Din position: Hem > Tyresö kommun > Kommunstyrelsen > Sammanträde 2017-10-03

Sammanträde 2017-10-03

Datum
Klockan
18:30
Plats
Kommunhuset

1 Kommundirektörens rapport oktober 2017

Dnr 2017/KS 0001 001

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommundirektören informerar i bifogad rapport samt lämnar vid behov muntlig information vid sammanträdet angående frågor av förvaltningsövergripande karaktär samt information om pågående uppdrag.

Bilagor
Kommundirektörens rapport oktober 2017.pdf

2 Redovisning från socialnämnden av resultat inom verksamhetsområdet individ och familjeomsorg

Dnr 2017/KS 0272 10

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Vid kommunstyrelsens behandling av delårsraport 1 2017 beslutade kommunstyrelsen att socialnämndens ekonomiska rapport för verksamhetsområdet individ- och familjeomsorgs resultat, utifrån verksamhetens uppdrag och ekonomiskt läge, ska skickas till kommunstyrelsen efter varje nämndsammanträde.

Socialnämndens redovisning av verksamhetsområdet individ- och familjeomsorg framgår i bifogat delårsärende (handling under utarbetande).

3 Delårsrapport 2 2017 för kommunstyrelsen avseende gemensam verksamhet, näringsliv och tekniska kontoret

Dnr 2017/KS 0323 10

Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Delårsrapport 2 2017 för kommunstyrelsen avseende verksamhetsområde 16 Näringsliv och 17 Gemensam verksamhet med mål- och budgetuppföljning samt prognos för helåret 2017 godkänns.
2. Delårsrapport 2 2017 för kommunstyrelsen avseende tekniska kontorets verksamhetsområden 11 Väghållning och park, 12 Miljö och trafik, 13 Vatten och avlopp och 14 Renhållning med mål- och budgetuppföljning samt prognos för helåret 2017 godkänns.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat delårsrapport 2 för perioden januari - augusti 2017 för kommunstyrelsen och omfattar tekniska kontorets verksamhetsområden 11 Väghållning och park, 12 Miljö och trafik, 13 Vatten och avlopp och 14 Renhållning samt verksamhetsområdena 16 Näringsliv och 17 Gemensam verksamhet. Delårsrapporterna innehåller även en prognos för helåret 2017, uppföljning av mål och särskilda uppdrag samt verksamhetsuppföljning, allt redovisat per verksamhetsområde.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Delårsrapport 2 2017 för kommunstyrelsen avseende Näringsliv och Gemensam verksamhet.pdf
Delårsrapport 2 2017 Gemensam verksamhet Näringsliv.pdf
Tjänsteskrivelse Delårsrapport 2 2017 för kommunstyrelsen avseende tekniska kontoret.pdf
Delårsrapport 2 2017 tekniska kontoret.pdf

4 Delårsrapport 2 2017 för verksamhetsområde 10 Plan och exploatering

Dnr 2017KSM0488

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Delårsrapport 2 2017 för miljö- och samhällsbyggnadsutskottet med mål- och budgetuppföljning samt prognos för helåret 2017 godkänns.

Beskrivning av ärendet
Stadsbyggnadsförvaltningen har upprättat delårsrapport 2 för perioden januari - augusti 2017 för miljö- och samhällsbyggnadsutskottet och omfattar verksamhetsområde 10 Plan och exploatering. Delårsrapporten innehåller även en prognos för helåret 2017, uppföljning av mål och uppdrag samt verksamhetsanalys, allt redovisat per verksamhetsområde.

Ärendet har beretts av miljö- och samhällsbyggnadsutskottet som föreslår att kommunstyrelsen godkänner delårsrapport 2 2017 för miljö- och samhällsbyggnadsutskottet med mål- och budgetuppföljning samt prognos för helåret 2017.

Bilagor
MSU Protokollsutdrag 20170925 §114.pdf
Tjänsteskrivelse.pdf
Delårsrapport 2 MSU.pdf

5 Delårsrapport för Tyresö kommun per augusti 2017 *

Dnr 2017/KS 0317 10

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
-

Beskrivning av ärendet
Delårsrapport 2 per augusti 2017 för Tyresö kommun med tillhörande tjänsteskrivelse är under utarbetande och kompletteras ärendet inför kommunstyrelsens sammanträde. Delårsrapporten beslutas slutgiltigt av kommunfullmäktige den 26 oktober 2017.

Nämndernas delårsbeslut bifogas ärendet för kännedom (handlingar delvis under utarbetande).

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2017-09-21 §153.pdf
Barn- och utbildningsnämnden protokollsutdrag 2017-09-20 § 70.pdf
Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden Protokollsutdrag 20170919 § 30 Delår 2.pdf.pdf
Byggnadsnämndens protokollsutdrag 2017-09-19 § 66.pdf
Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet Protokollsutdrag 20170925 §114.pdf.pdf
Delårsrapport 2 2017 Gemensam verksamhet Näringsliv.pdf
Delårsrapport 2 2017 tekniska kontoret.pdf

6 Revidering av taxor 2018 för kontroll/tillsyn inom Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds verksamhetsområde *

Dnr 2017/KS 0302 003

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Följande justerade taxor, i enlighet med förbundsdirektionens beslut 2017-08-21, §§ 25-30, antas:
a) Taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds arbete med offentlig kontroll inom animaliska biprodukter.
b) Taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds arbete med offentlig kontroll inom livsmedelsområdet.
c) Taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds arbete med prövning och tillsyn enligt miljöbalken.
d) Taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds kontroll enligt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel.
e) Taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds arbete med tillsyn enligt strålskyddslagen.
f) Taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds verksamhet enligt lagen om sprängämnesprekursorer.
2. Samtliga taxor enligt a-f ovan ska tillämpas från och med den 1 januari 2018.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige antar reviderade taxor för 2018 enligt förslag från Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds direktion.

Kommunledningsutskottet har behandlat ärendet och föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige antar reviderade taxor för 2018 enligt förslag från Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds direktion samt att taxorna ska tillämpas från och med den 1 januari 2018.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2017-09-21 §154.pdf
Tjänsteskrivelse Revidering av taxor 2018 för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund.pdf
Protokoll från direktionens sammanträde.pdf
2017-08-21 taxor omedelbar just.pdf
Ärende 8, Taxa animaliska biprodukter, tjänsteskrivelse.pdf
Ärende 8, Taxa animaliska biprodukter.pdf
Ärende 9, Taxa livsmedelskontroll, tjänsteskrivelse.pdf
Ärende 9, Taxa livsmedelskontroll.pdf
Ärende 10, Taxa miljöbalken bilaga 1.pdf
Ärende 10, Taxa miljöbalken bilaga 2.pdf
Ärende 10, Taxa miljöbalken, tjänsteskrivelse.pdf
Ärende 10, Taxa miljöbalken.pdf
Ärende 11, Taxa receptfria läkemedel, tjänsteskrivelse.pdf
Ärende 11, Taxa receptfria läkemedel.pdf
Ärende 12, Taxa strålskyddslagen, tjänsteskrivelse.pdf
Ärende 12, Taxa strålskyddslagen.pdf
Ärende 13, Taxa sprängämnesprekursorer, tjänsteskrivelse.pdf
Ärende 13, Taxa sprängämnesprekursorer.pdf

7 Ishall och parkeringslösning vid Tyresövallen i Norra Tyresö centrum

Dnr 2017/KSTK 0044 12

Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Den planerade nya ishallen uppförs på Tyresövallens nuvarande C-plan.
2. Ny C-plan anordnas i anslutning till Tyresövallen, i första hand strax norr om A-plan.
3. Beslut om uppförande av parkeringshus eller annan parkeringslösning i anslutning till Tyresövallen tas vid behov upp vid ett senare tillfälle.
4. Planering och anpassning av angöringsvägar och -ytor, entrétorg, avfallsterminal med mera som följer av beslut 1 och 2 överlämnas till kommunstyrelse- och stadsbyggnadsförvaltningen för skyndsamt genomförande.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade 2017-05-30 § 106 att återremittera ärendet om investeringsbeslut för parkeringshus i Norra centrum för vidare utredning av kostnaderna. Kommunstyrelsen beslutade vid samma sammanträde att även återremittera ärendet § 107 om gestaltning av ny ishall vid Tyresövallen för att få svar på frågor om utformning av ishallen.

Kommunstyrelseförvaltningen kompletterade med dessa uppgifter i ny tjänsteskrivelse och ärendet behandlades på nytt i kommunledningsutskottet 2017-08-31 § 130. Ärendet återremitterades då för framtagande av bredare politiskt förankrat förslag till parkeringslösning i Norra Tyresö Centrum samt ishall.

Representanter från kommunledningsutskottet och miljö- och samhällsbyggnadsutskottet har härefter gjort en samlad bedömning att det bästa läget för en ny ishall är på Tyresövallens nuvarande C-plan. Bedömningen är även att parkeringshus eller alternativa parkeringslösningar behöver övervägas på nytt men att detta beslut kan flyttas fram.

Kommunledningsutskottet har behandlat ärendet och föreslår att kommunstyrelsen beslutar att:

1. Den planerade nya ishallen uppförs på Tyresövallens nuvarande C-plan.
2. Ny C-plan anordnas i anslutning till Tyresövallen, i första hand strax norr om A-plan.
3. Beslut om uppförande av parkeringshus eller annan parkeringslösning i anslutning till Tyresövallen tas vid behov upp vid ett senare tillfälle.
4. Planering och anpassning av angöringsvägar och -ytor, entrétorg, avfallsterminal med mera som följer av beslut 1 och 2 överlämnas till kommunstyrelse- och stadsbyggnadsförvaltningen för skyndsamt genomförande.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2017-09-21 §152.pdf
Tjänsteskrivelse Ishall och parkeringslösning vid Tyresövallen i Norra Tyresö centrum.pdf
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2017-08-31 §130.pdf

8 Marköverlåtelseavtal gällande del av Näsby 4:1469 och Bollmora 2:1 *

Dnr 2017KSM0824

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Marköverlåtelseavtal mellan Tyresö kommun och Besqab Mark AB godkänns.
2. Kommunstyrelsens ordförande och chefen för stadsbyggnadsförvaltningen får i uppgift att underteckna avtalet och eventuella erforderliga handlingar för avtalets genomförande.

Beskrivning av ärendet
Förslag till detaljplan för Kryddvägen etapp 2 har upprättats för att möjliggöra 47 nya rad- och parhus. Det markanvisningsavtal som tidigare tecknats behöver justeras något i samband med detaljplanens antagande och ett förslag till marköverlåtelseavtal har därför tagits fram. Ett kvalitetsprogram har också arbetats fram och biläggs avtalet. Exploatören ersätter kommunen med cirka 30 miljoner kronor för den överlåtna marken.

Ärendet har beretts av miljö- och samhällsbyggnadsutskottet som föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna marköverlåtelseavtalet mellan Tyresö kommun och Besqab Mark AB samt att kommunstyrelsens ordförande och chefen för stadsbyggnadsförvaltningen får i uppgift att underteckna avtalet och eventuella erforderliga handlingar för avtalets genomförande.

Bilagor
MSU Protokollsutdrag 20170925 §108.pdf
Tjänsteskrivelse underskriven.pdf
Marköverlåtelseavtal underskrivet av Besqab.pdf
Bilaga 1.pdf
Bilaga 2.pdf
Bilaga 3.pdf
Bilaga 4 Kvalitetsprogram.pdf
Bilaga 5 Lokala riktlinjer.pdf
Bilaga 6 Dagvattenutredning.pdf

9 Antagande av detaljplan för Kryddvägen etapp 2, del av fastigheterna Näsby 4:1469 och Bollmora 2:1 *

Dnr 2015KSM0602.214

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Detaljplan för Kryddvägen etapp 2 antas.

Beskrivning av ärendet
Stadsbyggnadsförvaltningen har upprättat ett förslag till detaljplan för Kryddvägen etapp 2. Planförslaget ger möjlighet till en ny exploatering med enbostadshus som radhus eller parhus. Planförslaget möjliggör även en ombyggnation av delar av Kryddvägen och säkerställer gång- och cykelstråket från Farmarstigen ned mot Barnsjön. Bebyggelsen ska så långt som det är möjligt anpassas efter platsens topografi. Planarbetet sker med normalt planförfarande enligt plan- och bygglagen i dess lydelse före 1 januari 2015.

Ärendet har beretts i miljö- och samhällsbyggnadsutskottet som föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att detaljplan för Kryddvägen etapp 2 antas. Efter miljö- och samhällsbyggnadsutskottets sammanträde har ett granskningsutlåtande lagts till.

Bilagor
MSU Protokollsutdrag 20170925 §107.pdf
Tjänsteskrivelse.pdf
Antagandebeskrivning_Kryddvägen2.pdf
DP_Kryddvägen_etapp2_PKantagande_FOKUS_2-Plankarta_A1.pdf
granskningsutlåtande_Kryddvägen2.pdf
170908_Kvalitetsprogram_Kryddvägen2.pdf
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2017-05-02 §89.pdf
MSU Protokollsutdrag 2017-04-18 §44.pdf

10 Marköverlåtelseavtal för bostäder vid Granängsvägen *

Dnr 2017KSM0800.256

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Marköverlåtelseavtalet avseende bostäder vid Granängsvägen godkänns.
2. Kommunstyrelsens ordförande och chefen för stadsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att underteckna avtalet och eventuella erforderliga handlingar för avtalets genomförande.

Beskrivning av ärendet
Stadsbyggnadsförvaltningen har upprättat ett förslag till marköverlåtelseavtal för bostäder vid Granängsvägen. Avtalets syfte är dels att sälja del av fastighet Bollmora 1:94 till Tyresö Granängen Förvaltning AB, och dels att säkerställa kvalitén, tydliggöra ansvarsförhållanden och reglera genomförandet av projektet.

Ärendet har beretts av miljö- och samhällsbyggnadsutskottet som föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna marköverlåtelseavtalet avseende bostäder vid Granängsvägen samt att kommunstyrelsens ordförande och chefen för stadsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att underteckna avtalet och eventuella erforderliga handlingar för avtalets genomförande.

Bilagor
MSU Protokollsutdrag 20170925 §113.pdf
Tjänsteskrivelse_granängsvägen_marköverlåtelse.pdf
Marköverlåtelseavtal.pdf
Bilaga 1 Detaljplan för Bostadsbebyggelse vid Granvägen.pdf
Bilaga 2 Kvalitetsprogram.pdf
Bilaga 3 Dagvattenutredning.pdf
Bilaga 4 Trädvitesplan.pdf
Bilaga 5 Ljus BTA.pdf

11 Antagande av detaljplan för bostäder vid Granängsvägen *

Dnr 2016KSM0597.214

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Detaljplan för bostäder vid Granängsvägen antas.

Beskrivning av ärendet
Stadsbyggnadsförvaltningen har upprättat förslag till detaljplan, inom del av fastigheten Bollmora 1:94, vilken skapar byggrätt för cirka 80 bostadslägenheter i flerbostadshus. Små studiolägenheter eller lokaler för centrumändamål får inrymmas i bottenvåningen. Parkering anordnas i huvudsak under planterade bostadsgårdar. Detaljplanen upprättas enligt plan- och bygglagen i dess lydelse efter 1 januari 2015 med standardförfarande.

Ärendet har beretts av miljö- och samhällsbyggnadsutskottet som föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta detaljplan för bostäder vid Granängsvägen.

Bilagor
MSU Protokollsutdrag 20170925 §112.pdf
Tjänsteskrivelse.pdf
Planbeskrivning Dp Bostäder vid Granängsvägen Antagande.pdf
Plankarta-DP-Granängsvägen_PKantagande.pdf
granskningsutlåtande.pdf
Kvalitetsprogram_del av Bollmora 1_94 170908.pdf
Bollmora Tyresö Dagvattenutredning - 161026.pdf
Granängsvägen Trafikbuller rev 160225.pdf
MUR-001 (Markteknisk Undersökningsrapport).pdf
Solstudier.pdf

12 Svar på remiss om utställning av Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen, RUFS 2050

Dnr 2017/KS 0276 005

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Stadsbyggnadsförvaltningens skrivelse samt det Södertörnsgemensamma yttrandet antas som svar på remiss om utställning av Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen, RUFS 2050.

Beskrivning av ärendet
Den regionala utvecklingsplanen för Stockholmsregionen är vårt gemensamma kontrakt och pekar ut den långsiktiga riktningen för vår region. Utvecklingsplanen ligger till grund för såväl den fysiska planeringen som tillväxtarbetet i regionen.

Stadsbyggnadsförvaltningen har tagit fram förslag till svar på remissen, vilket i stort stödjer utvecklingsförslaget och konstaterar att ambitionerna är i enlighet med den nya översiktsplanen för Tyresö kommun. I förslaget till svar listas några punkter som kan förtydligas kring plankartan, den regionala grönstrukturen, transportinfrastruktur och arbetsplatser söderort. Utställningsförslaget finns att läsa på http://rufs.se/rufs-2050/utstallningsforslag/

Ärendet har beretts i miljö- och samhällsbyggnadsutskottet som föreslår att kommunstyrelsen antar stadsbyggnadsförvaltningens skrivelse som svar på remiss om utställning av Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen, RUFS 2050. Sedan miljö- och samhällsbyggnadsutskottets sammanträde har ärendet kompletterats med det Södertörnsgemensamma yttrandet (handling under utarbetande).

Bilagor
MSU Protokollsutdrag 20170925 §118.pdf
Tjänsteskrivelse.pdf
Utställning av Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen, RUFS 2050.pdf
Utställningsförslag sändlista RUFS 2050.pdf

13 Svar på remiss Klimatfärdplan 2050 för Stockholmsregionen

Dnr 2017/KS 0279 005

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Stadsbyggnadsförvaltningens skrivelse antas som svar på förslag till klimatfärdplan 2050 för Stockholmsregionen.

Beskrivning av ärendet
Klimatfärdplanen är en vägledande, strategisk handlingsplan för länets energi- och klimatarbete som är kopplad till genomförandet av Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen (RUFS) 2050. Syftet med klimatfärdplanen är att vägleda och stärka genomförandet av länets samlade klimatarbete mot netto-noll-utsläpp år 2045. Sektorer som ingår i färdplanen är byggd miljö, transporter, industri samt jord- och skogsbruk. Förslaget är ute på remiss 27 juni-2 oktober.

Klimatfärdplanen är ett fristående dokument men följer processen med att ta fram en ny regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen, RUFS 2050. Planen sänds på remiss parallellt med RUFS 2050 och Landsbygds- och skärgårdsstrategin.

Stadsbyggnadsförvaltningen har arbetat fram ett förslag till svar om att Tyresö kommun stödjer förslaget i stort. Det finns dock några punkter som kan förtydligas kring prioriteringar av vägvalen, ökning av kollektivtrafikens attraktivitet samt energi- och klimatkrav. Skrivelsen sammanfattar även ett antal åtgärdersom kan bidra till genomförandet av klimatfärdplanen.

Ärendet har beretts av miljö- och samhällsbyggnadsutskottet som föreslår att kommunstyrelsen antar stadsbyggnadsförvaltningens skrivelse som svar på förslag till klimatfärdplan 2050 för Stockholmsregionen.

Bilagor
MSU Protokollsutdrag 20170925 §119.pdf
Tjänsteskrivelse.pdf
Klimatfärdplan för Stockholmsregionen remissbrev.pdf
forslag_till_klimatfardplan_2050.pdf

14 Svar på remiss om förslag till landsbygds- och skärgårdsstrategi för Stockholmsregionen

Dnr 2017KSM0839.210

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Stadsbyggnadsförvaltningens skrivelse antas som svar på förslag till landsbygds- och skärgårdsstrategi för Stockholmsregionen.

Beskrivning av ärendet
För att stärka landsbygd och skärgård har Tillväxt- och regionplanenämnden gett förvaltningen i uppdrag att ta fram en strategi. Förslaget är ute på remiss 27 juni-2oktober. Som en vägledning för länets aktörer innehåller landsbygds- och skärgårdsstrategin en nulägesanalys, identifiering av behov och möjligheter och förslag på fyra insatsområden (förbättra tillgängligheten, utveckla ett lokalt näringsliv, stärka levande lokalsamhällen och utveckla natur-, kultur- och rekreationsvärden).

Stadsbyggnadsförvaltningen har tagit fram ett förslag till svar där förslaget i stort föreslår stödjas. Det finns dock några punkter som kan förtydligas kring en tydlig målbild av landsbygd och skärgarden år 2050, kopplingen mellan RUFS 2050 och strategin, förbättrad tillgänglighet och transportstruktur och utvecklingen av natur-, kultur- och rekreationsvärden.

Ärendet har beretts av miljö- och samhällsbyggnadsutskottet som föreslår att kommunstyrelsen antar stadsbyggnadsförvaltningens skrivelse som svar på förslag till landsbygds- och skärgårdsstrategi för Stockholmsregionen. Sedan miljö- och samhällsbyggnadsutskottets sammanträde har förslaget till landsbygds- och skärgårdsstrategi för Stockholmsregionen lagts till ärendet.

Bilagor
MSU Protokollsutdrag 20170925 §120.pdf
Tjänsteskrivelse.pdf
Klimatfärdplan landsbygs- och skargardsstrategi remissbrev.pdf
forslag_till_landsbygds_och_skargardsstrategi.pdf

15 Samverkansöverenskommelse för den kommunala energi- och klimatrådgivningen

Dnr 2017/KSTK 0102 91

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Samverkansöverenskommelsen om kommunal energi- och klimatrådgivning i Stockholms län samt Håbo kommun antas.

Beskrivning av ärendet
Med anledning av att nuvarande avtal upphör att gälla den sista december 2017 beslutade Storstockholms styrelse att ett nytt förslag till samverkansöverenskommelse gällande kommunalt samarbete skulle tas fram. Samverkansöverenskommelsen har utformats i samråd med en beredningsgrupp och en arbetsgrupp bestående av Botkyrka, Lidingö, Upplands-Bro samt Stockholms stad. Den nya överenskommelsen ska leda till en tydligare styrning och öka förutsättningarna för samarbete mellan kommunerna när det gäller energi- och klimatrådgivning.

Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen antar samverkansöverenskommelsen.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2017-09-21 §155.pdf
Tjänsteskrivelse Samverkansöverenskommelse om kommunal energi- och klimatrådgivning.pdf
REK Samverkan kommunal energi- och klimatrådgivning.pdf

16 Svar på revisionsrapport om generella IT-kontroller i ekonomi- och lönesystem

Dnr 2017/KS 0278 016

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse antas som svar på revisionsrapporten "Granskning av generella IT-kontroller i ekonomi- och lönesystem".

Beskrivning av ärendet
Under våren 2017 har PWC på uppdrag av kommunens förtroendevalda revisorer genomfört granskning av generella IT-kontroller i ekonomi- och lönesystem. Vid granskningen framkommer sammanlagt sex stycken iakttagelser som noterats som möjliga risker. Kommunstyrelseförvaltningen har tagit del av iakttagelserna och kommer vidta åtgärder kopplade till samtliga iakttagelser, samt föreslår att kommunstyrelseförvaltningens skrivelse antas som svar på revisionsrapporten.

Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelseförvaltningens skrivelse antas som svar på revisionsrapporten "Granskning av generella IT-kontroller i ekonomi- och lönesystem".

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2017-09-21 §158.pdf
Tjänsteskrivelse Svar på revisionsrapporten Generella IT-kontroller i ekonomi- och lönesystem.pdf
Missiv - Generella IT kontroller 2017 - Tyresö - undertecknat.pdf
RAPPORT - Generella IT kontroller 2017 - Tyresö.pdf

17 Svar på motion om mer idrott och fysisk aktivitet i skolan *

Dnr 2017/KS 0054 001

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Motionen avslås.

Beskrivning av ärendet
Jannice Rockstroh, Karin Ljung och Beatrice Rubeling från Socialdemokraterna har lämnat in en motion till kommunfullmäktige om mer idrott/fysisk aktivitet i skolan med förslag om att utreda vilka möjligheter som finns och vilka resurser som krävs för att öka antalet timmar i idrott och hälsa i Tyresös grundskolor. Motionen remitterades till barn- och utbildningsnämnden som föreslår att kommunstyrelsen ska föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen.

Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2017-09-21 §159.pdf
Barn- och utbildningsnämnden protokollsutdrag 2017-08-23 §61.pdf
Motion om mer idrott och fysisk aktivitet i skolan.pdf

18 Svar på motion avseende avtal om hälsokommunikation *

Dnr 2017/KS 0164 001

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Motionen anses besvarad.

Beskrivning av ärendet
Alfonso Morales, Sara Granestad och Carl Johan Karlson från Socialdemokraterna har i en motion till kommunfullmäktige föreslagit att Tyresö kommun ska teckna avtal med Stockholms läns landsting om så kallade hälsokommunikatörer. Motionen remitterades till socialnämnden och gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden för förslag till besvarande. Socialnämnden föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen. Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad.

Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2017-09-21 §160.pdf
Protokollsutdrag gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden 2017-08-29 §31.pdf
Socialnämndens protokollsutdrag 2017-06-14 § 1058.pdf
Motion avseende avtal om hälsokommunikation.pdf

19 Svar på motion om bättre kollektivtrafik för framtiden *

Dnr 2017/KS 0224 001

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Motionen anses besvarad.

Beskrivning av ärendet
Anita Mattsson, Martin Nilsson, Alfonso Morales och Mathias Tegnér från Socialdemokraterna har lämnat in en motion till kommunfullmäktige om att Tyresö kommun ska ta fram en kollektivtrafikstrategi med åtgärder för bättre kollektivtrafik.

Motionen remitterades till miljö- och samhällsbyggnadsutskottet som har berett förslag till svar från stadsbyggnadsförvaltningen. I svaret anges att förslaget ligger i linje med det arbete förvaltningen bedriver och att översiktsplaneringsenheten kommer starta arbetet med en trafikstrategi under hösten 2017. Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet föreslår att kommunstyrelsen ska föreslå kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad.

Bilagor
MSU Protokollsutdrag 20170925 §115.pdf
Tjänsteskrivelse.pdf
Bilaga Motion Socialdemokraterna BUSSTRATEGI 170828.pdf
Motion om bättre kollektivtrafik för framtiden.pdf

20 Kommunstyrelsens meddelanden oktober

Dnr 2016/KS 0398 001

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsens meddelanden bifogas som bilagor. Meddelanden som inte finns med som bilagor listas nedan.

Cirkulär från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)
Cirkulär nummer 17:44, 17:46, se http://brs.skl.se/skbibl/cirktoc.jsp?search2_cnr=17%3A*&db=CIRK&toc_length=20&from=1&currdoc=0&all=1&searchpage=brsbibl_cirk.htm

Utskottsprotokoll
Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet 2017-09-25, se http://insynsverige.se/tyreso-miljoutskott/protokoll?date=2017-09-25

Kommunledningsutskottet 2017-09-21, se http://insynsverige.se/tyreso-ledningsutskott/protokoll?date=2017-09-21

Övriga meddelanden
-
Bilagor
Södertörnskommunernas ledningsgrupp minnesanteckningar 2017-09-14.pdf
Samordningsförbundet Östra Södertörn Nyhetsbrev nr 5 2017.pdf
Stadsbyggnadsförvaltningens månadsrapport augusti 2017.pdf
Granskning av hantering och rutiner avseende riktade stadsbidrag Missiv.pdf
Granskning av hantering och rutiner avseende riktade statsbidrag Revisionsrapport.pdf

§168 Kommundirektörens rapport oktober 2017

Dnr 2017/KS 0001 001

Kommunstyrelsens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommundirektören informerar i bifogad rapport samt lämnar vid behov muntlig information vid sammanträdet angående frågor av förvaltningsövergripande karaktär samt information om pågående uppdrag.

Bilagor
Kommundirektörens rapport oktober 2017.pdf

§169 Redovisning från socialnämnden av resultat inom verksamhetsområdet individ och familjeomsorg

Dnr 2017/KS 0272 10

Kommunstyrelsens beslut
- Informationen noteras.

Särskilt yttrande
Anita Mattsson (S) lämnar särskilt yttrande för de tjänstgörande socialdemokraternas räkning (bilaga).
 
Marie Åkesdotter (MP) hänvisar till reservation i socialnämnden 2017-09-27 § 1077 (bilaga).

Beskrivning av ärendet
Vid kommunstyrelsens behandling av delårsraport 1 2017 beslutade kommunstyrelsen att socialnämndens ekonomiska rapport för verksamhetsområdet individ- och familjeomsorgs resultat, utifrån verksamhetens uppdrag och ekonomiskt läge, ska skickas till kommunstyrelsen efter varje nämndsammanträde.
 
Socialnämndens redovisning av verksamhetsområdet individ- och familjeomsorg framgår i bifogat delårsärende (handling under utarbetande).

Bilagor
Socialnämndens protokollsutdrag 2017-09-27 § 1077.pdf

§170 Delårsrapport 2 2017 för kommunstyrelsen avseende gemensam verksamhet, näringsliv och tekniska kontoret

Dnr 2017/KS 0323 10

Kommunstyrelsens beslut
1. Delårsrapport 2 2017 för kommunstyrelsen avseende verksamhetsområde 16 Näringsliv och 17 Gemensam verksamhet med mål- och budgetuppföljning samt prognos för helåret 2017 godkänns.
2. Delårsrapport 2 2017 för kommunstyrelsen avseende tekniska kontorets verksamhetsområden 11 Väghållning och park, 12 Miljö och trafik, 13 Vatten och avlopp och 14 Renhållning med mål- och budgetuppföljning samt prognos för helåret 2017 godkänns.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat delårsrapport 2 för perioden januari - augusti 2017 för kommunstyrelsen och omfattar tekniska kontorets verksamhetsområden 11 Väghållning och park, 12 Miljö och trafik, 13 Vatten och avlopp och 14 Renhållning samt verksamhetsområdena 16 Näringsliv och 17 Gemensam verksamhet. Delårsrapporterna innehåller även en prognos för helåret 2017, uppföljning av mål och särskilda uppdrag samt verksamhetsuppföljning, allt redovisat per verksamhetsområde.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Delårsrapport 2 2017 för kommunstyrelsen avseende Näringsliv och Gemensam verksamhet.pdf
Delårsrapport 2 2017 Gemensam verksamhet Näringsliv.pdf
Tjänsteskrivelse Delårsrapport 2 2017 för kommunstyrelsen avseende tekniska kontoret.pdf
Delårsrapport 2 2017 tekniska kontoret.pdf

§171 Delårsrapport 2 2017 för verksamhetsområde 10 Plan och exploatering

Dnr 2017KSM0488

Kommunstyrelsens beslut
- Delårsrapport 2 2017 för miljö- och samhällsbyggnadsutskottet med mål- och budgetuppföljning samt prognos för helåret 2017 godkänns.

Beskrivning av ärendet
Stadsbyggnadsförvaltningen har upprättat delårsrapport 2 för perioden januari - augusti 2017 för miljö- och samhällsbyggnadsutskottet och omfattar verksamhetsområde 10 Plan och exploatering. Delårsrapporten innehåller även en prognos för helåret 2017, uppföljning av mål och uppdrag samt verksamhetsanalys, allt redovisat per verksamhetsområde.
 
Ärendet har beretts av miljö- och samhällsbyggnadsutskottet som föreslår att kommunstyrelsen godkänner delårsrapport 2 2017 för miljö- och samhällsbyggnadsutskottet med mål- och budgetuppföljning samt prognos för helåret 2017.

Bilagor
MSU Protokollsutdrag 20170925 §114.pdf
Tjänsteskrivelse.pdf
Delårsrapport 2 MSU.pdf

§172 Delårsrapport för Tyresö kommun per augusti 2017

Dnr 2017/KS 0317 10

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Delårsrapport för tertial 2 2017 för Tyresö kommun med mål- och budgetuppföljning samt prognos för helåret 2017 godkänns.
2. Kommundirektören får i uppdrag att säkerstalla att samtliga förvaltningar vidtar fortsatta åtgärder under kvartal 4 2017 för att förbättra det ekonomiska utfallet.
3. Socialnämnden får i uppdrag att redovisa en plan för hur nämnden hållbart och långsiktigt kan sänka kostnadsnivåerna för att uppnå en budget i balans.
4. Planen ska redovisas till kommunstyrelsen under första kvartalet 2018.
5. Till dess att planen är genomförd, ska kommunstyrelsen varje kvartal få en rapport.

Särskilt yttrande
Anita Mattsson (S) lämnar särskilt yttrande för de socialdemokratiska ledamöternas räkning (bilaga).
 
Marie Åkesdotter (MP) lämnar särskilt yttrande (bilaga).

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat delårsrapport 2 för perioden januari - augusti 2017 för Tyresö kommun. Delårsrapporten innehåller en prognos för helåret 2017, uppföljning av mål och uppdrag samt verksamhetsanalys redovisat per verksamhetsområde. Delårsrapporten beslutas slutgiltigt av kommunfullmäktige den 26 oktober 2017.
 
Nämndernas delårsbeslut bifogas ärendet för kännedom.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Delårsrapport 2 2017 för Tyresö kommun.pdf
Delårsrapport 2 2017 Tyresö kommun.pdf
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2017-09-21 §153.pdf
Barn- och utbildningsnämnden protokollsutdrag 2017-09-20 § 70.pdf
Protokollsutdrag gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden 20170919 § 49 Delår 2.pdf
Socialnämndens protokollsutdrag 2017-09-27 § 1077.pdf
Byggnadsnämndens protokollsutdrag 2017-09-19 § 66.pdf
Kultur- och fritidsnämnden protokollsutdrag 2017-10-03 §60.pdf
Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet Protokollsutdrag 20170925 §114.pdf.pdf
Delårsrapport 2 2017 Gemensam verksamhet Näringsliv.pdf
Delårsrapport 2 2017 tekniska kontoret.pdf

§173 Revidering av taxor 2018 för kontroll/tillsyn inom Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds verksamhetsområde

Dnr 2017/KS 0302 003

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Följande justerade taxor, i enlighet med förbundsdirektionens beslut 2017-08-21, §§ 25-30, antas:
a) Taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds arbete med offentlig kontroll inom animaliska biprodukter.
b) Taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds arbete med offentlig kontroll inom livsmedelsområdet.
c) Taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds arbete med prövning och tillsyn enligt miljöbalken.
d) Taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds kontroll enligt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel.
e) Taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds arbete med tillsyn enligt strålskyddslagen.
f) Taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds verksamhet enligt lagen om sprängämnesprekursorer.
2. Samtliga taxor enligt a-f ovan ska tillämpas från och med den 1 januari 2018.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige antar reviderade taxor för 2018 enligt förslag från Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds direktion.
 
Kommunledningsutskottet har behandlat ärendet och föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige antar reviderade taxor för 2018 enligt förslag från Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds direktion samt att taxorna ska tillämpas från och med den 1 januari 2018.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2017-09-21 §154.pdf
Tjänsteskrivelse Revidering av taxor 2018 för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund.pdf
Protokoll från direktionens sammanträde.pdf
2017-08-21 taxor omedelbar just.pdf
Ärende 8, Taxa animaliska biprodukter, tjänsteskrivelse.pdf
Ärende 8, Taxa animaliska biprodukter.pdf
Ärende 9, Taxa livsmedelskontroll, tjänsteskrivelse.pdf
Ärende 9, Taxa livsmedelskontroll.pdf
Ärende 10, Taxa miljöbalken bilaga 1.pdf
Ärende 10, Taxa miljöbalken bilaga 2.pdf
Ärende 10, Taxa miljöbalken, tjänsteskrivelse.pdf
Ärende 10, Taxa miljöbalken.pdf
Ärende 11, Taxa receptfria läkemedel, tjänsteskrivelse.pdf
Ärende 11, Taxa receptfria läkemedel.pdf
Ärende 12, Taxa strålskyddslagen, tjänsteskrivelse.pdf
Ärende 12, Taxa strålskyddslagen.pdf
Ärende 13, Taxa sprängämnesprekursorer, tjänsteskrivelse.pdf
Ärende 13, Taxa sprängämnesprekursorer.pdf

§174 Ishall och parkeringslösning vid Tyresövallen i Norra Tyresö centrum

Dnr 2017/KSTK 0044 12

Kommunstyrelsens beslut
1. Den planerade nya ishallen uppförs på Tyresövallens nuvarande C-plan.
2. Ny C-plan anordnas i anslutning till Tyresövallen, i första hand strax norr om A-plan.
3. Beslut om uppförande av parkeringshus eller annan parkeringslösning i anslutning till Tyresövallen tas vid behov upp vid ett senare tillfälle.
4. Planering och anpassning av angöringsvägar och -ytor, entrétorg, avfallsterminal med mera som följer av beslut 1 och 2 överlämnas till kommunstyrelse- och stadsbyggnadsförvaltningen för skyndsamt genomförande.

Reservation
Anders Wickberg (SD) reserverar sig.

Särskilt yttrande
Anita Mattsson (S) lämnar särskilt yttrande för de tjänstgörande socialdemokraternas räkning (bilaga).
 
Mats Lindblom (L) lämnar särskilt yttrande (bilaga).

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade 2017-05-30 § 106 att återremittera ärendet om investeringsbeslut för parkeringshus i Norra centrum för vidare utredning av kostnaderna. Kommunstyrelsen beslutade vid samma sammanträde att även återremittera ärendet § 107 om gestaltning av ny ishall vid Tyresövallen för att få svar på frågor om utformning av ishallen.
 
Kommunstyrelseförvaltningen kompletterade med dessa uppgifter i ny tjänsteskrivelse och ärendet behandlades på nytt i kommunledningsutskottet 2017-08-31 § 130. Ärendet återremitterades då för framtagande av bredare politiskt förankrat förslag till parkeringslösning i Norra Tyresö Centrum samt ishall.
 
Representanter från kommunledningsutskottet och miljö- och samhällsbyggnadsutskottet har härefter gjort en samlad bedömning att det bästa läget för en ny ishall är på Tyresövallens nuvarande C-plan. Bedömningen är även att parkeringshus eller alternativa parkeringslösningar behöver övervägas på nytt men att detta beslut kan flyttas fram.
 
Kommunledningsutskottet har behandlat ärendet och föreslår att kommunstyrelsen beslutar att:
 
1. Den planerade nya ishallen uppförs på Tyresövallens nuvarande C-plan.
2. Ny C-plan anordnas i anslutning till Tyresövallen, i första hand strax norr om A-plan.
3. Beslut om uppförande av parkeringshus eller annan parkeringslösning i anslutning till Tyresövallen tas vid behov upp vid ett senare tillfälle.
4. Planering och anpassning av angöringsvägar och -ytor, entrétorg, avfallsterminal med mera som följer av beslut 1 och 2 överlämnas till kommunstyrelse- och stadsbyggnadsförvaltningen för skyndsamt genomförande.

Ordförandeförslag
Ordförande Fredrik Saweståhl (M) föreslår att kommunstyrelsen beslutar att:
 
1. Den planerade nya ishallen uppförs på Tyresövallens nuvarande C-plan.
2. Ny C-plan anordnas i anslutning till Tyresövallen, i första hand strax norr om A-plan.
3. Beslut om uppförande av parkeringshus eller annan parkeringslösning i anslutning till Tyresövallen tas vid behov upp vid ett senare tillfälle.
4. Planering och anpassning av angöringsvägar och -ytor, entrétorg, avfallsterminal med mera som följer av beslut 1 och 2 överlämnas till kommunstyrelse- och stadsbyggnadsförvaltningen för skyndsamt genomförande.

Yrkande
Anders Wickberg (SD) yrkar avslag till ordförandeförslaget.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget. Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen avslår ordförandeförslaget. Kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2017-09-21 §152.pdf
Tjänsteskrivelse Ishall och parkeringslösning vid Tyresövallen i Norra Tyresö centrum.pdf
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2017-08-31 §130.pdf

§175 Marköverlåtelseavtal gällande del av Näsby 4:1469 och Bollmora 2:1

Dnr 2017KSM0824

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Marköverlåtelseavtal mellan Tyresö kommun och Besqab Mark AB godkänns.
2. Kommunstyrelsens ordförande och chefen för stadsbyggnadsförvaltningen får i uppgift att underteckna avtalet och eventuella erforderliga handlingar för avtalets genomförande.

Jäv
Mats Lindblom (L) deltar inte i handläggningen av ärendet på grund av jäv.

Reservation
Anders Wickberg (SD) reserverar sig med hänvisning till reservation i kommunstyrelsen 2015-05-12 § 89 (bilaga).

Beskrivning av ärendet
Förslag till detaljplan för Kryddvägen etapp 2 har upprättats för att möjliggöra 47 nya rad- och parhus. Det markanvisningsavtal som tidigare tecknats behöver justeras något i samband med detaljplanens antagande och ett förslag till marköverlåtelseavtal har därför tagits fram. Ett kvalitetsprogram har också arbetats fram och biläggs avtalet. Exploatören ersätter kommunen med cirka 30 miljoner kronor för den överlåtna marken.
 
Ärendet har beretts av miljö- och samhällsbyggnadsutskottet som föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna marköverlåtelseavtalet mellan Tyresö kommun och Besqab Mark AB samt att kommunstyrelsens ordförande och chefen för stadsbyggnadsförvaltningen får i uppgift att underteckna avtalet och eventuella erforderliga handlingar för avtalets genomförande.

Ordförandeförslag
Ordförande Fredrik Saweståhl (M) föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna marköverlåtelseavtal mellan Tyresö kommun och Besqab Mark AB samt att ge kommunstyrelsens ordförande och chefen för stadsbyggnadsförvaltningen i uppgift att underteckna avtalet och eventuella erforderliga handlingar för avtalets genomförande.

Yrkande
Anders Wickberg (SD) yrkar avslag till ordförandeförslaget.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget. Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen avslår ordförandeförslaget. Kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget.

Bilagor
MSU Protokollsutdrag 20170925 §108.pdf
Tjänsteskrivelse underskriven.pdf
Marköverlåtelseavtal underskrivet av Besqab.pdf
Bilaga 1.pdf
Bilaga 2.pdf
Bilaga 3.pdf
Bilaga 4 Kvalitetsprogram.pdf
Bilaga 5 Lokala riktlinjer.pdf
Bilaga 6 Dagvattenutredning.pdf

§176 Antagande av detaljplan för Kryddvägen etapp 2, del av fastigheterna Näsby 4:1469 och Bollmora 2:1

Dnr 2015KSM0602.214

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Detaljplan för Kryddvägen etapp 2 antas.

Jäv
Mats Lindblom (L) deltar inte i handläggningen av ärendet på grund av jäv.

Reservation
Anders Wickberg (SD) reserverar sig med hänvisning till reservation i kommunstyrelsen 2015-05-12 § 89 (bilaga).

Beskrivning av ärendet
Stadsbyggnadsförvaltningen har upprättat ett förslag till detaljplan för Kryddvägen etapp 2. Planförslaget ger möjlighet till en ny exploatering med enbostadshus som radhus eller parhus. Planförslaget möjliggör även en ombyggnation av delar av Kryddvägen och säkerställer gång- och cykelstråket från Farmarstigen ned mot Barnsjön. Bebyggelsen ska så långt som det är möjligt anpassas efter platsens topografi. Planarbetet sker med normalt planförfarande enligt plan- och bygglagen i dess lydelse före 1 januari 2015.
 
Ärendet har beretts i miljö- och samhällsbyggnadsutskottet som föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att detaljplan för Kryddvägen etapp 2 antas. Efter miljö- och samhällsbyggnadsutskottets sammanträde har ett granskningsutlåtande lagts till.

Ordförandeförslag
Ordförande Fredrik Saweståhl (M) föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige antar detaljplan för Kryddvägen etapp 2.

Yrkande
Anders Wickberg (SD) yrkar avslag till ordförandeförslaget.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget. Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen avslår ordförandeförslaget. Kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget.

Bilagor
MSU Protokollsutdrag 20170925 §107.pdf
Tjänsteskrivelse.pdf
Antagandebeskrivning_Kryddvägen2.pdf
DP_Kryddvägen_etapp2_PKantagande_FOKUS_2-Plankarta_A1.pdf
granskningsutlåtande_Kryddvägen2.pdf
170908_Kvalitetsprogram_Kryddvägen2.pdf
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2017-05-02 §89.pdf
MSU Protokollsutdrag 2017-04-18 §44.pdf

§177 Marköverlåtelseavtal för bostäder vid Granängsvägen

Dnr 2017KSM0800.256

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Marköverlåtelseavtalet avseende bostäder vid Granängsvägen godkänns.
2. Kommunstyrelsens ordförande och chefen för stadsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att underteckna avtalet och eventuella erforderliga handlingar för avtalets genomförande.

Beskrivning av ärendet
Stadsbyggnadsförvaltningen har upprättat ett förslag till marköverlåtelseavtal för bostäder vid Granängsvägen. Avtalets syfte är dels att sälja del av fastighet Bollmora 1:94 till Tyresö Granängen Förvaltning AB, och dels att säkerställa kvalitén, tydliggöra ansvarsförhållanden och reglera genomförandet av projektet.
 
Ärendet har beretts av miljö- och samhällsbyggnadsutskottet som föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna marköverlåtelseavtalet avseende bostäder vid Granängsvägen samt att kommunstyrelsens ordförande och chefen för stadsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att underteckna avtalet och eventuella erforderliga handlingar för avtalets genomförande.

Bilagor
MSU Protokollsutdrag 20170925 §113.pdf
Tjänsteskrivelse_granängsvägen_marköverlåtelse.pdf
Marköverlåtelseavtal.pdf
Bilaga 1 Detaljplan för Bostadsbebyggelse vid Granvägen.pdf
Bilaga 2 Kvalitetsprogram.pdf
Bilaga 3 Dagvattenutredning.pdf
Bilaga 4 Trädvitesplan.pdf
Bilaga 5 Ljus BTA.pdf

§178 Antagande av detaljplan för bostäder vid Granängsvägen

Dnr 2016KSM0597.214

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Detaljplan för bostäder vid Granängsvägen antas.

Beskrivning av ärendet
Stadsbyggnadsförvaltningen har upprättat förslag till detaljplan, inom del av fastigheten Bollmora 1:94, vilken skapar byggrätt för cirka 80 bostadslägenheter i flerbostadshus. Små studiolägenheter eller lokaler för centrumändamål får inrymmas i bottenvåningen. Parkering anordnas i huvudsak under planterade bostadsgårdar. Detaljplanen upprättas enligt plan- och bygglagen i dess lydelse efter 1 januari 2015 med standardförfarande.
 
Ärendet har beretts av miljö- och samhällsbyggnadsutskottet som föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta detaljplan för bostäder vid Granängsvägen. Sedan miljö- och samhällsbyggnadsutskottets sammanträde har språkliga rättelser gjorts i planbeskrivning och granskningsutlåtande.

Bilagor
MSU Protokollsutdrag 20170925 §112.pdf
Tjänsteskrivelse.pdf
Planbeskrivning Dp Bostäder vid Granängsvägen Antagande.pdf
Plankarta-DP-Granängsvägen_PKantagande.pdf
granskningsutlåtande.pdf
Kvalitetsprogram_del av Bollmora 1_94 170908.pdf
Bollmora Tyresö Dagvattenutredning - 161026.pdf
Granängsvägen Trafikbuller rev 160225.pdf
MUR-001 (Markteknisk Undersökningsrapport).pdf
Solstudier.pdf

§179 Svar på remiss om utställning av Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen, RUFS 2050

Dnr 2017/KS 0276 005

Kommunstyrelsens beslut
- Stadsbyggnadsförvaltningens skrivelse samt det Södertörnsgemensamma yttrandet antas som svar på remiss om utställning av Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen, RUFS 2050.

Reservation
Marie Åkesdotter (MP) hänvisar till reservation i miljö- och samhällsbyggnadsutskottet 2017-09-25 § 118 (bilaga).

Beskrivning av ärendet
Den regionala utvecklingsplanen för Stockholmsregionen är vårt gemensamma kontrakt och pekar ut den långsiktiga riktningen för vår region. Utvecklingsplanen ligger till grund för såväl den fysiska planeringen som tillväxtarbetet i regionen.
 
Stadsbyggnadsförvaltningen har tagit fram förslag till svar på remissen, vilket i stort stödjer utvecklingsförslaget och konstaterar att ambitionerna är i enlighet med den nya översiktsplanen för Tyresö kommun. I förslaget till svar listas några punkter som kan förtydligas kring plankartan, den regionala grönstrukturen, transportinfrastruktur och arbetsplatser söderort. Utställningsförslaget finns att läsa på http://rufs.se/rufs-2050/utstallningsforslag/
 
Ärendet har beretts i miljö- och samhällsbyggnadsutskottet som föreslår att kommunstyrelsen antar stadsbyggnadsförvaltningens skrivelse som svar på remiss om utställning av Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen, RUFS 2050. Sedan miljö- och samhällsbyggnadsutskottets sammanträde har ärendet kompletterats med det Södertörnsgemensamma yttrandet (handling under utarbetande).

Bilagor
MSU Protokollsutdrag 20170925 §118.pdf
Tjänsteskrivelse.pdf
Södertörnsgemensamt utställningssyttrande RUFS 2050.pdf
Utställning av Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen, RUFS 2050.pdf
Utställningsförslag sändlista RUFS 2050.pdf

§180 Svar på remiss Klimatfärdplan 2050 för Stockholmsregionen

Dnr 2017/KS 0279 005

Kommunstyrelsens beslut
- Stadsbyggnadsförvaltningens skrivelse antas som svar på förslag till klimatfärdplan 2050 för Stockholmsregionen.

Beskrivning av ärendet
Klimatfärdplanen är en vägledande, strategisk handlingsplan för länets energi- och klimatarbete som är kopplad till genomförandet av Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen (RUFS) 2050. Syftet med klimatfärdplanen är att vägleda och stärka genomförandet av länets samlade klimatarbete mot netto-noll-utsläpp år 2045. Sektorer som ingår i färdplanen är byggd miljö, transporter, industri samt jord- och skogsbruk. Förslaget är ute på remiss 27 juni-2 oktober.
 
Klimatfärdplanen är ett fristående dokument men följer processen med att ta fram en ny regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen, RUFS 2050. Planen sänds på remiss parallellt med RUFS 2050 och Landsbygds- och skärgårdsstrategin.
 
Stadsbyggnadsförvaltningen har arbetat fram ett förslag till svar om att Tyresö kommun stödjer förslaget i stort. Det finns dock några punkter som kan förtydligas kring prioriteringar av vägvalen, ökning av kollektivtrafikens attraktivitet samt energi- och klimatkrav. Skrivelsen sammanfattar även ett antal åtgärder som kan bidra till genomförandet av klimatfärdplanen.
 
Ärendet har beretts av miljö- och samhällsbyggnadsutskottet som föreslår att kommunstyrelsen antar stadsbyggnadsförvaltningens skrivelse som svar på förslag till klimatfärdplan 2050 för Stockholmsregionen.

Bilagor
MSU Protokollsutdrag 20170925 §119.pdf
Tjänsteskrivelse.pdf
Klimatfärdplan för Stockholmsregionen remissbrev.pdf
forslag_till_klimatfardplan_2050.pdf

§181 Svar på remiss om förslag till landsbygds- och skärgårdsstrategi för Stockholmsregionen

Dnr 2017KSM0839.210

Kommunstyrelsens beslut
- Stadsbyggnadsförvaltningens skrivelse antas som svar på förslag till landsbygds- och skärgårdsstrategi för Stockholmsregionen.

Beskrivning av ärendet
För att stärka landsbygd och skärgård har Tillväxt- och regionplanenämnden gett förvaltningen i uppdrag att ta fram en strategi. Förslaget är ute på remiss 27 juni-2oktober. Som en vägledning för länets aktörer innehåller landsbygds- och skärgårdsstrategin en nulägesanalys, identifiering av behov och möjligheter och förslag på fyra insatsområden (förbättra tillgängligheten, utveckla ett lokalt näringsliv, stärka levande lokalsamhällen och utveckla natur-, kultur- och rekreationsvärden).
 
Stadsbyggnadsförvaltningen har tagit fram ett förslag till svar där förslaget i stort föreslår stödjas. Det finns dock några punkter som kan förtydligas kring en tydlig målbild av landsbygd och skärgarden år 2050, kopplingen mellan RUFS 2050 och strategin, förbättrad tillgänglighet och transportstruktur och utvecklingen av natur-, kultur- och rekreationsvärden.
 
Ärendet har beretts av miljö- och samhällsbyggnadsutskottet som föreslår att kommunstyrelsen antar stadsbyggnadsförvaltningens skrivelse som svar på förslag till landsbygds- och skärgårdsstrategi för Stockholmsregionen. Sedan miljö- och samhällsbyggnadsutskottets sammanträde har förslaget till landsbygds- och skärgårdsstrategi för Stockholmsregionen lagts till ärendet.

Bilagor
MSU Protokollsutdrag 20170925 §120.pdf
Tjänsteskrivelse.pdf
Klimatfärdplan landsbygs- och skargardsstrategi remissbrev.pdf
forslag_till_landsbygds_och_skargardsstrategi.pdf

§182 Samverkansöverenskommelse för den kommunala energi- och klimatrådgivningen

Dnr 2017/KSTK 0102 91

Kommunstyrelsens beslut
- Samverkansöverenskommelsen om kommunal energi- och klimatrådgivning i Stockholms län samt Håbo kommun antas.

Beskrivning av ärendet
Med anledning av att nuvarande avtal upphör att gälla den sista december 2017 beslutade Storstockholms styrelse att ett nytt förslag till samverkansöverenskommelse gällande kommunalt samarbete skulle tas fram. Samverkansöverenskommelsen har utformats i samråd med en beredningsgrupp och en arbetsgrupp bestående av Botkyrka, Lidingö, Upplands-Bro samt Stockholms stad. Den nya överenskommelsen ska leda till en tydligare styrning och öka förutsättningarna för samarbete mellan kommunerna när det gäller energi- och klimatrådgivning.
 
Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen antar samverkansöverenskommelsen.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2017-09-21 §155.pdf
Tjänsteskrivelse Samverkansöverenskommelse om kommunal energi- och klimatrådgivning.pdf
REK Samverkan kommunal energi- och klimatrådgivning.pdf

§183 Svar på revisionsrapport om generella IT-kontroller i ekonomi- och lönesystem

Dnr 2017/KS 0278 016

Kommunstyrelsens beslut
- Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse antas som svar på revisionsrapporten "Granskning av generella IT-kontroller i ekonomi- och lönesystem".

Beskrivning av ärendet
Under våren 2017 har PWC på uppdrag av kommunens förtroendevalda revisorer genomfört granskning av generella IT-kontroller i ekonomi- och lönesystem. Vid granskningen framkommer sammanlagt sex stycken iakttagelser som noterats som möjliga risker. Kommunstyrelseförvaltningen har tagit del av iakttagelserna och kommer vidta åtgärder kopplade till samtliga iakttagelser, samt föreslår att kommunstyrelseförvaltningens skrivelse antas som svar på revisionsrapporten.
 
Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelseförvaltningens skrivelse antas som svar på revisionsrapporten "Granskning av generella IT-kontroller i ekonomi- och lönesystem".

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2017-09-21 §158.pdf
Tjänsteskrivelse Svar på revisionsrapporten Generella IT-kontroller i ekonomi- och lönesystem.pdf
Missiv - Generella IT kontroller 2017 - Tyresö - undertecknat.pdf
RAPPORT - Generella IT kontroller 2017 - Tyresö.pdf

§184 Svar på motion om mer idrott och fysisk aktivitet i skolan

Dnr 2017/KS 0054 001

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Motionen avslås.

Reservation
Anita Mattsson (S) reserverar sig för de tjänstgörande socialdemokraternas räkning med hänvisning till motionen.
 
Marie Åkesdotter (MP) reserverar sig.
 
Anders Wickberg (SD) reserverar sig.

Beskrivning av ärendet
Jannice Rockstroh, Karin Ljung och Beatrice Rubeling från Socialdemokraterna har lämnat in en motion till kommunfullmäktige om mer idrott/fysisk aktivitet i skolan med förslag om att utreda vilka möjligheter som finns och vilka resurser som krävs för att öka antalet timmar i idrott och hälsa i Tyresös grundskolor. Motionen remitterades till barn- och utbildningsnämnden som föreslår att kommunstyrelsen ska föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen.
 
Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.

Ordförandeförslag
Ordförande Fredrik Saweståhl (M) föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.

Yrkande
Anita Mattsson (S), Marie Åkesdotter (MP) och Anders Wickberg (SD) yrkar bifall till motionen.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget. Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller Anita Mattssons (S), Marie Åkesdotters (MP) och Anders Wickbergs (SD) yrkande. Kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2017-09-21 §159.pdf
Barn- och utbildningsnämnden protokollsutdrag 2017-08-23 §61.pdf
Motion om mer idrott och fysisk aktivitet i skolan.pdf

§185 Svar på motion avseende avtal om hälsokommunikation

Dnr 2017/KS 0164 001

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Motionen anses besvarad.

Reservation
Anita Mattsson (S) reserverar sig för de tjänstgörande socialdemokraternas räkning med hänvisning till motionen.
 
Marie Åkesdotter (MP) reserverar sig.

Beskrivning av ärendet
Alfonso Morales, Sara Granestad och Carl Johan Karlson från Socialdemokraterna har i en motion till kommunfullmäktige föreslagit att Tyresö kommun ska teckna avtal med Stockholms läns landsting om så kallade hälsokommunikatörer. Motionen remitterades till socialnämnden och gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden för förslag till besvarande. Socialnämnden föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen. Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad.
 
Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad.

Ordförandeförslag
Ordförande Fredrik Saweståhl (M) föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad.

Yrkande
Anita Mattsson (S) och Marie Åkesdotter (MP) yrkar bifall till motionen.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget. Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller Anita Mattssons (S) och Marie Åkesdotters (MP) yrkande. Kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2017-09-21 §160.pdf
Protokollsutdrag gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden 2017-08-29 §31.pdf
Socialnämndens protokollsutdrag 2017-06-14 § 1058.pdf
Motion avseende avtal om hälsokommunikation.pdf

§186 Svar på motion om bättre kollektivtrafik för framtiden

Dnr 2017/KS 0224 001

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Motionen anses besvarad.
 
Marie Åkesdotter (MP) deltar inte i beslut.

Reservation
Anita Mattsson (S) reserverar sig för de tjänstgörande socialdemokraternas räkning med hänvisning till motionen.

Beskrivning av ärendet
Anita Mattsson, Martin Nilsson, Alfonso Morales och Mathias Tegnér från Socialdemokraterna har lämnat in en motion till kommunfullmäktige om att Tyresö kommun ska ta fram en kollektivtrafikstrategi med åtgärder för bättre kollektivtrafik.
 
Motionen remitterades till miljö- och samhällsbyggnadsutskottet som har berett förslag till svar från stadsbyggnadsförvaltningen. I svaret anges att förslaget ligger i linje med det arbete förvaltningen bedriver och att översiktsplaneringsenheten kommer starta arbetet med en trafikstrategi under hösten 2017. Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet föreslår att kommunstyrelsen ska föreslå kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad.

Ordförandeutlåtande
Kollektivtrafik ska vara smidig, trygg och effektiv. Tyresös kollektivtrafik idag präglas av detta. Vi har en hög turtäthet generellt och vi har en bra spridning över stora delar av kommunen och ett system som är stabilt då ett bussystem är okänsligt för störningar. Det är enkelt att pendla med kollektivtrafiken till jobba och skola för väldigt många Tyresöbor.  Sedan finns sådant som går att utveckla, som alltid.

Det kan handla om nya linjer, effektivare sträckningar, ökad turtäthet och trevligare och säkrare miljöer. Allt för att fler ska ställa bilen. Här pågår också sedan länge ett samarbete, utifrån den intention som motionen har, mellan Tyresö kommun, Stockholms läns landstings trafikförvaltning, SL och bussbolaget Nobina som trafikerar Tyresö.
 
Vårt mål är ännu tätare och snabbare busstrafik från alla delar av Tyresö; Brevik, Strand, Krusboda, Centrum/Bollmora och Trollbäcken, till Gullmarsplan och centrala Stockholm. Av framgångarna vi fått med oss kan nämnas busslinje 814 från Strandängarna via Hedvigslund, utan omvägen över Tyresö centrum, in till Gullmarsplan. Att 816 och 824 numera går senare på kvällarna och att linje 819 förlängts från Tyresö centrum till Brevik och blivit halvöns nya "hela dagen linje". Att förändra kollektivtrafiken på halvön till att det i huvudsak blir linje 819 i stället för 805 som trafikerar är ett led i att knyta ihop de östra och västra delarna av kommunen med varandra utan bussbyte. Härtill har vi efter lång kamp ordnat busstrafik genom Skälsätra, något som först var på försök men som nu permanentats. Vi har också goda förhoppningar om att bussen framöver ska kunna köra fler timmar på dygnet så att fler drar nytta av den. Detta diskuteras just nu med Nobina.
 
Bakom många av de åtgärder som gjorts ligger en kollektivtrafikutredning som Tyresö kommun och SL gjorde för ett antal år sedan med syfte att skapa bättre förutsättningar och uppmuntra ökat bussresande bland Tyresöborna.
 
I landstinget har en stomnätsstrategi tagits fram och beslutats av Moderaterna och Alliansen som styr. Den innehåller för Tyresös del flera viktiga mål. En förlängning av stombusstrafiken längs Örbyleden till Tyresö (linje 172) som därmed ger oss direkta förbindelser från Tyresö Centrum till viktiga målpunkter som Högdalens industriområde, Flemingsbergs järnvägsstation, Södertörns högskola och Karolinska Huddinge. Detta kan förverkligas i närtid och diskussioner pågår.

Målet är också att koppla samman busstrafik från norr och söder så att linjer från Tyresö (873/875) fortsätter vidare från Gullmarsplan till centrala Stockholm, Stockholms Universitet och Täby/Vaxholm hela trafikdygnet alla dagar. Här har ett arbete startat tillsammans med alla berörda parter och Trafikverket då det bland annat handlar om att skapa bättre av/påfarter på Nynäsvägen för busstrafiken, förlängda bussfiler, en ombyggnad av Gullmarsplans bussterminal och framkomlighetsåtgärder genom staden och anslutningar till och från cityterminalen. I detta spelar Stockholms stad en avgörande roll och vi kan bara hoppas att Socialdemokraterna och deras stödpartier i stadshuset är lika intresserade som vår kommun och landstinget.

Att fortsätta skapa tätare och snabbare förbindelser på tvären mot Haninge, Nacka och Huddinge är av stor vikt för att tydligare knyta samman Södertörnskommunerna och underlätta pendlandet i alla riktningar. Därför är det glädjande att vi tillsammans med Trafikverket och Haninge också har kommit igång med ett arbete kring bättre framkomlighet längs Gudöbroleden. Det är också en nyckel till att förverkliga det tredje målet i stomnätsstrategin som berör Tyresö nämligen genomgående snabb busstrafik Tyresö - Haninge - Huddinge - (förbifarten) - Kista - Täby.
 
Från vår sida är vi också positiva till att stombusslinjer på hela eller delar av de sträckor de trafikerar utformas som BRT med egna körfält och tydliga prioriteringar i trafiken.

Ordförandeförslag
Ordförande Fredrik Saweståhl (M) föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad.

Yrkande
Anita Mattsson (S) yrkar bifall till motionen.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget. Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller Anita Mattssons (S) yrkande. Kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget.

Bilagor
MSU Protokollsutdrag 20170925 §115.pdf
Tjänsteskrivelse.pdf
Bilaga Motion Socialdemokraterna BUSSTRATEGI 170828.pdf
Motion om bättre kollektivtrafik för framtiden.pdf

§187 Kommunstyrelsens meddelanden oktober

Dnr 2016/KS 0398 001

Kommunstyrelsens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsens meddelanden bifogas som bilagor. Meddelanden som inte finns med som bilagor listas nedan.
 
Cirkulär från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)
Cirkulär nummer 17:44, 17:46,  se http://brs.skl.se/skbibl/cirktoc.jsp?search2_cnr=17%3A*&db=CIRK&toc_length=20&from=1&currdoc=0&all=1&searchpage=brsbibl_cirk.htm

Utskottsprotokoll
Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet 2017-09-25, se http://insynsverige.se/tyreso-miljoutskott/protokoll?date=2017-09-25
 
Kommunledningsutskottet 2017-09-21, se http://insynsverige.se/tyreso-ledningsutskott/protokoll?date=2017-09-21
 
Övriga meddelanden
-

Bilagor
Södertörnskommunernas ledningsgrupp minnesanteckningar 2017-09-14.pdf
Samordningsförbundet Östra Södertörn Nyhetsbrev nr 5 2017.pdf
Stadsbyggnadsförvaltningens månadsrapport augusti 2017.pdf
Granskning av hantering och rutiner avseende riktade stadsbidrag Missiv.pdf
Granskning av hantering och rutiner avseende riktade statsbidrag Revisionsrapport.pdf

§188 Arvode till vice ordförande i socialnämnden under perioden 1 november till 31 december 2017

Dnr 2017/KS 0329 20

Kommunstyrelsens beslut
1. Ärendet tas upp som ett extra ärende.
2. Socialnämndens vice ordförande Anna Lund (KD) får uppbära del av ordförandens årsarvode motsvarande tjänstgöringstiden 1 november till 31 december 2017.

Beskrivning av ärendet
Socialnämndens ordförande Andreas Jonsson (M) har avsagt sig sitt uppdrag från och med den 1 november 2017. Förste vice ordförande Anna Lund (KD) kommer att överta ordförandens arbetsuppgifter under perioden 1 november till 31 december. Under samma period föreslås Anna Lund (KD) istället för vice ordförandearvodet få uppbära del av ordförandens årsarvode motsvarande tjänstgöringstiden.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Arvode till vice ordförande för socialnämnden under perioden 1 november till 31 december 2017.pdf

§189 Förslag att tidigare ställningstaganden i detaljplaneärenden ska biläggas ärendet i kallelser och protokoll

Dnr 2017/KS 0342 001

Kommunstyrelsens beslut
1. Ärendet tas upp som ett extra ärende.
2. Alla ställningstaganden i form av reservationer och yttranden i tidigare stadier av ett detaljplaneärende ska biläggas ärendet i kallelser och protokoll.

Beskrivning av ärendet
Anita Mattsson (S) väcker ett ärende om att tidigare ställningstaganden i detaljplaneärenden ska biläggas ärendet i kallelser och protokoll.

Yrkande
Anita Mattsson (S) yrkar att alla ställningstaganden i form av reservationer och yttranden i tidigare stadier av ett detaljplaneärende ska biläggas ärendet i kallelser och protokoll.

Beslut/Protokollsutdrag
§189_prot_20171003.pdf (155 kb)