Din position: Hem > Stockholms stad > Farsta stadsdelsnämnd > Sammanträde 2011-11-24

Sammanträde 2011-11-24

Datum
Klockan
18:00
Plats
Stadsdelsförvaltningens konferenslokal, Farsta centrum, Storforsplan 44, plan 12

Öppet forum kl 18.00 till ca kl 19.00

> Modellområden - barn med psykisk ohälsa. Projek Läs mer...tledare Elisabeth Sörhuus informerar.
> Medborgarförslag - de som har lämnat in förslag berättar mer om sina idéer
> Övriga frågor från medborgare

Sammanträdet börjar efter det öppna forumet, tidigast kl 19.00.

1 Svar på medborgarförslag om fotbollsplan med konstgräs i Fagersjö

2 Svar på medborgarförslag om förbättringar vid brygga i sjön Magelungen

3 Svar på medborgarförslag om trafikmiljön på Fagersjövägen i Hökarängen

4 Svar på medborgarförslag om en mer människovänlig och miljövänlig hemtjänst

5 Svar på skrivelse från (s) och (v) om skötsel av den fysiska miljön

6 Svar på skrivelse från (s), (mp) och (v) om papperskorgar och belysning

7 Svar på skrivelse från (s) och (v) om smygande nedskärningar av fältassistent-verksamheten

8 Svar på skrivelse från (s) och (v) om läget för barn och ungdomar i Sköndal

9 Svar på skrivelse från (s), (mp) och (v) om hur vi garanterar samhällsservicen till alla nya invånare i Farsta nu när det byggs så mycket nya bostäder

13 Förordnande av tjänsteman enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU)

REMISSÄRENDEN - YTTRANDEN

16 Rätten att få åldras tillsammans - yttrande till kommunstyrelsen

17 Förslag till evenemangsstrategi för Stockholms stad - yttrande till kommunstyrelsen

18 Förslag till program för kvalitetsutveckling i Stockholms stad - yttrande till kommunstyrelsen

19 Förslag till kommunikationsprogram för Stockholms stad 2012-2015 - yttrande till kommunstyrelsen

20 Förslag till riktlinjer för stadens budget- och skuldrådgivning - yttrande till kommunstyrelsen

21 Förslag till program för sambandet Högdalen-Farsta - yttrande till stadsbyggnadsnämnden

22 Förslag till detaljplan för Grycksbovägen, Enskedevägen m fl i Svedmyra och Stureby - yttrande till stadsbyggnadsnämnden

23 Förstudie för Spårväg syd - yttrande till SL

25 Avvikelser i hälso- och sjukvården 1 januari - 30 juni 2011

26 Grundläggande hälso- och sjukvårdsinsatser i särskilda boendeformer för äldre

27 Rapportering till Socialstyrelsen av ej verkställda beslut enligt socialtjänst-lagen - kvartal 3 2011

28 Rapportering till Socialstyrelsen av ej verkställda beslut enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade - kvartal 3 2011

29 En jämförelse av handläggning av ekonomiskt bistånd vid tre stadsdels-förvaltningar

30 Stadsdelsnämndens protokoll den 20 oktober 2011

31 Handikapprådets protokoll den 14 november 2011

32 Pensionärsrådets protokoll den 14 november 2011

33 Övriga anmälningsärenden och stadsdelsdirektörens beslut enligt delegering

ÖVRIGT

34 Information från stadsdelsdirektören

Rapport från Chefsforums studieresa till Barcelona (bordlades vid nämndens sammanträden den 29 september och den 20 oktober) och till Amsterdam

Information om föräldrautbildningen Komet och andra program och metoder. Fråga från nämnden vid sammanträdet den 17 februari. (Frågan bordlades vid nämndens sammanträde den 20 oktober.)

Barngruppernas storlek i förskolan

Övrigt

SLUTEN DEL AV SAMMANTRÄDET - INTE ÖPPET FÖR ALLMÄNHETEN

36 Upphandling av inköp och distribution av dagligvaror inom hemtjänsten - förfrågningsunderlag

38 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § föräldrabalken

39 Yttrande över ansökan om adoption enligt 4 kap 10 § föräldrabalken

40 Polisanmälan enligt 12 kap 10 § socialtjänstlagen

41 Stadsdelsnämndens protokoll den 20 oktober 2011, sluten del av sammanträdet

42 Sociala delegationens protokoll den 24 oktober, den 31 oktober (extra sammanträde) och den 15 november 2011

§1 Svar på medborgarförslag om fotbollsplan med konstgräs i Fagersjö

Beslut

Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på medborgarförslag från Karol Podchal och ett femtiotal andra ungdomar om en fotbollsplan med konstgräs i Fagersjö.

Ärendet

I ett medborgarförslag till stadsdelsnämnden föreslår Karol Podchal och ett femtiotal andra ungdomar att en fotbollsplan med konstgräs ska anläggas i Fagersjö. Planen bör vara försedd med belysning, och ungdomarna anser att det skulle vara en fördel om den var uppvärmd vintertid eftersom de spelar fotboll året runt.

Förvaltningen tycker att det är ett bra förslag och föreslår att konstgräsplanen genomförs som en investering under 2012. Uppvärmning av planen blir dock alltför dyrt.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2011-11-08.

Dnr 1.2.4-478/2011

Förslag till beslut

Ordförande Birgitta Holm (m) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Beslutsgång

Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.


§2 Svar på medborgarförslag om förbättringar vid brygga i sjön Magelungen

Beslut

Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på medborgarförslag från de lokala hyresgästföreningarna i Farsta strand om förbättringar av brygga vid sjön Magelungen.

Ärendet

I ett medborgarförslag till stadsdelsnämnden föreslår de lokala hyresgästföreningarna i Farsta strand att det ska göras förbättringar på och vid bryggan i sjön Magelungen, nedanför Edö äldreboende. Föreningarna vill att det rensas vass och fälls en del träd, att landfästet åtgärdas och att en bänk placeras ute på bryggan. De föreslår också en ramp för rullstolar bredvid trappan ner till bryggan.

Bryggans landfäste åtgärdades av förvaltningen våren 2011 och på det sättet har tillgängligheten förbättrats. Övriga förslag är enligt förvaltningen inte möjliga att genomföra.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2011-11-02.

Dnr 1.2.4-227/2011

Förslag till beslut

Ordförande Birgitta Holm (m) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Beslutsgång

Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.

Gunnar Sandell m fl (s) och Inger Stark (v) anmälde ett särskilt uttalande

Särskilt uttalande

Gunnar Sandell m fl (s) och Inger Stark (v)

Nämnden tackar för svaret. Medborgarförslaget pekar på flera förbättringar som bör vara relativt enkla att utföra. När investeringsmedlen tillåter det bör bryggan breddas eller bytas så att en bänk kan byggas där. Vidare bör det finnas en bänk före bryggan, den kostnaden är nog inte så hisnande. Slutligen behövs en ramp vid trappan ovanför bryggan så att alla kan få tillgång till denna fina oas nära vår vackra sjö Magelungen!

§3 Svar på medborgarförslag om trafikmiljön på Fagersjövägen i Hökarängen

Beslut

Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande och Stephan Gards medborgarförslag om trafikmiljön på Fagersjövägen i Hökarängen till trafik- och renhållningsnämnden för ställningstagande om lämpliga åtgärder.

Ärendet

I ett medborgarförslag till stadsdelsnämnden föreslår Stephan Gard att den dåliga trafiksituationen på Fagersjövägens mellan Stadsbudsvägen och Budbärarvägen i Hökarängen ska förbättras med bland annat ny skyltning och farthinder.

Förvaltningen delar Stephan Gards synpunkter att trafiksituationen behöver förändras vid Fagersjövägen men stadsdelsnämnden råder inte över trafikfrågorna i staden. Förvaltningen förslår därför att förslaget vidarebefordras till trafik- och renhållnings-nämnden för eventuell åtgärd.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2011-10-19.

Dnr 1.2.4-396/2011

Förslag till beslut

Ordförande Birgitta Holm m fl (m) och Vladan Boškovic (fp) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Gunnar Sandell m fl (s), Mariana Moreira Duarte m fl (mp) och Inger Stark (v) föreslog att nämnden inte skulle besluta enligt förvaltningens förslag och lade fram ett eget förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden hade antagit hennes förslag.

Reservation

Gunnar Sandell m fl (s), Mariana Moreira Duarte m fl (mp) och Inger Stark (v)

Nämnden beslutar att snarast i ett brev med instämmande och begäran om snar åtgärd överlämna förvaltningens utlåtande och Stephan Gards medborgarförslag om trafikmiljön på Fagersjövägen i Hökarängen till trafik- och renhållningsnämnden.


§4 Svar på medborgarförslag om en mer människovänlig och miljövänlig hemtjänst

Beslut

Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på medborgarförslag från Lars Bäck om en mer människovänlig och miljövänlig hemtjänst.

Ärendet

I ett medborgarförslag tar Lars Bäck upp det faktum att hemtjänst numera utförs av många olika företag. Förslagsställaren menar att detta inte är människovänligt och inte heller miljövänligt, med tanke på alla biltransporter. Han föreslår att stadsdelsnämnden ska utvärdera hemtjänstverksamheten ur både brukarnas och personalens perspektiv, och även när det gäller miljöeffekterna av bilåkandet.

Förvaltningen påpekar att övergripande utvärderingar av kundval inom hemtjänsten görs centralt inom staden och alltså inte är en fråga för stadsdelsnämnden.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2011-10-26.

Dnr 1.2.4-409/2011

Förslag till beslut

Ordförande Birgitta Holm m fl (m) och Vladan Boškovic (fp) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Gunnar Sandell m fl (s), Mariana Moreira Duarte m fl (mp) och Inger Stark (v) föreslog att nämnden inte skulle besluta enligt förvaltningens förslag och lade fram ett eget förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden hade antagit hennes förslag.

Reservation

Gunnar Sandell m fl (s), Mariana Moreira Duarte m fl (mp) och Inger Stark (v)

Nämnden beslutar att snarast skriva ett brev till kommunfullmäktige och i detta instämma i begäran om snara åtgärder samt överlämna förvaltningens utlåtande och Lars Bäcks medborgarförslag.

Nämnden instämmer i förslagsställarens uppfattningar och skriver därför till KF enligt ovan.

Nämnden har även noterat Pensionärsrådets uttalande: Rådet vet att det inte är stadsdels-nämndens ansvar men ser ändå gärna att staden gör en miljökonsekvensutredning av transporter inom hemtjänsten. Medborgarförslaget borde därför skickas till miljö- och hälsoskyddsnämnden med krav på en utredning om vad det fria valet inom hemtjänsten betyder för miljön. Rådet vill också att det vid kommande upphandlingar ställs krav på att de företag som anlitas använder bilar med högsta möjliga miljöklassning.


§5 Svar på skrivelse från (s) och (v) om skötsel av den fysiska miljön

Beslut

Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på skrivelsen från socialdemokraterna och vänsterpartiet om skötsel av den fysiska miljön.

Ärendet

I en skrivelse till stadsdelsnämnden har socialdemokraterna och vänsterpartiet föreslagit att förvaltningen ska inventera parkbänkarna och återkomma med förslag om insatser för att förbättra skötselnivån.

Förvaltningen anser att man redan har en god bild av skicket på stadsdelsområdets parkbänkar. Skötselnivån ska anpassas till Farstas lokala parkplan i kommande upphandling.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2011-11-03.

Dnr 1.6-420/2011

Förslag till beslut

Ordförande Birgitta Holm (m) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Beslutsgång

Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.


§6 Svar på skrivelse från (s), (mp) och (v) om papperskorgar och belysning

Beslut

Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på skrivelsen från socialdemokraterna, miljöpartiet och vänsterpartiet om papperskorgar och belysning.

Ärendet

I en skrivelse till stadsdelsnämnden har socialdemokraterna, miljöpartiet och vänsterpartiet föreslagit att förvaltningen ska uppmana entreprenörer, medarbetare och boende att höra av sig om skräpiga platser och om det finns för få papperskorgar. Partierna föreslår också att förvaltningen ska följa upp belysningsentreprenörens arbete och genomföra fler trygghetsvandringar.

Förvaltningen uppmanar redan idag entreprenörer, boende och medarbetare att anmäla fel och brister i utemiljön. Torg och belysning är trafik- och renhållningsnämndens ansvar och den nämnden svarar då för uppföljning av entreprenörerna. Trygghetsmöten är planerade i Farsta strand och Sköndal under november och december.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2011-11-01.

Dnr 1.6-421/2011

Förslag till beslut

Ordförande Birgitta Holm (m) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Beslutsgång

Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.


§7 Svar på skrivelse från (s) och (v) om smygande nedskärningar av fältassistent-verksamheten

Beslut

Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på skrivelsen från socialdemokraterna och vänsterpartiet om smygande nedskärning av fältassistent-verksamheten vid Farsta stadsdelsförvaltning.

Ärendet

I en skrivelse till stadsdelsnämnden har socialdemokraterna och vänsterpartiet efterfrågat verksamhetsberättelsen 2010 och verksamhetsplanen 2011 för fältassistenternas arbete. Partierna vill även att förvaltningen redovisar förvaltningens planer för organisationen kring fält­assistenterna och hur man har tänkt bedriva den uppsökande, förebyggande verksamheten för unga de närmaste åren.

Förvaltningen bedömer att fältassistenterna har utvecklat sitt arbete under 2011. Deras huvudsakliga uppgift är att identifiera de ungdomar som behöver riktade insatser och att samverka med andra aktörer som möter dessa ungdomar på skolan eller på fritiden.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2011-10-31.

Dnr 1.6-244/2011

Förslag till beslut

Ordförande Birgitta Holm (m) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Beslutsgång

Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.

Gunnar Sandell m fl (s) och Inger Stark (v) anmälde ett särskilt uttalande

Särskilt uttalande

Gunnar Sandell m fl (s) och Inger Stark (v)

Nämnden tackar förvaltningen för ett fylligt och intressant utlåtande.

Det framgår helt klart att fältassistenternas verksamhet minskat.

Det framgår helt klart att det finns en sammanblandning av verksamhet i skolan (som drivs av utbildningsnämnden och privata företag) och den verksamhet som fältassistenterna bör utföra på ungdomarnas fritid för att stödja dessa. Vi kan se att fältassistenternas insatser i skolan behövs då utbildningsnämnden kraftigt skurit ner resurser inom skolan, inte minst de som inte är lärare. I den privata verksamheten har dessa resurser aldrig funnits. Men är det rätt användning av den viktiga och knappa resursen för ungdomarnas fritidsverksamhet?

Vi ser inte heller helt klart om de är myndighetsutövande inom socialtjänsten eller stödjande för ungdomarna.

Rollen på sid 2 i utlåtandet, enligt vp 2011, är bra. Men det första åtagandet är tvivelaktigt. Vi ser fram emot ytterligare klarläggande i förvaltningens förslag till vp 2012.


§8 Svar på skrivelse från (s) och (v) om läget för barn och ungdomar i Sköndal

Beslut

Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på skrivelsen från socialdemokraterna och vänsterpartiet om läget för barn och ungdomar i Sköndal.

Ärendet

I en skrivelse till stadsdelsnämnden efterfrågar socialdemokraterna och vänsterpartiet en plan för när en kommunalt driven fritidsgård, en parklek med personal och verksamhet samt en öppen förskola ska öppna i Sköndal.

I november invigs Sköndals parklek och en öppen förskola på Sköndalsvägen 41. Förvaltningen har dessutom kommit överens med idrotts­förvaltningen och Sköndals IK om att starta en öppen verksamhet i Sköndalshallen riktad till ungdomar i åldrarna 12 till 16 år.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2011-10-31.

Dnr 1.6-279/2011

Förslag till beslut

Ordförande Birgitta Holm (m) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Beslutsgång

Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.


§9 Svar på skrivelse från (s), (mp) och (v) om hur vi garanterar samhällsservicen till alla nya invånare i Farsta nu när det byggs så mycket nya bostäder

Beslut

Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på skrivelsen från socialdemokraterna, miljöpartiet och vänsterpartiet om hur vi garanterar samhällservicen till alla nya invånare i Farsta nu när det byggs så mycket bostäder.

Ärendet

I en skrivelse till stadsdelsnämnden har socialdemokraterna, miljöpartiet och vänsterpartiet föreslagit att stadsdelsnämnden uppdrar åt förvaltningen att i samarbete med andra berörda förvaltningar och bolag ta fram en plan för skolutbyggnad i Farsta.

Förvaltningen samverkar med utbildningsförvaltningen på olika nivåer och inom en rad olika områden, bland annat för att få tillgång till lokaler för förskoleverksamhet. Förvaltningen har också tagit del av kommunstyrelsens och utbildningsnämndens nyligen presenterade rapport om kommande behov av grundskoleplatser. I planen för utbyggnad av skolorna i området ser förvaltningen att det finns ett gemensamt intresse av att öka lokalbeståndet.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2011-10-17.

Dnr 1.6-465/2011

Förslag till beslut

Ordförande Birgitta Holm (m) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Beslutsgång

Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.

§10 Skolinspektionens tillsyn av förskoleverksamheten i Farsta

Beslut

1. Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningen tjänsteutlåtande som svar på Skolinspektionens tillsyn av förskoleverksamheten i Farsta.

2. Tjänsteutlåtandet överlämnas till utbildningsnämnden, som lämnar stadens samlade svar till Skolinspektionen.

Ärendet

Skolinspektionen har gjort en tillsyn av förskoleverksamheten i de kommunala förskolorna i hela Stockholm. Staden ska återkomma till Skolinspektionen med ett gemensamt svar i början av nästa år. Stadsdelsnämnden lämnar ett underlag till utbildningsnämnden som svarar för stadens gemensamma svar. Förvaltningens redovisning omfattar Skolinspektionens identifierade brister, bedömningar och motiveringar samt förvaltningens förslag till svar.

Förvaltningen ser positivt på att Skolinspektionen lyft fram ett antal förbättringsområden och kommer att arbeta för att rätta till bristerna genom att inarbeta lämpliga åtgärder i verksamhetsplanen för 2012.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2011-10-24.

Dnr 1.2.1-517/2011

Förslag till beslut

Ordförande Birgitta Holm (m) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Beslutsgång

Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.

Gunnar Sandell m fl (s) anmälde ett särskilt uttalande.

Inger Stark (v) anmälde ett särskilt uttalande.

Särskilt uttalande

Gunnar Sandell m fl (s)

Nämnden tackar förvaltningen för ett intressant och tankeväckande utlåtande.

Det framgår att det finns allvarliga brister som Skolinspektionen pekat på. Vi hade dock gärna sett att de besökt verksamheten och grundat sin uppfattning i mera fakta.

Det finns många förbättringsområden utöver de avvikelser från KF- mål om barngruppernas storlek som vi pekat på flera gånger under verksamhetsåret.

Vi ser fram emot förvaltningens förslag i verksamhetsplanen för 2012.

Särskilt uttalande

Inger Stark (v)

Vi tycker att det är positivt att skolinspektionen lyfter fram förbättringsområden inom förskoleverksamheten i Farsta och att stadsdelsnämnden skriver att de skall åtgärda bristerna under 2012. Vi är däremot bekymrade över att det är många brister och att stadsdelen har dragits med dessa brister under en lång tid, utan att de har åtgärdats.

Hur ser stadsdelsnämndens plan ut för att åtgärda bristerna det här året?

Bristerna är allvarliga och det är viktigt att de nu verkligen åtgärdas under 2012.

Bristerna är:

· Inte en tillräckligt god pedagogisk verksamhet.

· Brister i personalens utbildning.

· Bristande samarbete mellan hem och förskola.

· Samarbetet mellan förskola, förskoleklass, skola och fritidshem.

· Barn med annat modersmål en svenska får inte tillräcklig möjlighet att utveckla sitt språk i såväl svenska som sitt modersmål.

· Man arbetar inte medvetet för att motverka traditionella könsroller.

· Planerna mot kränkande och diskriminerande behandling uppfyller inte skollagen.

· Barngruppernas storlek utvärderas inte

· Lagen om registerkontroll av personal iakttas inte alltid.

§11 Sommarkolloverksamheten 2010

Beslut

Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens redovisning av sommarkolloverksamheten 2011.

Ärendet

Stadsdelsnämnden har i samarbete med övriga stadsdelsnämnder tecknat ramavtal med sju kolloentreprenörer. Den uppföljning som har gjorts av sommarens verksamhet visar att avtalen har följts. Förvaltningen har inte heller fått in några klagomål på entreprenörerna. På grund av ett datorhaveri är det dock inte möjligt att redovisa några uppgifter om antalet deltagande barn eller göra jämförelser med tidigare år.

Stadsdelsförvaltningen anordnade i egen regi läger­verksamhet för 25 ungdomar och sportcamp i samarbete med lokala idrotts­föreningar för sammanlagt 60 barn. Arrangemangen föll mycket väl ut. Förvaltningen har också anordnat badbussar och andra sommar­aktiviteter som har varit mycket välbesökta.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2011-11-08.

Dnr 1.6-550/2011

Förslag till beslut

Ordförande Birgitta Holm (m) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Beslutsgång

Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.


§12 Sommarjobb för ungdomar 2011

Beslut

Stadsdelsnämnden godkänner redovisningen av satsningen på sommarjobb för ungdomar 2011.

Ärendet

242 ungdomar – 20 fler än förra året – sommarjobbade inom stadsdelsförvaltningen eller hos privata utförare den här sommaren. 686 ungdomar ansökte om jobb vilket var nästan dubbelt så många som förra året. Stadsdelsnämndens totala budget för sommarjobb uppgick till 2,3 miljoner kronor.

Förvaltningens organisation har fungerat mycket bra. Även arbetsplatsernas introduktion och mottagandet av ungdomarna har i de flesta fall fungerat väl. Svaren på de enkäter som har skickats ut till ungdomar och arbetsgivare är genomgående positiva.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2011-10-20.

Dnr 6-510/2011

Förslag till beslut

Ordförande Birgitta Holm (m) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Beslutsgång

Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.


§13 Förordnande av tjänsteman enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU)

Beslut

1. Stadsdelsnämnden förordnar följande tjänstemän inom utredningsenheten barn och ungdom, avdelningen för barn och ungdom, vid Farsta stadsdelsförvalt-ning med rätt att begära biträde av polismyndighet enligt 43 § 2 p lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU).

- Christina Frisk, enhetschef

- Jacob Söderlund, biträdande enhetschef

- Inger Kernot, biträdande enhetschef

- Charlotte von Platen, socialsekreteterare

- Barbro Andersson, socialsekreterare

- Maria Syrén, socialsekreterare

- Jessica Ericson, socialsekreterare

2. Nämndens beslut den 25 mars 2010 § 14 om förordnande av namngivna tjänstemän upphör att gälla med omedelbar verkan.

3. Omedelbar justering.

Ärendet

Ibland behöver beslut kunna fattas snabbt. Därför har det i lagtexten angetts när särskilt utsedda ledamöter och tjänstemän har rätt att fatta beslut i nämndens ställe. Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden förordnar ovan nämnda tjänstemän med rätt att begära biträde av polismyndighet enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU).

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2011-11-04.

Dnr 1.1-543/2011

Förslag till beslut

Ordförande Birgitta Holm (m) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Beslutsgång

Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.

§14 Stadsdelsnämndens sammanträden 2012

Beslut

1. Stadsdelsnämnden fastställer följande sammanträdesdatum för 2012.

Våren Hösten

Onsdag 18 januari Torsdag 30 augusti

Torsdag 9 februari (årsredovisning 2011) Torsdag 27 september (tertialrapport 2)

Torsdag 15 mars Torsdag 25 oktober

Tordag 19 april (underlag budget 2013) Torsdag 22 november

Torsdag 24 maj (tertialrapport 1) Tisdag 18 december (budget 2013)

Torsdag 14 juni

2. Nämnden sammanträder dessutom måndag 2 januari 2012 klockan 08.30 för att utse social delegation för 2012 och fatta beslut om särskilt förordnade och delegering av vissa former av beslut i enskilda ärenden. Till detta sammanträde kallas endast ordinarie ledamöter, samt ersättare vid behov.

3. Nämndens sammanträden hålls kvällstid, antingen i förvaltningens lokaler eller i annan lämplig lokal, beroende på det beräknade antalet besökare vid varje tillfälle.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2011-11-16.

Dnr 1.1-524/2011

Förslag till beslut

Ordförande Birgitta Holm m fl (m) och Vladan Boškovic (fp) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Gunnar Sandell m fl (s), Mariana Moreira Duarte m fl (mp) och Inger Stark (v) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag och lade därutöver fram ett eget förslag.

Beslutsgång

Mötet ajournerades en kort stund på förslag från ordföranden.

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden hade antagit hennes förslag.

Reservation

Gunnar Sandell m fl (s), Mariana Moreira Duarte m fl (mp) och Inger Stark (v)

1. Stadsdelsnämnden fastställer sammanträdesdatum för 2012 enligt förvaltningens förslag

2. Nämnden ger förvaltningen i uppdrag att inventera lokaler samt föreslå bästa lokal för nämndens möten och återkomma med en redovisning till nästa möte.

3. Nämnden ger presidiet i uppdrag att, efter förslag från förvaltningen, fastställa om och i så fall vilka föredragningar som ska ske under det öppna forumet.

Nämnden har noterat en glädjande ökning av antalet invånare som deltar i den första, öppna delen av nämndens möte.

Detta har medfört att det ibland blivit svårt att genomföra andra planerade föredragningar. För att få fleras synpunkter på hur nämndens nästa möte ska organiseras föreslår vi att presidiet beslutar om detta. Invånarnas synpunkter är prioriterade och ska ta den tid det krävs för att föra en bra dialog.

Detta har även medfört att det ibland blivit väl trångt och för stort avstånd mellan nämnden och invånarna i den sammanträdeslokal på plan 12 i sdf lokaler som nämnden använt sista tiden. Lokalen är dessutom svår att hitta till och inte anpassad för alla invånare.

Nämnden uppdrar därför åt förvaltningen att inventera och redovisa alternativa lokaler i eller i närheten av Farsta centrum. Kan t ex det nya allaktivitetshuset användas?

§15 Ekonomisk månadsrapport oktober 2011

Beslut

Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens ekonomiska månadsrapport oktober 2011.

Ärendet

Den ekonomiska prognosen för oktober 2011 visar att nämndens verksamheter sammantaget prognostiserar ett överskott om 5,5 mnkr. Inom äldreomsorgen är beställarens kostnader fortsatt högre än budgeterat och verksamhetens samlade prognos är ett underskott om 12,4 mnkr. Den bokförda nettokostnaden för ekonomiskt bistånd är under perioden januari-oktober inom budgeterad nivå, och verksamheten bedöms lämna ett överskott om 4,3 mnkr. Individ- och familjeomsorg redovisar ett underskott om 5,7 mnkr vilket beror på ökade kostnader avseende insatser för barn och unga. Förskolornas barnantal har under året varit högre än budgeterat vilket bidrar till ett prognostiserat överskott om 15,2 mnkr för verksamheten totalt. Funktionsnedsättning prognostiserar ett mindre överskott om 0,1 mnkr.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2011-11-22.

Dnr 1.2.1-106/2011

Förslag till beslut

Ordförande Birgitta Holm (m) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Beslutsgång

Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.

§16 Rätten att få åldras tillsammans – yttrande till kommunstyrelsen

Beslut

1. Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen av socialdepartementets promemoria Rätten att få åldras tillsammans.

2. Omedelbar justering.

Ärendet

Socialdepartementet föreslår i en promemoria att socialtjänstlagen ändras så att personer som levt ihop länge ska ha rätt att fortsätta bo tillsammans i ett särskilt boende för äldre, om båda vill det.

I Stockholms har äldre redan i dag rätt att bo tillsammans i vård- och omsorgsboenden med somatisk inriktning. Om samma möjlighet också ska finnas vid boenden med demensinriktning så krävs lyhördhet i utredningen, möjlighet till provboende och att det klargörs vad som händer om maken/makan med behov av boendet avlider eller flyttar.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2011-10-26.

Dnr 1.5.1-484/2011

Förslag till beslut

Ordförande Birgitta Holm (m) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Beslutsgång

Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.


§17 Förslag till evenemangsstrategi för Stockholms stad – yttrande till kommunstyrelsen

Beslut

1. Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen av förslaget till evenemangsstrategi för Stockholms stad.

2. Omedelbar justering.

Ärendet

Stadsledningskontoret har tagit fram ett förslag till evenemangsstrategi för Stockholms stad som föreslås gälla från 1 januari 2012. Strategin är tänkt att vara en del av Vision Stockholm 2030. Målen är att Stockholm år 2030 ska vara en av Europas tre främsta evenemangsstäder, befästa positionen som en av världens främsta mötesplatser för kongresser, mässor och högnivåkonferenser. Förvaltningen är positiv till den föreslagna evenemangsstrategin.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2011-10-28.

Dnr 1.5.1-423/2011

Förslag till beslut

Ordförande Birgitta Holm (m) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Beslutsgång

Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.

Inger Stark (v) anmälde ett särskilt uttalande.

Särskilt uttalande

Inger Stark (v)

Evenemangsstrategin bör vara tydligare formulerat i vilka värderingar staden vill signalera via de evenemang som staden stödjer eller själva arrangerar. Under rubriken ”Grundläggande förhållningssätt” anges endast negativa formuleringar kring miljö och diskriminering (att vi INTE ska stödja evenemang som medför försämrad miljö, mm, s. 13.) Strategin bör istället ha positivt formulerade krav. Vi vill att evenemang som staden stödjer eller själva arrangerar ska ha ett uttalat miljö- och klimatarbete, och syfta till att stärka integration, demokrati och jämställdhet. All avlönad personal ska också ha goda anställningsvillkor och arbeta enligt kollektivavtal. Sannolikt skulle de flesta evenemangen idag ha relativt lätt att formulera sådana ambitioner.


§18 Förslag till program för kvalitetsutveckling i Stockholms stad – yttrande till kommunstyrelsen

Beslut

1. Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen.

2. Omedelbar justering.

Ärendet

Det finns idag två dokument om stadens kvalitetsarbete: Strategi för kvalitetsutveckling i Stockholms stad (1999) och Fortsatt inriktning av stadens kvalitetsarbete samt Stockholms stads kvalitetsutmärkelse fr.o.m. år 2004. Det förslag till program för kvalitetsutveckling som nu har utarbetats baseras på och föreslås ersätta den inriktning som lades fast 1999 och 2004.

Förvaltningen är positiv till att stadens kvalitetssystem har setts över och föreslås sammanfattas i ett program. Förvaltningen arbetar idag i stort enligt programförslaget och instämmer i att det finns förbättringsområden, exempelvis när det gäller kvalitetsgarantier, synpunkter och klagomål, dialogen med medarbetare och stockholmarna samt enheternas analys av resultat för ständig förbättring. Inom dessa områden har förvaltningen ett pågående utvecklingsarbete.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2011-09-29.

Dnr 1.5.1-389/2011

Förslag till beslut

Ordförande Birgitta Holm (m) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Beslutsgång

Ordföranden Birgitta Holm (m) väckte frågan om eget jäv och en enig nämnd uttalade att det inte förelåg en jävssituation för ordföranden i detta ärende.

Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.

Gunnar Sandell m fl (s) och Inger Stark (v) anmälde att partierna inte deltar i beslutet.

§19 Förslag till kommunikationsprogram för Stockholms stad 2012-2015 – yttrande till kommunstyrelsen

Beslut

1. Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen av förslaget till kommunikationsprogram för Stockholms stad 2012-2015.

2. Omedelbar justering.

Ärendet

Det föreslagna kommunikationsprogrammet för Stockholms stad föreslås gälla för stadens nämnder och bolag åren 2012-2015. Det är tänkt att ersätta nuvarande kommunikations-policy som löper ut vid årsskiftet 2011/2012. Programmet är ett långsiktigt måldokument som anger övergripande mål och indikatorer. Utifrån de övergripande målen och den årliga kommunikationsplanen ska aktiviteter för nämndens verksamhetsområden utformas. Uppföljning ska ske genom stadens integrerade ledningssystem, ILS.

Förvaltningen ser positivt på förslaget. Det anger en tydlig riktning och skapar förutsättningar att planera, genomföra och utveckla kommunikationen på ett samordnat sätt med tydlig koppling till stadens vision om ett Stockholm i världsklass. Programmet förstärker kommunikationen som ett strategiskt verktyg för att nå verksamheternas mål.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2011-11-01.

Dnr 1.5.1-422/2011

Förslag till beslut

Ordförande Birgitta Holm m fl (m) och Vladan Boškovic (fp) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Inger Stark (v) föreslog att nämnden inte skulle besluta enligt förvaltningens förslag och lade fram ett eget förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden hade antagit hennes förslag.

Reservation

Inger Stark (v)

att avstyrka förslaget till kommunikationsprogram

att därutöver anföra

Därutöver vill vi framhålla att kommunikationsprogrammet innehåller oacceptabla krav på likriktning av innehållet i kommunikationen. Förslaget anger som mål för kommunikationen att “attityden till visionen om ett Stockholm i världsklass och den växande staden är positiv”. Som ett nytt nyckeltal anges ”andel medarbetare som har en positiv attityd till visionen” – en vision som är den styrande alliansens politiska dokument.

Dessutom åläggs att budskapet ”Stockholm- the Capital of Scandinavia” ska finnas med i all stadens övergripande kommunikation. Vi kan inte se att stadsdelsförvaltningen bäst skulle informera medborgarna med detta budskap.

Det är en mycket oroväckande utveckling i staden att ledningen i allt högre grad beskär självständighet och yttrandefrihet i de olika förvaltningarna och bolagen. En stark centralisering av administration och ekonomi samt utökad detaljstyrning av verksamheterna kompletteras nu med centrala direktiv för inte bara hur alla måste kommunicera utan vad som ska förmedlas.

Det är skrämmande att konstatera att riktlinjer för hur detta ska uppnås ska upprättas av stadsdirektören som också ska bestämma hur verksamheter ska tillämpa programmet och hur de ska agera för att nå de långsiktiga målen.

Vi avstyrker att staden antar detta kommunikationsprogram, som kan medföra allvarliga ingrepp i yttrandefriheten.

§20 Förslag till riktlinjer för stadens budget- och skuldrådgivning – yttrande till kommunstyrelsen

Beslut

1. Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på förslaget till riktlinjer för stadens budget- och skuldrådgivning.

2. Omedelbar justering.

Ärendet

Stadsledningskontoret har presenterat ett förslag till nya riktlinjer för stadens budget- och skuldrådgivning. Förslaget har arbetats fram som ett projekt under ledning av Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd. Det anger rådgivningens mål och hur den ska effektiviseras och utvecklas för att svara mot lagstiftningen och mot det behov och den efterfrågan som finns hos allmänheten. För dem som söker detta bistånd tydliggör riktlinjerna vilken service de kan förvänta sig.

Förvaltningen välkomnar förslaget och anser att det ger en bra vägledning och ett tydligt stöd för arbetet.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2011-09-19.

Dnr 1.5.1-402/2011

Förslag till beslut

Ordförande Birgitta Holm m fl (m) och Vladan Boškovic (fp) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Gunnar Sandell m fl (s) och Inger Stark (v) föreslog att nämnden i huvudsak skulle besluta enligt förvaltningens förslag och lade därutöver fram ett eget förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden hade antagit hennes förslag.

Mariana Moreira Duarte m fl (mp) anmälde ett särskilt uttalande.

Reservation

Gunnar Sandell m fl (s) och Inger Stark (v)

1. Nämnden beslutar att i huvudsak tillstyrka förvaltningens förslag till yttrande

2. Väntetiden till det första mötet med budget- och skuldrådgivaren bör inte överstiga en månad.

3. Därutöver vill vi framföra följande.

Det är utmärkt att riktlinjer ta fram för budget- och skuldrådgivningen, så att servicen kan bli likvärdig i staden. En person med skulder och trasslig ekonomi är ofta orolig och kan ha ångest över sin situation. Det är därför inte rimligt att behöva vänta på ett första samtal i tre månader, som föreslås som maxgräns i förslaget till riktlinjer. En månad är en rimligare gräns.

Särskilt uttalande

Mariana Moreira Duarte m fl (mp)

Budget- och skuldrådgivningen har fått alltmer att göra på senare år. En förklaring är rådande lågkonjunktur, som leder till att fler får ekonomiska problem och behöver hjälp med sin ekonomi. Förutom arbetslöshet kan även familjeföretag som inte längre bär sig, sjukdom eller skilsmässor vara orsaker till överskuldsättning. Speciellt ungdomar har på senare år fastnat i skuldfällan genom sms-lån.

I riktlinjerna försöker man lägga över på skuldrådgivarna en del av det arbete som konsumentrådgivarna förväntas göra. Detta kommer att leda till ännu längre väntetider.

Det är inte ovanligt att människor får vänta i snitt 4 månader på hjälp, vilket betyder att de riskerar att hamna i en många gånger svårare ekonomisk situation.

Detta är inte acceptabelt. I riktlinjerna bör föras in kravet att det inte får dröja mer än en månad innan någon får hjälp av budget- och skuldrådgivare.

I förslaget saknas ett barnperspektiv. Till exempel när det handlar om att kartlägga den rådsökandes situation är det viktigt att ta reda på om barn finns i hushållet, hur dessa kan påverkas av situationen och hur de kan nås av eventuellt stöd. Ett barnsperspektiv är en förutsättning för att denna rådgivning ska nå sin fulla potential i barnfamiljer.

§21 Förslag till program för sambandet Högdalen–Farsta – yttrande till stadsbyggnadsnämnden

Beslut

1. Stadsdelsnämnden bifaller delvis förvaltningens förslag till svar på remissen av förslaget till program för sambandet Högdalen–Farsta och anför därutöver följande.

2. Omedelbar justering.

Stränderna runt norra Magelungen, Fagersjöviken, är klassade som ekologiskt särskilt känsligt område med rik flora och fauna, vilket måste beaktas i särskild ordning.

Ärendet

Stadsbyggnadskontoret har tagit fram ett förslag till program för sambandet Högdalen–Farsta. Mellan Fagersjö och Farsta idrottsplats föreslås byggnation av cirka 900 bostäder. I södra Rågsved och i Snösätra företagsområde föreslås cirka 195 småhus. Företags-området kommer att avvecklas enligt beslut i exploateringsnämnden.

Förslaget innehåller också förändringar i naturområdena och inom infrastrukturen. Ny gång- och cykelbro över Magelungsvägen och Nynäsbanan föreslås för att förbättra kopplingen till Hökarängen.

Förvaltningen anser att det är positivt med ett helhetsgrepp på planeringen i området. Bostäder längs Magelungsvägen binder samman Fagersjö och Farsta på ett bra sätt. Viktigt är också att tillgängligheten till grönområdena och Magelungen ökar samt att kollektivtrafiken förbättras.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2011-11-02.

Dnr 1.5.3-508/2011

Förslag till beslut

Ordförande Birgitta Holm m fl (m) och Vladan Boškovic (fp) föreslog att nämnden delvis skulle besluta enligt förvaltningens förslag och lade därutöver fram ett eget förslag.

Gunnar Sandell m fl (s) och Inger Stark (v) föreslog att nämnden delvis skulle besluta enligt förvaltningens förslag och lade därutöver fram ett eget förslag.

Mariana Moreira Duarte m fl (mp) föreslog att nämnden inte skulle besluta enligt förvaltningens förslag och lade fram ett eget förslag.

Beslutsgång

Ledamoten Lars Jilmstad (m) anmälde jäv och lämnade sammanträdet medan ärendet behandlades.

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden hade antagit hennes förslag.

Inger Stark (v) anmälde ett särskilt uttalande.

Ersättaren Tobias Gillberg (c) anmälde ett ersättaryttrande.

Reservation

Gunnar Sandell m fl (s) och Inger Stark (v)

1. Stadsdelsnämnden bifaller delvis förvaltningens utlåtande och överlämnar det

2. Nämnden lämnar följande synpunkter som yttrande i remissen.

Det är positivt med helhetsgrepp över planeringen i större områden, som sker t ex i detta ärende. Alla har mycket större möjlighet att skapa sig en uppfattning om vilka konsekvenser de föreslagna åtgärderna får. Nämnden ser fram emot många fler liknande planer för hela stadsdelar eller andra lämpliga områden.

Vi har inte helt klart för oss vilket samband som avses med förslaget.

Vi ser positivt på ökad bostadsbebyggelse på lämpliga platser. Den ska ske markeffektivt och med så lite negativa effekter som möjligt för närboende och gröna områden.

Farsta och Högdalen benämns som två av de nav som behandlas i Vision Söderort. Vantör och Farsta har en naturlig sammankoppling då Farsta centrum är det naturliga större köpcentrum som invånarna i Vantör har lättast tillgång till och att det historiskt har funnits täta kopplingar mellan stadsdelarna med bland annat projekt inom dåvarande ytterstadssatsningen och programarbetet kring bland annat Högdalstopparna och sjön Magelungen. Kopplingen mellan stadsdelarna kan ytterligare utvecklas genom flera åtgärder avseende både byggnation och kollektivtrafik.

Det är viktigt att staden tar ett större åtagande för skötsel av naturområden och miljö. Eventuella satsningar får inte bara bli av engångskaraktär utan knytas till en långsiktig skötselplan.

Kultur och föreningsliv

Det är viktigt att det finns plats för kultur- och föreningsliv. Detta ger liv och rörelse i och till stadsdelarna även långt in på kvällarna. Staden bör även i planen ta med Kulturkampanjens mark och aktivitetshus i Högdalen. Staden bör se över möjligheten till strategiska satsningar i de olika centrum och vi ser gärna att en eller flera kommunala förvaltningar flyttar till ytterstaden.

Trafik/kollektivtrafik

Magelungsvägen får inte utvecklas till en genomfartsväg med ökad trafik utan behålla karaktären av landsväg för att ta sig till och från stadsdelarna. En stombuss med hög turtäthet för tvärförbindelse mellan Älvsjö – Högdalen - Farsta – Farsta Strand krävs för att områdenas kollektivtrafik ska bli attraktivare. Genomfartstrafik bör i första hand genom trafiktekniska åtgärder hänvisas till Örbyleden. En utbyggnad av tunnelbanan mellan Hagsätra och Älvsjö krävs som en kompletterande förstärkning av kollektivtrafiken. Detta gör stadsdelarna mer attraktiva både som bostadsort men även för näringslivsetablering.

Det i förslaget skissade intrånget med två nya gång- och cykelvägar i Fagersjöskogen, via broar över Magelungsvägen och järnvägen avstyrker vi. De gör för stort intrång i den mycket kuperade skogen. Broarna blir fula och dyra i förhållande till den ringa nyttan. Befintliga vägar räcker. Dock är det bra med en gång- o cykelväg på höger sida av Fagersjövägen från Magelungsvägen till Hökarängen.

Högdalstopparna

Ett programarbete för utveckling av Högdalstopparna bör tas fram efter det att det program som togs fram av invånarna i Ytterstadssatsningen i Farsta/Vantör 2002-2006 ej genomförts. Delar av programmet, med ny inriktning och en utveckling av området efter det att skate-parken flyttats kan fortfarande genomföras.

I programarbetet ska även tidigare förslag om inrättandet av en Ekopark Syd (bifogas – se protokollets bilaga 1) beaktas. Det är synnerligen angeläget att skydda området från Svedmyraskogen, över Högdalstopparna, Fagersjöskogen, runt Magelungen ner mot Hanvedenkilen, genom att inrätta ett naturreservat.

Bostadsbyggande

Det är bra att man ser över olika möjligheter till bostadsbyggande både avseende förtätningar men även större projekt. Det kan vara ett bra sätt att knyta ihop stadsdelarna. Med modern byggteknik kan många platser utmed/över vägar och spår kunna vara möjliga att bygga på.

Vi är negativa till programmets förslag om att bygga en sammanhängande husrad – mur – längs Magelungsvägen. Vi är stolta över att bo i ytterstaden. Vi ser inget behov av att utforma vår del av staden för att härma de inre delarna.

Den östra delen av Fagersjö karakteriseras i dag av ett antal rätt höga punkthus. Farsta består av många liknande hus. Vi kräver att det inte byggs något söder om ”gamla landsvägen” och söder om Nykroppagatan. Vi kräver att även den fortsatta bebyggelsen för att öka sambandet mellan Fagersjö och Farsta blir ett antal höga, energisnåla punkthus. Då bevaras karaktären av ytterstad, vi bygger vidare på Farstas och Fagersjös nuvarande karaktär. Då bygger vi markeffektivt. Då bevarar vi ekologiskt motiverade passager för djur. Då behövs inte några tvärgator från Magelungsvägen, endast tillfarter till de fristående högre husen. Då hindrar vi inte invånarnas tillgång till gröna områden, till Magelungen och de vackra strandpromenaderna. Dessa bör rustas upp i samband med byggena så att de blir tillgängliga för alla.

Vi är angelägna om att utveckla Farsta stadsdelsområde till en miljöstadsdel. Vi vill vara en förebild för resten av staden och landet vad gäller miljösmarta lösningar. Vi har miljöhus i Hökarängen, nu bygger vi vidare i Fagersjö genom detta förslag. Vi ska bli intressanta för miljöföretag så att vi tillsammans kan utveckla insatser för miljö – hälsa – idrott – kultur.

Egentligen har vi i Farsta SDN ingen anledning att kommentera förändringar inom SDN EÅV. Sdf har dock gjort detta varför även vi gör det. Vi avstyrker planerna på bostadsbyggande i Rågsveds friområde. Vi ser inget behov av ytterligare bebyggelse i detta område. Vi kan inte se att denna bebyggelse skulle bidra till ökat samband Högdalen – Farsta.

Rågsveds friområde och Magelungen

Alla de goda kvaliteter som finns i naturområdena kring sjön Magelungen kan istället för att utsättas för starka hot stärkas genom varsamma insatser för att bl a stärka tillgängligheten. En strandpromenad kan anläggas så att den inte stör fågellivet, den motiverar inte att strandskyddet upphävs. Fågeltorn för fågelskådning kan byggas på ett tryggt avstånd. Vass kan röjas undan på vissa platser för att få närhet till sjön för till exempel fiske och att kunna upptäcka sjön med kanot. Lånecykelsystem kan inrättas runt sjön och vid friområdet. Att anlägga en Ekopark Syd som drivs av föreningslivet med naturskola, rastplatser, skyltning och toaletter är väl förenligt med anläggande av naturreservat. Förslaget att istället anlägga en landskapspark i området känns konstruerat för att dölja att det inte blir något naturreservat.

Arbetet med att göra Rågsveds friområde till naturreservat, som en del av Ekopark Syd, ska återupptas och en särskild skötsel- och områdesplan tas fram.

Magelungen med dess tillrinningsområden måste åtgärdas. En analys av effektiva saneringsmetoder måste därför snarast tas fram. En skötselplan måste tas fram för att efter sanering förhindra fortsatta problem.

Saneringen av arbetsområdet ”Bråtegränd” ska påskyndas, Även detta område ska bli en del av Ekopark Syd och bevaras för de boende i området. Exploateringsnämnden har beslutat att området ska vara utrymt senaste 31 december 2012. Entreprenörerna i området har erbjudits alternativ placering i andra industriområden. Det är synnerligen angeläget att de avhyses från nuvarande område så att det kan saneras och sedan användas till rekreation.

Reservation

Mariana Moreira Duarte m fl (mp)

1. Stadsdelsnämnden överlämnar följande utlåtande som svar på remissen av förslaget till program för sambandet Högdalen-Farsta

2. Omedelbar justering

Det är positivt att försöka förbättra kopplingen mellan Högdalen och Farsta. Tvärförbindelserna mellan stadsdelarna behöver förstärkas. Men just mellan Högdalen och Farsta går Hanvedenkilen, en av Stockholms så karakteristiska kännemärken och en välbesökt grön lunga för medborgarna. Vi tycker att det är mycket viktigt att Hanvedenkilen bevaras och att området mellan Högdalen och Farsta som har mycket höga naturvärden inte exploateras utan sparas som naturreservat.

Sambandet kan då förstärkas genom ökad tillgänglighet till grönområdena och ökad kollektivtrafik. Förslagets idéer om satsning på gångvägar, öppningar in till och mellan grönområdena, bryggpark och strandpromenad runt Magelungen är bra.

Viss bebyggelse mellan Farsta IP och Fagersjö kan tillåtas. Vi vill att strandskyddet respekteras och att man därför bygger hus som inte sträcker sig ner mot Magelungen. Antingen kan man bygga raka hus så att de blir som en barriär mot Magelungsvägen, eller så kan man bygga punkthus så att de passar ihop med övrig bebyggelse. Området utgörs av mycket trevlig naturmark och när man går längs stranden bör man fortfarande efter byggnationen uppfatta det som om man går i naturen.

Dessutom vill vi att en större öppning, på kanske 2-300 m sparas mellan husen och att bron över till Fagersjöskogen breddas och görs till en ekodukt så att spridningssambandet mellan Farstanäset och Fagersjöskogen stärks.

Utöver den välbehövliga satsningen på natur- och grönområden ser vi gärna att tillräckligt med resurser satsas på sjön Magelungen för att den ska kunna nå god ekologisk och kemisk status till 2021.

Bebyggelsen i Rågsveds friområde avstyrker vi kraftigt. Den bebyggelsen sker på just de platser som används som flitigast och uppskattas som mest av innevånarna runt Rågsved. Icke yteffektiva enfamiljshus som skulle få långt till kollektivtrafik är då inget som vi stödjer. Att Snösätra industriområde bebyggs har vi inget emot rent principiellt, men eftersom de husen skulle ligga längst från kollektivtrafik så föredrar vi att man där bygger något slags naturum, eller återställer till betesmark.

Vi tycker att det är bra att det tagits ett helhetsgrepp för områdets planering. Så vill vi att det även ska vara i fortsättningen. Vi vill dock att samrådstider utökas och att planer som denna ytterligare tydliggörs för berörda medborgare, så att man kan vara säker på att alla berörda som har en åsikt får säga sin mening. Vi ser också gärna att det ingår politiker i projektgrupperna så att processen kommer närmare medborgarna.

Särskilt uttalande

Inger Stark (v)

Vi är mycket kritiska mot den process som pågår i Rågsved angående Program för sambandet Högdalen-Farsta. Samrådstiden bör utökas och kungöras tydligt om att förslaget handlar om Rågsved därtill att få till stånd ett samrådsmöte i Rågsved innan tiden för samråd gått ut.

Vi kritiserar stadsbyggnadsnämnden och exploateringsnämnden för att inte ha hörsammat en begäran om samrådsmöte i Rågsved, som i hög omfattning påverkas av villabebyggelse i friområde.

Ersättaryttrande

Tobias Gillberg (c)

Om jag hade haft möjlighet att rösta skulle jag ha röstat på det av ordförande Birgitta Holm m fl (m) och Vladan Boškovic (fp) framlagda förslaget, som också blev nämndens beslut.

§22 Förslag till detaljplan för områden vid Grycksbovägen och Enskedevägen i Svedmyra – yttrande till stadsbyggnadsnämnden

Beslut

1. Stadsdelsnämnden bifaller delvis förvaltningens förslag till svar på remissen av förslaget till detaljplan för områden vid Grycksbovägen och Enskedevägen i Svedmyra och anför därutöver följande.

2. Omedelbar justering.

Placeringen av den planerade förskolan är synnerligen olämplig. Den placeringen gör det väldigt svårt att ordna en säker angöring för varor och barn utan att de boende utefter Herrhagsvägen blir kraftigt störda. I synnerhet som det planeras för c:a 120 barn. Vid utevistelse måste dessutom barnen alltid röra sig utefter vägar som är utsatta för både stort antal fordonsrörelser och höga farter.

En utmärkt placering av förskolan är utefter Grycksbovägen mot Majroskogen, mitt emot Jösseforsvägens utfart mot Grycksbovägen (sydöstra delen av planområdet). Eventuellt kan en tänkbar placering vara i någon av JMs planerade hus.

Den bollplan och lekyta med bollplan som idag finns på platsen bör rustas upp tillsammans med den föreslagna upprustningen vid Oppundaparken. Med den förtätning som planeras behövs bägge boll- och lekytorna.

JMs hus utefter Enskedevägen bryter till allt för stor del mot den typ av flerfamiljshus som är dominerande för området. I synnerhet när det gäller våningshöjden. Eftersom husen dels byggs i kuperad terräng och dels i en brant backe kommer fem våningar att bli allt för dominerande. Stadsdelsnämnden föreslår en maxhöjd på fyra våningar.

Stadsdelsnämnden anser att även de planerade husen på Jösseforsvägen är en bra komplettering och förtätning. Möjligtvis kan de hus som ligger utefter Jösseforsvägen ha en maxhöjd på två våningar och de två husen bakom dessa tre eller fyra våningar för att få en mjukare övergång från de befintliga villorna utefter Jösseforsvägen.

Parkeringstalet bör, trots närheten till T-banan, vara 1,0. Omkringliggande vägar är redan idag tungt belastade av parkerade bilar varför en norm på under 1,0 kan ge större problem än idag.

Trafiken på Grycksbovägen/Enskedevägen är ett stort problem. I arbetet med planen önskar stadsdelsnämnden att man både försvårar genomfart från Örbyleden till Nynäsvägen och genomför trafiksäkerhetshöjande åtgärder för att sänka hastigheterna och minska dagens trafikmängd (över 12000 fordon per dygn). Nämnden är medveten om att detta är en utryckningsväg, men att dessa två intressen inte behöver stå emot varandra.

Ärendet

Längs Enskedevägen–Grycksbovägen i Svedmyra föreslås cirka 270 lägenheter i flerbostadshus. Marken är huvudsakligen naturmark. Projektet omfattar både hyresrätter och bostadsrätter. En ny förskola med sex avdelningar föreslås ersätta befintlig förskola på Enskedevägen. Parkvägar och rekreationsytor rustas upp med mer belysning, parkbänkar och lekytor.

Förvaltningen anser att tillskottet av bostäder i stadsdelen är välkommet. Det kopplar också samman området på ett bra sätt. Husen som föreslås vid Jösseforsvägen är förvaltningen något tveksam till då byggnationen är ett onödigt intrång i naturmarken. Angöringen till föreslagen förskola är svårlöst. Alternativ placering av förskola bör prövas på Grycksbovägen eller möjligen på bottenvåningen i ett av flerbostadshusen.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2011-10-31.

Dnr 1.5.3-493/2011

Förslag till beslut

Ordförande Birgitta Holm m fl (m) och Vladan Boškovic (fp) föreslog att nämnden delvis skulle besluta enligt förvaltningens förslag och lade därutöver fram ett eget förslag. I detta instämde Gunnar Sandell m fl (s) och Inger Stark (v).

Mariana Moreira Duarte m fl (mp) föreslog att nämnden delvis skulle besluta enligt förvaltningens förslag och lade därutöver fram ett eget förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden hade antagit hennes förslag.

Reservation

Mariana Moreira Duarte m fl (mp)

1. Stadsdelsnämnden beslutar att delvis bifalla förvaltningens svar på remissen av förslag till detaljplan för områden vid Grycksbovägen och Enskedevägen i Svedmyra

2. Därutöver vill vi framföra följande:

Den föreslagna bebyggelsen längs Enskedevägen och Grycksbovägen utgör ett välkommet tillskott av bostäder till stadsdelen. Eftersom en förskola rivs behövs en ny. Den föreslagna platsen är okej även om angöring från Grödingegatan är onödigt störande. Förhoppningsvis kan angöring från Enskedegatan utformas på ett tillfredsställande sätt.

För att säkra spridningssambandet för barrskogslevande arter kan det vara lämpligt att minska bebyggelsen med ett tre hus, nämligen de tre som planeras utgöra en fyrkant närmast tunnelbanan på den västra sidan om Enskedevägen.

Söder om Familjebostäders föreslagna hus längs Grycksbovägen sparas en öppning mot Majroskogen. Det är en viktig grön lunga och rekreationsområde för de boende runt omkring. Den öppningen bör bevaras. Bostäderna på andra sidan gatan vid Jösseforsvägen kan accepteras.

§23 Förstudie för Spårväg syd – yttrande till SL

Beslut

1. Stadsdelsnämnden bifaller delvis förvaltningens förslag till svar på remissen av SL:s förstudie av Spårväg syd och anför därutöver följande.

2. Omedelbar justering.

Det är av största intresse för Farstaområdet att de tvärgående förbindelser i Söderort förbättras och utvecklas då Stockholms kollektivtrafiksystem idag präglas av radiala förbindelser. Tvärgående förbindelser har i sammanhanget goda möjligheter att avlasta delar av det centrala kollektivtrafiksystemet och förbättra kommunikationerna i Söderort och därmed Farsta.

Farsta och Stockholms södra delar är beroende av en väl fungerande infrastruktur där kollektivtrafiken utgör en väsentlig del – inte minst mot bakgrund av en förbättrad miljö. En fungerande kollektivtrafik behövs för att skapa goda möjligheter för resande till och mellan stadens alla delar, men också med övriga södra länet. Genom att binda samman Stockholms södra delar med tvärförbindelser skapas de förutsättningar som behövs för att ytterstaden ska utvecklas och växa, vilket ligger helt i linje med den vision för Söderort 2030 som Stockholm stad har antagit. Spårväg syd är därför en förutsättning för att uppnå denna vision och en av de viktigaste beståndsdelarna i att utveckla Farsta och övriga stadsdelsområden i söderort.

En utbyggd tvärgående kollektivtrafik ökar Söderorts attraktionsförmåga avseende företagsetableringar och därmed på sikt fler arbetstillfällen. Spårväg syd skapar också förutsättningar för att bygga bostäder i större omfattning och i anslutning till kollektivtrafik. En effektiv tvärkommunikation binder samman ytterstadsdelarna och skapar förutsättningar för en naturlig integration och en mer anpassad socioekonomisk struktur.

I detta sammanhang förtjänar det att påminnas om de modesta reseprognoser och samhällsekonomiska tveksamheter som förutspåddes i utredningarna inför Tvärbanans byggande och den mycket positiva utvecklingen med ett stort reseunderlag som blev resultatet när den väl byggts. Detta skall ställas mot SL:s förstudier som underskattar resandeunderlaget och bortser från de dynamiska effekter som ovan påtalats.

Farsta är en tyngdpunkt och ett nav i Söderortsvisionen. SL:s nu aktuella studie avser röda T-banelinjens koppling till pendeltåget i Flemingsberg och Älvsjö. Därmed kan man anföra att denna sträckning inte berör Farsta i första hand. Man kan inte bortse från att Spårväg syd med föreslagen sträckning är den första etappen i ett spårvägsnät i Söderförort. Vi vill därför understryka vikten av att även de ostliga delarna, inklusive Farsta, snarast kommer med i detaljplaneringen avseende infrastruktursatsningar och utvecklingen av långsiktigt miljövänliga trafiklösningar.

Ärendet

SL:s förstudie om Spårväg syd handlar om möjligheten att förbättra kollektivtrafiken på sträckan Flemingsberg–Masmo–Skärholmen/Kungens kurva–Fruängen–Älvsjö. Enligt analyserna kan en spårväg inte motiveras ur ett samhällsekonomiskt perspektiv. Istället bör en förbättring och utveckling av busstrafiken utredas vidare.

Förvaltningen tycker att en förbättring och utökning av busstrafiken är den bästa utbyggnadsmöjligheten. Busstrafik är flexibel och smidig. Kostnaden för bussalternativet är rimlig och anpassad till förväntat antal resande.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2011-10-31.

Dnr 1.5.1-424/2011

Förslag till beslut

Ordförande Birgitta Holm m fl (m) och Vladan Boškovic (fp) föreslog att nämnden delvis skulle besluta enligt förvaltningens förslag och lade därutöver fram ett eget förslag. I detta instämde Mariana Moreira Duarte m fl (mp).

Gunnar Sandell m fl (s) och Inger Stark (v) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden hade antagit hennes förslag.

Ersättaren Tobias Gillberg (c) anmälde ett ersättaryttrande.

Reservation

Gunnar Sandell m fl (s) och Inger Stark (v)

Till förmån för förvaltningens förslag.

Ersättaryttrande

Tobias Gillberg (c)

Om jag hade haft möjlighet att rösta skulle jag ha röstat på det av ordförande Birgitta Holm m fl (m) och Vladan Boškovic (fp) framlagda förslaget, som också blev nämndens beslut.


§24 Uppföljning av privata vård- och omsorgsboenden – Postiljonen

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger uppföljningen av Postiljonens vård- och omsorgsboende till handlingarna.

Ärendet

Alla vård- och omsorgsboenden följs upp årligen. Förvaltningen har nu gjort en uppföljning av Postiljonens vård- och omsorgsboende. Boendet drivs på entreprenad av Attendo Care på uppdrag av Farsta stadsdelsnämnd och är beläget i Svedmyra. Vården har två inriktningar, demens och somatisk sjukdom. Boende har dessutom korttidsvård och avlastning.

Bedömningen är att Postiljonen är en strukturerad verksamhet och enheterna arbetar utifrån samma rutiner. Ett relativt stort utbud av aktiviteter finns att tillgå för de boende. Vid uppföljningsbesöket var avdelningarna välstädade.

I övrigt krävs förbättringsarbete för att verksamheten ska motsvara de krav som ställs. På förvaltningens begäran har utföraren lämnat in en åtgärdsplan. Förvaltningen bedömer att planen är tillräcklig för att bristerna ska kunna åtgärdas.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2011-10-11.

Dnr 1.2.1-487/2011

Förslag till beslut

Ordförande Birgitta Holm (m) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Beslutsgång

Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.

§25 Avvikelser i hälso- och sjukvården 1 januari – 30 juni 2011

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger redovisningen av avvikelser i hälso- och sjukvården för perioden 1 januari – 30 juni 2011 till handlingarna.

Ärendet

Inom äldreomsorgen har avvikelser när det gäller fall och läkemedel ökat i några verksamheter och minskat i några. Inom verksamheterna för personer med funktions-nedsättning har fler gruppbostäder rapporterat avvikelser. På de gruppbostäder som rapporterade avvikelser föregående halvår har både läkemedelsavvikelser och fallincidenter minskat.

Inom äldreomsorgen ska enhetschefer och hälso- och sjukvårdspersonal fortsätta arbetet med att förebygga att vårdskador inträffar. Risker ska identifieras och en plan för åtgärder ska upprättas. Planen ska vara känd av all involverad personal som ska arbeta efter den.

Inom verksamheterna för personer med funktionsnedsättning ska chefer och gruppchefer arbeta med att uppdatera rutiner, göra dem kända och se till att de följs av all personal. Det ska också finnas ett samarbetet med primärvård/distriktssköterska.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2011-11-04.

Dnr 1.2.1-519/2011

Förslag till beslut

Ordförande Birgitta Holm (m) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Beslutsgång

Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.

§26 Grundläggande hälso- och sjukvårdsinsatser i särskilda boendeformer för äldre

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger förvaltningens redovisning av grundläggande hälso- och sjukvårdsinsatser i särskilda boendeformer för äldre till handlingarna.

Ärendet

Årets kartläggning av grundläggande hälso- och sjukvårdsinsatser i särskilda boendeformer för äldre visar en förbättring i de flesta verksamheter. Några enheter har förbättrats från mycket låga procentsatser, från till exempel 0 och 10 procent till 100 procent för utförda riskbedömningar. Några enheter ligger kvar på höga siffror och enstaka har lägre antal än vid tidigare kartläggningar.

Trots det goda resultatet finns det utrymme för ytterligare utveckling och förbättring.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2011-11-04.

Dnr 1.2.1-531/2011

Förslag till beslut

Ordförande Birgitta Holm (m) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Beslutsgång

Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.

Gunnar Sandell m fl (s), Mariana Moreira Duarte m fl (mp) och Inger Stark (v) anmälde ett särskilt uttalande

Särskilt uttalande

Gunnar Sandell m fl (s), Mariana Moreira Duarte m fl (mp) och Inger Stark (v)

Bra att kartläggningen visar förbättringar i flera verksamheter, däremot ligger några verksamheter kvar på samma nivå och en del har även försämrats.

Beror problemen på personalbrist eller brist på utbildad personal?

Varför finns det inte lokala rutiner när risk för trycksår identifieras på Edö Vård och omsorgsboende och Edö somatiskt boende? Det finns på Edö service hus, Farsta vård och omsorgsboende, Postiljonen, Veckobo och Ängsö. Varför är siffran för trycksår hög på Veckobo och Farsta vård och omsorgsboende när de har rutiner för det? Varför en så stor försämring på Veckobo, som år 2010 hade 0 trycksår och 2011 har 9 st? Vad beror försämringen på?

Vi tycker att det är oacceptabelt med trycksår.

Vi vill även peka på Pensionärsrådets uttalande i sitt protokoll: rådet ifrågasatte varför vård- och omsorgsboendena Edö och Farsta inte har rutiner för att hantera när det finns risk för trycksår eller när det har uppstått trycksår (sid 14-15).


§27 Rapportering till Socialstyrelsen av ej verkställda beslut enligt socialtjänst-lagen – kvartal 3 2011

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

Ärendet

Enligt socialtjänstlagen (SoL) ska kommuner redovisa alla insatser enligt 4 kap 1 § SoL som inte har kunnat verkställas inom tre månader. Redovisningen sker kvartalsvis till Socialstyrelsen samt till kommunens revisorer och de andra instanser som kommunen själv bestämmer ska få rapporten. I Stockholm redovisas till ansvarig stadsdelsnämnd samt till äldrenämnden och socialnämnden, som rapporterar vidare till kommunfullmäktige.

Förvaltningen redovisar nu kvartal 3 2011. Två insatser som gäller permanent bostad inom äldreomsorgen har inte kunnat verkställas inom tre månader. I båda fallen har den enskilde tackat nej till erbjuden plats.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2011-10-17.

Dnr 1.6-489/2011

Förslag till beslut

Ordförande Birgitta Holm (m) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Beslutsgång

Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.

§28 Rapportering till Socialstyrelsen av ej verkställda beslut enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade – kvartal 3 2011

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

Ärendet

Enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) ska kommuner redovisa alla insatser enligt LSS som inte har kunnat verkställas inom tre månader. Redovisningen sker kvartalsvis till Socialstyrelsen samt till kommunens revisorer och de andra instanser som kommunen själv bestämmer ska få rapporten. I Stockholm redovisas till ansvarig stadsdelsnämnd och till socialnämnden, som lämnar en samlad rapport till kommunfullmäktige.

Förvaltningen redovisar nu kvartal 3 2011. Under kvartalet har alla insatser kunnat verkställas inom tre månader.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2011-10-17.

Dnr 1.6-490/2011

Förslag till beslut

Ordförande Birgitta Holm (m) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Beslutsgång

Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.

§29 En jämförelse av handläggning av ekonomiskt bistånd vid tre stadsdels-förvaltningar

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger förvaltningens redovisning av jämförelsen av handläggningen av ekonomiskt bistånd vid tre stadsdelsförvaltningar till handlingarna.

Ärendet

Handläggningen av ekonomiskt bistånd vid de tre stadsdelsförvaltningarna Hässelby-Vällingby, Södermalm och Farsta har jämförts av konsulten Governo på uppdrag av stadsledningskontoret. Jämförelsen visar att Farsta är den förvaltning som arbetat mest omfattande och längst med att utveckla handläggarnas arbetssätt. Farsta tycks enligt rapporten ha lyckats bäst med att skapa bra förutsättningar för handläggarnas bedömningar.

I en effektiv handläggning måste det finnas både en noggrann kontroll och ett bra individuellt anpassat stöd. Rapporten pekar på att det ekonomiska resultatet utöver omvärldsfaktorerna också kan påverkas av effektiva arbetsmetoder.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2011-10-31.

Dnr 1.2.1-525/2011

Förslag till beslut

Ordförande Birgitta Holm (m) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Beslutsgång

Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.


§30 Övriga anmälningsärenden och beslut enligt delegering

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

Stadsdelsnämndens protokoll den 20 oktober 2011

Handikapprådets protokoll den 14 november 2011

Pensionärsrådets protokoll den 14 november 2011

Övriga anmälningsärenden och stadsdelsdirektörens beslut enligt delegering

Följande beslut har fattats av stadsdelsdirektör Ulla Thorslund under perioden 7 oktober – 7 november 2011, enligt nämndens delegering.

2011-10-14: Föreningsbidrag 2011. Dnr 5-148/2011

Förvaltningen redovisade även statistik över beslut om vårdnadsbidrag för perioden 1 oktober – 7 november 2011.

§31 Information från stadsdelsdirektören

Stadsdelsdirektör Ulla Thorslund och ansvariga avdelningschefer lämnade information i följande frågor.

1. Rapporterades från Chefsforums studieresor till Barcelona och Amsterdam under hösten.

2. Vid nämndens sammanträde den 17 februari bad nämnden om information om föräldrautbildningen Komet och andra program och metoder. Komet används knappast alls av förvaltningen. Istället anordnas utbildningar i Familjeverkstan i samarbete med ABF, och även i ABC, som är en kortare version av Familjeverkstan. Avdelningschef Inger Norman redogjorde även för ett antal andra metoder och verksamheter.

3. Barngruppernas storlek i förskolan – frågan utgår.

4. Från BRÅ-mötet den 10 november framfördes den information som polisen lämnade om att inbrotten i söderort har ökat. Även personrånen ökar, och det är företrädesvis yngre män som både rånar och drabbas. Tyvärr kan även konstateras fler brott mot äldre de senaste veckorna. I övrigt är det väldigt lugnt i stadsdelsområdet.

5. Den 14 december anordnas trygghetsmöte i Sköndal. Detta möte kommer att annonseras i lokalpressen.

6. Den 8 december invigs Samsö förskola på Kvickenstorpsskolan.

7. Den 15 december bjuds nämnden på traditionsenlig julmiddag efter avslutat nämndsammanträde.

§32 Nämndens frågor

Följande skrivelser lämnades in.

Förskolorna i Farsta stadsdelsområde (bilaga 2)

Gunnar Sandell m fl (s), Mariana Moreira Duarte m fl (mp) och Inger Stark (v)

Samlad planering av stadsdelen Sköndal (bilaga 3)

Gunnar Sandell m fl (s), Mariana Moreira Duarte m fl (mp) och Inger Stark (v)

Allaktivitetshuset i Farsta T-station (bilaga 4)

Gunnar Sandell m fl (s), Mariana Moreira Duarte m fl (mp) och Inger Stark (v)

Farsta torg (bilaga 5)

Gunnar Sandell m fl (s) och Inger Stark (v)

Fritidsgårdar (bilaga 6)

Mariana Moreira Duarte m fl (mp)

Beslut

Nämnden uppdrar åt förvaltningen att bereda skrivelserna till ett kommande sammanträde.

Vice ordföranden Gunnar Sandell (s) tackade förvaltningschefen för en intressant reserapport (se § 31 punkt 1).

Gunnar Sandell efterlyste en remiss från idrottsnämnden om utvecklingen av Gubbängsfältet. Ulla Thorslund svarade att remissen har kommit men att det är oklart vilket datum den senast ska besvaras. Förvaltningen återkommer i frågan.

Ordförande Birgitta Holm (m) refererade till dialogen kring den fristående förskolan Skogsbyn och Stora Sköndal som förekom vid det öppna forumet direkt före nämndens sammanträde. Ordföranden begärde att få noterat till protokollet att hon anklagades av en närvarande medborgare för jäv, med hänvisning till hennes roll som anställd inom Carema, och att hon då valde att lämna det öppna forumet medan frågan diskuterades.

Ersättaren Thereza Nordlund (v) bad om information om uppsägning av förskoleplats vid utebliven betalning. Förvaltningen lovade återkomma.

Ersättaren Tuula Karlsson (s) framförde ett önskemål om att ett bord ska placeras vid den mycket populära grillplats som har anlagts vid Olympiaparken i Tallkrogen. Förvaltningen lovade återkomma även i denna fråga.