Din position: Hem > Stockholms stad > Miljö- och hälsoskyddsnämnden > Sammanträde 2009-10-15

Sammanträde 2009-10-15

Datum
Klockan
17:00
Plats
Bolindersalen, Tekniska nämndhuset

4 Anmälan av beslut enligt delegation

5 Protokoll från handikappråd

6 Införande av rökfri arbetsplats i Stockholms stads verksamheter

Remiss från kommunstyrelsen Dnr 219-1255/2009
Dnr 2009-010196-217
(Verksamhetsstöd)

7 Svealandskusten 2008, Svealands Kustvattenvårdsförbunds årsrapport

Anmälan av rapport
Dnr 2009-008434-214
(Miljöanalys)

8 Ansökan om utdömande av vite gällande Havrefältets Förvaltnings AB

Dnr 2003-003856-379
(Hälsoskydd)
*

9 Överklagande av miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut om emissioner i bostad

Yttrande till miljödomstolen, mål nr M3574-08
Dnr 2006-006790-350
(Hälsoskydd)
*
Omedelbar justering

10 Överklagande av beslut on att lämna klagomål på buller från Herrängens gård utan ytterligare åtgärd

Remiss från länsstyrelsen, beteckning 505-2009-052476
Dnr 2008-004192-350
(Hälsoskydd)
*

11 Vattenprovtagning vid Stockholms strandbad - resultat från sommaren 2009

Anmälan av rapport från miljöförvaltningen
Dnr 2009-010453-214
(Hälsoskydd)

12 Städa inte bort gatulivet, skrivelse från Emilia Hagberg (MP)

Remiss från kommunstyrelsen
Dnr 2009-009564-217
(Hälsoskydd)

Omedelbar justering

13 Bedömningsgrunder vid nyetablering av återvinnings-stationer i Stockholms stad

14 Vatten, riktad kontroll och provtagning i skolkök 2009

Anmälan av rapport från miljöförvaltningen
Dnr 2009-010597-699
(Livsmedelskontrollen)

15 Fortsatt kontroll av hantering av allergikost - skrivelse från Karin Karlsbro (FP)

Dnr 2009-010574-209
(Livsmedelskontrollen)

16 Uppföljning av åtgärdsprogram för miljökvalitetsnormer för luftkvalitet

Remiss från kommunstyrelsen
Dnr 2009-009591-217
(Plan och Miljö)

Omedelbar justering

17 Förslag till detaljplan för kv. Mikrofilmen m.fl. Harpsundsvägen i stadsdelen Högdalen

Remiss från stadsbyggnadsnämnden
Dnr 2009-011888-251
(Plan och Miljö)

Omedelbar justering

18 Förslag till planprogram för utveckling av Norrmalm 5:3 i stadsdelen Norrmalm (västra city)

Remiss från stadsbyggnadsnämnden och information från Banverket om förstudie för Stockholms central
Dnr 2009-009792-251
(Plan och Miljö)

Omedelbar justering

19 Utställningsförslag av regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen, RUFS 2010

Remiss från kommunstyrelsen
Dnr 2009-009589-217
(Plan och Miljö)

Omedelbar justering

20 Optimering av ljud- och energiåtgärder i fönster

Anmälan av rapport från miljöförvaltningen
Dnr 2009-009503-206
(Plan och Miljö)

21 Motion 2009:30 av Per Ankersjö (C) om gröna tak

Remiss från kommunstyrelsen
Dnr 2009-010206-217
(Plan och Miljö)

22 Plansamråd för Stockholmsarenan i stadsdelen Johanneshov

Remiss från stadsbyggnadsnämnden
Dnr 2008-005036-251
(Plan och Miljö)

Omedelbar justering

23 Fortums överklagande av Miljödomstolens deldom angående Högdalenverket

Remiss från Miljööverdomstolen, Mål nr M 1442-07
Dnr 2001-001573-300
(Plan och Miljö)
*

24 Program Förbifart Stockholm

Remiss från stadsbyggnadsnämnden, dnr 2008-22331
Dnr 2009-003070-251
(Plan och Miljö)

Omedelbar justering

25 Rapport från tillsyn över biltvättsanläggningar

Anmälan av rapport från miljöförvaltningen
Dnr 2009-009894-206
(Plan och Miljö)

26 Tillsynskampanj - mjukgörare i färger för screentryck på textil

Anmälan av rapport från miljöförvaltningen
Dnr 2009-010572-642
(Plan och Miljö)

27 Ansökan om utdömande av vitesföreläggande, Brf Cerberus

Dnr 2007-006531-351
(Plan och Miljö)
*

28 Överenskommelse mellan miljöförvaltningen och Vattenfall om att gemensamt genomföra en upphandling av el- och laddhybrider

Dnr 2009-010766-111
(Plan och Miljö)

29 Skrivelse från Yvonne Ruwaida (MP) och Emilia Hagberg (MP), utnyttja stadens tak för solenergi

Remiss från kommunstyrelsen
Dnr 2009-010274-217
(Plan och Miljö)

30 Skrivelse från Gerd Sjöberg-Granlund (S) om möjligheten att öka anslutningen av fjärrvärme

Dnr 2009-010578-212
(Plan och Miljö)

31 Nationell plan för transportsystemet 2010-2021 samt Miljökonsekvensbeskrivning

Remiss från kommunstyrelsen
Dnr 2009-010807-217
(Plan och Miljö)

Omedelbar justering

32 Förvaltningschefens resa till Yokohama, Japan

Dnr 2009-011292-105
(Verksamhetsstöd)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

33 Miljöförvaltningens deltagande i EU-projektet EVUE

34 Förvaltningschefens resa till Las Vegas, USA, 25-28 oktober 2009

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (158 kb)

§1 Närvarorätt

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att medge Catharinah Blomberg och Camilla Kjellin från avdelningen hälsoskydd närvarorätt vid dagens sammanträde.

§2 Justering

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden utser vice ordföranden Åsa Romson (MP) att tillsammans med ordföranden Ulla Hamilton (M) justera dagens protokoll.

Justering ska äga rum den 22 oktober.

§3 Föregående protokoll

Anmäls och antecknas att det vid nämndens sammanträde den 14 september 2009 förda protokollen justerats i korrekt ordning.

§4 Anmälan av beslut enligt delegation

1 Tillsyn

1.1 Ansökan och anmälan

1.2 Regelbunden förelagd eller föreskriven rapportering från verksamhet

1.4 Anmälan eller information om missförhållande

1.5 Planerad kontroll/tillsyn

1.7 Tillsyn övrigt

1.8 Samtliga processtyper inom tillsyn av köldmedieanläggningar

2 Remisser

2.2 Yttranden till centrala myndigheter av enkel art

2.8 Yttranden över remisser från stadsbyggnadsnämnden i ärenden om bygglov ifråga om ny- och ombyggnation av byggnader och lokaler m.m.

2.9 Yttranden över remisser från stadsbyggnadsnämnden i ärenden om detaljplaner

2.11 Yttranden i ärenden enligt alkohollagen

2.15 yttranden i överklagade ärenden

4 Administrativa beslut

4.5 Anställning av personal

4.7 Utbildning och konferenser i anställningen inom Norden och för övriga Europa upp till max 5 dagar

X Tillsyn

X.1 Föreläggande och förbud

X.3 Lämna klagomåls- eller anmälningsärenden utan åtgärd

X.4 Tillstånd till värmepump med mark eller vatten som värmekälla

X.5 Fastställande och ändring av avgifter för prövning och tillsyn inom miljöbalksområdet

X.7 Ärenden enligt livsmedelslagen

X.8 Avgifter enligt strålskyddslagstiftningen

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av vice ordföranden Åsa Romson (MP) och ledamoten Stellan F Hamrin (V) enligt följande:

På delegation har kontoret fattat beslut om remissvar på tre stycken planärenden som enligt vår mening innehåller sådan speciell påverkan på natur och miljö att de borde tagits upp i nämnden för yttrande. Ärendena gäller detaljplan för bostäder på Grimsta 1:5 som där kolonilotter och naturmark föreslås tas i anspråk, detaljplan för sex båtradhus över vatten på Mälarhörjden 1:1 som ianspråktar strandområde och gränsar till naturreservat, samt detaljplan för biogasanläggning som vid fel utformning hotar eklevande arter vid Flatens naturreservat.

§5 Protokoll från handikappråd

Protokoll nr 4 från miljö- och hälsoskyddsnämndens handikappråd den 31 augusti 2009 anmäls och läggs till handlingarna.

§6 Införande av rökfri arbetstid i Stockholms stads verksamheter

Remiss från kommunstyrelsen Dnr 219-1255/2009
Dnr 2009-010196-217

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt ordföranden Ulla Hamiltons (M), vice ordföranden Åsa Romson (MP), tjänstgörande ersättare Gustav Åkerbloms (FP) och ledamoten Stellan F Hamrins (V) förslag:

 1. Miljö- och hälsoskyddsnämnden tillstyrker kommunstyrelsens förslag

 2. Nämnden tillstyrker förslag till gemensamma utgångspunkter för rökfri arbetstid.

Ärendets handling

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 16 september 2009. Förvaltningen föreslår att miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt följande:

 1. Inte avstyrka införande av rökfri arbetstid i stadens verksamheter.

 2. Tillstyrka förslag till gemensamma utgångspunkter för rökfri arbetstid.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Ulla Hamilton (M), vice ordföranden Åsa Romson (MP), tjänstgörande ersättaren Gustav Åkerblom (FP) och ledamoten Stellan F Hamrin (V) föreslår att (se beslutet).

2) Ledamoten Malte Sigemalm (S) föreslår att miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

Omröstning

Ordföranden ställer de framlagda förslagen emot varandra och finner att nämnden beslutar enligt Ulla Hamiltons (M), Åsa Romsons (MP), Gustav Åkerbloms (FP) och Stellan F Hamrins (V) förslag till beslut.

Reservation

Ledamöterna Malte Sigemalm (S), Ulla Jöhnk (S) och Godfrey Etyang (S), och tjänstgörande ersättaren Gerd Sjöberg - Granlund (S) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till Malte Sigemalms förslag till beslut.

§7 Svealandskusten 2008, Svealands Kustvattenvårdsförbunds årsrapport

Anmälan av rapport
Dnr 2009-008434-214

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag:

1 Miljö- och hälsoskyddsnämnden godkänner anmälan av Svealands Kustvattenvårdsförbunds (SKVVF:s) årsrapport ”Svealandskusten 2008”.

Ärendets handling

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 15 september 2009.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Ulla Hamilton (M), tjänstgörande ersättare Gustav Åkerblom (FP) och ledamoten Malte Sigemalm (S) föreslår att (se beslutet).

2) Vice ordföranden Åsa Romson (MP) och ledamoten Stellan F Hamrin (V) föreslår att miljö- och hälsoskyddsnämnden godkänner rapporten och beslutar att undersöka kväve/fosforminskande åtgärder som kan få stöd från statliga vattenvårdspengar samt anför följande:

Med anledning av höga kväve och fosforhalter i kustvattnet bör miljöförvaltningen tillsammans med Stockholm Vatten undersöka möjligheten till musselodlingar eller andra kväve/fosforminskande åtgärder som kan genomföras med delfinansiering från statliga vattenvårdpengar.

Därutöver bör miljöförvaltningen tillse att arbetet med restaurering av Prästviken i Magelungen fortsätter och inleda arbetet med restaurering av Ältasjön och Lillsjön i Bromma.

Kontakt bör tas med Vattenmyndigheten för att få stöd för samarbetet med övriga berörda kommuner. Förvaltningen bör också bevaka arbetet med restaureringen av Vallentunasjön som just inletts.

Omröstning

Ordföranden ställer de framlagda förslagen emot varandra och finner att nämnden beslutar enligt Ulla Hamiltons (M), Gustav Åkerbloms (FP) och Malte Sigemalms förslag till beslut.

Reservation

Vice ordföranden Åsa Romson (MP) och Stellan F Hamrin (V) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag till beslut.

§8 Ansökan om utdömande av vite gällande Havrefältets Förvaltnings AB

Dnr 2003-003856-379

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag:

 1. Miljö- och hälsoskyddsnämnden ansöker hos miljödomstolen om utdömande av det vite om 10 000 kr som beslutades av miljö- och hälsoskyddsnämnden per delegation den 17 november 2008 mot Havrefältets Förvaltnings AB, org. nr. 556444-7786.

 2. Nämnden uppdrar åt handläggaren eller den tjänsteman hon sätter i sitt ställe att med biträde av förvaltningsjurist fullgöra ansökningen.

Ärendets handling

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 14 september 2009.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden ställer sig bakom förvaltningens förslag till beslut.

§9 Överklagande av miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut om emissioner i bostad

Yttrande till miljödomstolen, mål nr M3574-08
Dnr 2006-006790-350

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag (punkt 1-2, 4) respektive sitt gemensamma förslag (punkt 3):

1 Miljö- och hälsoskyddsnämnden vidhåller sitt yrkande att överklagandet skall avslås.

2 Nämnden anför som yttrande över de ingivna handlingarna vad som anförs i tjänsteutlåtandet.

3 Nämnden anför följande:

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen ska återkomma till nämnden med information om hur förvaltningen arbetar med att kvalitetssäkra underlagen till nämnden i frågor om myndighetsutövning, samt för hur arbetet med att säkerställa att förvaltningens tjänstemän har god insikt om nämndens arbete och ansvar.

4 Nämnden förklarar beslutet omedelbart justerat.

Ärendets handling

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 24 september 2009.

Förvaltningen föreslår att miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt följande:

1 Miljö- och hälsoskyddsnämnden vidhåller sitt yrkande att överklagandet skall avslås.

2 Nämnden anför som yttrande över de ingivna handlingarna vad som anförs i tjänsteutlåtandet.

3 Nämnden förklarar beslutet omedelbart justerat.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Ulla Hamilton (M), tjänstgörande ersättaren Gustav Åkerblom (FP) och ledamoten Malte Sigemalm (S) föreslår att miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt kontorets förslag.

2) Vice ordföranden Åsa Romson (MP) föreslår att miljö- och hälsoskyddsnämnden till miljödomstolen klargör att det är nämndens uppfattning att mätningar av emissioner bör ske mellan betong och golv när fuktskador i betong kan misstänkas.

3) Ordföranden Ulla Hamilton (M) och tjänstgörande ersättaren Gustav Åkerblom (FP) föreslår också att miljö- och hälsoskyddsförvaltningen ska återkomma till nämnden med information om hur förvaltningen arbetar med att kvalitetssäkra underlagen till nämnden i frågor om myndighetsutövning, samt för hur arbetet med att säkerställa att förvaltningens tjänstemän har god insikt om nämndens arbete och ansvar.

Omröstning

Ordföranden ställer förslagen 1 och 2 emot varandra och finner att nämnden beslutar enligt Ulla Hamiltons (M), Gustav Åkerbloms (FP) och Malte Sigemalms (S) förslag.

Därefter framlagda nr 3 förslag till beslut

Nämnden ställer sig bakom sitt gemensamma förslag att (se beslutet punkt 3).

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen ska återkomma till nämnden med information om hur förvaltningen arbetar med att kvalitetssäkra underlagen till nämnden i frågor om myndighetsutövning, samt för hur arbetet med att säkerställa att förvaltningens tjänstemän har god insikt om nämndens arbete och ansvar.

Reservation

Vice ordföranden Åsa Romson (MP) reserverar sig mot beslutet punkt 1 och 2 med hänvisning till sitt förslag till beslut.

Stellan F Hamrin (V) och Tina Kratz (V)) har på grund av jäv inte deltagit i eller varit närvarande vid handläggningen av detta ärende.

§10 Överklagande av beslut om att lämna klagomål på buller från Herrängens gård utan ytterligare åtgärd

Remiss från länsstyrelsen, beteckning 505-2009-052476
Dnr 2008-004192-350

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag:

 1. Miljö- och hälsoskyddsnämnden yrkar att länsstyrelsen avslår överklagandet och fastställer nämndens beslut från den 8 juli 2009.

 2. Nämnden åberopar som grund för yrkandet vad som anförts i förvaltningens tjänsteutlåtande.

 3. Nämnden uppdrar åt förvaltningschefen att företräda nämnden i ärendet.

Ärendets handling

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 14 september 2009.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden ställer sig bakom förvaltningens förslag till beslut.

Torbjörn Erbe (M) har på grund av jäv inte deltagit i eller varit närvarande vid handläggningen av detta ärende.

§11 Vattenprovtagning vid Stockholms strandbad – resultat från sommaren 2009

Anmälan av rapport från miljöförvaltningen
Dnr 2009-010453-214

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag:

 1. Miljö- och hälsoskyddsnämnden godkänner förvaltningens redovisning.

 2. Nämnden överlämnar miljöförvaltningens redovisning till berörda stadsdelar och verksamhetsutövare.

Ärendets handling

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 21 september 2009.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Ulla Hamilton (M), tjänstgörande ledamoten Gustav Åkerblom (FP) och ledamoten Malte Sigemalm (S) föreslår att (se beslutet).

2) Vice ordföranden Åsa Romson (MP) och ledamoten Stellan F Hamrin (V) föreslår att miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag, ger förvaltningen i uppdrag att senast årsskiftet särskilt redovisa åtgärdsplanerna för att förbättra vattenkvaliteten vid Sätrabadet samt anför följande:

Möjligheten att om sommaren bada vid många olika strandbad i Stockholm medför stor livskvalitet till stockholmarna. Det är glädjande att Årstaviken efter de stora satsningarna genom miljömiljarderna nu ser ut att kunna hysa strandbad med godkänd kvalitet. Det är däremot beklagligt att Sätrabadet fortfarande inte fått någon ordentlig utredning kring orsakerna och åtgärdsförslag för att bättra på vattenkvaliteten. Att inga genomgripande åtgärder vidtagit inför årets badsäsong är obegripligt eftersom miljönämnden redan i tidigare års rapporter konstaterade att det är problem.

Nämnden bör därför få en tydlig rapport om planen för att undersöka och åtgärda problemen vid Sätrabadet. Om det är fåglarna som måste förmås att flytta, båtklubben som behöver kunna ta emot sanitetsavlopp, enskilda avlopp som ska åtgärdas eller reningsverket som breddar och behöver åtgärder så är det viktigt att förvaltningen använder de verktyg man har för att komma tillrätta med problemet.

Det är inte acceptabelt att ett bad i en ytterstadsdel där medborgarna inte klagar i samma utsträckning som på andra ställen nedprioriteras.

Eftersom enskilda avlopp nationellt sett utgör ett betydande problem och sannolikt är av betydelse för vattenkvalitén också i Stockholm bör förvaltningen göra en sammanställning av de fastigheter och områden (inkl koloniområden) som fortfarande saknar anslutning till kommunala ARV.

Så här skrev kontoret förra året om Sätrabadet:

”Smedsuddsbadets dåliga provresultat kan i dagsläget inte hänvisas till några konkreta tekniska orsaker. Sätrabadets dåliga badvattenkvalitet kan till en vis del relateras till sjöfågelförekomsten och deras förorening av gräsytor. En annan orsak som bör utredas är eventuellt läckage av avloppsvatten från fastigheter, verksamheter och båtklubbar som ligger i närheten av badplatsen.

Miljöförvaltningen kommer genom tillsynsinsatser att kartlägga orsakerna till den tidvis dåliga badvattenkvaliteten och, om källan identifieras, kräva åtgärder som kan förbättra resultaten.”

Omröstning

Ordföranden ställer de framlagda förslagen emot varandra och finner att nämnden beslutar enligt Ulla Hamiltons (M), Gustav Åkerbloms (FP) och Malte Sigemalms (S) förslag till beslut.

Reservation

Vice ordföranden Åsa Romson (MP) och ledamoten Stellan F Hamrin (V) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag till beslut.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av ordföranden Ulla Hamilton (M), ledamöterna Hugo Nordenfelt (M), Torbjörn Erbe (M), Daniel Valiollahi (M) och tjänstgörande ersättarna Helena Levy (M), Nils Ingelström (M) och Gustav Åkerblom (FP) enligt följande:

Det är glädjande att vattnet vid och runt Stockholms strandbad blir bättre, och att fler besöker dessa. Strandbad är ett ypperligt sätt för stockholmarna att kunna njuta av den blåa och gröna staden, och knyter medborgarna närmare det vatten som är stadens livsnerv. Genom att fler är i och kring vattnet kan vi se att fler bryr sig om vattenkvaliteten, och att vi därmed kan skapa en positiv uppåtgående spiral.

§12 Städa inte bort gatulivet, skrivelse från Emilia Hagberg (MP)

Remiss från kommunstyrelsen
Dnr 2009-009564-217

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag:

 1. Miljö- och hälsoskyddsnämnden överlämnar och åberopa förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen.

 2. Nämnden förklarar beslutet omedelbart justerat.

Ärendets handling

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 15 september 2009.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden ställer sig bakom förvaltningens förslag till beslut.

§13 Bedömningsgrunder vid nyetablering av återvinningsstationer i Stockholms stad

Dnr 2009-010718-249

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt sitt gemensamma förslag:

1 Miljö- och hälsoskyddsnämnden återremitterar ärendet till kontoret samt anför följande:

Det är angeläget att förslag som dessa utarbetas i samverkan med trafikkontoret. Därför bör ärendet återremitteras för att samordnas med trafikkontoret.

2 Miljö- och hälsoskyddsnämnden skickar med följande frågeställning till förvaltningen för beredning:

Som framgår av förvaltningens förslag är syftet med återvinningsstationer att möjliggöra ökad materialåtervinning i staden. I de områden där det saknas källsortering inom fastigheterna är det troligen avgörande för insamlingsfrekvensen att FTIs återvinningsstationer inte ligger för långt bort. Särskilt glas och tidningar är tunga att bära och en längre sträcka än 200 m gör sannolikt att benägenheten att kasta förpackningarna med hushållssoporna överväger.

Bulleraspekten är som framgår också viktigt och måste liksom trafiksäkerheten och tillgängligheten finns med vid utpekandet av lämpliga platser. Miljöförvaltningens bedömningsgrunder bör täcka både buller och tillgänglighet.

Ärendets handling

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 22 september 2009.

Förvaltningen föreslår att miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt följande:

1 Miljö- och hälsoskyddsnämnden fastställer bedömningsgrunder för återvinningsstationer (bilaga 1 till tjänsteutlåtandet).

2 Nämnden översänder bedömningsgrunderna till stadsbyggnadsnämnden, trafik- och renhållningsnämnden samt Svensk Förpacknings- och tidningsinsamlingen AB (FTI).

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden ställer sig bakom sitt gemensamma förslag till beslut.

§14 Vatten, riktad kontroll och provtagning i skolkök 2009

Anmälan av rapport från miljöförvaltningen
Dnr 2009-010597-699

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag:

 1. Miljö- och hälsoskyddsnämnden godkänner anmälan om rapporten.

 2. Nämnden överlämnar rapporten till Livsmedelsverket.

 3. Nämnden överlämnar rapporten till Utbildningsnämnden.

Ärendets handling

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 28 september 2009.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden ställer sig bakom förvaltningens förslag till beslut.

§15 Fortsatt kontroll av hantering av allergikost – skrivelse från Karin Karlsbro (FP)

Dnr 2009-010574-209

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag:

1 Miljö- och hälsoskyddsnämnden överlämnar tjänsteutlåtandet som svar på skrivelsen.

Ärendets handling

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 28 september 2009.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden ställer sig bakom förvaltningens förslag till beslut.

§16 Uppföljning av åtgärdsprogram för miljökvalitetsnormer för luftkvalitet

Remiss från kommunstyrelsen
Dnr 2009-009591-217

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt förvaltningarnas gemensamma förslag:

 1. Miljö- och hälsoskyddsnämnden överlämnar och åberopar tjänsteutlåtandet som svar på remissen från kommunstyrelsen.

 2. Nämnden förklarar beslutet omedelbart justerat.

Ärendets handling

Miljöförvaltningens och trafikkontorets gemensamma tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 24 september 2009.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Ulla Hamilton (M), tjänstgörande ersättaren Gustav Åkerblom (FP) och ledamoten Malte Sigemalm (S) föreslår att (se beslutet).

2) Vice ordföranden Åsa Romson (MP) och ledamoten Stellan F Hamrin (V) föreslår att miljö- och hälsoskyddsnämnden delvis godkänner förvaltningarnas förslag till beslut samt anför följande:

Utlåtandet ger inte en heltäckande bild av hur staden arbetat (och inte arbetat) med åtgärderna i åtgärdsprogrammet. Redovisningen av trafikminskande parkeringsåtgärder, står som åtgärd i båda programmen, är särskilt missvisande. Den nuvarande borgerliga majoriteten säger sig ha som mål att öka, inte minska det totala antalet p-platser i staden och många av dessa läggs dessutom på gator. Avgifterna som höjts ett par gånger sedan 2005 har ändå haft en mindre prisutveckling än t ex SLs månadskort sett över tid. Den parkeringsstrategi som nämns har inte fått några tydliga direktiv om att sikta på trafikminskning.

För en del åtgärder är det samordningen i länet som behöver förbättras, t ex utbyggnad av infartsparkeringar. Uppföljningen av åtgärdsprogrammet bör se hur en verklig samordning inom ramen för åtgärdsprorammet kan komma till stånd.

Trängselavgifter, begränsning av användningen av dubbdäck och miljözon för personbilar var åtgärder som i underlaget inför beslutet om åtgärdsprogrammen 2004 bedömdes som effektiva, men som inte kom med i regeringens beslut. Det bör framhållas att nämnden ser mycket positivt på om dessa åtgärder kan inkluderas i en revidering av programmen.

Nämnden borde även fått underlag för att bedöma om man vill förorda att någon av de befintliga åtgärderna ändras. Nu får man läsa mellan raderna för att förstå att trafikförvaltningen inte ansett åtgärden om stopp för tunggenomfartstrafik på Hornsgatan olämplig. Om förvaltningen anser att det finns en bättre åtgärd för att minska kvävedioxid där så bör detta redovisas. Att som hittills negligera genomförandet av åtgärdsprogram beslutade med stöd av miljöbalkens 5 kapitel förfelar det regelsystem vi har för att värna om medborgarnas hälsa vilket är oacceptabelt.

Om inga andra lämpliga åtgärder bedöms möjliga att genomföra bör hastighetsbegränsningar och trafikbegränsningar i övrigt genomföras så att MKN för luft kan uppnås.

Omröstning

Ordföranden ställer de framlagda förslagen emot varandra och finner att nämnden beslutar enligt Ulla Hamiltons (M), Gustav Åkerbloms (FP) och Malte Sigemalms (S) förslag till beslut.

Reservation

Vice ordföranden Åsa Romson (MP) och ledamoten Stellan F Hamrin (V) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag till beslut.

§17 Förslag till detaljplan för kv. Mikrofilmen m.fl. Harpsundsvägen i stadsdelen Högdalen

Remiss från stadsbyggnadsnämnden
Dnr 2009-011888-251

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag:

 1. Miljö- och hälsoskyddsnämnden tillstyrker planförslaget.

 2. Nämnden förklarar beslutet omedelbart justerat.

Ärendets handling

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 29 september 2009.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Ulla Hamilton (M), vice ordföranden Åsa Romson (MP), tjänstgörande ersättaren Gustav Åkerblom (FP) och ledamoten Malte Sigemalm (S) föreslår att (se beslutet).

2) Ledamoten Stellan F Hamrin (V) föreslår att miljö- och hälsoskyddsnämnden föreslår stadsbyggnadsnämnden att påbörja planarbete samt anför följande:

Det är lovvärt att starta planeringen för passivhus i Högdalen. Vänsterpartiet välkomnar detta, särskilt eftersom vi tagit upp det under flera år i vårt budgetförslag i kommunfullmäktige. I programmet som rör omdaning av Högdalens centrum borde detta planområde ingå, inte minst eftersom det även berör en utvidgning av bussgatan/däcket över tunnelbanespåret. Platsen är mycket lämplig att bygga på eftersom den i dag består mest av upplagsverksamhet.

Det är viktigt att man bygger bostäderna så att den södra sidan blir så tyst som möjligt och med en bra gård för boende att vistas på. Därför att det bra att bostäderna planeras nära tunnelbanespåret, och inte längs Harpsundsvägen. Garage i bottenvåningarna mot tunnelbanespåret kommer att förbättra situationen eftersom slänten då utnyttjas effektivt.

Att förstärka kontakten med Rågsveds friområde som nämns i förslaget kan inte nog understrykas. En översyn av gång och cykelvägarna är viktig och frågan om barriärer i form av spår och den trafikerade Magelungsvägen måste lösas för att få en bra tillgänglighet till friområdet.

Omröstning

Ordföranden ställer de framlagda förslagen emot varandra och finner att nämnden beslutar enligt Ulla Hamiltons (M), Åsa Romsons (MP), Gustav Åkerbloms (FP) och Malte Sigemalms (S) förslag till beslut.

Reservation

Ledamoten Stellan F Hamrin (V) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag till beslut.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av vice ordföranden Åsa Romson (MP) enligt följande:

Man måste beklaga att ambitionerna att bygga koncentrerat för att få bättre kollektivtrafikstad och spara naturmark inte sträckte sig till att göra om Maglungsvägen till lokalgata och övriga åtgärder för att möjliggöra ökad exploatering i detta kollektivtrafiknära läge. Södra förorterna lider idag av tendnser till uraban sprawl med överdimisionerade väganläggningar och för lite lägenheter i direkt anslutning till tåg- och tunnelbanestationer. Risken är att ett ogenomtänkt bostadsbyggande leder till att viktig närnatur går förlorad, servicen minskar och vägtransporterna ökar kraftigt.

§18 Förslag till planprogram för utveckling av Norrmalm 5:3 i stadsdelen Norrmalm (Västra City)

Remiss från stadsbyggnadsnämnden och information från Banverket om förstudie för Stockholms central
Dnr 2009-009792-251

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt ordföranden Ulla Hamiltons (M) och tjänstgörande ersättare Gustav Åkerbloms (FP) förslag:

1 Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att i huvudsak godkänna förvaltningens förslag till beslut samt att därutöver anföra följande:

Förnyandet och förtätandet av Stockholm är ännu ett steg i att bygga vidare på det klimatsmarta framgångskoncept som har gjort Stockholm till en samarbetspartner med Clinton Climate Foundation. Det är i städer som effektiva fjärrvärme-, avlopps-, och transportsystem kan sänka energinivåer och koldioxidhalter som krävs för det moderna samhället. Man får dock inte glömma att det moderna samhället och den klimatsmarta staden också innehåller människor, som också de måste känna en tillhörighet i stadsbilden. I underlaget till planprogrammet är det ett stort underskott på grönt, träd och växtlighet, i gatuplanet. 90 procent av alla stockholmare har som mest 300 meter till närmaste grönområde, och stockholmarna uppskattar sina träd. Det är därför av yttersta vikt att det i det slutgiltiga planprogrammet tillförs träd och grönska, för en vacker gatubild och stockholmarnas njutning

2 Nämnden förklarar beslutet omedelbart justerat.

Ärendets handling

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 29 september 2009.

Förvaltningen föreslår att miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt följande:

 1. Miljö- och hälsoskyddsnämnden tillstyrker förslaget under förutsättning att det säkerställs att en framtida utveckling av järnvägstrafiken inte förhindras av påbyggnaden av spårområdet och att bostäderna kan utformas så att minst hälften av en lägenhets boningsrums fönster förläggs mot sida där den ekvivalenta ljudnivån från trafik uppgår till högst 55 dBA.

 2. Nämnden översänder remissvaret för kännedom till Banverket.

 3. Nämnden förklarar beslutet omedelbart justerat.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Ulla Hamilton (M) och tjänstgörande ersättaren Gustav Åkerblom (FP) föreslår att (se beslutet).

2) Vice ordföranden Åsa Romson (MP) och ledamöterna Malte Sigemalm (S) och Stellan F Hamrin (V) föreslår att miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

Omröstning

Ordföranden ställer de framlagda förslagen emot varandra och finner att nämnden beslutar enligt Ulla Hamiltons (M) och Gustav Åkerbloms (FP) förslag till beslut.

Reservation

Vice ordföranden Åsa Romson (MP), ledamöterna Malte Sigemalm (S), Ulla Jöhnk (S), Godfrey Etyang (S) och Stellan F Hamrin (V) och tjänstgörande ersättare Gerd Sjöberg - Granlund (S) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till Åsa Romsons (MP), Malte Sigemalms (S) och Stellan F Hamrins (V) förslag till beslut.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av ledamoten Stellan F Hamrin (V) enligt följande:

Västra City kan bli ett fantastiskt offentligt rum för alla Stockholmare. Det är viktigt att det blir en intressant, spännande miljö som inte enbart omfattas av höga hus, kontor och kommersiella lokaler. Det behövs andra publika verksamheter, i form av t.ex. fritidslokaler, musikställen, teatrar och matvarubutik. En förnyelse som bygger på mer mångfald och en småskaligare kvartersstruktur än dagens city skulle berika hela cityområdet. Kungsgatans nyare del skulle kunna bli en teatergata, en fortsättning på Oscars, Fasching och Casinot… Det behöver också ges utrymme för mindre verksamheter med behov av små och billiga lokaler som idag har svårt att hitta sin plats i city.

Utemiljöerna måste berikas med träd och grönska som varar året om. Närheten till vattnet i Klara sjö ska stärkas. Det innebär dock inte att Citydelen måste bindas ihop med Kungsholmen, vattnet måste fredas. Vänsterpartiet vill inte bygga så att vattenytorna minskar, snarare att de förstärks genom publika promenader och livfulla platsbildningar.

Vi ställer oss mycket tveksamma till bebyggelse på ”snurrtomten” Vyn mot Stockholms stadshus är oslagbar när man passerar bron över till Kungsholmen. Den vyn vill vi bevara. En mycket låg byggnad som inte skymmer skulle möjligen vara tänkbar.

§19 Utställningsförslag om regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen, RUFS 2010

Remiss från kommunstyrelsen
Dnr 2009-009589-217

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag:

 1. Miljö- och hälsoskyddsnämnden tillstyrker utställningsförslaget.

 2. Nämnden förklarar beslutet omedelbart justerat.

Ärendets handling

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 29 september 2009.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Ulla Hamilton (M), tjänstgörande ersättaren Gustav Åkerblom (FP) och ledamoten Malte Sigemalm (S) föreslår att (se beslutet).

2) Vice ordföranden Åsa Romson (MP) och ledamoten Stellan F Hamrin (V) föreslår att miljö- och hälsoskyddsnämnden lämnar följande som svar på remissen:

Förslaget till ny RUFS har, jämfört med RUFS 2001, tydligt utvecklat den hållbara utvecklingens tre dimensioner dvs ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet i planeringsarbetet. Utvecklingsplanen har således ett bredare register än att enbart vara en plan för infrastruktur. Förslaget har en ansats att utveckla hållbarheten i termer av robusthet och långsiktighet, vilket välkomnas. Men hållbar utveckling är inte bara att balansera de tre dimensionerna på lång sikt. Det finns också en yttre gräns som sätts av naturen. Vi är idag på många områden nära denna gräns. RUFS 2010 nämner fisket i Östersjön, vilket dock bara är ett exempel. Det klargörs inte att det är en planeringsförutsättning att hålla sig inom de gränserna. Går vi över de yttre gränserna spelar det ingen roll hur balanserade vi tror oss ha varit. Vi menar att RUFS 2010 på klimat-, miljö- och hälsoområdet måste bli skarpare givet de utmaningar vi står inför. I stället för de två olika planbilderna ”tät” respektive ”fördelad”, som mer beskriver gradskillnader av en likartad utveckling, hade det varit betydligt intressantare att jämföra en av dessa gängse framtagna planbilder med en modern planbild baserad på en utvecklad kollektivtrafik.

Det är ett stort arbete med att ta fram en ny regionplan. Det krävs både tid och resurser för att få fram riktiga underlag och realistiska scenarier. Att inte ta hänsyn till klimatförändringarna och de klimatmål som måste uppnås är oansvarigt. Vi anser att det tydligt måste framgå på vilket sätt nya RUFS kan bidra till att nå klimatmålen.

Ett problem är att man i mångt frångår fingermodellen eller stjärnstrukturen för bebyggelseutvecklingen, vilket är ett allvarligt hot mot Stockholmsregionens gröna kilar. De gröna kilarna är av oerhört stor betydelse för bl.a. folkhälsa, klimat, upplevelsevärden och en värdefull tillgång som måste skyddas.

Om flyget är RUFS 2010 synnerligen motsägelsefull. Å ena sidan vill man öka spårtransporter och bygga ut kollektivtrafiken. Å andra sidan värnar man och vill utveckla regionens flygplatser. Detta försvarar man med att flygets utsläpp hänförs till EU och därmed har regionen ingen rådighet över detta! Det ses t.o.m. som ett hot mot regionen att åtgärder för att minska flygets CO2-utsläpp genomförs.

Bullerproblematiken diskuteras och på ett ganska cyniskt sätt konstaterar man att bullret kommer att öka med den inriktning som RUFS har. Likaså kommer miljökvaliteten att försämras. Åtgärderna handlar mest om att mildra dessa symptomen än att reducera problemen vid källan. Bullerstörningar minskas t.ex. med bullerskydd och överdäckningar. Bilsnål planering tas inte upp, vilket är märkligt med tanke på dagens samhällsdebatt och med tanke på hur engagerade stockholmare är i miljöfrågan.

Vi förespråkar den täta staden, där det mesta finns på gång- eller cykelavstånd eller bara en kollektivtrafikresa bort. Staden ska växa inåt och outnyttjad industrimark, parkeringsplatser och överdimensionerade vägar ska bebyggas med nya bostäder. Kollektivtrafiken måste vara grunden för allt resande i regionen, bilen ska bara ses som ett komplement i områden där underlag för kollektivtrafik saknas. Vimotsätter sig skarpt ny bebyggelse utan god kollektivtrafik. Vi är emot externa köpcenter som leder till ökat bilberoende och en utarmad stadsmiljö. Vi ser det som en självklarhet att Förbifart Stockholm inte kan ingå i ett framtidsscenario med minskad klimatpåverkan. Förbifart Stockholm innebär ökad biltrafik, utglesad stad i och med exploatering av gröna områden omkring och stora intrång i viktiga naturområden vilket drabbar både djur- och växtliv samt boende omkring.

Omröstning

Ordföranden ställer de framlagda förslagen emot varandra och finner att nämnden beslutar enligt Ulla Hamiltons (M), Gustav Åkerbloms (FP) och Malte Sigemalms (S) förslag till beslut.

Reservation

Vice ordföranden Åsa Romson (MP) och ledamoten Stellan F Hamrin (V) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag till beslut.

§20 Optimering av ljud- och energiåtgärder i fönster

Anmälan av rapport från miljöförvaltningen
Dnr 2009-009503-206

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag:

 1. Miljö- och hälsoskyddsnämnden godkänner rapporten.

 2. Nämnden översänder ärendet för kännedom till stadsbyggnadsnämnden, trafik- och renhållningsnämnden, Boverket, Energimyndigheten, Naturvårdsverket, Vägverket, Banverket och SL.

Ärendets handling

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 8 september 2009.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden ställer sig bakom förvaltningens förslag till beslut.

§21 Motion 2009:30 om gröna tak av Per Ankersjö (C)

Remiss från kommunstyrelsen
Dnr 2009-010206-217

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag:

1 Miljö- och hälsoskyddsnämnden besvarar remissen med förvaltningens tjänsteutlåtande.

Ärendets handling

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 30 september 2009.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden ställer sig bakom förvaltningens förslag till beslut.

§22 Plansamråd för Stockholmsarenan i stadsdelen Johanneshov

Remiss från stadsbyggnadsnämnden
Dnr 2008-005036-251

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag:

 1. Miljö- och hälsoskyddsnämnden tillstyrker planförslaget.

 2. Det fortsatta planarbetet tar utgångspunkt i kvalitetsprogrammets reviderade hållbarhetsvision.

 3. Nämnden förklarar beslutet omedelbart justerat.

Ärendets handling

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 29 september 2009.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden ställer sig bakom förvaltningens förslag till beslut.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av vice ordföranden Åsa Romson (MP) enligt följande:

Platsen vid Globen är troligen den bästa ur kollektivtrafiksynpunkt för en arena av detta slag. Viktigt att som förvaltningen betona att kompensationsåtgärder för borttagandet av Sandstuparken bör vidtas och att kvalitativa och kvantitativa förstärkningar av stråket Årstaskogen – Nackareservatet är lämpliga. Dessa kan uppskattas både av närboende för rekreation och lek och stärka den biologiska spridningskorridoren.

Med en så stor satsning på en arena som detta projekt är borde det vara självklart att alla Stockholms fotbollslag med behov av den planstandard som blir här får tillgång till arenan på rimliga villkor. Miljöpartiet anser därför att Djurgården bör inbjudas att vara med i planeringen. Att det reses krav på liknande anläggningar i området kring Olympiastadion är orimligt.

Särskilt uttalande lämnas av ledamoten Stellan F Hamrin (V) enligt följande:

Det är bra att arena krympts i förhållande till de ursprungliga planerna. Samtidigt är den till sin utformning stor och svulstig vilket inte lämpar sig i en relativt tät stadsmiljö. Det fortsatta arbetet bör belysa projektet ur ett större perspektiv där bättre hänsyn tas till omgivande bostadsområden samt planerna på kommande stadsutveckling. Arkitekturen bör eftersträva mer luftighet. Vänsterpartiet vill även lyfta fram möjligheten att bättre utnyttja platsen genom att däcka över Nynäsvägen.

§23 Fortums överklagande av miljödomstolens deldom angående Högdalenverket

Remiss från Miljööverdomstolen, Mål nr M 1442-07
Dnr 2001-001573-300

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag:

1 Miljö- och hälsoskyddsnämnden yrkar att Miljööverdomstolen fastställer miljödomstolens dom.

Ärendets handling

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 14 september 2009.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden ställer sig bakom förvaltningens förslag till beslut.

§24 Programsamråd för Förbifart Stockholm

Remiss från stadsbyggnadsnämnden, dnr 2008-22331
Dnr 2009-003070-251

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag:

1 Miljö- och hälsoskyddsnämnden tillstyrker programmet under förutsättning att

- det fortsatta arbetet redovisar hur köbildning och risk för avstängning undviks, så att trafiken inte leds in i Stockholms innerstad via Essingeleden,

- optimering av på- och avfartsramper för kollektivtrafik och lokaltrafik studeras vidare,

- spolvatten avleds till Järva dagvattentunnel och kompletterande reningssteg och katastrofskydd planeras och anläggs innan utsläpp till Järva dagvattentunnel,

- Igelbäcken kompenseras för vatten som avleds,

- installationer och dess ytanspråk som behövs utöver själva vägen och som
påverkar naturreservaten redovisas i det fortsatta planarbetet (avluftningstorn, arbetstunnlar, elinstallationer och etableringsytor under byggtiden).

2 Nämnden förklarar beslutet omedelbart justerat.

Ärendets handling

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 29 september 2009.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Ulla Hamilton (M), tjänstgörande ersättaren Gustav Åkerblom (FP) och ledamoten Malte Sigemalm (S) föreslår att (se beslutet).

2) Vice ordföranden Åsa Romson (MP) och Stellan F Hamrin (V)föreslår att miljö- och hälsoskyddsnämnden enbart delvis bifaller förvaltningens förslag samt anför följande

Förbifarten Stockholm ökar miljöbelastningen i regionen och leder till att det blir ännu svårare att nå klimatmålen. Trängsel och trafikproblem löses inte med flera motorvägar. Istället måste biltrafiken och den trängsel den medför, minska genom bättre kollektivtrafik, mer gods på järnväg, sjötransporter, bil- och persontransporter på vattnet och ett utbyggt trängselavgiftssystem.

Förbifart Stockholm kommer att leda till en utglesad stadsstruktur och motverka stadens arbete att bygga en tät stad. Leden gynnar glesa bostadsområden längre från regioncentrum där bilpendling varje dag är det vanliga transportsättet. Detta skapar resmönster som motverkar såväl Sveriges internationella klimatåtaganden som de lokala och regionala miljömålen. Förbifart Stockholm är därför inte förenlig med ett långsiktigt hållbart transportsystem. De allra flesta resenärerna i Stockholmsregionen ska till eller från staden kärna. Väldigt få har för avsikt att passera från norr till syd och tvärtom.

Den förväntade höga befolkningsökningen i Stockholms län ställer stora krav på infrastrukturen. Det ställer även ökade krav på att ta tillvara de oexploaterade grönområden som finns kvar i regionen.

Omröstning

Ordföranden ställer de framlagda förslagen emot varandra och finner att nämnden beslutar enligt Ulla Hamiltons (M), Gustav Åkerbloms (FP) och Malte Sigemalms (S) förslag till beslut.

Reservation

Vice ordföranden Åsa Romson (MP) och ledamoten Stellan F Hamrin (V) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag till beslut.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av ordföranden Ulla Hamilton (M), ledamöterna Hugo Nordenfelt (M), Torbjörn Erbe (M), Daniel Valiollahi (M) och tjänstgörande ersättare Helena Levy (M), Nils Ingelström (M) och Gustav Åkerblom (FP) enligt följande:

Förbifart Stockholm är en viktig byggkloss i arbetet för en dynamisk och växande stockholmsregion, där vi till 2030 ser att det kommer att bo en miljon innevånare bara i Stockholms Stad. Detta kommer att kräva satsningar på bostäder, vässad kommunal service, och trafiklösningar. Genom att binda samman Stockholmsregionen kommer förbifarten att leda trafik bort från Stockholms innerstad. Detta innebär minskad belastning på Stockholms innerstad, men också – och desto viktigare – bereda de boende norr och söder om staden möjligheten att snabbt och effektivt kunna ta sig från exempelvis arbete och hem, skola till idrottsträning, eller mellan eget hem och föräldrahem.

När regeringen nu har gett klartecken i tillståndsprövningen för Förbifarten har man gjort tydliga överväganden för att maximera miljönyttan. Med tanke på projektets investeringslängd är detta mycket viktigt. Utan förbifarten skulle trycket på trafiken i staden bli mångdubbelt värre än idag. Under arbetets gång ser vi det som självklart att Transportsstyrelsen fortsätter att använda de metoder som redan nu används av Banverket vid bygget av Citybanan – med syntetisk diesel i fordon, tillämpandet av miljözon i hela arbetet, samt andra energieffektiva lösningar – för att säkra att miljöarbetet under arbetets gång.

§25 Rapport från tillsyn över biltvättsanläggningar

Anmälan av rapport från miljöförvaltningen
Dnr 2009-009894-206

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag:

 1. Miljö- och hälsoskyddsnämnden godkänner rapporten.

 2. Nämnden överlämnar rapporten till de verksamhetsutövare som förelagts att ta veckoprover.

Ärendets handling

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 14 september 2009.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden ställer sig bakom förvaltningens förslag till beslut.

§26 Tillsynskampanj – mjukgörare i färger för screentryck på textil

Anmälan av rapport från miljöförvaltningen
Dnr 2009-010572-642

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag:

 1. Miljö- och hälsoskyddsnämnden godkänner rapporten ” Tillsynskampanj – mjukgörare i färger för screentryck på textil”.

 2. Nämnden överlämnar rapporten till Kemikalieinspektionen och till de verksamhetsutövare som ingått i kampanjen

Ärendets handling

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 16 september 2009.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden ställer sig bakom förvaltningens förslag till beslut.

§27 Ansökan om utdömande av vitesföreläggande, Brf Cerberus

Dnr 2007-006531-351

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt förvaltningens reviderade förslag:

 1. Miljö- och hälsoskyddsnämnden, med stöd av 20 kap. 2 § punkt 8 miljöbalken (1998:808), ansöker hos miljödomstolen om utdömande av vitet på 1000 kr för åtgärd i enlighet med punkt 2 i det vitesföreläggande som beslutades av Miljö- och hälsoskyddsnämnden per delegation den 24 februari 2009 mot fastighetsägaren Brf Cerberus, org.nr. 716422-0068.

 2. Nämnden uppdrar till handläggaren eller den tjänsteman denna sätter i sitt ställe att med biträde av förvaltningsjurist fullgöra ansökningen.

Ärendets handling

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 29 september 2009, reviderat på nämndsammanträdet på så sätt att förslagspunkt 1 och 3 utgår ur förvaltningens förslag till beslut då rättelse skett.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden ställer sig bakom förvaltningens på sammanträdet reviderade förslag till beslut.

§28 Överenskommelse mellan miljöförvaltningen och Vattenfall om att gemensamt genomföra en upphandling av el- och laddhybrider

Dnr 2009-010766-111

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag:

1 Miljö- och hälsoskyddsnämnden godkänner överenskommelsen mellan miljöförvaltningen och Vattenfall.

Ärendets handling

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 21 september 2009, med reviderad bilaga med Samförståndsavtal mellan Stockholms stad och Vattenfall AB.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Ulla Hamilton (M), tjänstgörande ersättaren Gustav Åkerblom (FP) och ledamöterna Malte Sigemalm och Stellan F Hamrin (V) föreslår att (se beslutet).

2) Vice ordföranden Åsa Romson (MP) föreslår att miljö- och hälsoskyddsnämnden godkänner förvaltningens förslag till beslut och att nämnden inför arbetet med teknikupphandlingen uttalar att det är viktigt för en lyckad introducering av el- bilar att normal säkerhetsstandard uppfylls.

Omröstning

Ordföranden ställer de framlagda förslagen emot varandra och finner att nämnden beslutar enligt Ulla Hamiltons (M), Gustav Åkerbloms (FP), Malte Sigemalms (S) och Stellan F Hamrins (V) förslag till beslut.

Reservation

Vice ordföranden Åsa Romson (MP) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag till beslut.

§29 Skrivelse från Yvonne Ruwaida (MP) och Emilia Hagberg (MP) till kommunstyrelsen, utnyttja stadens tak för solenergi

Remiss från kommunstyrelsen
Dnr 2009-010274-217

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag:

1 Miljö- och hälsoskyddsnämnden godkänner förvaltningens svar på skrivelsen.

Ärendets handling

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 29 september 2009.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Ulla Hamilton (M), tjänstgörande ersättaren Gustav Åkerblom (FP) och ledamöterna Malte Sigemalm och Stellan F Hamrin (V) föreslår att (se beslutet).

2) Vice ordföranden Åsa Romson (MP) föreslår att miljö- och hälsoskyddsnämnden godkänner förvaltningens förslag till beslut och kompletterar svaret på skrivelsen med att påpeka att ett väl fungerande energicentrum är en förutsättning för att solenergin ska tas bättre tillvara i Stockholm. Om den borgerliga alliansen lägger ner eller kraftigt försvårar de ekonomiska förutsättningarna för förvaltningarna att nyttja energicentrum leder detta åt fel håll.

Omröstning

Ordföranden ställer de framlagda förslagen emot varandra och finner att nämnden beslutar enligt Ulla Hamiltons (M), Gustav Åkerbloms (FP), Malte Sigemalms (S) och Stellan F Hamrins (V) förslag till beslut.

Reservation

Vice ordföranden Åsa Romson (MP) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag till beslut.

§30 Skrivelse från Gerd Sjöberg-Granlund (S) om möjligheten att öka anslutningen av fjärrvärme

Dnr 2009-010578-212

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag:

1 Miljö- och hälsoskyddsnämnden godkänner förvaltningens svar på skrivelsen.

Ärendets handling

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 29 september 2009.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden ställer sig bakom förvaltningens förslag till beslut.

§31 Nationell plan för transportsystemet 2010-2021 samt Miljökonsekvensbeskrivning

Remiss från kommunstyrelsen
Dnr 2009-010807-217

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt ordföranden Ulla Hamiltons (M) och tjänstgörande ersättare Gustav Åkerbloms (FP) förslag:

1 Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att godkänna förvaltningens förslag samt att därutöver anföra följande:

Nämnden instämmer i förvaltningens huvudbudskap gällande såväl de nationella planerna som Länstransportplanen för Stockholms län är att betona att den regionala planen och de nationella planerna utgör ett paket som gemensamt syftar till att genomföra betydande delar av Stockholmsöverenskommelsen.

Inom ramen för åtgärdsplaneringen ryms dock inte hela Stockholmsförhandlingen . Det är för resultatet avgörande att de objekt i förhandlingen som faller utanför ramarna i denna planperiod prioriteras i nästkommande.

Nämnden ser det som allvarligt att både Hamnstrategi- och Kombiterminalsutredningens förslag att ett antal terminaler och hamnar, enligt förslaget till nationell plan, ”skall prioriteras för statlig medfinansiering till anslutande infrastruktur i åtgärdsplaneringen”. Detta är i strid mot regeringens och riksdagens beslut i den transportpolitiska propositionen, som innebar att man slog fast att nackdelarna med ett utpekande övervägde fördelarna.

Därutöver framhålls i planen att hamnarna Västerås och Köping är av särskild betydelse. Dessa godtyckliga utpekanden skapar ytterligare osäkerhet för hur staten och berörda myndigheter verkligen ser på den viktiga resurs som övriga terminaler och hamnar utgör i Sverige. Både Stockholms inre hamnar och Nynäshamn/Norvik är anläggningar som omsätter betydligt större godsmängder, passagerarantal och därmed ekonomiska värden än vad många av de utpekade terminalerna gör. Regering och riksdag bör nu klargöra statens syn på terminalernas framtida betydelse och roll i den proposition som ska reglera dessa frågor.

2 Nämnden förklarar beslutet omedelbart justerat.

Ärendets handling

Miljöförvaltningens, exploateringskontorets, trafikkontorets och stadsbyggnads­kontorets gemensamma tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 24 september 2009. Förvaltningarna föreslår att miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt följande:

1 Miljö- och hälsoskyddsnämnden överlämnar och åberopar tjänsteutlåtandet som svar på remissen från kommunstyrelsen.

2 Nämnden förklarar beslutet omedelbart justerat.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Ulla Hamilton (M) och tjänstgörande ersättaren Gustav Åkerblom (FP) föreslår att (se beslutet).

2) Vice ordföranden Åsa Romson (MP) föreslår att miljö- och hälsoskyddsnämnden avvisar planen samt anför följande:

Huvudmålen för alla trafiklösningar i Stockholmsregionen måste vara lägre utsläpp, minskade bilköer och bättre kollektivtrafik. Ingenstans i planen ställs den strategiskt viktiga frågan om den omfattande satsningen på nya vägar är förenlig med miljömålen.

Transportsektorn står för en stor del av de miljöskadliga utsläppen och ska därför omstruktureras för att uppnå nationella och internationella miljömål. En kraftfull satsning på spårutbyggnader är därför nödvändig.

De omfattande vägsatsningarna i planen strider mot målet att minska trafikens negativa klimatpåverkan och äter upp utrymmet för nödvändiga spårutbyggnader.

Storskaliga motorvägsbyggen är gammalmodiga trafiklösningar utan förankring i dagens klimatdebatt, och planerna på bl.a. Förbifart Stockholm måste därför skrinläggas.

I Stockholmsöverenskommelsen har parterna enats om en rad miljömål, bl.a. att minska CO2-utsläppen från trafiken fram till 2030 med 30%.

Vi ser ingen möjlighet att uppnå dessa mål om man står fast vid att bygga Förbifart Stockholm.

Angelägna objekt från Stockholmsförhandlingen som nu fallit bort är t.ex Spårväg Syd, Nynäsbanans fortsatta dubbelspårutbyggnad, tunnelbanan mellan Odenplan och Karolinska samt utbyggnad av spårväg mellan Solna och Universitetet.

Vi instämmer med kontoret i dess bedömning att Spårväg Syd har en viktig funktion för att knyta ihop söderort på tvären och att den har en regional utjämningsfunktion för att minska skevheten mellan norra och södra Stockholm avseende socioekonomiska förhållanden.

Dessa angelägna objekt skulle kunna finansieras om Förbifart Stockholm utgick ur planen.

Vår slutsats blir därför att avvisa planen.

3) Ledamoten Stellan F Hamrin (V) föreslår att miljö- och hälsoskyddsnämnden som svar på remissen från länsstyrelsen i Stockholm om förslag till länsplan för regional transportinfrastruktur 2010-2021 anförs följande:

Länsstyrelsen plan för transportinfrastruktur i Stockholms län kan inte accepteras. Huvudskälet är att den inte kan förenas med EU:s eller Sveriges mål om minskade utsläpp av växthusgaser. Att Förbifart Stockholm och andra motorvägar ingår i planen innebär att bilåkandet kommer att öka. Denna ökning kan inte kompenseras med nya bränslen eller effektivare motorer eftersom teknikutvecklingen enligt vetenskapliga undersökningar förväntas fortsätta att gå långsammare än ökningen av bilåkandet. Denna tendens förstärks av det märkliga systemet för klassning av ”miljöbilar”, som ju innebär att bilar som framförs på bensin eller biobränslen subventioneras utan kontroll om de faktiskt användes miljövänliga bränslen.

Länsplanen anses bygga på Stockholmsförhandlingen. Vi kan inte instämma i den bedömningen med tanke på att ett antal viktiga objekt faller utanför överenskommelsen i den föreslagna länsplanen. Objekt som fallit bort är angelägna investeringar såsom Spårväg Syd, Mälarbanan delen Tomteboda – Barkarby, Nynäsbanans fortsatta dubbelspårutbyggnad, tunnelbanan mellan Odenplan och Karolinska samt utbyggnad av spårväg mellan Solna och Universitetet. Att sträckan Tomteboda – Barkarby faller utanför innebär att de stora investeringarna i Citybanan och i Mälarbanan Barkarby - Kallhäll inte kan nyttiggöras.

Vi anser vidare att Spårväg syd har en viktig funktion för att knyta ihop Söderort på tvären och att den har en regional utjämningsfunktion och kan minska den skevhet som råder mellan norra och södra Stockholm avseende socioekonomiska förhållanden. Slutsatsen bör bli att länsplanen avvisas. Alla dessa angelägna objekt skulle kunna finansieras om Förbifart Stockholm utmönstrades ur planen.

Ytterligare ett skäl varför planen måste avvisas är att miljökonsekvensbeskrivningen är ofullständig. Det är angeläget att redovisa utsläpp av växthusgaser, luftföroreningar, buller etc. Fyrstegsprincipen är viktigt men den genomförs inte alltid i praktiken. När det gäller Väg 55 – som är den verkliga förbifarten kring Stockholm – har principen inte tillämpats. Om man tillämpar fyrstegsprincipen korrekt kommer det att visa sig att Förbifart Stockholm inte behövs.

I motsats till kontoret vill vi framhålla att även Östlig förbindelse (tidigare: Österleden) bör utmönstras ur planerna för Stockholms framtida transporter. Även den kommer att leda till ökat bilåkande och därmed ökade utsläpp av växthusgaser.

Slutligen vill vi instämma i kontorets oro över att andelen cykeltransporter väntas minska enligt den framlagda länsplanen. Åtgärder måste vidtas för att istället öka andelen transporter med detta hälsobefrämjande, bekväma och attraktiva transportslag.

Omröstning

Ordföranden ställer de framlagda förslagen emot varandra och finner att nämnden beslutar enligt Ulla Hamiltons (M) och Gustav Åkerbloms (FP) förslag till beslut.

Reservation

Vice ordföranden Åsa Romson (MP) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag till beslut.

Ledamoten Stellan F Hamrin (V) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag till beslut.

Röstförklaring

Ledamöterna Malte Sigemalm (S), Ulla Jöhnk (S) och Godfrey Etyang (S) och tjänstgörande ersättare Gerd Sjöberg - Granlund (S) lämnar ärendet utan eget ställningstagande.

§32 Förvaltningschefens resa till Yokohama, Japan 3-6 oktober 2009

Dnr 2009-011292-105

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag:

1 Miljö- och hälsoskyddsnämnden godkänner förvaltningschefens resa till Yokohama, Japan.

Ärendets handling

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 1 oktober 2009.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden ställer sig bakom förvaltningens förslag till beslut.

§33 Miljöförvaltningens deltagande i EU-projektet EVUE

Dnr 2009-011864-206

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag:

 1. Miljö- och hälsoskyddsnämnden godkänner att miljöförvaltningen deltar i projektet EVUE.

 2. Nämnden uppdrar till nämndens ordförande att underteckna miljöförvaltningens förbindelse att deltaga i projektet.

 3. Nämnden uppdrar till miljöförvaltningen att teckna ev. konsortialavtal med de övriga parterna i projektet.

Ärendets handling

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 12 oktober 2009.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden ställer sig bakom förvaltningens förslag till beslut.

§34 Förvaltningschefens resa till Las Vegas, USA, 25-28 oktober 2009

Dnr 2009-011879-105

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag:

1 Miljö- och hälsoskyddsnämnden godkänner förvaltningschefens resa till
Las Vegas, USA.

Ärendets handling

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 13 oktober 2009.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden ställer sig bakom förvaltningens förslag till beslut.

§35 Minska kväveoxiderna lokalt – en möjlig strategi tills minskade utsläpp blir möjliga? Skrivelse från Åsa Romson (MP)

Dnr 2009-012062-213

Beslut
1 Skrivelse från Åsa Romson (MP) ” Minska kväveoxiderna lokalt – en möjlig strategi tills minskade utsläpp blir möjliga?” anmäls och överlämnas till miljöförvaltningen för beredning.

§36 Skrivelse från Karin Wanngård (S) angående förbud mot biltvätt i offentliga miljöer

Dnr 2009-012059-215

Beslut
1 Skrivelse från Karin Wanngård (S) angående förbud mot biltvätt i offentliga miljöer anmäls och överlämnas till miljöförvaltningen för beredning.

§37 Skrivelse från Karin Wanngård (S) angående miljöbilar för anställda i Stockholms stad

Dnr 2009-012058-211

Beslut
1 Skrivelse från Karin Wanngård (S) angående miljöbilar för anställda i Stockholms stad anmäls och överlämnas till miljöförvaltningen för beredning.

§38 Förvaltningschefens information

Förvaltningschefen Gunnar Söderholm informerar om budget 2010 och plan för 2011 och 2012

Besöksstatistik för Stockholms miljöbarometer januari – september 2009 redovisas.

Lunch till lunch konferens planeras preliminärt till den 25-26 januari 2010.