordförande Birgitta Holm (m) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Beslutsgång

Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.

§5 Uppföljning av Edö vård- och omsorgsboende

Beslut

1. Stadsdelsnämnden godkänner uppföljningen och överlämnar den till äldrenämnden.

2. Nämnden uppdrar åt förvaltningen att begära att Edö vård- och omsorgsboende lämnar in åtgärdsplaner senast 31 augusti 2010.

Ärendet

Edö vård- och omsorgsboende är en verksamhet som drivs i egen regi och som består av servicehus, ålderdomshem och gruppboende. Bedömningen är att alla enheter är väl fungerande, samtidigt som alla har områden som behöver utvecklas och förbättras.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2010-04-28.

Dnr 1.2.1-248/2010

Förslag till beslut

Ordförande Birgitta Holm (m) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Beslutsgång

Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.

§6 Åtgärdsplan för Farsta Norra Hemtjänst

Beslut

Stadsdelsnämnden godkänner åtgärdsplanen och överlämnar den för kännedom till äldrenämnden.

Ärendet

Den 3 juli 2009 genomförde förvaltningen en verksamhetsuppföljning vid Farsta Norra Hemtjänst för att få kunskap om styrkor, svagheter och angelägna förbättringsområden. Resultatet redovisades för nämnden den 21 januari 2010, och nämnden begärde då att få en åtgärdsplan från hemtjänstenheten.

Den inlämnade planen beskriver vad som ska åtgärdas inom samtliga utvecklings-områden. Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden godkänner åtgärdsplanen och överlämnar den för kännedom till äldrenämnden.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2010-04-27.

Dnr 1.2.1-217/2010

Förslag till beslut

Ordförande Birgitta Holm (m) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Beslutsgång

Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.

Gunnar Sandell m fl (s), Mats E P Lindqvist (mp) och Inger Stark (v) anmälde att partierna inte deltar i beslutet.


§7 Åtgärdsplan för Farsta Södra Hemtjänst

Beslut

Stadsdelsnämnden godkänner åtgärdsplanen och överlämnar den för kännedom till äldrenämnden.

Ärendet

Den 8 december 2009 genomförde förvaltningen en verksamhetsuppföljning vid Farsta Södra Hemtjänst för att få kunskap om styrkor, svagheter och angelägna förbättringsområden. Resultatet redovisades för nämnden den 21 januari 2010, och nämnden begärde då att få en åtgärdsplan från hemtjänstenheten.

Den inlämnade planen beskriver vad som ska åtgärdas inom samtliga utvecklings-områden. Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden godkänner åtgärdsplanen och överlämnar den för kännedom till äldrenämnden.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2010-04-27.

Dnr 1.2.1-218/2010

Förslag till beslut

Ordförande Birgitta Holm (m) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Beslutsgång

Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.

Gunnar Sandell m fl (s), Mats E P Lindqvist (mp) och Inger Stark (v) anmälde att partierna inte deltar i beslutet.


§8 Åtgärdsplan för Farsta Västra Hemtjänst

Beslut

Stadsdelsnämnden godkänner åtgärdsplanen och överlämnar den för kännedom till äldrenämnden.

Ärendet

Den 5 juni 2009 genomförde förvaltningen en verksamhetsuppföljning vid Farsta Västra Hemtjänst för att få kunskap om styrkor, svagheter och angelägna förbättringsområden. Resultatet redovisades för nämnden den 21 januari 2010, och nämnden begärde då att få en åtgärdsplan från hemtjänstenheten.

Den inlämnade planen beskriver vad som ska åtgärdas inom samtliga utvecklings-områden. Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden godkänner åtgärdsplanen och överlämnar den för kännedom till äldrenämnden.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2010-04-21.

Dnr 1.2.1-219/2010

Förslag till beslut

Ordförande Birgitta Holm (m) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Beslutsgång

Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.

Gunnar Sandell m fl (s), Mats E P Lindqvist (mp) och Inger Stark (v) anmälde att partierna inte deltar i beslutet.


§9 Åtgärdsplan för Farsta Östra Hemtjänst

Beslut

Stadsdelsnämnden godkänner åtgärdsplanen och överlämnar den för kännedom till äldrenämnden.

Ärendet

Den 10 juli 2009 genomförde förvaltningen en verksamhetsuppföljning vid Farsta Östra Hemtjänst för att få kunskap om styrkor, svagheter och angelägna förbättringsområden. Resultatet redovisades för nämnden den 21 januari 2010, och nämnden begärde då att få en åtgärdsplan från hemtjänstenheten.

Den inlämnade planen beskriver vad som ska åtgärdas inom samtliga utvecklings-områden. Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden godkänner åtgärdsplanen och överlämnar den för kännedom till äldrenämnden.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2010-04-21.

Dnr 1.2.1-220/2010

Förslag till beslut

Ordförande Birgitta Holm (m) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Beslutsgång

Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.

Gunnar Sandell m fl (s), Mats E P Lindqvist (mp) och Inger Stark (v) anmälde att partierna inte deltar i beslutet.


§10 Åtgärdsplaner för Farsta vård- och omsorgsboende

Beslut

Stadsdelsnämnden godkänner åtgärdsplanerna och överlämnar dem för kännedom till äldrenämnden.

Ärendet

Våren 2009 genomförde förvaltningen en verksamhetsuppföljning vid Farsta vård- och omsorgsboende för att få kunskap om styrkor, svagheter och angelägna förbättringsområden. Resultatet redovisades för nämnden den 22 oktober 2009, och nämnden begärde då att få åtgärdsplaner från boendets enheter.

De inlämnade planerna beskriver vad som ska åtgärdas inom samtliga utvecklings-områden. Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden godkänner åtgärdsplanerna och överlämnar dem för kännedom till äldrenämnden.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2010-04-27.

Dnr 602-522/2009

Förslag till beslut

Ordförande Birgitta Holm (m) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Beslutsgång

Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.

Gunnar Sandell m fl (s), Mats E P Lindqvist (mp) och Inger Stark (v) anmälde att partierna inte deltar i beslutet.


§11 Kartläggning av grundläggande hälso- och sjukvårdsinsatser i särskilda boendeformer för äldre

Beslut

Stadsdelsnämnden godkänner rapporten av kartläggningen av grundläggande hälso- och sjukvårdsinsatser i särskilda boendeformer för äldre.

Ärendet

Hösten 2007 genomförde medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS, en kartläggning av grundläggande hälso- och sjukvårdsinsatser vid vård- och omsorgsboenden i Farsta stadsdelsområde. De områden som kartlades var nutrition (näringstillförsel), hud och fall. En uppföljning genomfördes i februari 2009. Den omfattade inte verksamheter som drevs på entreprenad. I februari 2010 genomfördes åter en kartläggning i samtliga verksamheter, även entreprenader.

Resultatet av årets kartläggning visar en avsevärd förbättring av andelen genomförda riskbedömningar jämfört med kartläggningen 2007. Dokumentationen av de åtgärder som har vidtagits utifrån resultatet av riskbedömningarna, samt uppföljningen av dem, har förbättrats något sedan 2007. Detta måste dock utvecklas vidare så att det omfattar alla berörda boende. Andelen boende med dokumenterad munstatus som har utförts och dokumenterats av sjuksköterska har nästan fördubblats.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2010-05-04.

Dnr 1.2.1-254/2010

Förslag till beslut

Ordförande Birgitta Holm (m) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Beslutsgång

Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.


§12 Redovisning av brukarundersökningar inom avdelningen för vuxna

Beslut

Stadsdelsnämnden godkänner redovisningen av brukarundersökningar inom avdelningen för vuxna.

Ärendet

Brukarundersökningar har genomförts inom fem enheter inom avdelningen för vuxna för att ta reda på brukarnas synpunkter på det stöd och de insatser som erbjuds. Enkäter har besvarats av personer med funktionsnedsättning inom de egna utförarverksamheterna inom socialpsykiatri. Brukarundersökningar har också genomförts för gruppbostäderna Sköndal LSS AB och Lingberga/Carema. Resultatet visar vad som behöver förbättras i de olika verksamheterna.

Uppföljningarna visar att brukarna i de olika verksamheterna i hög grad är nöjda med insatserna och hur de utförs. Detta bekräftas också av den stadsövergripande undersökning som gjordes inom området funktionsnedsättning hösten 2009. De kritiska synpunkter som kommer fram är bland annat svårigheten att förstå viktig information.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2010-04-29.

Dnr 1.6-180/2010

Förslag till beslut

Ordförande Birgitta Holm (m) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Beslutsgång

Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.


§13 Ansökan hos länsstyrelsen om utvecklingsmedel för att stärka stödet till våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld

Beslut

1. Stadsdelsnämnden ansöker tillsammans med Skarpnäcks stadsdelsnämnd hos länsstyrelsen om utvecklingsmedel för att stärka stödet till våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld.

2. Omedelbar justering.

Ärendet

Regeringen fortsätter satsningen att förstärka och kvalitetsutveckla stödet till våldsutsatta kvinnor, barn som bevittnar våld samt män som utövar våld. Syftet är att våldsutsatta kvinnor som söker stöd och hjälp ska få det oavsett i vilken kommun de bor. Socialtjänstens stöd till våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnar våld ska långsiktigt förbättras och utvecklas. Länsstyrelsen vill att kommunernas arbete ska bli mer målinriktat, strukturerat och samordnat.

Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden tillsammans med Skarpnäcks stadsdelsnämnd gör en ansökan till länsstyrelsen om utvecklingsmedel för att genom en samordnad målsättning och metodutveckling nå en bättre kvalitet i både utrednings- och stödinsatser för våldsutsatta kvinnor, barn som bevittnar våld och våldsutövande män.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2010-04-04.

Dnr 1.2.6-236/2010

Förslag till beslut

Ordförande Birgitta Holm (m) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Beslutsgång

Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.


§14 Tertialrapport 1 2010

Beslut

1. Stadsdelsnämnden godkänner tertialrapport 1 för 2010.

2. Nämnden godkänner omslutningsförändringar om 15,3 mnkr.

3. Nämnden hemställer hos kommunstyrelsen om budgetjustering avseende verksamhet för hemlösa om 1,5 mnkr.

4. Nämnden hemställer hos kommunstyrelsen om budgetjustering avseende verksamhet för projektmedel för Farstasteget gällande samverkan vid insatser från hemlöshet till eget boende om 1,7 mnkr.

5. Nämnden hemställer hos kommunstyrelsen om budgetjustering avseende ersättning för hyror i samband med avveckling och omstrukturering av lokaler om 1,1 mnkr.

6. Nämnden hemställer hos kommunstyrelsen om budgetjustering avseende stimulansbidrag för inrättande av 1 förskoleavdelning om 0,8 mnkr.

7. Nämnden hemställer hos kommunstyrelsen om budgetjustering avseende bidrag till förskolelokaler med hög hyra om 0,3 mnkr.

8. Omedelbar justering.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2010-05-18.

Dnr 1.2.1-247/2010

Förslag till beslut

Ordförande Birgitta Holm m fl (m), Vladan Boškovic (fp) och Bertil Fredriksson (kd) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Gunnar Sandell m fl (s), Mats E P Lindqvist (mp) och Inger Stark (v) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag och lade dessutom fram en egen text.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden hade antagit hennes förslag.

Reservation

Gunnar Sandell m fl (s), Mats E P Lindqvist (mp) och Inger Stark (v)

Förslag till beslut

att bifalla förvaltningens 8 punkter

att därutöver anföra följande

att förvaltningen får i uppdrag att lämna en redovisning av följande frågor:

· Innebörden av Söderortsvisionen för invånarna i Farsta

· Effekterna med Farsta Large, utvecklingen av Farsta centrum och Vision Farsta

· Samarbete med det lokala näringslivet

· Hur nämnden kan uppnå målet med barngruppernas storlek innan mandatperiodens slut.

· Förändringar i kostnader och kvalité för IT-verksamheten efter GS-IT (Volvo IT)

· I T2:an förteckning över avtal samt medarbetares anställningsförhållanden

Förvaltningen har gjort ett gott arbete under tertialet utifrån de begränsade förutsättningar som den moderatstyrda majoriteten gett med sin budget. Vi konstaterar att det är en budget som har inneburit en mängd försämringar om man jämför med det förslag till verksamhetsplan och budget som lades av s, v och mp 17 december 2009. Ett exempel är att den moderatstyrda majoriteten i Stockholms stad har valt att prioritera skattesänkningar i stället för en gemensam välfärd. För Farsta stadsdelsnämnd har det inneburit nedskärningar samt att viss ordinarie verksamhet istället får drivas i projektform. Vi noterar även att delar av verksamheten i ökande utsträckning genomförs av frivilligorganisationer. Dessa organisationer är viktiga men deras insatser ska snarare vara ”grädde på moset” medans nämndens verksamheter ska vara garant för stabilitet och långsiktighet.

Här nedan kommer vi dels att kommentera de effekter som rapporten visat och dels redovisa förslag på nödvändiga åtgärder. Till en början vill vi dock notera att den nuvarande politiken har lett till en viss ideologisk glidning när det gäller olika begrepp som används i rapporten: förvaltning – nämnd; kund – brukare; kvantitet - kvalité.

· Allvarligt är att arbetslösheten har ökat under mandatperioden trots att moderaterna i valet 2006 lovade att alla skulle få jobb inom fem dagar. Vi är mycket angelägna om att alla som kan arbeta ska arbeta. Det fanns en fungerande stödverksamhet när

mandatperioden startade, den ersattes av de så kallade Jobbtorgen. Dessa har inte nått några tillfredställande resultat. 15,9 % av de inskrivna gick vidare till jobb. Nästan 30 % av dem som remitterats från förvaltningen har skickats tillbaka. Jobbtorget har inte ens använt sig av de praktikplatser förvaltningen förmedlat! Det finns även vissa

tveksamheter kring sekretessen i samband med remittering från socialtjänsten till Jobbtorget. Vi kan tyvärr åter konstatera att politiken för att snabbt få alla i arbete är ett gigantiskt misslyckande. Vi är mycket oroande över växande arbetslöshet och ökade klyftor på Stockholms arbetsmarknad, för Farstas invånare..

· Vi tycker det är bra med boendedialoger av den typ som just genomförts i Hökarängen. Vi ser fram mot en utförlig rapport när den slutgiltiga sammanställningen är klar.

· Vi har fått synpunkter från invånare angående svårigheter med det fria valet av utförare för äldre, vi kan konstatera att det inte är lätt. Till exempel vid val av trygghetslarm får du 70 sidor information (sid 3).

· Det är mycket positivt att ett av de få framåtsyftande initiativen under senare år, strategin för barn och ungdomar, fortsätter att utvecklas. Det är en mycket bra insatts och ett arbete som kommer att fortsätta att utvecklas efter ett eventuellt maktskifte (sid 3).

· Förvaltningen har internt höjt medvetandenivån i miljöfrågor. Det är bra men ytterligare stora insatser krävs även för invånarna, viktigt att insatserna inte begränsas till anställda i stadsdelsförvaltningen (sid 2).

· Det är bra att förvaltningen har tagit fram en handlingsplan för arbetet med

socioekonomiska frågor. Vi har länge krävt insatser för att öka folkhälsan inom vårt område detta kan bli ett första steg. Vi är dock förvånade över att insatserna för de missbrukare som uppehåller sig på Hökarängens torg ska ske tillsammans med Söderledskyrkan. Den nödvändiga kompetensen inom området finns inom förvaltningen (sid 20).

· Arbetet med att utveckla BRÅ-samarbetet är positivt. Det är viktigt att förvaltningen arbetar preventivt och ingriper snabbt när enskilda individer hamnar på glid. Av skrivningarna kan man dock få intrycket att det enbart är barn och ungdomar som begår brott. Då så inte är fallet bör man förtydliga att barn och unga är en prioriterad grupp men långt ifrån ensamma om att begå kriminella handlingar (sid 20).

· När det gäller Västboda fritidsgård är det bra att lokaler kan användas flexibelt. Däremot beklagar vi att majoriteten inte arbetar hårdare för att lösa behoven av fungerande eftermiddagsverksamhet för barnen i det hårt drabbade Västbodaområdet (sid 27).

· Kommunfullmäktiges mål med barngruppernas storlekar i förskolan uppfylls inte. Det kan inte bero på pengabrist då prognosen för förskolan visar ett överskott på 3,1 mkr (sid 29).

· Det är ett bra initiativ med ungdomsrådslag gällande fritidsverksamhet. Det ska bli intressant att få redovisat vad ungdomarna vill och hur majoriteten kommer att arbeta med detta.. Den enda fritidsgården i Sköndal lades ner 2009, vi har fått rapporter från bl. a. företagarna kring Sköndals torg att det blivit mycket stökigare. Detta måste beaktas i det framtida arbetet (sid 30).

· Bra att förvaltningen fortsatt arbetet för att förhindra att människor blir hemlösa, att 29 vräkningar har kunna förhindras och att andra boendelösningar ordnats för de nio som har blivit vräkta (sid 38).

· När det gäller omvandlingen av Farsta Vård och omsorgsboende och upphandling av köket har det inneburit en övertalighet på ca 50 medarbetare. Det är effekt som vi i oppositionen inte kan acceptera, inte minst då vi sagt nej till förändringarna. (sid 57).

· Vi vill att förvaltningen redovisar kostnaderna och kvalitén för IT-verksamheten efter att staden lämnat över driften till GS-IT (Volvo IT). Det enda redovisningen i nuläget är en övertalighet på 4 IT-konsulter (sid 57).

· Vi har föreslagit ett seminarium om uppföljning och kvalité. Vi vill även diskutera hur vi i nämnden snabbt ska få del av viktiga synpunkter och klagomål för att kunna bedöma om verksamheten behöver förändras. Nuvarande rapport är för kortfattad (sid 71).

· När nästa tertialrapport redovisas har det varit val. Vid valet 2006 fick rödgröna 14271 röster (52,6 %) den moderatledda gruppen 11557 röster (42.6 %). Vi får se vad det blir denna gång! Vi vill som underlag för budgetarbetet 2011 ha en bilaga med förteckning över nämndens alla avtal om bl a lokaler och verksamheter - specificerade med löptid, uppsägningstid, kostnad, och vad de används till. Vidare förteckning över antal anställda i enheterna uppdelade på tillsvidareanställda, heltid/deltid, tillfälligt anställda, timavtalade och konsulter.

§15 Anmälningsärenden och beslut enligt delegering

Beslut

Nämnden lägger anmälan till handlingarna.

Vid behandlingen av ärendet ”Åtgärdsplaner efter uppföljning av privata äldreomsorgs-enheter som har ramavtal med staden” anmälde ersättaren Harry Wikner (s) jäv och lämnade sammanträdet.

Äldreombudsmannens årsrapport 2010

Äldreombudsmannens årsrapport redovisar vad äldre och närstående har för frågor, synpunkter och klagomål på stadens äldreomsorg. Under 2009 har äldreombudsmannen mottagit och registrerat 1545 synpunkter, vilket är en minskning jämfört med 2008. Minskningen kan förklaras med att äldre och anhöriga istället vänder sig till den nya telefontjänsten Äldre Direkt för information och upplysningar.

Äldreombudsmannen lämnar i årsrapporten förslag på angelägna utvecklingsområden utifrån den äldres och närståendes perspektiv och följer också upp vad som har hänt med de förslag till utvecklingsområden som lämnades i tidigare årsrapporter.

Dnr 1.6-176/2010

Åtgärdsplaner efter uppföljning av privata äldreomsorgsenheter som har ramavtal med staden

Äldrenämnden har det övergripande ansvaret att följa upp avtal med de privata äldreomsorgsenheter som har ramavtal med staden. Verksamhetsuppföljningarna av dessa enheter fördelas årligen mellan stadsdelsförvaltningarna som sköter det praktiska utförandet enligt en stadsgemensam mall.

Efter verksamhetsuppföljning av Lovisagården Vård AB, Stora sköndals hemtjänst, Stora Sköndal Vård- och omsorgsboende och Veckobo begärde förvaltningen in en åtgärdsplan till senast 25 mars. Förvaltningens bedömning är att enheterna kommer att kunna åtgärda de brister som har uppmärksammats.

Dnr 1.2.1-209/2010

Rapportering till Socialstyrelsen av ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen kvartal 4 2009 och kvartal 1 2010

Enligt socialtjänstlagen (SoL) är kommuner skyldiga att rapportera alla beslutade insatser enligt 4 kap 1 § SoL som inte har verkställts inom tre månader. Rapporteringen sker kvartalsvis till Socialstyrelsen (som den 1 januari 2010 tog över upföljningsansvaret från länsstyrelsen) samt till kommunens revisorer och de övriga instanser som kommunen själv bestämmer. I Stockholm redovisas till ansvarig stadsdelsnämnd samt till äldreförvaltningen och socialtjänst- och arbetsmarknadsförvaltningen.

I tjänsteutlåtandet görs en samlad rapportering för kvartal 4 2009 och kvartal 1 2010. Fem beslutade insatser som gäller permanent bostad inom äldreomsorgen har inte kunnat verkställas inom tre månader. I samtliga fall har den enskilde tackat nej till erbjuden plats.

Dnr 1.2.1-212/2010

Rapportering till Socialstyrelsen av ej verkställda beslut enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade kvartal 4 2009 och kvartal 1 2010

Enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) är kommuner skyldiga att rapportera alla beslutade insatser enligt LSS som inte har verkställts inom tre månader. Rapporteringen sker kvartalsvis till Socialstyrelsen (som den 1 januari 2010 tog över upföljningsansvaret från länsstyrelsen) samt till kommunens revisorer och de övriga instanser som kommunen själv bestämmer. I Stockholm redovisas till ansvarig stadsdelsnämnd och till socialtjänst- och arbetsmarknadsförvaltningen.

I tjänsteutlåtandet görs en samlad rapportering för kvartal 4 2009 och kvartal 1 2010. För perioden finns inga ej verkställda beslut att rapportera.

Dnr 1.2.1-213/2010

Stadsdelsnämndens protokoll den 22 april 2010

Handikapprådets protokoll den 10 maj 2010

Pensionärsrådets protokoll den 10 maj 2010

Övriga anmälningsärenden och stadsdelsdirektörens beslut enligt delegering

Följande beslut har fattats av stadsdelsdirektör Ulla Thorslund enligt nämndens delegering.

2010-04-19: Resa i tjänsten till Reggio Emilia i Italien. Dnr 1.1-214/1010

§16 Information från stadsdelsdirektören

Stadsdelsdirektör Ulla Thorslund och ansvariga avdelningschefer lämnade information i följande frågor.

1. Under perioden 21 april – 20 maj har fem ansökningar om vårdnadsbidrag för barn lämnats in till förvaltningen. Av dessa har en beviljats helt vårdnadsbidrag medan fyra ansökningar ännu inte har behandlats.

2. Vid nämndens sammanträde den 25 mars 2010 frågade ledamoten Lennart Isacsson (m) varför olika upprustningsåtgärder vid Farsta sim- och idrottshall inte samordnas. Ulla Thorslund förmedlade svar från idrottsförvaltningen att den tidigare renoveringen rörde exteriören och att den inte kunde vänta, medan det arbete som nu har beslutats av idrottsnämnden mest gäller interiören. Ulla berättade även att förvaltningen nu har fått upprustningsåtgärderna på förvaltningsremiss från idrottsförvaltningen.

3. Ulla Thorslund har haft kontakt med stadsbyggnadsdirektör Susanne Lindh om det kritiserade samrådsmötet om den planerade byggnationen vid Ullerudsbacken. Mötet följde enligt Lindh inte kontorets rutiner för samrådsmöten och det hölls inte i en ändamålsenlig lokal. Stadsbyggnadskontoret kommer framöver att ta kontakt med berörd stadsdelsförvaltning i god tid före samrådsmöten för att kunna planera bättre möten.

4. Programmet för firandet av Love 2010 i samband med bröllopet mellan kronprinsessan Victoria och herr Daniel Westling kommer att skickas till nämnden så snart det är tryckt.En rad programpunkter kommer att genomföras i Farsta under perioden 6-19 juni, med tyngdpunkt på helgen 11-12 juni.

5. Från och med detta nämndsammanträde kommer en kort redogörelse att publiceras på stadens hemsida av de frågor som tas upp vid den öppna frågestunden direkt före sammanträdet.

6. Delades ut en lägesrapport om arbetet med Söderort 2030 samt två rapporter från Stockholms läns landsting: Barnen i folkhälsorapporterna. Hur mår barn och unga vuxna i Stockholms län? och Fokusrapport. Tio åtgärder för att främja unga vuxnas psykiska hälsa. 2009.

7. Byggnationen av bostadsområdet Lilla Sköndal vid Sandåkraskolan kommer att påbörjas den 17 juni. Området byggs i två etapper och omfattar totalt ca 500 bostäder.

§17 Nämndens frågor

Följande skrivelser lämnades in. Sammanträdet ajournerades under cirka tio minuter för att ge övriga partier tid att läsa och ta ställning till skrivelserna.

Planering för barnomsorg, parklekar och öppen förskola (bilaga 1)

Gunnar Sandell m fl (s), Mats E P Lindqvist (mp) och Inger Stark (v)

Dialog med invånarna (bilaga 2)

Gunnar Sandell m fl (s), Mats E P Lindqvist (mp) och Inger Stark (v)

Beslut

Nämnden uppdrar åt förvaltningen att besvara skrivelserna.

Ordföranden tackade för en mycket trevlig invigning av EMMA träfflokals nya lokaler i Hökarängen. Ordföranden rapporterade vidare från första spadtaget för det nya boendet för döva, även det i Hökarängen. Boendet kommer att vara inflyttningsklart i december.

På fråga från Gunnar Sandell (s) berättade avdelningschef Per-Ove Mattsson att EMMA IT kommer att etableras i nya lokaler vid Gubbängstorget.

Med anledning av kritiken mot samrådsmötet om Ullerudsbacken (se även § 16, punkt 3) påpekade ledamoten Juan Carlos Cebrián (s) att en grundläggande brist vid samrådsmöten är att beslutsfattare inte finns närvarande för att möta och bemöta den kritik som framförs. Cebrián menade att det som ofta skapar frustration och konflikter är att kritik lämnas obesvarad. Gunnar Sandell (s) framförde att det är viktigt att den formella hanteringen av planärenden förklaras vid samrådsmöten, också för att tjänstemän inte ska fara illa.

Ledamoten Arne Fredholm (m) uppmanade förvaltning och nämnd att noga följa arbetet med renoveringen av Farsta sim- och idrottshall (se även § 16, punkt 2) så att den inte medför en negativ förändring av verksamheten. På förslag från Gunnar Sandell (s) bestämdes att nämnden ska få en närmare presentation av renoveringen vid sammanträdet den 2 september. Ledamoten Roland Bjurström (m) framförde synpunkten att den skjut-bana som finns i hallen är den enda inomhusbanan i Stockholm och att den är viktig för många Farstabor. Vladan Boškovic (fp) berättade att han har tagit upp med idrottsborgar-rådet Madeleine Sjöstedt (fp) att hallens servering fyller en viktig funktion. Ersättaren Susanna Brolin (v) poängterade att man behöver ta reda på hur behoven ser ut, t ex vilken form av servering som hallens besökare vill ha, och även vilken driftform man ska välja för serveringen. Kanske finns det föreningar som skulle kunna ansvara för driften. Ulla Thorslund svarade att detta är frågeställningar som förvaltningen kommer att ta upp i sitt svar på förvaltningsremissen från idrottsförvaltningen.

Birgitta Holm (m) avslutade den öppna delen av sammanträdet med att bjuda in nämnden till årets sommarbuffé som anordnas i anslutning till nästa nämndsammanträde.