Din position: Hem > Tyresö kommun > Kommunfullmäktige > Sammanträde 2018-03-22

Sammanträde 2018-03-22

Datum
Klockan
18:00
Plats
Tyresö gymnasium, Farmarstigen 7

1 Anmälan och besvarande av frågor

Dnr 2018/KS 0041 001

Beskrivning av ärendet
Vid tidpunkten för kallelseutskick har inga nya frågor lämnats in till sammanträdet. Frågor kan lämnas in även efter att kallelsen skickats ut.

2 Anmälan och besvarande av interpellationer

Dnr 2018/KS 0042 001

Beskrivning av ärendet
Vid tidpunkten för kallelseutskick har inga nya interpellationer lämnats in till sammanträdet. Två interpellationer anmäldes och bordlades vid sammanträdet den 22 februari. En interpellation anmäldes vid sammanträdet den 25 januari och bordlades vis sammanträdet den 22 februari på grund av interpellantens frånvaro. En interpellation anmäldes vid sammanträdet den 14 december och bordlades vid sammanträdet den 25 januari och 22 februari på grund av interpellanternas frånvaro. Interpellationerna listas nedan.

Interpellationer som lämnats in till sammanträdet den 22 februari 2018
Jerry Svensson (S) har lämnat in en interpellation till kommunstyrelsens ordförande Fredrik Saweståhl (M) om beräkningsgrunderna för lokalförsörjningsplan 2018-2030. Fredrik Saweståhl (M) har lämnat ett skriftligt svar (bilaga).

Jerry Svensson (S) har lämnat in en interpellation till kommunstyrelsens ordförande Fredrik Saweståhl (M) angående antalet förskoleplatser. Fredrik Saweståhl (M) har lämnat ett skriftligt svar (bilaga).

Interpellationer som lämnats in till sammanträdet den 25 januari 2018
Per Carlberg (SD) har lämnat in en interpellation till kommunstyrelsens ordförande Fredrik Saweståhl (M) om dåliga markförhållanden i kommunens hundrastgård (bilaga). Fredrik Saweståhl (M) har lämnat ett skriftligt svar (bilaga).

Interpellationer som lämnats in till sammanträdet den 14 december 2017
Marcus Svanfeldt Obligado (V) har lämnat in en interpellation till kommunstyrelsens ordförande Fredrik Saweståhl (M) angående tidsbegränsade anställningar i Tyresö kommun (bilaga). Fredrik Saweståhl (M) har lämnat ett skriftligt svar (bilaga).

Bilagor
Interpellation till Fredrik Saweståhl (M) angående beräkningsgrunderna för lokalförsörjningsplan 2018-2030.pdf
Svar på interpellation om beräkningsgrunderna för lokalförsörjningsplan 2018-2030.pdf
Interpellation till Fredrik Saweståhl (M) angående antalet förskoleplatser.pdf
Svar på interpellation om behov av ökat antal förskoleplatser.pdf
Interpellation till Fredrik Saweståhl (M) om markförhållanden i kommunens hundrastgård.pdf
Svar på interpellation om markförhållanden i hundrastgård.pdf
Interpellation om Tyresö kommuns utnyttjande av tidsbegränsade anställningar.pdf
Svar på interpellation om tidsbegränsade anställningar.pdf

3 Anmälan av nya motioner

Dnr 2018/KS 0043 001

Beskrivning av ärendet
Vid tidpunkten för kallelseutskick har inga nya motioner lämnats in till sammanträdet. Motioner kan lämnas in till sammanträdet även efter kallelseutskick.

4 Avsägelser och fyllnadsval

Dnr 2018/KS 0039 001

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
- Förslagen på fyllnadsval godkänns.

Beskrivning av ärendet
Förslag på fyllnadsval som lämnats in till sammanträdet
Anna Eriksson (M)
ny ersättare i gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden

Margareta Bylund (M)
ny ersättare i socialnämnden

5 Genomförandebeslut för byggande av ny ishall och parkeringshus i Norra Tyresö centrum

Dnr 2014KSM0834 301

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
1. Avfallsterminalen integreras med ishallen.
2. Parkeringsgarage i anslutning till simhall och Tyresövallen byggs under ishallen och avfallsterminalen.
3. Utökade investeringsmedel om 144 miljoner kronor beviljas till fastighetsenheten för nybyggnad av ishall och avfallsterminal med parkeringsgarage i stadsbyggnadsprojektet Norra Tyresö Centrum (NTC).
4. Finansiering sker enligt tabell "Kostnadskalkyl och förslag till finansiering". Tillkommande kapitaltjänstkostnader kommer att innebära behov av framtida ramökningar för kultur- och fritidsnämnden.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen tog 2017-10-03 beslut om att ny ishall ska byggas på den plats som Tyresövallens C-plan i dag är belägen. Samtidigt beslutades att parkeringshus eller annan parkeringslösning i anslutning till Tyresövallen skulle tas upp vid ett senare tillfälle och att planering och anpassning av angöringsvägar, angöringsytor och entrétorg skulle överlämnas till kommunstyrelse- och stadsbyggnadsförvaltningarna för skyndsamt genomförande.

Tekniska kontoret har tillsammans med stadsbyggnadsförvaltningen arbetat fram ett förslag där en avfallsterminal integreras med ishallen och ett parkeringsgarage byggs under del av ishallen och under avfallsterminalen. Fastighetsenheten har sedan tidigare beviljats 133 miljoner kronor som investeringsmedel till en ny ishall. Den totala kostnaden för ishall och avfallsterminal med parkeringsgarage samt anpassning av angöringsvägar och entrétorg etcetera är beräknad till 277 miljoner kronor.

Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår kommunfullmäktige att:

1. Avfallsterminalen integreras med ishallen.
2. Parkeringsgarage i anslutning till simhall och Tyresövallen byggs under ishallen och avfallsterminalen.
3. Utökade investeringsmedel om 144 miljoner kronor beviljas till fastighetsenheten för nybyggnad av ishall och avfallsterminal med parkeringsgarage i stadsbyggnadsprojektet Norra Tyresö Centrum (NTC).
4. Finansiering sker enligt tabell "Kostnadskalkyl och förslag till finansiering". Tillkommande kapitaltjänstkostnader kommer att innebära behov av framtida ramökningar för kultur- och fritidsnämnden.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2018-02-22 §26.pdf
Tjänsteskrivelse Genomförandebeslut ny ishall och parkeringshus i Norra Tyresö centrum.pdf

6 Investering av sopsugsanläggning Norra Tyresö centrum

Dnr 2017/KSTK 0085 83

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
- Utökade investeringsmedel om 7,5 miljoner kronor beviljas till renhållningsenheten för fortsatt utbyggnad av en temporär och en permanent sopsugsanläggning till stadsbyggnadsprojektet Norra Tyresö Centrum. Investeringens kapitalkostnader finansieras enligt lagstiftning och tidigare beslut genom intäkter från taxekollektivet.

Beskrivning av ärendet
För att bidra till kommunens övergripande mål om att Tyresö ska utgöra en attraktiv boendemiljö arbetar renhållningsverksamheten med att verka för långsiktigt hållbara insamlingssystem. Renhållningsverksamheten ska även genomsyras av hög servicegrad, utan att äventyra arbetsmiljön och trafiksäkerheten. Som ett led i detta arbete planeras avfallet från nya stadsdelen Norra Tyresö centrum (NTC) hanteras med hjälp av en sopsugsanläggning dit nybyggda, men även några befintliga fastigheter, ska anslutas. På detta sätt blir antalet tunga transporter avsevärt färre än vid traditionell avfallshantering.

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att utökade investeringsmedel om 7,5 miljoner kronor beviljas för fortsatt utbyggnad av en temporär och en permanent sopsugsanläggning till stadsbyggnadsprojektet Norra Tyresö Centrum. Investeringens kapitalkostnader finansieras genom intäkter från taxekollektivet samt genom anslutningsavgifter för respektive exploatör samt därefter via fasta avfallsavgifter.

Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår kommunfullmäktige att utökade investeringsmedel om 7,5 miljoner kronor beviljas för fortsatt utbyggnad av en temporär och en permanent sopsugsanläggning till stadsbyggnadsprojektet Norra Tyresö Centrum. Investeringens kapitalkostnader finansieras enligt lagstiftning och tidigare beslut genom intäkter från taxekollektivet.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2018-02-22 §27.pdf
Tjänsteskrivelse Sopsuganläggning Norra Tyresö centrum.pdf
Investeringsblankett Sopsug NTC.pdf

7 Markanvisningsavtal Wättinge etapp 1

Dnr KSM2017-1127-256

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
1. Markanvisningsavtal med bearbetningsanteckningar för del av Näsby 4:1469 inom Wättinge etapp 1 godkänns.
2. Kommunstyrelsens ordförande och chefen för stadsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att underteckna avtalet och eventuella erforderliga handlingar för avtalets genomförande.

Beskrivning av ärendet
I oktober 2017 gav miljö- och samhällsbyggnadsutskottet stadsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att anordna en markanvisningstävling för uppförande av bostäder i den första etappen i Wättinge. Under tävlingsperioden inkom fyra tävlingsförslag som har utvärderats utifrån kriterierna i tävlingsprogrammet.

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet beslutade den 22 februari 2018 om vinnare i markanvisningstävlingen. Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet och kommunstyrelsen har berett ärendet och föreslår kommunfullmäktige att godkänna markanvisningsavtal med bearbetningsanteckningar för del av Näsby 4:1469 inom Wättinge etapp 1 samt att ge kommunstyrelsens ordförande och chefen för stadsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att underteckna avtalet och eventuella erforderliga handlingar för avtalets genomförande.

Bebyggelsen ska uppföras i enlighet med anbudsförslaget och bearbetningsanteckningar bifogade till markanvisningsavtalet. I det kommande planarbetet för området ska ett detaljerat kvalitetsprogram tas fram för hur bebyggelsen ska komma att utföras.

Bilagor
MSU Protokollsutdrag 20180222 §12.pdf
Tjänsteskrivelse markanvisningsavtal Wättinge etapp 1.pdf
Markanvisningsavtal.pdf
Bilaga 2 Utkast till marköverlåtelseavtal.docx.pdf

8 Reviderad informationssäkerhetspolicy

Dnr 2017/KS 0196 003

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
- Reviderad informationssäkerhetspolicy antas.

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige antog 2014-03-06 § 38 en informationssäkerhetspolicy. Ett arbete har gjorts under 2017 med att ta fram riktlinjer och fortsatt klassificering av kommunens olika informationssystem. I samband med det finns behov av att revidera antagen informationssäkerhetspolicy för att tydliggöra bland annat ansvar och roller.

Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår kommunfullmäktige att anta den reviderade informationssäkerhetspolicyn.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2018-02-22 §28.pdf
Tjänsteskrivelse Reviderad informationssäkerhetspolicy.pdf
Informationssäkerhetspolicy.pdf

9 Svar på motion om att lämna Mälardalsrådet

Dnr 2017/KS 0052 001

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
- Motionen anses besvarad.

Beskrivning av ärendet
Anders Wickberg, Per Carlberg och Henrik Mellström från Sverigedemokraterna har lämnat in en motion med förslag om att Tyresö kommun ska lämna Mälardalsrådet. Kommunstyrelseförvaltningen har sedan tidigare ett uppdrag att se över kommunens medlemskap i olika organisationer. Efter översynen föreslår förvaltningen att kommunen begär utträde ur Mälardalsrådet. Som motionärerna påpekar hanteras regionala frågor i andra organisationer.

Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2018-02-22 §39.pdf
Tjänsteskrivelse Svar på motion om att lämna Mälardalsrådet.pdf
Motion om att lämna Mälardalsrådet.pdf

§18 Anmälan och besvarande av frågor

Dnr 2018/KS 0041 001

Beskrivning av ärendet
En ny fråga har lämnats in till sammanträdet.
 
Susann Ronström (S) har ställt en fråga till socialnämndens ordförande Dick Bengtson (M) om händelseutvecklingen på Björkbackens vård- och omsorgsboende (bilaga). Dick Bengtson (M) besvarar frågan.

Bilagor
Fråga om händelseutvecklingen på Björkbackens vård- och omsorgsboende.pdf

§19 Anmälan och besvarande av interpellationer

Dnr 2018/KS 0042 001

Kommunfullmäktiges beslut
- Interpellationen från Anita Mattsson (S) om marknadshyror får ej ställas då den faller utanför den kommunala kompetensen.

Reservation
Anita Mattsson (S) lämnar en skriftlig reservation (bilaga).

Marcus Svanfeldt Obligado (V) reserverar sig för de tjänstgörande vänsterpartistiska ledamöternas räkning.

Beskrivning av ärendet
En ny interpellation har lämnats in till sammanträdet. Två interpellationer anmäldes och bordlades vid sammanträdet den 22 februari. En interpellation anmäldes vid sammanträdet den 25 januari och bordlades vis sammanträdet den 22 februari på grund av interpellantens frånvaro. En interpellation anmäldes vid sammanträdet den 14 december och bordlades vid sammanträdet den 25 januari och 22 februari på grund av interpellanternas frånvaro. Interpellationerna listas nedan.

Interpellation som lämnats in till sammanträdet den 22 mars 2018
Anita Mattsson (S) har lämnat in en interpellation till kommunstyrelsens ordförande Fredrik Saweståhl (M) angående marknadshyror. Ordföranden anser sig lagligen förhindrad att framställa proposition på att interpellationen får ställas då den faller utanför den kommunala kompetensen och står därmed i strid med 5 kap 49 § i kommunallagen.
 
Interpellationer som lämnats in till sammanträdet den 22 februari 2018
Jerry Svensson (S) har lämnat in en interpellation till kommunstyrelsens ordförande Fredrik Saweståhl (M) om beräkningsgrunderna för lokalförsörjningsplan 2018-2030.  Fredrik Saweståhl (M) har lämnat ett skriftligt svar (bilaga). Jerry Svensson (S) och Fredrik Saweståhl (M) yttrar sig.
 
Jerry Svensson (S) har lämnat in en interpellation till kommunstyrelsens ordförande Fredrik Saweståhl (M) angående antalet förskoleplatser. Fredrik Saweståhl (M) har lämnat ett skriftligt svar (bilaga). Jerry Svensson (S), Fredrik Saweståhl (M) och Anki Svensson (M) yttrar sig.

Interpellationer som lämnats in till sammanträdet den 25 januari 2018
Per Carlberg (SD) har lämnat in en interpellation till kommunstyrelsens ordförande Fredrik Saweståhl (M) om dåliga markförhållanden i kommunens hundrastgård (bilaga).  Fredrik Saweståhl (M) har lämnat ett skriftligt svar (bilaga). Fredrik Saweståhl (M) och Per Carlberg (SD) yttrar sig.

Interpellationer som lämnats in till sammanträdet den 14 december 2017
Marcus Svanfeldt Obligado (V) har lämnat in en interpellation till kommunstyrelsens ordförande Fredrik Saweståhl (M) angående tidsbegränsade anställningar i Tyresö kommun (bilaga). Fredrik Saweståhl (M) har lämnat ett skriftligt svar (bilaga). Marcus Svanfeldt Obligado (V), Fredrik Saweståhl (M), Anita Mattsson (S), Dick Bengtson (M) och Eija Räty (S) yttrar sig.

Ordförandens laglighetsbedömning
Anita Mattsson (S) har lämnat in en interpellation till kommunstyrelsens ordförande Fredrik Saweståhl (M) angående marknadshyror. Ordföranden anser sig lagligen förhindrad att framställa proposition på att interpellationen får ställas då den faller utanför den kommunala kompetensen och står därmed i strid med 5 kap 49 § i kommunallagen.

Yrkande
Anita Mattsson (S) yrkar på att interpellationen om marknadshyror ska få ställas.

Beslutsgång
Ordföranden anser sig lagligen förhindrad att framställa proposition på att interpellationen om marknadshyror från Anita Mattsson (S) får ställas då den faller utanför den kommunala kompetensen och står därmed i strid med 5 kap 49 § i kommunallagen. Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige godkänner att interpellationen inte behandlas? Därefter ställer ordföranden frågan om kommunfullmäktige godkänner att interpellationen behandlas enligt yrkande från Anita Mattsson (S)? Ordföranden finner att interpellationen inte kommer att behandlas.

Bilagor
Interpellation till Fredrik Saweståhl (M) angående beräkningsgrunderna för lokalförsörjningsplan 2018-2030.pdf
Svar på interpellation om beräkningsgrunderna för lokalförsörjningsplan 2018-2030.pdf
Interpellation till Fredrik Saweståhl (M) angående antalet förskoleplatser.pdf
Svar på interpellation om behov av ökat antal förskoleplatser.pdf
Interpellation till Fredrik Saweståhl (M) om markförhållanden i kommunens hundrastgård.pdf
Svar på interpellation om markförhållanden i hundrastgård.pdf
Interpellation om Tyresö kommuns utnyttjande av tidsbegränsade anställningar.pdf
Svar på interpellation om tidsbegränsade anställningar.pdf
Interpellation angående marknadshyror till Fredrik Saweståhl (M).doc
Reservation S Kommunfullmäktige 2018-03-22 § 19 Anmälan och besvarande av interpellationer.pdf

§20 Anmälan av nya motioner

Dnr 2018/KS 0043 001

Kommunfullmäktiges beslut
- Motionerna lämnas till kommunstyrelsen för beredning.

Beskrivning av ärendet
Tre nya motioner har lämnats in till sammanträdet.

Sverigedemokraterna Anders Wickberg och Per Carlberg har lämnat in en motion om återvandringskontor.
 
Miljöpartisterna Marie Åkesdotter, Peter Bylund, Lilian Nylinder, Mikael Ordenius och Peter Söderlund har lämnat in en motion om gröna lån.
 
Socialdemokraterna Anita Mattsson och Martin Nilsson har lämnat in en motion angående behovet av analys av införande av marknadshyror i Tyresö.
 
Bilagor
Motion om återvandringskontor.pdf
Motion om att Tyresö kommun undersöker möjligheten till Gröna lån.pdf
Motion angående behovet av analys av införandet av marknadshyror i Tyresö.pdf

§21 Avsägelser och fyllnadsval

Dnr 2018/KS 0039 001

Beskrivning av ärendet
Ny ledamot och nya ersättare i kommunfullmäktige
Peter Söderlund (MP) har utsetts till ny ordinarie ledamot i fullmäktige efter Rickard Ljung (MP).
 
Hilde Bjöns (MP) har utsetts till ny ersättare i fullmäktige efter Peter Söderlund (MP).
 
Veronica Stafbom (M) har utsetts till ny ersättare i fullmäktige efter Kaj Runelund (M).
 
Hampus Degramo (M) har utsetts till ny ersättare i fullmäktige efter Mikael Ebenholtz (M).
 
Birgitta Soccorsi (M) har utsetts till ny ersättare i fullmäktige efter Nicklas Åberg (M).
 
Gunilla Dahlberg (M) har utsetts till ny ersättare i fullmäktige efter Jesper Lithman (M).

Avsägelser som lämnats in till sammanträdet
Anna Steele (fd L)
ordinarie ledamot i kommunfullmäktige, avsägelsen gäller från och med den 23 mars 2018.
 
Luis Arias-Vera (MP)
ersättare i kommunfullmäktige
nämndeman i Nacka tingsrätt
 
Förslag på fyllnadsval som lämnats in till sammanträdet
Anna Eriksson (M)
ny ersättare i gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden
 
Margareta Bylund (M)
ny ersättare i socialnämnden

Beslut/Protokollsutdrag
§21_prot_20180322.pdf (139 kb)

§22 Genomförandebeslut för byggande av ny ishall och parkeringshus i Norra Tyresö centrum

Dnr 2014KSM0834 301

Kommunfullmäktiges beslut
1. Avfallsterminalen integreras med ishallen.
2. Parkeringsgarage i anslutning till simhall och Tyresövallen byggs under ishallen och avfallsterminalen.
3. Utökade investeringsmedel om 144 miljoner kronor beviljas till fastighetsenheten för nybyggnad av ishall och avfallsterminal med parkeringsgarage i stadsbyggnadsprojektet Norra Tyresö Centrum (NTC).
4. Finansiering sker enligt tabell "Kostnadskalkyl och förslag till finansiering". Tillkommande kapitaltjänstkostnader kommer att innebära behov av framtida ramökningar för kultur- och fritidsnämnden.

Reservation
Anders Wickberg (SD) reserverar sig för de tjänstgörande sverigedemokratiska ledamöternas räkning och hänvisar till reservation i kommunstyrelsen 2018-03-14 § 36 (bilaga)

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen tog 2017-10-03 beslut om att ny ishall ska byggas på den plats som Tyresövallens C-plan i dag är belägen. Samtidigt beslutades att parkeringshus eller annan parkeringslösning i anslutning till Tyresövallen skulle tas upp vid ett senare tillfälle och att planering och anpassning av angöringsvägar, angöringsytor och entrétorg skulle överlämnas till kommunstyrelse- och stadsbyggnadsförvaltningarna för skyndsamt genomförande.
 
Tekniska kontoret har tillsammans med stadsbyggnadsförvaltningen arbetat fram ett förslag där en avfallsterminal integreras med ishallen och ett parkeringsgarage byggs under del av ishallen och under avfallsterminalen. Fastighetsenheten har sedan tidigare beviljats 133 miljoner kronor som investeringsmedel till en ny ishall. Den totala kostnaden för ishall och avfallsterminal med parkeringsgarage samt anpassning av angöringsvägar och entrétorg etcetera är beräknad till 277 miljoner kronor.
 
Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår kommunfullmäktige att:
 
1. Avfallsterminalen integreras med ishallen.
2. Parkeringsgarage i anslutning till simhall och Tyresövallen byggs under ishallen och avfallsterminalen.
3. Utökade investeringsmedel om 144 miljoner kronor beviljas till fastighetsenheten för nybyggnad av ishall och avfallsterminal med parkeringsgarage i stadsbyggnadsprojektet Norra Tyresö Centrum (NTC).
4. Finansiering sker enligt tabell "Kostnadskalkyl och förslag till finansiering". Tillkommande kapitaltjänstkostnader kommer att innebära behov av framtida ramökningar för kultur- och fritidsnämnden.

Yttrande
Fredrik Saweståhl (M), Mats Lindblom (L), Anita Mattsson (S), Inger Gemicioglu (V), Marie Åkesdotter (MP) och Anders Wickberg (SD) yttrar sig.

Yrkande
Fredrik Saweståhl (M), Mats Lindblom (L), Anita Mattsson (S), Inger Gemicioglu (V) och Marie Åkesdotter (MP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
 
Anders Wickberg (SD) yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag till beslut avseende beslutspunkt 1 och 2.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag till beslut. Därefter ställer ordföranden frågan om kommunfullmäktige avslår kommunstyrelsens förslag till beslut. Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag till beslut.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2018-03-14 §36.pdf
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2018-02-22 §26.pdf
Tjänsteskrivelse Genomförandebeslut ny ishall och parkeringshus i Norra Tyresö centrum.pdf
Reservation SD Genomförandebeslut byggande av ny ishall och parkeringshus i Norra Tyresö centrum.pdf

§23 Investering av sopsugsanläggning Norra Tyresö centrum

Dnr 2017/KSTK 0085 83

Kommunfullmäktiges beslut
- Utökade investeringsmedel om 7,5 miljoner kronor beviljas till renhållningsenheten för fortsatt utbyggnad av en temporär och en permanent sopsugsanläggning till stadsbyggnadsprojektet Norra Tyresö Centrum. Investeringens kapitalkostnader finansieras enligt lagstiftning och
tidigare beslut genom intäkter från taxekollektivet.

Reservation
Anders Wickberg (SD) reserverar sig för de tjänstgörande sverigedemokratiska ledamöternas räkning och hänvisar till reservation i kommunstyrelsen 2018-03-14 § 37 (bilaga)

Beskrivning av ärendet
För att bidra till kommunens övergripande mål om att Tyresö ska utgöra en attraktiv boendemiljö arbetar renhållningsverksamheten med att verka för långsiktigt hållbara insamlingssystem. Renhållningsverksamheten ska även genomsyras av hög servicegrad, utan att äventyra arbetsmiljön och trafiksäkerheten. Som ett led i detta arbete planeras avfallet från nya stadsdelen Norra Tyresö centrum (NTC) hanteras med hjälp av en sopsugsanläggning dit nybyggda, men även några befintliga fastigheter, ska anslutas. På detta sätt blir antalet tunga transporter avsevärt färre än vid traditionell avfallshantering.
 
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att utökade investeringsmedel om 7,5 miljoner kronor beviljas för fortsatt utbyggnad av en temporär och en permanent sopsugsanläggning till stadsbyggnadsprojektet Norra Tyresö Centrum. Investeringens kapitalkostnader finansieras genom intäkter från taxekollektivet samt genom anslutningsavgifter för respektive exploatör samt därefter via fasta avfallsavgifter.

Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår kommunfullmäktige att utökade investeringsmedel om 7,5 miljoner kronor beviljas för fortsatt utbyggnad av en temporär och en permanent sopsugsanläggning till stadsbyggnadsprojektet Norra Tyresö Centrum. Investeringens kapitalkostnader finansieras enligt lagstiftning och tidigare beslut genom intäkter från taxekollektivet.

Yttrande
Fredrik Saweståhl (M) och Anders Wickberg (SD) yttrar sig.

Yrkande
Fredrik Saweståhl (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.

Anders Wickberg (SD) yrkar avslag till kommunstyrelsens förslag till beslut.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag till beslut. Därefter ställer ordföranden frågan om kommunfullmäktige avslår kommunstyrelsens förslag till beslut. Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag till beslut.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2018-03-14 §37.pdf
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2018-02-22 §27.pdf
Tjänsteskrivelse Sopsuganläggning Norra Tyresö centrum.pdf
Investeringsblankett Sopsug NTC.pdf
Reservation SD Investering sopsuganläggning.pdf

§24 Markanvisningsavtal Wättinge etapp 1

Dnr KSM2017-1127-256

Kommunfullmäktiges beslut
1. Markanvisningsavtal med bearbetningsanteckningar för del av Näsby 4:1469 inom Wättinge  etapp 1 godkänns.
2. Kommunstyrelsens ordförande och chefen för stadsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att underteckna avtalet och eventuella erforderliga handlingar för avtalets genomförande.

Särskilt yttrande
Marcus Svanfeldt Obligado (V) hänvisar till ersättaryttrande i miljö- och samhällsbyggnadsutskottet 2017-10-18 § 129 (bilaga).

Beskrivning av ärendet
I oktober 2017 gav miljö- och samhällsbyggnadsutskottet stadsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att anordna en markanvisningstävling för uppförande av bostäder i den första etappen i Wättinge. Under tävlingsperioden inkom fyra tävlingsförslag som har utvärderats utifrån kriterierna i tävlingsprogrammet.
 
Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet beslutade den 22 februari 2018 om vinnare i markanvisningstävlingen. Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet och kommunstyrelsen har berett ärendet och föreslår kommunfullmäktige att godkänna markanvisningsavtal med bearbetningsanteckningar för del av Näsby 4:1469 inom Wättinge  etapp 1 samt att ge kommunstyrelsens ordförande och chefen för stadsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att underteckna avtalet och eventuella erforderliga handlingar för avtalets genomförande.
 
Bebyggelsen ska uppföras i enlighet med anbudsförslaget och bearbetningsanteckningar bifogade till markanvisningsavtalet. I det kommande planarbetet för området ska ett detaljerat kvalitetsprogram tas fram för hur bebyggelsen ska komma att utföras.

Yttrande
Fredrik Saweståhl (M) och Marcus Svanfeldt Obligado (V) yttrar sig.

Yrkande
Fredrik Saweståhl (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2018-03-14 §38.pdf
MSU Protokollsutdrag 20180222 §12.pdf
Tjänsteskrivelse markanvisningsavtal Wättinge etapp 1.pdf
Markanvisningsavtal.pdf
Bilaga 2 Utkast till marköverlåtelseavtal.docx.pdf
Ersättaryttrande V Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet 2017-10-18 § 129.pdf

§25 Reviderad informationssäkerhetspolicy

Dnr 2017/KS 0196 003

Kommunfullmäktiges beslut
- Reviderad informationssäkerhetspolicy antas.

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige antog 2014-03-06 § 38 en informationssäkerhetspolicy. Ett arbete har gjorts under 2017 med att ta fram riktlinjer och fortsatt klassificering av kommunens olika informationssystem. I samband med det finns behov av att revidera antagen informationssäkerhetspolicy för att tydliggöra bland annat ansvar och roller.
 
Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår kommunfullmäktige att anta den reviderade informationssäkerhetspolicyn.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2018-03-14 §42.pdf
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2018-02-22 §28.pdf
Tjänsteskrivelse Reviderad informationssäkerhetspolicy.pdf
Informationssäkerhetspolicy.pdf

§26 Svar på motion om att lämna Mälardalsrådet

Dnr 2017/KS 0052 001

Kommunfullmäktiges beslut
- Motionen anses besvarad.

Beskrivning av ärendet
Anders Wickberg, Per Carlberg och Henrik Mellström från Sverigedemokraterna har lämnat in en motion med förslag om att Tyresö kommun ska lämna Mälardalsrådet. Kommunstyrelseförvaltningen har sedan tidigare ett uppdrag att se över kommunens medlemskap i olika organisationer. Efter översynen föreslår förvaltningen att kommunen begär utträde ur Mälardalsrådet. Som motionärerna påpekar hanteras regionala frågor i andra organisationer.
 
Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad.

Yttrande
Per Carlberg (SD), Inger Gemicioglu (V), Fredrik Saweståhl (M), Anita Mattsson (S) och Marie Åkesdotter (MP) yttrar sig.

Yrkande
Fredrik Saweståhl (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut om att motionen ska anses besvarad.

Inger Gemicioglu (V), Anita Mattsson (S) och Marie Åkesdotter (MP) yrkar avslag till motionen.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige vill bifalla kommunstyrelsens förslag till beslut om att motionen anses besvarad. Därefter ställer ordföranden frågan om kommunfullmäktige vill avslå motionen enligt yrkande från Inger Gemicioglu (V) med flera. Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag till beslut att motionen anses besvarad.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2018-03-14 §52.pdf
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2018-02-22 §39.pdf
Tjänsteskrivelse Svar på motion om att lämna Mälardalsrådet.pdf
Motion om att lämna Mälardalsrådet.pdf