Din position: Hem > Stockholms stad > Trafiknämnden > Sammanträde 2020-04-23

Sammanträde 2020-04-23

Datum
Klockan
16:00
Plats
Stora kollegiesalen, Stadshuset

1 Val av justerare och tid för justering

2 Frågor för beredning och information från kontoret

ANMÄLNINGSÄRENDEN

3 Anmälan av inkomna skrivelser till trafiknämnden

4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom trafikkontoret

5 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

6 Anmälan av ekonomisk uppföljning månad 03 2020

INRIKTNINGSBESLUT, GENOMFÖRANDEBESLUT OCH SLUTREDOVISNINGAR

7 Vasabrons konstruktioner. Reviderat utredningsbeslut (Inf)

8 Ny planskild korsning för Roslagsbanan vid Frescati. Inriktningsbeslut (Tp)

9 Byte av styrenheter i belysningscentraler. Genomförandebeslut (Inf)

10 Energibesparande armaturbyte 2020. Genomförandebeslut (Inf)

12 Gång- och cykelåtgärder på Lidingövägen. Slutredovisning (Inf)

13 Gångstråk Norrtullsgatan vid Karlbergsvägen. Slutredovisning (Inf)

14 Gångåtgärder längs Norra Hammarbyhamnen. Slutredovisning (Inf)

15 Trafikstyrsystem Nordsydaxeln. Slutredovisning (Inf)

16 Framkomlighetsåtgärder för stombusslinjerna 178 och 179. Slutredovisning (Inf)

17 Trafikförbättrande åtgärder 2019. Slutredovisning (Inf)

19 Sopsugsanläggning på Djurgården. Motion från Emilia Bjuggren (S) och Jan Valeskog (S). Svar på remiss från kommunstyrelsen (Tp)

20 Tydliggöra markeringar på trottoarer för parkering. Motion från Peter Wallmark (SD). Svar på remiss från kommunstyrelsen (Ti)

21 Ökad tillgänglighet i staden. Motion från Alexandra Mattson Åkerström och Sara Stenudd (båda V). Svar på remiss från kommunstyrelsen (Tp)

22 Trafikförändringar i SL-trafiken och Waxholmsbolagets trafik 2020/2021. Svar på remiss från kommunstyrelsen (Tp)

23 Översyn av regelverket för Foodtrucks. Svar på uppdrag från kommunfullmäktige (Ti)

24 Utvärdering av möjligheten att minska utsläppen från transportsektorn genom att koppla upp trafiksignaler till fiberinfrastrukturen. Svar på skrivelse från Åsa Odin Ekman m.fl. (S) (Tp)

25 Trafikutvecklingen i Stockholm 2019. Lägesrapport (Tp)

26 Årstafältet i stadsdelen Enskede-Årsta-Vantör. Flytt av förvaltningsansvar (Stm)

27 Lokala ordningsföreskrifter. Ändring och förtydligande med anledning av beslut från Länsstyrelsen (Ti)

28 Solcellskomprimerande skräpkorgar. Upphandling (Stm)

29 Årsavtal för mindre gatuarbeten inom ytterstaden 2021. Upphandling (Inf)

30 Ramavtal för trafikmätningar. Upphandling (Tp)

31 Ramavtal för insiktsutbildning till Stockholms stad. Upphandling (Tp)

32 Årsavtal avseende barmarksrenhållning och vinterväghållning för avtalsområde Farsta/Skarpnäck. Upphandling (Stm)

33 Årsavtal avseende julgranar. Upphandling (Stm)

Tilläggsärenden

34 Tillfälligt ändrade rutiner för parkeringsanmärkningar. Anmälan av ordförandebeslut

35 Ändrad parkeringsavgift för motorcykel och moped klass 1. Anmälan av ordförandebeslut och hemställan till kommunfullmäktige

36 Hemställan om tillfällig paus och delegation för trängselskatt i Stockholm med anledning av samhällets åtgärder för att förhindra smittspridning av Covid-19. Anmälan av ordförandebeslut

§1 Val av justerare och tid för justering

§2 Frågor för beredning och information från kontoret

§3 Anmälan av inkomna skrivelser till trafiknämnden

§5 Anmälan av protokoll från rådet för

§6 Anmälan av ekonomisk uppföljning månad 03 2020

§7 Vasabrons konstruktioner. Reviderat utredningsbeslut

§8 Ny planskild korsning för Roslagsbanan vid Frescati. Inriktningsbeslut

§9 Byte av styrenheter i belysningscentraler. Genomförandebeslut

§10 Energibesparande armaturbyte 2020. Genomförandebeslut

§12 Gång- och cykelåtgärder på Lidingövägen. Slutredovisning

§13 Gångstråk Norrtullsgatan vid Karlbergsvägen. Slutredovisning

§14 Gångåtgärder längs Norra Hammarbyhamnen. Slutredovisning

§15 Trafikstyrsystem Nordsydaxeln. Slutredovisning

§16 Framkomlighetsåtgärder för stombusslinjerna 178 och 179. Slutredovisning

§17 Trafikförbättrande åtgärder 2019. Slutredovisning

§19 Sopsugsanläggning på Djurgården. Motion från Emilia Bjuggren (S) och Jan Valeskog (S). Svar på remiss från kommunstyrelsen

§20 Tydliggöra markeringar på trottoarer för parkering. Motion från Peter Wallmark (SD). Svar på remiss från kommunstyrelsen

§21 Ökad tillgänglighet i staden. Motion från Alexandra Mattsson Åkerström och Sara Stenudd (båda V). Svar på remiss från kommunstyrelsen

§22 Trafikförändringar i SL-trafiken och Waxholmsbolagets trafik 2020/2021. Svar på remiss från kommunstyrelsen

§23 Översyn av regelverket för Foodtrucks. Svar på uppdrag från kommunfullmäktige

§24 Utvärdering av möjligheten att minska utsläppen från transportsektorn genom att koppla upp trafiksignaler till fiberinfrastrukturen. Svar på skrivelse från Åsa Odin Ekman m.fl. (S)

§25 Trafikutvecklingen i Stockholm 2019. Lägesrapport

§26 Årstafältet i stadsdelen Enskede-Årsta-Vantör. Flytt av förvaltningsansvar

§27 Lokala ordningsföreskrifter. Ändring och förtydligande med anledning av beslut från Länsstyrelsen

§28 Solcellskomprimerande skräpkorgar. Upphandling

§29 Årsavtal för mindre gatuarbeten inom ytterstaden 2021. Upphandling

§30 Ramavtal för trafikmätningar. Upphandling

§31 Ramavtal för insiktsutbildning till Stockholms stad. Upphandling

§32 Årsavtal avseende barmarksrenhållning och vinterväghållning för avtalsområde Farsta/Skarpnäck. Upphandling

§33 Årsavtal avseende julgranar. Upphandling

§34 Tillfälligt ändrade rutiner för parkeringsanmärkningar. Anmälan av ordförandebeslut

§35 Ändrad parkeringsavgift för motorcykel och moped klass 1. Anmälan av ordförandebeslut och hemställan till kommunfullmäktige

§36 Hemställan om tillfällig paus och delegation för trängselskatt i Stockholm med anledning av samhällets insatser för att förhindra smittspridning av Covid-19. Anmälan av ordförandebeslut