Din position: Hem > Tyresö kommun > Byggnadsnämnden > Sammanträde 2021-12-14

Sammanträde 2021-12-14

Datum
Klockan
18:00
Plats

1 Information

Diarienummer 2015/BN 0003 92

Byggnadsnämndens förslag till beslut
- Informationen och redovisningen noteras.

Beskrivning av ärendet
Bygglovschef Monica Juneheim informerar om verksamheten och redovisar statistik från förgående månad.

2 Revidering av byggnadsnämndens delegationsordning

Diarienummer BNS-2011-26

Byggnadsnämndens förslag till beslut
- Förslag till reviderad delegationsordning för byggnadsnämnden antas.

Beskrivning av ärendet
Byggnadsnämndens delegationsordning har till uppgift att på förhand reglera vem eller vilka som har rätt att fatta beslut i ett specifikt ärende. Samhällsbyggnadskontoret föreslår i detta ärende revideringar i befintlig delegationsordning för byggnadsnämnden.

De huvudsakliga materiella förändringarna är följande:
Två nya punkter, 10.1 I och 10.1 J, föreslås att läggas till, i syfte att ge delegation till förvaltningschef att anmäla personuppgiftsincidenter till tillsynsmyndighet inom 72 timmar samt besluta om konsekvensbedömning avseende dataskydd.
Kommunjurist förslås läggas till tillsammans med jurist på punkt N11 och N12, för att underlätta det praktiska arbetet då det ibland är kommunjuristen och ibland en av de andra juristerna på enheten för juridik och utredning som är bättre insatt i den aktuella sakfrågan.

En riktlinje för distansarbete i Tyresö Kommun antogs 2021-10-14 av kommundirektören. I riktlinjen framgår det att förvaltningschef tillsammans med HR-direktör ska bedöma och besluta om regelbundet distansarbete i större omfattning, som avser enskild medarbetare. Det ska ske i samråd mellan förvaltningschef och HR-direktör för att skapa gemensam struktur och likvärdighet i bedömningar och beslut. Därför föreslås delegationsordningen uppdateras med en ny punkt 9.27 med lydelsen " Beslut i enlighet med riktlinje för distansarbete i Tyresö kommun"

Dessutom har smärre språkliga och redaktionella ändringar samt förtydliganden genomförts. Föreslagna ändringar framgår av ändringsmarkeringar i dokumentet.

3 Nämndplan 2022

Diarienummer BNS-2021-727

Beskrivning av ärendet
Handlingar är under utarbetande.

4 Svar på revisionsrapport gällande granskning av delegation inom bygglov i Tyresö kommun

Diarienummer BNS-2021-728

Byggnadsnämndens förslag till beslut
- Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteutlåtande antas som byggnadsnämndens svar på revisionsrapporten gällande granskning av delegation i Tyresö kommun.

Beskrivning av ärendet
Revisionsbyrån EY har på uppdrag av förtroendevalda revisorer genomfört en granskning av kommunens bygglovsverksamhet. Granskningens syfte har varit att bedöma om byggnadsnämnden har ändamålsenliga rutiner och en tillräcklig intern kontroll avseende delegationsbeslut. Sammanfattningsvis konstateras att delegationen av beslutanderätt överlag är tydlig men att det inte finns tillräcklig kontroll och uppföljning att granska hur delegationen används. I bifogat dokument ger förvaltningen svar på frågorna.

5 Nybyggnad av LSS-boende

Diarienummer BNS-2021-483

X, X

Beskrivning av ärendet
Handlingar är under utarbetande.

6 Nybyggnad av enbostadshus

Diarienummer BNS-2021-514

X, X
Byggnadsnämndens förslag till beslut
1. Bygglov beviljas för nybyggnad av enbostadshus med stöd av 9 kap. 30 § plan- och bygglagen (2010:900).
2. För beslutet gäller:
Byggnadsarbetet får inte påbörjas förrän byggnadsnämnden lämnat startbesked.
Innan byggnaden får tas i bruk måste slutbesked ha meddelats enligt 10 kap. 4 § plan- och bygglagen (2010:900).
3. För genomförandet av åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som kontrollansvarig godtas byggherrens förslag till kontrollansvarig;
Namn: Andreas Ramnewall
Adress: Höggarnsvägen 6, 132 37 Saltsjö-Boo
Kontrollansvarig är certifierad enligt 10 kap. 9 § plan- och bygglagen (2010:900).
4. Avgift: Bygglov inklusive start- och slutbesked: 33 300 kronor (Reducering: 17 414 x 5/5 = 17 414 kronor)
Detaljplanavgift: 56 033 kronor
Summa avgift: 71 919 kronor (faktureras separat)

Upplysning
Detta beslut delges sökanden, fastighetsägare eller annan part genom förenklad delgivning.

Beskrivning av ärendet
Ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten X i Tyresö kommun inkom den 23 juli 2021. Enbostadshuset har en byggnadsarea på 219 kvadratmeter och uppförs i två våningar.

7 Nybyggnad av enbostadshus och komplementbyggnad samt rivning av befintliga byggnader

Diarienummer BNS-2021-386
X

Byggnadsnämndens förslag till beslut
1. Bygglov beviljas med stöd av 9 kap. 30 § plan- och bygglagen (2010:900).
2. Rivningslov beviljas med stöd av 9 kap. 34 § plan- och bygglagen (2010:900).
3. För beslutet gäller:
Byggnadsarbetet får inte påbörjas förrän byggnadsnämnden lämnat startbesked.
Innan byggnaden får tas i bruk måste slutbesked ha meddelats enligt 10 kap 4 § PBL.
4. För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som kontrollansvarig godtas byggherrens förslag till kontrollansvarig:
Namn: Magnus Klevery
Adress: Box 1082, 141 22 Huddinge
Kontrollansvarig är certifierad enligt 10 kap. 9 § plan- och bygglagen (2010:900).
5. Avgift: Bygglov inkl. start- och slutbesked: 33 300 kronor
Reduktion: 16 497 x 5/5 = 16 497
Detaljplanavgift: 37 958 kronor
Summa avgifter: 54 761 kronor (faktureras separat)

Upplysning
Innan slutbesked kan meddelas måste befintliga byggnader som meddelats i beslutet rivas.

Åtgärden får inte påbörjas förrän byggnadsnämnden lämnat ett startbesked enligt 10 kap. 3 § plan- och bygglagen.

Tekniskt samråd krävs i detta ärende. Kallelse till sammanträde för tekniskt samråd skickas separat.

Innan byggnaden får tas i bruk måste slutbesked ha meddelats enligt 10 kap. 4 § plan- och bygglagen.

Bygglovet gäller, om åtgärden påbörjats inom två år, i fem år från den dag som beslutet vinner laga kraft enligt 9 kap. 43 § plan- och bygglagen.
Åtgärden kräver tillstånd från fastighetsägaren.

I detta ärende krävs utstakning och lägeskontroll utförd av mät- och kartenheten (eller annan behörig, godkänd av kommunen). Kostnaderna för utstakning och lägeskontroll debiteras separat om de utförs av kommunens enhet för geodata.
Detta beslut delges sökanden, fastighetsägare eller annan part genom förenklad delgivning.

Beskrivning av ärendet
Sökande har ansökt bygglov för nybyggnad av enbostadshus och komplementbyggnad samt rivning av befintliga byggnader.

8 Delegationsbeslut

Diarienummer 2015/BN 0002 92

Byggnadsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Byggnadsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till ordförande och tjänstemän enligt byggnadsnämnden delegationsordning. Delegationsbeslut under november 2021 redovisas i bifogad bilaga.

9 Meddelanden

Diarienummer 2015/BN 0004 92

Byggnadsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Meddelanden till byggnadsnämnden redovisas i bifogad bilaga.

§75 Information

Diarienummer 2015/BN 0003 92

Byggnadsnämndens beslut
- Informationen och redovisningen noteras.

Beskrivning av ärendet
Tf. Samhällsbyggnadschef Charlotta Klinth informerar om verksamheten och redovisar statistik från förgående månad.

§76 Revidering av byggnadsnämndens delegationsordning

Diarienummer BNS-2011-26

Byggnadsnämndens beslut
- Förslag till reviderad delegationsordning för byggnadsnämnden antas.

Beskrivning av ärendet
Byggnadsnämndens delegationsordning har till uppgift att på förhand reglera vem eller vilka som har rätt att fatta beslut i ett specifikt ärende. Samhällsbyggnadskontoret föreslår i detta ärende revideringar i befintlig delegationsordning för byggnadsnämnden.

De huvudsakliga materiella förändringarna är följande:
Två nya punkter, 10.1 I och 10.1 J, föreslås att läggas till, i syfte att ge delegation till förvaltningschef att anmäla personuppgiftsincidenter till tillsynsmyndighet inom 72 timmar samt besluta om konsekvensbedömning avseende dataskydd.
Kommunjurist förslås läggas till tillsammans med jurist på punkt N11 och N12, för att underlätta det praktiska arbetet då det ibland är kommunjuristen och ibland en av de andra juristerna på enheten för juridik och utredning som är bättre insatt i den aktuella sakfrågan.

En riktlinje för distansarbete i Tyresö Kommun antogs 2021-10-14 av kommundirektören. I riktlinjen framgår det att förvaltningschef tillsammans med HR-direktör ska bedöma och besluta om regelbundet distansarbete i större omfattning, som avser enskild medarbetare. Det ska ske i samråd mellan förvaltningschef och HR-direktör för att skapa gemensam struktur och likvärdighet i bedömningar och beslut. Därför föreslås delegationsordningen uppdateras med en ny punkt 9.27 med lydelsen " Beslut i enlighet med riktlinje för distansarbete i Tyresö kommun"

Dessutom har smärre språkliga och redaktionella ändringar samt förtydliganden genomförts. Föreslagna ändringar framgår av ändringsmarkeringar i dokumentet.

Ordförandeförslag
Ordförande Mari Schaub-Iggström (S) föreslår att:
- Förslag till reviderad delegationsordning för byggnadsnämnden antas.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om byggnadsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att byggnadsnämnden bifaller det.

§77 Nämndplan 2022

Diarienummer BNS-2021-727

Byggnadsnämndens beslut
- Nämndplan 2022 för byggnadsnämndens verksamhetsområde 15 antas.

Mikael Onegård (M) meddelar att de tjänstgörande moderaterna inte deltar i beslutet.

Särskilt yttrande
Mikael Onegård (M) lämnar särskilt yttrande (bilaga).

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen har sammanställt ett förslag till nämndplan för byggnadsnämndens verksamhetsområde 15.

Förslaget baseras på kommunplan 2022-2025 med budget för 2022 fastställd av kommunfullmäktige den 21 oktober 2021.

Ordförandeförslag
Ordförande Mari Schaub-Iggström (S) föreslår att:
- Nämndplan 2022 för byggnadsnämndens verksamhetsområde 15 antas.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om byggnadsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att byggnadsnämnden bifaller det.

§78 Svar på revisionsrapport gällande granskning av delegation inom bygglov i Tyresö kommun

Diarienummer BNS-2021-728

Byggnadsnämndens beslut
- Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteutlåtande antas som byggnadsnämndens svar på revisionsrapporten gällande granskning av delegation i Tyresö kommun.

Beskrivning av ärendet
Revisionsbyrån EY har på uppdrag av förtroendevalda revisorer genomfört en granskning av kommunens bygglovsverksamhet. Granskningens syfte har varit att bedöma om byggnadsnämnden har ändamålsenliga rutiner och en tillräcklig intern kontroll avseende delegationsbeslut. Sammanfattningsvis konstateras att delegationen av beslutanderätt överlag är tydlig men att det inte finns tillräcklig kontroll och uppföljning att granska hur delegationen används. I bifogat dokument ger förvaltningen svar på frågorna.

Ordförandeförslag
Ordförande Mari Schaub-Iggström (S) föreslår att:
- Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteutlåtande antas som byggnadsnämndens svar på revisionsrapporten gällande granskning av delegation i Tyresö kommun.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om byggnadsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att byggnadsnämnden bifaller det.

§79 Nybyggnad av LSS-boende

Diarienummer BNS-2021-483
X, X

Byggnadsnämndens beslut
1. Bygglov beviljas med stöd av 9 kap. 30 § plan- och bygglagen (2010:900).
2. Rivningslov beviljas med stöd av 9 kap. 34 § plan- och bygglagen (2010:900).
3. För beslutet gäller: Byggnadsarbeten får inte påbörjas förrän byggnadsnämnden lämnat startbesked.

Innan byggnaden får tas i bruk måste slutbesked ha meddelats enligt 10 kap. 4 § plan- och bygglagen (2010:900).
4. För genomförandet av åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som kontrollansvarig godtas byggherrens förslag till kontrollansvarig;
Namn: Hans Anekrans
Adress: Örnsätrabacken 98, 127 30 Skärholmen
Kontrollansvarig är certifierad enligt 10 kap. 9 § plan- och bygglagen (2010:900).
5. Avgift: 57 740 kronor (faktureras separat)

Upplysning
Detta beslut delges sökanden, fastighetsägare eller annan part genom förenklad delgivning.

Beskrivning av ärendet
Ansökan om bygglov för nybyggnad av LSS-boende på fastigheten X i Tyresö kommun inkom till bygglovenheten den 15 november 2021. Totalt uppförs två byggnader, en huvudbyggnad och en komplementbyggnad. Huvudbyggnaden har en byggnadsarea på 625 kvadratmeter, uppförs i en våning och innehåller sex stycken lägenheter. Komplementbyggnaden har en byggnadsarea på 10 kvadratmeter och ska användas som ett förråd och soprum. Ansökan innehåller också ett rivningslov för befintlig byggnad på fastigheten.

Ordförandeförslag
Ordförande Mari Schaub-Iggström (S) föreslår att:
1. Bygglov beviljas med stöd av 9 kap. 30 § plan- och bygglagen (2010:900).
2. Rivningslov beviljas med stöd av 9 kap. 34 § plan- och bygglagen (2010:900).
3. För beslutet gäller: Byggnadsarbeten får inte påbörjas förrän byggnadsnämnden lämnat startbesked.

Innan byggnaden får tas i bruk måste slutbesked ha meddelats enligt 10 kap. 4 § plan- och bygglagen (2010:900).
4. För genomförandet av åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som kontrollansvarig godtas byggherrens förslag till kontrollansvarig;
Namn: Hans Anekrans
Adress: Örnsätrabacken 98, 127 30 Skärholmen
Kontrollansvarig är certifierad enligt 10 kap. 9 § plan- och bygglagen (2010:900).
5. Avgift: 57 740 kronor (faktureras separat)

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om byggnadsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att byggnadsnämnden bifaller det.

§80 Nybyggnad av enbostadshus

Diarienummer BNS-2021-514
X, X

Byggnadsnämndens beslut
1. Bygglov beviljas för nybyggnad av enbostadshus med stöd av 9 kap. 30 § plan- och bygglagen (2010:900).
2. För beslutet gäller:
Byggnadsarbetet får inte påbörjas förrän byggnadsnämnden lämnat startbesked.
Innan byggnaden får tas i bruk måste slutbesked ha meddelats enligt 10 kap. 4 § plan- och bygglagen (2010:900).
3. För genomförandet av åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som kontrollansvarig godtas byggherrens förslag till kontrollansvarig;
Namn: Andreas Ramnewall
Adress: Höggarnsvägen 6, 132 37 Saltsjö-Boo
Kontrollansvarig är certifierad enligt 10 kap. 9 § plan- och bygglagen (2010:900).
4. Avgift: Bygglov inklusive start- och slutbesked: 33 300 kronor (Reducering: 17 414 x 5/5 = 17 414 kronor)
Detaljplanavgift: 56 033 kronor
Summa avgift: 71 919 kronor (faktureras separat)

Upplysning
Detta beslut delges sökanden, fastighetsägare eller annan part genom förenklad delgivning.

Beskrivning av ärendet
Ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten X i Tyresö kommun inkom den 23 juli 2021. Enbostadshuset har en byggnadsarea på 219 kvadratmeter och uppförs i två våningar.

Ordförandeförslag
Ordförande Mari Schaub-Iggström (S) föreslår att:
1. Bygglov beviljas för nybyggnad av enbostadshus med stöd av 9 kap. 30 § plan- och bygglagen (2010:900).
2. För beslutet gäller:
Byggnadsarbetet får inte påbörjas förrän byggnadsnämnden lämnat startbesked.
Innan byggnaden får tas i bruk måste slutbesked ha meddelats enligt 10 kap. 4 § plan- och bygglagen (2010:900).
3. För genomförandet av åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som kontrollansvarig godtas byggherrens förslag till kontrollansvarig;
Namn: Andreas Ramnewall
Adress: Höggarnsvägen 6, 132 37 Saltsjö-Boo
Kontrollansvarig är certifierad enligt 10 kap. 9 § plan- och bygglagen (2010:900).
4. Avgift: Bygglov inklusive start- och slutbesked: 33 300 kronor (Reducering: 17 414 x 5/5 = 17 414 kronor)
Detaljplanavgift: 56 033 kronor
Summa avgift: 71 919 kronor (faktureras separat)

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om byggnadsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att byggnadsnämnden bifaller det.

§81 Nybyggnad av enbostadshus och komplementbyggnad samt rivning av befintliga byggnader

Diarienummer BNS-2021-386
X

Byggnadsnämndens beslut
1. Bygglov beviljas med stöd av 9 kap. 30 § plan- och bygglagen (2010:900).
2. Rivningslov beviljas med stöd av 9 kap. 34 § plan- och bygglagen (2010:900).
3. För beslutet gäller:
Byggnadsarbetet får inte påbörjas förrän byggnadsnämnden lämnat startbesked.
Innan byggnaden får tas i bruk måste slutbesked ha meddelats enligt 10 kap 4 § PBL.
4. För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som kontrollansvarig godtas byggherrens förslag till kontrollansvarig:
Namn: Magnus Klevery
Adress: Box 1082, 141 22 Huddinge
Kontrollansvarig är certifierad enligt 10 kap. 9 § plan- och bygglagen (2010:900).
5. Avgift: Bygglov inkl. start- och slutbesked: 33 300 kronor
Reduktion: 16 497 x 5/5 = 16 497
Detaljplanavgift: 37 958 kronor
Summa avgifter: 54 761 kronor (faktureras separat)

Upplysning
Innan slutbesked kan meddelas måste befintliga byggnader som meddelats i beslutet rivas.

Åtgärden får inte påbörjas förrän byggnadsnämnden lämnat ett startbesked enligt 10 kap. 3 § plan- och bygglagen.

Tekniskt samråd krävs i detta ärende. Kallelse till sammanträde för tekniskt samråd skickas separat.

Innan byggnaden får tas i bruk måste slutbesked ha meddelats enligt 10 kap. 4 § plan- och bygglagen.

Bygglovet gäller, om åtgärden påbörjats inom två år, i fem år från den dag som beslutet vinner laga kraft enligt 9 kap. 43 § plan- och bygglagen.

Åtgärden kräver tillstånd från fastighetsägaren.

I detta ärende krävs utstakning och lägeskontroll utförd av mät- och kartenheten (eller annan behörig, godkänd av kommunen). Kostnaderna för utstakning och lägeskontroll debiteras separat om de utförs av kommunens enhet för geodata.
Detta beslut delges sökanden, fastighetsägare eller annan part genom förenklad delgivning.

Beskrivning av ärendet
Sökande har ansökt bygglov för nybyggnad av enbostadshus och komplementbyggnad samt rivning av befintliga byggnader.

Ordförandeförslag
Ordförande Mari Schaub-Iggström (S) föreslår att:
1. Bygglov beviljas med stöd av 9 kap. 30 § plan- och bygglagen (2010:900).
2. Rivningslov beviljas med stöd av 9 kap. 34 § plan- och bygglagen (2010:900).
3. För beslutet gäller:
Byggnadsarbetet får inte påbörjas förrän byggnadsnämnden lämnat startbesked.
Innan byggnaden får tas i bruk måste slutbesked ha meddelats enligt 10 kap 4 § PBL.
4. För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som kontrollansvarig godtas byggherrens förslag till kontrollansvarig:
Namn: Magnus Klevery
Adress: Box 1082, 141 22 Huddinge
Kontrollansvarig är certifierad enligt 10 kap. 9 § plan- och bygglagen (2010:900).
5. Avgift: Bygglov inkl. start- och slutbesked: 33 300 kronor
Reduktion: 16 497 x 5/5 = 16 497
Detaljplanavgift: 37 958 kronor
Summa avgifter: 54 761 kronor (faktureras separat)

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om byggnadsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att byggnadsnämnden bifaller det.

§82 Delegationsbeslut

Diarienummer 2015/BN 0002 92

Byggnadsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Byggnadsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till ordförande och tjänstemän enligt byggnadsnämnden delegationsordning. Delegationsbeslut under november 2021 redovisas i bifogad bilaga.