Din position: Hem > Tyresö kommun > Kommunstyrelsen > Sammanträde 2017-02-07

Sammanträde 2017-02-07

Datum
Klockan
18:30
Plats
Kommunhuset

1 Kommundirektörens rapport februari

Dnr 2017/KS 0001 001

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommundirektören informerar i bifogad rapport samt lämnar vid behov muntlig information vid sammanträdet angående frågor av förvaltningsövergripande karaktär samt information om pågående uppdrag.

Bilagor
Kommundirektörens rapport februari 2017.pdf

2 Marköverlåtelseavtal gällande del av Näsby 4:1469 och Basilikan 1 *

Dnr 2017 KSM 0060.256

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Marköverlåtelseavtal mellan Tyresö kommun och Blåbärsriset 28 Ekonomisk Förening godkänns.
2. Kommunstyrelsens ordförande och chefen för stadsbyggnadsförvaltningen får i uppgift att underteckna avtalet och eventuella erforderliga handlingar för avtalets genomförande.

Beskrivning av ärendet
Förslag till detaljplan för Bostäder vid Basilikagränd har upprättats för att möjliggöra cirka 20 nya radhus. Det markanvisningsavtal som tidigare tecknats behöver justeras något i samband med detaljplanens antagande och ett förslag till marköverlåtelseavtal har därför tagits fram. Ett kvalitetsprogram har också arbetats fram och biläggs avtalet. Exploatören ersätter kommunen med cirka 14 miljoner kronor för den överlåtna marken. Kommunen förvärvar mark av Tyresö Bostäder AB för cirka 250 000 kronor.

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna marköverlåtelseavtalet samt att ge kommunstyrelsens ordförande och chefen för stadsbyggnadsförvaltningen i uppgift att underteckna avtalet och eventuella erforderliga handlingar för avtalets genomförande.

Bilagor
MSU Protokollsutdrag 2017-01-25 §1.pdf
Tjänsteskrivelse marköverlåtelseavtal.pdf
Marköverlåtelseavtal underskrivet 170121.pdf
Bilaga 1 Detaljplan.pdf
Bilaga 2 Registreringsbevis.pdf
Bilaga 3 Del av Näsby 4_1469.pdf
Bilaga 4 Del av Basilikan 1.pdf
Bilaga 5 Kvalitetsprogram.pdf
Bilaga 6 Dagvattenutredning.pdf
Bilaga 7 Energiriktlinjer.pdf

3 Antagande av detaljplan för bostäder vid Basilikagränd *

Dnr 2015 KSM 0599.214

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Detaljplan för bostäder vid Basilikagränd antas.

Beskrivning av ärendet
Stadsbyggnadsförvaltningen har upprättat ett förslag till detaljplan för del av fastigheterna Näsby 4:1469 och Basilikan 1. Planen omfattar ett område som är ca 6800 kvm och möjliggör 20 nya bostäder i form av radhus. Detaljplanen var utställd för granskning 12 april 2016 - 3 maj 2016. Till detaljplanen har ett kvalitetsprogram tagits fram som knyts till markanvisningsavtalet för att säkerställa att genomfört projekt innehåller de kvaliteter som presenterats och utvärderats i den tidigare genomförda markanvisningstävlingen.

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet har berett ärendet och föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att anta detaljplanen för bostäder vid Basilikagränd.

Bilagor
MSU Protokollsutdrag 2017-01-25 §2.pdf
Tjänsteskrivelse.pdf
Plankarta-Kryddvagen.pdf
Kryddvägen 3 planbeskrivning.pdf
Kvalitetsprogram Basilikagränd 170109.pdf
Granskningsutlåtande_Kryddvägen3.pdf

4 Antagande av detaljplan för skola, vård- och omsorgsboende vid Fornudden *

Dnr 2015/KSM0173.214

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Detaljplan för skola, vård- och omsorgsboende vid Fornudden inom, eller inom del av fastigheterna Kumla 3: 1264, 3: 93, 3: 1247, 3: 656 med flera antas.

Beskrivning av ärendet
Dåvarande samhällsbyggnadsförvaltningen fick den 11 mars 2015 i uppdrag av miljö- och samhällsbyggnadsutskottet att upprätta ett förslag till detaljplan för skola, förskola, äldreboende och bostäder vid Fornudden inom, eller inom del av fastigheterna Kumla 3: 1264, 3: 93, 3: 1247, 3: 656 med flera.

Stadsbyggnadsförvaltningen har tagit fram detaljplaneförslag för en ny skola samt nytt vård- och omsorgsboende vid Fornudden i Trollbäcken. Planförslaget var på samråd mellan den 26 maj 2015 och 10 augusti 2015 samt på granskning mellan den 19 januari 2016 - 16 februari 2016. Detaljplanen har upprättats med utökat förfarande enligt plan- och bygglagen (PBL).

Kommunstyrelsen beredde ärendet 10 januari och föreslog kommunfullmäktige att anta detaljplanen. Kommunfullmäktige behandlade ärendet den 26 januari och beslutade om minoritetsåterremiss med motiveringen att ärendet kompletteras med ett jämförelsealternativ där Fornuddens skola byggs om och byggs till på befintlig plats, samt ett förslag till lokalisering av nytt äldreboende. Kommunfullmäktiges protokollsutdrag läggs till ärendehandlingarna innan sammanträdet.

Handlingar är under utarbetande.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2017-01-10 § 5 del 1.pdf
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2017-01-10 § 5 del 2.pdf
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2017-01-10 § 5 del 3.pdf
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2017-01-10 § 5 del 4.pdf
Protokollsutdrag från MSU gällande detaljplan Fornudden.pdf
Tjänsteskrivelse beslut om antagande Fornudden.pdf
Antagande_planbeskrivning_fornudden_skola_vårdboende.pdf
Detaljplan Fornudden_skola_vårdboende_PKantagande.pdf
Granskningsutlåtande_Fornudden.pdf
Bullerutredning_Åkerlöfhallin_Fornudden 141121.pdf
Bullerutredning_illustration_Åkerlöfhallin141121.pdf
Trafikmätning_Trafikia_Fornuddsvägen_141110.pdf
PM_20151113_Trafik_Fornudden.pdf
Bilaga Alstringsresultat.pdf
Bilaga Fördjupad utredning gällande trafikutformning.pdf
Dagvattenutredning_WSP141029_Äldreboende Fornuddsparken.pdf
Dagvattenutredning_WSP141029_Bilaga1 Systemförslag.pdf
Geoteknik_Fornudden_GOLDER_20150831.pdf
Geoteknik_Fornuddsparken_SWECO141009.pdf
Geoteknik_Kumla_3_93_WSP100623__markutredning WSP100930_anm_sanering.pdf
Markteknisk undersökningsrapport_INKL BILAGOR_liten.pdf
Tekniskt PM miljö grundvatten_slutversion.pdf

5 Ordförandeuppdrag - Tryggt att ta sig fram i Tyresö

Dnr 2017/KS 0047 80

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Kommundirektören ges i uppdrag att under våren 2017 initiera och inleda en trygghetsinventering av Tyresös gång- och cykelvägnät enligt ordförandeuppdraget, att vidta trygghetsskapande åtgärder utifrån de behov som visas samt att redovisa vad arbetet lett fram till senast i maj 2018.

Beskrivning av ärendet
Ordförande Fredrik Saweståhl föreslår i nedan ordförandeuppdrag att kommundirektören ges i uppdrag att genomföra en trygghetsinventering av Tyresös gång- och cykelvägnät, att vidta trygghetsskapande åtgärder utifrån de behov som visas samt att redovisa vad arbetet lett fram till senast i maj 2018.

Ordförandeuppdrag
Tyresö kommun har på Alliansens initiativ de senaste åren lagt omfattande resurser på att rusta upp och bygga ut gång- och cykelvägar. Vi har på olika sätt jobbat med att öka andelen som väljer att gå och cykla när de tar sig runt i vår attraktiva kommun. Vi vill nu ta ytterligare ett steg nu kopplat till upplevelsen och trygghetskänslan runt att gå och cykla.

För oss är det en viktig prioritering att Tyresö ska vara tryggt. Vi som kommun måste på olika sätt bidra till och jobba för att stärka känslan av trygghet. Ett sätt är att jobba med trygghetsåtgärder i vår utemiljö. Detta är i grunden inget nytt utan något vi gör löpande. Vi vill dock nu se ett mer samlat grepp vad gäller tryggheten för gång- och cykeltrafikanter.

Det nya initiativ som vi nu lägger fram som förslag innebär att kommunen inventerar gång och cykelbanor, inklusive tunnlar och broar, ur ett trygghetsperspektiv och där vi finner partier som kan upplevas som otrygga åtgärdas dessa. Det vi satsar på att utveckla Tyresös gång- och cykelbanor ska också leda till att de är tillgängliga för alla, trygghetsaspekten är då viktig inte minst för att vi vet att det bland kvinnor och äldre finns de som känner hur det offentliga rummet blivit allt trängre.

En inventering bör bland annat se över placeringen av belysningen och belysningens utformning, bättre sikt genom att buskage och växtlighet röjs och inte tillåts växa allt för nära gång- och cykelvägarna.

Med detta som bakgrund önskar vi ge kommundirektören i uppdrag:

- Att under våren 2017 initiera och inleda en trygghetsinventering av Tyresö gång- och cykelvägnät enligt ovan

- Att vidta trygghetsskapande åtgärder utifrån de behov som visas

- Att redovisa vad arbetet lett fram till senast i maj 2018

6 Riktlinjer för lokalförsörjning *

Dnr 2015/KS 0306 003

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Riktlinjer för lokalförsörjning antas.
2. Kommundirektören ges i uppdrag att följa upp tillämpningen av riktlinjerna.

Beskrivning av ärendet
På uppdrag av kommunledningsutskottet har kommunstyrelseförvaltningen tagit fram förslag till riktlinjer för lokalförsörjning till kommunstyrelsen för slutgiltigt antagande i kommunfullmäktige. Syftet är att arbeta med lokalförsörjning efter en enhetlig strategi och skapa en samsyn i dessa frågor. Lokalkostnader utgör en betydande del av verksamhetens kostnader och bedömningen är att genom en väl fungerande lokalförsörjningsprocess kan kostnaderna optimeras.

Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet som föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta riktlinjer för lokalförsörjning samt att kommundirektören ges i uppdrag att följa upp tillämpningen av riktlinjerna. Sedan kommunledningsutskottets behandling har bilaga 1 uppdaterats: under VEM (orange pil) har strategisk lokalgrupp skrivits in istället för fastighetsstrateg.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2017-01-26 §7.pdf
Tjänsteskrivelse Riktlinjer för lokalförsörjning.pdf
Riktlinjer för lokalförsörjning.pdf
Bilaga 1 Processbeskrivning lokalförsörjning.pptx
Bilaga 2 Beställningsblankett lokalbehov.pdf

7 Revidering av fördelning av medel för asylsökande och nyanlända

Dnr 2017/KS 0028 12

Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Revidering av fördelningen av medel för asylsökande och nyanlända antas.
2. Uppföljning av fördelningsmodellen för medel för asylsökande och nyanlända som skulle ha skett inför 2017 enligt kommunstyrelsens beslut den 23 augusti genomförs inte.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade den 23 augusti 2016 § 116 om en modell för fördelning av medel för asylsökande och nyanlända. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att två delar i fördelningsmodellen revideras samt att den beslutade uppföljningen av modellen inför 2017 inte genomförs.

Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet som föreslår att kommunstyrelsen antar revidering av fördelningen av medel för asylsökande och nyanlända samt att uppföljningen av fördelningsmodellen för medel för asylsökande och nyanlända som skulle ha skett inför 2017 enligt kommunstyrelsens beslut den 23 augusti inte genomförs. Sedan kommunledningsutskottets behandling har ordet fritidsgårdar bytts ut mot fritidsverksamhet i tjänsteskrivelsen.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2017-01-26 §6.pdf
Tjänsteskrivelse Revidering av fördelningen av medel för asylsökande och nyanlända.pdf

8 Svar på remiss av välfärdsutredningens betänkande Ordning och reda i välfärden

Dnr 2017/KS 0034 006

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Remiss av välfärdsutredningens betänkande Ordning och reda i välfärden, SOU 2016:78, besvaras med ordförandeutlåtandet från kommunstyrelsens ordförande.

Beskrivning av ärendet
Välfärdsutredningens betänkande Ordning och reda i välfärden, SOU 2016:78, har skickats ut på remiss. Betänkandet föreslås besvaras med ordförandeutlåtandet från kommunstyrelsens ordförande. Betänkandet finns tillgängligt att läsa på http://www.regeringen.se/rattsdokument/statens-offentliga-utredningar/2016/11/sou-201678/

Ordförandeutlåtande
Utredningen har haft i uppdrag att föreslå ett nytt regelverk för offentlig finansiering av privat utförda välfärdstjänster. Uppdraget har omfattat verksamhet inom skolväsendet och äldreomsorgen samt sådan hälso- och sjukvård som omfattas av hälso- och sjukvårdslagen. Vidare omfattas hem för vård och boende och all verksamhet enligt socialtjänstlagen som bedrivs i privat regi liksom all verksamhet som är kopplad till insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.

Det nya regelverket föreslås innehålla en rörelseresultatsbegränsning satt till 7 procentenheter plus statslåneräntan. All rörelsevinst över taket ska återinvesteras i verksamheten. Endast juridiska personer som har tillstånd ska få ta emot offentlig finansiering inom välfärdssektorerna. Utredningen föreslår även att nya regler införs som underlättar för den idéburna sektorn att delta i utförandet av välfärdstjänster.

Tidigare rådde vad som kan liknas vid en samsyn mellan Allianspartierna och Socialdemokraterna vad gäller vinster i välfärden. Frågans fokus handlade om kvaliteten. I botten ligger således ett samstämt perspektiv: valfrihet och mångfald är bra och vinster inget problem om kvalitet ses som det överordnade. Välfärdsdebatten måste handla om hur välfärden ska fungera inte om ett ideologiskt drivet motstånd mot privata utförare och valfrihet. Fördelen med utredningen är dock att det gjorts tydligt att det inte finns någon faktisk anledning att införa ett vinsttak undan endast en politisk övertygelse.

Fokus måste hamna på vad Sverige behöver och det är fler som investerar och driver välfärdsverksamhet. Redan idag bygger privata vårdbolag vart fjärde äldreboende i Sverige. Det är en trend som ökar då många kommuner saknar resurser att bygga i egen regi.

I Tyresö kommun drivs 36 procent av förskoleplatserna i privat regi och 23 procent av skolbarnen går inte i kommunens egna skolor. Inom äldreomsorgen bedrivs cirka 50 procent av externa utförare. Valfriheten uppskattas av våra kommuninvånare.

Det skulle krävas stora resurser från kommunen om de privata utförarna valde att lägga ned verksamheten.

Tyresö kommun avstyrker därmed förslaget.

9 Justering av kommunstyrelsens delegationsordning inom plan-, fastighets- och markärenden

Dnr 2017/KS 0030 003

Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Delegat för delegation C6 i kommunstyrelsens delegationsordning "Förvärv samt överenskommelse eller ansökan om fastighetsbildning enligt FBL, LL, AL och PBL för genomförande av detalj- eller fastighetsplan" ändras från miljö- och samhällsbyggnadsutskottet till förvaltningschef.
2. Delegationsbesluten anmäls till miljö- och samhällsbyggnadsutskottet.

Beskrivning av ärendet
På förslag från stadsbyggnadsförvaltningen föreslår kommunstyrelse-förvaltningen att delegationen i kommunstyrelsens delegationsordning om förvärv samt överenskommelse eller ansökan om fastighetsbildning för genomförande av detalj- eller fastighetsplan ändras från miljö- och samhällsbyggnadsutskottet till chefen för stadsbyggnadsförvaltningen för att skapa en rationellare hantering. Besluten ska anmälas till miljö- och samhällsbyggnadsutskottet.

Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen ändrar delegationen C6 i kommunstyrelsens delegationsordning från miljö- och samhällsbyggnadsutskottet till förvaltningschef samt att delegationsbesluten ska anmälas till miljö- och samhällsbyggnadsutskottet. Sedan kommunledningsutskottets sammanträde har en ny tjänsteskrivelse lagts till ärendet där behovet av ändring förklaras närmare.

Bilagor
Tjänsteskrivelse - revidering av kommunstyrelsens delegationsordning i plan- fastighets- och markärenden reviderad.pdf
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2017-01-26 §10.pdf
Förslag till reviderad delegationsordning för kommunstyrelsen.pdf

10 Revidering av bolagsordningar för Tyresö Näringslivs AB och Tyresö Vindkraft AB *

Dnr 2017/KS 0033 003

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Reviderade bolagsordningar för Tyresö Näringslivs AB och Tyresö Vindkraft AB antas.

Beskrivning av ärendet
I ärendet lämnas förslag på reviderade bolagsordningar för Tyresö Näringslivs AB och Tyresö Vindkraft AB. Eftersom att bolagen inte längre kommer att ha någon verkställande direktör revideras de skrivningar som finns angående den verkställande direktören. Med hänsyn till den begränsade verksamhet som bedrivs i bolagen och med beaktande av bolagens framtid har behovet av en verkställande direktör ansetts vara omotiverad. I samband med denna revidering genomförs också en korrekturläsning med tillhörande justering. I bilagorna har ändringarna markerats med gul färg och genomstruken text.

Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta de reviderade bolagsordningarna för Tyresö Näringslivs AB och Tyresö Vindkraft AB.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2017-01-26 §9.pdf
Tjänsteskrivelse Revidering av bolagsordningar för Tyresö Näringslivs AB och Tyresö Vindkraft AB.pdf
Bolagsordning för Tyresö Näringslivs AB.pdf
Bolagsordning för Tyresö Vindkraft AB.pdf

11 Svar på motion om skjutbana i Gimmersta *

Dnr 2014/KS 0109 001

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Motionen anses besvarad.

Beskrivning av ärendet
Marie Åkesdotter, Peter Söderlund, Lilian Nylinder och Luis Arias Vera, alla från Miljöpartiet, inkom den 13 februari 2014 med en motion om skjutbanan i Gimmersta. Motionärerna föreslår:

- att Tyresö kommun utreder alternativ till Gimmersta skjutbana, även inomhus
- att skjutbanan i Gimmersta avvecklas.

Motionen remitterades för förslag till besvarande till miljö- och samhällsbyggnadsutskottet och kultur- och fritidsnämnden.

Kultur- och fritidsnämnden har berett ärendet och föreslår att motionens första att-sats bifalls samt att den andra att-satsen avslås.

Samhällsbyggnadsförvaltningen har utrett frågan om flytt av Gimmersta skjutbana under 2015 och fann då ingen lämplig ny plats, vare sig utomhus eller i befintliga kommunala lokaler inom kommunen. Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets ordförande anger i sitt ordförandeutlåtande hur frågan om skjutbanan planeras hanteras och föreslår att motionen ska anses besvarad.

Ordförandeutlåtande
Skytte är en stor, populära och växande sport och riktigt trevlig sysselsättning. Det hoppas och tror jag att vi alla kan vara överens om. Att vi har en livaktig skytteförening i Tyresö bidrar positivt till vår identitet som en stark förenings- och idrottskommun.

Skytte har dock ett par nackdelar. Skjutbanor utomhus tenderar att störa närboende och det finns risker för negativ miljöpåverkan. Det är därför vanligt runt om i landet att skjutbanor ligger en bit utanför tätorterna och utan närboende grannar. Så såg det också ut i Tyresö en gång i tiden då den nuvarande skjutbanan i Gimmersta etablerades. Så ser det dock inte ut nu.

Mot den bakgrunden är Miljöpartiets motion logisk och förståelig. Det finns absolut skäl att se på om det går att flytta verksamheten till annan plats där den inte stör närområdet. Det är dock svårt att åstadkomma i Tyresö. Tyresö är en Sveriges mest naturskyddade kommuner vilket gör att det saknas stora områden långt från tätorten som kan användas för ett ändamål som en skjutbana.

Det rimliga alternativet till en skjutbana utomhus i Gimmersta är att på sikt flytta in verksamheten inomhus. Det finns lyckade exempel på hur skjutbanor kunnat inkluderas i sporthallar ofta i ett källarplan. Vi är från Alliansens sida beredda att titta på en sådan lösning.

Vi instämmer således i andemeningen i motionen att skjutbanan i Gimmersta på sikt bör avvecklas. För oss är det samtidigt viktigt att inte ta något avvecklingsbeslut innan vi kan presentera ett nytt förslag på placering och lösning för skytteföreningen och alla aktiva skyttar.

Kontakter är också tagna med Botkyrka kommun med frågeställningen om det på mer kort sikt är möjligt att kunna erbjuda skytteföreningen en alternativ träningsanläggning vid Hacksjöbanan. Något som flera andra föreningar också använder sig av. Besked kring detta väntas under våren.

Alliansen kan se några alternativ för framtida lösningar. Tyresö kommun förhandlar just nu med Stockholm Stad om att köpa in mark i norra delen av Skrubba (mellan Lindalen och motorvägen). När den marken blir vår är en av de ändamål som diskuteras att där anlägga en ny idrottsanläggning - gärna i samverkan med våra grannkommuner och olika idrottsförbund - och i en sådan är en möjlighet att inrymma en skjutbana i en undervåning.

Med ovanstående som bakgrund föreslår Alliansen att motionen ska anses besvarad.

Bilagor
MSU Protokollutdrag 2017-01-25 §8.pdf
PU från KFN 141020 § 73 Skutbana i Gimmersta.pdf
Motion om skjutbana i Gimmersta.pdf

12 Svar på motion om inrättande av äldrenämnd i Tyresö kommun *

Dnr 2016/KS 0369 001

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Motionen anses besvarad.

Beskrivning av ärendet
Sverigedemokraterna Per Carlberg och Jörgen Bengtsson har lämnat in en motion till kommunfullmäktige om att ge kommunstyrelsen i uppdrag att inrätta en äldrenämnd i Tyresö kommun samt att ge denna immunitet. Kommunstyrelsens ordförande besvarar motionen i nedan ordförandeutlåtande.

Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad.

Ordförandeutlåtande
Sverigedemokraterna Per Carlberg och Jörgen Bengtsson föreslår kommunfullmäktige besluta ge uppdrag till kommunstyrelsen att inrätta en äldrenämnd i Tyresö kommun samt att ge denna immunitet.

Inrättandet av en äldrenämnd har diskuterats såväl inom Alliansen som tillsammans med det kommunala pensionärsrådet och det finns enighet i att detta är något bra. Gruppen äldre är växande och med en äldrenämnd i kommunen skulle sannolikt frågor som rör äldres behov och rättigheter i olika avseenden såsom vård, omsorg och samhällsplanering få ett större fokus. Viktigt för att alla ska känna sig sedda och lyssnade till.

Men samtidigt är en ny nämnd inget som hastas fram mitt i en mandatperiod. Det skulle inte vara gynnsamt för våra förvaltningars och verksamheters ordning och arbetsro. Sverigedemokraterna behöver emellertid inte vänta länge. Under nästa år kommer alla partier få möjligheter att diskutera kring den nämndstruktur som ska gälla i Tyresö för perioden 2019-2022. Att vi redan nu vet var Sverigedemokraterna står i frågan är välkommet.

Det som däremot som föreslås i att-sats 2; "Kommunfullmäktige beslutar om att den nya Äldrenämnden får immunitet", ställer vi oss inte bakom. Anledningen är att förslaget helt enkelt strider mot lagen. Full konstitutionell immunitet är det i Sverige endast kungen som har. Begränsad sådan har statsråd i regeringen. Att Sverigedemokraterna nu föreslår att Tyresö kommun beslutar ge en politisk nämnd i en förvaltningsmyndighet straffrättslig ansvarsfrihet tyder på viss okunskap om konstitutionell rätt.

Med ovanstående som bakgrund föreslår Alliansen att motionen anses besvarad.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2017-01-26 §11.pdf
Motion om inrättande av äldrenämnd i Tyresö kommun.pdf

13 Anmälan av delegationsbeslut

Dnr 2017/KS 0002 001

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Anmälda delegationsbeslut noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän i enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning. Beslut som fattas av delegat ska normalt anmälas. Till vilken instans, kommunstyrelse eller utskott, som besluten ska anmälas framgår av delegationsordningen. Anmälan innebär inte att kommunstyrelse eller utskott får fastställa eller ompröva besluten. Det går inte att återkalla lämnad delegering för redan fattade beslut, men däremot framledes.

Delegationsbeslut fattat av kommundirektören
Förordnande som tillförordnad kommundirektör 28 januari - 5 februari 2017, 2017-01-16, dnr 2017/KS 0031 003

Delegationsbeslut fattat av ekonom
Delegationsbeslut om lån, 2017-01-23, dnr 2017/KS 0046 11

Bilagor
Förordnande som tf kommundirektör 28 januari- 5 febrauri.pdf
Delegationsbeslut om lån 2017-01-23.pdf

14 Kommunstyrelsens meddelanden februari

Dnr 2016/KS 0398 001

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsens meddelanden bifogas som bilagor. Meddelanden som inte finns med som bilagor listas nedan.

Cirkulär från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)
Cirkulär nummer 16:65, 16:72, 16:73, 17:01, se http://brs.skl.se/skbibl/cirktoc.jsp?search2_cnr=16%3A*&db=CIRK&toc_length=20&from=1&currdoc=0&all=1&searchpage=brsbibl_cirk.htm

Utskottsprotokoll
Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet 2017-01-25, se http://insynsverige.se/tyreso-miljoutskott/protokoll?date=2017-01-25

Kommunledningsutskottet 2017-01-26, se http://insynsverige.se/tyreso-ledningsutskott/protokoll?date=2017-01-26

Bilagor
SKL meddelande från styrelsen Överenskommelse om handlingsplan för samverkan vid genomförande av vision e-hälsa 2025.pdf
SKL Överenskommelse Jämställdhetsarbetet inriktning mot män pojkar o maskulinitetsfrågor.pdf
SKL Rekommendation Kvalitet i särskilt boende för äldre nattetid - Hanteras av socialnämnden.pdf
Samordningsförbundet Östra Södertörn Nyhetsbrev nr 1 2017.pdf
Tyresö bostader sammanträde nr 180.pdf
Reviderad nämndplan socialnämnden protokollsutdrag 2017-01-25 § 1001.pdf
Månadsrapport december 2016januari 2017.pdf
Svar på remiss av samrådshandling om val av lokalisering för Tvärförbindelse Södertörn Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet 2017-01-25 §4.pdf
Förvaltningsrätten Beslut om avvisat överklagande mål nr 1520-17.pdf
Information till nämnderna om Tyresöiniativet.pdf
Internationellt centrum för lokal demokrati Sammanställning av beslutsmotiveringar till avslag projektansökningar Theewaterskloof Municipality.pdf
Ansökan om utökat grundbidrag till pensionärsorganisationerna.pdf
ABC omsorgsservice - Tyresö kommun.pdf
Svar till ABC Hemtjänst.pdf

§19 Kommundirektörens rapport februari

Dnr 2017/KS 0001 001

Kommunstyrelsens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommundirektören informerar i bifogad rapport samt lämnar vid behov muntlig information vid sammanträdet angående frågor av förvaltningsövergripande karaktär samt information om pågående uppdrag.

Bilagor
Kommundirektörens rapport februari 2017.pdf

§20 Marköverlåtelseavtal gällande del av Näsby 4:1469 och Basilikan 1

Dnr 2017 KSM 0060.256

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Marköverlåtelseavtal mellan Tyresö kommun och Blåbärsriset 28 Ekonomisk Förening godkänns.
2. Kommunstyrelsens ordförande och chefen för stadsbyggnadsförvaltningen får i uppgift att underteckna avtalet och eventuella erforderliga handlingar för avtalets genomförande.

Reservation
Anders Wickberg (SD) reserverar sig med hänvisning till reservation i kommunstyrelsen 2015-05-12 § 89 (bilaga).

Beskrivning av ärendet
Förslag till detaljplan för Bostäder vid Basilikagränd har upprättats för att möjliggöra cirka 20 nya radhus. Det markanvisningsavtal som tidigare tecknats behöver justeras något i samband med detaljplanens antagande och ett förslag till marköverlåtelseavtal har därför tagits fram. Ett kvalitetsprogram har också arbetats fram och biläggs avtalet. Exploatören ersätter kommunen med cirka 14 miljoner kronor för den överlåtna marken. Kommunen förvärvar mark av Tyresö Bostäder AB för cirka 250 000 kronor.

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna marköverlåtelseavtalet samt att ge kommunstyrelsens ordförande och chefen för stadsbyggnadsförvaltningen i uppgift att underteckna avtalet och eventuella erforderliga handlingar för avtalets genomförande.

Ordförandeförslag
Ordförande Fredrik Saweståhl (M) föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att marköverlåtelseavtal mellan Tyresö kommun och Blåbärsriset 28 Ekonomisk Förening godkänns samt att kommunstyrelsens ordförande och chefen för stadsbyggnadsförvaltningen får i uppgift att underteckna avtalet och eventuella erforderliga handlingar för avtalets genomförande.

Yrkande
Anders Wickberg (SD) yrkar avslag.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget. Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen avslår ordförandeförslaget. Kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget.

Bilagor
MSU Protokollsutdrag 2017-01-25 §1.pdf
Tjänsteskrivelse marköverlåtelseavtal.pdf
Marköverlåtelseavtal underskrivet 170121.pdf
Bilaga 1 Detaljplan.pdf
Bilaga 2 Registreringsbevis.pdf
Bilaga 3 Del av Näsby 4_1469.pdf
Bilaga 4 Del av Basilikan 1.pdf
Bilaga 5 Kvalitetsprogram.pdf
Bilaga 6 Dagvattenutredning.pdf
Bilaga 7 Energiriktlinjer.pdf

§21 Antagande av detaljplan för bostäder vid Basilikagränd

Dnr 2015 KSM 0599.214

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Detaljplan för bostäder vid Basilikagränd antas.

Reservation
Anders Wickberg (SD) reserverar sig med hänvisning till reservation i kommunstyrelsen 2015-05-12 § 89 (bilaga).

Beskrivning av ärendet
Stadsbyggnadsförvaltningen har upprättat ett förslag till detaljplan för del av fastigheterna Näsby 4:1469 och Basilikan 1. Planen omfattar ett område som är ca 6800 kvm och möjliggör 20 nya bostäder i form av radhus. Detaljplanen var utställd för granskning 12 april 2016 - 3 maj 2016. Till detaljplanen har ett kvalitetsprogram tagits fram som knyts till markanvisningsavtalet för att säkerställa att genomfört projekt innehåller de kvaliteter som presenterats och utvärderats i den tidigare genomförda markanvisningstävlingen.

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet har berett ärendet och föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att anta detaljplanen för bostäder vid Basilikagränd.

Ordförandeförslag
Ordförande Fredrik Saweståhl (M) föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta detaljplan för bostäder vid Basilikagränd.

Yrkande
Anders Wickberg (SD) yrkar avslag.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget. Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen avslår ordförandeförslaget. Kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget.

Bilagor
MSU Protokollsutdrag 2017-01-25 §2.pdf
Tjänsteskrivelse.pdf
Plankarta-Kryddvagen.pdf
Kryddvägen 3 planbeskrivning.pdf
Kvalitetsprogram Basilikagränd 170109.pdf
Granskningsutlåtande_Kryddvägen3.pdf

§22 Antagande av detaljplan för skola, vård- och omsorgsboende vid Fornudden

Dnr 2015/KSM0173.214

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Detaljplan för skola, vård- och omsorgsboende vid Fornudden inom, eller inom del av fastigheterna Kumla 3: 1264, 3: 93, 3: 1247, 3: 656 med flera antas.

Jäv
Carl-Johan Karlson (S) deltar inte i handläggningen av ärendet på grund av jäv.

Reservation
Anita Mattsson (S) reserverar sig för de tjänstgörande socialdemokraternas räkning (bilaga).

Marie Åkesdotter reserverar sig (bilaga).

Anders Wickberg (SD) reserverar sig med hänvisning till reservation i kommunstyrelsen 2016-01-12 § 4 (bilaga).

Särskilt yttrande
Inger Gemicioglu lämnar ersättaryttrande (bilaga).

Protokollsanteckning
Inger Gemicioglu (V) hade bifallit Anita Mattssons (S) yrkanden om hon hade haft rösträtt.

Beskrivning av ärendet
Dåvarande samhällsbyggnadsförvaltningen fick den 11 mars 2015 i uppdrag av miljö- och samhällsbyggnadsutskottet att upprätta ett förslag till detaljplan för skola, förskola, äldreboende och bostäder vid Fornudden inom, eller inom del av fastigheterna Kumla 3: 1264, 3: 93, 3: 1247, 3: 656 med flera.

Stadsbyggnadsförvaltningen har tagit fram detaljplaneförslag för en ny skola samt nytt vård- och omsorgsboende vid Fornudden i Trollbäcken. Planförslaget var på samråd mellan den 26 maj 2015 och 10 augusti 2015 samt på granskning mellan den 19 januari 2016 - 16 februari 2016. Detaljplanen har upprättats med utökat förfarande enligt plan- och bygglagen (PBL).

Kommunstyrelsen beredde ärendet 10 januari och föreslog kommunfullmäktige att anta detaljplanen. Kommunfullmäktige behandlade ärendet den 26 januari och beslutade om minoritetsåterremiss med motiveringen att ärendet kompletteras med ett jämförelsealternativ där Fornuddens skola byggs om och byggs till på befintlig plats, samt ett förslag till lokalisering av nytt äldreboende. Kommunstyrelseförvaltningen besvarar återremissen i bifogad tjänsteskrivelse.

Ordförandeförslag
Ordförande Fredrik Saweståhl (M) föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta detaljplan för skola, vård- och omsorgsboende vid Fornudden inom, eller inom del av fastigheterna Kumla 3: 1264, 3: 93, 3: 1247, 3: 656 med flera.

Yrkande
Anita Mattsson (S) yrkar i första hand att detaljplanen ska arbetas om med utgångspunkt från det socialdemokratiska förslaget om att förnya Fornuddens skola på befintligt skolområde. I andra hand yrkar Anita Mattsson (S) avslag till detaljplanen.

Marie Åkesdotter (MP) stödjer Anita Mattssons (S) yrkanden.

Anders Wickberg (SD) yrkar avslag till detaljplanen.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller Anita Mattssons (S) förstahandsyrkande. Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen avslår Anita Mattssons (S) förstahandsyrkande. Kommunstyrelsen avslår Anita Mattssons (S) förstahandsyrkande.

Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget. Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen avslår ordförandeförslaget. Kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget.

Bilagor
Tjänsteskrivelse kommunstyrelseförvaltningen Antagande av detaljplan för skola vård- och omsorgsboende vid Fornudden.pdf
Kommunfullmäktige protokollsutdrag 2017-01-26 §5 del 1.pdf
Kommunfullmäktige protokollsutdrag 2017-01-26 §5 del 2.pdf
Kommunfullmäktige protokollsutdrag 2017-01-26 §5 del 3.pdf
Kommunfullmäktige protokollsutdrag 2017-01-26 §5 del 4.pdf
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2017-01-10 § 5 del 1.pdf
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2017-01-10 § 5 del 2.pdf
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2017-01-10 § 5 del 3.pdf
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2017-01-10 § 5 del 4.pdf
Protokollsutdrag från MSU gällande detaljplan Fornudden.pdf
Tjänsteskrivelse beslut om antagande Fornudden.pdf
Antagande_planbeskrivning_fornudden_skola_vårdboende.pdf
Detaljplan Fornudden_skola_vårdboende_PKantagande.pdf
Granskningsutlåtande_Fornudden.pdf
Bullerutredning_Åkerlöfhallin_Fornudden 141121.pdf
Bullerutredning_illustration_Åkerlöfhallin141121.pdf
Trafikmätning_Trafikia_Fornuddsvägen_141110.pdf
PM_20151113_Trafik_Fornudden.pdf
Bilaga Alstringsresultat.pdf
Bilaga Fördjupad utredning gällande trafikutformning.pdf
Dagvattenutredning_WSP141029_Äldreboende Fornuddsparken.pdf
Dagvattenutredning_WSP141029_Bilaga1 Systemförslag.pdf
Geoteknik_Fornudden_GOLDER_20150831.pdf
Geoteknik_Fornuddsparken_SWECO141009.pdf
Geoteknik_Kumla_3_93_WSP100623__markutredning WSP100930_anm_sanering.pdf
Markteknisk undersökningsrapport_INKL BILAGOR_liten.pdf
Tekniskt PM miljö grundvatten_slutversion.pdf

Beslut/Protokollsutdrag
§22_prot_20170207.pdf (176 kb)
Bilagor
§ 22 Antagande_planbeskrivning_fornudden_skola_vårdboende.pdf (3 663 kb) § 22 Bilaga Alstringsresultat.pdf (15 747 kb) § 22 Bilaga Fördjupad utredning gällande trafikutformning.pdf (423 kb) § 22 Bullerutredning_illustration_Åkerlöfhallin141121.pdf (58 kb) § 22 Bullerutredning_Åkerlöfhallin_Fornudden 141121.pdf (233 kb) § 22 Dagvattenutredning_WSP141029_Bilaga1 Systemförslag.pdf (197 kb) § 22 Dagvattenutredning_WSP141029_Äldreboende Fornuddsparken.pdf (1 951 kb) § 22 Detaljplan Fornudden_skola_vårdboende_PKantagande.pdf (524 kb) § 22 Ersättaryttrande V Antagande av detaljplan för skola vård och omsorgsboende vid Fornudden.pdf (1 275 kb) § 22 Geoteknik_Fornudden_GOLDER_20150831.pdf (1 405 kb) § 22 Geoteknik_Fornuddsparken_SWECO141009.pdf (1 594 kb) § 22 Geoteknik_Kumla_3_93_WSP100623__markutredning WSP100930_anm_sanering.pdf (5 824 kb) § 22 Kommunfullmäktige protokollsutdrag 2017-01-26 §5 del 1.pdf (22 569 kb) § 22 Kommunfullmäktige protokollsutdrag 2017-01-26 §5 del 2.pdf (37 347 kb) § 22 Kommunfullmäktige protokollsutdrag 2017-01-26 §5 del 3.pdf (48 573 kb) § 22 Kommunfullmäktige protokollsutdrag 2017-01-26 §5 del 4.pdf (31 845 kb) § 22 Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2017-01-10 § 5 del 1.pdf (25 852 kb) § 22 Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2017-01-10 § 5 del 2.pdf (47 114 kb) § 22 Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2017-01-10 § 5 del 3.pdf (19 837 kb) § 22 Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2017-01-10 § 5 del 4.pdf (45 459 kb) § 22 Markteknisk undersökningsrapport_INKL BILAGOR_liten.pdf (6 570 kb) § 22 PM_20151113_Trafik_Fornudden.pdf (1 319 kb) § 22 Protokollsutdrag från MSU gällande detaljplan Fornudden.pdf (3 035 kb) § 22 Reservation MP Antagande av detaljplan för skola vård och omsorgsboende vid Fornudden.pdf (737 kb) § 22 Reservation S Antagande av detaljplan för skola vård och omsorgsboende vid Fornudden.pdf (1 378 kb) § 22 Reservation SD 2016-01-12 § 4.pdf (425 kb) § 22 Tekniskt PM miljö grundvatten_slutversion.pdf (336 kb) § 22 Tjänsteskrivelse beslut om antagande Fornudden.pdf (89 kb) § 22 Tjänsteskrivelse kommunstyrelseförvaltningen Antagande av detaljplan för skola vård- och omsorgsboende vid Fornudden.pdf (468 kb) § 22 Trafikmätning_Trafikia_Fornuddsvägen_141110.pdf (482 kb)

§23 Ordförandeuppdrag - Tryggt att ta sig fram i Tyresö

Dnr 2017/KS 0047 80

Kommunstyrelsens beslut
- Kommundirektören ges i uppdrag att under våren 2017 initiera och inleda en trygghetsinventering av Tyresös gång- och cykelvägnät enligt ordförandeuppdraget, att vidta trygghetsskapande åtgärder utifrån de behov som visas samt att redovisa vad arbetet lett fram till senast i maj 2018.

Särskilt yttrande
Marie Åkesdotter (MP) lämnar särskilt yttrande (bilaga).

Beskrivning av ärendet
Ordförande Fredrik Saweståhl föreslår i nedan ordförandeuppdrag att kommundirektören ges i uppdrag att genomföra en trygghetsinventering av Tyresös gång- och cykelvägnät, att vidta trygghetsskapande åtgärder utifrån de behov som visas samt att redovisa vad arbetet lett fram till senast i maj 2018.

Ordförandeuppdrag
Tyresö kommun har på Alliansens initiativ de senaste åren lagt omfattande resurser på att rusta upp och bygga ut gång- och cykelvägar. Vi har på olika sätt jobbat med att öka andelen som väljer att gå och cykla när de tar sig runt i vår attraktiva kommun. Vi vill nu ta ytterligare ett steg nu kopplat till upplevelsen och trygghetskänslan runt att gå och cykla.

För oss är det en viktig prioritering att Tyresö ska vara tryggt. Vi som kommun måste på olika sätt bidra till och jobba för att stärka känslan av trygghet. Ett sätt är att jobba med trygghetsåtgärder i vår utemiljö. Detta är i grunden inget nytt utan något vi gör löpande. Vi vill dock nu se ett mer samlat grepp vad gäller tryggheten för gång- och cykeltrafikanter.

Det nya initiativ som vi nu lägger fram som förslag innebär att kommunen inventerar gång och cykelbanor, inklusive tunnlar och broar, ur ett trygghetsperspektiv och där vi finner partier som kan upplevas som otrygga åtgärdas dessa. Det vi satsar på att utveckla Tyresös gång- och cykelbanor ska också leda till att de är tillgängliga för alla, trygghetsaspekten är då viktig inte minst för att vi vet att det bland kvinnor och äldre finns de som känner hur det offentliga rummet blivit allt trängre.

En inventering bör bland annat se över placeringen av belysningen och belysningens utformning, bättre sikt genom att buskage och växtlighet röjs och inte tillåts växa allt för nära gång- och cykelvägarna.

Med detta som bakgrund önskar vi ge kommundirektören i uppdrag:

- Att under våren 2017 initiera och inleda en trygghetsinventering av Tyresö gång- och cykelvägnät enligt ovan

- Att vidta trygghetsskapande åtgärder utifrån de behov som visas

- Att redovisa vad arbetet lett fram till senast i maj 2018

§24 Riktlinjer för lokalförsörjning

Dnr 2015/KS 0306 003

Kommunstyrelsens beslut
1. Punkt 2 under avsnitt 8.1 i riktlinjerna ändras till: Beställningsblankett lämnas till den strategiska lokalgruppen när lokalbehov identifierats.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
2. Riktlinjer för lokalförsörjning antas.
3. Kommundirektören ges i uppdrag att följa upp tillämpningen av riktlinjerna och återrapportera till kommunstyrelsen.

Beskrivning av ärendet
På uppdrag av kommunledningsutskottet har kommunstyrelseförvaltningen tagit fram förslag till riktlinjer för lokalförsörjning till kommunstyrelsen för slutgiltigt antagande i kommunfullmäktige. Syftet är att arbeta med lokalförsörjning efter en enhetlig strategi och skapa en samsyn i dessa frågor. Lokalkostnader utgör en betydande del av verksamhetens kostnader och bedömningen är att genom en väl fungerande lokalförsörjningsprocess kan kostnaderna optimeras.

Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet som föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta riktlinjer för lokalförsörjning samt att kommundirektören ges i uppdrag att följa upp tillämpningen av riktlinjerna. Sedan kommunledningsutskottets behandling har bilaga 1 uppdaterats: under VEM (orange pil) har strategisk lokalgrupp skrivits in istället för fastighetsstrateg.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2017-01-26 §7.pdf
Tjänsteskrivelse Riktlinjer för lokalförsörjning.pdf
Riktlinjer för lokalförsörjning.pdf
Bilaga 1 Processbeskrivning lokalförsörjning.pptx
Bilaga 2 Beställningsblankett lokalförsörjning.pdf

§25 Revidering av fördelning av medel för asylsökande och nyanlända

Dnr 2017/KS 0028 12

Kommunstyrelsens beslut
1. Revidering av fördelningen av medel för asylsökande och nyanlända antas.
2. Uppföljning av fördelningsmodellen för medel för asylsökande och nyanlända som skulle ha skett inför 2017 enligt kommunstyrelsens beslut den 23 augusti genomförs inte.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade den 23 augusti 2016 § 116 om en modell för fördelning av medel för asylsökande och nyanlända. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att två delar i fördelningsmodellen revideras samt att den beslutade uppföljningen av modellen inför 2017 inte genomförs.

Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet som föreslår att kommunstyrelsen antar revidering av fördelningen av medel för asylsökande och nyanlända samt att uppföljningen av fördelningsmodellen för medel för asylsökande och nyanlända som skulle ha skett inför 2017 enligt kommunstyrelsens beslut den 23 augusti inte genomförs. Sedan kommunledningsutskottets behandling har ordet fritidsgårdar bytts ut mot fritidsverksamhet och utbildningsförvaltningen bytts ut mot utvecklingsförvaltningen i tjänsteskrivelsen.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2017-01-26 §6.pdf
Tjänsteskrivelse Revidering av fördelning av medel för asylsökande och nyanlända.pdf

§26 Svar på remiss av välfärdsutredningens betänkande Ordning och reda i välfärden

Dnr 2017/KS 0034 006

Kommunstyrelsens beslut
- Remiss av välfärdsutredningens betänkande Ordning och reda i välfärden, SOU 2016:78, besvaras med ordförandeutlåtandet från kommunstyrelsens ordförande.

Reservation
Anita Mattsson (S) reserverar sig för de tjänstgörande socialdemokraternas räkning med hänvisning till Socialdemokraternas förslag till svar (bilaga).

Marie Åkesdotter (MP) reserverar sig med hänvisning till Miljöpartiets förslag till svar (bilaga).

Särskilt yttrande
Inger Gemicioglu (V) lämnar ersättaryttrande (bilaga).

Beskrivning av ärendet
Välfärdsutredningens betänkande Ordning och reda i välfärden, SOU 2016:78, har skickats ut på remiss. Betänkandet föreslås besvaras med ordförandeutlåtandet från kommunstyrelsens ordförande. Betänkandet finns tillgängligt att läsa på http://www.regeringen.se/rattsdokument/statens-offentliga-utredningar/2016/11/sou-201678/

Ordförandeutlåtande
Utredningen har haft i uppdrag att föreslå ett nytt regelverk för offentlig finansiering av privat utförda välfärdstjänster. Uppdraget har omfattat verksamhet inom skolväsendet och äldreomsorgen samt sådan hälso- och sjukvård som omfattas av hälso- och sjukvårdslagen. Vidare omfattas hem för vård och boende och all verksamhet enligt socialtjänstlagen som bedrivs i privat regi liksom all verksamhet som är kopplad till insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.

Det nya regelverket föreslås innehålla en rörelseresultatsbegränsning satt till 7 procentenheter plus statslåneräntan. All rörelsevinst över taket ska återinvesteras i verksamheten. Endast juridiska personer som har tillstånd ska få ta emot offentlig finansiering inom välfärdssektorerna. Utredningen föreslår även att nya regler införs som underlättar för den idéburna sektorn att delta i utförandet av välfärdstjänster.

Tidigare rådde vad som kan liknas vid en samsyn mellan Allianspartierna och Socialdemokraterna vad gäller vinster i välfärden. Frågans fokus handlade om kvaliteten. I botten ligger således ett samstämt perspektiv: valfrihet och mångfald är bra och vinster inget problem om kvalitet ses som det överordnade. Välfärdsdebatten måste handla om hur välfärden ska fungera inte om ett ideologiskt drivet motstånd mot privata utförare och valfrihet. Fördelen med utredningen är dock att det gjorts tydligt att det inte finns någon faktisk anledning att införa ett vinsttak undan endast en politisk övertygelse.

Fokus måste hamna på vad Sverige behöver och det är fler som investerar och driver välfärdsverksamhet. Redan idag bygger privata vårdbolag vart fjärde äldreboende i Sverige. Det är en trend som ökar då många kommuner saknar resurser att bygga i egen regi.

I Tyresö kommun drivs 36 procent av förskoleplatserna i privat regi och 23 procent av skolbarnen går inte i kommunens egna skolor. Inom äldreomsorgen bedrivs cirka 50 procent av externa utförare. Valfriheten uppskattas av våra kommuninvånare.

Det skulle krävas stora resurser från kommunen om de privata utförarna valde att lägga ned verksamheten.

Tyresö kommun avstyrker därmed förslaget.

Ordförandeförslag
Ordförande Fredrik Saweståhl (M) föreslår att remissen av välfärdsutredningens betänkande Ordning och reda i välfärden, SOU 2016:78, besvaras med ordförandeutlåtandet från kommunstyrelsens ordförande.

Yrkande
Anita Mattsson (S) yrkar att remiss av välfärdsutredningens betänkande Ordning och reda i välfärden, SOU 2016:78, besvaras med Socialdemokraternas förslag till svar.

Marie Åkesdotter (MP) yrkar att remiss av välfärdsutredningens betänkande Ordning och reda i välfärden, SOU 2016:78, besvaras med Miljöpartiets förslag till svar.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget. Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller Anita Mattssons (S) yrkande. Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller Marie Åkesdotters (MP) yrkande. Kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2017-01-26 §8.pdf
MP Förslag till svar på remiss av välfärdsutredningens betänkande Ordning och reda i välfärden.pdf
Socialdemokraternas förslag till svar på remiss av välfärdsutredningens betänkande Ordning och reda i välfärden.pdf

§27 Justering av kommunstyrelsens delegationsordning inom plan-, fastighets- och markärenden

Dnr 2017/KS 0030 003

Kommunstyrelsens beslut
1. Delegat för delegation C6 i kommunstyrelsens delegationsordning "Förvärv samt överenskommelse eller ansökan om fastighetsbildning enligt FBL, LL, AL och PBL för genomförande av detalj- eller fastighetsplan" ändras från miljö- och samhällsbyggnadsutskottet till förvaltningschef.
2. Delegationsbesluten anmäls till miljö- och samhällsbyggnadsutskottet.

Beskrivning av ärendet
På förslag från stadsbyggnadsförvaltningen föreslår kommunstyrelseförvaltningen att delegationen i kommunstyrelsens delegationsordning om förvärv samt överenskommelse eller ansökan om fastighetsbildning för genomförande av detalj- eller fastighetsplan ändras från miljö- och samhällsbyggnadsutskottet till chefen för stadsbyggnadsförvaltningen för att skapa en rationellare hantering. Besluten ska anmälas till miljö- och samhällsbyggnadsutskottet.

Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen ändrar delegationen C6 i kommunstyrelsens delegationsordning från miljö- och samhällsbyggnadsutskottet till förvaltningschef samt att delegationsbesluten ska anmälas till miljö- och samhällsbyggnadsutskottet. Sedan kommunledningsutskottets sammanträde har en ny tjänsteskrivelse lagts till ärendet där behovet av ändring förklaras närmare.

Ordförandeförslag
Ordförande Fredrik Saweståhl (M) föreslår att delegat för delegation C6 i kommunstyrelsens delegationsordning "Förvärv samt överenskommelse eller ansökan om fastighetsbildning enligt FBL, LL, AL och PBL för genomförande av detalj- eller fastighetsplan" ändras från miljö- och samhällsbyggnadsutskottet till förvaltningschef, samt att delegationsbesluten anmäls till miljö- och samhällsbyggnadsutskottet.

Yrkande
Anita Mattsson (S) yrkar avslag till ordförandeförslaget.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget. Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen avslår ordförandeförslaget. Kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget.

Bilagor
Tjänsteskrivelse - revidering av kommunstyrelsens delegationsordning i plan- fastighets- och markärenden reviderad.pdf
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2017-01-26 §10.pdf
Förslag till reviderad delegationsordning för kommunstyrelsen.pdf

§28 Revidering av bolagsordningar för Tyresö Näringslivs AB och Tyresö Vindkraft AB

Dnr 2017/KS 0033 003

Kommunstyrelsens beslut
- Ärendet återremitteras till kommunstyrelseförvaltningen för att säkra att alla paragrafer i respektive bolagsordning stämmer med varandra och med relevant lagstiftning.

Beskrivning av ärendet
I ärendet lämnas förslag på reviderade bolagsordningar för Tyresö Näringslivs AB och Tyresö Vindkraft AB. Eftersom att bolagen inte längre kommer att ha någon verkställande direktör revideras de skrivningar som finns angående den verkställande direktören. Med hänsyn till den begränsade verksamhet som bedrivs i bolagen och med beaktande av bolagens framtid har behovet av en verkställande direktör ansetts vara omotiverad. I samband med denna revidering genomförs också en korrekturläsning med tillhörande justering. I bilagorna har ändringarna markerats med gul färg och genomstruken text.

Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta de reviderade bolagsordningarna för Tyresö Näringslivs AB och Tyresö Vindkraft AB.

Ordförandeförslag
Ordföranden Fredrik Saweståhl (M) föreslår att ärendet återremitteras till kommunstyrelseförvaltningen för att säkra att alla paragrafer i respektive bolagsordning stämmer med varandra och med relevant lagstiftning.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunstyrelsen beslutar så.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2017-01-26 §9.pdf
Tjänsteskrivelse Revidering av bolagsordningar för Tyresö Näringslivs AB och Tyresö Vindkraft AB.pdf
Bolagsordning för Tyresö Näringslivs AB.pdf
Bolagsordning för Tyresö Vindkraft AB.pdf

§29 Svar på motion om skjutbana i Gimmersta

Dnr 2014/KS 0109 001

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Motionen anses besvarad.

Reservation
Marie Åkesdotter (MP) reserverar sig med hänvisning till reservation i miljö- och samhällsbyggnadsutskottet 2017-01-25 § 8 (bilaga).

Särskilt yttrande
Mats Lindblom (L) lämnar särskilt yttrande (bilaga).

Beskrivning av ärendet
Marie Åkesdotter, Peter Söderlund, Lilian Nylinder och Luis Arias Vera, alla från Miljöpartiet, inkom den 13 februari 2014 med en motion om skjutbanan i Gimmersta. Motionärerna föreslår:

- att Tyresö kommun utreder alternativ till Gimmersta skjutbana, även inomhus
- att skjutbanan i Gimmersta avvecklas.

Motionen remitterades för förslag till besvarande till miljö- och samhällsbyggnadsutskottet och kultur- och fritidsnämnden.

Kultur- och fritidsnämnden har berett ärendet och föreslår att motionens första att-sats bifalls samt att den andra att-satsen avslås.

Samhällsbyggnadsförvaltningen har utrett frågan om flytt av Gimmersta skjutbana under 2015 och fann då ingen lämplig ny plats, vare sig utomhus eller i befintliga kommunala lokaler inom kommunen. Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets ordförande anger i sitt ordförandeutlåtande hur frågan om skjutbanan planeras hanteras och föreslår att motionen ska anses besvarad.

Ordförandeutlåtande
Skytte är en stor, populära och växande sport och riktigt trevlig sysselsättning. Det hoppas och tror jag att vi alla kan vara överens om. Att vi har en livaktig skytteförening i Tyresö bidrar positivt till vår identitet som en stark förenings- och idrottskommun.

Skytte har dock ett par nackdelar. Skjutbanor utomhus tenderar att störa närboende och det finns risker för negativ miljöpåverkan. Det är därför vanligt runt om i landet att skjutbanor ligger en bit utanför tätorterna och utan närboende grannar. Så såg det också ut i Tyresö en gång i tiden då den nuvarande skjutbanan i Gimmersta etablerades. Så ser det dock inte ut nu.

Mot den bakgrunden är Miljöpartiets motion logisk och förståelig. Det finns absolut skäl att se på om det går att flytta verksamheten till annan plats där den inte stör närområdet. Det är dock svårt att åstadkomma i Tyresö. Tyresö är en Sveriges mest naturskyddade kommuner vilket gör att det saknas stora områden långt från tätorten som kan användas för ett ändamål som en skjutbana.

Det rimliga alternativet till en skjutbana utomhus i Gimmersta är att på sikt flytta in verksamheten inomhus. Det finns lyckade exempel på hur skjutbanor kunnat inkluderas i sporthallar ofta i ett källarplan. Vi är från Alliansens sida beredda att titta på en sådan lösning.

Vi instämmer således i andemeningen i motionen att skjutbanan i Gimmersta på sikt bör avvecklas. För oss är det samtidigt viktigt att inte ta något avvecklingsbeslut innan vi kan presentera ett nytt förslag på placering och lösning för skytteföreningen och alla aktiva skyttar.

Kontakter är också tagna med Botkyrka kommun med frågeställningen om det på mer kort sikt är möjligt att kunna erbjuda skytteföreningen en alternativ träningsanläggning vid Hacksjöbanan. Något som flera andra föreningar också använder sig av. Besked kring detta väntas under våren.

Alliansen kan se några alternativ för framtida lösningar. Tyresö kommun förhandlar just nu med Stockholm Stad om att köpa in mark i norra delen av Skrubba (mellan Lindalen och motorvägen). När den marken blir vår är en av de ändamål som diskuteras att där anlägga en ny idrottsanläggning - gärna i samverkan med våra grannkommuner och olika idrottsförbund - och i en sådan är en möjlighet att inrymma en skjutbana i en undervåning.

Med ovanstående som bakgrund föreslår Alliansen att motionen ska anses besvarad.

Ordförandeförslag
Ordförande Fredrik Saweståhl (M) föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad.

Yrkande
Marie Åkesdotter (MP) yrkar bifall till motionen.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget. Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller Marie Åkesdotters (MP) yrkande. Kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget.

Bilagor
MSU Protokollutdrag 2017-01-25 §8.pdf
PU från KFN 141020 § 73 Skutbana i Gimmersta.pdf
Motion om skjutbana i Gimmersta.pdf

§30 Svar på motion om inrättande av äldrenämnd i Tyresö kommun

Dnr 2016/KS 0369 001

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Motionen anses besvarad.

Reservation
Anders Wickberg (SD) reserverar sig.

Beskrivning av ärendet
Sverigedemokraterna Per Carlberg och Jörgen Bengtsson har lämnat in en motion till kommunfullmäktige om att ge kommunstyrelsen i uppdrag att inrätta en äldrenämnd i Tyresö kommun samt att ge denna immunitet. Kommunstyrelsens ordförande besvarar motionen i nedan ordförandeutlåtande.

Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad.

Ordförandeutlåtande
Sverigedemokraterna Per Carlberg och Jörgen Bengtsson föreslår kommunfullmäktige besluta ge uppdrag till kommunstyrelsen att inrätta en äldrenämnd i Tyresö kommun samt att ge denna immunitet.

Inrättandet av en äldrenämnd har diskuterats såväl inom Alliansen som tillsammans med det kommunala pensionärsrådet och det finns enighet i att detta är något bra. Gruppen äldre är växande och med en äldrenämnd i kommunen skulle sannolikt frågor som rör äldres behov och rättigheter i olika avseenden såsom vård, omsorg och samhällsplanering få ett större fokus. Viktigt för att alla ska känna sig sedda och lyssnade till.

Men samtidigt är en ny nämnd inget som hastas fram mitt i en mandatperiod. Det skulle inte vara gynnsamt för våra förvaltningars och verksamheters ordning och arbetsro. Sverigedemokraterna behöver emellertid inte vänta länge. Under nästa år kommer alla partier få möjligheter att diskutera kring den nämndstruktur som ska gälla i Tyresö för perioden 2019-2022. Att vi redan nu vet var Sverigedemokraterna står i frågan är välkommet.

Det som däremot som föreslås i att-sats 2; "Kommunfullmäktige beslutar om att den nya Äldrenämnden får immunitet", ställer vi oss inte bakom. Anledningen är att förslaget helt enkelt strider mot lagen. Full konstitutionell immunitet är det i Sverige endast kungen som har. Begränsad sådan har statsråd i regeringen. Att Sverigedemokraterna nu föreslår att Tyresö kommun beslutar ge en politisk nämnd i en förvaltningsmyndighet straffrättslig ansvarsfrihet tyder på viss okunskap om konstitutionell rätt.

Med ovanstående som bakgrund föreslår Alliansen att motionen anses besvarad.

Ordförandeförslag
Ordförande Fredrik Saweståhl (M) föreslår att kommunstyrelsen ska föreslå kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad.

Yrkande
Anders Wickberg (SD) yrkar bifall till motionen.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget. Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller Anders Wickbergs (SD) yrkande. Kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2017-01-26 §11.pdf
Motion om inrättande av äldrenämnd i Tyresö kommun.pdf

§31 Anmälan av delegationsbeslut

Dnr 2017/KS 0002 001

Kommunstyrelsens beslut
- Anmälda delegationsbeslut noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän i enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning. Beslut som fattas av delegat ska normalt anmälas. Till vilken instans, kommunstyrelse eller utskott, som besluten ska anmälas framgår av delegationsordningen. Anmälan innebär inte att kommunstyrelse eller utskott får fastställa eller ompröva besluten. Det går inte att återkalla lämnad delegering för redan fattade beslut, men däremot framledes.

Delegationsbeslut fattat av kommundirektören
Förordnande som tillförordnad kommundirektör 28 januari - 5 februari 2017, 2017-01-16, dnr 2017/KS 0031 003

Delegationsbeslut fattat av ekonom
Delegationsbeslut om lån, 2017-01-23, dnr 2017/KS 0046 11

Bilagor
Förordnande som tf kommundirektör 28 januari- 5 febrauri.pdf
Delegationsbeslut om lån 2017-01-23.pdf

§32 Kommunstyrelsens meddelanden februari

Dnr 2016/KS 0398 001

Kommunstyrelsens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsens meddelanden bifogas som bilagor. Meddelanden som inte finns med som bilagor listas nedan.

Cirkulär från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)
Cirkulär nummer 16:65, 16:72, 16:73, 17:01, se http://brs.skl.se/skbibl/cirktoc.jsp?search2_cnr=16%3A*&db=CIRK&toc_length=20&from=1&currdoc=0&all=1&searchpage=brsbibl_cirk.htm

Utskottsprotokoll
Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet 2017-01-25, se http://insynsverige.se/tyreso-miljoutskott/protokoll?date=2017-01-25

Kommunledningsutskottet 2017-01-26, se http://insynsverige.se/tyreso-ledningsutskott/protokoll?date=2017-01-26

Bilagor
SKL meddelande från styrelsen Överenskommelse om handlingsplan för samverkan vid genomförande av vision e-hälsa 2025.pdf
SKL Överenskommelse Jämställdhetsarbetet inriktning mot män pojkar o maskulinitetsfrågor.pdf
SKL Rekommendation Kvalitet i särskilt boende för äldre nattetid - Hanteras av socialnämnden.pdf
Samordningsförbundet Östra Södertörn Nyhetsbrev nr 1 2017.pdf
Tyresö bostader sammanträde nr 180.pdf
Reviderad nämndplan socialnämnden protokollsutdrag 2017-01-25 § 1001.pdf
Månadsrapport december 2016januari 2017.pdf
Svar på remiss av samrådshandling om val av lokalisering för Tvärförbindelse Södertörn Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet 2017-01-25 §4.pdf
Förvaltningsrätten Beslut om avvisat överklagande mål nr 1520-17.pdf
Information till nämnderna om Tyresöiniativet.pdf
Internationellt centrum för lokal demokrati Sammanställning av beslutsmotiveringar till avslag projektansökningar Theewaterskloof Municipality.pdf
Ansökan om utökat grundbidrag till pensionärsorganisationerna.pdf
ABC omsorgsservice - Tyresö kommun.pdf
Svar till ABC Hemtjänst.pdf
Brev från PRO, SPF och Finska föreningen om väghållning i Tyresö.pdf.pdf
Svar på brev från PRO, SPF och Finska föreningen ang. vinterväghållning.pdf

Beslut/Protokollsutdrag
§32_prot_20170207.pdf (195 kb)

§33 Avsägelse och fyllnadsval till kommunala funktionshinderrådet

Dnr 2017/KS 0019 001

Kommunstyrelsens beslut
1. Ärendet tas upp som ett extra ärende.
2. Avsägelsen från Christina Rosén (V) godkänns.
3. Till ny ersättare i kommunala funktionshinderrådet utses Inger Gemicioglu (V).

Beskrivning av ärendet
Christina Rosén (V) har lämnat in en avsägelse för uppdraget som ersättare i kommunala funktionshinderrådet. Som ny ersättare i kommunala funktionshinderrådet föreslås Inger Gemicioglu (V).

Beslut/Protokollsutdrag
§33_prot_20170207.pdf (153 kb)