Din position: Hem > Stockholms stad > Östermalms stadsdelsnämnd > Sammanträde 2017-06-15

Sammanträde 2017-06-15

Datum
Klockan
18:00
Plats
Östermalmsskolans aula, Banérgatan 38-40

1 Val av justerare och dag för justering

Upprop och närvaroregistrering, val av protokollsjusterare, tid för protokollsjustering, anmälan av föregående protokoll och fastställande av dagordning.

Medborgarförslag

2 Vårdplanering

3 Enskilda hemtjänstutförare

Beslutsärenden

4 Ansökan om verksamhetsbidrag till Convictus - Bryggan Hjorthagen på Östermalm för år 2017

5 Ansökan om aktivitetsbidrag två till föreningen RSMH Carpe Diem

6 Ansökan om aktivitetsbidrag till Östermalms SPF-föreningar

Ansökan från de fyra SPF Seniorernas föreningar på Östermalm: Engelbrekt, Gärdet-Djurgården, Hedvig Eleonora och Karlaplan.
Dnr 2017-274-5.4.

8 Yttrande till förvaltningsrätten

9 Yttrande till förvaltningsrätten

11 Dianagårdens vård- och omsorgsboende

13:a Partiell revidering av delegationsordning för Östermalms stadsdelsnämnd

Dnr 2017-1.1.1. (Omedelbar justering)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

Remissärenden

14 Serveringstillstånd till RS Saini Food Services

15 Integrationspakt och obligatorisk samhällsinformation

Remiss från kommunstyrelsen: svar på motion av Johanna Sjö (M). Dnr 2017-246-1.5.1.

16 Reviderade riktlinjer för omsorg på obekväm arbetstid i Stockholms stad

Remiss från kommunstyrelsen, svar på förslag från utbildningsnämnden (Dnr 171-803/2017).
Dnr 2017-316-1.5.1.

17 Allmänhetens insyn om kommunala angelägenheter som utförs av privata utförare jämte revidering av befintlig klausul för meddelarfrihet och meddelarskydd (program/riktlinjer)

18 Kommunikationsprogram för Stockholms stad 2017-2022

19 Detaljplan för del av kvarteret Sperlingens Backe i stadsdelen Östermalm, S-Dp 2014-00404

Anmälningsärenden

20 Månadsrapport maj 2017

22 Planskild korsning Frescati

Remiss från trafikförvaltningen Stockholms läns landsting genom kommunstyrelsen. Gemensamt svar från stadsdelsnämnden, fackförvaltningar samt stadsledningskontoret (Dnr 110-845/2017)
Dnr 2017-328-1.5.3. (Omedelbar justering)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

23 Anmälan av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS, kvartal 1 2017 - socialtjänst

25 Protokoll från stadsdelsnämndens pensionärsråd

26 Protokoll från stadsdelsnämndens ungdomsråd

27 Anmälan av promemoria 2017-06-15 med förteckning av inkomna brev, medborgarförslag, skrivelser m.m.

28 Information av stadsdelsdirektören

Slutet sammanträde, Beslutsärenden

30 Anmälan om behov av särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 9 § föräldrabalken (FB)

31 Överflyttning av vårdnad till särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 8 § föräldrabalken (FB)

Anmälningsärenden

32 Information om inkommen utredning enligt 14 kap. socialtjänstlagen (SoL) i enskild verksamhet - Aleris hemtjänst Östermalm

33 Information om inkommen utredning enligt 14 kap. socialtjänstlagen (SoL) i enskild verksamhet - Björntorps HVB-hem

34 Anmälan av sociala delegationens protokoll

Protokoll 2017-05-11
Protokoll 2017-06-08

§1 Val av justerare och dag för justering

§11 Dianagårdens vård- och omsorgsboende

§13:a Partiell revidering av delegationsordning för Östermalms stadsdelsnämnd

§17 Allmänhetens insyn avseende kommunala angelägenheter som utförs av privata utförare jämte revidering av klausul om meddelarfrihet och meddelarskydd (program/riktlinjer)

§22 Planskild korsning Frescati

§23 Anmälan av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS, kvartal 1 2017 - socialtjänst

§25 Protokoll från stadsdelsnämndens pensionärsråd

§26 Protokoll från stadsdelsnämndens ungdomsråd

§27 Anmälan av promemoria 2017-06-15 med förteckning av inkomna brev, medborgarförslag, skrivelser m.m.

§28 Information av stadsdelsdirektören

§30 Anmälan om behov av särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap. 9 § föräldrabalken (FB)

§31 Överflyttning av vårdnad till särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap. 8 § föräldrabalken (FB)

§32 Information om inkommen utredning enligt 14 kap. socialtjänstlagen (SoL) i enskild verksamhet - Aleris hemtjänst Östermalm

§33 Information om inkommen utredning enligt 14 kap. socialtjänstlagen (SoL) i enskild verksamhet - Björntorps HVB-hem

§34 Anmälan av sociala delegationens protokoll