Din position: Hem > Tyresö kommun > Kommunstyrelsen > Sammanträde 2014-01-28

Sammanträde 2014-01-28

Datum
Klockan
18.30
Plats
Kommunhuset, sammanträdesrummet Bollmora, Tyresö

1 Kommundirektörens rapport januari 2014

Dnr 2014/KS 0046 001

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommundirektören lämnar vid behov muntlig information vid sammanträdet angående frågor av förvaltningsövergripande karaktär samt information om pågående uppdrag.

Bilagor
Ekonomisk rapport januari 2014.pdf
Kommundirektörens rapport januari 2014.pdf

2 Information om kommunens synpunktshantering

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Vid kommunstyrelsens sammanträde 2014-01-28 gör chefen för kvalitetsenheten Catrin Ullbrand en muntlig föredragning om kommunens synpunktshantering.

3 Ekonomisk rapport per 31 oktober 2013 från barn- och utbildningsnämnden

Dnr 2013/KS 0322 10

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Barn- och utbildningsnämndens ekonomiska rapport per 31 oktober 2013 noteras.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsnämnden behandlade sin ekonomiska rapport per 31 oktober 2013 vid sitt sammanträde 2013-12-04. Med anledning av befarat budgetöverskridande beslutade nämnden föreslå att kommunstyrelsen noterar den ekonomiska rapporten.

Bilagor
Ekonomisk rapport per 31 oktober 2013 från barn- och utbildningsnämnden.pdf

4 Redovisning av nämndernas handlingsplaner för ökad måluppfyllelse

Dnr 2013/KS 0322 10

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Nämndernas handlingsplaner för ökad måluppfyllelse godkänns.

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige gav nämnderna i uppdrag 2013-11-07 att redovisa en handlingsplan till kommunstyrelsen i december med åtgärder för att nå ökad måluppfyllelse där målen inte bedöms uppnås.

Handlingsplaner har inkommit från socialnämnden, kultur- och fritidsnämnden, gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden samt barn- och utbildningsnämnden.

Bilagor
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2013-11-07 § 122.pdf
Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden Handlingsplan måluppfyllelse.pdf
Barn- och utbildningsnämnden handlingsplan måluppfyllelse.pdf
KFNs handlingsplan för måluppfyllelse 2013.pdf
Socialnämnden handlingsplan måluppfyllelse.pdf
Tjänsteskrivelse redovisning av nämndernas handlingsplaner för måluppfyllelse.pdf

5 Taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds arbete med prövning och tillsyn enligt miljöbalken *

Dnr 2014/KS 0041 12

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds arbete med prövning och tillsyn enligt miljöbalken fastställs att gälla från och med 2014-01-01.
2. De delar av taxan som avser timtaxor för tillsynsbeslut tillämpas först från och med det datum då samtliga medlemskommuner har fastställt taxan.
3. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att tillsammans med Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund och medlemskommunerna i förbundet utforma en beredningsrutin för kommande års taxor så att förslag till taxa är färdigställt senast den 30 juni varje år. Detta för att möjliggöra att kommunfullmäktige senast i oktober varje år kan fastställa taxan för det nästkommande året.
4. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Beskrivning av ärendet
Högsta förvaltningsdomstolen har fastställt att alla medlemskommuner i ett kommunalförbund var och en för sig måste fastställa de taxor och avgifter som gäller inom kommunalförbundets ansvarsområde. Tyresö är medlem i Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund. I detta ärende fastställs taxa som tidigare har beslutats av förbundsstyrelsen.

Bilagor
Bilagor taxa miljöbalken.pdf
Bilagor taxa miljöbalken - bilaga 1.pdf
Bilagor taxor miljöbalken - bilaga 2.pdf
SKLs bedömning.pdf
Tjänsteskrivelse tillsyn enl. miljöbalken.pdf

6 Fastställande av taxa 2014 för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds arbete med offentlig kontroll inom livsmedelsområdet *

Dnr 2014/KS 0083 12

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds arbete med offentlig kontroll inom livsmedelsområdet fastställs att gälla från och med 2014-01-01.
2. De delar av taxan som avser timtaxor för tillsynsbeslut tillämpas först från och med det datum då samtliga medlemskommuner har fastställt taxan.
3. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Beskrivning av ärendet
Högsta förvaltningsdomstolen har fastställt att alla medlemskommuner i ett kommunalförbund var och en för sig måste fastställa de taxor och avgifter som gäller inom kommunalförbundets ansvarsområde. Tyresö är medlem i Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund. I detta ärende fastställs taxa som tidigare har beslutats av förbundsstyrelsen.

Bilagor
Bilagor taxa enl. livsmedelslagen.pdf
Tjänsteskrivelse fastställande av taxa för offentlig kontroll inom livsmedelsområdet.pdf

7 Fastställande av taxa 2014 för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds tillsyn enligt strålskyddslagen *

Dnr 2014/KS 0082 12

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds tillsyn enligt strålskyddslagen fastställs att gälla från och med 2014-01-01.
2. De delar av taxan som avser timtaxor för tillsynsbeslut tillämpas först från och med det datum då samtliga medlemskommuner har fastställt taxan.
3. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Beskrivning av ärendet
Högsta förvaltningsdomstolen har fastställt att alla medlemskommuner i ett kommunalförbund var och en för sig måste fastställa de taxor och avgifter som gäller inom kommunalförbundets ansvarsområde. Tyresö är medlem i Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund. I detta ärende fastställs taxa som tidigare har beslutats av förbundsstyrelsen.

Bilagor
Bilagor taxa enl. strålskyddslagen.pdf
Tjänsteskrivelse taxa tillsyn enl. strålskyddslagen.pdf

8 Fastställande av taxa 2014 för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds arbete med kontroll inom animaliska biprodukter *

Dnr 2014/KS 0081 12

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds offentlig kontroll inom animaliska biprodukter fastställs att gälla från och med 2014-01-01.
2. De delar av taxan som avser timtaxor för tillsynsbeslut tillämpas först från och med det datum då samtliga medlemskommuner har fastställt taxan.
3. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Beskrivning av ärendet
Högsta förvaltningsdomstolen har fastställt att alla medlemskommuner i ett kommunalförbund var och en för sig måste fastställa de taxor och avgifter som gäller inom kommunalförbundets ansvarsområde. Tyresö är medlem i Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund. I detta ärende fastställs taxa som tidigare har beslutats av förbundsstyrelsen.

Bilagor
Bilagor taxa offentlig kontroll inom animaliska biprodukter.pdf
Tjänsteskrivelse fastställande av taxa för offentlig kontroll inom animaliska biprodukter.pdf

9 Fastställande av taxa 2014 för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds verksamhet enligt lagen om internationella hot mot människors hälsa *

Dnr 2014/KS 0080 12

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds verksamhet enligt lagen om internationella hot mot människors hälsa fastställs att gälla från och med 2014-01-01.
2. De delar av taxan som avser timtaxor för tillsynsbeslut tillämpas först från och med det datum då samtliga medlemskommuner har fastställt taxan.
3. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Beskrivning av ärendet
Högsta förvaltningsdomstolen har fastställt att alla medlemskommuner i ett kommunalförbund var och en för sig måste fastställa de taxor och avgifter som gäller inom kommunalförbundets ansvarsområde. Tyresö är medlem i Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund. I detta ärende fastställs taxa som tidigare har beslutats av förbundsstyrelsen.

Bilagor
Bilagor taxa verksamhet enl. lag om internationella hot mot människors hälsa.pdf
tjänsteskrivelse fastställande av taxa enl. lag om internationella hot mot människors hälsa.pdf

10 Fastställande av taxa 2014 för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds kontroll enligt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel *

Dnr 2014/KS 0079 12

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds kontroll enligt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel fastställs att gälla från och med 2014-01-01.
2. De delar av taxan som avser timtaxor för tillsynsbeslut tillämpas först från och med det datum då samtliga medlemskommuner har fastställt taxan.
3. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Beskrivning av ärendet
Högsta förvaltningsdomstolen har fastställt att alla medlemskommuner i ett kommunalförbund var och en för sig måste fastställa de taxor och avgifter som gäller inom kommunalförbundets ansvarsområde. Tyresö är medlem i Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund. I detta ärende fastställs taxa som tidigare har beslutats av förbundsstyrelsen.

Bilagor
Bilagor taxa enl. lag om handel med receptfria läkemedel.pdf
Tjänsteskrivelse taxa för kontroll enl. lag om handel med vissa receptfria läkemedel.pdf

11 Fastställande av taxa 2014 för kopior, avskrifter och utskrifter av allmänna handlingar inom Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund *

Dnr 2014/KS 0084 12

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Taxa för kopior, avskrifter och utskrifter av allmänna handlingar inom Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund fastställs att gälla från och med 2014-01-01.
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Beskrivning av ärendet
Högsta förvaltningsdomstolen har fastställt att alla medlemskommuner i ett kommunalförbund var och en för sig måste fastställa de taxor och avgifter som gäller inom kommunalförbundets ansvarsområde. Tyresö är medlem i Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund. I detta ärende fastställs taxa som tidigare har beslutats av förbundsstyrelsen.

Bilagor
Bilagor taxa kopior, avskifter och utskrifter av allmänna handlingar.pdf
Tjänsteskrivelse fastställande taxa för kopior, utskrifter.pdf

12 Fastställande av taxor 2014 för Södertörns brandförsvarsförbund *

Dnr 2014/KS 0043 12

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige antar föreslagna taxor och avgifter enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor avseende brandskyddskontroll, sotning och tillsyn.
2. Kommunfullmäktige antar föreslagna taxor och avgifter enligt lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor avseende tillsyn och tillstånd.
3. Taxorna ska gälla från och med 1 januari 2014, förutom de delar som avser timtaxa för tillsynsbeslut som ska tillämpas från det datum när samtliga medlemskommuner i Södertörns brandförsvarsförbund har beslutat om en sådan taxa.
4. Kommunfullmäktige bemyndigar kommunstyrelsen att revidera taxorna för brandskyddskontroll och sotning i enlighet med sotningsindex, överenskommet av Sveriges kommuner och landsting och Sveriges Skorstensfejarmästares Riksförbund.
5. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Beskrivning av ärendet
I detta ärende fastställs de avgifter och taxor som tidigare har beslutats av förbundsstyrelsen i Södertörns brandförsvarsförbund. Högsta förvaltningsdomstolen har i en dom i december 2013 fastställt att alla medlemskommuner i ett kommunalförbund var och en för sig måste fastställa taxor och avgifter för obligatoriska tjänster som gäller inom kommunalförbundets ansvarområde. Ett kommunalförbud har enligt domen inte föreskriftsrätt för sådana obligatoriska verksamheter. Avgifter som avser fakultativ (frivillig) verksamhet som förbundet erbjuder kommuninvånarna i respektive kommun omfattas inte.

Bilagor
Brandtaxa.pdf
TJUT taxor och avgifter Södertörns Brandförsvarsförbund.pdf

13 Försäljning av Tyresö bostäders fastigheter Diamanten 1 och Turkosen 4 *

Dnr 2013/KS 0218 005

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Försäljningen av Tyresö Bostäders fastigheter Diamanten 1 och Turkosen 4 tillstyrks.

Beskrivning av ärendet
De boende på Tyresö Bostäders område Diamanten bildade 2003 en bostadsrättsförening, brf Diamanten. Styrelsen i brf Diamanten lämnade in en intresseanmälan i maj 2011 om att förvärva ovan nämnda fastigheter av Tyresö bostäder AB.

Tyresö bostäder AB har erbjudit brf Diamanten att förvärva fastigheten för 225 Mkr. Brf Diamanten accepterade erbjudandet vid köpstämma den 1 december 2013.

Tyresö bostäder AB och kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige tillstyrker en försäljning av fastigheterna Diamanten 1 och Turkosen 4. Kommunfullmäktige återremitterade ärendet vid sitt sammanträde den 16 januari 2014 för kompletterande beredning. Tjänsteskrivelse läggs till ärendet innan sammanträdet.

Bilagor
Registrerad ekonomisk plan.pdf
Tyresö bostäders förslag till försäljning av Diamanten 1 och Turkosen 4.pdf
Stämmoprotokoll 1 dec 2013 brf Diamanten.pdf
Röstprotokoll Tyresö bostäders styrelse 21 januari 2013 § 38.pdf
Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2014-01-16 § 5 Försäljning Diamanten.pdf

14 Utredning om lokalisering av Tyresö gymnasium

Dnr 2013/KS 0303 44

Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Redovisningen godkänns.
2. Samhällsbyggnadsförvaltningen ges i uppdrag att i samverkan med utvecklingsförvaltningen arbeta vidare och djupare utreda alternativ 1 (Bollmora Torg), 2 (Brandstationen/Centralköket) och 5 (Vårdcentralen) för att få fram ett beslutsunderlag för plan- och investeringsprocessen enligt kommunplanen.

Beskrivning av ärendet
Samhällsbyggnadsförvaltningen fick hösten 2013 i uppdrag av kommundirektören att senast under januari 2014 ta fram och för kommunstyrelsen redovisa ett underlag som möjliggör ställningstagande till gymnasiets lokalisering. Det underlag som presenteras ska innehålla konsekvens- och riskanalyser för olika alternativa lokaliseringar.

Enligt rapporten "Ny gymnasieskola i Tyresö", som togs fram av utbildningskonsultbolaget TÄNK OM, är det viktigt att det nya gymnasiet blir så attraktivt att den inte bara motverkar drivkraften att lämna Tyresö, utan också att det kan locka till sig ungdomar från andra kommuner. Samhällsbyggnadsförvaltningen har koncentrerat sin utredning till de centrala delarna av kommunen, som kan uppfylla kraven på en attraktiv skola. Alternativet att behålla gymnasiet i befintligt läge har också utvärderats.

De utvärderingskriterier som använts är; attraktivitet, kombinationsmöjligheter, kollektivtrafik, planförutsättningar, ekonomi, tid och risker.

Förvaltningen föreslår, som ett resultat av utvärderingen, att förvaltningen får i uppdrag att arbeta vidare med alternativ 1.
Ordförandeutlåtande
Frågan om lokalisering av ett nytt gymnasium är en fråga av stor vikt och det finns rimliga argument för flera olika alternativ. Den utredning som samhällbyggnadsförvaltningen genomfört ger ett bra underlag för att gå vidare. Vi kan sortera bort ett antal alternativ och därmed gå vidare med de som är mest intressanta och som kan bäst uppnå de syften vi eftersträvar.

Utredningen och de utvärderingskriterier som finns där i ger tydligt vid handen att det är alternativ 1 Bollmora Torg som tillsammans med alternativ 5 Vårdcentralen är de som har mest som talar för sig. Här finns möjligheterna att skapa mycket goda förutsättningar för ett utbildningscentrum med gymnasium, vuxenutbildning och SFI i kombination med andra viktiga verksamheter såsom bibliotek och kultur i olika omfattning eller utsträckning. Vi menar också att det finns en poäng med att vidare studera ett alternativ som inom citationstecken bara är ett utbildningscentrum - det vill säga gymnasium, vuxenutbildning och SFI. Den mest attraktiva lokaliseringen för ett sådant alternativ är i vår mening området vid Brandstationen/före detta Centralköket (alternativ 2).

I det fortsatta arbetet är det viktigt att fördjupa samverkan mellan samhällsbyggnadsförvaltningen och utvecklingsförvaltningen, och då även de delar av förvaltningen som ansvarar för bibliotek och kultur för att hitta goda lösningar.

De riktlinjer som gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden enats om är viktiga att ha med sig:

- Ny gymnasieskola i nytt läge. Teoretiska program och yrkesprogram i anpassad omfattning.
- Vuxenutbildning. Samverkan med annan huvudman. Samverkan med högskola.
- Del i kommunens marknadsföring mot företag. Del i åtgärder mot arbetslöshet.
- Pedagogisk forskning ingår i verksamheten. Särskild satsning på lärare.

För att kunna fatta ett väl genomtänkt och underbyggt plan- och investeringsbeslut enligt kommunplanen i samband med att det nya investeringsprogrammet antas anser vi att särskilt dessa frågor bör belysas:

- Tydligt besked om vilka ytor som krävs för kombinationen gymnasium, vuxenutbildning och SFI
- Var och hur löses behovet av verkstadslokaler för de praktiska programmen i alternativ 1 och 5 (den så kallade satelliten)
- Yta och upplägg för skolrestaurang som utanför skoltid kan fylla andra funktioner i alternativ 1 och 5 för de verksamheter som samlokaliseras
- Vilka andra verksamheter inom utvecklingsförvaltningen (kultur- och fritid) som kan ingå i de olika alternativen och vilka ytor det kan kräva
- Uppskattade markförvärvskostnader för alternativ 1 och 5
-Den totala investeringsvolymen, så långt det går att uppskatta, för de tre olika alternativen
- Möjlighet att förlägga kommunfullmäktiges sammanträden till de olika alternativen.

Alliansen föreslår således att kommunstyrelsen beslutar att:

- Kommunstyrelsen godkänner redovisningen från samhällsbyggnadsförvaltningen
- Kommunstyrelsen ger i uppdrag till samhällsbyggnadsförvaltningen i samverkan med utvecklingsförvaltningen arbeta vidare och djupare utreda alternativ 1 (Bollmora Torg), 2 (Brandstationen/Centralköket) och 5 (Vårdcentralen) för att få fram ett beslutsunderlag för plan- och investeringsprocessen enligt kommunplanen.

Bilagor
Bilaga 1 Alternativa placeringar gymnasium.pdf
Bilaga 2 Lokaliseringsalternativ Tyresö nya gymnasium.pdf
Tjänsteskrivelse utredning om lokalisering av Tyresö gymnasium.pdf

15 Detaljplan för Brobänken, beslut om granskning

Dnr 2011 KSM 0361 214

Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Granskningshandlingarna för detaljplan Brobänken, etapp 10 inre Brevik, godkänns.
2. Samhällsbyggnadsförvaltningen ges i uppdrag att ställa ut planförslaget granskning.

Beskrivning av ärendet
Brobänken, etapp 10, är en omvandlingsplan som syftar till att möjliggöra permanentboende i området samtidigt som kommunal service i form av väg, vatten och avlopp byggs ut. Byggrätter och tomtstorlekar föreslås följa de riktlinjer som anges i den fördjupade översiktsplanen för östra Tyresö. Kommunen ska vara huvudman för allmänna platser och vägar. Planförslaget omfattar bland annat utbyggnad av vägar, gångvägar, vatten- och avloppsledningar, större byggrätter, skydd av värdefull kulturmiljö samt bevarande av värdefulla naturmiljöer.

Planområdet ligger i början av Brevikshalvön och gränsar till Orrnäsberget och Tyresö Strand i väster och avgränsas av Erstaviken i norr och Breviksvägen i söder. Området består av 108 privatägda fastigheter. Vägarna i området ägs av kommunen. Det finns fyra båtklubbar inom området. Dessa arrenderar mark i anslutning till vattnet och bryggorna av kommunen.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, beslut om granskning, Brobänken.pdf
planbeskrivning_granskning_brobänken.pdf
plankarta del 1 av (2)_granskning_brobanken.pdf
plankarta del 2 av (2)_granskning_brobanken.pdf
samrådsredogörelse_Brobänken.pdf
Pu MSU protokoll.pdf

16 Gatukostnadsutredning Brobänken, beslut om granskning

Dnr 2012 KSM 0843 254

Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Granskningshandlingarna för gatukostnadsutredning Brobänken, etapp 10 inre Brevik, godkänns.
2. Samhällsbyggnadsförvaltningen ges i uppdrag att ställa ut gatukostnadsutredningen för granskning.

Beskrivning av ärendet
I samband med upprättandet av detaljplan Brobänken, etapp 10, utreder samhällsbyggnadsförvaltningen frågan om uttag av gatukostnader i området. Därvid föreslås uttag av gatukostnader enligt 6 kap 24 § Plan- och bygglag (2010:900), vari anges att ett visst områdes allmänna platser och anordningar ska betalas av ägarna till fastigheterna inom området. Fördelningsförslaget ansluter till de principer som beslutats i andra förnyelseområden i kommunen.

Fördelningsområdet utgörs av detaljplaneområdet samt fastigheterna Tyresö 1:71 och 1:72. Dessa fastigheter ingick i detaljplanen för Orrnäset - Breviksvägen, men har utfart inom Brobänkens detaljplaneområde.

Inom fördelningsområdet finns enligt planförslaget möjlighet att bebygga 110 befintliga fastigheter och en nytillkommande fastighet för villabebyggelse. Detaljplanen tillåter bryggföreningsverksamhet på delar av kommunens fastighet Tyresö 1:815.

Bilagor
tjänsteskrivelse gatukostnader, brobänken.pdf
gatukostnadsutredning, brobänken.pdf
gatukostnadsprocess bilaga 1, brobänken.pdf
gatukostnadskarta bilaga 2, brobänken.pdf
gatukostnadssammanställning, brobänken.pdf
samrådsredogörelse.pdf
Pu MSU protokoll, Brobänken gatukostnadsutredning.pdf

17 Jämställdhetsplan 2013-2015

Dnr 2013/KS 0439 003

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Jämställdhetsplan för Tyresö kommun 2013-2015 antas.

Beskrivning av ärendet
I förslaget till jämställdhetsplan för Tyresö kommun beskrivs prioriteringar för att nå de övergripande målen inom området för kommunen som arbetsgivare enligt diskrimineringslagen 3 Kap. 13§.

Förslaget har beretts av kommunstyrelsens särskilda utskott 2013-12-05 och på central samverkansgrupp den 18 december 2013.

Bilagor
Tjänsteskrivelse jämställdhetsplan.pdf
Protokollsutdrag kommunstyrelsens särskilda utskott 2013-12-05 § 70.pdf
Jämställdhetsplan 2013-2015.pdf

18 Redovisning av Tyresö bostäders förslag till hur och var ett kollektivhus kan uppföras i Tyresö

Dnr 2012/KS 0253 84

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Redovisningen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige gav Tyresö bostäder i uppdrag 2012-05-10 att, under förutsättning att lämplig mark kan upplåtas och att föreningen Tyresö kollektivhus och Tyresö Bostäder kan enas om lämpligt projekt, ta fram ett förslag till hur och var ett kollektivhus kan uppföras i Tyresö.

Tyresö bostäder redovisar en lägesrapport i uppdraget, godkänd av Tyresö bostäders styrelse 2013-12-04.

Bilagor
Redovisning uppdrag kollektivhus.pdf
Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2012-05-10.pdf

19 Ärendebalans för uppdrag från kommunfullmäktige och kommunstyrelsen

Dnr 2014/KS 0035 001

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
En ärendebalanslista för ej slutredovisade uppdrag som kommunfullmäktige och kommunstyrelsen beslutat om redovisas för kommunstyrelsen årligen i januari och augusti. Ärendebalansen för perioden januari 2012 till och med december 2013 redovisas i bilaga.

Bilagor
Ärendebalanslista KS och KF.pdf

20 Svar på motion om lokal odling av grönsaker, ökad biologisk mångfald och ökat lokalt engagemang i Tyresö *

Dnr 2012/KS 0204 001

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Motionen bifalls.
2. Samhällsbyggnadsförvaltningen och Tyresö bostäder ges i uppdrag att undersöka möjligheter för och intresse av lokal odling i Tyresö kommun. Vid intresse ska samhällsbyggnadsförvaltningen initiera ett arbete för lokal odling.

Beskrivning av ärendet
Miljöpartiet har lämnat in en motion till kommunfullmäktige den 10 maj 2012 om lokal odling av grönsaker, ökad biologisk mångfald och ökat lokalt engagemang i Tyresö med förslag till beslut om;
- att undersöka lämpliga markområden och intresse hos hyresgäster och andra kommuninnevånare att odla på mark ägd av Tyresö kommun och Tyresö bostäder.
- att initiera ett arbete för att möjliggöra lokalsmart odling och/eller plantering om medborgarintresse finns.

Motionen remitterades till samhällsbyggnadsförvaltningen och Tyresö bostäder för besvarande. Båda remissinstanserna föreslår att motionen bifalls samt att de ges i uppdrag att undersöka möjligheter för och intresse av lokal odling. Remissvaret från Tyresö bostäder godkändes av styrelsen för Tyresö bostäder 2013-12-04.

Bilagor
Motion om lokal odling.pdf
Yttrande över 2012 KS 0204 001 om lokal odling.pdf
remissvar.msu.lokal odling av grönsaker.pdf

21 Svar på motion "Oberoende forskningsförankrad utvärdering av 2012 års folkomröstning" *

Dnr 2012/KS 0356 001

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Motionen avslås.

Beskrivning av ärendet
Miljöpartiet lämnade in en motion till kommunfullmäktige den 11 oktober 2012 om en oberoende forskningsförankrad utvärdering av 2012 års folkomröstning. Motionen remitterades till valnämnden och demokratiberedningen, vilka föreslår att motionen avslås.

På kommunfullmäktiges sammanträde den 12 september 2013 behandlades motionen men återremitterades med motiveringen att kommunstyrelsen ska invänta Sveriges Kommuner och Landstings då pågående utvärdering av folkomröstningar.

Sveriges Kommuner och Landsting har nu färdigställt rapporten "Det reformerade folkinitiativet - Erfarenheter 2011-2013" (bifogas).

Kommunledningskontorets bedömning efter att ha läst rapporten är densamma som tidigare då motionen behandlades, vid sammanträdet den 12 september 2013.

Bilagor
§ 91 Motion Oberoende forskningsförankrad utvärdering av 2012 års folkomröstning (MP).doc.pdf
Tjänste skrivelse motion om folkomröstningen.pdf
Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2013-09-12 § 103.pdf
Sveriges Kommuner och Landstings rapport Det reformerade folkinitiativet - Erfarenheter 2011-2013.pdf
Tjänsteskrivelse motion om oberoende forskningsförankrad utvärdering av 2012 års folkomröstning.pdf

22 Svar på motion om att ge demokratiberedningen egna muskler *

Dnr 2013/KS 0397 001

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Motionen anses besvarad med hänvisning till beslut fattat i kommunstyrelsen 2013-12-17 § 206 om att demokratiberedningen får 100 000 kronor i budget för år 2014.

Beskrivning av ärendet
Miljöpartiet har lämnat in en motion till kommunfullmäktige 2013-11-07 med förslag att demokratiberedningen snarast tilldelas en budget för de väsentliga uppgifter som demokratiberedningen har att genomföra. Motionen har besvarats av kommunkansliet.

Bilagor
Motion om att ge demokratiberedningen egna muskler.pdf
Svar på motion Ge demokratiberedningen egna muskler.pdf

23 Redovisning av pågående motioner *

Dnr 2014/KS 0036 001

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Redovisningen av motioner noteras.

Beskrivning av ärendet
I 5 kap. 33 § Kommunallag (1991:900) framgår det att en motion eller ett medborgarförslag bör beredas så, att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att motionen eller medborgarförslaget väcktes.

Kommunkansliet har sammanställt en redovisning över de motioner som inte har färdigberetts inom ett år från att de väcktes samt över samtliga motioner som är under beredning.

Bilagor
Pågående motioner januari 2014.pdf
Tjänsteskrivelse redovisning av pågående motioner.pdf

24 Avsägelse och fyllnadsval till demokratiberedningen

Dnr 2014/KS 0086 001

Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Avsägelsen från Lilian Edberg (M) godkänns.
2. Till ny ledamot i demokratiberedningen utses Mikael Onegård (M).
3. Till ny ersättare i demokratiberedningen utses Fredrik Bergkuist (M).

Beskrivning av ärendet
Lilian Edberg (M) har avsagt sig uppdraget som ledamot i demokratiberedningen.

Till ny ledamot i demokratiberedningen föreslås Mikael Onegård (M).

Till ny ersättare i demokratiberedningen föreslås Fredrik Bergkuist (M).

Bilagor
Avsägelse Demokratiberedningen.pdf

25 Anmälan av delegationsbeslut januari 2014

Dnr 2014/KS 0047 001

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Anmälan av delegationsbeslut noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän i enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning. Beslut som fattas av delegat ska redovisas till kommunstyrelsen. Redovisningen innebär inte att kommunstyrelsen får ompröva eller fastställa delegeringsbesluten. Däremot står det kommunstyrelsen fritt att återkalla lämnad delegering.

Delegationsbeslut fattade av kommundirektör

Fullmakt för advokatfirman Fylgia, 2013-12-19, dnr 2012 BNS 0082 231, bygglovsärende

Rättegångsfullmakt i mål avseende laglighetsprövning enligt kommunallagen, 2013-12-18, dnr 2013 KSM 0947, skötselavtal

Investeringsbeslut inventarier till Nyboda skola, 2013-12-30, dnr 2014/KS 0071 12

Förordnande som tf kommundirektör under perioden 29 januari till och med 31 januari 2014, 2014-01-22, dnr 2013/KS 0449 003

Delegationsbeslut fattat av ekonomichef

Delegationsbeslut om lån, 2013-12-03, dnr 2013/KS 0491 11

Bilagor
Rättegångsfullmakt skötselavtal 2013-12-18.pdf
Fullmakt i bygglovsfråga 2013-12-19.pdf
Delegationsbeslut om lån 2013-12-03.pdf
Investeringsbeslut inventarier Nyboda skola.pdf
Förordnande som tf kommundirektör 20140129-20140131.pdf

26 Kommunstyrelsens meddelanden januari 2014

Dnr 2014/KS 0048 001

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsens meddelanden listas i bifogad rapport.

Bilagor
Samordningsförbundet Mål budget och verksamhetsplan 2014.pdf
Samordningsförbundet Delårsbokslut augusti och prognos 2013.pdf
Tackkort efter Carl-Ewert Österbergs begravning.pdf
Tackbrev från Theewaterskloof.pdf
Trafikförvaltningen Landstinget God jul och ett gott samarbete 2014.pdf
Svar på skrivelse Mandelas park.pdf
Skrivelse Mandelas park.pdf
Plan för kommunledningskontoret 2014.pdf
KS meddelanden januari 2014.pdf
Svar på brev från Tyresönäs Villaägareförening om gatukostnader.pdf
Bilagor till protokoll
Mötesinformation.pdf (55 kb)

§1 Kommundirektörens rapport januari 2014

Dnr 2014/KS 0046 001

Kommunstyrelsens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommundirektören lämnar vid behov muntlig information vid sammanträdet angående frågor av förvaltningsövergripande karaktär samt information om pågående uppdrag.

Bilagor
Ekonomisk rapport januari 2014.pdf
Kommundirektörens rapport januari 2014.pdf

§2 Information om kommunens synpunktshantering

Kommunstyrelsens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Vid kommunstyrelsens sammanträde 2014-01-28 gör chefen för kvalitetsenheten Catrin Ullbrand en muntlig föredragning om kommunens synpunktshantering.

Beslut/Protokollsutdrag
§2_prot_20140128.pdf (46 kb)

§3 Ekonomisk rapport per 31 oktober 2013 från barn- och utbildningsnämnden

Dnr 2013/KS 0322 10

Kommunstyrelsens beslut
- Barn- och utbildningsnämndens ekonomiska rapport per 31 oktober 2013 noteras.
Särskilt yttrande
Anita Mattsson (S) lämnar särskilt yttrande (bilaga).

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsnämnden behandlade sin ekonomiska rapport per 31 oktober 2013 vid sitt sammanträde 2013-12-04. Med anledning av befarat budgetöverskridande beslutade nämnden föreslå att kommunstyrelsen noterar den ekonomiska rapporten.

Bilagor
Ekonomisk rapport per 31 oktober 2013 från barn- och utbildningsnämnden.pdf

§4 Redovisning av nämndernas handlingsplaner för ökad måluppfyllelse

Dnr 2013/KS 0322 10

Kommunstyrelsens beslut
- Nämndernas handlingsplaner för ökad måluppfyllelse godkänns.

Särskilt yttrande
Jerry Svensson (S) hänvisar till särskilt yttrande i barn- och utbildningsnämnden 2013-12-04 § 109 (bilaga) samt till särskilt yttrande i kultur- och fritidsnämnden 2013-12-02 § 86 (bilaga).

Marie Åkesdotter (MP) lämnar särskilt yttrande (bilaga).

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige gav nämnderna i uppdrag 2013-11-07 att redovisa en handlingsplan till kommunstyrelsen i december med åtgärder för att nå ökad måluppfyllelse där målen inte bedöms uppnås.

Handlingsplaner har inkommit från socialnämnden, kultur- och fritidsnämnden, gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden samt barn- och utbildningsnämnden.

Bilagor
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2013-11-07 § 122.pdf
Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden Handlingsplan måluppfyllelse.pdf
Barn- och utbildningsnämnden handlingsplan måluppfyllelse.pdf
KFNs handlingsplan för måluppfyllelse 2013.pdf
Socialnämnden handlingsplan måluppfyllelse.pdf
Tjänsteskrivelse redovisning av nämndernas handlingsplaner för måluppfyllelse.pdf

§5 Taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds arbete med prövning och tillsyn enligt miljöbalken

Dnr 2014/KS 0041 12

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds arbete med prövning och tillsyn enligt miljöbalken fastställs att gälla från och med 2014-01-01.
2. De delar av taxan som avser timtaxor för tillsynsbeslut tillämpas först från och med det datum då samtliga medlemskommuner har fastställt taxan.
3. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att tillsammans med Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund och medlemskommunerna i förbundet utforma en beredningsrutin för kommande års taxor så att förslag till taxa är färdigställt senast den 30 juni varje år. Detta för att möjliggöra att kommunfullmäktige senast i oktober varje år kan fastställa taxan för det nästkommande året.
4. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Beskrivning av ärendet
Högsta förvaltningsdomstolen har fastställt att alla medlemskommuner i ett kommunalförbund var och en för sig måste fastställa de taxor och avgifter som gäller inom kommunalförbundets ansvarsområde. Tyresö är medlem i Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund. I detta ärende fastställs taxa som tidigare har beslutats av förbundsstyrelsen.

Bilagor
Bilagor taxa miljöbalken.pdf
Bilagor taxa miljöbalken - bilaga 1.pdf
Bilagor taxor miljöbalken - bilaga 2.pdf
SKLs bedömning.pdf
Tjänsteskrivelse tillsyn enl. miljöbalken.pdf

§6 Fastställande av taxa 2014 för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds arbete med offentlig kontroll inom livsmedelsområdet

Dnr 2014/KS 0083 12

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds arbete med offentlig kontroll inom livsmedelsområdet fastställs att gälla från och med 2014-01-01.
2. De delar av taxan som avser timtaxor för tillsynsbeslut tillämpas först från och med det datum då samtliga medlemskommuner har fastställt taxan.
3. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Beskrivning av ärendet
Högsta förvaltningsdomstolen har fastställt att alla medlemskommuner i ett kommunalförbund var och en för sig måste fastställa de taxor och avgifter som gäller inom kommunalförbundets ansvarsområde. Tyresö är medlem i Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund. I detta ärende fastställs taxa som tidigare har beslutats av förbundsstyrelsen.

Bilagor
Bilagor taxa enl. livsmedelslagen.pdf
Tjänsteskrivelse fastställande av taxa för offentlig kontroll inom livsmedelsområdet.pdf

§7 Fastställande av taxa 2014 för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds tillsyn enligt strålskyddslagen

Dnr 2014/KS 0082 12

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds tillsyn enligt strålskyddslagen fastställs att gälla från och med 2014-01-01.
2. De delar av taxan som avser timtaxor för tillsynsbeslut tillämpas först från och med det datum då samtliga medlemskommuner har fastställt taxan.
3. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Beskrivning av ärendet
Högsta förvaltningsdomstolen har fastställt att alla medlemskommuner i ett kommunalförbund var och en för sig måste fastställa de taxor och avgifter som gäller inom kommunalförbundets ansvarsområde. Tyresö är medlem i Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund. I detta ärende fastställs taxa som tidigare har beslutats av förbundsstyrelsen.

Bilagor
Bilagor taxa enl. strålskyddslagen.pdf
Tjänsteskrivelse taxa tillsyn enl. strålskyddslagen.pdf

§8 Fastställande av taxa 2014 för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds arbete med kontroll inom animaliska biprodukter

Dnr 2014/KS 0081 12

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds offentlig kontroll inom animaliska biprodukter fastställs att gälla från och med 2014-01-01.
2. De delar av taxan som avser timtaxor för tillsynsbeslut tillämpas först från och med det datum då samtliga medlemskommuner har fastställt taxan.
3. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Beskrivning av ärendet
Högsta förvaltningsdomstolen har fastställt att alla medlemskommuner i ett kommunalförbund var och en för sig måste fastställa de taxor och avgifter som gäller inom kommunalförbundets ansvarsområde. Tyresö är medlem i Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund. I detta ärende fastställs taxa som tidigare har beslutats av förbundsstyrelsen.

Bilagor
Bilagor taxa offentlig kontroll inom animaliska biprodukter.pdf
Tjänsteskrivelse fastställande av taxa för offentlig kontroll inom animaliska biprodukter.pdf

§9 Fastställande av taxa 2014 för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds verksamhet enligt lagen om internationella hot mot människors hälsa

Dnr 2014/KS 0080 12

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds verksamhet enligt lagen om internationella hot mot människors hälsa fastställs att gälla från och med 2014-01-01.
2. De delar av taxan som avser timtaxor för tillsynsbeslut tillämpas först från och med det datum då samtliga medlemskommuner har fastställt taxan.
3. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Beskrivning av ärendet
Högsta förvaltningsdomstolen har fastställt att alla medlemskommuner i ett kommunalförbund var och en för sig måste fastställa de taxor och avgifter som gäller inom kommunalförbundets ansvarsområde. Tyresö är medlem i Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund. I detta ärende fastställs taxa som tidigare har beslutats av förbundsstyrelsen.

Bilagor
Bilagor taxa verksamhet enl. lag om internationella hot mot människors hälsa.pdf
tjänsteskrivelse fastställande av taxa enl. lag om internationella hot mot människors hälsa.pdf

§10 Fastställande av taxa 2014 för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds kontroll enligt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel

Dnr 2014/KS 0079 12

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds kontroll enligt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel fastställs att gälla från och med 2014-01-01.
2. De delar av taxan som avser timtaxor för tillsynsbeslut tillämpas först från och med det datum då samtliga medlemskommuner har fastställt taxan.
3. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Beskrivning av ärendet
Högsta förvaltningsdomstolen har fastställt att alla medlemskommuner i ett kommunalförbund var och en för sig måste fastställa de taxor och avgifter som gäller inom kommunalförbundets ansvarsområde. Tyresö är medlem i Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund. I detta ärende fastställs taxa som tidigare har beslutats av förbundsstyrelsen.

Bilagor
Bilagor taxa enl. lag om handel med receptfria läkemedel.pdf
Tjänsteskrivelse taxa för kontroll enl. lag om handel med vissa receptfria läkemedel.pdf

§11 Fastställande av taxa 2014 för kopior, avskrifter och utskrifter av allmänna handlingar inom Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund

Dnr 2014/KS 0084 12

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Taxa för kopior, avskrifter och utskrifter av allmänna handlingar inom Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund fastställs att gälla från och med 2014-01-01.
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Beskrivning av ärendet
Högsta förvaltningsdomstolen har fastställt att alla medlemskommuner i ett kommunalförbund var och en för sig måste fastställa de taxor och avgifter som gäller inom kommunalförbundets ansvarsområde. Tyresö är medlem i Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund. I detta ärende fastställs taxa som tidigare har beslutats av förbundsstyrelsen.

Bilagor
Bilagor taxa kopior, avskifter och utskrifter av allmänna handlingar.pdf
Tjänsteskrivelse fastställande taxa för kopior, utskrifter.pdf

§12 Fastställande av taxor 2014 för Södertörns brandförsvarsförbund

 

Dnr 2014/KS 0043 12

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige antar föreslagna taxor och avgifter enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor avseende brandskyddskontroll, sotning och tillsyn.
2. Kommunfullmäktige antar föreslagna taxor och avgifter enligt lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor avseende tillsyn och tillstånd.
3. Kommunfullmäktige antar föreslagen kopieringstaxa.
4. Taxorna ska gälla från och med 1 januari 2014, förutom de delar som avser timtaxa för tillsynsbeslut som ska tillämpas från det datum när samtliga medlemskommuner i Södertörns brandförsvarsförbund har beslutat om en sådan taxa.
5. Kommunfullmäktige bemyndigar kommunstyrelsen att revidera taxorna för brandskyddskontroll och sotning i enlighet med sotningsindex, överenskommet av Sveriges kommuner och landsting och Sveriges Skorstensfejarmästares Riksförbund.
6. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Beskrivning av ärendet
I detta ärende fastställs de avgifter och taxor som tidigare har beslutats av för-bundsstyrelsen i Södertörns brandförsvarsförbund. Högsta förvaltningsdom-stolen har i en dom i december 2013 fastställt att alla medlemskommuner i ett kommunalförbund var och en för sig måste fastställa taxor och avgifter för obligatoriska tjänster som gäller inom kommunalförbundets ansvarsområde. Ett kommunalförbud har enligt domen inte föreskriftsrätt för sådana obliga-toriska verksamheter. Avgifter som avser fakultativ (frivillig) verksamhet som förbundet erbjuder kommuninvånarna i respektive kommun omfattas inte.

Bilagor
TJUT taxor och avgifter Södertörns Brandförsvarsförbund.pdf
Brandtaxa.pdf

§13 Försäljning av Tyresö bostäders fastigheter Diamanten 1 och Turkosen 4

Dnr 2013/KS 0218 005

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Försäljningen av Tyresö Bostäders fastigheter Diamanten 1 och Turkosen 4 tillstyrks.

Jäv
Dick Bengtson (M), Leif Kennerberg (KD) och Karin Ljung (S) deltar inte i handläggningen av ärendet på grund av jäv.

Reservation
Anita Mattsson (S) reserverar sig.

Marie Åkesdotter (MP) reserverar sig (bilaga).

Beskrivning av ärendet
De boende på Tyresö Bostäders område Diamanten bildade 2003 en bostadsrättsförening, brf Diamanten. Styrelsen i brf Diamanten lämnade in en intresseanmälan i maj 2011 om att förvärva ovan nämnda fastigheter av Tyresö bostäder AB.

Tyresö bostäder AB har erbjudit brf Diamanten att förvärva fastigheten för 225 Mkr. Brf Diamanten accepterade erbjudandet vid köpstämma den 1 december 2013.

Tyresö bostäder AB och kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige tillstyrker en försäljning av fastigheterna Diamanten 1 och Turkosen 4. Kommunfullmäktige återremitterade ärendet vid sitt sammanträde den 16 januari 2014 för kompletterande beredning.

Ordförandeförslag
Jag föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att tillstyrka försäljningen av Tyresö Bostäders fastigheter Diamanten 1 och Turkosen 4.

Yrkande
Marie Åkesdotter (MP) yrkar återremiss med motiveringen att de kompletteringar som efterfrågades vid kommunfullmäktiges behandling av ärendet den 16 januari 2014 inte har gjorts. Marie Linder (S) stödjer yrkandet om återremiss.

I andra hand yrkar Anita Mattsson (S) med stöd av Marie Åkesdotter (MP) att ärendet ska avslås.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på om ärendet ska beslutas idag.
Ordföranden ställer proposition på Marie Åkesdotters (MP) yrkande om återremiss. Kommunstyrelsen beslutar att ärendet ska avgöras idag.

Ordföranden ställer proposition på ordförandeförslaget. Ordföranden ställer proposition på Anita Mattssons (S) avslagsyrkande. Kommunstyrelsen beslutar enligt ordförandeförslaget.

Bilagor
Registrerad ekonomisk plan.pdf
Tyresö bostäders förslag till försäljning av Diamanten 1 och Turkosen 4.pdf
Stämmoprotokoll 1 dec 2013 brf Diamanten.pdf
Röstprotokoll Tyresö bostäders styrelse 21 januari 2013 § 38.pdf
Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2014-01-16 § 5 Försäljning Diamanten.pdf
Brev från ordföranden brf Diamanten samt brf vision.pdf
Tjänsteskrivelse Försäljning av Diamanten 1 och Turkosen 4.pdf

§14 Utredning om lokalisering av Tyresö gymnasium

Dnr 2013/KS 0303 44

Kommunstyrelsens beslut
1. Redovisningen godkänns.
2. Samhällsbyggnadsförvaltningen ges i uppdrag att i samverkan med utvecklingsförvaltningen arbeta vidare och djupare utreda alternativ 1 (Bollmora Torg), 2 (Brandstationen/Centralköket), 5 (Vårdcentralen) och 8 (nuvarande lokalisering) för att få fram ett beslutsunderlag för plan- och investeringsprocessen enligt kommunplanen.

Beskrivning av ärendet
Samhällsbyggnadsförvaltningen fick hösten 2013 i uppdrag av kommundirektören att senast under januari 2014 ta fram och för kommunstyrelsen redovisa ett underlag som möjliggör ställningstagande till gymnasiets lokalisering. Det underlag som presenteras ska innehålla konsekvens- och riskanalyser för olika alternativa lokaliseringar.

Enligt rapporten "Ny gymnasieskola i Tyresö", som togs fram av utbildningskonsultbolaget TÄNK OM, är det viktigt att det nya gymnasiet blir så attraktivt att den inte bara motverkar drivkraften att lämna Tyresö, utan också att det kan locka till sig ungdomar från andra kommuner. Samhällsbyggnadsförvaltningen har koncentrerat sin utredning till de centrala delarna av kommunen, som kan uppfylla kraven på en attraktiv skola. Alternativet att behålla gymnasiet i befintligt läge har också utvärderats.

De utvärderingskriterier som använts är; attraktivitet, kombinationsmöjligheter, kollektivtrafik, planförutsättningar, ekonomi, tid och risker.

Förvaltningen föreslår, som ett resultat av utvärderingen, att förvaltningen får i uppdrag att arbeta vidare med alternativ 1.

Ordförandeutlåtande
Frågan om lokalisering av ett nytt gymnasium är en fråga av stor vikt och det finns rimliga argument för flera olika alternativ. Den utredning som samhällbyggnadsförvaltningen genomfört ger ett bra underlag för att gå vidare. Vi kan sortera bort ett antal alternativ och därmed gå vidare med de som är mest intressanta och som kan bäst uppnå de syften vi eftersträvar.

Utredningen och de utvärderingskriterier som finns där i ger tydligt vid handen att det är alternativ 1 Bollmora Torg som tillsammans med alternativ 5 Vårdcentralen är de som har mest som talar för sig. Här finns möjligheterna att skapa mycket goda förutsättningar för ett utbildningscentrum med gymnasium, vuxenutbildning och SFI i kombination med andra viktiga verksamheter såsom bibliotek och kultur i olika omfattning eller utsträckning. Vi menar också att det finns en poäng med att vidare studera ett alternativ som inom citationstecken bara är ett utbildningscentrum - det vill säga gymnasium, vuxenutbildning och SFI. Den mest attraktiva lokaliseringen för ett sådant alternativ är i vår mening området vid Brandstationen/före detta Centralköket (alternativ 2).

I det fortsatta arbetet är det viktigt att fördjupa samverkan mellan samhällsbyggnadsförvaltningen och utvecklingsförvaltningen, och då även de delar av förvaltningen som ansvarar för bibliotek och kultur för att hitta goda lösningar.

De riktlinjer som gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden enats om är viktiga att ha med sig:

- Ny gymnasieskola i nytt läge. Teoretiska program och yrkesprogram i anpassad omfattning.
- Vuxenutbildning. Samverkan med annan huvudman. Samverkan med högskola.
- Del i kommunens marknadsföring mot företag. Del i åtgärder mot arbetslöshet.
- Pedagogisk forskning ingår i verksamheten. Särskild satsning på lärare.
  

För att kunna fatta ett väl genomtänkt och underbyggt plan- och investeringsbeslut enligt kommunplanen i samband med att det nya investeringsprogrammet antas anser vi att särskilt dessa frågor bör belysas:

- Tydligt besked om vilka ytor som krävs för kombinationen gymnasium, vuxenutbildning och SFI
- Var och hur löses behovet av verkstadslokaler för de praktiska programmen i alternativ 1 och 5 (den så kallade satelliten)
- Yta och upplägg för skolrestaurang som utanför skoltid kan fylla andra funktioner i alternativ 1 och 5 för de verksamheter som samlokaliseras
- Vilka andra verksamheter inom utvecklingsförvaltningen (kultur- och fritid) som kan ingå i de olika alternativen och vilka ytor det kan kräva
- Uppskattade markförvärvskostnader för alternativ 1 och 5
- Den totala investeringsvolymen, så långt det går att uppskatta, för de tre olika alternativen
- Möjlighet att förlägga kommunfullmäktiges sammanträden till de olika alternativen.

Alliansen föreslår således att kommunstyrelsen beslutar att:

- Kommunstyrelsen godkänner redovisningen från samhällsbyggnadsförvaltningen
- Kommunstyrelsen ger i uppdrag till samhällsbyggnadsförvaltningen i samverkan med utvecklingsförvaltningen arbeta vidare och djupare utreda alternativ 1 (Bollmora Torg), 2 (Brandstationen/Centralköket) och 5 (Vårdcentralen) för att få fram ett beslutsunderlag för plan- och investeringsprocessen enligt kommunplanen.

Ordförandeförslag
Jag föreslår att redovisningen godkänns samt att samhällsbyggnadsförvalt-ningen ges i uppdrag att i samverkan med utvecklingsförvaltningen arbeta vidare och djupare utreda alternativ 1 (Bollmora Torg), 2 (Brandstationen/Centralköket), 5 (Vårdcentralen) och 8 (nuvarande lokalisering) för att få fram ett beslutsunderlag för plan- och investeringsprocessen enligt kommunplanen.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på ordförandeförslaget och finner att kommunstyrelsen har bifallit det.

Bilagor
Bilaga 1 Alternativa placeringar gymnasium.pdf
Bilaga 2 Lokaliseringsalternativ Tyresö nya gymnasium.pdf
Tjänsteskrivelse utredning om lokalisering av Tyresö gymnasium.pdf

§15 Detaljplan för Brobänken, beslut om granskning

Dnr 2011 KSM 0361 214

Kommunstyrelsens beslut
1. Granskningshandlingarna för detaljplan Brobänken, etapp 10 inre Brevik, godkänns.
2. Samhällsbyggnadsförvaltningen ges i uppdrag att ställa ut planförslaget för granskning.

Beskrivning av ärendet
Brobänken, etapp 10, är en omvandlingsplan som syftar till att möjliggöra permanentboende i området samtidigt som kommunal service i form av väg, vatten och avlopp byggs ut. Byggrätter och tomtstorlekar föreslås följa de riktlinjer som anges i den fördjupade översiktsplanen för östra Tyresö. Kommunen ska vara huvudman för allmänna platser och vägar. Planförslaget omfattar bland annat utbyggnad av vägar, gångvägar, vatten- och avloppsledningar, större byggrätter, skydd av värdefull kulturmiljö samt bevarande av värdefulla naturmiljöer.

Planområdet ligger i början av Brevikshalvön och gränsar till Orrnäsberget och Tyresö Strand i väster och avgränsas av Erstaviken i norr och Breviksvägen i söder. Området består av 108 privatägda fastigheter. Vägarna i området ägs av kommunen. Det finns fyra båtklubbar inom området. Dessa arrenderar mark i anslutning till vattnet och bryggorna av kommunen.

Plankartan kommer att vara något justerad i granskningshandlingarna mot den plankarta som är bilagd denna paragraf.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, beslut om granskning, Brobänken.pdf
planbeskrivning_granskning_brobänken.pdf
plankarta del 1 av (2)_granskning_brobanken.pdf
plankarta del 2 av (2)_granskning_brobanken.pdf
samrådsredogörelse_Brobänken.pdf
Pu MSU protokoll.pdf

§16 Gatukostnadsutredning Brobänken, beslut om granskning

Dnr 2012 KSM 0843 254

Kommunstyrelsens beslut
1. Granskningshandlingarna för gatukostnadsutredning Brobänken, etapp 10 inre Brevik, godkänns.
2. Samhällsbyggnadsförvaltningen ges i uppdrag att ställa ut gatukostnadsutredningen för granskning.

Beskrivning av ärendet
I samband med upprättandet av detaljplan Brobänken, etapp 10, utreder samhällsbyggnadsförvaltningen frågan om uttag av gatukostnader i området. Därvid föreslås uttag av gatukostnader enligt 6 kap 24 § Plan- och bygglag (2010:900), vari anges att ett visst områdes allmänna platser och anordningar ska betalas av ägarna till fastigheterna inom området. Fördelningsförslaget ansluter till de principer som beslutats i andra förnyelseområden i kommunen.

Fördelningsområdet utgörs av detaljplaneområdet samt fastigheterna Tyresö 1:71 och 1:72. Dessa fastigheter ingick i detaljplanen för Orrnäset - Breviksvägen, men har utfart inom Brobänkens detaljplaneområde.

Inom fördelningsområdet finns enligt planförslaget möjlighet att bebygga 110 befintliga fastigheter och en nytillkommande fastighet för villabebyggelse. Detaljplanen tillåter bryggföreningsverksamhet på delar av kommunens fastighet Tyresö 1:815.

Bilagor
tjänsteskrivelse gatukostnader, brobänken.pdf
gatukostnadsutredning, brobänken.pdf
gatukostnadsprocess bilaga 1, brobänken.pdf
gatukostnadskarta bilaga 2, brobänken.pdf
gatukostnadssammanställning, brobänken.pdf
samrådsredogörelse.pdf
Pu MSU protokoll, Brobänken gatukostnadsutredning.pdf

§17 Jämställdhetsplan 2013-2015

Dnr 2013/KS 0439 003

Kommunstyrelsens beslut
1. Jämställdhetsplan för Tyresö kommun 2013-2015 antas.
2. Jämställdhetsplanen ska revideras för att bättre lyfta fram sjukfrånvaron.
3. Redovisning av de existerande handlingsplaner som jämställdhetsplanen listar samt protokollsutdrag från centrala samverkansgruppens behandling av jämställdhetsplanen ska ske i kommunstyrelsens särskilda utskott.
4. Rapport om hur arbetet med att erbjuda 100 procents arbetstid går samt lönekartläggning ska redovisas i kommunstyrelsens särskilda utskott.

Särskilt yttrande
Marie Åkesdotter (MP) lämnar särskilt yttrande (bilaga).

Anita Mattsson (S) lämnar särskilt yttrande (bilaga).

Beskrivning av ärendet
I förslaget till jämställdhetsplan för Tyresö kommun beskrivs prioriteringar för att nå de övergripande målen inom området för kommunen som arbetsgivare enligt diskrimineringslagen 3 Kap. 13§.

Förslaget har beretts av kommunstyrelsens särskilda utskott 2013-12-05 och på central samverkansgrupp den 18 december 2013.

Bilagor
Tjänsteskrivelse jämställdhetsplan.pdf
Protokollsutdrag kommunstyrelsens särskilda utskott 2013-12-05 § 70.pdf
Jämställdhetsplan 2013-2015.pdf

§18 Redovisning av Tyresö bostäders uppdrag om hur och var ett kollektivhus kan uppföras i Tyresö

Dnr 2012/KS 0253 84

Kommunstyrelsens beslut
- Redovisningen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige gav Tyresö bostäder i uppdrag 2012-05-10 att, under förutsättning att lämplig mark kan upplåtas och att föreningen Tyresö kollektivhus och Tyresö Bostäder kan enas om lämpligt projekt, ta fram ett förslag till hur och var ett kollektivhus kan uppföras i Tyresö.

Tyresö bostäder redovisar en lägesrapport i uppdraget, godkänd av Tyresö bostäders styrelse 2013-12-04.

Bilagor
Redovisning uppdrag kollektivhus.pdf
Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2012-05-10.pdf
Protokoll Tyresö bostäders styrelse 4 december 2013 § 44.pdf

§19 Ärendebalans för uppdrag från kommunfullmäktige och kommunstyrelsen

Dnr 2014/KS 0035 001

Kommunstyrelsens beslut
- Informationen noteras med kompletteringen om Tyresö Bostäders uppdrag att redovisa bolagsplan till kommunstyrelsen.

Beskrivning av ärendet
En ärendebalanslista för ej slutredovisade uppdrag som kommunfullmäktige och kommunstyrelsen beslutat om redovisas för kommunstyrelsen årligen i januari och augusti. Ärendebalansen för perioden januari 2012 till och med december 2013 redovisas i bilaga.

Yrkande
Marie Åkesdotter (MP) yrkar att Tyresö Bostäders uppdrag från kommunfullmäktige 2012-03-08 § 19 att redovisa sin bolagsplan till kommunstyrelsen läggs till ärendebalanslistan.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Marie Åkesdotters (MP) tilläggsyrkande och finner att kommunstyrelsen har bifallit yrkandet.

Bilagor
Ärendebalanslista KS och KF.pdf

§20 Svar på motion om lokal odling av grönsaker, ökad biologisk mångfald och ökat lokalt engagemang i Tyresö

Dnr 2012/KS 0204 001

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Motionen bifalls.
2. Samhällsbyggnadsförvaltningen och Tyresö bostäder ges i uppdrag att undersöka möjligheter för och intresse av lokal odling i Tyresö kommun. Vid intresse ska samhällsbyggnadsförvaltningen initiera ett arbete för lokal odling.

Beskrivning av ärendet
Miljöpartiet har lämnat in en motion till kommunfullmäktige den 10 maj 2012 om lokal odling av grönsaker, ökad biologisk mångfald och ökat lokalt engagemang i Tyresö med förslag till beslut om;
- att undersöka lämpliga markområden och intresse hos hyresgäster och andra kommuninnevånare att odla på mark ägd av Tyresö kommun och Tyresö bostäder.
- att initiera ett arbete för att möjliggöra lokalsmart odling och/eller plantering om medborgarintresse finns.

Motionen remitterades till samhällsbyggnadsförvaltningen och Tyresö bostäder för besvarande. Båda remissinstanserna föreslår att motionen bifalls samt att de ges i uppdrag att undersöka möjligheter för och intresse av lokal odling. Remissvaret från Tyresö bostäder godkändes av styrelsen för Tyresö bostäder 2013-12-04.

Bilagor
Motion om lokal  odling.pdf
Yttrande över 2012 KS 0204 001 om lokal odling.pdf
remissvar.msu.lokal odling av grönsaker.pdf
Protokoll Tyresö bostäders styrelse 4 december 2013 § 44.pdf

§21 Svar på motion "Oberoende forskningsförankrad utvärdering av 2012 års folkomröstning"

Dnr 2012/KS 0356 001

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Motionen avslås.

Reservation
Marie Åkesdotter (MP) reserverar sig (bilaga).

Anita Mattsson (S) reserverar sig.

Beskrivning av ärendet
Miljöpartiet lämnade in en motion till kommunfullmäktige den 11 oktober 2012 om en oberoende forskningsförankrad utvärdering av 2012 års folkomröstning. Motionen remitterades till valnämnden och demokratiberedningen, vilka föreslår att motionen avslås.

På kommunfullmäktiges sammanträde den 12 september 2013 behandlades motionen men återremitterades med motiveringen att kommunstyrelsen ska invänta Sveriges Kommuner och Landstings då pågående utvärdering av folkomröstningar.

Sveriges Kommuner och Landsting har nu färdigställt rapporten "Det reformerade folkinitiativet - Erfarenheter 2011-2013" (bifogas).

Kommunledningskontorets bedömning efter att ha läst rapporten är densamma som tidigare då motionen behandlades, vid sammanträdet den 12 september 2013.

Ordförandeförslag
Jag föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att motionen avslås.

Yrkande
Marie Åkesdotter (MP) yrkar bifall till motionen. Anita Mattsson (S) stödjer Marie Åkesdotters (MP) yrkande.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på ordförandeförslaget. Ordföranden ställer proposition på Marie Åkesdotters (MP) yrkande. Kommunstyrelsen beslutar enligt ordförandeförslaget.

Bilagor
§ 91 Motion Oberoende forskningsförankrad utvärdering av 2012 års folkomröstning (MP).doc.pdf
Tjänste skrivelse motion om folkomröstningen.pdf
Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2013-09-12 § 103.pdf
Sveriges Kommuner och Landstings rapport Det reformerade folkinitiativet - Erfarenheter 2011-2013.pdf
Tjänsteskrivelse motion om oberoende forskningsförankrad utvärdering av 2012 års folkomröstning.pdf

§22 Svar på motion om att ge demokratiberedningen egna muskler

Dnr 2013/KS 0397 001

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Motionen bifalls.

Beskrivning av ärendet
Miljöpartiet har lämnat in en motion till kommunfullmäktige 2013-11-07 med förslag att demokratiberedningen snarast tilldelas en budget för de väsentliga uppgifter som demokratiberedningen har att genomföra. Motionen har besvarats av kommunkansliet.

Yrkande
Marie Åkesdotter (MP) yrkar bifall till motionen.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Marie Åkesdotters (MP) yrkande och finner att kommunstyrelsen har bifallit yrkandet.

Bilagor
Motion om att ge demokratiberedningen egna muskler.pdf
Svar på motion Ge demokratiberedningen egna muskler.pdf

§23 Redovisning av pågående motioner

Dnr 2014/KS 0036 001

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Redovisningen av motioner noteras.

Beskrivning av ärendet
I 5 kap. 33 § Kommunallag (1991:900) framgår det att en motion eller ett medborgarförslag bör beredas så, att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att motionen eller medborgarförslaget väcktes.

Kommunkansliet har sammanställt en redovisning över de motioner som inte har färdigberetts inom ett år från att de väcktes samt över samtliga motioner som är under beredning.

Bilagor
Pågående motioner januari 2014.pdf
Tjänsteskrivelse redovisning av pågående motioner.pdf

§24 Avsägelse och fyllnadsval till demokratiberedningen

Dnr 2014/KS 0086 001

Kommunstyrelsens beslut
1. Avsägelsen från Lilian Edberg (M) godkänns.
2. Till ny ledamot i demokratiberedningen utses Mikael Onegård (M).
3. Till ny ersättare i demokratiberedningen utses Fredrik Bergkuist (M).
4. Till ny ersättare i demokratiberedningen utses Helen Dwyer (C).

Beskrivning av ärendet
Lilian Edberg (M) har avsagt sig uppdraget som ledamot i demokratiberedningen.

Till ny ledamot i demokratiberedningen föreslås Mikael Onegård (M).

Till ny ersättare i demokratiberedningen föreslås Fredrik Bergkuist (M).

Till ny ersättare i demokratiberedningen föreslås Helen Dwyer (C).

Bilagor
Avsägelse Demokratiberedningen.pdf

§25 Anmälan av delegationsbeslut januari 2014

Dnr 2014/KS 0047 001

Kommunstyrelsens beslut
- Anmälan av delegationsbeslut noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän i enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning. Beslut som fattas av delegat ska redovisas till kommunstyrelsen. Redovisningen innebär inte att kommunstyrelsen får ompröva eller fastställa delegeringsbesluten. Däremot står det kommunstyrelsen fritt att återkalla lämnad delegering.
 
Delegationsbeslut fattade av kommundirektör
Fullmakt för advokatfirman Fylgia, 2013-12-19, dnr 2012 BNS 0082 231, bygglovsärende

Rättegångsfullmakt i mål avseende laglighetsprövning enligt kommunallagen, 2013-12-18, dnr 2013 KSM 0947, skötselavtal

Investeringsbeslut inventarier till Nyboda skola, 2013-12-30, dnr 2014/KS 0071 12

Förordnande som tf kommundirektör under perioden 29 januari till och med 31 januari 2014, 2014-01-22, dnr 2013/KS 0449 003

Delegationsbeslut fattat av ekonomichef
Delegationsbeslut om lån, 2013-12-03, dnr 2013/KS 0491 11

Bilagor
Rättegångsfullmakt skötselavtal 2013-12-18.pdf
Fullmakt i bygglovsfråga 2013-12-19.pdf
Delegationsbeslut om lån 2013-12-03.pdf
Investeringsbeslut inventarier Nyboda skola.pdf
Förordnande som tf kommundirektör 20140129-20140131.pdf

§26 Kommunstyrelsens meddelanden januari 2014

Dnr 2014/KS 0048 001

Kommunstyrelsens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsens meddelanden listas i bifogad rapport.

Bilagor
Samordningsförbundet Mål budget och verksamhetsplan 2014.pdf
Samordningsförbundet Delårsbokslut augusti och prognos 2013.pdf
Tackkort efter Carl-Ewert Österbergs begravning.pdf
Tackbrev från Theewaterskloof.pdf
Trafikförvaltningen Landstinget God jul och ett gott samarbete 2014.pdf
Svar på skrivelse Mandelas park.pdf
Skrivelse Mandelas park.pdf
Plan för kommunledningskontoret 2014.pdf
Svar på brev från Tyresönäs Villaägareförening om gatukostnader.pdf
Samhällsbyggnadsförvaltningens månadsrapport december 2013.pdf
Fastighetsenhetens månadsrapport december 2013.pdf
Brev från TFF och TFAB om kostnader för åtgärder på Tyresövallen.pdf
KS meddelanden januari 2014.pdf

§27 Övrig fråga från Anita Mattsson (S) om kallelse till valnämnd

Kommunstyrelsens beslut
1. Frågan tas upp som ett extra ärende.
2. Chefen för Medborgarfokus får i uppdrag att undersöka frågan och säkerställa att alla ledamöter och ersättare nås av kallelser till valnämnd.

Beskrivning av ärendet
Anita Mattsson (S) ställer en fråga om varför valnämndens kallelse till sammanträde den 21 januari 2014 inte skickats till alla ledamöter och ersättare.

Beslut/Protokollsutdrag
§27_prot_20140128.pdf (47 kb)