Din position: Hem > Stockholms stad > Östermalms stadsdelsnämnd > Sammanträde 2012-10-25

Sammanträde 2012-10-25

Datum
Klockan
19.00
Plats
Östermalmsskolans aula, Banérgatan 38-40

1 Val av protokollsjusterare

Tid för protokollsjustering
Anmälan av protokollsjustering
Justering av föredragningslista
Upprop och närvaroregistrering

2 Bordlagd skrivelse från vice ordförande Stefan Nilsson m fl (MP) om Österleden

6 Svar på medborgarförslag om Oxenstiernsgatans utformning.

Beslutsärenden

7 Entreprenadavtal för driften av Linnégårdens vård- och omsorgsboende.

11 Svar på remiss från kommunstyrelsen om gemensam förskolekö och fördelningen av de 30 timmar som barn till föräldralediga har rätt till.

12 Yttrande till trafikkontoret om parkeringsplan för Stockholm.

13 Yttrande till stadsbyggnadskontoret om upphävande av fastighetsplaner.

14 Yttrande till stadsbyggnadskontoret om den gröna promenadstaden.

15 Yttrande till förvaltningsrätten angående laglighetsprövning enligt kommunallagen.

Svar på skrivelser

16 Svar på skrivelse från vice ordförande Stefan Nilsson m fl (MP).

18 Svar på skrivelse från ledamoten Birgit Marklund Beijer (S).

Anmälningsärenden

19 Anmälan av månadsrapport september 2012.

20 Anmälan av kommunstyrelsens beslut i ärendet om kostnadskalkyl för den första nya förskolan i Norra Djurgårdsstaden.

21 Anmälan av revisionsrapport om "stadens och nämndernas arbete för att säkerställa att FN:s barnkonvention tillämpas.

22 Anmälan av protokoll 2012-10-15 från rådet för funktionshinderfrågor.

23 Anmälan av protokoll 2012-10-15 från pensionärsrådet på Östermalm.

24 Anmälan av promemoria 2012-10-25 med förteckning av inkomna brev, medborgarförslag, skrivelser, protokollsutdrag mm till Östermalms stadsdelsnämnd.

25 Information från stadsdelsdirektören.

Slutet sammanträde

27 Yttrande enligt 4 kap 10 § föräldrabalken till Stockholm tingsrätt.

28 Anmälan av avskrivning av fordringar i bokföringen. Dnr 2012-570-1.2.1.

29 Anmälan av protokoll 2012-10-18 från sociala delegationen.

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (116 kb)

§1 Val av protokollsjusterare, tid för och anmälan av protokollsjustering

Stadsdelsnämndens beslut

  1. Ordförande Therese Carlborg (M) och ledamoten Maria
    Antonsson (MP) uppdras att justera dagens protokoll.

  2. Protokollet justeras den 31 oktober 2012.

Anmäldes att nämndens protokoll fört vid sammanträdet den 27 september justerades den 3 oktober augusti 2012.

§2 Bordlagd skrivelse från vice ordförande Stefan Nilsson m fl (MP) om Österleden

Dnr 2012-554-1.1.

Stadsdelsnämnden beslöt ta upp till behandling ett vid förra sammanträdet bordlagd skrivelse från vice ordförande Stefan Nilsson m fl (MP) om ”ställningstagande mot att bygga Österleden”.

Stadsdelsnämndens beslut

Skrivelsen överlämnas till förvaltningen för beredning.

Särskilt uttalande avgavs av ledamoten Birgit Marklund Beijer m fl (S) enligt följande; det är viktigt att ledamöter i stadsdelsnämnden har möjlighet att lägga skrivelser i frågor som direkt berör vår stadsdel även om nämnden inte har direkt rådighet/beslutsamhet i ärendet. Det är således av stor betydelse att inte undergräva förtroendet för den lokala demokratin både för lokalpolitiker och medborgare att ställa frågor.

Särskilt uttalande avgavs av ledamoten Berit Bornecrantz Dias (V) enligt följande; stadsdelsnämnden Östermalm är stadsdelens invånares politiska forum där allt som berör vårt område ska kunna lyftas och på något vis behandlas/diskuteras. Nuvarande majoritet, högeralliansen, har bestämt att vissa frågor ska hänvisas till centrala nämnder trots att de väcker starka känslor hos invånarna. Man kan undra om det är just av den anledningen som vissa frågor hänvisas bort från nämnden?

Ärendet handlar om att vi samfällt i stadsdelens politiska forum bör ta ställning i en fråga som får avgörande negativ påverkan på vår närmiljö.

Vi måste gemensamt kunna uttrycka en ståndpunkt om att vi vill att vår stadsdel, människor, djur och natur, skyddas från intrång.

§3 Svar på medborgarförslag om äldreomsorg

Dnr 2012-67-1.2.4.

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2012-10-08 med förslag till svar på medborgarförslag om äldreomsorg.

Under överläggning i ärendet framlade ledamoten Birgit Marklund Beijer

m fl (S) ett förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Ledamoten Berit Bornecrantz Dias (V) framlade ett annat förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Ordförande Therese Carlborg m fl (M) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Ordföranden ställde de tre förslagen mot varandra och fann att förvaltningens förslag bifallits.

Stadsdelsnämndens beslut

Medborgarförslaget anses besvarat med detta tjänsteutlåtande.

Reservation. Ledamoten Birgit Marklund Beijer m fl (S) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget förslag enligt följande;

Stadsdelsnämnden föreslås besluta

att i huvudsak bifalla förvaltningens förslag till beslut och

att därutöver anföra följande:

Förslagsställaren tar upp en mycket viktig fråga när det gäller vinster i väl-färden inom äldreomsorgen som är värd att kommentera.

I forskningsantologin Konkurrensens konsekvenser – vad händer med svenskt välfärd? (Studieförbundet Näringsliv och Samhälle) september 2011 medverkade en rad ledande välfärdsforskare som på SNS uppdrag har gjort en inventering av tillgänglig forskning och statistik om effekterna av konkurrens i produktionen av välfärdstjänster. Bland annat granskades välfärdsområdet ”omsorgen om äldre”.

Den viktigaste slutsatsen av studien är att det råder en anmärkningsvärd brist på kunskap om effekterna av konkurrens i den svenska välfärdssektorn.

Utifrån befintlig forskning går det inte att hitta belägg för att reformeringen av offentlig sektor medfört de stora kvalitets- och effektivitetsvinster som man hoppades på. Valfrihet för medborgarna kan naturligtvis betraktas som ett egenvärde. Men det kan ifrågasättas hur väl den fungerar på marknader där kunden ofta har svårt att bilda sig en ordentlig uppfattning om de tjänster olika utförare erbjuder.

Det har också visat sig att upphandlingarna gynnat stora vinstdrivande företag, där konkurrensen främst handlat om pris och inte om kvalitet. Det finns siffror som visar på lägre personaltäthet i privata företag med färre heltidsanställda och fler på timme. Fler timanställda uppfattas ofta som sämre kvalitet och det påverkar kontinuiteten, som är så viktig för många äldre.

Enligt SCB 2012-09-21 ligger avkastningen på totalt kapital för privata företag inom vård, skola och omsorg på 15 procent. Detta kan jämföras med
8 procent för alla privata företag inom näringslivet. Det är iögonfallande att vinsterna inom den här sektorn är avsevärt högre än i övriga näringslivet.

En avgörande skillnad i villkoren mellan den offentliga och den privata
vården är att meddelarskyddet inte gäller för den som arbetar i privat vård. Den anställde som avslöjar oegentligheter för massmedierna kan efterforskas och, i värsta fall, riskera sin anställning. Det krävs ett betydande mått av
civilkurage för att under sådana förutsättningar ändå göra sin röst hörd.

Vi menar att om det finns påtagliga brister i kvaliteten inom äldreomsorgen ska avtal sägas upp. Så är fallet när det gäller Linnégården. Vi anser att avtalet med Carema ska sägas upp med omedelbar verkan.

Reservation. Ledamoten Berit Bornecrantz Dias (V) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget förslag enligt följande;

Stadsdelsnämnden föreslås besluta

att delvis instämma med förvaltningens förslag till beslut och i övrigt anföra följande:

Vänsterpartiet instämmer med förvaltningen i att stöd, engagemang och uppföljning alltid är viktigt både vid kommunal regi och när det gäller privat

entreprenad. När våra skattepengar involveras har vi som medborgare rätt att veta om varje skattekrona används på ett etiskt och moraliskt försvarbart sätt. Men vi skulle inte behöva ha riskkapitalägda vårdbolag som Carema och

Attendo Care i Stockholms äldreomsorg om vi gemensamt bestämde att full insyn är ett oavkortat krav för att få driva äldreomsorg. Själva aktiebolags-lagen tillåter ju inte full insyn. Det kommer alltid att finnas affärshemligheter så länge bolagsvinsten hägrar för ägarna.

Kvaliteten och behoven ska alltid komma i första rummet, inte möjligheten att berika sig på verksamheten. Ingen ska någonsin bemötas utifrån hur lönsam hon eller han anses vara. Ett tydligt exempel på när äldre inte ansågs tillräckligt lönsamma var skandalen på Kampementet där ett belöningssystem för personalen i form av biobiljetter användes när de "lyckats" göra de äldre sjukare, vilket skulle höja ersättningsnivån till Attendo Care. Det vittnar om Attendo Cares cyniska synsätt.

Det är det borgerliga systemskiftet som tvingat oss att acceptera privata vårdbolag i kommuner och landsting, vilket blivit en stor förlust både mänskligt och ekonomiskt för de äldre, deras anhöriga, personalen och oss övriga skattebetalare. Vårdetiken har fått stryka på foten. De anställda får ständigt utstå riskfyllda moment för att ägarna ska öka på sin vinst. Personal klagar också på att lönerna dumpas av kollegor som inte är fackligt anslutna. Det är verkligen mycket oroväckande.

Att de privata vårdjättarna med "skräckvälde" tvingar personalen att finna sig i att arbeta under rädsla för repressalier, ständig underbemanning, otillfredsställelse och förtvivlan över att behöva bryta mot sin egen vårdetik kan inte längre, enligt vår mening, passera utan att klassas som kriminellt.

Vi ifrågasätter precis som förslagsställaren den borgerliga alliansens avsikter och vi menar att fördelarna med kommunalt driven verksamhet i dag är så mycket större att det inte finns någon anledning, generellt sett, att bedrivs äldreomsorg med privat vinstsyfte.

§4 Svar på medborgarförslag om ungdomsgårdar

Dnr 2012-110-1.2.4.

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2012-10-08 med förslag till svar på medborgarförslag om ”att utarbeta en social strategi för ungdom på Östermalm”

Stadsdelsnämndens beslut

Medborgarförslaget anses besvarat med detta tjänsteutlåtande.

§5 Svar på medborgarförslag om samverkan om psykiatrin

Dnr 2012-126-1.2.4.

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2012-10-15 med förslag till svar på medborgarförslag om ”att intensifiera samverkan mellan landsting

och kommun för att förbättra psykiatrin”.

Stadsdelsnämndens beslut

Medborgarförslaget anses besvarat med detta tjänsteutlåtande.

§6 Svar på medborgarförslag om Oxenstiernsgatans utformning

Dnr 2012-480-1.2.4.

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2012-10-15 med förslag till svar på medborgarförslag om Oxenstiernsgatans utformning.

Under överläggning i ärendet yrkade ledamoten Berit Bornecrantz Dias (V) bifall till medborgarförslaget.

Ordförande Therese Carlborg m fl (M) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Ordföranden ställde proposition på förvaltningens förslag mot ledamoten Berit Bornecrantz Dias (V) yrkande och fann att förvaltningens förslag bifallits.

Stadsdelsnämndens beslut

Medborgarförslaget anses besvarat med detta tjänsteutlåtande.

Reservation. Ledamoten Berit Bornecrantz Dias (V) reserverade sig mot nämndens beslut med hänvisning till tidigare yrkande.

Särskilt uttalande avgavs av ledamoten Maria Antonsson m fl (MP) enligt följande; i det inlämnade medborgarförslaget aktualiseras ett beslut som nämnden fattade vid sitt aprilmöte i år angående Oxenstiernsgatans utformning. Nämnden beslutade att besvara Trafikkontorets remiss med att stödja remissförslag nummer tre ”Samlad hållplats” men med det viktiga tillägget att stadsdelsförvaltningen önskar att: ”en plantering av en ny ek i gatans mitt prövas i kombination med förslaget om en ny trädrad längs Oxenstiernsgatans västra sida.” Tyvärr hörsammades inte nämndens beslut av Trafikkontoret.

I linje med den nyligen antagna framkomlighetsstrategin skulle parkeringsplatserna längs med gatan kunna tas bort för att möjliggöra återplantering av en ny ek i gatans mitt, bredare cykel- och gångbanor samt ny trädrad längs Oxenstiernsgatans västra sida, vilket Miljöpartiets ledamöter i Trafik- och renhållningsnämnden föreslagit.

I det inlämnade medborgarförslaget påpekas att SL föreslagit en breddning av Oxenstiernsgatan med 10 meter österut bl.a. för att rymma spår- och bilkörfält. Miljöpartiet är helt eniga med förslagsställaren att detta vore en katastrof både för naturmiljön och den kulturhistoriska miljön.

Särskilt uttalande avgavs av ledamoten Birgit Marklund Beijer m fl (S)

enligt följande; motionären hänvisar till medborgarförslaget om Oxenstiernsgatan KURBITS, tidigare inlämnat, som visar att den kommande spårvägen med trafikkontorets förslag får ett fastighetsnära läge på gatans västra sida. Det kan knappast accepteras med tanke på de boende utmed gatan. Nämnden har tidigare yttrat att spåren ska ligga på den östra sidan och det finns enligt vår mening allt skäl att vidhålla detta ställningstagande. Vad sedan gäller en ev breddning av gatan österut och dess utformande får det avgöras i samband med beslut om övrig trafik och hur den skall styras.

§7 Entreprenadavtal för driften av Linnégårdens vård- och omsorgsboende

Dnr 2010-444-2.2.2.

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2012-10-15 angående

Carema Care AB:s entreprenadavtal för driften av Linnégårdens vård- och omsorgsboende.

Under överläggning i ärendet framlade ledamoten Maria Antonsson m fl (MP) ett förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Ledamöterna Birgit Marklund Beijer m fl (S) och Berit Bornecrantz Dias (V) framlade ett annat förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Ordförande Therese Carlborg m fl (M) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Ordföranden ställde de tre förslagen mot varandra och fann att förvaltningens förslag bifallits.

Stadsdelsnämndens beslut

Driften av Linnégårdens vård- och omsorgsboende från och med 2013-11-01 upphandlas i stadens centrala upphandling 2012/2013.

Reservation. Ledamoten Maria Antonsson m fl (MP) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget förslag enligt följande;

Stadsdelsnämnden föreslås besluta

att göra en framställan till den politiska majoriteten i Stadshuset om att snarast häva avtalet med Carema om driften av Linnégården.

Reservation. Ledamöterna Birgit Marklund Beijer m fl (S) och Berit
Bornecrantz Dias (V) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget förslag enligt följande;

Stadsdelsnämnden föreslås besluta

att driften av Linnégårdens vård- och omsorgsboende fr.o.m. 2013-11-01
ej upphandlas i stadens centrala upphandling 2012/2013 samt
att stadsdelsnämnden rekommenderar kommunstyrelsen att snarast återta driften av Linnégårdens vård- och omsorgsboende i egen regi.

Särskilt uttalande avgavs av ledamoten Maria Antonsson m fl (MP) enligt följande; redan för över ett år sedan började personal på Linnégården vittna om missförhållanden på boendet och rädsla för repressalier från ledningen. Sedan dess har det kontinuerligt förekommit missförhållanden och Miljö-partiet har flera gånger krävt både hävning och uppsägning av avtalet.

Det är positivt att avtalet med Carema om driften av Linnégården inte förlängs. Men med tanke på missförhållandena är det inte rimligt att Carema får fortsätta att driva boendet ända till 31 oktober 2013, då avtalet om driften upphör. Nämnden bör nu göra en framställan till den moderatledda majoriteten i Stadshuset om att snarast häva avtalet med Carema. Det finns goda grunder för att häva avtalet och omsorgen om de äldre på Linnégården kräver det.

Särskilt uttalande avgavs av ledamöterna Birgit Marklund Beijer m fl (S) och Berit Bornecrantz Dias (V) enligt följande; alltsedan missförhållandena på Linnégården uppdagades har vi föreslagit att avtalet med Carema ska hävas och förvaltningen förbereda för att ta över verksamheten i egen regi. Alliansen har inte velat inse att Carema ej har klarat av att genomföra de förbättringar inom ett flertal områden som krävts. De brister som förvaltningen anger och det som förevarit tidigare visar att Carema ej kan fortsätta att driva verksamheten.

Särskilt kan nämnas en tidigare beskriven incident som gällde en äldre,
psykiskt sjuk man stod att läsa att han ”påståtts” ha varit bunden med lakan i sin säng och att det var en nödsituation. Man fick då uppfattningen att
Caremas ledning inte riktigt tror på det inträffade.

Vi föreslår att driften av Linnégården ej upphandlas i stadens centrala upphandling 2012/2013 och att driften snarast återtas i egen regi.

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

§8 Sjuksköterskebemanning sommaren 2012

Dnr 2012-507-1.2.1.

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2012-10-16 med förslag att i efterskott godkänna bemanningsminskning av sjuksköterskor under sommaren 2012 i vård- och omsorgsboenden som drivs av entreprenör.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden godkänner Attendos bemanningsminskning under sommaren 2012 på Kampementets och Rios vård- och omsorgsboenden enligt

Äldreförvaltningens rekommendation med motsvarande avdrag på ersättningen.

Särskilt uttalande avgavs av ledamoten Maria Antonsson m fl (MP) enligt följande; Miljöpartiet de gröna delar förvaltningens inställning till Äldreförvaltningens rekommendation om godkännande för avdrag på ersättningen på grund av tillfälliga avsteg från bemanningskraven. Vi anser dock att orsakerna till bristande rekryteringsförmåga bör analyseras och följas upp så att problemet inte upprepas sommaren 2013.

Särskilt uttalande avgavs av ledamöterna Birgit Marklund Beijer m fl (S) och Berit Bornecrantz Dias (V) enligt följande; det faktum att Äldreförvaltningen kom ut med rekommendationer om att få tillstånd att minska bemanningen av sjuksköterskor som drivs av entreprenör på sommaren förefaller märklig. Det finns inga ”garantier” att de boende blir mindre sjuka på sommaren. Om minskad bemanning medges måste det rimligen innebära en kvalitetsförsämring även om ”inga särskilda problem hittills uppdagats på Kampementet eller Rio.” Detta kan i sin tur medföra att man drar ner medvetet även under andra tider.

§9 Bemanning Rio vård- och omsorgsboende

Dnr 2011-847-2.2.2.

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2012-10-16 angående bemanningen på Rio vård- och omsorgsboende.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden beslutar att den bemanning för Rio vård- och omsorgsboende som återfinns i anbudet och därmed ingår i avtalet bibehålls.

Särskilt uttalande avgavs av ledamoten Maria Antonsson m fl (MP) enligt följande; Miljöpartiet de gröna delar förvaltningens synpunkter och förslag till beslut. Vi vill dessutom tillägga att det i stället för minskad bemanning snarare finns ett generellt behov av att öka personaltätheten i äldreomsorgen. Vi har vid ett par tillfällen, bland annat i en skrivelse som behandlas på detta nämndmöte (ärende 16), lyft frågan om vikten av utevistelse för de äldre. Som förvaltningen tydligt påpekar, finns behov av aktiviteter m.m. vilket motiverar att personalnivån inte får sänkas även om ett större antal äldre tillhör vårdnivå 1.

Särskilt uttalande avgavs av ledamoten Birgit Marklund Beijer m fl (S) enligt följande; det är högst anmärkningsvärt att Attendo som driver Rio vård och omsorgsboende inte har insett att man måste hålla sig till den bemanning som man angett i anbudet och att ingånget avtal ska gälla. Det är tydligt för företaget Attendo att vinstmaximering i koncernen är viktigare än kvaliteten för de äldre i Rios vård och omsorgsboende.

Förvaltningen har ett mycket bra tjänsteutlåtande som beskriver varför avtalet ska bibehållas.

Särskilt uttalande avgavs av ledamoten Berit Bornecrantz Dias (V) enligt följande; med tanke på information som Vänsterpartiet har tagit del av från anonym källa finns det bland annat behov av en psykosocial skyddsrond, ökad kompetens, större närvaro och stöd från cheferna till sjuksköterskorna vid Rio äldreboende. Det har ju Lex Maria-anmälts för inte alltför länge sedan. Så att man nu begär en neddragning av personalen framstår som konsekvent i förhållande till den avsaknad av ansvarskänsla som ledningen vid Attendo Care tycks visa.

§10 Stadsdelsnämndens sammanträdestider 2013

Dnr 2012-611-1.1.

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2012-10-25 med förslag till stadsdelsnämndens sammanträdestider för år 2013.

Under överläggning i ärendet framlade ledamoten Berit Bornecrantz Dias (V) ett förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Ordförande Therese Carlborg m fl (M) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Ordföranden ställde proposition på förvaltningens förslag mot ledamoten Berit Bornecrantz Dias (V) yrkande och fann att förvaltningens förslag bifallits.

Stadsdelsnämndens beslut

1. Nämnden förlägger sina ordinarie sammanträden under år 2013 enligt följande: 2/1, 7/2, 14/3, 18/4, 23/5, 13/6, 22/8, 26/9, 24/10, 21/11 och 17/12.

2. Nämndens ordinarie sammanträden är öppna för allmänheten i den mån kommunallagen tillåter.

3. Sammanträdena börjar klockan 19.00 och inleds klockan 18.00 med en frågestund för allmänheten.

4. Sociala delegationens ordinarie sammanträden under år 2013 förläggs
enligt följande: 10/1, 31/1, 7/3, 11/4, 16/5, 4/6, 4/7, 15/8, 19/9, 17/10, 14/11 och 5/12.

5. Sociala delegationens sammanträden börjar klockan 16.30.

Reservation. Ledamoten Berit Bornecrantz Dias (V) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget förslag enligt följande;

Stadsdelsnämnden föreslås besluta

att i huvudsak instämma med förvaltningens förslag till beslut

1. Nämnden förlägger sina ordinarie sammanträden under år 2013
enligt följande: 2/, 7/2, 14/3, 18/4, 23/5, 13/6, 22/8, 26/9, 24/10, 21/11 och 17/12.

2. Nämndens ordinarie sammanträden är öppna för allmänheten i den
mån kommunallagen tillåter.

3. Sammanträdena börjar klockan 19.00 och inleds klockan 17.45 med
en frågestund för allmänheten.
4. Sociala delegationens ordinarie sammanträden under år 2013 för - läggs enligt följande: 10/1, 31/1, 7/3, 11/4, 16/5, 4/6, 4/7, 15/8, 19/9, 17/10, 14/11 och 5/12.

5. Sociala delegationens sammanträden börjar klockan 16.30.

Vi föreslår att den samhällsinformation som stadsdelsförvaltningen har att delge begränsas till 17:45-18:15 och att 45 minuter avsätts till frågor för medborgarna. Ifall det framkommer många synpunkter och tiden inte räcker till ska ordförande och vice ordförande kunna besluta att förlänga frågestunden med 15 minuter, så att det totala tidsåtgången för information och frågestund kan uppgå till 1,5 timme.

Frågestundens för allmänheten tidsåtgång brukar bli alltför begränsad när ärenden som berör invånarna gör att det finns många synpunkter som behöver komma nämnden till del. Vid vissa möten är det tillräckligt med tid, vid andra inte alls och därför behövs en ökad flexibilitet gällande tiden, alternativt en förändrad tid för när frågestunden äger rum så att fler synpunkter och mer information kan framkomma.

I Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd får nämndens ledamöter och ersättare ärendena två veckor i förväg, liksom exempelvis i Norrmalms stadsdelsnämnd. Därefter håller man i Enskede-Årsta-Vantör en vecka före stadsdelsnämndssammanträdet ett öppet möte med frågestund för stads-delens invånare då alla som har något att framföra får komma till tals. Man har även en frågestund innan själva sammanträdet. Detta för att tillgodose på ett mer tillfredsställande sätt, de behov som finns hos invånarna av dialog med politikerna och förvaltningen.

Det vore även på Östermalm bra om vi kunde öka medbestämmandet och demokratin genom att kontinuerligt ha en fördjupad dialog med invånarna för att bättre säkerställa att vi är insatta i de behov som finns.

Det är viktigt att påminna om att det medborgarkontor som tidigare fanns vid Stadsbiblioteket i Fältöversten, men som lades ned under förra mandatperioden, såg till detta behov. Behovet verkar vara uppdämt med tanke på att många klagar över att de inte får komma till tals på frågestunden, att den är för kort. För övrigt finns medborgarkontor kvar i några av stadsdelarna.

§11 Svar på remiss från kommunstyrelsen om gemensam förskolekö och fördelningen av de 30 timmar som barn till föräldralediga har rätt till

Dnr 2012-440-1.5.1.

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2012-09-18 med förslag till svar på remiss från kommunstyrelsen om gemensam förskolekö och fördelningen av de 30 timmar som barn till föräldralediga har rätt till.

Under överläggning i ärendet framlade ledamöterna Birgit Marklund Beijer m fl (S), Maria Antonsson m fl (MP) och Berit Bornecrantz Dias (V) ett gemensamt förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Ordförande Therese Carlborg m fl (M) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Ordföranden ställde proposition på förvaltningens förslag mot ledamoten Birgit Marklund Beijers (S) m fl yrkande och fann att förvaltningens förslag bifallits.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden godkänner och överlämnar detta tjänsteutlåtande till kommunstyrelsen som svar på remissen.

Reservation. Ledamöterna Birgit Marklund Beijer m fl (S), Maria

Antonsson m fl (MP) och Berit Bornecrantz Dias (V) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget förslag enligt följande;

Stadsdelsnämnden föreslås besluta

att i huvudsak tillstyrka förvaltningens förslag till beslut,
att gemensamma kö- och antagningsregler ska gälla oavsett huvudman samt

att därutöver anföra följande:

Vi har länge drivit frågan om en gemensam kö. Även förvaltningen och stadens revisorer har föreslagit detta. Den nya harmoniserade lösningen för internetansökan, tidpunkt för när ett barn kan ställas i kön med mera är ett steg i rätt riktning.

Vi vänder oss emellertid emot att fristående förskolor fortsättningsvis ska kunna fortsätta att ha sina egna köregler samt hantera sina egna köer på samma sätt somt tidigare. Det som föreslås i remissen är istället en ”gemensam ingång”, där alla förskolor samlas på ett ställe. Det är bra att föräldrar får en överblick över de förskolor som men finns. Men vi menar att

Stockholm ska gå samma väg som flera andra kommuner i Stockholms län och kräva att samtliga förskolor tillämpar samma köregler och att alla förskolor förbinder sig att ta emot barn för att uppfylla barnomsorgsgarantin.

Särskilt uttalande avgavs av ordförande Therese Carlborg m fl (M) och ledamoten Mark Klamberg (FP) enligt följande; det är glädjande att stadsledningskontoret föreslår att göra fördelningen av de 30 timmar som barn till föräldralediga har rätt till mer flexibel och på så vis underlätta för föräldrar att få tillvaron att fungera smidigt.

Den arbetande föräldern kan i högre grad med detta förslag bistå vid antingen lämning eller hämtning någon dag i veckan, och på så vis behålla kontakten med förskolan och dess personal. Det skulle också underlätta för den hemma-varande föräldern. För barnet kan det innebära mer "normala" dagar med kompisarna under ett par dagar i veckan, och kanske chansen till en längre helg med det nya syskonet.

Stockholms stads redan generösa omfattning om 30 timmar i veckan för nyblivna storasyskon underlättar möjligheten att skapa harmoni med nya syskon och underlättar för föräldrarna.

§12 Yttrande till trafikkontoret om parkeringsplan för Stockholm

Dnr 2012-494-1.5.3.

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2012-10-09 med förslag till parkeringsplan för Stockholm – en framkomlighetsstrategi för staden som växer.

Under överläggning i ärendet framlade ledamoten Maria Antonsson m fl (MP) ett förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Ordförande Therese Carlborg m fl (M) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Ordföranden ställde proposition på förvaltningens förslag mot ledamoten Maria Antonssons m fl (MP) yrkande och fann att förvaltningens förslag bifallits.

Stadsdelsnämndens beslut

1. Nämnden godkänner och överlämnar detta tjänsteutlåtande som sitt yttrande till trafikkontoret.

2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Reservation. Ledamoten Maria Antonsson m fl (MP) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget förslag enligt följande;

Stadsdelsnämnden föreslås besluta
att i huvudsak bifalla förvaltningens förslag till beslut samt
att därutöver anföra följande

Miljöpartiet stödjer i huvudsak förslagen om ändrad reglering av gatu-parkering för bilar i innerstaden. Det är positivt för framkomligheten att stadens parkeringspolitik höjer avgiften för parkering och att parkeringszoner och tider på dygnet utvidgas.

Parkeringsplanen går i riktning mot Miljöpartiets budgetförslag för 2012. Parkeringsavgifterna ska uppmuntra till att parkeringar i befintliga parkerings-hus och garage används i första hand. Avgifterna för parkering ska höjas med 50 procent i innerstaden, vilket leder till en minskning av bilarna på gatu-parkeringarna och minskad biltrafik. Antalet parkeringsplatser på gatumark ska minska och parkeringsplatser ska tas bort för att göra det lättare för kollektivtrafik, gående och cyklister att komma fram snabbt och säkert. Det underlättar även för varutransporter, städning av gator och snöröjning. Låga parkeringsavgifter införs i ytterstaden. Boendeparkeringsgavgiften höjs med 300 kr per månad för periodbetalning och dygnsparkeringsavgiften med 30 kr per dygn. Felparkeringsavgiften höjs med 300 kr.

Framkomlighetsstrategin angav som prioriterat att öka framkomligheten för stombussarna, bland annat genom att ta bort parkeringsplatser på stadens huvudgator. Parkeringsplanen innehåller inga sådana förslag. Strategin angav även som viktigt att prioritera cykling. Parkeringsplanen innehåller inga förslag på parkeringsplatser för cyklar. Parkeringsplanen kan även stärka cykelinfrastrukturen genom att ta bort bilparkeringsplatser till förmån för fler cykelbanor. Vi vill med anledning av ovanstående se en parkeringsplan som bättre svarar mot framkomlighetsstrategins intentioner.

Särskilt uttalande avgavs av ledamöterna Birgit Marklund Beijer m fl (S) och Berit Bornecrantz Dias (V) enligt följande; Stockholm är en växande stad och med det följer ökat trafiktryck på gator och vägar under kommande år. Förslag till parkeringsplan, remiss från trafikkontoret, diskuterar de verktyg som finns att reglera trafikströmmarna och möjliggöra en omfördelning av gaturummet för ökad framkomlighet. Dit hör dels förbud att parkera på utsatta platser men också avgifter att parkera. För att öka incitamentet att parkera i garage måste prisskillnaden mellan garage- och gatuparkering minskas, dvs i klartext taxorna för utomhusparkering höjas.

En viktig parameter för bostadsbyggande och stadsplanering är det sk parkeringstalet, dvs hur man prioriterar gaturummet i stadsutvecklingsom-råden samt runt skolor. Här har politiker och stadsplanerare ett instrument att långsiktigt styra trafikmängden.

I huvudsak ställer vi oss bakom parkeringsplanens slutsatser och förslag bl a om ändrade avgiftstaxor och nya zongränser vid gatuparkering i innerstaden. Vi saknar dock en mer övergripande analys hur vi skall värna miljön i fram-tiden och hur vi skall minska trafikmängden långsiktigt trots växande befolkning. Frågor om kollektivtrafik, om cykelbanor och inte minst om ytterstadens roll med infartsparkeringar måste tas med i planen.

Slutligen vill vi lyfta fram trafikövervakningens stora betydelse för en fungerande trafik – det räcker med att hänvisa till Kungsgatan och Birger Jarlsgatan och de problem för stombussarnas framkomlighet som finns där.

§13 Yttrande till stadsbyggnadskontoret om upphävande av fastighetsplaner

Dnr 2012-535-1.5.3.

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2012-10-09 med förslag till yttrande till stadsbyggnadskontoret om upphävande av fastighetsplaner.

Stadsdelsnämndens beslut

  1. Nämnden godkänner och överlämnar detta tjänsteutlåtande som sitt yttrande till stadsbyggnadskontoret.

  1. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Särskilt uttalande avgavs av ledamoten Birgit Marklund Beijer m fl (S) med instämmande av ledamoten Maria Antonsson m fl (MP) enligt följande; vi ställer oss bakom förvaltningens förslag till beslut och delar synpunkten att ”samrådsrutinerna bör ses över eftersom förutsättningarna för att yttra sig förändras i och med upphävandet av fastighetsplanerna”. Det är mycket viktigt som vi ser det att t.ex. Stadsmuséet även i framtiden i samband med s.k. samråd får rätt och möjlighet att yttra sig.

Särskilt uttalande avgavs av ledamoten Berit Bornecrantz Dias (V) enligt följande; förvaltningen anser att ”samrådsrutinerna bör ses över eftersom förutsättningarna för att yttra sig förändras i och med upphävandet av fastighetsplanerna”. Det håller vi med om. Förändringar på olika områden inom Stockholms stad sker idag alltför ofta på bekostnad av demokratiskt inflytande.

En självklarhet innan man vågar ändra rutiner som varit gällande för fastig-heter sedan 1860 är att också Stadsmuséet involverats och fått avgöra vad som är möjligt ur kulturhistorisk och antikvarisk synpunkt då äldre byggnader och fastighetsplaner alltid ska hanteras av den expertis som har relevanta kunskapen.

Sådana här frågor bör diskuteras i media under en period för att delge allmänheten information och utrymme att reflektera. Inga beslut som får långtgående konsekvenser i kommunen ska passera obemärkt förbi invånarna. Här behövs mycket folkbildande.

Man kan inte från stadsledningen förutsätta att ett kommunval var fjärde år givit mandatet att egenmäktigt genomföra förändringar. Som politiker och tjänsteman behöver man kontinuerligt få synpunkter från medborgarna innan ett förslag till beslut framställs och antas. Det räcker inte att skicka ett ärende på remiss till några nämnder för synpunkter. Hur många medborgare läser protokoll och tjänsteutlåtanden, skriver medborgarförslag eller kommer på nämndmöten? Ett fåtal vill vi mena. Och även om man gör det har man liten möjlighet att påverka dagens toppstyrda politiska beslut.

En annan aspekt när det gäller att kunna påverka i byggfrågor är att i dag beslutar fastighetsägarna i mångt och mycket själva. Kommunen har liten eller ingen möjlighet att kontrollera byggherrar som ofta visar motstånd både mot byggnadsminnesmärkta fastigheter och mot att respektera kulturklassning därför att det försvårar renoveringar och ombyggnationer, som blivit så populärt för att höja hyror och inreda bostadsrätter. Denna respektlösa hantering har även kommit att medverka till en mer segregerad stad. Det äldre beståndet av fastigheter finns i Stockholm innerstad, där hänsynslösheten är som värst.

Detta hotar Stockholms utmärkelse som världens vackraste huvudstad. Vi hör mycket från högeralliansen om att Stockholm ska bli världsbäst på olika områden, och då undrar man ju varför just det område där Stockholm redan anses världsbäst inte lyfts fram och respekteras? Varför ser man inte till att bevara äldre bebyggelse genom bättre samrådsrutiner och en kraftfullare lagstiftning emot rovdriften?

§14 Yttrande till stadsbyggnadskontoret om Den gröna promenadstaden

Dnr 2012-412-1.5.3.

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2012-10-02 med förslag till yttrande till stadsbyggnadskontoret om Den gröna promenadstaden – en strategi för utveckling av Stockholms parker och natur.

Under överläggning i ärendet framlade ledamöterna Maria Antonsson m fl (MP) och Berit Bornecrantz Dias (V) ett förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Ordförande Therese Carlborg m fl (M) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Ordföranden ställde proposition på förvaltningens förslag mot ledamoten Maria Antonssons (MP) m fl yrkande och fann att förvaltningens förslag bifallits.

Stadsdelsnämndens beslut

  1. Nämnden godkänner och överlämnar detta tjänsteutlåtande som sitt yttrande till stadsbyggnadskontoret.

  1. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Reservation. Ledamöterna Maria Antonsson m fl (MP) och Berit Bornecrantz Dias (V) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget förslag enligt följande;

Stadsdelsnämnden föreslås besluta
att i huvudsak bifalla förvaltningens förslag till beslut samt
att därutöver anföra följande
Vi anser att det är mycket bra att Den gröna promenadstaden är under fram-tagande. Stora delar av dokumentets innehåll är relevant och det är viktigt att den får en så bred spridning bland stadens förvaltningar som möjligt. Det

saknas dock en ordentlig analys och fakta av vad stadens expansion kommer att innebära för stadens grönområden. Dagens svepande formuleringar om att grönmark kommer tas i anspråk anger till exempel inte vad det kommer att innebära för de olika ekosystemtjänster som grönområden bidrar med. Det står att förluster av grönområden ska kompenseras med högre kvalitet, men vad innebär detta mer konkret? Vilken utveckling kan leda till att ekosystemtjänster kompen-seras och stärks utifrån utgångsläget? Planen anger att ”intrång i park- och naturområden som har särskild betydelse för den biologiska mångfalden ska dock även fortsättningsvis kompenseras, med kvaliteter för växt- och djurlivet.” Några sådana intrång ska självklart överhuvudtaget inte göras.

Det är allvarligt att genomgående ersätta kvantitet med kvalitet, där kvalitet enbart verkar utgå från stadens invånare och inte se till naturens värde i sig. Det är ett alltför snävt synsätt som riskerar att utarma den biologiska mångfalden och naturens variation. Driftskostnaderna är dessutom betydligt högre för att sköta parker än rena naturområden.

Ekosystemperspektivet saknas nästan helt i Den gröna promenadstaden men borde vara grundläggande i en modern strategi för grönytor. Ekosystemtjänster går över hela den struktur som detta dokument har, eftersom de kan vara såväl ekologiska, eller klimatrelaterade som mänskliga upplevelser. Beklämmande nog omnämns knappt de ekosystemtjänster som handlar om mänsklig upplevelse. Strategin är alltför inriktad på att utveckla naturområdena på ett sådant sätt att mänsklig kultur gynnas (bänkar, korvgrillning, belysning, cykelvägar). Det är givetvis bra, men det är bara 1-2 av de åtta upplevelseinriktade ekosystemtjänsterna som Sveriges Lantbruksuniversitet har visat att vi människor kan få från naturen. Det behövs betydligt mer fokus på de värden som handlar om att få en naturupplevelse, vilket påvisat är hälso- och utvecklingsfrämjande, för såväl förskolebarn som den som drabbats av utmattning som den som behöver vila och återhämtning.

Vi anser att stadens parker och grönområden måste likställas med stadens övriga stadskvaliteter. I ett framtida Stockholm ska stadens parker och grönområden värderas högre än infrastruktur avsedd för biltrafik. Den gröna promenadstaden behöver ta fram strategier för tydligare värdering av grönområden för att på så vis kunnaväga de värden som tas i anspråk mot de planerade nya. Vid markanvändningsplanering riskerar det som är ekonomiskt svårt att värdera konstant att stå i underläge gentemot de nyttor som är enklare att värdera i ekonomiska termer. Värdet av grönområden, frisk luft, bullerfria områden och naturens ekosystemtjänster behöver värderas utifrån vad dessa tillför staden och inte enbart utifrån den plats där det finns.

Kapitlet om "Stockholms ekologiska infrastruktur" behöver utvecklas samt konkretiseras för att tydliggöra hur de värden som nämns i texten ska kunna stärkas och skyddas.

Inför det fortsatta arbetet med Den Gröna promenadstaden och det kommande parkprogrammet är det av största vikt att ansvarsfördelning och roller tydliggörs och med dessa som utgångspunkt formulera beskrivningar i syfte att värna den övergripande gröna infrastrukturen i staden och dess omland. Utgångspunkten inför det fortsatta arbetet måste vara att planera för strukturer som minskar de ekologiska fotavtrycken – inte tvärtom – vilket man nu gör genom att konstatera att grönområden kommer behöva tas i anspråk för nya bostäder, arbetsplaster, service och infrastruktur.

För att förverkliga Den Gröna promenadstaden krävs extra resurser och en hel del arbete. Vi ser fram emot att förvaltningen får möjlighet att ta fram en lokal strategi där man bl.a. tar fram lämpliga platser för exempelvis stadsodling, men även engagera fastighetsägare, förskolor och skolor i arbetet att göra Stockholm grönare och öka förståelsen för vikten av de gröna värdena.

Avslutningsvis vill vi påpeka att stadens strategidokument bör kopplas tydligare till varandra. Då cykel- och gångstråk ofta löper parallellt eller delar utrymme, borde cykelplanen ha kopplats samman med Den Gröna promenadstaden. I exempelvis Köpenhamn arbetar man aktivt med gröna cykelstråk.

Särskilt uttalande avgavs av ledamoten Birgit Marklund Beijer m fl (S) enligt följande; Stockholms gröna karaktär med närhet till natur och vatten är en viktig del av stadens identitet och kvalitet och bidrar till dess stora attraktionskraft. Den ”gröna promenadstaden” är ett tillägg till Stockholms översiktsplan med vägledning för utveckling och skötsel av parker och natur. Med ”parken som motor” i stadsbyggandet blir parkutveckling en nyckelfaktor i utvecklingen av Stockholm framöver. En särskild s.k. grönytefaktor reglerar hur stor del av marken som skall vara grön. I samma riktning verkar principen att för varje ny lägenhet plantera ett nytt träd.

En fortsättning på ”promenadstaden” utgörs av Stockholms parkplan med fördjupad analys och instruktion som verktyg i arbetet med parker och natur. Varje stadsdelsnämnd skall ha en egen parkplan. Vår nämnd står inför arbetet att förnya den lokala parkplanen för Östermalm.

Stockholm är en starkt växande stad med ökande slitage i våra parker som följd. Det gäller att dels värna grönområden mot dagens intensiva utnyttjande men också mot att grön mark tas i anspråk för byggande. Även små bostads-nära grönytor och gårdar, s.k. fickparker, är viktiga, inte minst för våra barn. Utblickar mot vatten måste värnas och promenadstråk längs stränder upprätt-hållas. Stora Skuggan är ett stort bortglömt grönområde i Nationalstadsparken med urusla förbindelser. För att göra den tillgänglig för flera måste kollektiv-trafiken byggas ut.

Med hänvisning till förvaltningens tjänsteutlåtande är det tre punkter som vi särskilt vill lyfta fram:

· genomslagskraften ökas genom att peka ut de nämnder som ansvarar för vilka frågor inom ”det gröna”,

· kartlägg reinvesteringsbehoven och driftkostnaderna i våra parker för att möta ett växande besökstryck,

· med kraft hävda nolltolerans för reklam i parkerna.

§15 Yttrande till förvaltningsrätten

Dnr 2012-576-1.4.

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2012-10-18 med förslag till yttrande till Förvaltningsrätten i Stockholm (Mål nr 20290-12) med anledning av en inkommen överklagan av nämndens beslut 2012-09-27 § 3 att godkänna tertialrapport 2 och överlämna den till kommunstyrelsen; nu laglighetsprövning enligt kommunallagen.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden godkänner och överlämnar detta tjänsteutlåtande som sitt yttrande till Förvaltningsrätten i Stockholm.

§16 Svar på skrivelse från vice ordförande Stefan Nilsson m fl (MP) om utevistelser på stadsdelens vård- och omsorgsboenden

Dnr 2012-374-1.2.1.

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2012-10-12 med förslag till svar på skrivelse från vice ordförande Stefan Nilsson m fl (MP) om ”om mätning av utevistelser på stadsdelens vård- och omsorgsboenden.”

Under överläggning i ärendet framlade ledamoten Maria Antonsson m fl (MP) ett förslag till beslut och yrkade bifall till detta. Till detta förslag anslöt sig ledamöterna Birgit Marklund Beijer m fl (S) och Berit Bornecrantz Dias (V).

Ordförande Therese Carlborg m fl (M) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Ordföranden ställde proposition på förvaltningens förslag mot ledamoten Maria Antonssons (MP) m fl yrkande och fann att förvaltningens förslag bifallits.

Stadsdelsnämndens beslut

Skrivelsen anses besvarad med detta tjänsteutlåtande.

Reservation. Ledamöterna Maria Antonsson m fl (MP), Birgit Marklund Beijer m fl (S) och Berit Bornecrantz Dias (V) reserverade sig mot

nämndens beslut till förmån för eget förslag enligt följande;

Stadsdelsnämnden föreslås besluta
att bifalla skrivelsen samt

att därutöver anföra följande:

Förvaltningen skriver att de inte ser något behov av att utevistelser ska mätas individuellt för alla boende. Individuell mätning är dock nödvändigt för att skapa sig en klar bild av hur situationen för de olika boende ser ut när det gäller utevistelser. Att komma ut dagligen är mycket viktigt för hälsan, både den psykiska och den fysiska. Det gäller i lika hög grad de äldre som befolkningen i övrigt.

Särskilt uttalande avgavs av ledamöterna Birgit Marklund Beijer m fl (S) och Berit Bornecrantz Dias (V) med instämmande av ledamoten Maria

Antonsson m fl (MP) enligt följande; Förvaltningens svar ger en mycket otydlig bild av hur ofta våra äldre egentligen kommer ut. Resultaten som redovisats ger ingen klarhet i om alla kommer ut som de borde. En entydig dokumentation skulle underlätta kvalitetsuppföljningar. Det är otillfreds-ställande att utevistelse på våra omsorgsboenden inte schemaläggs lika självklart som måltider, dusch, gympa och andra aktiviteter. Vidare anser vi att balkongvistelse inte ska ses som utevistelse, utan som en självklar möjlighet inom byggnaden. När vi andra går ut på balkongen så säger vi inte till våra vänner att ”jag var ute ett tag på eftermiddagen”. Att komma ut ska bokstavligt vara att ”komma ut”. Det är uppenbart att detta bör ses över och tydliggöras genom dokumentation och även motiveras i omsorgsdagboken.

När vissa av våra äldre inte kan svara för sig själva ska det finnas en motivering varför det var olämpligt att gå (rulla) ut en stund i solskenet. Tidsbrist bör naturligtvis noteras.

§17 Svar på skrivelse från vice ordförande Stefan Nilsson m fl (MP) om gruppboendet Sandhamnsgatan 8

Dnr 2012-485-1.1.

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2012-10-15 med förslag till svar på skrivelse från vice ordförande Stefan Nilsson m fl (MP) om ”rätt att bo kvar för psykiskt funktionsnedsatta i boendet på Sandhamnsgatan 8.”

Under överläggning i ärendet framlade ledamoten Maria Antonsson m fl (MP) ett förslag till beslut och yrkade bifall till detta. Till detta förslag anslöt sig ledamöterna Birgit Marklund Beijer m fl (S) och Berit Bornecrantz Dias (V).

Ordförande Therese Carlborg m fl (M) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Ordföranden ställde proposition på förvaltningens förslag mot ledamoten Maria Antonssons (MP) m fl yrkande och fann att förvaltningens förslag bifallits.

Stadsdelsnämndens beslut

Skrivelsen anses besvarad med detta tjänsteutlåtande.

Reservation. Ledamöterna Maria Antonsson m fl (MP), Birgit Marklund Beijer m fl (S) och Berit Bornecrantz Dias (V) reserverade sig mot

nämndens beslut till förmån för eget förslag enligt följande;

Stadsdelsnämnden föreslås besluta
att bifalla skrivelsen samt

att därutöver anföra följande:

När de boende flyttade in på boendet på Sandhamnsgatan för några år sedan så gavs ett löfte om att de skulle kunna få bo där livet ut. Detta löfte bör hållas.

§18 Svar på skrivelse från ledamoten Birgit Marklund Beijer m fl (S) om gruppboendet Sandhamnsgatan 8

Dnr 2012-483-1.1.

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2012-10-15 med förslag till svar på skrivelse från ledamoten Birgit Marklund Beijer m fl (S) om

att ”undersöka möjligheterna att gruppboendet kan vara kvar på Sandhamnsgatan.”

Under överläggning i ärendet framlade ledamoten Maria Antonsson m fl (MP) ett förslag till beslut och yrkade bifall till detta. Till detta förslag anslöt sig ledamöterna Birgit Marklund Beijer m fl (S) och Berit Bornecrantz Dias (V).

Ordförande Therese Carlborg m fl (M) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Ordföranden ställde proposition på förvaltningens förslag mot ledamoten Maria Antonssons (MP) m fl yrkande och fann att förvaltningens förslag bifallits.

Stadsdelsnämndens beslut

Skrivelsen anses besvarad med detta tjänsteutlåtande.

Reservation. Ledamöterna Maria Antonsson m fl (MP), Birgit Marklund Beijer m fl (S) och Berit Bornecrantz Dias (V) reserverade sig mot

nämndens beslut till förmån för eget förslag enligt följande;

Stadsdelsnämnden föreslås besluta
att bifalla skrivelsen samt

att därutöver anföra följande:

När de boende flyttade in på boendet på Sandhamnsgatan för några år sedan så gavs ett löfte om att de skulle kunna få bo där livet ut. Detta löfte bör hållas.

§19 Anmälan av månadsrapport september 2012

Dnr 2012-161-1.2.1.

Anmäldes förvaltningens månadsrapport per den 30 september 2012.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden godkänner rapporten.

Särskilt uttalande avgavs av ledamoten Maria Antonsson m fl (MP) enligt följande; i rapporten framgår att det under året prognostiseras besparingar på hela 13 miljoner kronor inom äldreomsorgen, en verksamhet som redan i utgångsläget fått en för stram budget. Samtidigt spås ett överskott på 8 miljoner kronor. Dessa 8 miljoner behövs inom omsorgen om äldre och psykiskt funktionsnedsatta. Särskilt inom den senare verksamheten har det skett nedskärningar under året som drabbat målgruppen på ett oacceptabelt sätt.Månadsrapporten visar att årsbudgeten för nämndens verksamheter generellt är alldeles för snålt tilltagen.

§20 Anmälan av beslut i kommunstyrelsens ekonomiutskott

Dnr 2010-141-2.6.

Anmäldes kommunstyrelsens ekonomiutskotts beslut 2012-09-12 § 7 avseende kostnadskalkyl för den första nya förskolan i Norra Djurgårdsstaden.

Stadsdelsnämndens beslut

Anmälan läggs till handlingarna.

§21 Anmälan av revisionsrapport

Dnr 2012-531-1.2.1.

Anmäldes stadsrevisionens revisionsrapport (Nr 4/september 2012) angående ”stadens och nämndernas arbete för att säkerställa att FN:s barnkonvention tillämpas.”

Stadsdelsnämndens beslut

Anmälan läggs till handlingarna.

§22 Anmälan av protokoll

Anmäldes protokoll 2012-10-15 från rådet för funktionshinderfrågor på Östermalm.

Stadsdelsnämndens beslut

Protokollet läggs till handlingarna.

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

§23 Anmälan av protokoll

Anmäldes protokoll 2012-10-15 från lokala pensionärsrådet på Östermalm.

Stadsdelsnämndens beslut

Anmälan läggs till handlingarna.

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

§24 Anmälan av promemoria

Anmäldes promemoria 2012-10-25 med förteckning över inkomna brev, medborgarförslag, skrivelser, protokollsutdrag, domar m m till Östermalms stadsdelsnämnd.

Stadsdelsnämndens beslut

Promemorian läggs till handlingarna.

§25 Yttrande till Stockholms tingsrätt enligt 4 kap 10 § föräldrabalken (FB) över ansökan om

Yttrande till Stockholms tingsrätt enligt 4 kap 10 § föräldrabalken (FB) över ansökan om adoption

Stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2012-09-25 om XX och YY redovisades.

Stockholms tingsrätt har begärt yttrande över XXs och YYs ansökan om adoption av NN.

Stadsdelsnämndens beslut

1. Nämnden överlämnar och åberopar denna utredning som sitt yttrande till Stockholms tingsrätt.

2. Nämnden anför att adoptionen synes vara till fördel för NN.

§26 Avskrivning av fordringar i bokföringen

2012-570-1.2.1.

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2012-10-05 med förslag till avskrivning av fordringar avseende belopp över 15000 kr/motpart

(klient/kund) som inte kunnat indrivas.

Stadsdelsnämndens beslut

Fordringar i till detta tjänsteutlåtande bilagda förteckning avskrivs med sammanlagt 82826 kronor.

§27 Anmälan av protokoll

Anmäldes protokoll 2012-10-18 från sociala delegationen.

Stadsdelsnämndens beslut

Protokollet läggs till handlingarna.

§28 Information från stadsdelsdirektören

Budget och verksamhetsplan 2013

Torsdagen den 15 november anordnar förvaltningen ett traditionellt VP-seminarium kl 18.00 - 21.00 i Garnisonen, Karlavägen 104, plan 5 för presentation av de ekonomiska ramarna och förslag till verksamhetsplan.

Ny affisch över stadsdelsnämnden

Fotograferingen av nämndledamöter och ersättare är nu klar och en uppdaterad affisch kan beställas.

ABC Föräldraträffar

Stockholms stad har erbjudit alla föräldrar i staden som har barn i åldern 3-12 år en föräldrautbildning som pågår under fyra tillfällen efter arbetstid. Det har visat sig vara ett stort intresse för utbildningen. Över 4 000 Stockholmsföräldrar har anmält sig till ABC föräldraträffarna.

Gratis höstlovsaktiviteter på Östermalm!

Djurgårdsandan har i ett samarbete med Östermalms fältassistenter och idrottsförvaltningen arrangerat spontanaktiviteter (drive-in) för unga (13-20 år) på Östermalm och i Stockholm. Prova på Friidrott, Prova på boxning och Drive-In Fotboll.

Startpunkten Östermalm

Startpunkten Östermalm är en ny träffverksamhet för dig med psykisk ohälsa och är öppen alla vardagar kl 13-16 (fredagar till kl 15). Verksamheten utgår från Sandhamnsgatan 8 i samma lokaler som Arbetscentrum. Startpunkten samarbetar med idrottshögskolan GIH.

Kick-off /invigning av ordförande Therese Carlborg onsdagen den 7 november kl 13.00.

Kulturdag för finska seniorer

Innerstadens stadsdelsförvaltningar har i samråd med Sverigefinnars samrådsgrupp i Stockholm anordnat en kulturdag för finska seniorer lördagen den 3 november kl 11.30-15.00 på Tellus fritidscenter, Lignagatan 8 vid Hornstull.

En kulturdag om finska språket och kulturen.

I Hjorthagen finns en Öppen förskola med finsk inriktning för föräldrar och barn i Stockholm. Förskolan är öppen på fredagar kl 13 – 16 i Hjorthagens medborgarhus.

§29 Övriga frågor

Uppdatering av hemsidan

Göran Månsson besvarade fråga från ersättaren Jaime Barrios (V) om den aktuella fotograferingen av nämndens ledamöter även kan fylla luckorna av fotografier på hemsidan. Detta ingår i planen med fotograferingen.

Förskoleplanering

På ledamoten Mark Klambergs (FP) fråga hur det blir med den planerade förskolan nära Norra länken uppgav Göran Månsson att den förskolan kommer att inrättas om än på annan plats i närheten.

§30 Skrivelse från ledamoten Birgit Marklund Beijer m fl (S) om stadsdelsnämndens Öppna möte - frågestund

Dnr 2012-617-1.1.

Ledamoten Birgit Marklund Beijer m fl (S) överlämnade en skrivelse om ”möjligheten att förlänga det öppna mötet en halvtimme om det behövs, dvs till 19.30.”

Stadsdelsnämndens beslut

Skrivelsen överlämnas till förvaltningen för beredning.

§31 Skrivelse från ledamoten Berit Bornecrantz Dias (V) om förskolepeng

Dnr 2012-618-1.1.

Ledamoten Berit Bornecrantz Dias (V) överlämnade en skrivelse om ”kommunala kontra privata förskolors bidrag från kommunen.”

Stadsdelsnämndens beslut

Skrivelsen överlämnas till förvaltningen för beredning.