Din position: Hem > Stockholms stad > Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd > Sammanträde 2012-12-13

Sammanträde 2012-12-13

Datum
Klockan
18.00
Plats
Telefonvägen 30, konferensanläggningen en trappa ner

Medborgarna är välkomna att ställa frågor och diskutera med politikerna i stadsdelsnämnden.

1 Val av justerare och dag för justering

Fastställande av dagordning och anmälan av föregående protokoll

Beslutsärenden

2 Förslag att sätta upp en liten skylt vid de platser som är ett resultat av ett medborgarförslag

Svar på medborgarförslag
Dnr 438-2012-1.2.4

4 Redovisning av utredningsuppdrag om Trekantens servicehus

5 Förslag till ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

6 Nedskrivning och avskrivning av fordran för ärenden äldre än ett år

7 Förlängning av avtal med Svensk Markservice om parkskötsel

7 X Stadsdelsnämndens sammanträdestider 2013

7 Y Instruktion för sociala delegationen

8 Tryggheten i stadens parker

10 Förslag till skolplan för Stockholms stad

13 Programsamråd för Aspudden och Midsommarkransen

16 Brukarundersökningar inom avdelningen för social omsorg

18 Protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

Mejlas till nämnden och dukas vid sammanträdet

18 X Protokoll från pensionärsrådet

Mejlas till nämnden och dukas vid sammanträdet

19 Protokoll från förvaltningsgruppen

Mejlas till nämnden och dukas vid sammanträdet

20 Minnesanteckningar i Lokala Brottsförebyggande rådet

Mejlas till nämnden och dukas vid sammanträdet

21 Förteckning över inkomna skrivelser

22 Anmälan av tjänstemannabeslut

Skickas till nämnden och ledningsgruppen
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

23 Nämndens och förvaltningens frågor

Månadsrapport november 2012
Mejlas till nämnden och ledningsgruppen
Balanslista över inkomna skrivelser

Slutet sammanträde

24 Yttrande till tingsrätten över ansökan om adoption

25 Yttrande till tingsrätten över ansökan om adoption

26 Nedläggning av faderskapsärende

27 Nedläggning av faderskapsärende

28 Nedläggning av faderskapsärende

29 Nedläggning av faderskapsärende

30 Sociala delegationens protokoll

Protokoll från 6 december 2012

§1 Val av justerare och dag för justering

Ordföranden Abit Dundar (FP) och vice ordföranden Eva Fagerhem (S) utsågs att justera dagens protokoll. Justering sker 19 december 2012.

Anmäldes att protokollet från sammanträdet 22 november 2012 justerades 28 november 2012.

Dagordningen godkändes.

________________

§2 Förslag att sätta upp en liten skylt vid de platser som är ett resultat av ett medborgarförslag. Svar på medborgarförslag

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på medborgarförslaget.

Ärendet

För att stimulera till fler medborgarförslag och en ökad delaktighetskänsla föreslås att skyltar monteras vid platser som är ett resultat av ett medborgarförslag. Stadsdelsförvaltningen är tveksam till att sätta upp separata skyltar på egna fundament men anser att skyltar kan monteras direkt på parkbänk, fasad eller liknande.

Stadsdelsförvaltningen tillstyrker därför medborgarförslaget med reservation om att förvaltningen slutligen avgör om skylt ska monteras eller inte beroende av vad medborgarförslaget avser.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 12 november 2012.

Dnr 438-2012-1.2.4

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

________________

§3 Verksamhetsplan och budget 2013

Beslut

1. Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd godkänner förslag till verksamhetsplan för 2013.

2. Nämnden överlämnar verksamhetsplanen till kommunstyrelsen.

3. Nämnden godkänner omslutningsförändringar med 110,2 mnkr.

4. Nämnden fastställer resultatenheter och ersättningsnivåer,
bilaga 1.

5. Nämnden godkänner handlingsplan för jämställdhet och mångfaldsplan, bilaga 6.

6. Nämnden godkänner internkontrollplan för 2013, bilaga 5.

7. Nämnden godkänner aktivitetsplan för upphandling i konkurrens, bilaga 2.

8. Nämnden godkänner Miljöhandlingsplan 2013-2015, bilaga 11

Ärendet

Verksamheten omsluter 1 778,9 miljoner kronor (mnkr) inklusive omslutningsförändringar med 110,2 mnkr. Jämfört med 2012 har nettokostnaderna i budgeten ökat med 86,8 mnkr. Ökningen beror huvudsakligen på prestationsförändringar samt satsningar i verksamheterna. Satsningarna i budgeten består bland annat av höjda schabloner inom förskoleverksamhet och stöd och service till personer med funktionsnedsättning samt ökade ersättningsnivåer till hemtjänst och vård- och omsorgsboende inom äldreomsorgen. Ökningar finns även inom individ- och familjeomsorg samt ekonomiskt bistånd.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 5 december 2012.

Dnr 495-2012-1.1

Förslag till beslut

Abit Dundar m.fl. (FP), Lars Svärd m.fl. (M) och Hans Tjernström (C) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Eva Fagerhem m.fl. (S) och Carita Stenbacka Tenezakis (V) lade fram ett förslag och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.

Johan Faxér m.fl. (MP) lade fram ett förslag och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.

Ordförande förklarade överläggningen avslutad.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Reservation

Eva Fagerhem m.fl. (S) och Carita Stenbacka Tenezakis (V) reserverade sig mot beslutet till förmån för eget förslag.

1. ”Stadsdelsnämnden avslår förvaltningens förslag till budget och verksamhetsplan för år 2013.

2. Förvaltningen får i uppdrag att återkomma med omarbetad verksamhetsplan med hänvisning till denna reservation samt till Socialdemokraternas och Vänsterpartiets budgetreservationer i kommunfullmäktige och med följande prioriteringar.

- aktivitetsplanen avslås i sin helhet

- en bemanningsgaranti med lägsta bemanning för äldreboendena tas fram

- barngruppernas storlek, 14 respektive 18 barn, i förskolan ska hållas

- rätt till heltid ska erbjudas alla anställda

- höjd kvalitet på upphandlingar, med bland annat tydligare miljökrav och sociala och etiska krav, samt förbättrad uppföljning

- att tydlig information ges på hemsida och i informationsfoldrar om rätten till barnomsorg på obekväm arbetstid

- att förvaltningen gör en utvärdering av den nya modellen av förskola som brukar kallas ’rum i rummet’ utifrån dess konsekvenser för personal och brukare

- att kravet på att administrationens andel av de totala kostnaderna ska minska tas bort

- att man vid upphandlingar ställer som krav att tillhandhålla feriejobb där det är möjligt, exempelvis vad gäller parkskötsel

- att alla ungdomar som är mellan 16-19 år, som så önskar, ska kunna få sommarjobb

3. Därutöver vill vi framföra följande.

Ett jämlikt och klimatsmart Hägersten-Liljeholmen

Alla stadsdelar ska vara spännande att växa upp i, bra att bo i, arbeta och engagera sig i, från barndomen till ålderns höst. Klimatkrisen kräver att staden ställer om. Ökad offentlig konsumtion är klimat-smart, då det ger mindre utsläpp än privat konsumtion. Det behövs fler bostäder, främst billiga och klimatsmarta hyresrätter som låginkomsttagare och unga har råd med. Klimat och miljöpåverkan ska inte vara högre än jordens begränsade resurser tillåter i ett globalt perspektiv. Enheterna ska arbeta för minsta möjliga miljöpåverkan.

Kultur och föreningsliv ska uppmuntras i våra förorter bland annat genom att offentliga lokaler samutnyttjas i högre utsträckning. Hög kvalitet i en utbyggd förskola och trygg äldreomsorg är viktigt för jämställdheten. Rätten till arbete är grundläggande för tryggheten. Unga ska garanteras möjlighet till arbete eller studier. Det växande missbruket av cannabis ska bekämpas.

Lokal demokrati och stadsmiljö

Ett brett engagemang i föreningar, politik, kultur och idrott lägger grunden för ett samhälle där alla känner sig delaktiga. De politiska diskussionerna ska föras och besluten fattas så nära invånarna som möjligt. Numera fattas allt fler beslut om välfärden i bolagsstyrelser och inte i stadsdelsnämnden. Vi vill att nämnden ska få tillbaka uppgiften som ett handlingskraftigt forum för lokal demokrati. Idag är det vanligt att medborgare kommer till öppna möten för att diskutera stadsmiljö eller för att protestera mot impopulära förslag som har lagts i facknämnderna.

Bostadsbristen ska byggas bort, men det betyder inte att vi ska bygga var och hur som helst. Nya bostäder ska byggas på lämpliga platser, så att de unika kvaliteterna i stadsdelarna förstärks. Medborgarna känner sina områden bäst av alla. Vi vill därför ta tillvara medborgarnas kunskap genom att använda omvänd planprocess och områdes-planering. Nämnd och förvaltning ska bjuda in till områdesmöten vid behov. Det är viktigt att byggandet bidrar till att de unika kvaliteterna i våra förortsstadsdelar förstärks. Utförsäljningen av allmännyttan ska stoppas. Allmännyttiga hyresrätter med rimliga hyror behövs för att alla ska ha råd att bo. Omvandlingen av hyresrätter måste också upphöra. Spårväg Syd krävs för att binda samman söderort på tvären.

Ekonomi

Med våra partiers budgetförslag skulle stadsdelsnämnden få mer pengar i budget, vilket gör det lättare att klara kvalitet och löneökningar. Det ska vara staden centralt som håller buffert för det ekonomiska biståndet, och det ska fördelas i ett eget anslag. Budgeten bör rymma både en rimlig nivå för likvärdig service och en ram för lokala satsningar. Om vi lägger samman miljonerna i vinster i avknoppade företag och upphandlad verksamhet inom staden som obeskattade förs ut från riskkapitalbolagen till skatteparadisen får vi stora belopp som behövs för att höja kvaliteten i välfärden. Resurserna räcker inte heller för att motverka de strukturella underskotten.

Medarbetarna

Arbetsmiljön måste följas lika noga som ekonomin. God bemanning, bra organisation, medbestämmande och kunnig ledning är en förutsättning för en hälsosam arbetsplats och för god kvalitet i verksamheterna. Stadens har som fortsatt mål att administrationens andel av de totala kostnaderna ska minska ytterligare trots att förvaltningens administration redan idag är mycket slimmad. Att öka bemanningen och erkänna behovet av administratörer motverkar ohälsa och personalomsättning.

Heltid ska vara en rättighet och deltid en möjlighet. Fler heltider ska inte innebära delade turer, långa arbetsresor eller delade tjänster över avdelningsgränserna.

Alla anställda ska kunna ta ut friskvård på betald arbetstid.

Förskola och skola

I förskolan läggs grunden för det livslånga lärandet, kunskap i svenska och språkutveckling för flerspråkiga. Läroplanens syn på kunskap och läroprocesser ska genomsyra förskolan, som ska arbeta aktivt med jämställdhet och demokrati. Förskolor ska uppmuntras miljöcertifiera sig med Grön Flagg. Övergången till skolan ska fungera. Vi har för få förskolelärare. Rekrytering av förskolelärare och vidareutbildning av barnskötare måste därför prioriteras.

På grund av ett ökat behov av förskoleplatser i vår stadsdel har stadsdelens förskolor svårigheter att följa kommunfullmäktiges mål om högst 14 barn i småbarnsgrupp respektive högst 18 barn i åldersgruppen 4-5 år. Vi anser dock att lika viktigt som att hålla barnomsorgsgarantin är att hålla målet om barnantalet. Sker det ändå en utökning av barngruppen blir det än viktigare att man gör konsekvensanalyser enligt det påpekande som tidigare gjort av Skolinspektionen 2011.

Under senare år har nya arbetssätt och modeller växt fram inom förskolan. Det har blivit allt vanligare att förskolorna tillämpar arbetssättet ’rum i rummen’. Det finns också många synpunkter om fördelar respektive nackdelar med detta arbetssätt. Vi anser därför att det bör göra en seriös utvärdering av denna modell och vilka konsekvenser den fått för personal och brukare.

Vartefter den stora gruppen förskolebarn växer, blir äldre, ställs det krav på att det ska finnas tillräckligt många platser inom grundskolan. För närvarande finns behov av en grundskola i Midsommarkransen och många föräldrar har uttryckt önskemål om en kommunal skola.

Vi stödjer därför förslaget till ny grundskola som presenteras i områdesprogrammet för Aspudden – Midsommarkransen.

Social omsorg

Det behövs en långsiktig satsning på socialtjänsten. Idag är resursbristen det stora problemet. Arbetsbelastningen är hög och dokumentationskraven ökar. Det behövs också fler tjänster i familjevården för att klara att arbeta enligt nya riktlinjer.

Nämnden ska prioritera insatser för arbetslösa som står långt från arbetsmarknaden, till exempel arbetsträning, kooperativ, offentligt skyddat arbete, studier etc. Alla ungdomar oberoende av funktionsförmåga som är mellan 16 och 19 år ska kunna få sommarjobb. Sommaren 2012 fick inte alla som sökte sommarjobb. För att få fram jobben ska vi samarbeta inom staden samt med entreprenörer, lokala företag och föreningar.

Vi kan också se till att det vid upphandlingar ställs krav som att tillhandahålla feriejobb där det är möjligt, exempelvis när det gäller parkskötsel.

Äldreomsorg

Äldres självbestämmande och behov ska styra insatserna. De äldre ska vara nöjda till 100 procent med den hjälp de får. Äldreomsorgen ska värnas mot privata utförare som sätter vinst före de äldres bästa och undandrar landet skatteinkomster. Så länge vinstintressena får styra och rätt till fullt meddelarskydd och kollektivavtal inte råder i privat driven omsorg är det tryggare med kommunal omsorg.

Större delen av äldreomsorgen utförs utan lön av anhöriga, främst kvinnor. Anhörigstöd ska vara frivilligt, inte ersättning för en otillräcklig hemtjänst. Hemtjänsten ska kunna ge mer tid för exempelvis matlagning och utevistelse. Gångtider ska räknas in. Kvinnor och män ska få lika mycket stöd.

Fixartjänsten ska utvidgas och även gälla äldre mellan 67 och 75 år. Alla äldre ska få regelbunden utevistelse utan tidspress och det sociala innehållet öka genom mer kultur och aktiviteter. Servicehusen i stadsdelen ska vara kvar som ett tryggt alternativ för äldres boende. Behov av lägenhet i servicehus och vård- och omsorgsboende ska bedömas mer generöst än idag. Stadsdelsnämnden ska införa en bemanningsgaranti där det fastställs en lägsta bemanning som ska finnas på boendena.

Trenden att fler väljer privat hemtjänst ska mötas med aktiva insatser. Att företag som får sälja tilläggstjänster med Rut-avdrag ges en gräddfil kan vi i inte ändra lokalt. Däremot kan vi öka personalkontinuiteten.

Personaltäthet, kontinuitet, dokumentation och utbildning i äldreomsorgen ska förbättras för alla personalkategorier, likaså friskvård. Genus- och hbt-kompetensen ska utökas. Det ska finnas god tid för dokumentation, hög datortillgänglighet för personal, lätthanterliga program, kraftfulla handdatorer och språkanpassade program för anställda med annat modersmål än svenska. Vikariepooler införs med tillsvidareanställning för att minska visstidsanställningar.

Upphandling och konkurrensutsättning

De borgerliga partierna i staden har under de senaste fem åren systematiskt sålt ut stora delar av den kommunala verksamheten till privata aktörer. För dem har det varit viktigast att privatisera så mycket som möjligt. Vi vill stoppa fortsatt konkurrensutsättning så att det ska finnas kvar kommunal verksamhet.

Dagens situation ställer emellertid helt nya krav på både nämnd och förvaltning. Från att ha administrerat, budgeterat och planerat egen verksamhet ska nu all verksamhet upphandlas och granskas årligen. Det påverkar både politikerrollen och tjänstemannarollen. För att möte de nya kraven behövs kompetensutveckling för nämnd och medarbetare som arbetar med upphandling och uppföljning.

Om avtalen inte är helt uppfyllda när beslut ska fattas om förlängning, ska principen vara att avtalen inte förlängs. Granskningen ska vara hårdare och avtalen ska sägas upp för privata utförare som inte uppfyller kraven.

Ett upphandlingsreglemente behöver också införas med fokus på förfrågningsunderlagets kvalitet, demokratiskt inflytande, krav på miljöpåverkan och arbetsförhållanden samt med tydliga och uppföljningsbara klausuler om antidiskriminering och meddelarfrihet. Möjligheten att ställa krav i upphandlingar ska användas aktivt.

Snöröjning

Slutligen vill vi ånyo vädja om att snöröjningen återtas till förvaltningen. Ett återkommande önskemål från Pensionärsrådet. Den helt nyligen uppkomna snömängden med därpå följande halka har åsamkat diverse ben- och armbrott inom stadsdelen. Har förvaltningen hand om snöröjningen sköts den förmodligen effektivare än om det sköts centralt som nu. Dessutom har stadsdelsförvaltningen god kunskap om området, och kan därmed ge lokala utförare snabbt och effektivt uppdrag om snöröjning.”

Reservation

Johan Faxér m.fl. (MP) reserverade sig mot beslutet till förmån för eget förslag.

1. ”Att inte bifalla förvaltningens förslag.

2. Att anföra följande.

Vi konstaterar, som föregående år, att i den bästa av världar skulle vi yrka på att ärendet återremitterades till förvaltningen för omarbetning med Miljöpartiets budgetförslag i kommunfullmäktige som grund, men att verkligheten nu (tyvärr) ser annorlunda ut.

I Miljöpartiets budgetförslag i kommunfullmäktige finns ett antal hundra miljoner kronor mer än i den moderatledda majoritetens budget för stadsdelarna. Förstärkta ekonomiska resurser är dock inte allt. Vi hade också gjort andra prioriteringar och ställt högre krav inom nämndens olika verksamheter. Det hade berört bland annat följande områden.

- Stärkt miljö- och klimatkompetens, i syfte att förbättra den lokala boende- och stadsmiljön samt öka medvetenheten om och engagemanget för miljö- och klimatfrågor. Arbete med energieffektivisering och rådgivning, såväl inom förvaltningen som gentemot företag och hushåll.

- Arbete för ett större medborgarinflytande och ett tydligare barnperspektiv i stadsplaneringen. Forts. nästa sida


Forts. § 3

- Minskade barngrupper och mindre storlek på enheterna inom förskolan, samt tillgång till genuspedagoger i alla förskolor.

- Mer ambitiösa mål för andelen ekologiska livsmedel, 40 % redan år 2013, samt arbete med att öka kunskaperna om ekologi och matens miljöpåverkan. Alla verksamheter uppmuntras att ha minst en vegetarisk dag i veckan.

- Höjd kvalitet på upphandlingar, med bland annat tydligare miljökrav och sociala och etiska krav, samt förbättrad uppföljning. Arbete för äkta valfrihet, där kvaliteten på till exempel äldreomsorgen ska vara det som styr, inte ideologiska bindningar till i vilken form verksamheterna drivs.

- Förstärkt konsumentvägledning, i syfte att ge medborgarna makt och möjlighet att göra aktiva och medvetna val. Förstärkt budget- och skuldrådgivning, med garanti om hjälp inom högst en månad.

- Möjligheter till arbetstidsförkortning för personal med fysiskt och psykiskt tunga arbetsuppgifter, till exempel inom äldreomsorgen.

- Arbetsmarknadsåtgärder utformade så att varje enskild person hittar kortaste väg till rätt arbete. Nuvarande Jobbtorg ersätts av ’En-dörr-in’-verksamheter i stadsdelen.”

Särskilt uttalande

Abit Dundar m.fl. (FP), Lars Svärd m.fl. (M) och Hans Tjernström (C) anmälde ett särskilt uttalande.

”Det är glädjande att 2013 års budget är offensiv trots den ekonomiska osäkerhet som råder i Europa. Stockholm väljer en väg som går ut på att alla ska ha tillgång till, och kunna delta på lika villkor i, samhällets gemenskap; ett samhälle som är tillgängligt och uppbyggt utifrån en mångfald som möjliggör delaktighet för alla.

Budgeten är i år mycket expansiv för stadsdelarna, med ökade anslag om närmare en halv miljard kronor (motsvarande ökning 2012 var ca 250 mnkr). Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnds budget ökar med 86,7 mnkr jämfört med 2012.

Satsningarna avser främst förskola, äldreomsorg, stöd och service till personer med funktionsnedsättning samt socialtjänst.

För att ge barn i familjer med försörjningsstöd samma möjligheter som andra barn att använda IT i skolarbetet finns nu tillgång till bredband med i försörjningsstödet. Budgeten ger föräldrar som är inskrivna på jobbtorg rätten att ta upp till tre veckor ledigt på sommaren för att kunna spendera tid med sina barn. Barnfamiljer ska dessutom inte behöva vänta i mer än en vecka på ett första budget- och skuldrådgivningssamtal.

Satsningarna på barn och unga fortsätter, med ökade anslag till förskolan, till verksamheter för barn och unga i stadsdelen samt till feriejobb. Budgeten innebär också utvidgade satsningar på parker och stadsmiljö.

Alliansen har med stolthet klarat av utbyggnaden av antalet förskoleplatser i Hägersten-Liljeholmen, trots en snabbt växande befolkning i stadsdelen. Under åren 2010-2012 har stadsdelsförvaltningen färdigställt 52 avdelningar med en teknisk kapacitet på totalt 936 platser. 16 nya avdelningar är dessutom på väg att färdigställas inför terminsstarten i januari 2013, vilket ökar kapaciteten med ytterligare 288 platser. Vi kommer att fortsätta prioritera förskolegarantin. Det är därför viktigt att förvaltningen fortsätter att planera en utbyggnad av förskolan för att möta framtida behov inom stadsdelen. Vår stadsdel fortsätter att växa och den pedagogiska kvalitén inom förskolan är en viktig fråga för oss inom alliansen

Äldreomsorg är också ett av de prioriterade områdena för nämnden. Det finns många utmaningar att lösa för att möta framtidens behov i vår stadsdel. Här är det också viktigt att förvaltningen följer utvecklingen med nya rön och kunskaper för att kunna genomföra nya arbetsmetoder för att ge en bättre omsorg till våra äldre.

Alliansen i Hägersten-Liljeholmen har en vision om att stadsdelen ska vara den tryggaste och mest attraktiva i hela Stockholm. Invånare i stadsdelen i alla åldrar, besökare och företagare ska känna trygghet och få fortsatt hög service. Nämnden har ett aktivt lokalt brottsförebyggande råd som samordnar och prioriterar det brottsförebyggande arbetet. Det trygghetsskapande arbetet fortsätter ett utvecklas inom stadsdelen. Nämnden har också ambitionen att allt socialt arbete i stadsdelen ska vara kunskapspräglat.

Stadsdelens parker och utemiljöer ska vara välkomnande för alla och därför kommer nämnden att noga följa utvecklingen av parkfrågor.”

________________

§4 Redovisning av utredningsuppdrag om Trekantens servicehus

Beslut

1. Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd beslutar att inte inrymma stadsdelsnämndens och landstingets beroendemottagning på plan 1 och bottenvåning, Lövholmsvägen 27.

2. Nämnden beslutar att det planerade boendet inom socialpsykiatrin placeras på plan 1, Lövholmsvägen 27.

3. Nämnden beslutar att lägenheternas badrum på plan 1, Lövholmsvägen 27 byggs om lika övriga badrum i servicehuset.

Ärendet

Nämnden beslutade 27 september 2012 om etapp 2 av ombyggnaden av badrummen i Trekantens servicehus. I beslutet fick förvaltningen ett uppdrag att utreda om det var möjligt att inrymma förvaltningens och landstingets gemensamma beroendemottagning på plan 1 och bottenvåningen Lövholmsvägen 27. I detta ärende redovisar förvaltningen utredningsuppdraget.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 28 november 2012.

Dnr 591-2012-2.6

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Eva Fagerhem m.fl. (S) och Carita Stenbacka Tenezakis (V) anmälde ett särskilt uttalande.

”Förvaltningen skriver i ärendet att man med den föreslagna utökningen av servicehuset med 11 lägenheter kan befara att det även fortsättningsvis kommer att finnas tomma lägenheter. Om detta uppkommer har man för avsikt att använda dessa lägenheter för andra kortsiktiga behov av boende, främst inom området funktionsnedsatta.

Vi menar att man i första hand ska upplåta lägenheterna till servicehusboende genom generösare tillämpning av riktlinjerna för beviljande av servicehus lägenhet.

Förvaltningen skriver också att man kan komma att överväga att återlämna ytor på bottenvåningen till Micasa. Om så blir fallet anser vi att återlämnandet ska tidsbegränsas till ett eller två år utifrån att nya behov av lägenheter kan uppstå ganska snabbt.”

________________

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

§5 Förslag till ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens förslag till ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete.

Ärendet

Insatser inom socialtjänsten, hälso- och sjukvården och verksamheter för stöd och service till personer med funktionsnedsättning ska vara av god kvalitet och präglas av trygghet, värdighet, valfrihet och delaktighet. För att säkerställa och fortlöpande förbättra kvaliteten inom dessa verksamheter ansvarar stadsdelsnämnden för att det finns ett ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete, enligt Socialstyrelsen föreskrifter och allmänna råd.

Förvaltningen har utarbetat ett förslag till integrerat ledningssystem för det systematiska kvalitetsarbetet som bygger på Socialstyrelsens föreskrifter och utgår från stadens integrerade ledningssystem och stadens kvalitetsprogram.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 20 november 2012.

Dnr 545-2012-1.1

Förslag till beslut

Abit Dundar m.fl. (FP), Lars Svärd m.fl. (M), Hans Tjernström (C), Eva Fagerhem m.fl. (S) och Carita Stenbacka Tenezakis (V) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Johan Faxér m.fl. (MP) lade fram ett förslag och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Reservation

Johan Faxér m.fl. (MP) reserverade sig mot beslutet till förmån för eget förslag.

1. ”Att bifalla förvaltningens förslag.

2. Att tillföra nya indikatorer för nutrition, trycksår och fallskador samt andel aktuella genomförandeplaner.

3. Att anföra följande.

Det är bra att stadsdelsnämnderna har ett ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete.

Vi anser dock att förslaget till ledningssystem behöver kompletteras med indikatorer avseende nutrition, trycksår och fallskador hos omsorgstagarna samt att andel som har aktuella genomförandeplaner anges.”

________________

§6 Nedskrivning och avskrivning av fordran för ärenden äldre än ett år

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd godkänner nedskrivning av kundfordran som är äldre än ett år samt avskrivning av fordran för dödsbon utan medel fakturerat för Hägersten-Liljeholmens stadsdelförvaltning.

Ärendet

Enligt regler för ekonomisk förvaltning ska fordringar äldre än ett år skrivas ned. En gäldenär är fortfarande betalningsskyldig även om fordran bokföringsmässigt skrivits ned och avförts ur räkenskaperna. Om en nedskriven fordran betalas in ska man bokföra inbetalningen som en intäkt på den enhet som normalt har ansvaret för intäkten. Enligt delegation har förvaltningschefen rätt att besluta om högst 10000 kr per motpart (kund/klient) och nedskrivningstillfälle.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 27 november 2012.

Dnr 569-2012-2.1

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

________________

§7 Förlängning av avtal med Svensk Markservice om parkskötsel

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd godkänner att avtalet med Svensk Markservice AB, organisationsnummer 556420-4823, som entreprenör för parkskötsel med renhållning av parkmark inom Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd, förlängs från och med
1 oktober 2013 till och med 30 september 2015.

Ärendet

Svensk Markservice AB är entreprenör för parkskötsel och renhållning av parkmark inom Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd. Avtalstiden är 1 oktober 2008 till och med
30 september 2011 med möjlig förlängning två + två år. Avtalet har förlängts med två år till 30 september 2013. Längsta möjliga avtalstid är till och med den 30 september 2015.

Samarbetet med Svensk Markservice AB fungerar bra och förvaltningen anser att uppdraget sköts på ett bra sätt. Förvaltningen föreslår att avtalet med Svensk Markservice förlängs.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 12 november 2012.

Dnr 40-2008-103

Jäv

På grund av jäv deltog inte Johan Faxér (MP) i handläggningen i detta ärende.

Förslag till beslut

Abit Dundar m.fl. (FP), Lars Svärd m.fl. (M), Hans Tjernström (C) och Eva Fagerhem m.fl. (S) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Jessica Jormtun m.fl. (MP) med instämmande av Carita Stenbacka Tenezakis (V) lade fram ett förslag och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Reservation

Jessica Jormtun m.fl. (MP) och Carita Stenbacka Tenezakis (V) reserverade sig mot beslutet till förmån för eget förslag.

1. ”Att inte bifalla förvaltningens förslag.

2. Att anföra följande.

När detta avtal förlängdes för snart två år sedan anförde vi att klagomålen på parkskötsel och renhållning hade varit omfattande. Vad vi känner till har inte några nämnvärda förbättringar skett. Därför anser vi att andra alternativ bör undersökas, inklusive alternativet att parkskötseln återgår i kommunal drift.”

________________

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

§8 Stadsdelsnämndens sammanträdestider 2013

Beslut

1. Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd håller sitt första sammanträde 2013: onsdag 2 januari kl. 9:00 för val av social delegation.

2. Stadsdelsnämnden fastställer i övrigt följande sammanträdestider för 2013, samtliga torsdagar kl. 18:00, Telefonvägen 30 i konferensanläggningen en trappa ner:

7 februari, 21 mars, 18 april, 23 maj, 13 juni, 29 augusti, 26 september, 24 oktober, 28 november och 19 december.

Ärendet

Stadsdelsnämnden beslutade om sammanträdestider för 2013 den 22 november 2012 med utgångspunkt för från stadsledningskontorets tidplan för budget- och uppföljningsarbete. Förvaltningen föreslår i detta ärende att sammanträdet i december ändras från 12 december till 19 december för att få mer tid för arbetet med verksamhetsplan och budget för 2014. Sammanträdena är öppna för allmänheten och inleds kl. 18:00 med en öppen frågestund för allmänheten.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 5 december 2012.

Dnr 40-2008-103

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

________________

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

§9 Instruktion för sociala delegationen

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd minskar antalet ledamöter i sociala delegationen till fem och utökar antalet ersättare till fyra. I enlighet med detta ändras sociala delegationens instruktion § 4.

Ärendet

Stadsdelsnämnden inrättade en social delegation 9 januari 2007 med fem ledamöter och fem ersättare. År 2011 utökade nämnden antalet ledamöter till sju och 2012 minskade nämnden antalet ersättare till tre.

Från 2013 föreslås att sociala delegationen ska bestå av fem ledamöter, varav tre från majoriteten och två från oppositionen samt fyra ersättare, varav två från majoriteten och två från oppositionen.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 11 december 2012.

Dnr 625-2012-1.1

Förslag till beslut

Abit Dundar m.fl. (FP), Lars Svärd m.fl. (M) och Hans Tjernström (C) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Eva Fagerhem m.fl. (S), Johan Faxér m.fl. (MP) och Carita Stenbacka Tenezakis (V) lade fram ett förslag och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.

Ordföranden förklarade överläggningen avslutad.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Reservation

Eva Fagerhem m.fl. (S), Johan Faxér m.fl. (MP) och Carita Stenbacka Tenezakis (V) reserverade sig mot beslutet till förmån för eget förslag.

”Att man inte minskar antalet ledamöter i sociala delegationen.”

______________

§10 Tryggheten i stadens parker. Yttrande till Stadsrevisionen

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande och översänder det som sitt yttrande till Stadsrevisionen.

Ärendet

Revisionsrapporten finner huvudsakligen att nämnden har en tydlig styrning, kontroll och uppföljning av trygghetsarbetet i parkerna. De större parker som man besökt upplevs som städade och välskötta. I det väl fungerande samarbetet med trafik- och renhållningsnämnden finns en tydlig ansvarsfördelning. Nämnden arbetar systematiskt med att öka tryggheten i stadsdelens parker och stråk bland annat genom samverkan inom ramen för det lokala brottsförebyggande rådet. Dock har vissa brister identifierats. Det saknas systematik i uppföljning av att rapporterade brister åtgärdats liksom systematisk kartläggning och riskanalys vid val av fokusområden vid närmiljövandringarna.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 2012-12-13.

Dnr 533-2012-1.4

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Johan Faxér m.fl. (MP) med instämmande av Eva Fagerhem m.fl. (S) och Carita Stenbacka Tenezakis (V) anmälde ett särskilt uttalande.

”Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd svarar att man ofta avstår från att besöka torg, parker och gångvägar efter mörkrets inbrott för att de känns otrygga och osäkra.

I Stockholms stads trygghetsmätning 2008 uppgav närmare 70 % av kvinnorna boende i områdena kring sjön Trekanten att de känner oro för att vistas i området under dygnets mörka timmar. Därefter har ett projekt startats för att öka tryggheten vid Trekanten. Tyvärr saknas fortfarande belysning längs med vattnet vid sjöns södra sida som är ett populärt promenadstråk. Vi skulle därför vilja se att tryggheten ökas exempelvis genom bättre belysning vid Trekanten.

Belysning av promenadstråk i stadsdelen bör ske väl avvägt mellan å ena sidan medborgarnas intressen av att kunna röra sig fritt i parker och naturområden och å andra sidan respekt och hänsyn för möjlig inverkan på det lokala djurlivet. Det är viktigt att ljuskällorna smälter in i omgivningen och att de inte bidrar till så kallad ljusförorening.”

________________

§11 Valfrihet för korttidstillsyn enligt LSS. Yttrande till kommunstyrelsen

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande och översänder det som svar på remissen till kommunstyrelsen.

Ärendet

Stadsledningskontoret föreslår att ett valfrihetssystem ska införas i staden från och med 1 januari 2014 för korttidstillsyn för skolungdom över 12 år och att en upphandling enligt lagen om valfrihet ska genomföras av insatsen. Samtliga utförare oavsett regiform ska få ersättning enligt ett enhetligt system och vissa villkor för utförandet ska fastställas. Förslaget ska i sig inte vara kostnadsdrivande.

Förvaltningen är mycket positiv till att kostnaden för korttidstillsyn regleras så den blir enhetlig och anpassad efter närvaro samt till att tydliga riktlinjer ges för vad insatsen ska innehålla. I övrigt vill förvaltningen framhålla vikten av att LOV-upphandlingen inte bara ska omfatta insatser till ungdomar med utvecklingsstörning utan att anbud ska efterfrågas även från utförare som är specialiserade på ungdomar med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 22 november 2012.

Dnr 530-2012-1.5.1

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Eva Fagerhem m.fl. (S) och Carita Stenbacka Tenezakis (V) anmälde ett särskilt uttalande.

”Det är bra att kostnaden för korttidstillsynen regleras så den blir enhetlig och att tydliga riktlinjer ges för vad insatsen ska innehålla.

Vi instämmer dock i förvaltningens bedömning att det finns en risk att inte alla utförare som nu används väljer att gå med i valfrihetssystemet. Konsekvensen av detta kan bli att den unge kan behöva byta utförare om inte rimliga villkor förhandlas fram med utföraren. Likaså känner vi oro över att socialtjänsten kan få ökade kostnader för resor om föräldrarna väljer en utförare som ligger långt från den unges skola.”

________________

§12 Förslag till skolplan för Stockholms stad. Yttrande till kommunstyrelsen

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande och översänder det som svar på remissen till kommunstyrelsen.

Ärendet

Stadsdelsnämnden har fått en remiss för yttrande om förslag till skolplan för Stockholms stad. Kommunfullmäktige har i budget beslutat att Stockholms stads skolplan ska revideras 2012. Förskolan och skolan har det gemensamma uppdraget att arbeta för det livslånga lärandet. Det är förvaltningens åsikt att gemensamma riktlinjer för barns och föräldrars rätt till en väl organiserad övergång mellan förskola och skola bör regleras i både Stockholms stads skolplan och förskoleplan.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 22 november 2012.

Dnr 502-2012-1.5.1

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Eva Fagerhem m.fl. (S) och Carita Stenbacka Tenezakis (V) anmälde ett särskilt uttalande.

”Det största problemet med skolan idag är att alltför många elever inte får de breda kunskaper som behövs. Närmare en fjärdedel av alla elever går ut skolan utan fullständiga betyg, Över en tiondel är inte ens behöriga att söka till gymnasieskolan. Bristerna drabbar eleverna på ett ojämlikt sätt, då majoriteten av obehöriga elever är barn till lågutbildade, invandrare eller fattiga föräldrar.

Utifrån vårt stadsdelsnämndsperspektiv vill vi betona vikten av att skolplanen innehåller kraftfulla strategier för att komma tillrätta med låg gymnasiebehörighet. Kunskapssegregationen är ett stort hot mot de ungdomar som går i skolor med låga resultat. Skolorna med lägre kunskapsresultat måste få resurser så att de kan attrahera de bästa lärarna, förskollärarna och fritidspedagogerna.

Det går att skapa skolor där alla elever når målen oavsett bakgrund och bostadsområde. Forskningen visar tydligt att riktigt bra skolor kan kompensera för klasskillnaderna. Alla elever kan ha fallenhet för studier, bara de får rätt förutsättningar.

Alla elever borde också få kvalificerad läxhjälp i skolan, och inte vara beroende av frivilliga insatser som kan komma och gå. Nu ökar kunskapsklyftorna än mer, efter att regeringen tillåter rutavdrag för läxhjälp även i gymnasieskolan.

Elever som går ut grundskolan utan att vara behörig till gymnasieskolan har oerhört svårt att komma ut på arbetsmarknaden. Vi vill därför lyfta behovet att arbeta mer för att minska avhoppen i gymnasieskolan, eftersom det i sin tur medför att elever får svårare att få ett arbete.

För övrigt anser vi att skola/utbildning ska återgå till stadsdelsförvaltningen.”

Särskilt uttalande

Johan Faxér m.fl. (MP) instämde i Socialdemokraternas och Vänsterpartiets särskilda uttalande med undantag för sista meningen.

”Det största problemet med skolan idag är att alltför många elever inte får de breda kunskaper som behövs. Närmare en fjärdedel av alla elever går ut skolan utan fullständiga betyg, Över en tiondel är inte ens behöriga att söka till gymnasieskolan. Bristerna drabbar eleverna på ett ojämlikt sätt, då majoriteten av obehöriga elever är barn till lågutbildade, invandrare eller fattiga föräldrar.

Utifrån vårt stadsdelsnämndsperspektiv vill vi betona vikten av att skolplanen innehåller kraftfulla strategier för att komma tillrätta med låg gymnasiebehörighet. Kunskapssegregationen är ett stort hot mot de ungdomar som går i skolor med låga resultat. Skolorna med lägre kunskapsresultat måste få resurser så att de kan attrahera de bästa lärarna, förskollärarna och fritidspedagogerna.

Det går att skapa skolor där alla elever når målen oavsett bakgrund och bostadsområde. Forskningen visar tydligt att riktigt bra skolor kan kompensera för klasskillnaderna. Alla elever kan ha fallenhet för studier, bara de får rätt förutsättningar.

Alla elever borde också få kvalificerad läxhjälp i skolan, och inte vara beroende av frivilliga insatser som kan komma och gå. Nu ökar kunskapsklyftorna än mer, efter att regeringen tillåter rutavdrag för läxhjälp även i gymnasieskolan.

Elever som går ut grundskolan utan att vara behörig till gymnasieskolan har oerhört svårt att komma ut på arbetsmarknaden. Vi vill därför lyfta behovet att arbeta mer för att minska avhoppen i gymnasieskolan, eftersom det i sin tur medför att elever får svårare att få ett arbete.”

________________

§13 Förslag till IT-program och organisation för e-tjänstutveckling. Yttrande till kommunstyrelsen

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande och översänder det som svar på remissen till kommunstyrelsen.

Ärendet

Stadsledningskontoret fick i februari 2011 i uppdrag att ta fram ett förslag till framtida organisation för e-tjänstutveckling i Stockholms stad. Förslaget till IT-program innehåller principer som kommunfullmäktige beslutat om för ledning och prioritering inom stadens IT-verksamhet och verksamhetsutveckling med stöd av IT.

Förvaltningen ställer sig positiv till det förslagna IT-programmet och förslaget till organisation av e-tjänsteutvecklingen. De har en tydlig struktur och en tydlig koppling till kommunfullmäktiges mål för stadens verksamheter. Förvaltningen vill lyfta fram vikten av satsningar på de fokusområden som rör förbättrad förmåga att sammanställa, analysera och återanvända information samt utbildning och systemutveckling.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 27 november 2012.

Dnr 484-2012-1.5.1

Jäv

På grund av jäv deltog inte Olof Gustavsson (M) i handläggningen i detta ärende.

Beslutsgång

Under överläggningen av ärendet ajournerade sig nämnden i fem minuter. Ordföranden fann därefter att nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Abit Dundar m.fl. (FP), Lars Svärd m.fl. (M) och Hans Tjernström (C) anmälde ett särskilt uttalande.

”Ett effektivt IT-program kräver att Stockholm stad har ett bra tillvägagångssätt vid upphandling av sina IT-produkter och tjänster.

En central del för att få långsiktighet i arbetet och skapa bra tjänster för verksamheterna och medborgarna är att alltid kräva öppna system. Stockholm stad ska inte köpa in slutna system där inlåsning sker till en enskild leverantör. Efter inköp av en produkt så ska extratjänster och tillägg till den inköpta programvaran kunna köpas och upphandlas av flera leverantörer.

All data ska använda öppna och/eller väldokumenterade format. Källkoden för de produkter som köps in ska i så stor utsträckning som möjligt vara öppen källkod.

Att ha effektiva upphandlingar som möjliggör för långsiktig konkurrens är kritisk för att skapa väl fungerande IT-tjänster.”

Särskilt uttalande

Eva Fagerhem m.fl. (S), Carita Stenbacka Tenezakis (V) med instämmande av Johan Faxér m.fl. (MP) anmälde ett särskilt uttalande.

”I förslaget till nytt IT-program nämns bland annat att ’information ska kunna frigöras från de system i vilka den uppstår för att kunna återanvändas’ och att ’rådata ska kunna tillgängliggöras i digital form som Öppna data’. Därutöver har ’Open Stockholm’ initierats inom staden för tillgängliggörande av öppen rådata som kan återanvändas.

Dock kvarstår fortsatt några punkter att åtgärda. Staden bör fasa ut så kallad proprietär programvara till förmån för programvara med öppen källkod, samt ha ett generellt krav på° öppna standarder vid upphandling av programvara. Därutöver bör staden arbeta för ett plattformsoberoende så att IT-servicen inom staden och för externa användare är oberoende av vilka operativsystem som används. Dessa synpunkter bör inarbetas i det fortsatta arbetet med att utveckla en
IT-strategi för Stockholm.”

________________

§14 Införande av nytt ärende- och dokumenthanteringssystem. Yttrande till kommunstyrelsen

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande och översänder det som svar på remissen till kommunstyrelsen.

Ärendet

Stockholms stad behöver införa ett gemensamt ärende- och dokumenthanteringssystem. Det är slutsatsen man kommit fram till i en fördjupad studie om stadens ärende- och dokumenthantering inklusive remiss, nämnd- och styrelsehanteringsprocesser.

Förvaltningen instämmer med förslaget att en effektiv och modern process för ärende- och dokumenthantering är nödvändig för att ge god service och klara den ökande ärendemängden på ett sätt som förväntas från förtroendevalda, medborgare och stadens egna medarbetare. Vi vill kunna effektivisera arbetstid och kostnader vad gäller dubbelregistreringar, remisshantering, digitala publiceringar och utskick av nämndhandlingar till politiker och allmänhet. Förvaltningen ser många fördelar med att införa ett standardiserat och kvalitetssäkrat ärende- och dokumenthanteringssystem och ställer oss därför positiva till en ny lösning med nya arbetssätt i stadens organisation.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 26 november 2012.

Dnr 529-2012-1.5.1

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

________________

§15 Programsamråd för Aspudden och Midsommarkransen. Yttrande till stadsbyggnadskontoret

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande och översänder det som svar på remissen till stadsbyggnadskontoret.

Ärendet

I januari 2012 beslutade stadsbyggnadsnämnden att inleda ett programarbete för Aspudden och Midsommarkransen. Programmets syfte är att utreda vad den centrala stadens utvidgning innebär för området och att det ska fungera som ett planeringsunderlag för kommande markanvisningar och detaljplaner. Huvudfokus ligger på: behovet av förskolor och skolor; grönstruktur och rekreation samt bebyggelseutveckling. Programmet föreslår ny bebyggelse som stärker stadsdelarnas entréer och kopplingar mellan stadsdelarna med förutsättningar för lokaler i bottenvåningarna för att stärka stadsstråken. Stadsdelsförvaltningen har ingått i projektgruppen för programmet för att tillföra ett lokalt perspektiv.

Förvaltningen anser att de platser som föreslås för nybyggnation lämpar sig väl och bidrar till att levande stadsmiljöer kan skapas. I programmet hanteras frågan om grönstruktur på ett mer övergripande plan. Den gröna strukturen och möjligheter till rekreation och vistelse i gröna miljöer är en viktig fråga för många av stadsdelarnas invånare. Med den växande befolkningen kommer trycket att öka på den befintliga grönstrukturen och kräva en omfattande upprustning av de gröna tillångarna.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 26 november 2012.

Dnr 543-2012-1.5.3

Förslag till beslut

Abit Dundar m.fl. (FP), Lars Svärd m.fl. (M) och Hans Tjernström (C) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Eva Fagerhem m.fl. (S) och Carita Stenbacka Tenezakis (V) lade fram ett förslag och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.

Johan Faxér m.fl. (MP) lade fram ett förslag och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.

Ordförande förklarade överläggningen avslutad. 

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Reservation

Eva Fagerhem m.fl. (S) och Carita Stenbacka Tenezakis (V) reserverade sig mot beslutet till förmån för eget förslag.

1. ”Att bygga kommunal grundskola för 900 elever i enlighet med önskemål från boende i området.

2. Att man redan idag planerar för bilpooler, för att därigenom kunna minska på p-normen och undvika att grönytor tas i anspråk för parkering.

3. Att i samverkan med föreningslivet planera för ett kulturcenter i både gamla och nya lokaler i Brandstationen och nya skolan.

3. Samt därutöver anföra följande

Programmet har en hög utbyggnadsnivå för området och det kan konstateras att det i förslaget enbart redovisas nya förslag på bebyggelse inom området. I programmet borde redovisats de beslut som tidigare tagits beträffande nya fastigheter. Först då kan man få en uppfattning om hur det nya förslaget ter sig i förhållande till beslutande planer.

Vi anser att man tar många grönstråk och områden i anspråk där det rimligen inte kommer att kunna uppföras något större antal lägenhet utan maximalt 20 lägenheter. Dessa områden anser vi borde kunna utgå ur planen. Planförslaget för nya fastigheter borde utgå ifrån nybebyggelse på redan hårdgjorda ytor. Viktigt för stadsdelens karaktär är att grönstråken närmast Aspuddsparken förblir intakta grönstråk.

Beträffande skolutbyggnad i området torde det skisserade antalet skolelever vid Midsommarkransens Brandstation vara i högsta laget. Detta kräver stor yta, varför parkmark för skolgård i Enbacken kommer att tas i anspråk, vilket vi ställer vi tveksamma till, Ett naturstråk bakom Brandstationen längs med Tellusborgsvägen borde även den kunna nyttjas till skola. I detta sammanhang borde man pröva nyttjande av Brännkyrka Gymnasiums lokaler, Redan nu finns planer på att ta en tomställd flygelbyggnad i Brännkyrka gymnasium till grundskola eftersom behovet är akut.

Man borde även pröva den fastighet som är på Tellusborgsvägen 35, där tidigare före detta stadsdelsförvaltningens lokaler och före detta närpolislokalerna var belägna. Enligt uppgift är denna fastighet ej fullt uthyrd. Fastigheten torde kunna byggas om till skola, och i anslutning till fastigheten finns idag en parkeringsplats, som kunde omdanas till en levande skolgård. Under fastigheten finns i dag många garageplatser som kunde nyttjas i samband med att områdes exploateras av nya fastigheter.

De planer som har diskuterats lokalt för Brandstationen bör fullföljas och tillsammans med föreningslivet utvecklas till ett kulturcenter.

Nya utvecklingsområden inom området

Nybodahallen

En påbyggnad och överdäckning av Nybodahallen skulle kunna skapa långt fler bostäder än vad som skissas i programområde Aspudden – Midsommarkransen. Staden bör utreda och i samråd med SL påbörja ett skyndsamt arbete med att utreda förutsättningarna för detta. Nybodahallen är ett område som idag avskärmar området.

Överdäckning av spårområdet T-banestation Örnsberg.

De tidigare planerna på en överdäckning av spårområdet vid Örnsbergs T-banestation och sträckan upp mot Axelsberg bör utredas vidare. I detta område finns potential för en nybyggnation.

Överdäckning av spårområdet T-banestation Telefonplan

Se kommentarer ovan.

Bilpooler i området

I samband med nybyggnation bör hänsyn tas till att skapa platser för uppställning av bilpooler. Detta innebär att parkeringsnormen kan sänkas för området. Idag är hela Aspudden och Midsommarkransen ett område som har stora problem med ytparkering. Oavsett om det byggs garage i området och man sätter en norm för p-platser så kommer nybyggnationen att skapa ytterligare parkeringsproblem. Det är en realitet. Redan i ett detaljplanearbete bör separeras kvartersmark och gatumark för att tillskapa alternativa platser för bilpooler.

Konkreta synpunkter på planförslaget med avslagsyrkande

Programförslag 12 Torsten Alms gata/Fastigheten Vadaren 5

I hela området finns i dag cirka 400 lägenheter. Vi avstyrker en utbyggnad med 600-730 lägenheter i området och avstyrker förslaget om Vadaren 5.

Däremot är det positivt om nybyggnation kan ske på befintlig parkeringsplats och att bostäder byggs ovanför det befintliga garaget. Vi avstyrker förslaget om bebyggelse på gårdar mellan befintliga fastigheter.

Programförslag 13 Blommensbergsvägen, Del av fastigheten Aspudden 2:1

Vi avstyrker förslaget om bebyggelse enligt förslag. Detta grönområde ligger i anslutning till Aspuddsparken och Aspuddeens skola. Grönområdet består av dels gräsytor och uppväxta ekar. Ekarna bör ha ett bevarande intresse. Området kring Aspuddens skola är ett om mycket välfrekventerat område, främst av skolbarn som går i Aspuddens skola. Detta grönområde ger en karaktär åt hela området och bör således inte byggas bort.

Programförslag 15, Erik Segersälls väg/Olof Skötkonungs väg, del av Fastigheten Aspudden 2:1

Förslaget avstyrks då det är en mycket litet område som inte tillför många nya bostäder. Området är dessutom ett grönområde.

Programförslag 16, Schlytersvägen/Sigfrids väg, del av Fastigheten Aspudden 2:1

Förslaget avstyrks.

Programförslag 20, Vallfartsvägen/Bäckvägen,

Programförslag 21 Bäckvägen/Cedergrensvägen

Förslaget avstyrks med bl. hänvisning till att det redan sker nybebyggelse i området framför smalhuset mot Bäckvägen. Samt att om planerna på fullt utbyggd skola genomförs vid Brandstationen, tas en stor del av befintlig parkmark i anspråk för detta ändamål.

Uppenbarelsekyrkan har dessutom en säregen karaktär, är K-märkt och nya fastigheter skulle drastiskt förändra exteriören mot kyrkan.

Programförslag 23. Svandammsplan, Förslaget avstyrks med bland annat hänvisning till att platsen kan ses som en entréplats till LM-staden och en förbindelse till Svandammsparken. Bebyggelse på platsen skulle riskera att negativt påverka riksintresset LM-staden och platsens befintliga kvaliteter.

Reservation

Johan Faxér m.fl. (MP) reserverade sig mot beslutet till förmån för eget förslag.

”Att överlämna följande som remissyttrande till stadsbyggnadskontoret. (Texten nedan följer samma disposition som ’Samrådsförslag oktober 2012’, dnr 2011-08257-53.)

Sammanfattning

I programförslaget talas om ’förutsättningar för att skapa en tätare, sammanhållen, mer mångsidig och levande stadsmiljö’. Innebär till exempel ’tätare’ nödvändigtvis att en stadsdel blir mer mångsidig och levande? Nej, det tror inte vi.

Programmet föreslår ’ny bebyggelse som stärker stadsdelarnas entréer och kopplingarna mellan stadsdelarna’. Ska detta tolkas som att en koppling mellan två stadsdelar alltid måste bestå av bebyggelse, aldrig grönområden med mera?

Det anges att programmet och efterföljande detaljplaners genomförande inte kan antas medföra sådan betydande miljöpåverkan att en miljöbedömning behöver göras. Vi ifrågasätter detta, och vill att den avvägning stadsbyggnadskontoret gjort ska redovisas mer utförligt.

Vidare står att ’Promenadstadens intentioner ansetts väga tyngre än befintlig natur’. Vi anser att denna del bör förtydligas och motiveras bättre.

Bakgrund

I programförslaget står att flera närförorter måste genomgå en omvandling för att promenadstadens mål ska kunna uppnås. Nu är vi i och för sig inte helt överens med den vision som målats upp i ’Promenadstaden, översiktsplan för Stockholm’, men även bortsett från det finns anledning att ifrågasätta detta påstående. Särskilt för Aspudden och Midsommarkransen bör fokus ligga på hur de två förstäderna kan utvecklas utifrån egna förutsättningar och behov, inte hur områdena ska omvandlas för att passa in i en vision om ’den centrala stadens utvidgning’.

Området Telefonplan uteslöts tidigt från detta programarbete, eftersom det sades vara utrett i tidigare program. Vi ansåg dock tidigare (2010) och anser fortfarande att Telefonplan borde ha inkluderats. Det finns uppenbara samband mellan Telefonplan och Midsommarkransen som hade varit värdefulla att behandla samtidigt.

Programmet ska vara ett planeringsunderlag för kommande markanvisningar och detaljplaner. Vi anser att programmet även bör ange vilka detaljplaner som bör ändras även om ingen de facto ny användning av mark föreslås på dessa platser. Som exempel kan nämnas småhusbebyggelsen i Aspudden, där en stadsplan från 1918 tillåter högre flerfamiljshus. Här bör föreslås en ny detaljplan som stämmer överens med hur användning och innehåll i praktiken blev när området bebyggdes under 1900-talet.

Vissa frågor har inte kunnat omhändertas inom ramen för programarbetet, till exempel fördelningen mellan hyreslägenheter och lägenheter som upplåts med bostadsrätt. Vi anser dock att programmet skulle kunna ge rekommendationer inför kommande markanvisningar och detaljplaner. Stadens mark bör inte avyttras utan i första hand upplåtas med tomträtt. Det senare möjliggör fler hyreslägenheter.Till Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd 2012-12-13 Johan Faxér (MP) Jessica Jormtun (MP)

Områdesanalys

Vi ställer oss frågande till att den påstådda ’bristen’ på landmärken i stadsdelarna gör det svårt att orientera sig. Genom i stort sett hela programförslaget upprepas också som ett mantra att stråk måste förtydligas och gaturum stärkas, samt att det i princip enda sättet att göra detta verkar vara att bygga hus som sägs ge ’tydligare gatubild’. Vi ser det snarare som så att samspelet mellan bebyggelse och omgivande grönska med mera är det som skapar tydliga hållpunkter i stadsmiljön. Därför bör de värden av detta slag som finns i stadsdelarna värnas, inte byggas bort.

Själva programförslaget

Nedan följer våra synpunkter på de förslag till en tätare, sammanhållen, mer mångsidig och levande stadsmiljö som återfinns på sidorna 20-33 i ’Samrådsförslag oktober 2012’, dnr
2011-08257-53. Numreringen är densamma som i programförslaget.

1 & 2 Hägerstensavfarten och Hägerstensvägen

Det är bra att bensinstationen föreslås flyttas till avfarten från Essingeleden. Viktigt är att bebyggelsen anpassas till de befintliga husen på Schlytersvägen samt att buller och luftföroreningar från E4 utreds.

Det bör i samband med att ny bebyggelse planeras också utredas hur gång- och cykelpassagen vid avfarten/påfarten från/till Essingeleden på Hägerstensvägens norra sida kan göras bättre och säkrare. Kan en gång- och cykelbro byggas över avfarten/påfarten men under Essingeleden?

3 Hägerstensvägen längs Nybodadepån

Vi är mycket positiva till en bredare och grönare promenad- och cykelväg längs Hägerstensvägens södra sida.

4 Kilabergsvägen

Det är bra att bensinstationen föreslås flyttas. På platsen där bensinstationen och kontorsbyggnaden står idag skapas en perfekt plats för en F-9-skola med skolgård på insidan mot berget.

Vi tycker att det är positivt med butiks- eller föreningslokaler i bottenvåningarna till de föreslagna husen längs med Tellusborgsvägen. Bebyggelsen i riktning Bäckvägen får dock inte sträckas så långt att den inkräktar på naturvärden och kulturhistoriska värden i området nedanför smalhusområdet på Främlingsvägen. Värdet av den nya byggnad som föreslås söder om Tellusborgsvägen måste vägas mot de naturvärden som finns nedanför kvarteret Kastanjen.

Det föreslagna huset mellan Kilabergsvägen och SL-depån bör anpassas för eventuell framtida överdäckning av SL-depåns östra del.

5 Brandstegen

Det är bra att vagnhallen sparas. Vi ser gärna att fler byggnader med kulturhistoriska värden i kvarteret Brandstegen sparas, och att de används som kulturhus och föreningslokaler. Vi är också positiva till att det byggs en permanent förskola i anslutning till kulturhuset.

I motivet till riksintresset LM-staden nämns den omgivande grönskan och därför är det högst angeläget att så mycket parkområde som möjligt bevaras.Till Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd
2012-12-13 Johan Faxér (MP) Jessica Jormtun (MP).

6 Brännkyrka bollplan

Vi är positiva till att det här byggs bostäder, som även kan fungera som bullerskydd mot Essingeleden. Exploateringsgraden bör dock vara lägre för att spara delar av bollplan och skolgård.

En synlig och tydlig entré till Midsommarkransen kan möjligen vara bra, men viktigare är att knyta ihop Midsommarkransen och Nyboda/Årstaberg med till exempel en gång- och cykelbro över Södertäljevägen. Vi tycker också att det är viktigt att redan nu planera för en gång- och cykelförbindelse mellan Midsommarkransen (området norr om bollplanen) och Årstadal.

7 Ivar Vidfamnes gata / Stenkilsgatan

Vi tror att detta är ett bra läge för en permanent förskola, men ifrågasätter storleken. Istället förordar vi, för att spara parkmark, en mindre byggnad för åtta avdelningar där delar av verksamheten kan vara i form av ur- och skurverksamhet.

8 Öster om Aspuddens skola

Vi tror att detta är ett bra läge för en permanent förskola.

9 Fastlagsvägen vid kvarteret Fiberpennan

Vi tror att detta är ett bra läge för en permanent förskola och det är också bra att satsa på den gamla bollplanen/lekplatsen väster om parkvägen.

10 Fastlagsvägen vid kvarteret Reservoarpennan

Vi är tveksamma till att detta skulle är ett bra läge för en förskola. Möjligen kan en mindre förskola, med färre än fem avdelningar, placeras där, utan att det inverkar negativt på befintlig bebyggelse.

11 Tellusborgsvägen, kvarteret Silvergranen 13

Vi tror att detta är ett bra läge för en permanent förskola.

12 Torsten Alms gata och fastigheten Vadaren 5

Det är bra att parkeringsgaraget föreslås förläggas under mark och byggas över med bostäder, om de nya husen anpassas till de befintliga. Däremot ser vi inte positivt på förslaget om att ta omkringliggande naturmark i anspråk för bebyggelse.

13 Område kring Blommensbergsvägen

I ’Parkplan Liljeholmen’ (februari 2008) anges följande mål.

Aspuddens skolgård: Att bevara ytan mellan skolgården och Blommensbergsvägen för naturlek.

Alvastraparken / Blommensbergsvägen: Att bibehålla områdets funktion som grönt stråk.

Ura Kaipas lund: Att bibehålla områdets funktion som grön zon mellan bostadskvarteren.

Vi är därför, efter jämförelse med parkplanens mål, skeptiska till att ’stärka gaturummet’ med bebyggelse på dessa grönområden.

Dessutom ansåg vi att frågan om exploatering vid Aspuddens skola (intill Hövdingagården) var avslutad i och med avgörandet gällande de tre flerfamiljshusen i kvarteret Hemgården 3 som stod klara 2009. Marken bör sparas för eventuella framtida behov av tillfälliga förskolor eller aktivitetsyta.Till Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd 2012-12-13 Johan Faxér (MP) Jessica Jormtun (MP)

14 Alvastravägen

Vi ifrågasätter värdet av radhusbebyggelse på denna mark då det inte genererar nämnvärt många bostäder. Däremot är vi öppna för att undersöka förutsättningarna för en mindre förskola på platsen.

15 Erik Segersälls väg / Olof Skötkonungs väg

Det måste beskrivas bättre vad som menas med ’ett mindre tillägg’ och varför gångstråket mot Aspuddsparken måste förtydligas.

16 Schlytersvägen / Sigfridsvägen

Vi föreslår att det byggs små bostäder, till exempel studentbostäder, koncentrerat till det nordvästra hörnet av korsningen Schlytersvägen / Sigfridsvägen. Möjligen lämpar sig även övre östra delen av Sigfridsvägen för sådana mindre bostäder. Hus som klättrar uppför berget och samspelar med naturen kan bli riktigt intressanta – om det görs på rätt sätt med hänsyn till omgivningen.

17 Västra Hägerstensvägen

Att bebygga redan exploaterad mark vid Junkergatan ser vi bara positivt på. Gaturummet får dock inte slutas så att promenadstråk tvärs över kvarteret försvinner (luckor måste finnas mellan husen).

Förslaget om bebyggelse mot Hägerstensvägen måste förtydligas. Vi tror inte på att stänga igen mellanrummen mellan husen. Om det ändå ska göras bör det byggas vid husens norra ändar (så att solljus når innergårdarna).

18 Pilgrimsvägen / Härbärgesvägen

En lekplats med bevarad naturmark på föreslagen ny plats tror vi skulle bli bra. Under förutsättning att denna lekplats blir av kan bostäder byggas på den mark där en lekplats finns idag.

19 Pilgrimsvägen / Vallfartsvägen

Att bebygga redan exploaterad mark tycker vi är positivt. Skogsbacken upp mot Vallfartsvägen måste däremot bevaras. Det borde gå att nyttja höjdskillnaden på ett spännande sätt med till exempel en hissförbindelse och gångbro från ett nybyggt hus nere på Pilgrimsvägen till Vallfartsvägens övre del. En sådan lösning skulle också förbättra tillgängligheten i stadsdelen.

20 Vallfartsvägen / Bäckvägen

Det stämmer att platsen har mycket speciella förutsättningar, såväl i förhållande till Uppenbarelsekyrkan som till parken söder om Bäckvägen. Därför ska området inte bebyggas.

21 Bäckvägen / Cedergrensvägen

Eftersom grönstråket norr om Kransbindarvägen redan är förstört av nyligen påbörjad radhusbebyggelse fyller inte denna mark öster om hotellet samma funktion som tidigare. Därför kan vi acceptera bebyggelse på platsen. Det är mycket viktigt att huset i så fall får lokaler i bottenvåningen.

En översyn behöver också göras av hur trafiksäkerheten kan förbättras i denna korsning.

22 Tellusborgsvägen vid Brännkyrkahallen

Vi ifrågasätter värdet av bebyggelse på denna mark då det inte genererar nämnvärt många bostäder. Istället föreslår vi att Tellusborgsvägens norra sida som vetter mot SL-depån bebyggs i likhet med förslaget om bebyggelse öster om Kilabergsvägen (nr 4).Till Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd 2012-12-13 Johan Faxér (MP) Jessica Jormtun (MP)

23 Svandammsplan

Det är bra om parkeringen som idag finns i markplan förläggs under jord. Istället för att bebygga Svandammsplan föreslår vi att platsen rustas upp till en mer attraktiv mötesplats än den vi ser idag. Platsens funktion som förbindelse till Svandammsparken och entré till riksintresset LM-staden bör förstärkas, inte försvagas. Att behålla siktlinjen mot radiotornet vid Telefonplan är också viktigt.

24 Valsbergs gränd

Om det byggs nya hus här bör man även undersöka möjligheten att binda ihop Midsommarkransen och Västberga med en gång- och cykelbro över Södertäljevägen (helst ser vi förstås att Södertäljevägen däckas över).

Övrigt

Parkeringstalet för bilar föreslås bli i genomsnitt 0,7 per lägenhet för hela programområdet. För ytterstad i allmänhet bör ett p-tal på 0,5 räcka. I de aktuella områdena, med god kollektivtrafik, skulle p-talet kunna vara ännu lägre. Att fortsätta bygga för ett bilburet samhälle är inte att uppmuntra till hållbart resande. Ett lägre p-tal ger även utrymme för fler och billigare bostäder eller lokaler.

Vi anser också att stadsbyggnadskontoret borde föra mer intensiva diskussioner med SL om två saker.

1) Överdäckning av spår, stationer och depåer, i syfte att få fram fler platser för bostäder, butiker, förskolor, lokaler, garage med mera (där det är synnerligen smart att ha infartsparkering ovanpå en tunnelbanestation).

2) Bygga ytterligare en ingång till de stationer som bara har en ingång. Till exempel Midsommarkransen och Aspudden är problematiska, går det ens att lösa? Medan till exempel Telefonplan och Örnsberg borde vara relativt enkla. Med fler människor i stadsdelen ökar behoven, alla kan inte trängas i samma ingång/ utgång. Det är också en säkerhetsfråga, hur fungerar utrymning vid till exempel en brand?

Slutligen förväntar vi oss att höga krav beträffande energieffektivitet med mera kommer att ställas på de nya byggnader som planeras. Vi vill att Stockholm ska vara en modern, mänsklig och miljövänlig stad.”

Särskilt uttalande

Abit Dundar m.fl. (FP), Lars Svärd m.fl. (M) och Hans Tjernström (C) anmälde ett särskilt uttalande.

”Nämnden vill påpeka att ett Stockholm i Världsklass innebär att vi måste värna om både en bra och utbyggd kollektivtrafik samt att ge förutsättningar för stadens innevånare att äga bilar. Utifrån dettavill nämnden påpeka att parkeringstalet även i framtida exploatering måste upprätthållas. Parkeringstalet kan bara i mycket extrema undantagsfall vara färre än 0,7oaktat goda allmänna kommunikationer och eventuellt införande av boendeparkering i området.”

________________

§16 Granskning om boendestöd. Rapport från funktionshinderinspektörerna

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd lägger funktionshinderinspektörernas rapport till handlingarna.

Ärendet

En granskning av boendestödet för socialpsykiatrin och neuropsykiatrins målgrupper har genomförts i bland annat Hägersten-Liljeholmen av funktionshindersinspektörerna från oktober 2011 till maj 2012. I granskningen lyfts Hägersten-Liljeholmens brukarråd för hela socialpsykiatrins verksamhetsområde fram som ett gott exempel på brukarinflytande. Inspektörerna pekar på utvecklingsområden för stadsdelsförvaltningarna, såsom att det finns en bristande dokumentation i utredningar och beställningar huruvida brukare har barn samt att det är viktigt att öka användningen av uppföljnings­­systemet DUR inom funktionshindersområdet.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 26 november 2012.

Dnr 579-2012-1.2.1

________________

§17 Granskning av ekonomiskt bistånd och enheten för hemlösa. Rapport från socialtjänstinspektörerna

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd lägger socialtjänstinspektörens rapport till handlingarna.

Ärendet

Socialtjänstinspektören granskade i maj 2012 kvaliteten och rättsäkerheten i ekonomiskt bistånd i bland annat Hägersten-Liljeholmen ur ett brukarperspektiv. Inspektören skriver i sin rapport att det pågår ett målmedvetet kvalitetsarbete på enheten för ekonomiskt bistånd där enhetens brukarenkät används på ett föredömligt sätt och berömmer även arbetet med revideringen av ledningssystemet. Samtidigt pekar inspektören på utvecklingsområden inom enheten främst angående dokumentationen i det sociala arbetet.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 26 november 2012. Dnr 578-2012-1.2.1

Särskilt uttalande

Eva Fagerhem m.fl. (S), Carita Stenbacka Tenezakis (V) med instämmande av Johan Faxér m.fl. (MP) anmälde ett särskilt uttalande.

”I förhållande till andra undersökta stadsdelar fungerar försörjningsstödet i Hägersten-Liljeholmen förhållandevis bra. I rapporten från socialtjänstinspektören lyfter man fram att det på enheten pågår ett målmedvetet kvalitetsarbete, där resultat från brukarmedverkan utgör en viktig del.

Dock behöver den enskildes självbestämmande, delaktighet och helhetssituation bli än mer synlig. Man pekar också ut barnperspektivet som ett utvecklingsområde. Man skriver vidare att arbetet med ekonomiskt bistånd ofta blir ett genomgångsarbete för nyutexaminerade socialsekreterare, där de får en första grundläggande kunskap, innan de söker sig till et annat socialt verksamhetsområde.

Så har det dock inte alltid varit utan många socialsekreterare har tidigare av intresse valt att arbeta med försörjningsstöd och sedan stannat kvar. En orsak till denna förändring kan vara att arbetsvillkoren förändrats. I den enkät som är en del av granskningen kommenterar flera socialsekreterare frågorna i enkäten med att hög arbetsbelastning och ett ständigt akutstyrt arbete påverkar möjligheterna för ett gott kvalitetsarbete.”

________________

§18 Brukarundersökningar inom avdelningen för social omsorg. Del 8 – stöd- och aktivitetsenheten

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd lägger rapporten till handlingarna.

Ärendet

Förvaltningen redovisar i ärendet årets brukarundersökning från de socialpsykiatriska träfflokalerna och sysselsättningsverksamheterna samt från Nätverkets yrkesgrupp och Steget Framåt. Alla verksamheterna får goda betyg av sina brukare och några av dem har höjt sitt betyg från redan höga nivåer, vilket är mycket glädjande.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 26 november 2012.

Dnr 439-2012-1.2.1

________________

§19 Brukarundersökningar inom avdelningen för social omsorg. Del 9 – dagliga verksamheter

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd lägger rapporten till handlingarna.

Ärendet

Förvaltningen har genomfört brukarundersökningar vid Ekensbergs (nu Örnsbergs) dagliga verksamhet samt vid dagliga verksamheterna Glasade gången och Fruängens yrkesgrupp. Resul­tatet av alla tre undersökningarna visar att brukarna i hög grad är nöjda med sina dagliga verksamheter. De synpunkter som finns handlar om möjligheter till vila och att påverka sina arbetsuppgifter samt, på Ekensbergs dagliga verksamhet, om de aktiviteter som erbjuds.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 26 november 2012.

Dnr 439-2012-1.2.1

________________

§20 Protokoll från pensionärsrådet

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd har tagit del av pensionärsrådets synpunkter och lägger protokollet till

handlingarna.

Ärendet

Anmäldes protokoll från pensionärsrådet från 11 december 2012.

________________

§21 Protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd har tagit del av synpunkterna från rådet för funktionshinderfrågor och lägger protokollet till

handlingarna.

Ärendet

Anmäldes protokoll från rådet för funktionshinderfrågor från 6 december 2012.

________________

§22 Protokoll från förvaltningsgruppen

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd lägger protokollet
till handlingarna.

Ärendet

Anmäldes protokoll från förvaltningsgruppen 4 december 2012.

________________

§23 Minnesanteckningar i Lokala Brottsförebyggande rådet

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd lägger minnesanteckningarna till handlingarna.

Ärendet

Anmäldes minnesanteckningar från Lokala Brottsförebyggande rådet 30 november 2012.

________________

§24 Förteckning över inkomna skrivelser

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd lägger anmälan till handlingarna.

Ärendet

Följande skrivelser anmäldes till stadsdelsnämnden:

Säkrare miljö för barn - sätt upp stoppskyltar och övergångsställen

(rubricerat som medborgarförslag)

Inkom från medlem i Aktionsgruppen för Västertorps skogar och parker, 13 november 2012, dnr 567-2012-1.2.3

Översänt till trafikkontoret

Flexibel ledsagning efter behov för äldre synskadade

Uttalande från Synskadades Riksförbund Stockholms Stad 13 november 2012, dnr 568-2012-7

Återhämtning för människor med psykisk ohälsa

Från RSMH, Riksförbundet för social och mental hälsa 27 november 2012, dnr 589-2012-6

Förslag att bygga om korsningen Schlytersvägen-Sigfridsvägen

(rubricerat som medborgarförslag)

Inkom 6 december 2012, dnr 611-2012-1.2.3

Översänt till trafikkontoret

Snöröjning av gata och gångbana där flerfamiljsfastighet ligger i direkt anslutning till gata i ytterstaden

(rubricerat som medborgarförslag)

Inkom från styrelsen för bostadsrättsföreningen Skridskoåkaren,
6 december 2012, dnr 612-2012-1.2.3

Översänt till trafikkontoret

________________

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

§25 Anmälan av tjänstemannabeslut

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd lägger sammanställningen av tjänstemannabeslut till handlingarna.

Ärendet

Anmäldes tjänstemannabeslut fattade enligt delegationsordningen.

Dnr 17-2012-1.1

________________

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

§26 Nämndens och förvaltningens frågor

Seminarier

Jessica Jormtun (MP), Carita Stenbacka Tenezakis (V) och Eva Fagerhem (S) tackade var för sig förvaltningen för seminariet om verksamhetsplan och budget som hölls 30 november 2012.

Jessica Jormtun (MP) informerade från ett seminarium hon deltagit i om nytt kunskapsstöd för god palliativ vård, 7 december 2012.

Snöröjning

Gunnar Ohlsén besvarade frågor från nämnden om snöröjningen. Förvaltningen fokuserar på sitt uppdrag att hålla parkvägarna öppna. Allmänheten hänvisas till kontakt med Driftcentralen vid synpunkter på snöröjningen av gator. Inkommer skrivelser om snöröjningen från allmänheten vidarebefordras de till Trafikkontoret.

Ingrid Widebäck svarade på frågan om många personer ansökt om insatser på grund av framkomlighetsproblem orsakade av snömängden, och att så inte är fallet. Endast någon enstaka ansökan har inkommit om detta.

Avtackning

Abit Dundar (FP) avtackade ledamöterna Elisabet Stålhem (M) och Kjell Marténg (V) som båda slutar sina uppdrag i nämnden vid årsskiftet. Elisabet Stålhem tackade nämnden och förvaltningen för den tid hon varit aktiv. Kjell Marténg gjorde en sammanfattning av de poliska uppdrag han haft genom åren och tackade för de tjugo år han suttit i stadsdelsnämnd med början i Aspuddens stadsdelsnämnd 1992.

Abit Dundar (FP) tackade även nämnden och förvaltningen för ett gott samarbete under året och önskade alla God Jul.

Stadsdelsdirektörens information

Månadsrapport

Lars Wennberg informerade och besvarade frågor om månadsrapporten för september 2012, dnr 124-2012-1.2.1

Balanslista

Anmäldes balanslista över inkomna skrivelser från nämnden 2012.

Rapporter för kännedom i pärm

Brukarundersökningar inom äldreomsorgen 2012

Resultatet från brukarundersökningarna kommer att redovisas i verksamhetsberättelsen för 2012. Brukarundersökningarna finns att beställa i sin helhet av förvaltningen.

Granskning av delårsrapport 2012-08-31

Från Stadsrevisionen november 2012

Infrastrukturåtgärder på cykelvägnätet - utredningsbeslut

Gemensamt ärende från exploateringsnämnden, trafiknämnden och renhållningsnämnden 22 november 2012

________________

33

Sociala delegationens protokoll

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd lägger protokollet till handlingarna.

Ärendet

Anmäldes protokoll från sociala delegationen från 6 december 2012

________________