Din position: Hem > Tyresö kommun > Kommunstyrelsen > Sammanträde 2017-09-13

Sammanträde 2017-09-13

Datum
Klockan
18:30
Plats
Kommunhuset

1 Kommundirektörens rapport september 2017

Dnr 2017/KS 0001 001

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommundirektören informerar i bifogad rapport samt lämnar vid behov muntlig information vid sammanträdet angående frågor av förvaltningsövergripande karaktär samt information om pågående uppdrag.

Bilagor
Kd-rapport sept 2017.pdf

2 Redovisning från socialnämnden av resultat inom verksamhetsområdet individ och familjeomsorg

Dnr 2017/KS 0272 10

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Vid kommunstyrelsens behandling av delårsraport 1 2017 beslutade kommunstyrelsen att socialnämndens ekonomiska rapport för verksamhetsområdet individ- och familjeomsorgs resultat, utifrån verksamhetens uppdrag och ekonomiskt läge, ska skickas till kommunstyrelsen efter varje nämndsammanträde.

Socialnämnden har skickat sin ekonomiska rapport per juli 2017 där rapportering av verksamhetsområdet individ- och familjeomsorg ingår.

Bilagor
Socialnämndens protokollsutdrag 2017-08-30 § 1066.pdf

3 Ombyggnad av stall, nytt ridhus och maskinhall på Fårdala gård *

Dnr 2017KSM0604 301

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Stall byggs om och nytt ridhus och maskinhall byggs enligt bilaga på Fårdala gård.
2. Investeringsmedel för projektet beviljas med totalt 42 miljoner kronor fördelat mellan år 2017-2019.
3. Kultur- och fritidsnämndens budgetram utökas med en ökad hyreskostnad motsvarande hyra på 2,6 miljoner kronor. Utökningen effektueras under 2019 och 2020 när ridhusets etapper tas i bruk. Övrig hyreskostnad förutsätts kunna täckas av kultur- och fritidsnämndens ram.

Beskrivning av ärendet
Planerad om- och tillbyggnad av stall, nytt ridhus och maskinhall på Fårdala gård med en investering på 42 miljoner kronor föreslås för att säkerställa arbetsmiljö och logistik på gården samt för att kunna utöka lektionstillfällen och tillgänglighet för funktionsnedsatta.

Kommunledningsutskottet behandlade ärendet den 9 augusti och remitterade då ärendet till kultur- och fritidsnämnden för att kompletteras med finansieringsförslag. Kultur- och fritidsnämnden har behandlat ärendet och föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att:

1. Stall byggs om och nytt ridhus och maskinhall byggs enligt bilaga 1 på Fårdala gård.
2. Investeringsmedel för projektet beviljas med totalt 42 miljoner kronor fördelat mellan år 2017-2019.
3. Kultur- och fritidsnämndens budgetram utökas med en ökad hyreskostnad motsvarande hyra på 3,3 miljoner kronor. Utökningen effektueras under 2019 och 2020 när ridhusets etapper tas i bruk.

Kommunstyrelseförvaltningen anser att kultur- och fritidsförvaltningen inte ska få full kompensation för kostnadsökningarna som uppstår genom det nya ridhuset, utan att kompensationen begränsas till 2,6 miljoner kronor som täcker kapitalkostnaden. Övriga kostnader föreslås nämnden finansiera dels genom en hyreshöjning, dels inom sin demografiskt kompenserade ekonomiska ram.

Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att:

1. Stall byggs om och nytt ridhus och maskinhall byggs enligt bilaga på Fårdala gård.
2. Investeringsmedel för projektet beviljas med totalt 42 miljoner kronor fördelat mellan år 2017-2019.
3. Kultur- och fritidsnämndens budgetram utökas med en ökad hyreskostnad motsvarande hyra på 2,6 miljoner kronor. Utökningen effektueras under 2019 och 2020 när ridhusets etapper tas i bruk. Övrig hyreskostnad förutsätts kunna täckas av kultur- och fritidsnämndens ram.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2017-08-31 §131.pdf
Tjänsteskrivelse Ombyggnad av stall, nytt ridhus och maskinhall på Fårdala gård 2017-08-30.pdf
Kultur- och fritidsnämnden protokollsutdrag 2017-08-28 §50.pdf
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2017-08-09 §118.pdf
Tyresö Ridanläggning Programskiss 20170124.pdf
Tyresö ridskola A-40-1-110 BL.pdf
Tyresö ridskola A-40-1-120 BL.pdf
Tyresö ridskola A-40-1-210 BL.pdf

4 Gatukostnadsutredning för Raksta etapp 8, Östra Tyresö *

Dnr 2013KSM0921.254

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Gatukostnadsutredning för Raksta etapp 8 antas.

Beskrivning av ärendet
Gatukostnadsutredningen för Raksta etapp 8, Östra Tyresö, har ställts ut för ny granskning under tiden 16 maj till 7 juni 2017. Granskningsyttrandena gällde främst att gatukostnaderna är för höga för de boende i området, att kostnader för vägbygget är orimligt höga, att fördelningsområdet inte anses rättvist, misstanke om att gatuombyggnaden görs för att kommunen ska finansiera anläggande av kommunalt VA samt att vägarna inte blir tillräckligt trafiksäkra.

Stadsbyggnadsförvaltningen har inte gjort några förändringar i handlingarna då beslut om sättet att ta ut gatukostnad samt att hantera storlek på gatukostnaden är beslutde i enlighet med kommunens sätt att hantera gatukostnader och dessa kan därför inte avstås. Kostnaderna ligger i nivå med kostnaderna för övriga omvandlingsområden i nivå med hur gatukostnaden för Raksta såg ut i samrådshandlingarna.

Ärendet har beretts av miljö- och samhällsbyggnadsutskottet som föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att gatukostnadsutredningen antas (protokollsutdrag läggs till ärendet innan kommunstyrelsens sammanträde).

Bilagor
Tjänsteskrivelse.pdf
Granskningsutlåtande_gatukostnadsutredning Raksta_8_extern (utan namn).pdf
Kostnadsfördelning.pdf
Redovisninga av kostnader bilaga 3.pdf
Kartbilaga 1.pdf
Kartbilaga 2.pdf
Gatukostnadsprocess, bilaga 1.pdf

5 Markförsörjningsplan

Dnr 2017KSM0761.003

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Markförsörjningsplan antas.

Beskrivning av ärendet
I kommunplanen finns angivet att den långsiktiga stadsbyggnadsplaneringen och genomtänkta markanvändningen är en förutsättning för att framgångsrikt kunna nå den vision som finns för Tyresö kommun 2030. En målsättning är att det ska finnas en bra blandning av olika boendeformer med både bostads- och hyresrätter samt egna hem. Visionen är att Tyresö centrum ska vara omtalat för satsningen på en genomtänkt förtätning där en del höga byggnader har byggts och en ökad stadsmässighet förverkligats. Som en del av att uppnå visionen är ett av de särskilda uppdragen i kommunplanen att utarbeta riktlinjer och en process kring hur strategiska markförvärv ska ske, vilket har resulterat i en markförsörjningsplan.

Ärendet har beretts av miljö- och samhällsbyggnadsutskottet som föreslår att kommunstyrelsen antar markförsörjningsplanen (protokollsutdrag läggs till ärendet innan kommunstyrelsens sammanträde). Sedan miljö- och samhällsbyggnadsutskottets sammanträde har redaktionella ändringar gjorts i förslaget till markförsörjningsplan.

Bilagor
Tjänsteskrivelse.pdf
Markförsörjningsplan.pdf

6 Dokumenthanteringsplan för planavdelningen

Dnr 2017KSM0767

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Dokumenthanteringsplanen för planavdelningen antas.

Beskrivning av ärendet
Förslaget till ny dokumenthanteringsplan är mer utförlig än tidigare och gäller nu planavdelningen, det vill säga både detaljplaneringsenheten och översiktsplaneringsenheten. Alla handlingar som ska bevaras kommer att arkiveras i olika filformat, beroende på vilken typ av handling det är, eftersom stadsbyggnadsförvaltningen även har infört ett digitalt arkiv (e-arkiv).

Ärendet har beretts av miljö- och samhällsbyggnadsutskottet som föreslår att kommunstyrelsen antar dokumenthanteringsplanen för planavdelningen (protokollsutdrag läggs till ärendet innan kommunstyrelsens sammanträde). Sedan miljö- och samhällsbyggnadsutskottets sammanträde har redaktionella ändringar gjorts i planen.

Bilagor
Tjänsteskrivelse dokumenthanteringsplan.pdf
Dokumenthanteringsplan planavdelningen.pdf

7 Riktlinjer för chefs- och ledaruppdraget i Tyresö kommun

Dnr 2017/KS 0250 003

Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Riktlinjer för chefs- och ledaruppdraget i Tyresö kommun antas.
2. Riktlinjerna ersätter policyn "Att vara chef i Tyresö kommun".

Beskrivning av ärendet
Den nu gällande chefspolicyn "Att vara chef i Tyresö kommun" antogs för 10 år sedan och chefs- och ledaruppdraget i Tyresö behöver förtydligas och aktualiseras. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att riktlinjer för chefs- och ledaruppdraget i Tyresö kommun antas och ersätter den nu gällande policyn.

Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen antar riktlinjer för chefs- och ledaruppdraget i Tyresö kommun och att de ersätter policyn "Att vara chef i Tyresö kommun".

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2017-08-31 §138.pdf
Tjänsteskrivelse Chefs- och ledaruppdraget i Tyresö kommun.pdf
Chefs- och ledaruppdraget i Tyresö kommun.pdf
Chefspolicy för Tyresö kommun - Att vara chef i Tyresö kommun.pdf

8 Ansökan från Nordiska museet om bidrag till underhåll av Tyresö slottspark 2018

Dnr 2017/KS 0245 005

Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Nordiska museet beviljas ett bidrag på 500 000 kronor för 2018 till underhåll av Tyresö slottspark och underhåll och öppethållande av de publika toaletterna.
2. Vid eventuell förnyad ansökan för kommande år ska en redovisning av åtgärder bifogas.
3. Bidraget finansieras inom verksamhetsområdet gemensam verksamhet.

Beskrivning av ärendet
Nordiska museet har kommit in med en ansökan om bidrag till underhåll av Tyresö slottspark 2018. Bidraget ska användas till parkens skötsel och underhåll och öppethållande av de publika toaletterna.

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att museet beviljas det sökta bidraget. En uppföljning av vilka åtgärder som vidtagits bör ske vid en förnyad ansökan. Bidraget föreslås finansieras inom gemensam verksamhet.

Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen beviljar Nordiska museet ett bidrag på 500 000 kronor för 2018 till underhåll av Tyresö slottspark och underhåll och öppethållande av de publika toaletterna, vid eventuell förnyad ansökan för kommande år ska en redovisning av åtgärder bifogas samt att bidraget finansieras inom verksamhetsområdet gemensam verksamhet.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2017-08-31 §139.pdf
Tjänsteskrivelse Ansökan om bidrag från Nordiska museet.pdf
Ansökan om bidrag till underhåll av Tyresö slottspark 2018.pdf

9 Justering av kommunstyrelsens delegationsordning avseende arbetsgivar- och arbetsmiljöansvar

Dnr 2017/KS 0263 003

Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Kommunstyrelsens delegationsordning antas enligt bilaga.
2. Nämnderna anmodas att revidera sina delegationsordningar utifrån att respektive nämnd är anställningsmyndighet för sin personal.
3. Nämnderna rekommenderas att anta motsvarande delegationsordning som kommunstyrelsen i arbetsgivarfrågor och arbetsmiljöuppgifter inom nämndens verksamhetsområde.
4. Kommundirektören och HR-enheten får i uppdrag att ta fram gemensamma riktlinjer för delegation av arbetsmiljöuppgifter.

Beskrivning av ärendet
Alltsedan kommunens gemensamma reglemente reviderades i november 2014 har respektive nämnd varit anställningsmyndighet för sin personal. Kommunstyrelsen har haft ett övergripande ansvar för kommungemensamma arbetsgivarpolitiska frågor som berör kommunen som arbetsgivare i dess helhet. I samband med revideringen av det gemensamma reglementet skulle en genomgång ha gjorts kopplat till nämndernas delegationsordningar. Den genomgången skulle ha resulterat i en övergripande revidering av alla nämnders delegationsordningar utifrån att delegation till stor del saknades beträffande beslutanderätt i arbetsgivar- och arbetsmiljöfrågor.

Utifrån den avvikelse som identifierats föreslås därför en reviderad delegationsordning med innebörden att beslutanderätten i samtliga de arbetsgivar- och arbetsmiljöfrågor som i dag ligger på kommunstyrelsen delegeras till kommunledningsutskottet eller till tjänstemän inom förvaltningen. Övriga nämnder behöver därefter revidera sina delegationsordningar utifrån det faktum att respektive nämnd är anställningsmyndighet för sin personal. Vidare föreslås att HR-enheten får i uppdrag att ta fram riktlinjer för delegation av arbetsmiljöuppgifter som sedan antas av respektive nämnd.

Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet som föreslår att:

1. Kommunstyrelsens delegationsordning antas enligt bilaga.
2. Nämnderna anmodas att revidera sina delegationsordningar utifrån att respektive nämnd är anställningsmyndighet för sin personal.
3. Nämnderna rekommenderas att anta motsvarande delegationsordning som kommunstyrelsen i arbetsgivarfrågor och arbetsmiljöuppgifter inom nämndens verksamhetsområde.
4. Kommundirektören och HR-enheten får i uppdrag att ta fram gemensamma riktlinjer för delegation av arbetsmiljöuppgifter.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2017-08-31 §140.pdf
Tjänsteskrivelse Justering av kommunstyrelsens delegationsordning avseende arbetsgivar- och arbetsmiljöansvar.pdf
Delegationsordning för kommunstyrelsen.pdf

10 Fyllnadsval till beredningen för medborgardialog och mångfald

Dnr 2017/KS 0019 001

Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Till ny ledamot i beredningen för medborgardialog och mångfald utses Henrik Enocsson (S).
2. Till ny ersättare i beredningen för medborgardialog och mångfald utses Catrin Eriksson (S).

Beskrivning av ärendet
Som ny ledamot i beredningen för medborgardialog och mångfald föreslås Henrik Enocsson (S). Som ny ersättare i beredningen för medborgardialog och mångfald föreslås Catrin Eriksson (S).

11 Svar på motionen Dags att klättra uppför avfallstrappan *

Dnr 2016/KS 0401 001

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Motionen anses besvarad.
2. Tyresö bostäder AB rekommenderas att ytterligare satsa på informationsinsatser och förenkla hanteringen av rest- och matavfall för de boende.

Beskrivning av ärendet
Marie Åkesdotter, Peter Bylund, Rickard Ljung, Mikael Ordenius och Lilian Nylinder från Miljöpartiet har i december 2016 lämnat in motionen Dags att klättra uppför avfallstrappan. I motionen föreslås att fulmäktige beslutar:

- att initiera informationsinsatser om avfallshantering för att erbjuda hushåll "miljötratten" så att vegetabiliska matoljor kan samlas upp.
- att ge Tyresö bostäder AB i uppdrag att initiera informationsinsatser och förenkla hanteringen av rest- och matavfall för de boende

Motionen remitterades till tekniska kontoret inom kommunstyrelseförvaltningen och till Tyresö bostäder. Tekniska kontoret beskriver i bifogad tjänsteskrivelse det arbete som redan pågår och föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad. Tyresö bostäders styrelse har skickat in svar på motionen, vilket har kompletterats med en tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen.

Kommunledningsutskottet återremitterade ärendet den 9 augusti 2017 till kommunstyrelseförvaltningen för komplettering med svar även på att-sats två. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår i den kompletterade tjänsteskrivelsen att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad samt att rekommendera Tyresö bostäder AB att göra ytterligare informationsinsatser och förenkla hanteringen av rest- och matavfall för de boende.

Kommunledningsutskottet har på nytt berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen ska föreslår kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad samt att rekommenderaTyresö bostäder AB att ytterligare satsa på informationsinsatser och förenkla hanteringen av rest- och matavfall för de boende.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2017-08-31 §142.pdf
Tjänsteskrivelse Svar på motionen Dags att klättra uppför avfallstrappans andra attsats.pdf
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2017-08-09 §125.pdf
Svar på motionen Dags att klättra uppför avfallstrappan.pdf
Tyresö bostäder Svar på motionen Dags att klättra uppför avfallstrappan.pdf
Motion Dags att klättra uppför avfallstrappan.pdf

12 Svar på motion om folkvaldas möjlighet att fullgöra sitt uppdrag *

Dnr 2016/KS 0402 001

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Motionen anses besvarad.

Beskrivning av ärendet
Marcus Svanfeldt Obligado (V), Åsa de Mander (L), Anita Mattson (S) och Peter Bylund (MP) har lämnat in en motion till kommunfullmäktige den 15 december 2016 om folkvaldas möjlighet att fullgöra sitt uppdrag. I motionen föreslås:

Att Tyresö kommun gör en genomlysning av anledningarna till varför ledamöterna lämnar sina uppdrag, samt
Att utreda om några förändringar kan göras för att underlätta för att folkvalda ledamöterna ska kunna/vilja fullgöra sina kommunalpolitiska uppdrag.

I den bifogade tjänsteskrivelsen redogör kommunkansliet för forskningsresultat som finns avseende folkvaldas avhopp samt kommunkansliets uppfattning avseende en eventuell utredning av potentiella förändringsförslag som skulle kunna underlätta för förtroendevalda att fullfölja sitt uppdrag. Kommunkansliet föreslår att motionen ska anses besvarad.

Ärendet har beretts i beredningen för medborgardialog och mångfald samt kommunledningsutskottet vilka föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2017-08-31 §143.pdf
Beredningen för medborgardialog och mångfald protokollsutdrag 2017-08-17 § 29.pdf
Svar på motion om folkvaldas möjlighet att fullgöra sitt uppdrag.pdf
Motion angående folkvaldas möjlighet att fullgöra sitt uppdrag.pdf

13 Kommunstyrelsens meddelanden september

Dnr 2016/KS 0398 001

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsens meddelanden bifogas som bilagor. Meddelanden som inte finns med som bilagor listas nedan.

Cirkulär från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)
Cirkulär nummer 17:42, 17:45, se http://brs.skl.se/skbibl/cirktoc.jsp?search2_cnr=17%3A*&db=CIRK&toc_length=20&from=1&currdoc=0&all=1&searchpage=brsbibl_cirk.htm

Utskottsprotokoll
Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet 2017-09-01, se http://insynsverige.se/tyreso-miljoutskott/protokoll?date=2017-09-01

Kommunledningsutskottet 2017-08-31, se http://insynsverige.se/tyreso-ledningsutskott/protokoll?date=2017-08-31

Övriga meddelanden
-

Bilagor
Södertörnskommunernas samarbetskommitte minnesanteckningar 20170816.pdf
Södertörnskommunernas samarbetskommitte 170816 aktiviteter sedan 2015.pdf
Södertörnskommunernas samarbetskommitte 2017-08-16 aug bilaga om webbplatsen sodertornskommunerna.pdf
Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund direktionsprotokoll 2017-08-21.pdf
Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund Budget 2018 direktionsprotokoll 2017-08-21.pdf
Rapport från Länsstyrelsens inspektion av Överförmyndarnämnden för kännedom till Kommunstyrelsen, kommunfullmäktige och kommunrevisionen.pdf
Stadsbyggnadsförvaltningens månadsrapport juni juli 2017.pdf
Brev från Stödföreningen för småskalig vattenkraft.pdf

§154 Kommundirektörens rapport september 2017

Dnr 2017/KS 0001 001

Kommunstyrelsens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommundirektören informerar i bifogad rapport samt lämnar vid behov muntlig information vid sammanträdet angående frågor av förvaltningsövergripande karaktär samt information om pågående uppdrag.

Bilagor
Kommundirektörens rapport september 2017.pdf
Ekonomisk rapport september 2017.pdf
Uppföljning skatteprognos 2018-08-18.pdf

§155 Redovisning från socialnämnden av resultat inom verksamhetsområdet individ och familjeomsorg

Dnr 2017/KS 0272 10

Kommunstyrelsens beslut
- Informationen noteras.

Särskilt yttrande
Anita Mattsson (S) hänvisar för de tjänstgörande socialdemokraternas räkning till särskilt yttrande i socialnämnden 2017-08-30 § 1066 (bilaga).

Beskrivning av ärendet
Vid kommunstyrelsens behandling av delårsraport 1 2017 beslutade kommunstyrelsen att socialnämndens ekonomiska rapport för verksamhetsområdet individ- och familjeomsorgs resultat, utifrån verksamhetens uppdrag och ekonomiskt läge, ska skickas till kommunstyrelsen efter varje nämndsammanträde.
 
Socialnämnden har skickat sin ekonomiska rapport per juli 2017 där rapportering av verksamhetsområdet individ- och familjeomsorg ingår.

Bilagor
Socialnämndens protokollsutdrag 2017-08-30 § 1066.pdf

§156 Ombyggnad av stall, nytt ridhus och maskinhall på Fårdala gård

Dnr 2017KSM0604 301

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Stall byggs om och nytt ridhus och maskinhall byggs enligt bilaga på Fårdala gård.
2. Investeringsmedel för projektet beviljas med totalt 42 miljoner kronor fördelat mellan år 2017-2019.
3. Kultur- och fritidsnämndens budgetram utökas med en ökad hyreskostnad motsvarande hyra på 2,6 miljoner kronor.  Utökningen effektueras under 2019 och 2020 när ridhusets etapper tas i bruk.  Övrig hyreskostnad förutsätts kunna täckas av kultur- och fritidsnämndens ram.

Reservation
Anita Mattsson (S) reserverar sig för de tjänstgörande socialdemokraternas räkning (bilaga).
 
Marie Åkesdotter (MP) reserverar sig.

Beskrivning av ärendet
Planerad om- och tillbyggnad av stall, nytt ridhus och maskinhall på Fårdala gård med en investering på 42 miljoner kronor föreslås för att säkerställa arbetsmiljö och logistik på gården samt för att kunna utöka lektionstillfällen och tillgänglighet för funktionsnedsatta.
 
Kommunledningsutskottet behandlade ärendet den 9 augusti och remitterade då ärendet till kultur- och fritidsnämnden för att kompletteras med finansieringsförslag. Kultur- och fritidsnämnden har behandlat ärendet och föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att:
 
1. Stall byggs om och nytt ridhus och maskinhall byggs enligt bilaga 1 på Fårdala gård.
2. Investeringsmedel för projektet beviljas med totalt 42 miljoner kronor fördelat mellan år 2017-2019.
3. Kultur- och fritidsnämndens budgetram utökas med en ökad hyreskostnad motsvarande hyra på 3,3 miljoner kronor.  Utökningen effektueras under 2019 och 2020 när ridhusets etapper tas i bruk.
 
Kommunstyrelseförvaltningen anser att kultur- och fritidsförvaltningen inte ska få full kompensation för kostnadsökningarna som uppstår genom det nya ridhuset, utan att kompensationen begränsas till 2,6 miljoner kronor som täcker kapitalkostnaden. Övriga kostnader föreslås nämnden finansiera dels genom en hyreshöjning, dels inom sin demografiskt kompenserade ekonomiska ram.
 
Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att:
 
1. Stall byggs om och nytt ridhus och maskinhall byggs enligt bilaga på Fårdala gård.
2. Investeringsmedel för projektet beviljas med totalt 42 miljoner kronor fördelat mellan år 2017-2019.
3. Kultur- och fritidsnämndens budgetram utökas med en ökad hyreskostnad motsvarande hyra på 2,6 miljoner kronor.  Utökningen effektueras under 2019 och 2020 när ridhusets etapper tas i bruk.  Övrig hyreskostnad förutsätts kunna täckas av kultur- och fritidsnämndens ram.

Ordförandeförslag
Ordförande Fredrik Saweståhl (M) föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:
 
1. Stall byggs om och nytt ridhus och maskinhall byggs enligt bilaga på Fårdala gård.
2. Investeringsmedel för projektet beviljas med totalt 42 miljoner kronor fördelat mellan år 2017-2019.
3. Kultur- och fritidsnämndens budgetram utökas med en ökad hyreskostnad motsvarande hyra på 2,6 miljoner kronor.  Utökningen effektueras under 2019 och 2020 när ridhusets etapper tas i bruk.  Övrig hyreskostnad förutsätts kunna täckas av kultur- och fritidsnämndens ram.

Yrkande
Anita Mattsson (S) yrkar att förslag till beslut 3 ska lyda som i kultur- och fritidsnämnden: Kultur- och fritidsnämndens budgetram utökas med en ökad hyreskostnad motsvarande hyra på 3,3 miljoner kronor.  Utökningen effektueras under 2019 och 2020 när ridhusets etapper tas i bruk. Marie Åkesdotter (MP) stödjer yrkandet.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget. Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller Anita Mattssons (S) yrkande. Kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget.
 
Anita Mattsson (S) begär omröstning. Ordföranden meddelar att den som yrkar bifall till ordförandeförslaget röstar ja och den som yrkar bifall till Anita Mattssons (S) yrkande röstar nej. Röstningsresultat: 8 ja och 5 nej, se bifogat omröstningsprotokoll.
 
Kommunstyrelsen beslutar enligt ordförandeförslaget.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2017-08-31 §131.pdf
Tjänsteskrivelse Ombyggnad av stall, nytt ridhus och maskinhall på Fårdala gård 2017-08-30.pdf
Kultur- och fritidsnämnden protokollsutdrag 2017-08-28 §50.pdf
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2017-08-09 §118.pdf
Tyresö Ridanläggning Programskiss 20170124.pdf
Tyresö ridskola A-40-1-110 BL.pdf
Tyresö ridskola A-40-1-120 BL.pdf
Tyresö ridskola A-40-1-210 BL.pdf

§157 Gatukostnadsutredning för Raksta etapp 8, Östra Tyresö

Dnr 2013KSM0921.254

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Gatukostnadsutredning för Raksta etapp 8 antas.
 
Marie Axelsson Ahl (SD) deltar inte i beslut.

Beskrivning av ärendet
Gatukostnadsutredningen för Raksta etapp 8, Östra Tyresö, har ställts ut för ny granskning under tiden 16 maj till 7 juni 2017. Granskningsyttrandena gällde främst att gatukostnaderna är för höga för de boende i området, att kostnader för vägbygget är orimligt höga, att fördelningsområdet inte anses rättvist, misstanke om att gatuombyggnaden görs för att kommunen ska finansiera anläggande av kommunalt VA samt att vägarna inte blir tillräckligt trafiksäkra.
 
Stadsbyggnadsförvaltningen har inte gjort några förändringar i handlingarna då beslut om sättet att ta ut gatukostnad samt att hantera storlek på gatukostnaden är beslutde i enlighet med kommunens sätt att hantera gatukostnader och dessa kan därför inte avstås. Kostnaderna ligger i nivå med kostnaderna för övriga omvandlingsområden i nivå med hur gatukostnaden för Raksta såg ut i samrådshandlingarna.
 
Ärendet har beretts av miljö- och samhällsbyggnadsutskottet som föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att gatukostnadsutredningen antas.

Bilagor
MSU Protokollsutdrag 20170901 §93.pdf
Tjänsteskrivelse.pdf
Granskningsutlåtande_gatukostnadsutredning Raksta_8_extern (utan namn).pdf
Kostnadsfördelning.pdf
Redovisninga av kostnader bilaga 3.pdf
Kartbilaga 1.pdf
Kartbilaga 2.pdf
Gatukostnadsprocess, bilaga 1.pdf

§158 Markförsörjningsplan

Dnr 2017KSM0761.003

Kommunstyrelsens beslut
- Markförsörjningsplan antas.

Beskrivning av ärendet
I kommunplanen finns angivet att den långsiktiga stadsbyggnadsplaneringen och genomtänkta markanvändningen är en förutsättning för att framgångsrikt kunna nå den vision som finns för Tyresö kommun 2030. En målsättning är att det ska finnas en bra blandning av olika boendeformer med både bostads- och hyresrätter samt egna hem. Visionen är att Tyresö centrum ska vara omtalat för satsningen på en genomtänkt förtätning där en del höga byggnader har byggts och en ökad stadsmässighet förverkligats. Som en del av att uppnå visionen är ett av de särskilda uppdragen i kommunplanen att utarbeta riktlinjer och en process kring hur strategiska markförvärv ska ske, vilket har resulterat i en markförsörjningsplan.
 
Ärendet har beretts av miljö- och samhällsbyggnadsutskottet som föreslår att kommunstyrelsen antar markförsörjningsplanen. Sedan miljö- och samhällsbyggnadsutskottets sammanträde har redaktionella ändringar gjorts i förslaget till markförsörjningsplan.

Bilagor
MSU Protokollsutdrag 20170901 §95.pdf
Tjänsteskrivelse.pdf
Markförsörjningsplan.pdf

§159 Dokumenthanteringsplan för planavdelningen

Dnr 2017KSM0767

Kommunstyrelsens beslut
- Dokumenthanteringsplanen för planavdelningen antas.

Beskrivning av ärendet
Förslaget till ny dokumenthanteringsplan är mer utförlig än tidigare och gäller nu planavdelningen, det vill säga både detaljplaneringsenheten och översiktsplaneringsenheten. Alla handlingar som ska bevaras kommer att arkiveras i olika filformat, beroende på vilken typ av handling det är, eftersom stadsbyggnadsförvaltningen även har infört ett digitalt arkiv (e-arkiv).
 
Ärendet har beretts av miljö- och samhällsbyggnadsutskottet som föreslår att kommunstyrelsen antar dokumenthanteringsplanen för planavdelningen. Sedan miljö- och samhällsbyggnadsutskottets sammanträde har redaktionella ändringar gjorts i planen.

Bilagor
MSU Protokollsutdrag 20170901 §100.pdf
Tjänsteskrivelse dokumenthanteringsplan.pdf
Dokumenthanteringsplan planavdelningen.pdf

§160 Riktlinjer för chefs- och ledaruppdraget i Tyresö kommun

Dnr 2017/KS 0250 003

Kommunstyrelsens beslut
1. Riktlinjer för chefs- och ledaruppdraget i Tyresö kommun antas.
2. Riktlinjerna ersätter policyn "Att vara chef i Tyresö kommun".

Beskrivning av ärendet
Den nu gällande chefspolicyn "Att vara chef i Tyresö kommun" antogs för 10 år sedan och chefs- och ledaruppdraget i Tyresö behöver förtydligas och aktualiseras. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att riktlinjer för chefs- och ledaruppdraget i Tyresö kommun antas och ersätter den nu gällande policyn.
 
Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen antar riktlinjer för chefs- och ledaruppdraget i Tyresö kommun och att de ersätter policyn "Att vara chef i Tyresö kommun".

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2017-08-31 §138.pdf
Tjänsteskrivelse Chefs- och ledaruppdraget i Tyresö kommun.pdf
Chefs- och ledaruppdraget i Tyresö kommun.pdf
Chefspolicy för Tyresö kommun - Att vara chef i Tyresö kommun.pdf

§161 Ansökan från Nordiska museet om bidrag till underhåll av Tyresö slottspark 2018

Dnr 2017/KS 0245 005

Kommunstyrelsens beslut
1. Nordiska museet beviljas ett bidrag på 500 000 kronor för 2018 till underhåll av Tyresö slottspark och underhåll och öppethållande av de publika toaletterna.
2. Vid eventuell förnyad ansökan för kommande år ska en redovisning av åtgärder bifogas.
3. Bidraget finansieras inom verksamhetsområdet gemensam verksamhet.

Reservation
Anita Mattsson (S) reserverar sig för de tjänstgörande socialdemokraternas räkning.

Beskrivning av ärendet
Nordiska museet har kommit in med en ansökan om bidrag till underhåll av Tyresö slottspark 2018. Bidraget ska användas till parkens skötsel och underhåll och öppethållande av de publika toaletterna.
 
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att museet beviljas det sökta bidraget. En uppföljning av vilka åtgärder som vidtagits bör ske vid en förnyad ansökan. Bidraget föreslås finansieras inom gemensam verksamhet.
 
Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen beviljar Nordiska museet ett bidrag på 500 000 kronor för 2018 till underhåll av Tyresö slottspark och underhåll och öppethållande av de publika toaletterna, vid eventuell förnyad ansökan för kommande år ska en redovisning av åtgärder bifogas samt att bidraget finansieras inom verksamhetsområdet gemensam verksamhet.

Ordförandeförslag
Ordförande Fredrik Saweståhl (M) föreslår att:
 
1. Nordiska museet beviljas ett bidrag på 500 000 kronor för 2018 till underhåll av Tyresö slottspark och underhåll och öppethållande av de publika toaletterna.
2. Vid eventuell förnyad ansökan för kommande år ska en redovisning av åtgärder bifogas.
3. Bidraget finansieras inom verksamhetsområdet gemensam verksamhet.

Yrkande
Anita Mattsson (S) yrkar som ny beslutspunkt nr. 4 att bidraget förutsätter att Nordiska museet tillhandahåller avgiftsfria parkeringsplatser. Fredrik Saweståhl (M) och Marie Åkesdotter (MP) yrkar avslag till Anita Mattssons (S) yrkande.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller det. Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller Anita Mattssons (S) tilläggsyrkande. Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen avslår Anita Mattssons (S) tilläggsyrkande. Kommunstyrelsen avslår Anita Mattssons (S) tilläggsyrkande.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2017-08-31 §139.pdf
Tjänsteskrivelse Ansökan om bidrag från Nordiska museet.pdf
Ansökan om bidrag till underhåll av Tyresö slottspark 2018.pdf

§162 Justering av kommunstyrelsens delegationsordning avseende arbetsgivar- och arbetsmiljöansvar

Dnr 2017/KS 0263 003

Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsens delegationsordning antas enligt bilaga.
2. Nämnderna anmodas att  revidera sina delegationsordningar utifrån att respektive nämnd är anställningsmyndighet för sin personal.
3. Nämnderna rekommenderas att anta motsvarande delegationsordning som kommunstyrelsen i arbetsgivarfrågor och arbetsmiljöuppgifter inom nämndens verksamhetsområde.
4. Kommundirektören och HR-enheten får i uppdrag att ta fram gemensamma riktlinjer för delegation av arbetsmiljöuppgifter.

Beskrivning av ärendet
Alltsedan kommunens gemensamma reglemente reviderades i november 2014 har respektive nämnd varit anställningsmyndighet för sin personal. Kommunstyrelsen har haft ett övergripande ansvar för kommungemensamma arbetsgivarpolitiska frågor som berör kommunen som arbetsgivare i dess helhet. I samband med revideringen av det gemensamma reglementet skulle en genomgång ha gjorts kopplat till nämndernas delegationsordningar. Den genomgången skulle ha resulterat i en övergripande revidering av alla nämnders delegationsordningar utifrån att delegation till stor del saknades beträffande beslutanderätt i arbetsgivar- och arbetsmiljöfrågor.
 
Utifrån den avvikelse som identifierats föreslås därför en reviderad delegationsordning med innebörden att beslutanderätten i samtliga de arbetsgivar- och arbetsmiljöfrågor som i dag ligger på kommunstyrelsen delegeras till kommunledningsutskottet eller till tjänstemän inom förvaltningen. Övriga nämnder behöver därefter revidera sina delegationsordningar utifrån det faktum att respektive nämnd är anställningsmyndighet för sin personal. Vidare föreslås att HR-enheten får i uppdrag att ta fram riktlinjer för delegation av arbetsmiljöuppgifter som sedan antas av respektive nämnd.
 
Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet som föreslår att:
 
1. Kommunstyrelsens delegationsordning antas enligt bilaga.
2. Nämnderna anmodas att  revidera sina delegationsordningar utifrån att respektive nämnd är anställningsmyndighet för sin personal.
3. Nämnderna rekommenderas att anta motsvarande delegationsordning som kommunstyrelsen i arbetsgivarfrågor och arbetsmiljöuppgifter inom nämndens verksamhetsområde.
4. Kommundirektören och HR-enheten får i uppdrag att ta fram gemensamma riktlinjer för delegation av arbetsmiljöuppgifter.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2017-08-31 §140.pdf
Tjänsteskrivelse Justering av kommunstyrelsens delegationsordning avseende arbetsgivar- och arbetsmiljöansvar.pdf
Delegationsordning för kommunstyrelsen.pdf

§163 Fyllnadsval till beredningen för medborgardialog och mångfald

Dnr 2017/KS 0019 001

Kommunstyrelsens beslut
1. Till ny ledamot i beredningen för medborgardialog och mångfald utses Henrik Enocsson (S).
2. Till ny ersättare i beredningen för medborgardialog och mångfald utses Catrin Eriksson (S).

Beskrivning av ärendet
Som ny ledamot i beredningen för medborgardialog och mångfald föreslås Henrik Enocsson (S). Som ny ersättare i beredningen för medborgardialog och mångfald föreslås Catrin Eriksson (S).

Beslut/Protokollsutdrag
§163_prot_20170913.pdf (152 kb)

§164 Svar på motionen Dags att klättra uppför avfallstrappan

Dnr 2016/KS 0401 001

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Motionen anses besvarad.
2. Tyresö bostäder AB rekommenderas att ytterligare satsa på informationsinsatser och förenkla hanteringen av rest- och matavfall för de boende.

Reservation
Marie Åkesdotter (MP) reserverar sig.
 
Anita Mattsson (S) reserverar sig för de tjänstgörande socialdemokrateras räkning.

Beskrivning av ärendet
Marie Åkesdotter, Peter Bylund, Rickard Ljung, Mikael Ordenius och Lilian Nylinder från Miljöpartiet har i december 2016 lämnat in motionen Dags att klättra uppför avfallstrappan. I motionen föreslås att fulmäktige beslutar:
 
- att initiera informationsinsatser om avfallshantering för att erbjuda hushåll "miljötratten" så att vegetabiliska matoljor kan samlas upp.
- att ge Tyresö bostäder AB i uppdrag att initiera informationsinsatser och förenkla hanteringen av rest- och matavfall för de boende
 
Motionen remitterades till tekniska kontoret inom kommunstyrelseförvaltningen och till Tyresö bostäder. Tekniska kontoret beskriver i bifogad tjänsteskrivelse det arbete som redan pågår och föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad. Tyresö bostäders styrelse har skickat in svar på motionen, vilket har kompletterats med en tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen.
 
Kommunledningsutskottet återremitterade ärendet den 9 augusti 2017 till kommunstyrelseförvaltningen för komplettering med svar även på att-sats två. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår i den kompletterade tjänsteskrivelsen att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad samt att rekommendera Tyresö bostäder AB att göra ytterligare informationsinsatser och förenkla hanteringen av rest- och matavfall för de boende.
 
Kommunledningsutskottet har på nytt berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen ska föreslår kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad samt att rekommenderaTyresö bostäder AB att ytterligare satsa på informationsinsatser och förenkla hanteringen av rest- och matavfall för de boende.

Ordförandeförslag
Ordförande Fredrik Saweståhl (M) föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad samt att rekommendera Tyresö bostäder AB att ytterligare satsa på informationsinsatser och förenkla hanteringen av rest- och matavfall för de boende.

Yrkande
Marie Åkesdotter (MP) yrkar bifall till motionen. Anita Mattsson (S) stödjer Marie Åkesdotters (MP) yrkande.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget. Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller Marie Åkesdotters (MP) yrkande. Kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2017-08-31 §142.pdf
Tjänsteskrivelse Svar på motionen Dags att klättra uppför avfallstrappans andra attsats.pdf
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2017-08-09 §125.pdf
Svar på motionen Dags att klättra uppför avfallstrappan.pdf
Tyresö bostäder Svar på motionen Dags att klättra uppför avfallstrappan.pdf
Motion Dags att klättra uppför avfallstrappan.pdf

§165 Svar på motion om folkvaldas möjlighet att fullgöra sitt uppdrag

Dnr 2016/KS 0402 001

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Motionen anses besvarad.

Reservation
Marie Åkesdotter (MP) och Marie Axelsson Ahl (SD) reserverar sig.
 
Anita Mattsson (S) reserverar sig för de tjänstgörande socialdemokraternas räkning.

Beskrivning av ärendet
Marcus Svanfeldt Obligado (V), Åsa de Mander (L), Anita Mattson (S) och Peter Bylund (MP) har lämnat in en motion till kommunfullmäktige den 15 december 2016 om folkvaldas möjlighet att fullgöra sitt uppdrag. I motionen föreslås:
 
- att Tyresö kommun gör en genomlysning av anledningarna till varför ledamöterna lämnar sina uppdrag, samt
- att utreda om några förändringar kan göras för att underlätta för att folkvalda ledamöterna ska kunna/vilja fullgöra sina kommunalpolitiska uppdrag.
 
I den bifogade tjänsteskrivelsen redogör kommunkansliet för forskningsresultat som finns avseende folkvaldas avhopp samt kommunkansliets uppfattning avseende en eventuell utredning av potentiella förändringsförslag som skulle kunna underlätta för förtroendevalda att fullfölja sitt uppdrag. Kommunkansliet föreslår att motionen ska anses besvarad.
 
Ärendet har beretts i beredningen för medborgardialog och mångfald samt kommunledningsutskottet vilka föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad.

Ordförandeförslag
Ordförande Fredrik Saweståhl (M) föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad.

Yrkande
Marie Åkesdotter (MP), Anita Mattsson (S) och Marie Axelsson Ahl (SD) yrkar bifall till motionen.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget. Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller motionen. Kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2017-08-31 §143.pdf
Beredningen för medborgardialog och mångfald protokollsutdrag 2017-08-17 § 29.pdf
Svar på motion om folkvaldas möjlighet att fullgöra sitt uppdrag.pdf
Motion angående folkvaldas möjlighet att fullgöra sitt uppdrag.pdf

§166 Kommunstyrelsens meddelanden september

Dnr 2016/KS 0398 001

Kommunstyrelsens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsens meddelanden bifogas som bilagor. Meddelanden som inte finns med som bilagor listas nedan.
 
Cirkulär från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)
Cirkulär nummer 17:42, 17:45,  se http://brs.skl.se/skbibl/cirktoc.jsp?search2_cnr=17%3A*&db=CIRK&toc_length=20&from=1&currdoc=0&all=1&searchpage=brsbibl_cirk.htm

Utskottsprotokoll
Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet 2017-09-01, se http://insynsverige.se/tyreso-miljoutskott/protokoll?date=2017-09-01
 
Kommunledningsutskottet 2017-08-31, se http://insynsverige.se/tyreso-ledningsutskott/protokoll?date=2017-08-31
 
Övriga meddelanden
-

Bilagor
Södertörnskommunernas samarbetskommitte minnesanteckningar 20170816.pdf
Södertörnskommunernas samarbetskommitte 170816 aktiviteter sedan 2015.pdf
Södertörnskommunernas samarbetskommitte 2017-08-16 aug bilaga om webbplatsen sodertornskommunerna.pdf
Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund direktionsprotokoll 2017-08-21.pdf
Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund Budget 2018 direktionsprotokoll 2017-08-21.pdf
Rapport från Länsstyrelsens inspektion av Överförmyndarnämnden för kännedom till Kommunstyrelsen, kommunfullmäktige och kommunrevisionen.pdf
Stadsbyggnadsförvaltningens månadsrapport juni juli 2017.pdf
Brev från Stödföreningen för småskalig vattenkraft.pdf

§167 Svar på remiss om regionalt utvecklingsansvar i Stockholm, Kalmar och Blekinge län

Dnr 2017/KS 0319 005

Kommunstyrelsens beslut
1. Ärendet tas upp som ett extra ärende.
2. Kommundirektören ges i uppdrag att besvara remissen med att Tyresö kommun inte har några synpunkter på remissförslaget, då kommunen redan ställt sig positiv till regionbildningen i en tidigare landstingsremiss.

Beskrivning av ärendet
Tyresö kommun har fått remiss från Finansdepartementet om regionalt utvecklingsansvar i Stockholm, Kalmar och Blekinge län.

Ordförandeförslag
Ordförande Fredrik Saweståhl (M) föreslår att kommundirektören ges i uppdrag att besvara remissen med att Tyresö kommun inte har några synpunkter på remissförslaget, då kommunen redan ställt sig positiv till regionbildningen i en tidigare landstingsremiss.

Bilagor
Svar på remiss om regionalt utvecklingsansvar i Stockholms Kalmars och Blekinges län.pdf
Remissinstanser regionalt utvecklingsansvar i Stockholms Kalmar- och Blekinge län.pdf
Regionalt utvecklingsansvar i Stockholm, Kalmar och Blekinge län.pdf