Din position: Hem > Tyresö kommun > Kommunstyrelsen > Sammanträde 2012-05-29

Sammanträde 2012-05-29

Datum
Klockan
Plats

83 Kommundirektörens rapport 2012

Dnr 2012/KS 0018

Förslag till beslut

- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommundirektören lämnar vid behov muntlig information vid sammanträdet angående frågor av förvaltningsövergripande karaktär samt information om pågående uppdrag.

Bilagor
Kommundirektörens rapport bilaga Stockholmsregionens Europakontor bevakningsrapport april 2012.pdf
Kommundirektörens rapport bilaga tillgänglighet inom projekt medborgarfokus 2012.pdf
Kommundirektörens rapport bilaga kompletterande internkontroll.pdf
Kommundirektörens rapport bilaga Riktlinjer för bisysslor.pdf
Kommundirektörens rapport maj 2012.doc

84 Kommunplan 2013-2015

Dnr 2012/KS 0201

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Med hänvisning till vad som redovisas i kommunplanen föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar att

1. fastställa utdebiteringen för 2013 till 19,48 kronor per skattekrona,
2. den i kommunplanens kapitel 2 redovisade visionen för år 2030 ska ligga till grund för den verksamhet kommunen bedriver och planerar liksom för kommunens insatser och påverkan utanför den egna verksamheten,
3. fastställa de kommungemensamma mål som framgår av kapitel 4 i kommunplanen,
4. fastställa de mål som anges för olika verksamhetsområden som anges i kapitel 5 i kommunplanen,
5. fastställa budgeterade driftbudgetar för budgetåren 2013-2015 enligt vad som framgår av bilagorna 1 och 2 i kommunplanen,
6. fastställa budgeterade resultaträkningar, finansieringsanalyser och balansräkningar för budgetåren 2013-2015 enligt bilagorna 3 och 4 till kommunplanen,
7. fastställa det budgeterade investeringsprogram som redovisas i bilaga 5 till kommunplanen,
8. godkänna att kommunstyrelsen får besluta om smärre omfördelningar mellan verksamhetsområden inom en nämnd om det behövs för att uppnå en bättre samlad måluppfyllelse inom nämndens verksamheter,
9. godkänna att kommunstyrelsen får besluta om sådana omslutningsförändringar i driftbudgetramarna som, utan att förändra nettoramarna och målen för verksamhetsområdet, föranleds av att verksamheternas externa intäkter blir annorlunda än vad som är känt när kommunfullmäktige godkänner kommunplanen,
10. upphäva de regelverk som anges under punkt 9.5 i kommunplanen,
11. lån får tas upp inom en ram på 750 miljoner kronor, vilket är en utökning från nuvarande nivå på 650 miljoner kronor
12. godkänna att kommunen sammantaget tecknar borgen såsom för egen skuld för Tyresö Bostäder AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 1 690 miljoner kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader

Förslag till beslut
Med hänvisning till vad som redovisas i kommunplanen beslutar kommunstyrelsen att

13. ge i uppdrag till kommundirektören att utreda hur samarbetet mellan arbetscentrum och individ- och familjeomsorgen kan utvecklas

Beskrivning av ärendet
I bifogade förslag till kommunplan för perioden 2013-2015 redovisas i kapitel 2 en vision för hur kommunen har utvecklats till år 2030. Avsikten är att visionen ska inspirera till förhållningssätt och planering på kort och lång sikt som innebär att steg kontinuerligt tas i riktning mot visionen.

I kapitel 3 redovisas en konjunkturanalys. I kapitlet redovisas även handfasta planeringsförutsättningar i form prognoser över befolkningsutveckling och ekonomiskt utrymme för kommunens verksamhet. Vidare redogörs för hur tillgängliga medel prioriteras mellan olika verksamhetsområden och vilka särskilda satsningar som görs under planeringsperioden.

I kapitel 4 redovisas kommungemensamma mål inom områdena medborgarfokus, näringsliv, ekonomi, personal samt effektivitet.

I kapitel 5 redovisas för vart och ett av 19 verksamhetsområden och kommunens bolag en kort verksamhetsbeskrivning, en omvärldsanalys, vilka strategiska mål som ska uppnås till slutet av planperioden, vilka ekonomiska resurser som kommer att stå till förfogande för verksamhetsområdet, i förekommande fall vilka investeringar som är aktuella inom området under perioden och slutligen eventuella ändrade betingelser eller andra förhållanden av betydelse för verksamheten under planperioden. De mål och resursramar som anges i detta avsnitt utgör de viktigaste utgångspunkterna för det kommande arbetet med nämndplaner.

I kapitel 6 beskrivs översiktligt förslaget till investeringsprogram. Själva investeringsprogrammet med alla dess ingående poster bifogas kommunplanen (bilaga 5).

I kapitel 7 redovisas när och hur uppföljningen de treåriga målen kommer att ske löpande under planperioden samt hur planen ska kommuniceras till medborgare, förtroendevalda och medarbetare.

I kapitel 8 redovisas styrprocessens årshjul.

I kapitel 9 redovisas vilka olika gemensamma styrdokument som gäller för all verksamhet i kommunen.

I bilagor till kommunplanen redovisas resultat- och balansräkningar, kassaflödesanalys, en sammanställning över intäkter och kostnader för driftbudgetens olika anslag samt investeringsprogram.

Bilagor
Tjänsteskrivelse kommunplan 2013-2015.pdf
Kommunplan 2013-2015.pdf
Gruppledarmöte 2012-05-10.pdf
Kommunplan 2013-2015 ordförandeutlåtande.pdf

85 Delårsbokslut per april 2012

Dnr 2012/KS 0202

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige

- att notera och godkänna den ekonomiska rapporten per april 2012
- att socialnämnden och gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden får i uppdrag att återkomma med en avrapportering av åtgärder mot underskotten till kommunstyrelsens sammanträde i juni 2012
- att medelsreserven för 2012 används enligt följande

Beredskap finns för att verksamhetsområdet gymnasium får ett underskott på 5,0 mkr.

Detta kan bitvis finansieras genom att verksamhetsområdena vuxenutbildning och arbetscentrum vardera bidrar med 1,5 mkr i överskott.

Därmed behöver 2,0 mkr reserveras för att täcka gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden underskott.

3,0 mkr reserveras för att täcka socialnämndens underskott inom verksamhetsområdet för funktionshindrade.

750 tkr reserveras för socialnämnden för att utveckla arbetet med personalpool och utöka möjligheterna till heltid för personalen.

2 250 tkr reserveras för en ekonomisk genomlysning av verksamhetsområdet för personer med funktionsnedsättning och äldreomsorg.

750 tkr reserveras för projektet med individanpassade arbetsmarknadsåtgärder, t ex genom sociala företag, som på sikt ska minska försörjningsstödet.

1,0 mkr reserveras för kostnader enligt avtal vi Prinsvillan.

5,0 mkr reserveras för avvecklingskostnader för Forellskolan.

0,5 mkr reserveras för ökade kostnader för Södertörns överförmyndernämnd.

1,5 mkr reserveras för folkomröstningen om äldreomsorgen.

Sedan tidigare har medel reserverats för att genomföra lärarsatsningar och förbättrad åskådarkapacitet på Tyresövallen.

Kvarvarande medel reserveras för ytterligare kostnader för utvecklingen av Tyresö centrum.

Förslag till beslut

- Paragrafen justeras omedelbart.

Beskrivning av ärendet
Denna rapport innehåller ett delårsutfall för perioden januari - april 2012 samt en prognos för helårsresultatet. Samtliga väsentliga poster har periodiserats enligt anvisningar.

Utfallet av investeringarna efter första tertialet presenteras i rapporten. Dessutom redovisas en helårsprognos för investeringarna.

Resultatet för Tyresö kommun per 30 april 2012 är + 43,7 miljoner, vilket är ett överskott för perioden med 36,0 miljoner.

Prognosen för året är ett resultat på + 48,2 miljoner. Det är ett överskott jämfört med budget på 4,1 miljoner.

Bilagor
Protokollsutdrag Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden 2012-04-26 § 18 Äskande om tilläggsanslag samt omfördelning av anslag.pdf
Tjänsteskrivelse delårsbokslut per april 2012.pdf
Delårsbokslut per april 2012.pdf

86 Ändrad kostnadsfördelning för Södertörns överförmyndarnämnd samt nytt avtal om den gemensamma nämnden

Dnr 2012/KS 0195

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Bifogat nytt avtal för Södertörns överförmyndarnämnd godkänns och ska gälla från och med den 1 januari 2013.
2. Det nu gällande avtalet för den gemensamma nämnden upphör att gälla den 31 december 2012.

Förslag till beslut

- Paragrafen justeras omedelbart.

Beskrivning av ärendet
Sedan den 1 januari 2011 bedriver kommunerna Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nynäshamn och Tyresö sin överförmyndarverksamhet gemensamt i Södertörns överförmyndarnämnd. Enligt avtalet som upprättats mellan kommunerna om förutsättningarna för samarbetet ska kommunerna utreda kostnadsfördelningen mellan sig så att fördelningen kommer att vila på en grund som av alla upplevs som långsiktigt genomtänkt och rättvis.

Kommundirektörerna i de samverkande kommunerna föreslår att kommunerna beslutar om nytt samarbetsavtal med ändrad reglering av kostnadsfördelningen, samt ett antal redaktionella förändringar av avtalet. Avtalet föreslås gälla från och med 1 januari 2013 samt att det nuvarande samarbetsavtalet upphör att gälla den 31 december 2012.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Ändrad kostnadsfördelning för Södertörns Överförmyndarnämnd samt nytt avtal om den gemensamma nämnden.pdf
Förslag till avtal fr o m 2013 slutligt 120424.doc
Förslag till avtal fr o m 2013 synliga ändringar.doc
Protokollsutdrag Överförmyndarnämnden § 146.pdf
Tjänsteskrivelse kommundirektörerna Södertörn Ändrad kostnadsfördelning för Södertörns överförmyndarnämnd.doc
Underlag till Överförmyndarnämnden.pdf

87 Etablering och finansiering av snabbladdningsstation för elfordon i Tyresö centrum

Dnr 2012/KSTK 0029.80

Förslag till beslut

1. Tyresö kommun tecknar avtal med Vattenfall om operationell leasing av en snabbladdstation för 10 år till en ungefärlig kostnad av 14 000 kr/månad +/- 10 procent exklusive moms.
2. Finansiering sker genom införande av ett internt påslag för användande av privat bil i tjänsten.
3. Kommunstyrelsens ordförande och chefen för samhällsbyggnadsförvaltningen ges behörighet att underteckna erforderliga handlingar.
4. Ovan förslag ersätter det av kommunstyrelsen fattade beslutet 2012-03-27 § 42 om finansiering av en snabbladdstation i Tyresö centrum.

Beskrivning av ärendet
Samhällsbyggnadsförvaltningen har tillsammans med Vattenfall i ett samarbetsprojekt utrett hur en möjlig utformning och affärsmodell för att etablera en snabbladdstation för elbilar skulle kunna se ut, vart den skulle kunna placeras och hur den skulle kunna finansieras. Snabbladdstationen är en del i kommunens och Vattenfalls klimatarbete. Stationen ska kunna användas av kommunen såväl som av privata elfordonsinnehavare. Tyresö kommun har för närvarande fått levererat två stycken elbilar under våren 2012 och har ambitionen att utöka elbilsflottan ytterliggare under året.

Tyresös kostnader för snabbladdstationen ska finansieras genom operationell leasing med ett avtal på 5, 7 eller 10 år. Förvaltningen föreslår att Tyresö kommun tecknar ett avtal för 10 år till en ungefärlig kostnad av 14 000 kr/månaden +/- 10 procent exklusive moms.

Bilagor
Tjänsteskrivelse samhällsbyggnadsförvaltningen Snabbladdstation för elfordon.pdf
Prisindikation snabbladdstation för elfordon.pdf
Samarbetsprojekt Vattenfall och Tyresö snabbladdstation.pdf
Protokollsutdrag miljö- och samhällsbyggnadsutskottet 2012-05-15 § 83 snabbladdstation.pdf

88 Årsredovisning för Södertörns överförmyndarnämnd 2011

Dnr 2012/KS 0184

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Årsredovisning för Södertörns överförmyndarnämnd 2011 noteras.
2. Ledamöterna i Södertörns överförmyndarnämnd beviljas ansvarsfrihet.

Förslag till beslut

- Paragrafen justeras omedelbart.

Beskrivning av ärendet
Årsredovisning och revisionsrapport för Södertörns överförmyndarnämnd 2011 redovisas i bilagor.

Bilagor
Revisionsrapport 10.pdf
Revisionsrapport 10 försättsblad.pdf
Sammanträdesprotokoll Södertörns överförmyndarnämnd 2012-04-04 förvaltningsberättelse 2011.pdf

89 Upprustning av Prinsvillan

Dnr 2012/SBF/9

Förslag till beslut

- Kommunstyrelsen beslutar anvisa medel inom en ram på en miljon kronor för upprustning av Prinsvillans tak, fasader, fönster och utvändig målning.

Beskrivning av ärendet
Tyresö kommun har i gällande hyresavtal med Nordiska museet förbundit sig att mellan åren 2008 och 2018 upprusta Prinsvillans tak, fasad, fönster och utvändig målning inom en ram på 1 000 000 kronor. Upphandling av åtgärderna är påbörjade. Innan upphandlingen avslutas måste medel anvisas.

Bilagor
§ 69 1 Tjänsteskrivelse Upprustning Prinsvillan.pdf

90 Antagande av detaljplan för Solberga etapp 7

Dnr 2007 KSM 0553.214

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Detaljplanen för Bostäder för Solberga etapp 7 antas.

Förslag till beslut

- Paragrafen justeras omedelbart.

Beskrivning av ärendet
Samhällsbyggnadsförvaltningen har upprättat ett förslag till detaljplan för Solberga etapp 7.

Planens syfte är att varsamt anpassa området Solberga etapp 7 för permanentboende med hänsyn till områdets karaktär.

Planförslaget omfattar bland annat utbyggnad av vägar, gång- och cykelvägar, vatten- och avloppsledningar, en bussvändplats, större byggrätter, skydd av värdefull kulturmiljö samt bevarande av värdefulla naturmiljöer. Planen tas fram med normalt planförfarande.

Bilagor
§ 74 Prot.pdf
§ 74 1 Tjänsteskrivelse Solberga.pdf
§ 74 3 karta_1_antagande.pdf
§ 74 4 karta_2_antagande.pdf
§ 74 5 karta_3_antagande.pdf
§ 74 6 karta_4_antagande.pdf
§ 74 7 gestaltningsprogram_slutversion.pdf
§ 74 8 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING_anatagande.pdf
§ 74 9 Bilaga1_GFB_antagande.pdf
§ 74 10 Solberga_kulturmiljö.pdf
§ 74 11 Solberga_naturinventering.pdf
§ 74 12 Solberga_etapp7_utställningsutlåtande_antagande.pdf
§ 74 13 Tjänsteskrivelse (GKU Solberga).pdf
§ 74 14 Gatukostnadsutredning_antagande.pdf
§ 74 15 Bilaga 1 GKU.pdf
§ 74 16 bilaga 2.1 GKU.pdf
§ 74 17 bilaga 2.2 GKU.pdf
§ 74 18 bilaga 3 GKU.pdf
§ 74 2 Planbeskrivning Solberga.pdf

91 Antagande av fördelning av gatukostnader för Solberga etapp 7

Dnr 2009 KSM 0056

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Fördelning av gatukostnader för Solberga etapp 7 antas.

Förslag till beslut

- Paragrafen justeras omedelbart.

Beskrivning av ärendet
I samband med upprättande av detaljplan för Solberga, etapp 7, har samhällsbyggnadsförvaltningen utrett frågan om uttag av gatukostnader i området. Fördelningsförslaget ansluter helt till de principer som beslutats i andra förnyelseområden i kommunen. Fördelning av gatukostnader beskrivs i bifogad gatukostnadsutredning. Frågan om fördelning av gatukostnader behandlades av miljö- och samhällsbyggnadsutskottet den 15 maj § 74 i samband med förslag om antagande av detaljplan för Solberga etapp 7.

Bilagor
§ 74 13 Tjänsteskrivelse (GKU Solberga).pdf
§ 74 14 Gatukostnadsutredning_antagande.pdf
§ 74 15 Bilaga 1 GKU.pdf
§ 74 16 bilaga 2.1 GKU.pdf
§ 74 17 bilaga 2.2 GKU.pdf
§ 74 18 bilaga 3 GKU.pdf

92 Antagande av detaljplan för Lastbilen 3 och 4

Dnr 2010 KSM 0303.214

Förslag till beslut

- Detaljplanen för Lastbilen 3 och 4 antas.

Beskrivning av ärendet
Ägaren till fastigheten Lastbilen 4 inkom i augusti 2011 med en förfrågan om att ändra detaljplanen för fastigheten. Syftet är att uppföra en hallbyggnad för förvaring av fordon.

Uppförandet av en ny byggnad inom Lastbilen 4 skulle innebära att avståndet till befintlig byggnad inom Lastbilen 3 blir relativt litet. För att säkerställa att uppförandet av en ny byggnad inom Lastbilen 4 sker på ett tillfredsställande sätt utifrån ett brandsäkerhets- samt plantekniskt perspektiv har fastigheten Lastbilen 3 tillförts planområdet.

Detaljplanen tas fram med enkelt planförfarande och har varit på samråd under perioden 27 mars - 10 april 2012. Under samrådet inkom sammanlagt fem yttranden, alla utan erinran.

Förslaget skickades ut för underrättelse om antagande, den 16 april 2012.Under underrättelseperioden inkom fyra yttranden, alla utan erinran. Planförslaget har därefter inte förändrats.

Bilagor
§ 70 Prot.pdf
§ 70 1 Tjänsteskrivelse Lastbilen 4_samt_Lastbi.pdf
§ 70 3 Plankarta o planbest.pdf
§ 70 4 Särskilt_utlåtande_lastbilen.pdf
Planbeskrivning Lastbilen 3 och 4.pdf

93 Förvärv av fastigheterna Strand 1:335 och 1:511

Dnr 2004 KSM 0833.252

Förslag till beslut

1. Kommunstyrelsen godkänner förvärv av fastigheterna Strand 1:335 och 1:511 enligt köpekontrakt.
2. Kommunstyrelsens ordförande och chefen för samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att teckna erforderliga avtal.

Beskrivning av ärendet
Förvärvet syftar till att utöka kommunens markportfölj för framtida exploateringar. Området är utpekat för etablering av tätare bebyggelse i översiktsplanen.

Fastighetsägaren yrkar 800 kronor per kvadratmeter för fastigheten, vilket motsvarar genomsnittsvärdet i området.

Köpekontraktet förutsätter att fastighetsägaren tar kostnader för rivning och bortforsling av material.

Bilagor
§ 81 Prot.pdf
§ 81 1 Tjänsteskrivelse (Maria sofias väg 19).pdf
§ 81 2 kopekontrakt.pdf

94 Omförhandling av arrendeavtal med Nytorps båtklubb inom fastigheten Trinntorp 1:1

Dnr 2012/KSM 0323.261

Förslag till beslut

1. Kommunstyrelsen godkänner föreliggande förslag till arrendeavtal med Nytorps båtklubb.
2. Mark- och exploateringschefen får i uppdrag att underteckna avtalet.

Beskrivning av ärendet
Med anledning av färdigställandet av kommunal gata inom Brevik etapp 1 ska gatukostnader debiteras fastighetsägare i området.

Kommunen behöver därför omförhandla arrendet med Nytorps båtklubb för att täcka kommunens andel av gatukostnaderna.

Bilagor
§ 78 Prot.pdf
§ 78 1 Tjänsteskrivelse Nytorp.pdf
§ 78 2 Arrendeavtal Nytorps Båtklubb.pdf

95 Omförhandling av arrendeavtal med Klockargårdens bryggförening inom fastigheten Tyresö 1:815

Dnr 2012 KSM 0325.261

Förslag till beslut

1. Kommunstyrelsen godkänner föreliggande förslag till arrendeavtal med Klockargårdens bryggförening.
2. Mark- och exploateringschefen får i uppdrag att underteckna avtalet.

Beskrivning av ärendet
Med anledning av färdigställandet av kommunal gata inom Brevik etapp 1 ska gatukostnader debiteras fastighetsägare i området.Kommunen behöver därför omförhandla arrendet med Klockargårdens bryggförening för att täcka kommunens andel av gatukostnaderna.

Bilagor
§ 79 Prot.pdf
§ 79 1 Tjänsteskrivelse (Klockargårdens).pdf
§ 79 2 Arrendeavtal Klockargårdens bryggförening.pdf

96 Omförhandling av arrendeavtal med Krokens båtklubb inom fastigheten Trinntorp 1:1

Dnr 2012 KSM 0324.261

Förslag till beslut

1. Kommunstyrelsen godkänner föreliggande förslag till arrendeavtal med Krokens båtklubb.
2. Mark- och exploateringschefen får i uppdrag att underteckna avtalet.

Beskrivning av ärendet
Med anledning av färdigställandet av kommunal gata inom Brevik etapp 1 ska gatukostnader debiteras fastighetsägare i området.

Kommunen behöver därför omförhandla arrendet med Krokens båtklubb för att täcka kommunens andel av gatukostnaderna.

Bilagor
§ 80 Prot.pdf
§ 80 1 Tjänsteskrivelse (Krokens).pdf
§ 80 2 Arrendeavtal Krokens Båtklubb.pdf

97 Överenskommelse om samverkan kring barn i behov av särskilt stöd mellan kommunerna och landstinget i Stockholms län

Dnr 2012/KS 0163

Förslag till beslut

- Tyresö kommun tecknar överenskommelse med landstinget om samverkan kring barn i behov av särskilt stöd enligt rekommendation från styrelsen för Kommunförbundet Stockholms län.

Beskrivning av ärendet
Kommunförbundet Stockholms län har under hösten 2011 skickat ett förslag till överenskommelse om samverkan kring barn i behov av särskilt stöd på tjänstemannaremiss till bland annat förvaltningschefer inom vård, omsorg och utbildning. Nu har förslaget arbetats om utifrån remissvaren och styrelsen för Kommunförbundet Stockholms län rekommenderar kommunerna att teckna överenskommelse med landstinget om samverkan kring barn i behov av särskilt stöd.

98 Uppsägning av länsöverenskommelse om bibehållet kostnadsansvar vid flyttning till särskilda boendeformer i annan kommun

Dnr 2012/KS 0158

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Överenskommelsen mellan länets kommuner om samarbete vid flyttningar mellan kommunerna vad gäller personer med behov av särskilt boende sägs upp för att upphöra att gälla den 31 december 2013.

Förslag till beslut

- Paragrafen justeras omedelbart.

Beskrivning av ärendet
Sedan den 1 juli 2002 finns det en överenskommelse mellan kommuner i Stockholms län som reglerar betalningsansvaret för äldre personer som önskar flytta till särskilt boende i annan kommun inom länet. Kommunförbundet Stockholms län, KSL, rekommenderar de kommuner som deltar i överenskommelsen att fatta beslut om att överenskommelsen ska sägas upp, att upphöra att gälla den 31 december 2013. Socialförvaltningen föreslår socialnämnden att föreslå kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att säga upp överenskommelsen.

Bilagor
Rek flyttn särsk boendeformer annan kommun.pdf
Överenskommelse bibehållet kostnadsansvar 2002-02-21.pdf
Tjänsteskrivelse socialförvaltningen Länsöverenskommelse om bibehållet kostnadsansvar.pdf

99 Överenskommelse om samverkan kring vuxna med psykisk sjukdom/funktionsnedsättning

Dnr 2012/KS 0161

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Tyresö kommun tecknar överenskommelse med landstinget om samverkan kring vuxna med psykisk sjukdom/funktionsnedsättning enligt rekommendation av styrelsen för Kommunförbundet Stockholms län.

Förslag till beslut

- Paragrafen justeras omedelbart.

Beskrivning av ärendet
Kommunen och landstinget ska enligt Hälso- och sjukvårdslagen och Socialtjänstlagen ingå överenskommelse om samarbete kring personer med psykiska funktionsnedsättningar. Kommunförbundet Stockholms län har arbetat fram ett förslag till överenskommelse som styrelsen rekommenderar kommunerna att underteckna. Socialnämnden föreslår kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att anta Kommunförbundet Stockholms läns rekommendation.

Bilagor
Protokollsutdrag Socialnämnden 2012-04-18 § 1041 Överenskommelse om samverkan kring vuxna med psykisk sjukdom eller funktionsnedsättning.pdf

100 Avtal om verksamhetsförlagda fältstudier inom speciallärar- och specialpedagogutbildningarna

Dnr 2012/KS 0159

Förslag till beslut

- Kommunen tecknar avtal avseende verksamhetsförlagda fältstudier inom speciallärar- och specialpedagogutbildningarna enligt rekommendation från styrelsen för Kommunförbundet Stockholms län.

Beskrivning av ärendet
Kommunförbundet Stockholms läns styrelse har beslutat att rekommendera länets kommuner att teckna avtal avseende verksamhetsförlagda fältstudier inom speciallärar- och specialpedagogutbildningarna. Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden och barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen att avtal tecknas.

Bilagor
Rek. VVF speciallär specialped.pdf
Protokollsutdrag Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden 2012-04-26 § 23 Avtal om verksamhetsförlagda fältstudier inom speciallärar- och specialpedagog.pdf
Tjänsteskrivelse barn- och utbildningsförvaltningen Avtal om verksamhetsförlagda fältstudier.pdf

101 Ersättning till ordförande, vice ordförande och röstmottagare i samband med folkomröstning 23 september 2012

Dnr 2012/KS 0206

Förslag till beslut

- Ersättning till ordförande, vice ordförande och röstmottagare fastställs enligt ersättning vid valen 2010.

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige har beslutat att Tyresö kommun den 23 september 2012 ska genomföra en folkomröstning om taxan inom omsorgen för äldre och personer med funktionshinder. Ersättningen till de personer som arbetar som ordförande, vice ordförande och valförrättare justerades i samband med allmänna valen 2010. Valnämnden föreslår att samma ersättningnivåer tillämpas i samband med folkomröstningen.

Bilagor
Tjänsteskrivelse - genomförande av folkomörstning.pdf
Protokollsutdrag Valnämnden 2012-05-14 § 4 Ersättning till ordförande, vice ordförande och röstmottagare.pdf

102 Ny översiktsplan - tillsättande av politisk styrgrupp

Dnr 2011 KSM 0429

Förslag till beslut

- Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet utses till styrgrupp för projektet att ta fram en ny översiktsplan.

Beskrivning av ärendet
Att ta fram en ny översiktsplan är ett mål i Tyresö kommuns kommunplan 2012-14. Enligt kommunens projektmodell PPS ska det till projekt kopplas en styrgrupp.

Bilagor
Tjänsteskrivelse samhällsbyggnadsförvaltningen Tillsättande av politisk styrgrupp för ny översiktsplan.pdf

103 Avsägelse och fyllnadsval till kommunstyrelsens utskott

Dnr 2012/KS 0112

Förslag till beslut

1. Avsägelserna från Henrik Gusatavsson (C) godkänns.
2. Till ny ersättare i miljö- och samhällsbyggnadsutskottet och ny ersättare i kommunstyrelsen särskilda utskott utses Ulrica Riis Pedersen (C).

Beskrivning av ärendet
Henrik Gustavsson (C) har avsagt sig sina uppdrag som ersättare i miljö- och samhällsbyggnadsutskottet och ersättare i kommunstyrelsens särskilda utskott. Till ny ersättare i de båda utskotten föreslås Ulrica Riis Pedersen (C) utses.

104 Svar på motion om kostpolicy i Tyresö

Dnr 2011/KS 0345

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Motionen avslås.

Beskrivning av ärendet
Miljöpartiet lämnade en motion till kommunfullmäktige den 17 november 2011 om kostpolicy i Tyresö. Motionen remitterades till barn- och utbildningsnämnden, gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden, socialnämnden och samhällsbyggnadsförvaltningen.

Samtliga nämnder föreslår att motionen ska avslås. Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslog miljö- och samhällsbyggnadsutskottet att motionen ska anses positivt besvarad med hänvisning till nuvarande riktlinjer och mål för måltidsverksamheterna och upphandling. Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet beslutade att föreslå kommunstyrelsen att bifalla motionen.

Bilagor
DOC291111-29112011084422.pdf
Socialnämndens svar på motion om kostpolicy.pdf
Protokollsutdrag Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden 2012-04-26 § 20 Motionssvar kostpolicy.pdf
Protokollsutdrag Barn- och utbildningsnämnden 2012-05-02 § 17 Yttrande över motion angående kostpolicy.pdf
Protokollsutdrag miljö- och samhällsbyggnadsutskottet 2012-05-15 § 82 Motionssvar kostpolicy.pdf
Yttrande samhällsbyggnadsförvaltningen kostpolicy.pdf

105 Anmälan av delegationsbeslut om förordnande som tf kommundirektör

Dnr 2012/KS 0182

Förslag till beslut

- Anmälan om delegationsbeslut noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän i enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning. Beslut som fattas av delegat ska redovisas till kommunstyrelsen. Redovisningen innebär inte att kommunstyrelsen får ompröva eller fastställa delegeringsbesluten. Däremot står det kommunstyrelsen fritt att återkalla lämnad delegering.

Delegationsbeslut fattade av kommundirektör
Förordnande som tf kommundirektör under perioden 2 juli tom 3 augusti 2012, dnr 2012/KS 0182 20

Bilagor
Delegationsbeslut Kommundirektören Förordnande som tf kommundirektör 2 juli till 3 augusti 2012.pdf

106 Anmälan av delegationsbeslut om fullmakt

Dnr 2012/KS 0155

Förslag till beslut

- Anmälan om delegationsbeslut noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän i enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning. Beslut som fattas av delegat ska redovisas till kommunstyrelsen. Redovisningen innebär inte att kommunstyrelsen får ompröva eller fastställa delegeringsbesluten. Däremot står det kommunstyrelsen fritt att återkalla lämnad delegering.

Delegationsbeslut fattade av kommundirektör
Delegationsbeslut om fullmakt 2012-03-23, dnr 2012/KS 0155 003

107 Kommunstyrelsens meddelanden 2012

Dnr 2012/KS 0188

Förslag till beslut

- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet

Cirkulär från Sveriges kommuner och landsting
Cirkulär 12:14 Vårpropositionen för år 2012
Cirkulär 12:15 Budgetförutsättningar för åren 2012-2016
- Bilaga 1 Preliminär standardkostnad 2013 samt bidrag/avgift
- Bilaga 2 Förändring Bidrag/Avgift mellan Prognos 2013 och Utfall 2012
- Bilaga 3 Preliminär utjämning av LSS-kostnader 2013
- Bilaga 4 Antalet insatser LSS-utjämning 2012 och 2013
Cirkulären finns också att läsa och ladda ner från cirkulär-databasen på Sveriges Kommuner och Landstings hemsida: http://www.skl.se/web/Skatteunderlagsprognos.aspx

Cirkulär 12:16 Feriejobb sommaren 2012

Övriga meddelanden

AB Vårljus
Årsredovisning och kallelse till årsstämma (bilaga)

Kommerskollegium
Stöd för kommuner i EU-rätt:
- Inre markandsguide för kommuner 2011
- Tjänstedirektivet - så påverkas myndigheter och kommuner
- Kommunernas regelöversyn utifrån tjänstedirektivet - en vägledning

KSL
Rekommendation att teckna överenskommelse mellan kommun/stadsdel och landstinget om WebCare

Kungsbacka kommun
Inbjudan från Kungsbacka, Sveriges kvalitetskommun 2011, till inspirationsdagar 19 och 20 september (bilaga)

Riksbyggen
Verksamhetsberättelse och hållbarhetsredovisning 2011

Stockholm Vatten
Årsredovisning, verksamheten 2011
Svensk förening för folkhälsoarbete
Folkhälsa är politik (idéskrift)

Södertörns överförmyndarnämnd
Delårsrapport 1 2012 (bilaga)

Matchning Södertörn
Utvärdering/följeforskning Slutrapport april 2012 (bilaga)

Fastighetsenheten
Rapport och information från Fastighetsenheten april 2012 (bilaga)

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Rapport och information från Samhällsbyggnadsförvaltningen april 2012 (bilaga)

Bilagor
meddelandehtml.html
Slutrapport Matchning Södertörn.pdf
årsresovisning 2011.pdf
Sammanträdesprotokoll Södertörns överförmyndarnämnd 2012-05-09 § 47 Delårsrapport 1 2012.pdf
Meddelanden Fastighetsenheten april 2012.pdf
Meddelanden Samhällsbyggnadsförvaltningen April 2012.pdf

§83 Kommundirektörens rapport 2012

Dnr 2012/KS 0018

Beslut

- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommundirektören lämnar vid behov muntlig information vid sammanträdet angående frågor av förvaltningsövergripande karaktär samt information om pågående uppdrag.Bilagor
Kommundirektörens rapport bilaga Stockholmsregionens Europakontor bevakningsrapport april 2012.pdf
Kommundirektörens rapport bilaga tillgänglighet inom projekt medborgarfokus 2012.pdf
Kommundirektörens rapport bilaga kompletterande internkontroll.pdf
Kommundirektörens rapport bilaga Riktlinjer för bisysslor.pdf
Kommundirektörens rapport maj 2012.doc


§84 Kommunplan 2013-2015

Dnr 2012/KS 0201

Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Med hänvisning till vad som redovisas i kommunplanen föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar att

 1. fastställa utdebiteringen för 2013 till 19,48 kronor per skattekrona,
 2. den i kommunplanens kapitel 2 redovisade visionen för år 2030 ska ligga till grund för den verksamhet kommunen bedriver och planerar liksom för kommunens insatser och påverkan utanför den egna verksamheten,
 3. fastställa de kommungemensamma mål som framgår av kapitel 4 i kommunplanen,
 4. fastställa de mål som anges för olika verksamhetsområden som anges i kapitel 5 i kommunplanen,
 5. fastställa budgeterade driftbudgetar för budgetåren 2013-2015 enligt vad som framgår av bilagorna 1 och 2 i kommunplanen,
 6. fastställa budgeterade resultaträkningar, finansieringsanalyser och balansräkningar för budgetåren 2013-2015 enligt bilagorna 3 och 4 till kommunplanen,
 7. fastställa det budgeterade investeringsprogram som redovisas i bilaga 5 till kommunplanen,
 8. godkänna att kommunstyrelsen får besluta om smärre omfördelningar mellan verksamhetsområden inom en nämnd om det behövs för att uppnå en bättre samlad måluppfyllelse inom nämndens verksamheter,
 9. godkänna att kommunstyrelsen får besluta om sådana omslutningsförändringar i driftbudgetramarna som, utan att förändra nettoramarna och målen för verksamhetsområdet, föranleds av att verksamheternas externa intäkter blir annorlunda än vad som är känt när kommunfullmäktige godkänner kommunplanen,
 10. lån får tas upp inom en ram på 750 miljoner kronor, vilket är en utökning från nuvarande nivå på 650 miljoner kronor
 11. godkänna att kommunen sammantaget tecknar borgen såsom för egen skuld för Tyresö Bostäder AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 1 690 miljoner kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader

Kommunstyrelsens beslut

Med hänvisning till vad som redovisas i kommunplanen beslutar kommunstyrelsen att

 1. ge i uppdrag till kommundirektören att utreda hur samarbetet mellan arbetscentrum och individ- och familjeomsorgen kan utvecklas.
 2. Underlag till beslut om revisorernas budget överlämnas till kommunfullmäktige utan eget ställningstagande.

Reservation
Marita Bertilsson (S) reserverar sig mot beslutet.

Beskrivning av ärendet
I bifogade förslag till kommunplan för perioden 2013-2015 redovisas i kapitel 2 en vision för hur kommunen har utvecklats till år 2030. Avsikten är att visionen ska inspirera till förhållningssätt och planering på kort och lång sikt som innebär att steg kontinuerligt tas i riktning mot visionen.

I kapitel 3 redovisas en konjunkturanalys. I kapitlet redovisas även handfasta planeringsförutsättningar i form prognoser över befolkningsutveckling och ekonomiskt utrymme för kommunens verksamhet. Vidare redogörs för hur tillgängliga medel prioriteras mellan olika verksamhetsområden och vilka särskilda satsningar som görs under planeringsperioden.

I kapitel 4 redovisas kommungemensamma mål inom områdena medborgarfokus, näringsliv, ekonomi, personal samt effektivitet.

I kapitel 5 redovisas för vart och ett av 19 verksamhetsområden och kommunens bolag en kort verksamhetsbeskrivning, en omvärldsanalys, vilka strategiska mål som ska uppnås till slutet av planperioden, vilka ekonomiska resurser som kommer att stå till förfogande för verksamhetsområdet, i förekommande fall vilka investeringar som är aktuella inom området under perioden och slutligen eventuella ändrade betingelser eller andra förhållanden av betydelse för verksamheten under planperioden. De mål och resursramar som anges i detta avsnitt utgör de viktigaste utgångspunkterna för det kommande arbetet med nämndplaner.

I kapitel 6 beskrivs översiktligt förslaget till investeringsprogram. Själva investeringsprogrammet med alla dess ingående poster bifogas kommunplanen (bilaga 5).

I kapitel 7 redovisas när och hur uppföljningen de treåriga målen kommer att ske löpande under planperioden samt hur planen ska kommuniceras till medborgare, förtroendevalda och medarbetare.

I kapitel 8 redovisas styrprocessens årshjul.

I kapitel 9 redovisas vilka olika gemensamma styrdokument som gäller för all verksamhet i kommunen.

I bilagor till kommunplanen redovisas resultat- och balansräkningar, kassaflödesanalys, en sammanställning över intäkter och kostnader för driftbudgetens olika anslag samt investeringsprogram.

Socialdemokraternas alternativ till kommunplan 2013-2015 delades vid mötet.

Ordförandeutlåtande
Se ordförandeutlåtande i bifogat dokument.

Ordförandeförslag
Ordföranden yrkar bifall till alliansens förslag till kommunplan 2013-2015.

Yrkande
Marita Bertilsson (S) yrkar bifall till Socialdemokraternas alternativ till kommunplan 2013-2015.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Marita Bertilssons (S) yrkande och finner att kommunstyrelsen har avslagit det. Kommunstyrelsen har därmed beslutat i enlighet med ordförandeförslaget.Bilagor
Tjänsteskrivelse kommunplan 2013-2015.pdf
Kommunplan 2013-2015.pdf
Gruppledarmöte 2012-05-10.pdf
Kommunplan 2013-2015 ordförandeutlåtande.pdf
Socialdemokraternas alternativ till kommunplan 2013-2015.doc


§85 Delårsbokslut per april 2012

Dnr 2012/KS 0202

Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige

- att notera och godkänna den ekonomiska rapporten per april 2012

- att socialnämnden och gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden får i uppdrag att återkomma med en avrapportering av åtgärder mot underskotten till kommunstyrelsens sammanträde i juni 2012

- att medelsreserven för 2012 används enligt följande

Beredskap finns för att verksamhetsområdet gymnasium får ett underskott på 5,0 mkr.

Detta kan bitvis finansieras genom att verksamhetsområdena vuxenutbildning och arbetscentrum vardera bidrar med 1,5 mkr i överskott.

Därmed behöver 2,0 mkr reserveras för att täcka gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden underskott.

3,0 mkr reserveras för att täcka socialnämndens underskott inom verksamhetsområdet för funktionshindrade.

750 tkr reserveras för socialnämnden för att utveckla arbetet med personalpool och utöka möjligheterna till heltid för personalen.

2 250 tkr reserveras för en ekonomisk genomlysning av verksamhetsområdet för personer med funktionsnedsättning och äldreomsorg.

750 tkr reserveras för projektet med individanpassade arbetsmarknadsåtgärder, t ex genom sociala företag, som på sikt ska minska försörjningsstödet.

1,0 mkr reserveras för kostnader enligt avtal vi Prinsvillan.

5,0 mkr reserveras för avvecklingskostnader för Forellskolan.

0,5 mkr reserveras för ökade kostnader för Södertörns överförmyndarnämnd.

1,5 mkr reserveras för folkomröstningen om äldreomsorgen.

Sedan tidigare har medel reserverats för att genomföra lärarsatsningar och förbättrad åskådarkapacitet på Tyresövallen.

Kvarvarande medel reserveras för ytterligare kostnader för utvecklingen av Tyresö centrum.

Kommunstyrelsens beslut

- Paragrafen justeras omedelbart.

Särskilt yttrande
Marita Bertilsson (S) lämnar särskilt yttrande.

Mats Larsson (FP) lämnar särskilt yttrande.

Marie Åkesdotter (MP) lämnar särskilt yttrande.

Beskrivning av ärendet
Denna rapport innehåller ett delårsutfall för perioden januari – april 2012 samt en prognos för helårsresultatet. Samtliga väsentliga poster har periodiserats enligt anvisningar.

Utfallet av investeringarna efter första tertialet presenteras i rapporten. Dessutom redovisas en helårsprognos för investeringarna.

Resultatet för Tyresö kommun per 30 april 2012 är + 43,7 miljoner, vilket är ett överskott för perioden med 36,0 miljoner.

Prognosen för året är ett resultat på + 48,2 miljoner. Det är ett överskott jämfört med budget på 4,1 miljoner.Bilagor
Protokollsutdrag Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden 2012-04-26 § 18 Äskande om tilläggsanslag samt omfördelning av anslag.pdf
Tjänsteskrivelse delårsbokslut per april 2012.pdf
Delårsbokslut per april 2012.pdf
Särskilt yttrande Delårsbokslut Folkpartiet.pdf
Särskilt yttrande Delårsbokslut Miljöpartiet.pdf
Delårsbokslut Särskilt yttrande Socialdemokraterna.pdf


§86 Ändrad kostnadsfördelning för Södertörns överförmyndarnämnd samt nytt avtal om den gemensamma nämnden

Dnr 2012/KS 0195

Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

 1. Bifogat nytt avtal för Södertörns överförmyndarnämnd godkänns och ska gälla från och med den 1 januari 2013.
 2. Det nu gällande avtalet för den gemensamma nämnden upphör att gälla den 31 december 2012.

Kommunstyrelsens beslut

- Paragrafen justeras omedelbart.

Beskrivning av ärendet
Sedan den 1 januari 2011 bedriver kommunerna Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nynäshamn och Tyresö sin överförmyndarverksamhet gemensamt i Södertörns överförmyndarnämnd. Enligt avtalet som upprättats mellan kommunerna om förutsättningarna för samarbetet ska kommunerna utreda kostnadsfördelningen mellan sig så att fördelningen kommer att vila på en grund som av alla upplevs som långsiktigt genomtänkt och rättvis.

Kommundirektörerna i de samverkande kommunerna föreslår att kommunerna beslutar om nytt samarbetsavtal med ändrad reglering av kostnadsfördelningen, samt ett antal redaktionella förändringar av avtalet. Avtalet föreslås gälla från och med 1 januari 2013 samt att det nuvarande samarbetsavtalet upphör att gälla den 31 december 2012.Bilagor
Tjänsteskrivelse Ändrad kostnadsfördelning för Södertörns Överförmyndarnämnd samt nytt avtal om den gemensamma nämnden.pdf
Förslag till avtal fr o m 2013 slutligt 120424.doc
Förslag till avtal fr o m 2013 synliga ändringar.doc
Protokollsutdrag Överförmyndarnämnden § 146.pdf
Tjänsteskrivelse kommundirektörerna Södertörn Ändrad kostnadsfördelning för Södertörns överförmyndarnämnd.doc
Underlag till Överförmyndarnämnden.pdf


§87 Etablering och finansiering av snabbladdningsstation för elfordon i Tyresö centrum

Dnr 2012/KSTK 0029

Beslut

Kommunstyrelsens beslut

 1. Tyresö kommun tecknar avtal med Vattenfall om operationell leasing av en snabbladdstation för 10 år till en ungefärlig kostnad av 14 000 kr/månad +/- 10 procent exklusive moms.
 2. Finansiering sker genom införande av ett internt påslag för användande av privat bil i tjänsten.
 3. Kommunstyrelsens ordförande och chefen för samhällsbyggnadsförvaltningen ges behörighet att underteckna erforderliga handlingar.
 4. Ovan förslag ersätter det av kommunstyrelsen fattade beslutet 2012-03-27 § 42 om finansiering av en snabbladdstation i Tyresö centrum.
 5. Paragrafen justeras omedelbart.

Beskrivning av ärendet
Samhällsbyggnadsförvaltningen har tillsammans med Vattenfall i ett samarbetsprojekt utrett hur en möjlig utformning och affärsmodell för att etablera en snabbladdstation för elbilar skulle kunna se ut, vart den skulle kunna placeras och hur den skulle kunna finansieras. Snabbladdstationen är en del i kommunens och Vattenfalls klimatarbete. Stationen ska kunna användas av kommunen såväl som av privata elfordonsinnehavare. Tyresö kommun har för närvarande fått levererat två stycken elbilar under våren 2012 och har ambitionen att utöka elbilsflottan ytterliggare under året.

Tyresös kostnader för snabbladdstationen ska finansieras genom operationell leasing med ett avtal på 5, 7 eller 10 år. Förvaltningen föreslår att Tyresö kommun tecknar ett avtal för 10 år till en ungefärlig kostnad av 14 000 kr/månaden +/- 10 procent exklusive moms.


Bilagor
Tjänsteskrivelse samhällsbyggnadsförvaltningen Snabbladdstation för elfordon.pdf
Prisindikation snabbladdstation för elfordon.pdf
Samarbetsprojekt Vattenfall och Tyresö snabbladdstation.pdf
Protokollsutdrag miljö- och samhällsbyggnadsutskottet 2012-05-15 § 83 snabbladdstation.pdf


§88 Årsredovisning för Södertörns överförmyndarnämnd 2011

Dnr 2012/KS 0184

Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

 1. Årsredovisning för Södertörns överförmyndarnämnd 2011 noteras.
 2. Ledamöterna i Södertörns överförmyndarnämnd beviljas ansvarsfrihet.

Kommunstyrelsens beslut

- Paragrafen justeras omedelbart.

Beskrivning av ärendet
Årsredovisning och revisionsrapport för Södertörns överförmyndarnämnd 2011 redovisas i bilagor.Bilagor
Revisionsrapport 10.pdf
Revisionsrapport 10 försättsblad.pdf
Sammanträdesprotokoll Södertörns överförmyndarnämnd 2012-04-04 förvaltningsberättelse 2011.pdf


§89 Upprustning av Prinsvillan

Dnr 2012/SBF/9

Beslut

- Kommunstyrelsen beslutar anvisa medel inom en ram på en miljon kronor från medelsreserven för upprustning av Prinsvillans tak, fasader, fönster och utvändig målning.

Beskrivning av ärendet
Tyresö kommun har i gällande hyresavtal med Nordiska museet förbundit sig att mellan åren 2008 och 2018 upprusta Prinsvillans tak, fasad, fönster och utvändig målning inom en ram på 1 000 000 kronor. Upphandling av åtgärderna är påbörjade. Innan upphandlingen avslutas måste medel anvisas.Bilagor
§ 69 1 Tjänsteskrivelse Upprustning Prinsvillan.pdf
§ 69 Prot.pdf


§90 Antagande av detaljplan för Solberga etapp 7

Dnr 2012/SBF/11

Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Detaljplanen för Bostäder för Solberga etapp 7 antas.

Kommunstyrelsens beslut

- Paragrafen justeras omedelbart.

Beskrivning av ärendet
Samhällsbyggnadsförvaltningen har upprättat ett förslag till detaljplan för Solberga etapp 7.

Planens syfte är att varsamt anpassa området Solberga etapp 7 för permanentboende med hänsyn till områdets karaktär.

Planförslaget omfattar bland annat utbyggnad av vägar, gång- och cykelvägar, vatten- och avloppsledningar, en bussvändplats, större byggrätter, skydd av värdefull kulturmiljö samt bevarande av värdefulla naturmiljöer. Planen tas fram med normalt planförfarande.Bilagor
§ 74 Prot.pdf
§ 74 1 Tjänsteskrivelse Solberga.pdf
§ 74 3 karta_1_antagande.pdf
§ 74 4 karta_2_antagande.pdf
§ 74 5 karta_3_antagande.pdf
§ 74 6 karta_4_antagande.pdf
§ 74 7 gestaltningsprogram_slutversion.pdf
§ 74 8 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING_anatagande.pdf
§ 74 9 Bilaga1_GFB_antagande.pdf
§ 74 10 Solberga_kulturmiljö.pdf
§ 74 11 Solberga_naturinventering.pdf
§ 74 12 Solberga_etapp7_utställningsutlåtande_antagande.pdf
§ 74 2 Planbeskrivning Solberga.pdf


§91 Antagande av fördelning av gatukostnader för Solberga etapp 7

Dnr 2012/SBF/18

Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Fördelning av gatukostnader för Solberga etapp 7 antas.

Kommunstyrelsens beslut

- Paragrafen justeras omedelbart.

Beskrivning av ärendet
I samband med upprättande av detaljplan för Solberga, etapp 7, har samhällsbyggnadsförvaltningen utrett frågan om uttag av gatukostnader i området. Fördelningsförslaget ansluter helt till de principer som beslutats i andra förnyelseområden i kommunen. Fördelning av gatukostnader beskrivs i bifogad gatukostnadsutredning. Frågan om fördelning av gatukostnader behandlades av miljö- och samhällsbyggnadsutskottet den 15 maj § 74 i samband med förslag om antagande av detaljplan för Solberga etapp 7.Bilagor
§ 74 13 Tjänsteskrivelse (GKU Solberga).pdf
§ 74 14 Gatukostnadsutredning_antagande.pdf
§ 74 15 Bilaga 1 GKU.pdf
§ 74 16 bilaga 2.1 GKU.pdf
§ 74 17 bilaga 2.2 GKU.pdf
§ 74 18 bilaga 3 GKU.pdf


§92 Antagande av detaljplan för Lastbilen 3 och 4

Dnr 2012/SBF/10

Beslut

- Detaljplanen för Lastbilen 3 och 4 antas.

Beskrivning av ärendet
Ägaren till fastigheten Lastbilen 4 inkom i augusti 2011 med en förfrågan om att ändra detaljplanen för fastigheten. Syftet är att uppföra en hallbyggnad för förvaring av fordon.

Uppförandet av en ny byggnad inom Lastbilen 4 skulle innebära att avståndet till befintlig byggnad inom Lastbilen 3 blir relativt litet. För att säkerställa att uppförandet av en ny byggnad inom Lastbilen 4 sker på ett tillfredsställande sätt utifrån ett brandsäkerhets- samt plantekniskt perspektiv har fastigheten Lastbilen 3 tillförts planområdet.

Detaljplanen tas fram med enkelt planförfarande och har varit på samråd under perioden 27 mars – 10 april 2012. Under samrådet inkom sammanlagt fem yttranden, alla utan erinran.

Förslaget skickades ut för underrättelse om antagande, den 16 april 2012.Under underrättelseperioden inkom fyra yttranden, alla utan erinran. Planförslaget har därefter inte förändrats.Bilagor
§ 70 Prot.pdf
§ 70 1 Tjänsteskrivelse Lastbilen 4_samt_Lastbi.pdf
§ 70 3 Plankarta o planbest.pdf
§ 70 4 Särskilt_utlåtande_lastbilen.pdf
Planbeskrivning Lastbilen 3 och 4.pdf


§93 Förvärv av fastigheterna Strand 1:335 och 1:511

Dnr 2012/SBF/15

Beslut

 1. Kommunstyrelsen godkänner förvärv av fastigheterna Strand 1:335 och 1:511 enligt köpekontrakt.
 2. Kommunstyrelsens ordförande och chefen för samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att teckna erforderliga avtal.

Beskrivning av ärendet
Förvärvet syftar till att utöka kommunens markportfölj för framtida exploateringar. Området är utpekat för etablering av tätare bebyggelse i översiktsplanen.

Fastighetsägaren yrkar 800 kronor per kvadratmeter för fastigheten, vilket motsvarar genomsnittsvärdet i området.

Köpekontraktet förutsätter att fastighetsägaren tar kostnader för rivning och bortforsling av material.Bilagor
§ 81 Prot.pdf
§ 81 1 Tjänsteskrivelse (Maria sofias väg 19).pdf
§ 81 2 kopekontrakt.pdf


§94 Omförhandling av arrendeavtal med Nytorps båtklubb inom fastigheten Trinntorp 1:1

Dnr 2012/SBF/12

Beslut

 1. Kommunstyrelsen godkänner föreliggande förslag till arrendeavtal med Nytorps båtklubb.
 2. Mark- och exploateringschefen får i uppdrag att underteckna avtalet.

Beskrivning av ärendet
Med anledning av färdigställandet av kommunal gata inom Brevik etapp 1 ska gatukostnader debiteras fastighetsägare i området.

Kommunen behöver därför omförhandla arrendet med Nytorps båtklubb för att täcka kommunens andel av gatukostnaderna.Bilagor
§ 78 Prot.pdf
§ 78 1 Tjänsteskrivelse Nytorp.pdf
§ 78 2 Arrendeavtal Nytorps Båtklubb.pdf


§95 Omförhandling av arrendeavtal med Klockargårdens bryggförening inom fastigheten Tyresö 1:815

Dnr 2012/SBF/13

Beslut

 1. Kommunstyrelsen godkänner föreliggande förslag till arrendeavtal med Klockargårdens bryggförening.
 2. Mark- och exploateringschefen får i uppdrag att underteckna avtalet.

Beskrivning av ärendet
Med anledning av färdigställandet av kommunal gata inom Brevik etapp 1 ska gatukostnader debiteras fastighetsägare i området. Kommunen behöver därför omförhandla arrendet med Klockargårdens bryggförening för att täcka kommunens andel av gatukostnaderna.Bilagor
§ 79 Prot.pdf
§ 79 1 Tjänsteskrivelse (Klockargårdens).pdf
§ 79 2 Arrendeavtal Klockargårdens bryggförening.pdf


§96 Omförhandling av arrendeavtal med Krokens båtklubb inom fastigheten Trinntorp 1:1

Dnr 2012/SBF/14

Beslut

 1. Kommunstyrelsen godkänner föreliggande förslag till arrendeavtal med Krokens båtklubb.
 2. Mark- och exploateringschefen får i uppdrag att underteckna avtalet.

Beskrivning av ärendet
Med anledning av färdigställandet av kommunal gata inom Brevik etapp 1 ska gatukostnader debiteras fastighetsägare i området.

Kommunen behöver därför omförhandla arrendet med Krokens båtklubb för att täcka kommunens andel av gatukostnaderna.Bilagor
§ 80 Prot.pdf
§ 80 1 Tjänsteskrivelse (Krokens).pdf
§ 80 2 Arrendeavtal Krokens Båtklubb.pdf


§97 Överenskommelse om samverkan kring barn i behov av särskilt stöd mellan kommunerna och landstinget i Stockholms län

Dnr 2012/KS 0163

Beslut

- Tyresö kommun tecknar överenskommelse med landstinget om samverkan kring barn i behov av särskilt stöd enligt rekommendation från styrelsen för Kommunförbundet Stockholms län.

Beskrivning av ärendet
Kommunförbundet Stockholms län har under hösten 2011 skickat ett förslag till BUS-överenskommelse på tjänstemannaremiss till bland annat förvaltningschefer inom vård, omsorg och utbildning. Nu har förslaget arbetats om utifrån remissvaren och styrelsen för Kommunförbundet Stockholms län rekommenderar kommunerna att teckna överenskommelse med landstinget om samverkan kring barn i behov av särskilt stöd.Bilagor
Rek BUS-överenskommelse.pdf
Tjänsteskrivelse barn- och utbildningsförvaltningen BUS-överenskommelse.pdf
Tjänsteskrivelse socialförvaltningen BUS-överenskommelse.pdf


§98 Uppsägning av länsöverenskommelse om bibehållet kostnadsansvar vid flyttning till särskilda boendeformer i annan kommun

Dnr 2012/KS 0158

Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Överenskommelsen mellan länets kommuner om samarbete vid flyttningar mellan kommunerna vad gäller personer med behov av särskilt boende sägs upp för att upphöra att gälla den 31 december 2013.

Kommunstyrelsens beslut

- Paragrafen justeras omedelbart.

Beskrivning av ärendet
Sedan den 1 juli 2002 finns det en överenskommelse mellan kommuner i Stockholms län som reglerar betalningsansvaret för äldre personer som önskar flytta till särskilt boende i annan kommun inom länet. Kommunförbundet Stockholms län, KSL, rekommenderar de kommuner som deltar i överenskommelsen att fatta beslut om att överenskommelsen ska sägas upp, att upphöra att gälla den 31 december 2013. Socialförvaltningen föreslår socialnämnden att föreslå kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att säga upp överenskommelsen.Bilagor
Rek flyttn särsk boendeformer annan kommun.pdf
Överenskommelse bibehållet kostnadsansvar 2002-02-21.pdf
Tjänsteskrivelse socialförvaltningen Länsöverenskommelse om bibehållet kostnadsansvar.pdf


§99 Överenskommelse om samverkan kring vuxna med psykisk sjukdom/funktionsnedsättning

Dnr 2012/KS 0161

Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Tyresö kommun tecknar överenskommelse med landstinget om samverkan kring vuxna med psykisk sjukdom/funktionsnedsättning enligt rekommendation av styrelsen för Kommunförbundet Stockholms län.

Kommunstyrelsens beslut

- Paragrafen justeras omedelbart.

Beskrivning av ärendet
Kommunen och landstinget ska enligt Hälso- och sjukvårdslagen och Socialtjänstlagen ingå överenskommelse om samarbete kring personer med psykiska funktionsnedsättningar. Kommunförbundet Stockholms län har arbetat fram ett förslag till överenskommelse som styrelsen rekommenderar kommunerna att underteckna. Socialnämnden föreslår kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att anta Kommunförbundet Stockholms läns rekommendation.Bilagor
Protokollsutdrag Socialnämnden 2012-04-18 § 1041 Överenskommelse om samverkan kring vuxna med psykisk sjukdom eller funktionsnedsättning.pdf
Rek samverkan vuxna psyk.pdf


§100 Avtal om verksamhetsförlagda fältstudier inom speciallärar- och specialpedagogutbildningarna

Dnr 2012/KS 0159

Beslut

- Kommunen tecknar avtal avseende verksamhetsförlagda fältstudier inom speciallärar- och specialpedagogutbildningarna enligt rekommendation från styrelsen för Kommunförbundet Stockholms län.

Beskrivning av ärendet
Kommunförbundet Stockholms läns styrelse har beslutat att rekommendera länets kommuner att teckna avtal avseende verksamhetsförlagda fältstudier inom speciallärar- och specialpedagogutbildningarna. Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden och barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen att avtal tecknas.Bilagor
Protokollsutdrag Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden 2012-04-26 § 23 Avtal om verksamhetsförlagda fältstudier inom speciallärar- och specialpedagog.pdf
Tjänsteskrivelse barn-och utbildningsförvaltningen Avtal om verksamhetsförlagda fältstudier.pdf
Rek VFF speciallär specialped.pdf


§101 Ersättning till ordförande, vice ordförande och röstmottagare i samband med folkomröstning 23 september 2012

Dnr 2012/KS 0206

Beslut

- Ersättning till ordförande, vice ordförande och röstmottagare fastställs enligt ersättning vid valen 2010.

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige har beslutat att Tyresö kommun den 23 september 2012 ska genomföra en folkomröstning om taxan inom omsorgen för äldre och personer med funktionshinder. Ersättningen till de personer som arbetar som ordförande, vice ordförande och valförrättare justerades i samband med allmänna valen 2010. Valnämnden föreslår att samma ersättningnivåer tillämpas i samband med folkomröstningen.Bilagor
Tjänsteskrivelse - genomförande av folkomörstning.pdf
Protokollsutdrag Valnämnden 2012-05-14 § 4 Ersättning till ordförande, vice ordförande och röstmottagare.pdf


§102 Ny översiktsplan - tillsättande av politisk styrgrupp

Dnr 2012/SBF/8

Beslut

- Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet utses till styrgrupp för projektet att ta fram en ny översiktsplan.

Beskrivning av ärendet
Att ta fram en ny översiktsplan är ett mål i Tyresö kommuns kommunplan 2012-14. Enligt kommunens projektmodell PPS ska det till projekt kopplas en styrgrupp.Bilagor
Tjänsteskrivelse samhällsbyggnadsförvaltningen Tillsättande av politisk styrgrupp för ny översiktsplan.pdf


§103 Avsägelse och fyllnadsval till kommunstyrelsens utskott

Dnr 2012/KS 0112

Beslut

 1. Avsägelserna från Henrik Gusatavsson (C) godkänns.
 2. Till ny ersättare i miljö- och samhällsbyggnadsutskottet och ny ersättare i kommunstyrelsen särskilda utskott utses Ulrica Riis Pedersen (C).

Beskrivning av ärendet
Henrik Gustavsson (C) har avsagt sig sina uppdrag som ersättare i miljö- och samhällsbyggnadsutskottet och ersättare i kommunstyrelsens särskilda utskott. Till ny ersättare i de båda utskotten föreslås Ulrica Riis Pedersen (C) utses.
§104 Svar på motion om kostpolicy i Tyresö

Dnr 2011/KS 0345

Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Motionen avslås.

Reservation
Marie Åkesdotter (MP) och Marita Bertilsson (S) reserverar sig.

Protokollsanteckning
Till protokollet förs att Elisabet Hedlund (V), om hon hade haft rösträtt, hade stöttat Marie Åkesdotters (MP) yrkande och reserverat sig mot beslutet.

Beskrivning av ärendet
Miljöpartiet lämnade en motion till kommunfullmäktige den 17 november 2011 om kostpolicy i Tyresö. Motionen remitterades till barn- och utbildningsnämnden, gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden, socialnämnden och samhällsbyggnadsförvaltningen.

Samtliga nämnder föreslår att motionen ska avslås. Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslog miljö- och samhällsbyggnadsutskottet att motionen ska anses positivt besvarad med hänvisning till nuvarande riktlinjer och mål för måltidsverksamheterna och upphandling. Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet beslutade att föreslå kommunstyrelsen att bifalla motionen.

Ordförandeförslag
Ordföranden föreslår att motionen avslås.

Yrkande
Marie Åkesdotter (MP) yrkar bifall till motionen. Marita Bertilsson (S) stödjer Marie Åkesdotters (MP) yrkande.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Marie Åkesdotters (MP) yrkande och finner att kommunstyrelsen har avslagit det.

Kommunstyrelsen har därmed beslutat i enlighet med ordförandeförslaget.Bilagor
Socialnämndens svar på motion om kostpolicy.pdf
Protokollsutdrag Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden 2012-04-26 § 20 Motionssvar kostpolicy.pdf
Protokollsutdrag Barn- och utbildningsnämnden 2012-05-02 § 17 Yttrande över motion angående kostpolicy.pdf
Protokollsutdrag miljö- och samhällsbyggnadsutskottet 2012-05-15 § 82 Motionssvar kostpolicy.pdf
Yttrande samhällsbyggnadsförvaltningen kostpolicy.pdf
Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2011-11-17 motion om kostpolicy.pdf


§105 Anmälan av delegationsbeslut om förordnande som tf kommundirektör

Dnr 2012/KS 0182

Beslut

- Anmälan om delegationsbeslut noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän i enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning. Beslut som fattas av delegat ska redovisas till kommunstyrelsen. Redovisningen innebär inte att kommunstyrelsen får ompröva eller fastställa delegeringsbesluten. Däremot står det kommunstyrelsen fritt att återkalla lämnad delegering.

Delegationsbeslut fattade av kommundirektör

Förordnande som tf kommundirektör under perioden 2 juli tom 3 augusti 2012, dnr 2012/KS 0182 20Bilagor
Delegationsbeslut Kommundirektören Förordnande som tf kommundirektör 2 juli till 3 augusti 2012.pdf


§106 Anmälan av delegationsbeslut om fullmakt

Dnr 2012/KS 0155

Beslut

- Anmälan om delegationsbeslut noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän i enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning. Beslut som fattas av delegat ska redovisas till kommunstyrelsen. Redovisningen innebär inte att kommunstyrelsen får ompröva eller fastställa delegeringsbesluten. Däremot står det kommunstyrelsen fritt att återkalla lämnad delegering.

Delegationsbeslut fattade av kommundirektör

Delegationsbeslut om fullmakt 2012-03-23, dnr 2012/KS 0155 003
§107 Kommunstyrelsens meddelanden 2012

Dnr 2012/KS 0188

Beslut

- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet

Cirkulär från Sveriges kommuner och landsting

Cirkulär 12:14 Vårpropositionen för år 2012

Cirkulär 12:15 Budgetförutsättningar för åren 2012–2016

- Bilaga 1 Preliminär standardkostnad 2013 samt bidrag/avgift

- Bilaga 2 Förändring Bidrag/Avgift mellan Prognos 2013 och Utfall 2012

- Bilaga 3 Preliminär utjämning av LSS-kostnader 2013

- Bilaga 4 Antalet insatser LSS-utjämning 2012 och 2013

Cirkulären finns också att läsa och ladda ner från cirkulär-databasen på Sveriges Kommuner och Landstings hemsida: http://www.skl.se/web/Skatteunderlagsprognos.aspx

Cirkulär 12:16 Feriejobb sommaren 2012

Övriga meddelanden

AB Vårljus

Årsredovisning och kallelse till årsstämma (bilaga)

Kommerskollegium

Stöd för kommuner i EU-rätt:

- Inre markandsguide för kommuner 2011

- Tjänstedirektivet – så påverkas myndigheter och kommuner

- Kommunernas regelöversyn utifrån tjänstedirektivet – en vägledning

KSL

Rekommendation att teckna överenskommelse mellan kommun/stadsdel och landstinget om WebCare

Kungsbacka kommun

Inbjudan från Kungsbacka, Sveriges kvalitetskommun 2011, till inspirationsdagar 19 och 20 september (bilaga)

Riksbyggen

Verksamhetsberättelse och hållbarhetsredovisning 2011

Stockholm Vatten

Årsredovisning, verksamheten 2011

Svensk förening för folkhälsoarbete

Folkhälsa är politik (idéskrift)

Södertörns överförmyndarnämnd

Delårsrapport 1 2012 (bilaga)

Matchning Södertörn

Utvärdering/följeforskning Slutrapport april 2012 (bilaga)

Fastighetsenheten

Rapport och information från Fastighetsenheten april 2012 (bilaga)

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Rapport och information från Samhällsbyggnadsförvaltningen april 2012 (bilaga)Bilagor
Slutrapport Matchning Södertörn.pdf
årsresovisning 2011.pdf
Sammanträdesprotokoll Södertörns överförmyndarnämnd 2012-05-09 § 47 Delårsrapport 1 2012.pdf
Meddelanden Fastighetsenheten april 2012.pdf
Meddelanden Samhällsbyggnadsförvaltningen April 2012.pdf
Inbjudan till inspirationsdagar i Kungsbacka.pdf