Din position: Hem > Stockholms stad > Trafik- och renhållningsnämnden > Sammanträde 2010-02-08

Sammanträde 2010-02-08

Datum
Klockan
17:00
Plats
Welcome Hotel, konferensanläggning i Järfälla

1 Val av justerare och tid för justering

2 Frågor för beredning och eventuell information från kontoret

3 Anmälan av inkomna skrivelser till nämnden

4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom trafikkontoret

5 Anmälan av minnesanteckningar från handikapprådens presidiemöte 1 oktober 2009 (S)

8 Tillgänglighetsprojektet efter 2010. Svar på uppdrag från kommunfullmäktige (Tp)

9 Åtgärder för att underlätta trafikflöden på Östermalm. Permanent trafikföring. Svar på återremiss från nämnden den 19 oktober 2009 (Tp)

10 Utbyggnad av tunnelbanan i Stockholmsregionen. Motion (2009:31). Svar på remiss (Tp + Expl + Sbk) *

11 Riktlinjer i handboken Stockholm - en stad för alla. Skrivelse till kommunstyrelsen. Svar på remiss (Tp)

12 Förstudie av Tvärbana Norr, Kistagrenen. Svar på remiss (Tp)

13 Värtapiren. Genomförandebeslut. Valpararaiso och Södra Värtan. Inriktningsbeslut. Svar på remiss (Tp) *

14 Förslag till nytt planeringssystem för transportsystemet. Anmälan av svar på remiss (Tp)

15 Samråd. Förstudie E4/E18, Kungens Kurva Skärholmen. Svar på remiss (Tp+Sbk+Expl)

16 Gemensam samverkanscentral. Upphandlingsbeslut (Tp + Fsk) Bilaga 2 - Sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) 19 kap 3 §

17 Fortsatt arbete med upphandlingsstrategier på trafikkontoret (Anl)

18 Stadens upphandlingsverksamhet. Yttrande över revisionsrapport (Anl)

20 Ändring av Lokala ordningsföreskrifter för torghandeln i Stockholms kommun (T + Fsk)

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)
Bilagor
20 bilaga 1.pdf (201 kb) Akalla 2009_01.pdf (390 kb) Blackebergs centrum 2009_02.pdf (192 kb) Bredängscentrum.2009_3.pdf (331 kb) Brommaplan 2009_04.pdf (476 kb) Dalens allé 2009_05.pdf (173 kb) Farsta Torg 2009_06.pdf (239 kb) Fridhemsplan.2009_7.pdf (311 kb) Fruängsplan 2009_08.pdf (918 kb) Gullmarsplan 2009_09.pdf (419 kb) Hornstull-Långholmsgatan.2009_10.pdf (174 kb) Husby (torget vid Husby träff i Husby centrum) 2009_11.pdf (410 kb) Husby (Tunnelbanans södra uppgång) 2009_12.pdf (426 kb) Hässelby Torg 2009_13.pdf (1 389 kb) Högdalsgången 2009_14.pdf (182 kb) Högdalsplan 2009_15.pdf (1 033 kb) Hökarängsplan 2009_16.pdf (158 kb) Hötorget.2009_17.pdf (153 kb) Jungfrugatan.2009_18.pdf (206 kb) KarlaplanFältöversten.2009_19.pdf (223 kb) Kista Torg 2009_20.pdf (161 kb) Kungsholmstorg.2009_21.pdf (316 kb) Kärrtorpsplan.2009_22.pdf (240 kb) Lagaplan.2009_23.pdf (154 kb) Liljeholmstorget 2009_24.pdf (308 kb) Lumatorget.2009_25.pdf (162 kb) Mariatorget.2009_26.pdf (312 kb) Medborgarplatsen.2009_27.pdf (204 kb) Mälartorget.2009_28.pdf (172 kb) Norrmalmstorg.2009_29.pdf (163 kb) Nytorget.2009_30.pdf (748 kb) Rinkeby Torg 2009_31.pdf (410 kb) Ropstensmotet.2009_32.pdf (536 kb) Ryssgården.2009_33.pdf (340 kb) Rörstrandsgatan-Birkagatan.2009_34.pdf (156 kb) Sjövikstorget 2009_35.pdf (329 kb) Skärholmstorget.2009_36.pdf (297 kb) Spelbomskanstorg.2009_37.pdf (168 kb) Spångacentrum.2009_38.pdf (165 kb) StEriksplan.2009_39.pdf (316 kb) Stig Trenters Torg Farsta Strand 2009_40.pdf (240 kb) Telefonplan 2009_41.pdf (969 kb) Tenstagången.2009_42.pdf (306 kb) Tjärhovsplan.2009_43.pdf (313 kb) Vintertullstorget.2009_44.pdf (156 kb) Vällingbyplan 2009_45.pdf (845 kb) Västertorps torg 2009_46.pdf (379 kb) Årsta Torg 2009_47.pdf (319 kb) ÄlvsjöStationsplan.2009_48.pdf (320 kb) Östermalmstorg.2009_49.pdf (212 kb)

22 Anmälan av överklagande av miljöprövningsdelegationens beslut om tillstånd för återvinningsverksamhet vid Lövsta samt förslag till fortsatt inriktning på arbetet (Stm) *

23 Krafttag mot hundrelaterade problem i Stockholm. Motion (2009:7). Svar på remiss (Stm)

24 Ekoism framför egoism - källsortera nu! Motion (2009:37). Svar på remiss (A)

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (138 kb)

§1 Val av justerare och tid för justering

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden utser vice ordföranden Jan Valeskog (S) att tillsammans med ordföranden Ulla Hamilton (M) justera dagens protokoll.

Justering sker den 22 februari 2010.

§2 Frågor för beredning och information från kontoret

Skrivelser för beredning

Anmälan görs av inkomna skrivelser till trafik- och renhållningsnämnden enligt följande:

 1. Svarthämtning av hushållsavfall, från Ulla Hamilton m fl (M), Inge-Britt Lundin (FP), Anders Broberg (KD) och Mats Lindqvist (MP)

 2. Snöhantering, från Ulla Hamilton m fl (M), Inge-Britt Lundin (FP), Anders Broberg (KD), Jan Valsekog m fl (S), Mats Lindqvist (MP) och Kajsa Stenfelt (V)

 3. Världsmiljödagen 5:e juni, från Mats Lindqvist och Hampus Rubaszkin båda (MP), Jan Valeskog (S) och Kajsa Stenfelt (V)

 4. Sammanhängande cykelbana mellan Södermalm och Älvsjö, från Mats Lindqvist och Hampus Rubaszkin båda (MP), Jan Valeskog (S) och Kajsa Stenfelt (V)

 5. Forum för levande historia, från Mats Lindqvist och Hampus Rubaszkin båda (MP) och Kajsa Stenfelt (V)

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar att överlämna skrivelserna till trafikkontoret för beredning.

Information om dispenser på Hornsgatan

Louise Bill och Staffan Forsell informerar om läget avseende dispenser på Hornsgatan i samband med införandet av dubbdäcksförbud

Information om trafiksäkerheten kring Spårväg City

Staffan Forsell och Lars Jolérus informerar om trafiksäkerheten kring Spårväg City samt hur arbetet går rent praktiskt.

Trafik- och renhållningsnämnden tackar för informationen.

§3 Anmälan av inkomna skrivelser till nämnden

Beslut

1 Trafik- och renhållningsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

Ärendets handlingar

Inkomna skrivelser, protokollsutdrag m m till trafik- och renhållningsnämnden vilka förtecknats i promemoria av den 1 februari 2010, och vad gäller senare inkomna skrivelser m m i promemoria av den 8 februari 2010.

§4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom trafikkontoret

Dnr T2010-010-00144

Beslut

1 Trafik- och renhållningsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

Ärendets handling

Trafikkontorets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 21 januari 2010.

§5 Anmälan av minnesanteckningar från handikapprådens presidiemöte

Beslut

1 Trafik- och renhållningsnämnden lägger minnesanteckningarna till handlingarna.

Ärendets handling

Minnesanteckningar från handikapprådens presidiemöte 1 oktober 2009.

§6 Årsredovisning 2009

Dnr T2009-120-03942

Protokollsutdrag

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar enligt kontorets förslag:

 1. Trafik- och renhållningsnämnden godkänner årsredovisning för år 2009.

 2. Nämnden hemställer hos kommunfullmäktige att renhållningsverksamhetens överskott om 9,8 mnkr överförs till central avsättningför balansering av över- respektive underskott.

 3. Nämnden hemställer hos kommunstyrelsen om ombudgetering av 29,2 mnkr för oförbrukade investeringsmedel avseende Sätra ÅVS och 4,8 mnkr för inpasseringssystem, totalt 34,0 mnkr inom renhållningsverksamheten.

 4. Nämnden förklarar beslutet omedelbart justerat.

Ärendets handling

Trafikkontorets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 18 januari 2010.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av vice ordföranden Jan Valeskog m fl (S), Mats Lindqvist (MP) och Kajsa Stenfelt (V) enligt följande:

På många områden har förvaltningen genomfört ett bra arbete och väl följt många av de mål som kommunfullmäktige satt upp. På ett antal områden har privatiseringar och låga politiska ambitioner från majoriteten medfört att projekt skjutits upp eller fått låg kvalitet. Exempelvis är andelen rätt parkerade bilar bara drygt 60 % i Stockholm, en över tiden räknat mycket låg siffra. Andra förestående privatiseringar riskerar på motsvarande sätt fördyra och i värsta fall försämra kvaliteten inom förvaltningens verksamhet. Mängden biologiskt avfall som insamlas är mycket låg. Projekt som bullerplank på Nynäsvägen och upprustning av Södertörnsleden skjuts upp. Arbetet med att skydda fornminnen nedprioriteras när den sk Fornminnesgruppen avskaffas, mm. Vi är säkra på att Årsredovisningen 2011 kommer att bli en trevligare läsning, med en ny majoritet efter nästa val.

§7 Enheternas verksamhetsplaner 2010

Dnr T2010-110-03063

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar enligt kontorets förslag:

1 Trafik- och renhållningsnämnden godkänner enheternas verksamhetsplaner 2010.

Ärendets handling

Trafikkontorets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 18 januari 2010.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Ulla Hamilton m fl (M) och Inge-Britt Lundin (FP) ställer sig bakom kontorets förslag. (se beslutet)

2) Vice ordföranden Jan Valeskog m fl (S), Mats Lindqvist (MP) och Kajsa Stenfelt (V) föreslår följande:

1 Kontorets förslag till beslut godkänns i huvudsak.

2 Därutöver anförs följande:

Det mesta i enheternas planer stöder vi och tycker är väl prioriterade uppgifter.

På några punkter bör prioriteringen ändras. Vi anser att insamlingsmålet för biologiskt avfall bör vara högre och dessutom specificeras i procent, inte i absoluta tal. Genom ett procenttal framgår bättre vilka volymer som finns tillgängliga hos enskilda hushåll respektive storhushåll.

Vi anser att Söderledstunneln bör renoveras även under 2010. Nu riskerar det bli stort kaos året 2011 när en relativt stor andel av byggnationen måste genomföras, alternativt även år 2012 när andra projekt i närheten medför att kaos uppstår, om inte det blir möjligt att genomföra hela ombyggnationen 2011.
Bästa lösningen är att dela upp resterande del av projektet 2010 och 2011.

Vi anser att målsättningen för andel rätt parkerade bilar är för lågt. Den bör nu när samtliga p-vakter är anställda kunna uppnå 80 %. Vi anser också att förvaltningen bör kunna ordna att fler ungdomar får sommarjobb.

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) ställer de framlagda förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt kontorets förslag.

Reservation

Vice ordföranden Jan Valeskog m fl (S), Mats Lindqvist (MP) och Kajsa Stenfelt (V) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt gemensamma förslag.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av vice ordföranden Jan Valeskog m fl (S), Mats Lindqvist (MP) och Kajsa Stenfelt (V) enligt följande:

Ungefär så som vi förväntade oss, så visar de pågående problemen med snöröjningen, att trafikkontoret nu är för underbemannat för att kunna sköta sitt uppdrag. Uppföljningen av att och hur de upphandlade entreprenörerna sköter sitt snöröjningsuppdrag är undermålig, vilket leder till extremt olika röjningsgrader av olika gator och stadsdelar sinsemellan. Vilket drabbar äldre, funktionshindrade, varutransporter, kollektivtrafik osv. Det utlovade effektivare användandet av snöröjningsresurserna, som den extremcentraliserade gatuskötseln skulle leda till, har havererat totalt, på grund av bristen på resurser till okulärbesiktning på plats av snöröjningens resultat. Vi vill framhålla att detta inte beror på kontorets anställda, som vi vet gör vad de kan för att försöka rädda situationen. Detta beror helt på den anorektiska och centralistiska organisation, som Trafikkontoret numera har fått.

Den pågående vinterns snömängder är på inga sätt extrem för stockholmsförhållanden.

De kommer rimligtvis även i framtiden att återkomma med ojämna mellanrum.

Om någon tror att de pågående klimatförändringarna i förlängningen ska leda till att snöfall inte längre i någon nämnvärd grad ska behöva räknas in i de uppgifter som ett Trafikkontor ska klara, så behövs här ett rejält omtänk. Trafikkontoret måste därför ha en organisation som kan vara flexibel nog att klara även vintrar som den nu pågående.

Allt annat är misskötsel med skattebetalarnas pengar.

§8 Tillgänglighetsprojektet efter 2010. Svar på uppdrag från kommunfullmäktige

Dnr T2010-000-00289

Protokollsutdrag

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar enligt kontorets förslag:

1 Trafik- och renhållningsnämnden beslutar att stadens tillgänglighetsarbete fortsätter efter 2010 enligt de riktlinjer som anges i kontorets utlåtande.

Ärendets handling

Trafikkontorets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 25 januari 2010.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

§9 Åtgärder för att underlätta trafikflöden på Östermalm. Permanent trafikföring. Svar på återremiss från nämnden den 19 oktober 2009

Dnr T2009-330-02931

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar enligt kontorets förslag:

1 Trafik- och renhållningsnämnden ger kontoret i uppdrag att permanenta de åtgärder som på försök vidtagits för att underlätta trafikflöden på Östermalm.

Ärendets handling

Trafikkontorets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 7 januari 2010.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Ulla Hamilton m fl (M) och Inge-Britt Lundin (FP) ställer sig bakom kontorets förslag. (se beslutet)

2) Vice ordföranden Jan Valeskog m fl (S), Mats Lindqvist (MP) och Kajsa Stenfelt (V) föreslår följande:

1 Kontoret får i uppdrag att i det fortsatta arbetet med trafikflödena på Östermalm arbeta utifrån de synpunkter och förslag som lagts av Östermalms stadsdelsförvaltning.

2 Nämnden anser att trafiksäkerheten som en följd av de förändringar som nu genomförts noggrant måste följas upp genom återkommande kontroller och mätningar vid oregelbundna tidsintervall. Därutöver anförs följande:

I motsats till vad den nuvarande borgerliga majoriteten, vars fallenhet för centralstyre nu är allmänt känd, så anser vi att det är avgörande för beslut om sådana här åtgärder, att ta hänsyn till vad lokala boende och verksamma tycker och behöver. Lokalt inflytande och lokal demokrati är väsentliga hörnstenar i arbetet med fungerande trafikmiljöer, för att sådana ska accepteras och respekteras av ett flertal medborgare. Ärendet i sig visar tydligt hur långt avståndet nu har blivit mellan Trafikkontoret och de lokala förvaltningarna, i det här fallet Östermalm. Vi vill därför se en ändring i förhållningssättet till lokala önskemål och kunskaper och att man samverkar mellan centrala och lokala förvaltningar INNAN sådana här åtgärder genomförs.

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) ställer de framlagda förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt kontorets förslag.

Reservation

Vice ordföranden Jan Valeskog m fl (S), Mats Lindqvist (MP) och Kajsa Stenfelt (V) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt gemensamma förslag.

§10 Utbyggnad av tunnelbanan i Stockholmsregionen. Motion (2009:31). Svar på remiss

Dnr T2009-330-03036

Protokollsutdrag

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar enligt kontorens gemensamma förslag:

 1. Trafik- och renhållningsnämnden överlämnar och åberopar kontorens gemensamma utlåtande som svar på remissen från kommunstyrelsen.

 2. Nämnden förklarar beslutet omedelbart justerat.

Ärendets handling

Trafikkontorets, exploateringskontorets och stadsbyggnadskontorets gemensamma tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 17 januari 2010.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Ulla Hamilton m fl (M), Inge-Britt Lundin (FP), Mats Lindqvist (MP) och Kajsa Stenfelt (V) ställer sig bakom kontorets förslag. (se beslutet)

2) Vice ordföranden Jan Valeskog m fl (S) föreslår följande:

 1. Kontorets yttrande godkänns i huvudsak.

 2. Därutöver anförs följande:

Precis som förvaltningen skriver är det kapacitetsfrågorna som skall avgöra vilket trafikslag som skall väljas, inte nostalgi, eventuella fobier att åka kollektivt under jord eller andra mer känslomässiga skäl. Inte heller önskan att få spårvagnar som fysiska hinder för att minska framkomligheten för övrig trafik, är relevanta motiv enligt vår uppfattning.

Mot bakgrund av att länet blir ca 500000 fler invånare till år 2030 är det uppseendeväckande att både trafiklandstingsrådet och finansborgarrådet i bl.a ABC principiellt tagit avstånd mot en framtida tunnelbaneutbyggnad. Den sistnämnde har dock efter påtryckningar från näringslivet och i kommunfullmäktige tagit avstånd från sitt uttalande, vilket tyvärr inte trafiklandstingsrådet gjort som därför ihärdigt bland annat arbetar för att mot bättre vetande ordna en spårvagnslösning till Norra stationsområdet istället för tunnelbana. Detta fastän en spårvagnslösning blir en sjättedel av tunnelbantågskapaciteten och ger tre/fyra gånger längre transporttid.

Det är viktigt att Stockholm precis som Solna och Nacka kommuner nu arbetar för att ändra på den tunnelbanefientliga inriktning som en del av den borgerliga majoriteten har på bland annat länsnivå.

Det är slutligen också glädjande att notera att handikapprörelsen tydligt tar ställning för tunnelbana, framför spårvagn, i det läge dessa alternativ konkurrerar med varandra.

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) ställer de framlagda förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt kontorets förslag.

Reservation

Vice ordföranden Jan Valeskog m fl (S) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag.

§11 Riktlinjer i handboken Stockholm – en stad för alla. Skrivelse till kommunstyrelsen. Svar på remiss

Dnr T2009-000-04170

Protokollsutdrag

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar enligt kontorets förslag:

 1. Trafik- och renhållningsnämnden besvarar kommunstyrelsens remiss av skrivelsen från Ann-Margarethe Livh (V) med kontorets utlåtande.

 2. Nämnden föreslår att kommunfullmäktige godkänner fortsatt tillämpning av stadens hittillsvarande riktlinjer för tillgänglighet.

 3. Nämnden förklarar beslutet omedelbart justerat.

Ärendets handling

Trafikkontorets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 20 januari 2010.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av vice ordföranden Jan Valeskog m fl (S), Mats Lindqvist (MP) och Kajsa Stenfelt (V) enligt följande:

Då handikapporganisationerna inte anser dagens riktlinjer fungerar bör staden ändå se över uppföljningen av tillgänglighetsarbetet.

§12 Förstudie av Tvärbana Norr, Kistagrenen. Svar på remiss

§13 Värtapiren. Genomförandebeslut. Valpararaiso och Södra Värtan. Inriktningsbeslut. Svar på remiss

Dnr T2010-511-00040

Protokollsutdrag

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar enligt kontorets förslag:

 1. Trafik- och renhållningsnämnden förklarar remissen besvarad med kontorets utlåtande.

 2. Nämnden ger kontoret i uppdrag att följa vidare planering samt låta genomföra nödvändiga konsekvensutredningar.

 3. Nämnden förklarar beslutet omedelbart justerat.

Ärendets handling

Trafikkontorets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 27 januari 2010.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av vice ordföranden Jan Valeskog m fl (S) enligt följande:

Projektet är spännande och innebär en bra och nödvändig utveckling av denna del av Stockholm. Det framstår dock som en något märklig hanteringsordning att först bestämma att bostäder skall byggas i området för att därefter, nu under det närmaste året, utreda om det är möjligt att i praktiken att bygga även bostäder nära den industriliknande hamnverksamheten. Detta utifrån i ärendet angivna bullerskäl men även utifrån länsstyrelsens negativa inställning till bostadsbyggande i området av just bullerskäl.

Vi ifrågasätter också skrivningarna om särskilt låga parkeringstal i området. Området kommer kommunikationsmässigt ligga invid tillfarten till Norra länken och därmed ha mycket god anslutning till övrigt vägnät i regionen. Att exempelvis lägga parkeringstalet på låga 0,5 innebär i praktiken att ca 3 av 10 hushåll som vill ha bil, vägras möjligheten att ha detta, liksom att det blir svårt för handel och näringsliv att kunna sköta transporter och kommunikationer på ett effektivt sätt.

Sett ur perspektivet att färjorna direkt intill området årligen transporterar närmare 400000 fordon per år, vilket ökar med ca 20-25 % var tionde år, gör att synen på biltrafikens lokala miljöpåverkan blir märklig. De flesta bedömare anser att trafikens miljöpåverkan dramatiskt kommer att minska de närmaste 20 åren och vi anser att trängselfrågorna bör hanteras via trängselavgifter och skatter, inte att omöjliggöra för hushåll och berört näringsliv att parkera eller angöra området med miljöanpassade fordon.

§14 Förslag till nytt planeringssystem för transportsystemet. Anmälan av svar på remiss

Dnr T2010-000-00162

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar enligt kontorets förslag:

1 Trafik- och renhållningsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

Ärendets handling

Trafikkontorets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 25 januari 2010.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av vice ordföranden Jan Valeskog m fl (S) och Kajsa Stenfelt (V) enligt följande:

Vi vill framhålla att ett nytt planeringssystem för transportsystemet är nödvändigt men att detta skall vara en lösning som gagnar Stockholmsregionen i praktiken. Vi anser att en ny regionbildning som innebär att regionen har egna resurser och beslutanderätt inom bl.a trafik, energi och bostadssektorn är ett mer ändamålsenligt sätt. Att diskutera förslaget till nytt planeringssystem för transportssystemet utan att denna lösning diskuteras, i enlighet med ansvarskommittén, är beklagligt.

§15 Förstudie för väg E4/E20 Kungens Kurva - Skärholmen.

Dnr T2010-300-0093

Protokollsutdrag

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar enligt kontorens gemensamma förslag:

 1. Trafik- och renhållningsnämnden besvarar kommunstyrelsens remiss angående förstudie E4/E20 Kungens kurva – Skärholmen i enlighet med kontorens gemensamma utlåtande.

 2. Nämnden förklarar beslutet omedelbart justerat.

Ärendets handling

Trafikkontorets, exploateringskontorets och stadsbyggnadskontorets gemensamma tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 15 januari 2010.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av vice ordföranden Jan Valeskog m fl (S), Mats Lindqvist (MP) och Kajsa Stenfelt (V) enligt följande:

Det är märkligt att man inte i sådana här lokala frågor inhämtar synpunkter från de boende i området. Det kanske man gör, men då borde det i tjänsteutlåtandet finnas med vad som sagts i frågan i respektive stadsdelsnämnd.

§16 Samverkanscentralen, beslut om förberedelse av upphandling samt samlokalisering

Dnr T2008-020-01762

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar enligt kontorens gemensamma förslag:

 1. Trafik- och renhållningsnämnden godkänner för egen del inriktningen att samlokalisera trafikkontorets verksamheter omfattande Trafik Stockholm inom en samverkanscentral, samt ger kontoret i uppdrag att återkomma med förslag på genomförandebeslut till nämnden.

 2. Nämnden förklarar beslutet omedelbart justerat.

Ärendets handling

Trafikkontorets och fastighetskontorets gemensamma tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 20 januari 2010.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

§17 Fortsatt arbete med upphandlingsstrategier på trafikkontoret

Dnr T2008-006-03337

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar enligt kontorets förslag:

 1. Trafik- och renhållningsnämnden godtar kontorets redovisning samt ger kontoret i uppdrag att fortsätta översynen av upphandlingsstrategierna på trafikkontoret.

 2. Nämnden ger kontoret i uppdrag att ta fram en strategisk upphandlingsplan för åren 2010-2014. Planen redovisas för nämnden under våren 2010.

 3. Nämnden ger kontoret i uppdrag att ta fram en strategi för att kunna erbjuda etableringsplatser vid upphandling av drift- och underhållsentreprenader. Strategin redovisas för nämnden under 2010.

Ärendets handling

Trafikkontorets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Ulla Hamilton m fl (M), Inge-Britt Lundin (FP), vice ordföranden Jan Valeskog m fl (S) och Mats Lindqvist (MP) ställer sig bakom kontorets förslag. (se beslutet)

2) Kajsa Stenfelt (V) föreslår följande:

 1. Kontorets förslag till beslut avslås.

 2. Därutöver anförs:

Trafik- och renhållningsverksamheten i staden skall i möjligaste mån ske i egen regi, och det är viktigt att personal trivs och känner trygghet på sin arbetsplats.

Det tror vi inte sker genom att lägga ut verksamheterna på entreprenad, och göra kvarvarande personal till beställare, utan genom att måna om att behålla den kompetens som finns på kontoren.

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) ställer de framlagda förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt kontorets förslag.

Reservation

Kajsa Stenfelt (V) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag.

§18 Stadens upphandlingsverksamhet. Yttrande över revisionsrapport

Dnr T2009-130-04-04150

Protokollsutdrag

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar enligt kontorets förslag:

1 Trafik- och renhållningsnämnden överlämnar kontorets utlåtande som svar på revisionsrapporten.

Ärendets handling

Trafikkontorets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 14 januari 2010.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

§19 Slussen genomförandebeslut

Dnr T2009-400-01119

Protokollsutdrag

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar enligt kontorens gemensamma förslag:

1 Trafik- och renhållningsnämnden godkänner för sin del genomförandet av ombyggnad av Slussen samt föreslår att kommunfullmäktige godkänner genomförandet och ger trafik- och renhållningsnämnden, genom trafikkontoret, i uppdrag att delta i genomförandet av projektet.

Ärendets handling

Trafikkontorets och exploateringskontorets gemensamma tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 21 januari 2010.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av vice ordföranden Jan Valeskog m fl (S) enligt följande:

Vi tycker projektet i sin helhet ser lovande ut. Det är dock viktigt att när det gäller exploateringsgrad och utformning av byggnader, etc, sker en bättre förankringsprocess än det varit hittills. Det förra stadsbyggnadsborgarrådet hade sådana ambitioner, det är synd att det nya inte ser samma behov att förankra utformningen, varken inom den egna majoriteten eller med oppositionen. Det har Stockholmarna rätt att kräva i stora projekt liknande detta.

Särskilt uttalande lämnas av Kajsa Stenfelt (V) enligt följande:

Vi ser många positiva delar i föreliggande förslag på nybyggnation av Slussen, men vi motsätter oss starkt den stora fokuseringen på biltrafik. Den föreslagna åttafiliga bilbron känns helt otidsenlig när vi nu ska tänka nytt och framåt, och utrymmet för biltrafik bör därför begränsas. Vi föreslår att det inrättas ett spårreservat på bron för framtida spårtrafik i stället för att satsa på en så hög kapacitet för biltrafik.

§20 Ändring av Lokala ordningsföreskrifter för torghandeln i Stockholms kommun

Dnr T2010-540-00008

Protokollsutdrag

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar enligt kontorens gemensamma förslag:

 1. Trafik- och renhållningsnämnden tillstyrker föreslagen ändring av lokala ordningsföreskrifter för torghandeln i Stockholms kommun.

 2. Nämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige att revidera lokala ordningsföreskrifterna för torghandel i Stockholms kommun.

Ärendets handling

Trafikkontorets och fastighetskontorets gemensamma tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 15 januari 2010.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

§22 Anmälan av överklagande av miljöprövningsdelegationens beslut om tillstånd för återvinningsverksamhet vid Lövsta samt förslag till fortsatt inriktning på arbetet

Dnr T2009-007-00352

Protokollsutdrag

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar enligt kontorets förslag:

 1. Trafik- och renhållningsnämnden beslutar att vidhålla inlämnat överklagande av tillståndsbeslutet såvitt gäller villkorspunkt 14.

 2. Nämnden beslutar att inte genomföra miljöprojekt B36 (verksamheterna enligt tillståndsbeslutet).

 3. Nämnden meddelar kommunstyrelsen med åberopande av kontorets utlåtande att miljöprojekt B36 inte kommer att genomföras.

 4. Nämnden förklarar beslutet omedelbart justerat.

Ärendets handling

Trafikkontorets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 29 december 2009.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

§23 Krafttag mot hundrelaterade problem i Stockholm. Motion (2009:7). Svar på remiss

Dnr T2009-000-03024

Protokollsutdrag

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar enligt kontorets förslag:

1 Trafik- och renhållningsnämnden godkänner och överlämnar kontorets utlåtande som svar på remissen.

Ärendets handling

Trafikkontorets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 1 februari 2010.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

§24 Ekoism framför egoism – källsortera nu! Motion (2009:37). Svar på remiss

Dnr T2009-700-03241

Protokollsutdrag

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar enligt kontorets förslag:

1 Trafik- och renhållningsnämnden beslutar att som svar på remissen överlämna kontorets utlåtande till kommunstyrelsen.

Ärendets handling

Trafikkontorets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 7 januari 2010.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).