Din position: Hem > Stockholms stad > Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd > Sammanträde 2017-06-15

Sammanträde 2017-06-15

Datum
Klockan
18:00
Plats
Telefonvägen 30, Konferensanläggningen en trappa ner

1 Val av justerare och dag för justering

Fastställande av dagordning och anmälan av föregående protokoll

Beslutsärenden

2 Rusta upp hundrastgården i Vinterviken

3 Underlag för tillämpning av idéburet offentligt partnerskap IOP

Svar på medborgarförslag
Dnr 183-2017-1.2.4

4 Upprustning av Svandammsparken

5 Deltagande i kvalitetsutmärkelsen 2017

6 Redovisning av ansökningar och beslut om bifall och avslag inom servicehus och vård- och omsorgsboende

Svar på skrivelser från (S) och (MP) samt (L) och (M)
Dnr 91-2017-1.2.1 och 278-2017-7

7 Förslag till ändringar i delegationsordningen vid avslag på ansökan om särskilda boendeformer

Remissärenden

8 Reviderade riktlinjer för barnomsorg på obekväm arbetstid i Stockholms stad

9 Revidering av socialnämndens reglemente

Tillsyn av folkölsförsäljningen vid försäljningsställen med serveringstillstånd
Yttrande till kommunstyrelsen
Dnr 231-2017-1.5.1

10 Kvalificerad välfärdsbrottslighet - förebygga, förhindra, upptäcka och beivra (SOU 2017:37)

11 Allmänhetens insyn om kommunala angelägenheter som utförs av privata utförare jämte revidering av klausul om meddelarfrihet och meddelarskydd

12 Bygga väderskydd vid Stockholms båthållplatser - motion från (C)

14 Förslag till detaljplan Fruängsgården 5 m.m.

16 Protokoll från pensionärsrådet

17 Protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

18 Protokoll från förvaltningsgruppen

19 Minnesanteckningar från lokala BRÅ

20 Förteckning över inkomna skrivelser

21 Anmälan av tjänstemannabeslut

22 Månadsrapport för maj

23 Nämndens och förvaltningens frågor

Balanslista över ärenden till nämnden 2017

Slutet sammanträde

24 Upphandling driften av gruppbostaden Broder Pehr

Godkännande av förfrågningsunderlag
Dnr 192-2017-2.2.2 Omedelbar justering

25 Gemensam upphandling av trygghetslarm för boende inom servicehus och särskilda boendeformer

Godkännande av förfrågningsunderlag
Dnr 481-2016-2.2.1 Omedelbar justering

26 Yttrande över ansökan om adoption

27 Yttrande över ansökan om adoption

28 Nedläggning av faderskapsutredning

29 Nedläggning av faderskapsutredning

30 Nedläggning av faderskapsutredning

31 Nedläggning av faderskapsutredning

32 Anmälan av ordförandebeslut

33 Anmälan av sociala delegationens protokoll

§1 Val av justerare och dag för justering

§3 Underlag för tillämpning av idéburet offentligt partnerskap IOP

§5 Deltagande i kvalitetsutmärkelsen 2017

§6 Redovisning av ansökningar och beslut om bifall och avslag inom servicehus och vård- och omsorgsboende

§7 Förslag till ändringar i delegationsordningen vid avslag på ansökan om särskilda boendeformer

§10 Kvalificerad välfärdsbrottslighet - förebygga, förhindra, upptäcka och beivra (SOU 2017:37)

§11 Allmänhetens insyn om kommunala angelägenheter som utförs av privata utförare jämte revidering av klausul om meddelarfrihet och meddelarskydd

§12 Bygga väderskydd vid Stockholms båthållplatser - motion från (C)

§19 Minnesanteckningar från lokala BRÅ

§20 Förteckning över inkomna skrivelser

§21 Anmälan av tjänstemannabeslut

§23 Nämndens och förvaltningens frågor

§33 Anmälan av sociala delegationens protokoll