Din position: Hem > Stockholms stad > Trafiknämnden > Sammanträde 2005-04-26

Sammanträde 2005-04-26

Datum
Klockan
15:00
Plats
Bråvallasalen, Stadshuset

K A L L E L S E
Härmed kallas till sammanträde 5/2005 med gatu- och fastighetsnämnden den Läs mer...
26 april 2005, kl 15.00 i Bråvallasalen, Stadshuset
Ordföranden

2 Eventuella frågor för beredning och eventuell information från kontoret

3 Anmälan av inkomna skrivelser

5 Konsumentpolitiskt handlingsprogram för Stockholms stad 2005-2007. Remiss (S)

6 Anmälan av ekonomisk uppföljning månad 3/2005 (A) (utdelad)

7 Nedskrivning av fordringar 2005-04-30 (A)

8 Effekter av revidering av avgifter för upplåtelse av offentlig plats. Skrivelse från Sten Nordin (m), Martina Lind (fp) och Björn Nyström (kd) (RI)

9 Drift- och underhållsentreprenad av hissar och rulltrappor. Genomförandebeslut (RI) *

10 Anmälan av handikapprådets protokoll nr 2/2005 (RI)

11 Intensifiera utbyggnaden av cykelbanor i Stockholms innerstad! Skrivelse från Karin Wanngård m fl (s), Åsa Romson (mp) och Ann-Marie Strömberg (v) och inriktningsbeslut (RI)

12 Alternativa platser för förskola i Humlegården samt parkdokument för Humlegården (RI)

13 Upprustning av Strandvägens kaj, etapp III. Genomförandebeslut (RI)

14 Cykelbanor på Birger Jarlsgatan. Reviderat genomförandebeslut. Återremiss (RI)

15 Upprustning av Strandvägens kaj, del av etapp IV. Genomförandebeslut (RI)

16 Ny detaljplan för fastigheten Bristol 1 m m resp för fastigheten Stralsund 1 m m i Södra Värtahamnen. Remiss Markanvisning av del av kv Bristol m m för kommersiellt ändamål, parkering, till Position Stockholm (RI) *

17 Starta försök med varubilar i bussfilerna! Skrivelse från Björn Nyström (kd) (RI)

18 Egenregiverksamhet för barmarksrenhållning, parkskötsel och snöröjning. Motion av Ann-Marie Strömberg (v), nr 2005:25 (RI)

19 Inrättande av nya salutorg på Vintertullstorget och Lumatorget. Remiss (RI)

20 Avtal med fastighetsverket om köp av markområden i Albano och Värtan, m m (RI)

21 Markanvisning för bostadsändamål inom kv Tre Vapen (Gärdesskolan) på Östermalm till Ikano Fastighets AB. Inriktningsbeslut samt planbeställning (RI)

22 Turistbussuppställning Norr Mälarstrand. Genomförandebeslut (RI)

23 Förbättra trafiksäkerheten på Hammarby Allé och Lugnets Allé i Hammarby Sjöstad. Skrivelse från Petter Lindfors (m) (RI)

24 Bostadsutställning Tensta Bo (RI) *

25 Anmälan av kollektivtrafikutskottets protokoll nr 3/2005 (RI)

26 Detaljplan inom del av fastigheten Enskede Gård 1:1 intill kv Torkladan i Enskede Gård. Remiss (RY)

27 Detaljplan för del av kvarteret Träspånet m m i Gubbängen. Remiss (RY)

28 Ändrad detaljplan för kv Domaren m m i stadsdelen Svedmyra. Remiss (RY)

29 Nya bostäder i Hökarängen och norra Farsta. Remiss av programförslag. Markanvisning vid kv Sötmandeln till Järntorget AB, vid kv Mjölsäcken till Primula AB, vid kv Blå Jungfrun och kv Peppardosan till AB Svenska Bostäder och invid kv Taburetten till AB Stockholmshem. Inriktningsbeslut (RY)

30 Ändrad markanvisning för bostäder i kv Spolen i Liljeholmen till Hyrenta Mariehäll AB (RY)

31 Markanvisning för bostäder i fastigheten Värnskatten 6 i Hägersten till Besqab (RY)

32 Lågfartszoner i Älvsjö. Redovisning av försöksprojekt (RY)

34 Markanvisning för bostäder inom fastigheterna Skioptikonbilden 2 och Örby 4:1 i Högdalen till Järntorget AB. Inriktningsbeslut (RY)

35 Ändrad detaljplan för del av kv Tvärslån m m i Högdalen. Remiss (RY)

36 Köp av del av fastigheten Norrmalm 5:1 vid Drivhjuls-vägen i Västberga (RY)

37 Överenskommelse om överlåtelse av mark och exploatering inom kv Erik i Bromsten med SMÅA AB (RY)

38 Nya parkeringsregler i området Årstadal/Liljeholmen. Skrivelse från Björn Nyström (kd) (RY)

39 Ändrad detaljplan för områden vid Runda Vägen, delar av fastigheterna Alvik 1:1 och Äppelviken 1:7 i stadsdelarna Alvik och Äppelviken. Remiss (RY)

40 Redovisning av uppdrag från gatu- och fastighetsnämnden att lämna förslag till platser för återvinning av schakt- och asfaltsmassor (RY)

41 Överenskommelse med Långskeppet AB om exploatering avseende kv Långskeppet i Norra Ängby. Genomförande-beslut (RY)

42 Möjligheten att inrätta återvinningscentral på tomten Lunda 6:1 i Lunda industriområde. Skrivelse från Karin Hanqvist m fl (s) (RY)

43 Ansökan om utökning/ändring av 30 km/h begränsning på Svartviksslingan, Margretelundsvägen och Tranebergs-vägen. Återremiss (RY)

44 När man råkar illa ut på stadens gator. Skrivelse från Mats Rosén (kd) och Björn Nyström (kd) (SV)

45 Förköp av och förvärvstillstånd för vissa fastigheter (SV) *

46 Avgiftsbelagda parkeringsplatser i Kista Centrum. Återremitterat (Pa)

47 Överklagande av beslut att inte utfärda parkeringstillstånd för rörelsehindrad (JT15/05). Hemligt (Pa) Hänskjutet från trafikutskottet

48 Överklagande av beslut att inte utfärda parkeringstillstånd för rörelsehindrad (JT28066/04). Hemligt (Pa) Hänskjutet från

49 Ansökan om dispens att trafikera sträckan Klarastrands-leden till Vattugatan och åter till Centralbron med 18,00 meter lång ledbuss (Pa) Hänskjutet från

50 Översyn av rutiner för handläggning av överklagningsärenden i trafikutskottet (Pa) Hänskjutet från trafikutskottet

51 Redovisning och nya rutiner för tillstånd för boende-parkering och nyttoparkering för miljöbil (Pa) Hänskjutet från trafikutskottet

52 Stoppa planerna på att förbjuda dubbdäck i Stockholm. Remiss av skrivelse från Mikael Söderlund (m) (St)

53 Samordnad kontroll av miljökvalitetsnormerna för utomhusluft. Remiss (St)

54 Införande av alkolås i stadens vagnpark. Motion av Ewa Samuelsson (kd), nr 2005:5 (St)

55 Gemensamt programsamråd för Stockholm och Solna avseende Norra Stations-, KI- och KS-området. Remiss av programförslag (RI)

56 Ändrad detaljplan för fastigheterna Gunnebo 10 och 11 i stadsdelen Solhem. Remiss av planförslag (RY)

57 Markanvisning för bostäder inom fastigheten Akalla 4:1 vid Kista Gård till Bostaden Västra Götaland AB - Kista Science City (RY)

58 Aktualitetsprövning av Översiktsplan 99 och inför arbetet med att ta fram en för staden gemensam framtidsbild ”Vision Stockholm 2030”. Remiss. Bordlagt 5 april 2005 nr 5 (S)

59 Cykelbanor på Gjörwellsgatan. Genomförandebeslut Bordlagt 5 april 2005 nr 12 (RI)

60 Cykelbanor och stomlinjehållplatser på Gamla Essinge Broväg. Genomförandebeslut. Bordlagt 5 april 2005 nr 13 (RI)

61 Ändrad detaljplan för fastigheten Blekholmen 3 m m inom stadsdelen Norrmalm. Remiss av planförslag. Bordlagt 5 april 2005 nr 15 (RI)

62 Översyn av Utemiljöprogrammet, Stockholm – en stad för alla. Skrivelse från Roger Mogert (s) Krav på basanpassning enligt beslut i kommunfullmäktige. Inriktningsbeslut. Bordlagt 5 april 2005 nr 18 (RI)

63 Informationskampanj enligt beslut i kommunfullmäktige och pris för god tillgänglighet enligt skrivelse från Roger Mogert (s). Genomförandebeslut. Bordlagt 5 april 2005 nr 19 (RI)

64 Upprustning av Kaknäs skjutbanor och Fanjunkarbostaden. Genomförandebeslut. Bordlagt 5 april 2005 nr 30 (RI)

65 Ändrad detaljplan för kvarteret Tanklocket m m i Rågsved. Remiss av planförslag. Bordlagt 5 april 2005 nr 31 (RY)

66 Markanvisning för bostäder inom fastigheterna Ulvsunda 1:3 och Ulvsunda 1:39 i Ulvsunda (Lillsjönäsvägen) till Seniorgården AB. Inriktningsbeslut. Bordlagt 5 april 2005 nr 34 (RY)

67 Återförsäljning av kolonistugor inom Riksby koloniområde. Bordlagt 5 april 2005 nr 35 (RY)

68 Markanvisning för bostäder i anslutning till kv Svanholmen (Vårbergs sjukhem) i Vårberg till AB Familjebostäder. Bordlagt 5 april 2005 nr 37 (RY)

69 Beaktande av miljöarbete vid upphandling. Skrivelse från Per Bolund och Åsa Romson (båda mp). Bordlagt 5 april 2005 nr 38 (RY)

70 Landskapspark på Årstafältet - utbyggnader längs Ersta Gårdsväg. Genomförandebeslut . Bordlagt 5 april 2005 nr 45 (RY)

71 Skötsel av Järva friområde genom betesdrift och Hästa Gårds utveckling. Genomförandebeslut. Bordlagt 5 april 2005 nr 47 (RY)

72 Markanvisning för bostäder inom del av fastigheten Årsta 1:1 (Årstalänken) i Årsta till AB Svenska Bostäder, HSB Bostad AB och AB Familjebostäder. Inriktningsbeslut. Bordlagt 5 april 2005 nr 51 (RY)

73 Cykelstråk mellan Alviksbron och Alviksplan. Genomförandebeslut. Bordlagt 5 april 2005 nr 52 (RY)

74 Markupplåtelsepolicy för djurcirkusar. Skrivelse från Ann-Marie Strömberg (v). Bordlagt 5 april 2005 nr 57 (RY)

75 Begäran om ändring av detaljplan för kv Lunarian m m i Hässelby Villastad, Pl 6205 A och protest mot vägbygget Näckrosbrinken samt ny exploatering. Skrivelse från Nätverket Rädda Badberget. Bordlagt 5 april 2005 nr 58 (RY)

76 Ändrad detaljplan för områden vid Gustav III:s väg – delar av fastigheterna Ulvsunda 1:1 och Åkeshov 1:1 i stadsdelarna Åkeslund och Olovslund. Remiss av programförslag. Bordlagt 5 april 2005 nr 59 (RY)

77 Sport utility ”SUV” eller stadsjeepar. Skrivelse från Ann-Marie Strömberg (v). Bordlagt 5 april 2005 nr 69 (St)

78 Behovet av parkeringsplatser i äldre ytterstaden. Skrivelse från Ann-Marie Strömberg (v). Bordlagt 5 april 2005 nr 73 (Pa)

79 Klassificeringen av miljöbilar. Fråga av Björn Nyström (kd). Bordlagt 8 mars 2005 nr 37 och 5 april 2005 nr 81 (Pa)

80 Upphandling av biogasfärjor, sjöbussar. Inriktningsbeslut. Bordlagt 5 april 2005 nr 83 (RI)

81 GFK - var god dröj! av ersättaren Petter Lindfors (m) (S)

Mötesinformation

 

Justerat:

Leif Rönngren                      Berthold Gustavsson

 

Närvarande:

Ledamöter

Leif Rönngren (s), ordförande
Per Bolund (mp)
Ulf Fridebäck (fp)
Berthold Gustavsson (m)
Karin Hanqvist (s)
Ann-Marie Strömberg (v)
Karin Wanngård (s)
Anna Wersäll (m)

 

Ersättare

Marianne Ahlgren (fp)
Helena Bonnier (m), tjänstgörande
Claes Fleming (fp), tjänstgörande
Petter Lindfors (m), tjänstgörande § 49
Jimmy Lindgren (s), tjänstgörande
Johanna Nilsson (s), tjänstgörande
Björn Nyström (kd), tjänstgörande §§ 1-48 och 50-81
Åsa Romson (mp)

Kajsa Stenfelt (v)
Göran Wrene (s)

 

Tjänstemän

T f gatu- och fastighetsdirektören Göran Gahm och nämndsekreteraren Hans Engstrand. Vidare tjänstemännen vid kontoret John Godberg, Lennart Gustafsson, Monica Hildingson, Bengt Hjelm, Eva Leijon, Eva Olsson, Torsten Samuelsson samt borgarrådssekreteraren från roteln Petra Nieto.

§1 Justering

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden utsåg ledamoten Berthold Gustavsson (m) att tillsammans med ordföranden Leif Rönngren (s) justera dagens protokoll.

Justering sker senast den 10 maj 2005 i Stadshuset.

§2 Frågor för beredning och information från kontoret

Skrivelser för beredning

-----------------------------

Anmälan gjordes av inkomna skrivelser till gatu- och fastighetsnämnden enligt följande:

 1. Gamla Stan - trafik, renhållning, klotter - av ordföranden Leif Rönngren m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp).

 2. Utvärdering av trafikövervakningen i Vasastan av ledamoten Anna Wersäll (m).

 3. Möjliggör etablering av lågprisbutiker i Hammarby Sjöstad av ersättaren Petter Lindfors (m).

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt att överlämna skrivelserna till gatu- och fastighetskontoret för beredning.

§3 Anmälan av inkomna skrivelser

Anmälan gjordes av inkomna skrivelser, protokollsutdrag m m till gatu- och fastighetsnämnden vilka förtecknats i promemoria av den 20 april 2005 och, vad gäller senare inkomna skrivelser m m, i promemoria av den 26 april 2005.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden godkände anmälan.

§4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom gatu- och fastighetskontoret

Dnr 2005-010-00131

Gatu- och fastighetskontoret hade den 6 april 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs att nämnden beslutar enligt följande:

       Gatu- och fastighetsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§5 Konsumentpolitiskt handlingsprogram för Stockholms stad 2005-2007. Remiss

Dnr 2005-000-00707

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den  6 april 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

       Gatu- och fastighetsnämnden besvarar remissen från kommunstyrelsen med        kontorets utlåtande.

Yrkanden

Ordföranden Leif Rönngren m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga A1.

Ledamöterna Berthold Gustavsson m fl (m) och Ulf Fridebäck m fl (fp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga A2.

Tjänstgörande ersättaren Björn Nyström (kd) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga A3.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

enligt det av ordföranden Leif Rönngren m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) gemensamt framställda yrkandet d v s att i huvudsak besvara remissen med kontorets utlåtande och att därutöver anföra följande:

Nämnden anser att det är mycket positivt att Stockholm nu håller på att få ett konsumentpolitiskt handlingsprogram. Genom att stödja Stockholmarna som konsumenter ökar möjligheterna att få en långsiktigt hållbar storstad. Gatu- och fastighetskontoret ska här föregå med gott exempel och ställa hårda miljökrav vid all upphandling. Kontoret ska också medverka och hjälpa till på de sätt som behövs i framtagandet av det konsumentpolitiska programmet.

Reservationer

Ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Anna Wersäll (m) och Ulf Fridebäck (fp) samt tjänstgörande ersättarna Helena Bonnier (m) och Claes Fleming (fp) enligt det av ledamöterna Berthold Gustavsson m fl (m) och Ulf Fridebäck m fl (fp) gemensamt framställda yrkandet.

Tjänstgörande ersättaren Björn Nyström (kd) enligt det av honom framställda yrkandet.

§6 Anmälan av ekonomisk uppföljning månad 3/2005

Dnr 2005-112-00787

En av gatu- och fastighetskontoret hade den 26 april 2005 avgivit promemoria med ekonomisk uppföljning för mars 2005 anmäldes.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden godkände anmälan.

§7 Nedskrivning av fordringar 2005-04-30

Dnr 2005-130-01258

Gatu- och fastighetskontoret hade den 22 mars 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden godkänner i bilaga 1 till utlåtandet förtecknad nedskrivning av fordringar om totalt 1 639 816,00 kronor.

 2. Nämnden lägger anmälan av gatu- och fastighetsdirektörens beslut enligt delegation om att nedskriva fordringar om totalt 8 543 659,06 kronor till handlingarna.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§8 Effekter av revidering av avgifter för upplåtelse av offentlig plats. Skrivelser från Sten Nordin (m), Martina Lind (fp) och Björn Nyström (kd) och från Leif Rönngren (s), Per Bolund (mp), och Kajsa Stenfelt (v) samt två medborgarskrivelser.

Dnr 2005- 420-00817 och 2005-422-01013

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 7 april 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

       Gatu- fastighetsnämnden godkänner och åberopar utlåtandet som svar på        skrivelserna.

Yrkanden

Ordföranden Leif Rönngren m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga B1.

Ledamöterna Berthold Gustavsson m fl (m) och Ulf Fridebäck m fl (fp) samt tjänstgörande ersättaren Björn Nyström (kd) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga B2.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt det av ordföranden Leif Rönngren m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) gemensamt framställda yrkandet d v s att ihuvudsak bifalla kontorets förslag samt att därutöver anföra följande:

Nämnden anser att kontorets svar möter upp och hanterar avvikande ärenden på ett bra sätt och de förslag på åtgärder, för att komma till rätta med de problem som uppstått, är bra.

Nämnden vill följa upp de delar som berör stegvis upptrappning samt direktiven för handläggarna och ber kontoret återkomma med uppföljning av detta under hösten 2005.

Reservation

Ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Anna Wersäll (m) och Ulf Fridebäck (fp) samt tjänstgörande ersättarna Helena Bonnier (m), Claes Fleming (fp) och Björn Nyström (kd) enligt det av ledamöterna Berthold Gustavsson m fl (m) och Ulf Fridebäck m fl (fp) samt tjänstgörande ersättaren Björn Nyström (kd)  gemensamt framställda yrkandet.

§9 Drift- och underhållsentreprenad av hissar och rulltrappor. Genomförandebeslut

Dnr 2005-940-00985

Gatu- och fastighetskontoret hade den 21 mars 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden uppdrar åt kontoret att genomföra upphandlingen samt ger gatu- och fastighetsdirektören i uppdrag att fatta tilldelnings- och anskaffningsbeslut.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§10 Anmälan av handikapprådets protokoll nr 2/2005

Anmälan gjordes av protokoll från handikapprådet för den 10 mars 2005.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden godkände anmälan.

§11 Intensifiera utbyggnaden av cykelbanor i Stockholms innerstad! Skrivelse från Karin Wanngård m fl (s), Åsa Romson (mp) och Ann-Marie Strömberg (v) och inriktningsbeslut

Dnr 2005-322-00805

Gatu- och fastighetskontoret hade den 4 april 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner redovisningen och fattar beslut om utförande av cykelbanor och cykelfält i Stockholms innerstad i enlighet med utlåtandet.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§12 Alternativa platser för förskola i Humlegården samt parkdokument för Humlegården. Remissutskick

Dnr 2004-770-01026

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 29 mars 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden skickar Parkdokument för Humlegården på remiss till Östermalms stadsdelsnämnd utan eget ställningstagande.

 2. Nämnden förklarar att ärendet om förskola i Humlegården är avslutat.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Ledamöterna Berthold Gustavsson (m) och Anna Wersäll (m) samt tjänstgörande ersättarna Helena Bonnier (m) och Björn Nyström (kd) enligt bilaga C.

§13 Upprustning av Strandvägens kaj, etapp III. Genomförandebeslut

Dnr 2003-670-01504

Gatu- och fastighetskontoret hade den 30 mars 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden beslutar att utföra upprustningen av Strandvägens kaj mellan Djurgårdsbron och Nobelparken enligt kontorets förslag.

Yrkanden

Ordföranden Leif Rönngren m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga D1.

Ledamöterna Berthold Gustavsson m fl (m) och Ulf Fridebäck m fl (fp) samt tjänstgörande ersättaren Björn Nyström (kd) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga D2.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt det av ordföranden Leif Rönngren m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) gemensamt framställda yrkandet d v s att i huvudsak godkänna kontorets förslag till beslut samt att därutöver anföra följande:

Nämnden anser att kontoret fortsätter att titta på lösningar som ökar tillgängligheten till promenadstråket längs Strandvägens kaj.

Reservation

Ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Anna Wersäll (m) och Ulf Fridebäck (fp) samt tjänstgörande ersättarna Helena Bonnier (m), Claes Fleming (fp) och Björn Nyström (kd) enligt det av ledamöterna Berthold Gustavsson m fl (m) och Ulf Fridebäck m fl (fp) samt tjänstgörande ersättaren Björn Nyström (kd) gemensamt framställda yrkandet.

§14 Cykelbanor på Birger Jarlsgatan. Reviderat genomförandebeslut. Återremiss

Dnr 2005-322-01260

Gatu- och fastighetskontoret hade den 4 april 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden beslutar om utbyggnad av cykelbanor på Birger Jarlsgatan i enlighet med kontorets utlåtande samt uppdrar åt kontoret att genomföra utbyggnad i enlighet med utlåtandet.

Yrkanden

Ordföranden Leif Rönngren m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga E1.

Ledamöterna Berthold Gustavsson m fl (m) och Ulf Fridebäck m fl (fp) samt tjänstgörande ersättaren Björn Nyström (kd) yrkade bifall till återremissförslag som redovisas i bilaga E2 och i andra hand bordläggning.

Yrkande om återremiss och beslut i denna del

Ordföranden Leif Rönngren (s) upptog först yrkandet av ledamöterna Berthold Gustavsson m fl (m) och Ulf Fridebäck m fl (fp) samt tjänstgörande ersättaren Björn Nyström (kd) att återremittera ärendet. Vid propositioner på bifall respektive avslag till detta yrkande fann ordföranden att nämnden beslutat avslå återremissyrkandet.

Yrkande om bordläggning och beslut i denna del

Ordföranden Leif Rönngren (s) upptog därefter yrkandet av ledamöterna Berthold Gustavsson m fl (m) och Ulf Fridebäck m fl (fp) samt tjänstgörande ersättaren Björn Nyström (kd) att bordlägga ärendet. Vid propositioner på bifall respektive avslag till detta yrkande fann ordföranden att nämnden beslutat avslå även bordläggnings-yrkandet. Nämnden hade sålunda beslutat att avgöra ärendet vid dagens sammanträde.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt slutligen enligt det av ordföranden Leif Rönngren m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) gemensamt framställda yrkandet d v s att i huvudsak godkänna kontorets förslag till beslut, atttidigarelägga byggandet av sträckan Stureplan-Jarlaplan på Birger Jarlsgatan till år 2005 och av sträckan Jarlaplan-Roslagstull till år 2006 samt att därutöver anföra följande:

De cykelinvesteringar som nu kan genomföras är mycket angelägna för att få till stånd ett sammanhängande och väl fungerande cykelvägnät i Stockholm. Nämnden anser dock att investeringarna på Birger Jarlsgatan måste tidigareläggas för att snabbt åtgärda denna viktiga cykelvägssträcka.

Reservation

Ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Anna Wersäll (m) och Ulf Fridebäck (fp) samt tjänstgörande ersättarna Helena Bonnier (m), Claes Fleming (fp) och Björn Nyström (kd) enligt de av ledamöterna Berthold Gustavsson m fl (m) och Ulf Fridebäck m fl (fp) samt tjänstgörande ersättaren Björn Nyström (kd) gemensamt framställda återremiss- och bordläggningsyrkandena.

§15 Upprustning av Strandvägens kaj, del av etapp IV. Genomförandebeslut

Dnr 2003-670-01504

Gatu- och fastighetskontoret hade den 5 april 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden beslutar att utföra upprustningen av Strandvägens kaj från Shellmacken och 120 meter österut enligt kontorets förslag.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ledamöterna Berthold Gustavsson m fl (m) och Ulf Fridebäck m fl (fp) samt tjänstgörande ersättaren Björn Nyström (kd) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga F.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

enligt kontorets förslag d v s

Gatu- och fastighetsnämnden beslutar att utföra upprustningen av Strandvägens kaj från Shellmacken och 120 meter österut enligt kontorets förslag.

Reservation

Ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Anna Wersäll (m) och Ulf Fridebäck (fp) samt tjänstgörande ersättarna Helena Bonnier (m), Claes Fleming (fp) och Björn Nyström (kd) enligt det av ledamöterna Berthold Gustavsson m fl (m) och Ulf Fridebäck m fl (fp) samt tjänstgörande ersättaren Björn Nyström (kd) gemensamt framställda yrkandet.

§16 Ny detaljplan för fastigheten Bristol 1 m m resp för fastigheten Stralsund 1 m m i Södra Värtahamnen. Remiss

Markanvisning av del av kv Bristol m m för kommersiellt ändamål, parkering, till Position Stockholm

Dnr 2005-512-00754 och 00755

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 7 april 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande till stadsbyggnadsnämnden som svar på förslag till ny detaljplan inom kvarteret Bristol 1 m m S– Dp2004-20643-54 i Södra Värtahamnen.

 2. Nämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande till stadsbyggnads-nämnden som svar på förslag till ny detaljplan inom kvarteret Stralsund 1 m m, S-Dp 2004-07586-54 i Södra Värstahamnen.

 3. Nämnden anvisar mark för kommersiellt ändamål/parkering inom kvarteret Bristol till Position Stockholm.

 4. Nämnden ger kontoret i uppdrag att träffa markanvisningsavtal.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ledamoten Berthold Gustavsson m fl (m) samt tjänstgörande ersättaren Björn Nyström (kd) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga G1.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

enligt kontorets förslag d v s

 1. Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande till stadsbyggnadsnämnden som svar på förslag till ny detaljplan inom kvarteret Bristol 1 m m S– Dp2004-20643-54 i Södra Värtahamnen.

 2. Nämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande till stadsbyggnads- nämnden som svar på förslag till ny detaljplan inom kvarteret Stralsund 1 m m, S-Dp 2004-07586-54 i Södra Värstahamnen.

 3. Nämnden anvisar mark för kommersiellt ändamål/parkering inom kvarteret Bristol till Position Stockholm.

 4. Nämnden ger kontoret i uppdrag att träffa markanvisningsavtal.

Reservation

Ledamöterna Berthold Gustavsson (m) och Anna Wersäll (m) samt tjänstgörande ersättarna Helena Bonnier (m) och Björn Nyström (kd) enligt det av ledamoten Berthold Gustavsson m fl (m) samt tjänstgörande ersättaren Björn Nyström (kd) gemensamt framställda yrkandet.

Särskilt uttalande

Ledamoten Ulf Fridebäck (fp) och tjänstgörande ersättaren Claes Fleming (fp) enligt bilaga G2.

Ledamoten Per Bolund (mp) enligt bilaga G3.

§17 Starta försök med varubilar i bussfilerna! Skrivelse från Björn Nyström (kd)

Dnr 2004-331-01091

Gatu- och fastighetskontoret hade den 31 mars 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar och åberopar utlåtandet som svar på skrivelsen.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ledamöterna Berthold Gustavsson m fl (m) och Ulf Fridebäck m fl (fp) samt tjänstgörande ersättaren Björn Nyström (kd) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga H.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

enligt kontorets förslag d v s

Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar och åberopar utlåtandet som svar på skrivelsen.

Reservation

Ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Anna Wersäll (m) och Ulf Fridebäck (fp) samt tjänstgörande ersättarna Helena Bonnier (m), Claes Fleming (fp) och Björn Nyström (kd) enligt det av ledamöterna Berthold Gustavsson m fl (m) och Ulf Fridebäck m fl (fp) samt tjänstgörande ersättaren Björn Nyström (kd) gemensamt framställda yrkandet.

§18 Egenregiverksamhet för barmarksrenhållning, parkskötsel och snöröjning. Motion av Ann-Marie Strömberg (v), nr 2005:25

Dnr 2005-600-01029

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 4 april 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner redovisningen som yttrande över remissen av motionen.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ledamoten Ann-Marie Strömberg (v) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga I.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

enligt kontorets förslag d v s

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner redovisningen som yttrande över remissen av motionen.

Reservation

Ledamoten Ann-Marie Strömberg (v) enligt det av henne framställda yrkandet.

§19 Inrättande av nya salutorg på Vintertullstorget och Lumatorget. Remiss

Dnr 2005-420-00089

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 7 april 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner att för sin del Katarina-Sofia stadsdelsnämnds förslag till inrättande av nya salutorg på Vintertullstorget och Lumatorget.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§20 Avtal med fastighetsverket om köp av markområden i Albano och Värtan, m m

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, på förslag av gatu- och fastighetskontoret, att låta ärendet utgå.

§21 Markanvisning för bostadsändamål inom kv Tre Vapen (Gärdesskolan) på Östermalm till Ikano Fastighets AB. Inriktningsbeslut samt planbeställning

Dnr 2004-411-04028

Gatu- och fastighetskontoret hade den 14 mars 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden anvisar mark för bostadsändamål inklusive lokaler för skola och kommersiell verksamhet inom del av kvarteret Tre Vapen (Gärdesskolan) till Ikano Fastighets AB.

 2. Nämnden ger kontoret i uppdrag att träffa markanvisningsavtal.

 3. Nämnden ger kontoret i uppdrag att påbörja utredningsarbetet (inriktningsbeslut).

 4. Nämnden ger kontoret i uppdrag att beställa ny detaljplan av stadsbyggnadskontoret.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§22 Turistbussuppställning Norr Mälarstrand. Genomförandebeslut

Dnr 2005-331-01265

Gatu- och fastighetskontoret hade den 6 april 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden ger kontoret i uppdrag att bygga om turistbussuppställningen enligt förslaget i utlåtandet.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ordföranden Leif Rönngren m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga J1.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

enligt det av ordföranden Leif Rönngren m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) gemensamt framställda yrkandet d v s att i huvudsak godkänna kontorets förslag till beslut samt att därutöver anföra följande:

Nämnden anser att det är positivt med en utökning av bussparkeringen på Norr Mälarstrand. Förslaget att anordna kantstensparkering på norra sidan av gatan kan dock riskera att medföra framkomlighetsproblem och trafikstörningar som måste beaktas.

Reservation

Ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Anna Wersäll (m) och Ulf Fridebäck (fp) samt tjänstgörande ersättarna Helena Bonnier (m), Claes Fleming (fp) och Björn Nyström (kd) enligt kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Anna Wersäll (m) och Ulf Fridebäck (fp) samt tjänstgörande ersättarna Helena Bonnier (m), Claes Fleming (fp) och Björn Nyström (kd) enligt bilaga J2.

§23 Förbättra trafiksäkerheten på Hammarby Allé och Lugnets Allé i Hammarby Sjöstad. Skrivelse från Petter Lindfors (m)

Dnr 2005-360-01179

Gatu- och fastighetskontoret hade den 6 april 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner kontorets utlåtande som svar på skrivelsen.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ledamöterna Berthold Gustavsson m fl (m) och Ulf Fridebäck m fl (fp) samt tjänstgörande ersättaren Björn Nyström (kd) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga K.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

enligt kontorets förslag d v s

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner kontorets utlåtande som svar på skrivelsen.

Reservation

Ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Anna Wersäll (m) och Ulf Fridebäck m fl (fp) samt tjänstgörande ersättarna Helena Bonnier (m), Claes Fleming (fp) och Björn Nyström (kd) enligt det av ledamöterna Berthold Gustavsson m fl (m) och Ulf Fridebäck m fl (fp) samt tjänstgörande ersättaren Björn Nyström (kd) gemensamt framställda yrkandet.

§24 Bostadsutställning Tensta Bo. Avtal med Stockholms Byggmästareförening angående genomförandet

Dnr 2005-511-01175

Gatu- och fastighetskontoret hade avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden uppdrar åt kontoret att teckna avtal med Stockholms Byggmästareförening, inom ramen för 2 mkr, för att arrangera bostadsutställningen Tensta Bo 2006.

 2. Nämnden överlämnar utlåtandet till kommunstyrelsen för kännedom.

 3. Nämnden justerar ärendet omedelbart.

Gatu- och fastighetskontoret föreslog vid sammanträdet att ärendet utgår.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, enligt kontorets förslag vid sammanträdet, att låta ärendet utgå.

§25 Anmälan av kollektivtrafikutskottets protokoll nr 3/2005

Anmälan gjordes av protokoll från gatu- och fastighetsnämndens kollektivtrafikutskott för den 29 mars 2005.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden godkände anmälan.

§26 Detaljplan inom del av fastigheten Enskede Gård 1:1 intill kv Torkladan i Enskede Gård. Remiss

Dnr 2005-512-00762

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 23 mars 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande till stadsbyggnadsnämnden som svar på förslag till ny detaljplan inom del av fastig­- heten Enskede Gård 1:1 i Enskede Gård, S-Dp 2004-05808-54.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ordföranden Leif Rönngren m fl (s) och ledamoten Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga L1.

Ledamoten Ann-Marie Strömberg (v) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga L2.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

enligt det av ordföranden Leif Rönngren m fl (s) och ledamoten Per Bolund (mp) gemensamt framställda yrkandet d v s att bifalla kontorets förslag samt att därutöver anföra följande:

Den kompensation som kontoret planerar innehåller en uppsnyggning av en hög, mur medelst spaljéer och klätterväxter som en del i upprustning av promenadstråket mellan Lindevägen och Palmfeldtsvägen. Det är bra att gång- och cykelförbindelserna till Årstafältet förbättras, men kompensationsåtgärderna måste också ge kvalitetshöjningar för den biologiska mångfalden.

Reservationer

Ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Anna Wersäll (m) och Ulf Fridebäck (fp) samt tjänstgörande ersättarna Helena Bonnier (m), Claes Fleming (fp) och Björn Nyström (kd) enligt kontorets förslag.

Ledamoten Ann-Marie Strömberg (v) enligt det av henne framställda yrkandet.

Särskilt uttalande

Ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Anna Wersäll (m) och Ulf Fridebäck (fp) samt tjänstgörande ersättarna Helena Bonnier (m), Claes Fleming (fp) och Björn Nyström (kd) enligt bilaga L3.

§27 Detaljplan för del av kvarteret Träspånet m m i Gubbängen. Remiss

Dnr 2005-512-00863

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 30 mars 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande till stadsbyggnadsnämnden som svar på förslag till detaljplan för kv Träspånet m m i Gubbängen, S-Dp 2004-08313-54.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ledamoten Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga M1.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

enligt kontorets förslag d v s

Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande till stadsbyggnadsnämnden som svar på förslag till detaljplan för kv Träspånet m m i Gubbängen, S-Dp 2004-08313-54.

Reservation

Ledamoten Per Bolund (mp) enligt det av honom framställda yrkandet.

Särskilt uttalande

Ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Anna Wersäll (m) och Ulf Fridebäck (fp) samt tjänstgörande ersättarna Helena Bonnier (m), Claes Fleming (fp) och Björn Nyström (kd) enligt bilaga M2.

§28 Detaljplan för kv Domaren m m i stadsdelen Svedmyra. Remiss

Dnr 2005-512-00765

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 30 mars 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande till stadsbyggnadsnämnden som svar på förslag till detaljplan inom kvarteret Domaren m m i Svedmyra, S-Dp 2004-05343-54.

 2. Nämnden ger kontoret i uppdrag att teckna erforderliga avtal för genomförandet av exploateringen.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ordföranden Leif Rönngren m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga N1.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

enligt det av ordföranden Leif Rönngren m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) gemensamt framställda yrkandet d v s att i huvudsak godkänna kontorets utlåtande som svar på remissen, att ge kontoret i uppdrag att teckna erforderliga avtal, att ge kontoret i uppdrag att återkomma med förslag på kompensation för intrånget i grönmark samt att därutöver anföra följande:

Den föreslagna bebyggelsen berör grönmark. Kontoret ska därför återkomma med förslag för att kompensera exploateringen i närområdet.

Reservation

Ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Anna Wersäll (m) och Ulf Fridebäck (fp) samt tjänstgörande ersättarna Helena Bonnier (m), Claes Fleming (fp) och Björn Nyström (kd) enligt kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Anna Wersäll (m) och Ulf Fridebäck (fp) samt tjänstgörande ersättarna Helena Bonnier (m), Claes Fleming (fp) och Björn Nyström (kd) enligt bilaga N2.

§29 Nya bostäder i Hökarängen och norra Farsta. Remiss av programförslag. Markanvisning vid kv Sötmandeln till Järntorget AB, vid kv Mjölsäcken till Primula Byggnads AB, vid kv Blå Jungfrun och kv Peppardosan till AB Svenska Bostäder och invid kv Taburetten till AB Stockholmshem. Inriktningsbeslut

Dnr 2005-512-00711

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 28 mars 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande till stadsbyggnadsnämnden som svar på programremiss för nya bostäder i Hökarängen och norra Farsta, S-Dnr 2004-05813-53.

 2. Nämnden anvisar mark för bostäder vid kv Sötmandeln i Hökarängen till Järntorgen AB i två år.

 3. Nämnden anvisar mark för bostäder invid kv Mjölsäcken till Primula Byggnads AB i två år.

 4. Nämnden anvisar mark vid kv Blå Jungfrun och kv Peppardosan till AB Svenska Bostäder i två år.

 5. Nämnden anvisar mark vid kv Taburetten till AB Stockholmshem i två år.

 6. Nämnden ger kontoret i uppdrag att teckna markanvisningsavtal för anvisningarna enligt sedvanliga villkor (inriktningsbeslut).

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ordföranden Leif Rönngren m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga O1.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

enligt det av ordföranden Leif Rönngren m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) gemensamt framställda yrkandet d v s att i huvudsak besvara remissen med kontorets utlåtande, att anvisa mark för bostäder vid kv Sötmandeln till Järntorget AB i två år, att anvisa mark för bostäder vid kv Mjölsäcken till Primula Byggnads AB i två år, att anvisa mark för bostäder vid kv Taburetten till AB Stockholmshem i två år, att bordlägga förslag till markanvisning för bostäder vid kv Blå Jungfrun och kv Peppardosan till AB Svenska Bostäder, att ge kontoret i uppdrag att teckna markanvisningsavtal och att därutöver anföra följande:

Det är glädjande att kompletteringsbebyggelse nu kan komma igång i Hökarängen och Farsta. Den föreslagna exploateringen vid kvarteren Blå Jungfrun och Peppardosan innebär att en värdefull grönförbindelse och spridningsväg skärs av, och därför bordläggs denna del.

Reservation

Ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Anna Wersäll (m) och Ulf Fridebäck (fp) samt tjänstgörande ersättarna Helena Bonnier (m), Claes Fleming (fp) och Björn Nyström (kd) enligt kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Anna Wersäll (m) och Ulf Fridebäck (fp) samt tjänstgörande ersättarna Helena Bonnier (m), Claes Fleming (fp) och Björn Nyström (kd) enligt bilaga O2.

§30 Ändrad markanvisning för bostäder i kv Spolen i Liljeholmen till Hyrenta Mariehäll AB

Dnr 2003-411-00609

Gatu- och fastighetskontoret hade den 23 mars 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden anvisar mark för bostäder i kv Spolen i Liljeholmen till Hyrenta Mariehäll AB.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§31 Markanvisning för bostäder i fastigheten Värnskatten 6 i Hägersten till Besqab

Dnr 2004-411-03884

Gatu- och fastighetskontoret hade den 23 mars 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden anvisar mark för bostäder i fastigheten Värnskatten 6 i Hägersten till Besqab.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ledamöterna Berthold Gustavsson m fl (m) och Ulf Fridebäck m fl (fp) samt tjänstgörande ersättaren Björn Nyström (kd) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga P1.

Ledamoten Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga P2.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

enligt kontorets förslag d v s

Gatu- och fastighetsnämnden anvisar mark för bostäder i fastigheten Värnskatten 6 i Hägersten till Besqab.

Reservationer

Ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Anna Wersäll (m) och Ulf Fridebäck (fp) samt tjänstgörande ersättarna Helena Bonnier (m), Claes Fleming (fp) och Björn Nyström (kd) enligt det av ledamöterna Berthold Gustavsson m fl (m) och Ulf Fridebäck m fl (fp) samt tjänstgörande ersättaren Björn Nyström (kd) gemensamt framställda yrkandet.

Ledamoten Per Bolund (mp) enligt det av honom framställda yrkandet.

§32 Lågfartszoner i Älvsjö. Redovisning av försöksprojekt

Dnr 2002-360-04271

Gatu- och fastighetskontoret hade den 1 april 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden godkänner redovisningen.

 2. Nämnden beslutar att inte utöka projektet till nya områden.

 3. Nämnden godkänner att projektet fortsätter på de gator som inte trafikeras av buss.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ordföranden Leif Rönngren m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga Q.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

enligt det av ordföranden Leif Rönngren m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) gemensamt framställda yrkandet d v s att godkänna redovisningen, att utöka projektet så att fastighetsägare i lågfartszoner erbjuds att få ställa ut hastighetsdämpande lådor på gatan, att godkänna att projektet fortsätter bara på de gator som inte trafikeras av buss och att anföra följande:

Projektet med hastighetsdämpande blomlådor har varit mycket lyckosamt och har på ett kostnadseffektivt sätt sänkt hastigheterna i ett lågfartsområde med många barn och oskyddade trafikanter. Blomlådorna har också bidragit till att försköna gatumiljön. Trots mindre problem med skadegörelse anser nämnden därför att projektet bör fortsätta och utökas till andra områden. Fastighetsägare i lågfartszoner ska därför erbjudas att få ställa ut hastighetsdämpande lådor på gatan för att få ner biltrafikens hastighet. Gator som trafikeras av buss bör dock inte omfattas av projektet eftersom det kan påverka bussarnas framkomlighet negativt.

Reservation

Ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Anna Wersäll (m) och Ulf Fridebäck (fp) samt tjänstgörande ersättarna Helena Bonnier (m), Claes Fleming (fp) och Björn Nyström (kd) enligt kontorets förslag.

§33 Asfaltverk och betongstation i Västberga Industriområde. Trafik- och parkeringsutredning

Dnr 2004-512-01370

Protokollsutdag

Gatu- och fastighetskontoret samt stadsbyggnadskontoret hade den 7 april 2005 avgivit gemensamt tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I ärendet förelåg även tillägg till utlåtandet daterat den 21 april 2005 samt skrivelser från Per Furusjö den 20 och 22 april 2005. I tjänsteutlåtandet med tillägget föreslogs - vad avser gatu- och fastighetsnämnden - enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden godkänner kontorens redovisning av trafik- och parkeringsutredningen.

 2. Nämnden uppdrar åt kontoret att återkomma med underlag för genomförandebeslut rörande cykelbanan.

 3. Nämnden godkänner tillägget av den 21 april 2005 till utlåtandet den 5 februari 2005.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt på förslag av ordföranden Leif Rönngren m fl (s), ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v), Per Bolund (mp), Berthold Gustavsson m fl (m) och Ulf Fridebäck m fl (fp) samt tjänstgörande ersättaren Björn Nyström (kd), enligt följande:

Kommunfullmäktiges beslut ska fullföljas snarast så en anslutning för den tunga trafiken i Västberga skapas till Upplagsvägen samt andra möjliga lösningar för att få en väsentlig avlastning av trafiken invid bostadsbebyggelsen. Kontoret bör snarast återredovisa det arbetet.

§34 Markanvisning för bostäder inom fastigheterna Skioptikonbilden 2 och Örby 4:1 i Högdalen till Järntorget Bostad AB. Inriktningsbeslut

Dnr 2005-411-03171

Gatu- och fastighetskontoret hade den 7 april 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden anvisar mark för bostäder inom fastigheterna Skioptikonbilden 2 och Örby 4:1 till Järntorget Bostad AB.

 2. Nämnden ger kontoret i uppdrag att träffa markanvisningsavtal.

 3. Nämnden ger kontoret i uppdrag att påbörja utredningsarbetet (inriktningsbeslut).

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ledamöterna Berthold Gustavsson m fl (m) och Ulf Fridebäck m fl (fp) samt tjänstgörande ersättaren Björn Nyström (kd) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga R.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

enligt kontorets förslag d v s

 1. Gatu- och fastighetsnämnden anvisar mark för bostäder inom fastigheterna Skioptikonbilden 2 och Örby 4:1 till Järntorget Bostad AB.

 2. Nämnden ger kontoret i uppdrag att träffa markanvisningsavtal.

 3. Nämnden ger kontoret i uppdrag att påbörja utredningsarbetet (inriktningsbeslut).

Reservation

Ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Anna Wersäll (m) och Ulf Fridebäck (fp) samt tjänstgörande ersättarna Helena Bonnier (m), Claes Fleming (fp) och Björn Nyström (kd) enligt det av ledamöterna Berthold Gustavsson m fl (m) och Ulf Fridebäck m fl (fp) samt tjänstgörande ersättaren Björn Nyström (kd) gemensamt framställda yrkandet.

§35 Ändrad detaljplan för del av kv Tvärslån m m i Högdalen. Remiss

Dnr 2005-411-00801

Gatu- och fastighetskontoret hade den 31 mars 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande till stadsbyggnadsnämnden som svar på planremiss för ändrad detaljplan för del av kv Tvärslån m m i Högdalen, S-Dp 2005-02091-54.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§36 Köp av del av fastigheten Norrmalm 5:1 vid Drivhjulsvägen i Västberga

Dnr 2005-410-00852

Gatu- och fastighetskontoret hade den 30 mars 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden godkänner för sin del köpeavtal rörande del av fastigheten Norrmalm 5:1 i Västberga.

 2. Nämnden ger kontoret i uppdrag att träffa optionsavtal med Peab om framtida köp respektive nytt tomträttsavtal för fastighet för nytt asfaltsverk i enlighet med utlåtandet.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§37 Överenskommelse om överlåtelse av mark och exploatering inom kv Erik i Bromsten med Småa AB

Dnr 2003-411-00515

Gatu- och fastighetskontoret hade den 1 april 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden ger kontoret i uppdrag att teckna överenskommelse om överlåtelse av mark och exploatering med Småa AB avseende kv Erik i Bromsten, i huvudsak enligt det förslag som biläggs kontorets utlåtande.

 2. Nämnden godkänner försäljning av del av Bromsten 10:14 i kv Erik i Bromsten till Småa AB.

 3. Nämnden ger kontoret i uppdrag att teckna de avtal och vidta de åtgärder som är erforderliga för genomförandet av försäljningen.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ledamöterna Berthold Gustavsson m fl (m) och Ulf Fridebäck m fl (fp) samt tjänstgörande ersättaren Björn Nyström (kd) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga S.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

enligt kontorets förslag d v s

 1. Gatu- och fastighetsnämnden ger kontoret i uppdrag att teckna överenskommelse om överlåtelse av mark och exploatering med Småa AB avseende kv Erik i Bromsten, i huvudsak enligt det förslag som biläggs kontorets utlåtande.

 2. Nämnden godkänner försäljning av del av Bromsten 10:14 i kv Erik i Bromsten till Småa AB.

 3. Nämnden ger kontoret i uppdrag att teckna de avtal och vidta de åtgärder som är erforderliga för genomförandet av försäljningen.

Reservation

Ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Anna Wersäll (m) och Ulf Fridebäck (fp) samt tjänstgörande ersättarna Helena Bonnier (m), Claes Fleming (fp) och Björn Nyström (kd) enligt det av ledamöterna Berthold Gustavsson m fl (m) och Ulf Fridebäck m fl (fp) samt tjänstgörande ersättaren Björn Nyström (kd) gemensamt framställda yrkandet.

§38 Nya parkeringsregler i området Årstadal/Liljeholmen. Skrivelse från Björn Nyström (kd)

Dnr 2005-340-00241

Gatu- och fastighetskontoret hade den 4 april 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner kontorets redovisning som svar på skrivelsen.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Anna Wersäll (m) och Ulf Fridebäck (fp) samt tjänstgörande ersättarna Helena Bonnier (m), Claes Fleming (fp) och Björn Nyström (kd) enligt bilaga T.

§39 Ändrad detaljplan för områden vid Runda Vägen, delar av fastigheterna Alvik 1:1 och Äppelviken 1:7 i stadsdelarna Alvik och Äppelviken. Remiss

Dnr 2005-512-00851

Gatu- och fastighetskontoret hade den 4 april 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande till stadsbyggnadsnämnden som svar på planförslag för ändrad detaljplan inom delar av fastigheterna Alvik 1:1 och Äppelviken 1:7 i stadsdelarna Alvik och Äppelviken, S-Dp 2004-07261-54.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§40 Redovisning av uppdrag från gatu- och fastighetsnämnden att utreda platser för återvinning av schakt- och asfaltsmassor

Dnr 2002-970-01042

Gatu- och fastighetskontoret hade den 31 mars 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden godkänner redovisningen samt uppdrar åt kontoret att upphandla projektering och iordningställande av ytor för verksamheten vid Lövsta.

 2. Nämnden uppdrar åt kontoret att i kommande upphandlingar av entreprenader ställa krav på att återvinning av schakt- och asfaltmassor skall ske.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§41 Överenskommelse om exploatering avseende kv Långskeppet i Norra Ängby med Långskeppet AB. Genomförandebeslut

Dnr 2003-512-00500

Gatu- och fastighetskontoret hade den 8 april 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden godkänner till utlåtandet bifogat förslag till överenskommelse om exploatering med Långskeppet AB.

 2. Beslutet förklaras omedelbart justerat.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§42 Möjligheten att inrätta återvinningscentral på tomten Lunda 6:1 i Lunda industriområde. Skrivelse från Karin Hanqvist m fl (s)

Dnr 2005-410-00815

Gatu- och fastighetskontoret hade den 4 april 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner redogörelsen.

Yrkanden

Ordföranden Leif Rönngren m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga U1.

Ledamöterna Berthold Gustavsson m fl (m) och Ulf Fridebäck m fl (fp) samt tjänstgörande ersättaren Björn Nyström (kd) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga U2.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt det av ordföranden Leif Rönngren m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) gemensamt framställda yrkandet d v s att uppdra åt kontoret att titta på andra lösningar för PEABs verksamhet i Lunda 6:1 som möjliggör en återvinningscentral på platsen samt att därutöver anföra följande:

Återvinningscentralerna utgör en viktig del i infrastrukturen avseende avfallshantering. Kommunfullmäktige har i budget för 2005 beslutat att en ny återvinningscentral ska tas i drift 2005 och därefter ytterligare en 2006. Renhållningsnämnden har i uppdrag att tillsammans med gatu- och fastighetsnämnden och stadsbyggnadsnämnden utarbeta förslag på lokaliseringar av fler återvinningscentraler. Renhållningsnämnden har starkt uttryckt att Lunda 6:1 är en bra lokalisering och det vore därför lämpligt att gatu- och fastighetskontoret tittar på andra lösningar för PEABs verksamhet i Lunda 6:1 som möjliggör en återvinningscentral på platsen. Kontoret bör återkomma till nämnden och redovisa hur arbetet med att utarbeta förslag på lokaliseringar av fler återvinningscentraler går.

Reservation

Ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Anna Wersäll (m) och Ulf Fridebäck (fp) samt tjänstgörande ersättarna Helena Bonnier (m), Claes Fleming (fp) och Björn Nyström (kd) enligt det av ledamöterna Berthold Gustavsson m fl (m) och Ulf Fridebäck m fl (fp) samt tjänstgörande ersättaren Björn Nyström (kd) gemensamt framställda yrkandet.

§43 Ansökan om utökning/ändring av 30 km/h begränsning på Svartviksslingan, Margretelundsvägen och Tranebergsvägen. Återremiss

Dnr 2002-360-02827

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 22 mars 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden beviljar ansökan om utökning av 30 km/tim på Margretelundsvägen mellan Ödmårdsvägen och Vidängsvägen.

 2. Nämnden avslår sökandes förslag angående förändring av utmärkningen 30km/h, på Tranebergsvägen mellan Hunnebergsvägen och Ulvsundaplan.

 3. Nämnden godkänner kontorets förslag på förändring av utmärkningen 30km/tim, på Tranebergsvägen mellan Hunnebergsvägen och Åkerhielmsgatan.

 4. Nämden utöver detta godkänner kontorets förslag på ny 30 sträcka på Vidängsvägen mellan Tranebergsplan och Alviks tunnebanestation.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§44 När man råkar illa ut på stadens gator. Skrivelse från Mats Rosén (kd) och Björn Nyström (kd)

Dnr 2005-030-00281

Gatu- och fastighetskontoret hade den 5 april 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden besvarar skrivelsen med kontorets utlåtande.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Tjänstgörande ersättaren Björn Nyström (kd) enligt bilaga V.

§45 Förköp av och förvärvstillstånd för vissa fastigheter

Dnr 2005-781-01083

Gatu- och fastighetskontoret hade den 14 april 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Kommunen utövar inte sin förköpsrätt avseende i bilaga 1 angivna förvärv.

 2. Kommunen påkallar inte prövning enligt lagen om förvärv av hyresfastighet
  m m beträffande de förvärv i bilaga 1 där det anges att tillståndsprövning ej erfordras.

Beslut i ärendet justeras omedelbart med hänsyn till tidsfristerna för förköpsrätt och tillståndsprövning.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§46 Avgiftsbelagda parkeringsplatser i Kista Centrum. Återremiss

Dnr 2004-340-02531

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 18 mars 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden uppdrar åt parkeringsavdelningen att i samråd med Kista stadsdelsförvaltning och Kista stadsmiljögrupp införa avgiftsbelagd parkering i Kista Centrum

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ledamöterna Berthold Gustavsson m fl (m) och Ulf Fridebäck m fl (fp) samt tjänstgörande ersättaren Björn Nyström (kd) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga X.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

enligt kontorets förslag d v s

Gatu- och fastighetsnämnden uppdrar åt parkeringsavdelningen att i samråd med Kista stadsdelsförvaltning och Kista stadsmiljögrupp införa avgiftsbelagd parkering i Kista Centrum

Reservation

Ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Anna Wersäll (m) och Ulf Fridebäck (fp) samt tjänstgörande ersättarna Helena Bonnier (m), Claes Fleming (fp) och Björn Nyström (kd) enligt det av ledamöterna Berthold Gustavsson m fl (m) och Ulf Fridebäck m fl (fp) samt tjänstgörande ersättaren Björn Nyström (kd) gemensamt framställda yrkandet.

§48 Överklagande av beslut att inte utfärda parkeringstillstånd för rörelsehindrad

Hänskjutet från trafikutskottet

Dnr 2005-381-01264

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 29 mars 2005 avgivit tjänsteutlåtande med förslag till beslut i rubricerade ärende.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ledamoten Ann-Marie Strömberg (v) yrkade bifall till ansökan om parkeringstillstånd.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

enligt kontorets förslag i tjänsteutlåtandet.

Reservation

Ledamoten Ann-Marie Strömberg (v) enligt det av henne framställda yrkandet.

§49 Ansökan om dispens att trafikera sträckan Klarastrandsleden till Vattugatan och åter till Centralbron med 18,00 meter lång ledbuss

Hänskjutet från trafikutskottet

Dnr 2005-380-01265

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 23 mars 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I ärendet förelåg även en stort antal skrivelser vilka var och en registrerats samt förtecknats (enl bilaga Y1). I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden lämnar ansökan utan bifall.

Yrkanden

Ordföranden Leif Rönngren m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga Y2.

Ledamöterna Berthold Gustavsson m fl (m) och Ulf Fridebäck m fl (fp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga Y3.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt det av ordföranden Leif Rönngren m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) gemensamt framställda yrkandet d v s att bifalla ansökan om dispens att trafikera sträckan Klarastrandsleden till Vattugatan och åter till Centralbron med 18,00 meter lång ledbuss och att därutöver anföra följande:

Beställningstrafiken till Tomteboda tillkom då posten flyttade från Klara. Behov uppstod då att försöka lösa resandet för de som arbetar på Tomteboda. Dagligen åker tusentals med trafiken och att ersätta denna volym med mindre bussar skulle få negativa konsekvenser för stockholmstrafiken med ökat bilåkande som följd. Dispensen ges under förutsättning att uppställningsplatsen inte behöver tas i anspråk av ordinarie kollektivtrafik eller kopplat till Stockholmsförsöket.

Reservation

Ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Anna Wersäll (m) och Ulf Fridebäck (fp) samt tjänstgörande ersättarna Helena Bonnier (m), Claes Fleming (fp) och Petter Lindfors (m) enligt det av ledamöterna Berthold Gustavsson m fl (m) och Ulf Fridebäck m fl (fp) gemensamt framställda yrkandet.

Tjänstgörande ersättaren Björn Nyström (kd) deltog inte i behandlingen av ärendet.

§50 Översyn av rutiner för handläggning av överklagningsärenden i trafikutskottet

Hänskjutet från trafikutskottet

Dnr 2005-010-01266

Gatu- och fastighetskontoret hade den 21 mars 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden beslutar att överklagningsärenden där beslut fattats på delegation inte längre skall behandlas i trafikutskottet.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt på förslag av ordföranden Leif Rönngren m fl (s), ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v), Per Bolund (mp), Berthold Gustavsson m fl (m) och Ulf Fridebäck m fl (fp) samt tjänstgörande ersättaren Björn Nyström (kd), att hänskjuta ärendet till trafiknämnden utan eget ställningstagande samt att därutöver anföra följande:

Nämnden anser att detta är något som den nya trafiknämnden bör ta ställning till och uppmanar kontoret att tillse att ärendet kommer upp på trafiknämndens första möte i maj 2005.

§51 Redovisning och nya rutiner för tillstånd för boendeparkering och nyttoparkering för miljöbil

Hänskjutet från trafikutskottet

Dnr 2004-007-01817

Gatu- och fastighetskontoret hade den 18 mars 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner kontorets redovisning och beslutar att föreslagna rutiner skall gälla för tillstånd för boendeparkering, nyttoparkering och nyttoparkering mini för miljöbil.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§52 Stoppa planerna på att förbjuda dubbdäck i Stockholm. Remiss av skrivelse från Mikael Söderlund (m)

Dnr 2005-300-01079

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 6 april 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden beslutar att som svar på skrivelsen till kommunstyrelsen översända och åberopa utlåtandet.

Yrkanden

Ordföranden Leif Rönngren m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga Z1.

Ledamöterna Berthold Gustavsson m fl (m) och Ulf Fridebäck m fl (fp) samt tjänstgörande ersättaren Björn Nyström (kd) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga Z2.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt det av ordföranden Leif Rönngren m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) gemensamt framställda yrkandet d v s att godkänna kontorets utlåtande som svar på skrivelsen till kommunstyrelsen, att ge kontoret i uppdrag att återkomma till nämnden med förslag till en informations-kampanj för att få stockholmarna att minska användningen av dubbdäck samt

att därutöver anföra följande:

Användningen av dubbdäck då gatorna inte är isbelagda är en av de största källorna till hälsofarliga partiklar i innerstadsluften. Användningen av dubbdäck när det inte är halka måste därför minskas. Kontoret bör därför snarast återkomma till nämnden med förslag till en informationskampanj för att få Stockholmarna att minska användningen av dubbdäck och istället börja använda dubbfria vinterdäck.

Reservation

Ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Anna Wersäll (m) och Ulf Fridebäck (fp) samt tjänstgörande ersättarna Helena Bonnier (m), Claes Fleming (fp) och Björn Nyström (kd) enligt det av ledamöterna Berthold Gustavsson m fl (m) och Ulf Fridebäck m fl (fp) samt tjänstgörande ersättaren Björn Nyström (kd) gemensamt framställda yrkandet.

§53 Samordnad kontroll av miljökvalitetsnormerna för utomhusluft. Remiss

Dnr 2004-007-02333

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret samt stadsbyggnadskontoret hade den 11 april 2005 avgivit gemensamt tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs - vad avser gatu- och fastighetsnämnden - enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden beslutar att som svar på remissen till kommunstyrelsen översända och åberopa kontorens utlåtande.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ordföranden Leif Rönngren m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga Å.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

enligt det av ordföranden Leif Rönngren m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) gemensamt framställda yrkandet d v s att i huvudsak godkänna kontorets utlåtande som svar på remissen, att ge kontoret i uppdrag att återkomma till nämnden med förslag på konkreta och snabba åtgärder för att minska halterna av partiklar på de gator där miljökvalitetsnormerna överskrids

samt att därutöver anföra följande:

Halterna av hälsofarliga partiklar på många av stadens gator är högre än tillåtet enligt de lagstadgade miljökvalitetsnormerna. Åtgärder måste därför snarast vidtas för att sänka partikelhalterna längs dessa gator. Kontoret ska därför skyndsamt återkomma till nämnden med förslag på konkreta och snabba åtgärder för att minska halterna av partiklar på de gator där miljökvalitetsnormerna överskrids.

Reservation

Ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Anna Wersäll (m) och Ulf Fridebäck (fp) samt tjänstgörande ersättarna Helena Bonnier (m), Claes Fleming (fp) och Björn Nyström (kd) enligt kontorets förslag.

§54 Införande av alkolås i stadens vagnpark. Motion av Ewa Samuelsson (kd), nr 2004:5

Dnr 2004-000-00930

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 6 april 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner redovisningen och överlämnar den som svar till kommunstyrelsen.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ledamöterna Berthold Gustavsson m fl (m) och Ulf Fridebäck m fl (fp) samt tjänstgörande ersättaren Björn Nyström (kd) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga Ä.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

enligt kontorets förslag d v s

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner redovisningen och överlämnar den som svar till kommunstyrelsen.

Reservation

Ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Anna Wersäll (m) och Ulf Fridebäck (fp) samt tjänstgörande ersättarna Helena Bonnier (m), Claes Fleming (fp) och Björn Nyström (kd) enligt det av ledamöterna Berthold Gustavsson m fl (m) och Ulf Fridebäck m fl (fp) samt tjänstgörande ersättaren Björn Nyström (kd) gemensamt framställda yrkandet.

§55 Gemensamt programsamråd för Stockholm och Solna avseende Norra Stations-, KI- och KS-området. Remiss av programförslag

Dnr 2005-512-00567

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 12 april 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande till stadsbyggnadsnämnden som svar på programremiss för Norra Stations-, KI- och KS-området, S-Dp 2000-00916-53.

Yrkanden

Ordföranden Leif Rönngren m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga Ö1.

Ledamöterna Berthold Gustavsson m fl (m) och Ulf Fridebäck m fl (fp) samt tjänstgörande ersättaren Björn Nyström (kd) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga Ö2.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt det av ordföranden Leif Rönngren m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) gemensamt framställda yrkandet d v s att i huvudsak godkänna kontorets utlåtande som svar på remissen, att i detta skede inte besluta om en spårväg eller tunnelbana ska byggas till området samt att därutöver anföra följande:

Det är avgörande att den nya stadsdelen försörjs med kollektivtrafik redan då de boende flyttar in.

Reservation

Ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Anna Wersäll (m) och Ulf Fridebäck (fp) samt tjänstgörande ersättarna Helena Bonnier (m), Claes Fleming (fp) och Björn Nyström (kd) enligt det av ledamöterna Berthold Gustavsson m fl (m) och Ulf Fridebäck m fl (fp) samt tjänstgörande ersättaren Björn Nyström (kd) gemensamt framställda yrkandet.

§56 Ändrad detaljplan för fastigheterna Gunnebo 10 och 11 i stadsdelen Solhem. Remiss och återremiss

Dnr 2005-512-00518

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 12 april 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande till stadsbyggnadsnämnden som svar på förslag till ändrad detaljplan inom fastigheterna Gunnebo 10 och 11 i stadsdelen Solhem, S-Dp 2004-04834-54.

 2. Nämnden godkänner redovisningen av återremissen.

 3. Nämnden förklarar beslutet omedelbart justerat.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§57 Markanvisning för bostäder inom fastigheten Akalla 4:1 vid Kista Gård till Bostaden Västra Götaland AB - Kista Science City

Dnr 2004-511-00204

Gatu- och fastighetskontoret hade den 12 april 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner till utlåtandet bilagt förslag till mark-­ anvisningsavtal mellan staden och Bostaden Västra Götaland AB om utbyggnad av bostäder inom fastigheten Akalla 4:1 vid Kista Gård.

Yrkanden

Ordföranden Leif Rönngren m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga AA1.

Ledamöterna Berthold Gustavsson m fl (m) och Ulf Fridebäck m fl (fp) samt tjänstgörande ersättaren Björn Nyström (kd) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga AA2.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt det av ordföranden Leif Rönngren m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) gemensamt framställda yrkandet d v s att godkänna det till utlåtandet bilagda förslaget till markanvisningsavtal, att ge kontoret i uppdrag att återkomma med förslag på kompensation för intrånget i grönmark samt att därutöver anföra följande:

Den föreslagna bebyggelsen berör grönmark. Kontoret bör därför återkomma med förslag för att kompensera exploateringen i närområdet, t.ex. genom att Järvafältet avsätts som reservat, eller genom åtgärder i BUS-programmet.

Det stora projetet i Kista Gård har inte kommit igång. Då Familjebostäder tidigare har samarbetat med Bostaden AB, och även denna gång är beredda att inleda sin del i projektet tillsammans med dem, så är denna markanvisning viktig för projektet i sin helhet samt för att få igång produktionen av Familjebostäders hyresrätter.

Reservation

Ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Anna Wersäll (m) och Ulf Fridebäck (fp) samt tjänstgörande ersättarna Helena Bonnier (m), Claes Fleming (fp) och Björn Nyström (kd) enligt det av ledamöterna Berthold Gustavsson m fl (m) och Ulf Fridebäck m fl (fp) samt tjänstgörande ersättaren Björn Nyström (kd) gemensamt framställda yrkandet.

Särskilt uttalande

Ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Anna Wersäll (m) och Ulf Fridebäck (fp) samt tjänstgörande ersättarna Helena Bonnier (m), Claes Fleming (fp) och Björn Nyström (kd) enligt bilaga AA3.

§58 Aktualitetsprövning av Översiktsplan 99 och inför arbetet med att ta fram en för staden gemensam framtidsbild ”Vision Stockholm 2030”. Remiss

Dnr 2005-512-00135

Bordlagt 5 april 2005 nr 5

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 14 mars 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden besvarar stadsbyggnadsnämndens remiss med kontorets utlåtande.

Yrkanden

Ordföranden Leif Rönngren m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga BB1.

Ledamöterna Berthold Gustavsson m fl (m) och Ulf Fridebäck m fl (fp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga BB2.

Tjänstgörande ersättaren Björn Nyström (kd) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga BB3.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

enligt det av ordföranden Leif Rönngren m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) gemensamt framställda yrkandet d v s att i huvudsak godkänna kontorets förslag till beslut samt att därutöver anföra följande:

Under arbetet med att ta fram Översiktsplan 99 hade miljön i början en framskjutande plats. Efter hand mattades dock miljöambitionerna på ett beklagligt sätt. Det är avgörande att man vid revideringen av Översiktsplan 99 och i arbetet med ”Vision Stockholm 2030” har en hållbar utveckling i fokus. Ett av stadens mål är att Stockholm ska bli en ekologiskt hållbar storstad, och detta måste tydligare avspeglas i dokumenten.

Reservationer

Ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Anna Wersäll (m) och Ulf Fridebäck (fp) samt tjänstgörande ersättarna Helena Bonnier (m) och Claes Fleming (fp) enligt det av ledamöterna Berthold Gustavsson m fl (m) och Ulf Fridebäck m fl (fp) gemensamt framställda yrkandet.

Tjänstgörande ersättaren Björn Nyström (kd) enligt det av honom framställda yrkandet.

§59 Cykelbanor på Gjörwellsgatan. Genomförandebeslut

Dnr 2005-322-01095

Bordlagt 5 april 2005 nr 12

Gatu- och fastighetskontoret hade den 19 januari 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden ger kontoret i uppdrag att anlägga cykelbanor samt att bygga om de obevakade övergångsställena.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§60 Cykelbanor och stombusshållplatser på Gamla Essinge Broväg. Genomförandebeslut

Dnr 2005-322-01096

Bordlagt 5 april 2005 nr 13

Gatu- och fastighetskontoret hade den 1 februari 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden ger kontoret i uppdrag att anlägga cykelbanor samt att bygga om busshållplatserna.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§61 Ändrad detaljplan för fastigheten Blekholmen 3 inom stadsdelen Norrmalm. Remiss

Dnr 2005-512-00252

Bordlagt 5 april 2005 nr 15

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 17 mars 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande till stadsbyggnadsnämnden som svar på förslag till ändrad detaljplan inom fastigheten Blekholmen 3 i stadsdelen Norrmalm, S-Dp 2001-16924-54.

 2. Nämnden justerar beslutet omedelbart.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§62 Översyn av Utemiljöprogrammet, Stockholm – en stad för alla.

Skrivelse från Roger Mogert (s)

Krav på basanpassning enligt beslut i kommunfullmäktige. Inriktningsbeslut

Dnr 2004-005-03338

Bordlagt 5 april 2005 nr 18

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 15 mars 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden beslutar att arbetet med en översyn av Utemiljöprogrammet, Stockholm – en stad för alla, och kravet på basanpassning samordnas och slås samman till ett program med stadens riktlinjer för tillgänglighet.

 2. Nämnden beslutar att arbetet med stadens riktlinjer för tillgänglighet utförs av Tillgänglighetsprojektet enligt utlåtandet.

 3. Nämnden godkänner utlåtandet som svar på skrivelse från Roger Mogert (s) 2004-10-01.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§63 Informationskampanj enligt beslut i kommunfullmäktige och pris för god tillgänglighet enligt skrivelse från Roger Mogert (s). Genomförandebeslut

Dnr 2005-000-00288

Bordlagt 5 april 2005 nr 19

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 15 mars 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden beslutar att Tillgänglighetsprojektet får i uppdrag att genomföra en informationskampanj enligt kommunfullmäktiges beslut 2003-11- 17 och kontorets utlåtande.

 2. Nämnden överlämnar förslaget om ett årligt pris för god tillgänglighet, enligt skrivelse från Roger Mogert 2005-01-25 och kontorets utlåtande, till kommunstyrelsen för beslut.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§64 Upprustning av Kaknäs skjutbanor och Fanjunkarbostaden. Genomförandebeslut

Dnr 2005-410-00721

Bordlagt 5 april 2005 nr 30

Gatu- och fastighetskontoret hade den 21 mars 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I ärendet förelåg även skrivelse från Atrium KB av den 21 april 2005. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden godkänner i utlåtandet redovisat förslag till upprustning av Kaknäs skjutbanor och uppdrar åt kontoret att genomföra beslutade arbeten.

 2. Nämnden godkänner i utlåtandet redovisat förslag till upplåtelse av ”Fanjunkarbostaden” och uppdrar åt kontoret att genomföra beslutet.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§65 Ändrad detaljplan för kvarteret Tanklocket m m i Rågsved. Remiss

Dnr 2005-512-00419

Bordlagt 5 april 2005 nr 31

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 14 februari 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande till stadsbyggnadsnämnden som svar på förslag till ändrad detaljplan inom kvarteret Tanklocket m m i Rågsved, S-Dp 2004-06275-54.

 2. Nämnden ger kontoret i uppdrag att teckna erforderliga avtal för genomförandet av exploateringen inklusive upplåtelse av marken.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§66 Markanvisning för bostäder inom fastigheterna Ulvsunda 1:3 och Ulvsunda 1:39 i Ulvsunda (Lillsjönäsvägen) till Seniorgården AB. Inriktningsbeslut

Dnr 2005-411-00155

Bordlagt 5 april 2005 nr 34

Gatu- och fastighetskontoret hade den 15 februari 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden anvisar mark för bostäder inom fastigheterna Ulvsunda 1:3 och Ulvsunda 1:39 till Seniorgården AB (inriktningsbeslut).

 2. Nämnden ger kontoret i uppdrag att träffa markanvisningsavtal enligt förslag i utlåtandet.

 3. Nämnden uppdrar åt kontoret att i samråd med berörda organ utarbeta förslag till gemensamt kompensationsprogram för detta projekt och LIDL-butik vid Lindstigen.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§67 Återförsäljning av kolonistugor inom Riksby koloniområde

Dnr 2005-414-01097

Bordlagt 5 april 2005 nr 35

Gatu- och fastighetskontoret samt Bromma stadsdelsförvaltning hade den 15 mars 2005 avgivit gemensamt tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs – vad avser gatu- och fastighetsnämnden - enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner det till kontorens utlåtande bilagda förslaget till försäljningsavtal.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§68 Markanvisning för bostäder i anslutning till kv Svanholmen (Vårbergs sjukhem) i Vårberg till AB Familjebostäder. Inriktningsbeslut

Dnr 2005-411-00715

Bordlagt 5 april 2005 nr 37

Gatu- och fastighetskontoret hade den 9 mars 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden godkänner markanvisning till AB Familjebostäder för bostäder i anslutning till kv Svan­holmen (Vårbergs sjukhem) i Vårberg.

 2. Nämnden ger kontoret i uppdrag att påbörja en programstudie (inriktningsbeslut).

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ordföranden Leif Rönngren m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) yrkade bifall till återremissförslag som redovisas i bilaga CC.

Yrkande om återremiss

Ordföranden Leif Rönngren (s) upptog först yrkandet av honom m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) att återremittera

ärendet. Vid propositioner på bifall respektive avslag till detta yrkande fann ordföranden att nämnden beslutat bifalla återremissyrkandet.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden hade sålunda beslutat att återremittera ärendet samt att därutöver anföra följande:

Nämnden anser inte att det finns underlag för att fatta beslut om markanvisning i detta läge och ber kontoret att snarast återkomma längre fram i programstudien.

§69 Beaktande av miljöarbete vid upphandling. Skrivelse från Per Bolund och Åsa Romson (båda mp)

Dnr 2005-600-00284

Bordlagt 5 april 2005 nr 38

Gatu- och fastighetskontoret hade den 1 mars 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande som svar på skrivelsen.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ordföranden Leif Rönngren m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga DD1.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

enligt det av ordföranden Leif Rönngren m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) gemensamt framställda yrkandet d v s att återremittera förslaget, att ge kontoret i uppdrag att återkomma med förslag på hur kontorets upphandling ytterligare kan förbättras ur miljösynpunkt samt att därutöver anföra följande:

Staden har satt som mål att Stockholm ska bli en ekologiskt hållbar storstad. För att detta mål ska kunna förverkligas måste stadens upphandling bli betydligt mer miljöanpassad och hårdare krav måste ställas på att entreprenörer som anlitas ambitiöst och konsekvent arbetar med att minska sin negativa miljöpåverkan. I EU-kommissionens nya handbok om grön upphandling ”Buying Green” finns ett stort antal exempel och råd om hur den offentliga upphandlingen kan miljöanpassas. Där konstateras t.ex. att det är möjligt att utesluta företag från upphandlingar om de blivit fällda för miljöbrott eller att ställa krav på hög energieffektivitet i arbetsmaskiner. Det är också möjligt att gynna entreprenörer som erbjuder sig att t.ex. använda förnybara drivmedel i arbetsmaskiner, bara det tydligt beskrivs hur detta kommer att belönas vid upphandlingsutvärderingen. Kontoret bör analysera olika sätt att ytterligare öka miljökraven vid upphandling av varor och tjänster och återkomma till nämnden med förslag.

Reservation

Ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Anna Wersäll (m) och Ulf Fridebäck (fp) samt tjänstgörande ersättarna Helena Bonnier (m), Claes Fleming (fp) och Björn Nyström (kd) enligt kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Anna Wersäll (m) och Ulf Fridebäck (fp) samt tjänstgörande ersättarna Helena Bonnier (m) och Claes Fleming (fp) enligt bilaga DD2.

§70 Landskapspark på Årstafältet - utbyggnader längs Ersta Gårdsväg. Genomförandebeslut

Dnr 2004-681-04019

Bordlagt 5 april 2005 nr 45

Gatu- och fastighetskontoret hade den 8 mars 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden fattar genomförandebeslut om utbyggnad av Årstafältets landskapspark, delen längs Ersta Gårdsväg till en bedömd kostnad av 12,6 mnkr.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§71 Skötsel av Järva friområde genom betesdrift och Hästa Gårds utveckling. Genomförandebeslut

Dnr 2002-511-03799

Bordlagt 5 april 2005 nr 47

Gatu- och fastighetskontoret samt stadsbyggnadskontoret hade den 1 februari 2005 avgivit gemensamt tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs - vad avser gatu- och fastighetsnämnden - enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden beslutar, trots att inriktningsprogrammet ej behandlats i nämnden, att arbetet med Hästa Gårds utveckling och landskapets hävd kan fortsätta.

 2. Nämnden beslutar om genomförande av utbyggnaden av Hästa Gård och genomförande av områdets hävd i enlighet med kontorets utlåtande.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§72 Markanvisning för bostäder inom del av fastigheten Årsta 1:1 (Årstalänken) i Årsta till AB Svenska Bostäder, HSB Bostad AB och AB Familjebostäder. Inriktningsbeslut

Dnr 2004-411-01177

Bordlagt 5 april 2005 nr 51

Gatu- och fastighetskontoret hade den 17 mars 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden anvisar mark för bostäder inom del av fastigheten Årsta 1:1, delområde 1, till AB Svenska Bostäder och ger kontoret i uppdrag att träffa markanvisningsavtal.

 2. Nämnden anvisar mark för bostäder inom fastigheten Årsta 1:1, delområde 2, till HSB Bostad AB och ger kontoret i uppdrag att träffa markanvisningsavtal.

 3. Nämnden anvisar mark för bostäder inom del av fastigheten Årsta 1:1, delområde 3, till AB Familjebostäder och ger kontoret i uppdrag att träffa markanvisningsavtal.

 4. Nämnden ger kontoret i uppdrag att genomföra en markanvisningstävling inom fastigheten Årsta 1:1, delområde 4, enligt förslag i utlåtandet och att träffa mark­- anvisningsavtal med den byggherre som vinner tävlingen.

 5. Nämnden ger kontoret i uppdrag att påbörja utredningsarbetet (inriktningsbeslut).

Yrkanden

Ordföranden Leif Rönngren m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga EE1.

Ledamöterna Berthold Gustavsson m fl (m) och Ulf Fridebäck m fl (fp) samt tjänstgörande ersättaren Björn Nyström (kd) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga EE2.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt det av ordföranden Leif Rönngren m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) gemensamt framställda yrkandet d v s att i huvudsak godkänna kontorets förslag till beslut samt att därutöver anföra följande:

Öppningar mellan bebyggelsen på Årstastråket bör beaktas så att en bred och inbjudande entré till Årstafältet kan skapas i nivå med Valla torg. Parkering bör ske i garage under husen och inte som ytparkering. Hänsyn till grönstråket vid Årstafältets nordvästra hörn måste tas vid planläggandet av skola och förskola i området.

Reservation

Ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Anna Wersäll (m) och Ulf Fridebäck (fp) samt tjänstgörande ersättarna Helena Bonnier (m), Claes Fleming (fp) och Björn Nyström (kd) enligt det av ledamöterna Berthold Gustavsson m fl (m) och Ulf Fridebäck m fl (fp) samt tjänstgörande ersättaren Björn Nyström (kd) gemensamt framställda yrkandet.

§73 Cykelstråk mellan Alviksbron och Alviksplan. Genomförandebeslut

Dnr 2003-322-03462

Bordlagt 5 april 2005 nr 52

Gatu- och fastighetskontoret hade den 11 mars 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden fattar genomförandebeslut om ett motriktat cykelfält och breddning av Runda Vägen.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§74 Markupplåtelsepolicy för djurcirkusar. Skrivelse från Ann-Marie Strömberg (v)

Dnr 2004-420-04056

Bordlagt 5 april 2005 nr 57

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 8 mars 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande som svar på skrivelse från Ann-Marie Strömberg (v) samt skrivelse från Förbundet Djurens Rätt om förslag att förbjuda upplåtelse av mark till djurcirkusar.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ordföranden Leif Rönngren m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga FF1.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

enligt det av ordföranden Leif Rönngren m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) gemensamt framställda yrkandet d v s att godkänna kontorets svar på skrivelsen, att uppdra åt kontoret att utforma förslag till markupplåtelsepolicy för djurcirkusar för Stockholms stad samt att anföra följande:

I cirkusvärlden är brott mot djurskyddslagen ett vida utbrett problem. Många gånger bygger djurnummer på cirkus på att få djuren att göra saker som de normalt inte gör. Vidare uppfyller ofta varken djurstallar eller djurtransporter krav på god djurhållning.

Staden har möjlighet att genom sin markupplåtelse begränsa upplåtelse av mark till djurcirkusar till de cirkusar som har en god djurhållning. Genom uppstramade villkor för markupplåtelse till djurcirkusar och förstärkta krav på inspektioner kan cirkusdjurens levnadsvillkor förbättras.

Till exempel

· Godkänd inspektionsrapport från den länsstyrelse som inbesiktigat cirkusen

· Djurcirkusar skall informera miljö- och hälsoskyddsförvaltningens djurskyddsinspektörer samt vilka andra kommuner som ska besökas i god tid innan ankomst.

· Om det finns anmärkningar som tyder på systematiska missförhållanden som inte har åtgärdats från tidigare inspektioner skall inte tillstånd för markupplåtelse ges. Denna omständighet skall klargöras vid avtal om markupplåtelse.

· Djurcirkusen måste inspekteras och godkännas av miljö- och hälsoskyddsförvaltningens djurskyddsinspektörer innan den får starta förevisning.

· Intyg på att djuren har införseltillstånd till Sverige/EU

Reservation

Ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Anna Wersäll (m) och Ulf Fridebäck (fp) samt tjänstgörande ersättarna Helena Bonnier (m), Claes Fleming (fp) och Björn Nyström (kd) enligt kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Ordföranden Leif Rönngren (s), ledamöterna Karin Hanqvist (s), Karin Wanngård (s), Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) samt tjänstgörande ersättarna Jimmy Lindgren (s) och Johanna Nilsson (s) enligt bilaga FF2.

§75 Begäran om ändring av detaljplan för kv Lunarian m m i Hässelby Villastad, Pl 6205 A, och protest mot vägbygget Näckrosbrinken samt ny exploatering. Skrivelse från Nätverket Rädda Badberget

Dnr 2005-511-00530

Bordlagt 5 april 2005 nr 58

Gatu- och fastighetskontoret hade den 11 mars 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I ärendet förelåg även skrivelser från Ulf Grabb och Eva-Mia Westergren den 23 februari 2005, Michael Buczek den 23 februari 2005, Rickard Berthold den 4 mars 2005, Annika Lundgren den 11 mars 2005, Elinor Skogsfors den 11 mars 2005, Lena Skogholm den 12 mars 2005, signaturen Skip den 7 mars 2005, Johnas Liljegren den 4 mars 2005, Liselotte Isacsson den 3 mars 2005, Beatrice Sablone Fransson den 3 mars 2005 och Eva-Mia Westergren den 4 april 2005. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner kontorets utlåtande som svar på Nätverkets skrivelse samt ger kontoret i uppdrag att återkomma till nämnden i samband med genomförandebeslut.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§76 Ändrad detaljplan för områden vid Gustav III:s väg – delar av fastigheterna Ulvsunda 1:1 och Åkeshov 1:1 i stadsdelarna Åkeslund och Olovslund. Remiss av programförslag

Dnr 2005-512-00381

Bordlagt 5 april 2005 nr 59

Gatu- och fastighetskontoret hade den 10 mars 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I ärendet förelåg även skrivelse från Olovslunds Trädgårdsstadsförening den 29 mars 2005. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande till stadsbyggnadsnämnden som svar på programremiss för ändrad detaljplan inom delar av fastigheterna Ulvsunda 1:1 och Åkeshov 1:1 i stadsdelarna Åkeslund och Olovslund, Dp 2004-0262-54.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt sist under sammanträdet och efter ajournering att bordlägga ärendet.

§77 Sport utility vehicles ”SUV” eller stadsjeepar. Skrivelse från Ann-Marie Strömberg (v)

Dnr 2005-330-00280

Bordlagt 5 april 2005 nr 69

Gatu- och fastighetskontoret hade den 28 februari 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande som svar på skrivelsen.

Yrkanden

Ordföranden Leif Rönngren m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga GG1.

Ledamöterna Berthold Gustavsson m fl (m) och Ulf Fridebäck m fl (fp) samt tjänstgörande ersättaren Björn Nyström (kd) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga GG2.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt det av ordföranden Leif Rönngren m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) gemensamt framställda yrkandet d v s att uppdra åt kontoret att utforma en definition på ”SUV” (stadsjeepar), att uppdra åt kontoret att återkomma med förslag till begränsningar när det gäller stadsjeepar samt att därutöver anföra följande:

”SUV” stadsjeepar är inte gjorda för stadstrafik och dess användande bör därför begränsas.

Stadsjeepar

· släpper ut flera gånger mer koldioxid än vanliga bilar

· har högre markfrigång och höjd och är därför farliga för andra trafikanter

· tar mera utrymme än vanliga bilar och ökar därmed trängseln både i trafiken och vid parkering

I andra delar av världen, i Kalifornien, i Rom, i Paris och i London har restriktioner beträffande framförande av stadsjeepar genomförts eller övervägs att genomföras. Stockholm skall inte vara sämre i detta avseende.

Kontoret får i uppdrag att ta fram en definition av stadsjeepar och återkomma med förslag till hur stadsjeeparnas framfart i Stockholm kan begränsas.

Reservation

Ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Anna Wersäll (m) och Ulf Fridebäck (fp) samt tjänstgörande ersättarna Helena Bonnier (m), Claes Fleming (fp) och Björn Nyström (kd) enligt det av ledamöterna Berthold Gustavsson m fl (m) och Ulf Fridebäck m fl (fp) samt tjänstgörande ersättaren Björn Nyström (kd) gemensamt framställda yrkandet.

§78 Behovet av parkeringsplatser i äldre ytterstaden. Skrivelse från Ann-Marie Strömberg (v)

Dnr 2004-340-03579

Bordlagt 5 april 2005 nr 73

Gatu- och fastighetskontoret hade den 14 mars 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner lämnad redogörelse.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§79 Klassificeringen av miljöbilar. Fråga av Björn Nyström (kd)

Dnr 2004-007-01817

Bordlagt 8 mars 2005 nr 37 och 5 april 2005 nr 81

Gatu- och fastighetskontoret hade den 14 februari 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner lämnad redogörelse.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Anna Wersäll (m) och Ulf Fridebäck (fp) samt tjänstgörande ersättarna Helena Bonnier (m), Claes Fleming (fp) och Björn Nyström (kd) enligt bilaga HH.

§80 Biogasfärjor, sjöbussar. Inriktningsbeslut

Dnr 2004-335-02311

Bordlagt 5 april 2005 nr 83

Gatu- och fastighetskontoret hade den 30 mars 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner redovisningen och uppdrar åt kontoret att förbereda upphandling av fyra biogasfärjor, bryggor m m.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ledamöterna Berthold Gustavsson m fl (m) och Ulf Fridebäck m fl (fp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga II1.

Tjänstgörande ersättaren Björn Nyström (kd) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga II2.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

enligt kontorets förslag d v s

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner redovisningen och uppdrar åt kontoret att förbereda upphandling av fyra biogasfärjor, bryggor m m.

Reservationer

Ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Anna Wersäll (m) och Ulf Fridebäck (fp) samt tjänstgörande ersättarna Helena Bonnier (m) och Claes Fleming (fp) enligt det av ledamöterna Berthold Gustavsson m fl (m) och Ulf Fridebäck m fl (fp) gemensamt framställda yrkandet.

Tjänstgörande ersättaren Björn Nyström (kd) enligt det av honom framställda yrkandet.

§81 GFK – var god dröj! Skrivelse från Petter Lindfors (m) angående

GFK Forums svarstider

Dnr 2005-000-01186

Gatu- och fastighetskontoret hade den 18 april 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden besvarar skrivelsen med kontorets utlåtande.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.