Din position: Hem > Tyresö kommun > Kommunstyrelsen > Sammanträde 2019-03-13

Sammanträde 2019-03-13

Datum
Klockan
18:30
Plats
Kommunhuset

1 Kommundirektörens rapport mars 2019

Dnr 2019/KS 0003 001

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommundirektören informerar i bifogad rapport (handling under utarbetande) samt lämnar vid behov muntlig information vid sammanträdet angående frågor av förvaltningsövergripande karaktär samt information om pågående uppdrag.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2019-02-20 § 6.pdf.pdf

2 Information om reglementen, delegationsordning och arbetsordningar

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunkansliet informerar vid sammanträdet om de reglementen, delegationsordning och arbetsordningar som berör kommunstyrelsen, dess utskott, råd och beredning.

3 Ombyggnation vid Gullmarsplan och dess påverkan för Tyresö kommun

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Heléne Hjerdin, chef för planavdelningen, informerar om hur Tyresö kommun kan komma att påverkas vid kommande ombyggnation vid Gullmarsplan.

4 Trafikstrategi för Tyresö kommun *

Dnr 2017KSM0630.210

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Trafikstrategi för Tyresö kommun, Tyresö styr mot hållbara transporter, antas.

Beskrivning av ärendet
Stadsbyggnadsförvaltningen fick i uppdrag av miljö- och samhällsbyggnadsutskottet den 1 september 2017 § 96 att ta fram en trafikstrategi för Tyresö kommun. Trafikstrategin pekar ut riktningen för trafikplaneringen i Tyresö genom att visa vad Tyresö kommun behöver göra för att gå i riktning mot kommunens vision och är ett stöd i de avvägningar som behöver göras mellan olika intressen.

Ärendet återremitterades vid kommunstyrelsen 2018-12-04 § 220 för revidering med anledning av synpunkter från kommunens nya politiska majoritet. Trafikstrategin har nu reviderats och kommunstyrelsen föreslås behandla den för vidare antagande i kommunfullmäktige.

Bilagor
Trafikstrategi, reviderad 190228.pdf
Trafikstrategi reviderad 190228_Bilaga revideringsinformation.pdf

5 Svar på remiss om Tvärförbindelse Södertörn, väg 259

Dnr KSM2019-196-210

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Södertörnskommunernas gemensamma skrivelse antas som kommunstyrelsens svar på remiss om Tvärförbindelse Södertörn, väg 259.

Beskrivning av ärendet
Trafikverket har inbjudit till samråd angående anläggande av väg 259 Tvärförbindelse Södertörn med mera i Huddinge, Haninge och Botkyrka kommuner. Tvärförbindelse Södertörn planeras bli en ny väg samt en ny gång- och cykelväg från E4/E20 vid Vårby backe i Kungens kurva, via Flemingsberg till väg 73 vid trafikplats Jordbro i Haninge kommun. I uppdraget ingår också kapacitetsförstärkning av E4/E20 mellan Vårby och Fittja till följd av öppnandet av Förbifart Stockholm.

Södertörnskommunerna (Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nykvarn, Nynäshamn, Salem, Södertälje och Tyresö) har, utifrån Södertörns utvecklingsprogram och sitt mångåriga samarbete, tagit fram ett gemensamt remissvar över samrådshandling Tvärförbindelse Södertörn. Södertörnskommuneras synpunkter berör i huvudsak vägens lokalisering, utformning och miljöpåverkan.

Bilagor
Södertörnsgemensamt yttrande Vägplan Tvärförbindelse Södertörn 2018-12-12.pdf

6 Förtydligande av fullmakt

Dnr KSM 2016-2144-264

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Kommunstyrelsens tidigare beslut (2019-02-05 § 33) förtydligas så att stadsbyggnadschefen och enhetschef exploatering får vidaredelegera sin fullmakt till externt ombud gällande att föra kommunens talan i mål nr F5651-18.

Beskrivning av ärendet
Mark- och miljödomstolen (MMD) har förelagt kommunen att yttra sig i ärende F5651-18 gällande ersättning vid fastighetsreglering berörande Forellen 17 som är en centrumfastighet som ägs av Tyresö Köpcentrum AB (Skandia fastigheter). Kommunen har för att genomföra detaljplanen för Norra Tyresö Centrum etapp 1 ansökt om fastighetsreglering för den mark som utgör huvudgata. Lantmäteriet tog ersättningsbeslut i augusti 2018, vilket Tyresö Köpcentrum AB nu överklagat till MMD. Kommunstyrelsen fattade den 5 februari 2019 beslut om att ge stadsbyggnadschefen och enhetschef exploatering fullmakt att föra kommunens talan i målet. Stadsbyggnadsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen godkänner att stadsbyggnadschefen och enhetschefens fullmakt även omfattar vidaredelegation och därmed möjligheten att anlita extern advokat för att föra kommunens talan.

Bilagor
tjansteskrivelse 190304.pdf

7 Medlemskap i Klimatkommunerna

Dnr 2019/SBF 0021

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Stadsbyggnadsförvaltningen ges i uppdrag att för Tyresö kommun ansöka om medlemskap i Klimatkommunerna.

Beskrivning av ärendet
Hållbarhetsutskottet föreslår att kommunstyrelsen ger stadsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att för Tyresö kommun ansöka om medlemskap i Klimatkommunerna.

Bilagor
HU Protokollsutdrag 20190220 §13.pdf

8 Årsrapport för kvalitetsenhetens tillsyn och kvalitetsgranskning 2018

Dnr 2019/KS 0021 010

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Årsrapporten för kvalitetsenhetens tillsyn och kvalitetsgranskning 2018 noteras.

Beskrivning av ärendet
Kvalitetsenhetens tillsyn och kvalitetsgranskning har under 2018 omfattat totalt 33 verksamheter inom socialnämndens och barn- och utbildningsnämndens ansvarsområden, både i kommunal regi och i fristående regi.

Bland de slutsatser som kan dras av kvalitetsenhetens tillsyn och kvalitetsgranskning är att verksamheterna har uppvisat både styrkor och utvecklingsområden. Allvarliga brister som uppdagats eller misstänkts föreligga har främst förekommit i verksamheter inom socialnämndens ansvarsområden. Det har handlat om brister inom ledning och styrning samt systematiskt kvalitetsarbete. Brister inom barn- och utbildningsnämndens ansvarsområden har främst handlat om det systematiska kvalitetsarbetet.

Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen noterar årsrapporten.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2019-02-20 § 8.pdf
Tjänsteskrivelse Årsrapport kvalitetsenhetens tillsyn och kvalitetsgranskning 2018.pdf
Årsrapport Kvalitetsenhetens tillsyn och kvalitetsgranskning 2018.pdf

9 Tillsynsplan enligt alkohollagen, tobakslagen och lagen om elektroniska cigaretter 2019

Dnr 2019/KS 0097 003

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Tillsynsplan enligt alkohollagen, tobakslagen och lagen om e-cigaretter för år 2019 antas.

Beskrivning av ärendet
Enligt alkohollagen har kommunen tillsammans med Polismyndigheten ansvaret för tillsynen över servering av alkoholdrycker och detaljhandel med folköl. Kommunen ska upprätta en tillsynsplan som ska lämnas in till länsstyrelsen. Kommunen, och till viss del polisen, har även tillsyn över detaljhandel med tobaksvaror och e-cigaretter. I tobakslagen och lagen om e-cigaretter finns det inga krav på att kommunen ska ha en tillsynsplan.

I Tyresö är det kommunstyrelsen som ansvarar för alkohol- och tobakstillsynen. Beslutsfattande som rör prövning och tillsyn har delegerats till kommunledningsutskottet och till enhetschef och handläggare.

Kvalitetsenheten inom kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram ett förslag till tillsynsplan för 2019. Den är i huvudsak en uppdatering av tillsynsplanen för 2018. Kommunfullmäktige har beslutat att prövning och tillsyn enligt alkohollagen, tobakslagen och lagen om e-cigaretter ska föras över till Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund senast den 31 maj 2019. Förbundet kommer att använda tillsynsplanen tills dess att man antagit en egen tillsynsplan.

Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen antar tillsynsplan enligt alkohollagen, tobakslagen och lagen om e-cigaretter för år 2019.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2019-02-20 § 14.pdf
Tjänsteskrivelse Tillsynsplan enligt alkohollagen tobakslagen och lagen om e-cigaretter 2019.pdf
Tillsynsplan enligt alkohollagen, tobakslagen och lag om e-cigaretter 2019.pdf

10 Verksamhetsberättelse 2018 för kommunstyrelsens verksamhetsområden 10, 11, 12, 13, 14, 16 och 17

Dnr 2019/KS 0039 10

Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Verksamhetsberättelse för verksamhetsområde 10 plan och exploatering 2018 med mål- och uppdragsuppfyllelse samt uppföljning av verksamhet, kvalitet, ekonomiskt resultat och riskhanteringsplan godkänns.
2. Verksamhetsberättelse för verksamhetsområde 11 väghållning och park 2018 med mål- och uppdragsuppfyllelse samt uppföljning av verksamhet, kvalitet, ekonomiskt resultat och riskhanteringsplan godkänns.
3. Verksamhetsberättelse för verksamhetsområde 12 miljö och trafik 2018 med mål- och uppdragsuppfyllelse samt uppföljning av verksamhet, kvalitet, ekonomiskt resultat och riskhanteringsplan godkänns.
4. Verksamhetsberättelse för verksamhetsområde 13 vatten och avlopp 2018 med mål- och uppdragsuppfyllelse samt uppföljning av verksamhet, kvalitet, ekonomiskt resultat och riskhanteringsplan godkänns.
5. Verksamhetsberättelse för verksamhetsområde 14 renhållning 2018 med mål- och uppdragsuppfyllelse samt uppföljning av verksamhet, kvalitet, ekonomiskt resultat och riskhanteringsplan godkänns.
6. Verksamhetsberättelse för verksamhetsområde 16 näringsliv 2018 med mål- och uppdragsuppfyllelse samt uppföljning av verksamhet, kvalitet, ekonomiskt resultat och riskhanteringsplan godkänns.
7. Verksamhetsberättelse för verksamhetsområde 17 gemensam verksamhet 2018 med mål- och uppdragsuppfyllelse samt uppföljning av verksamhet, kvalitet, ekonomiskt resultat och riskhanteringsplan godkänns.
8. De särskilda uppdrag som löper ut 2018 som framgår av bilaga 1 avslutas.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen har sammanställt verksamhetsberättelse 2018 för kommunstyrelsens verksamhetsområden 10 plan och exploatering, 11 väghållning och park, 12 miljö och trafik, 13 vatten och avlopp, 14 renhållning, 16 näringsliv och 17 gemensam verksamhet. Verksamhetsberättelserna redogör för uppfyllelsen av mål och uppdrag för 2018 i kommunplan och nämndplan. Verksamheten och dess kvalitet har följts upp liksom det ekonomiska resultatet. Dessutom redogörs för vidtagna åtgärder för att hantera risker och resultatet från kontrollinsatser enligt riskhanteringsplanen.

Bilagor
Tjänsteskrivelse verksamhetsberättelse 2018 för kommunstyrelsens verksamhetsområden.pdf
Verksamhetsberättelse VO 10 Plan och exploatering.pdf
Verksamhetsberättelse VO 11 Väghållning och park.pdf
Verksamhetsberättelse VO 12 Miljö och trafik.pdf
Verksamhetsberättelse VO 13 Vatten och avlopp.pdf
Verksamhetsberättelse VO 14 Renhållning.pdf
Verksamhetsberättelse VO 16 Näringsliv.pdf
Verksamhetsberättelse VO 17 Gemensam verksamhet.pdf

11 Behovsanalyser för kommunstyrelsens verksamhetsområden

Dnr 2019/KS 0116 10

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Inför 2017 prövades en ny metod för långsiktig behovsanalys i förvaltningarna. Behovsanalyserna har ett femårsperspektiv och beskriver hur verksamheterna behöver utvecklas för att möta framtidens behov. Analyserna var en del av underlaget för det strategiska arbetet med kommunplan 2015-2018 med budget för 2018 samt för nämndernas planeringsarbete för 2018 och framöver. Behovsanalyserna är kopplade till kommunens omvärldsanalys, mål, vision samt verksamhetsutveckling.

Förvaltningarna har gjort en uppföljning av 2018 års behovsanalys, med en analys och prioritering av vilka förändringar som kommer att påverka verksamhetsområdet framöver. Analysen överlämnas till kommunstyrelseförvaltningen för vidare hantering inom ramen för kommunplan 2019-2022 och budget för 2020.

Bilagor
Behovsanalys VO 10 Plan och exploatering.pdf
Behovsanalys VO 11 Väghållning och park.pdf
Behovsanalys VO 12 Miljö och trafik.pdf
Behovsanalys VO 13 Vatten och avlopp.pdf
Behovsanalys VO 14 Renhållning.pdf
Behovsanalys VO 17 Gemensam verksamhet.pdf

12 Försäljning av Fältvägen 4

Dnr KSM2019953 370

Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Fastighetsavdelningen ges i uppdrag att sälja Fältvägen 4 så snart som HVB-hemmet beläget i fastigheten avetableras.
2. Fastighetschefen ges fullmakt att skriva under försäljningsavtalet för fastigheten belägen på adressen Fältvägen 4 i Tyresö kommun.

Beskrivning av ärendet
Tyresö kommun köpte Fältvägen 4 för 10 244 262 kr. Internhyran som betalas av förvaltningen är 969 400 kr för 2018. Fastigheten införskaffades i syfte att ordna med ett HVB-hem för ensamkommande. Förvaltningen för liv och hälsa har fattat beslut om att stänga HVB-hemmet eftersom det har varit låg beläggning och behovet har platser har kunnat ordnas på annat sätt.

Då ingen annan förvaltning har intresse av att hyra objektet föreslår den strategiska lokalgruppen att fastighetsavdelningen ges i uppdrag att sälja Fältvägen 4 så snart som HVB-hemmet beläget i fastigheten avetableras, för att undvika kapitalkostnader motsvarande internhyran samt driftkostnader för att hålla fastigheten i skick. Fastighetschefen föreslås få fullmakt att skriva under försäljningsavtalet.

Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen ger fastighetsavdelningen i uppdrag att sälja Fältvägen 4 så snart som HVB-hemmet beläget i fastigheten avetableras samt att fastighetschefen ges fullmakt att skriva under försäljningsavtalet för fastigheten.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2019-02-20 § 9.pdf
Tjänsteskrivelse Försäljning av Fältvägen 4.pdf

13 Taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds tillsyn enligt alkohollagen, tobakslagen och lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare *

Dnr 2019/KS 0150 005

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds arbete med tillsyn enligt alkohollagen, tobakslagen och lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare antas att gälla från och med 2019-05-01, med undantag för 20 § andra stycket vilket träder i kraft den 1 januari 2020.

Beskrivning av ärendet
Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund ansvarar från och med den 1 maj 2019 för Tyresös och Haninges arbete enligt alkohollagen, tobakslagen och lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare. Förbundet kommer att arbeta förebyggande genom information, råd och anvisningar och med tillsyn genom bland annat inspektioner, prövning och provköp.

Arbetet med prövning och tillsyn finansieras dels med den taxa som fullmäktige i respektive medlemskommun bestämmer, dels medlemsavgiften i delar där taxan inte är tillämplig. Direktionen för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund har arbetat fram förslag till taxa att gälla från och med 2019-05-01, med undantag för 20 § andra stycket vilket föreslås träda i kraft den 1 januari 2020.

Bilagor
Taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds arbete med tillsyn enligt alkohollagen, tobakslagen, lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare..pdf

14 Ändring av förbundsordningen för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund *

Dnr 2019/KS 0150 005

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Föreslagna ändringar i § 5 i förbundsordningen för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund antas att gälla från och med 2019-05-01.

Beskrivning av ärendet
Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund kommer från och med den 1 maj 2019 ta över myndighetsansvaret inom alkohollagen, tobakslagen och lagen om elektroniska cigaretter. Direktionen har för avsikt att delegera beslutanderätt i vissa frågor till ett utskott. Förbundet föreslår därför att § 5 i förbundsordningen kompletteras med tillägget Förbundsdirektionen bestämmer om utskott och beredningsorgan ska inrättas.

Förbundsdirektionen föreslår att respektive kommunfullmäktige beslutar att anta föreslagna ändringar av § 5 i förbundsordningen samt att den ska gälla från och med 2019-05-01.

Bilagor
Begäran om ändring av förbundsordning.pdf

15 Ordförandeuppdrag om översyn av bestämmelser om arvoden och ersättningar till förtroendevalda

Dnr 2019/KS 0152 003

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Kommundirektören ges i uppdrag att utreda om årsarvoden till förtroendevalda kan utformas utifrån en mer utjämnande princip, exempelvis att beräknas på likartat sätt som timarvoden, det vill säga istället följa alla anställda i kommunen.

Beskrivning av ärendet
Ordförande Anita Mattsson (S) lämnar förslag om översyn av bestämmelser om arvoden och ersättningar till förtroendevalda, se ordförandeförslag nedan.

Ordförandeförslag
Tyresö kommunfullmäktige antog 2018-12-13 bestämmelser om arvoden och ersättningar till förtroendevalda i Tyresö kommun, med ikraftträdande 2019-01-01.

Enligt dessa bestämmelser ska timarvoden för förtroendevalda, för sammanträden mm, följa löneutvecklingen för de anställda i kommunen. Vad gäller årsarvoden till kommunalråd, ordförande och vice ordförande i nämnder, kommunfullmäktige, utskott och beredningar samt partiernas gruppledare i kommunfullmäktige och kommunstyrelsen så räknas de upp i samma grad som löneutvecklingen för anställda chefer i kommunen. Den principen har tillämpats i många år i Tyresö kommun.

Det ger givetvis långsiktig stabilitet att tillämpa samma system över tid, men vi bedömer att det ändå finns anledning att utreda om årsarvoden till politiker skulle kunna baseras på en annan beräkningsmodell. Kommundirektören bör därför ges i uppdrag att utreda om årsarvoden till förtroendevalda kan göras utifrån en mer utjämnande princip, exempelvis att beräknas på likartat sätt som timarvoden, det vill säga istället följa alla anställda i kommunen.

16 Svar på revisorernas granskning av intern kontroll

Dnr 2018/KS 0436 016

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse antas som svar på revisionsrapporten om intern kontroll.

Beskrivning av ärendet
På uppdrag av kommunens revisorer har EY genomfört en granskning av den interna kontrollen kopplat till räkenskaperna. Inga brister som kan leda till väsentliga fel i den finansiella rapporteringen har noterats. Revisorerna har lämnat några rekommendationer till kommunstyrelsen, vilka syftar till att förstärka den interna kontrollmiljön. Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram förslag till svar till revisorerna med kommentarer till respektive rekommendation, och föreslår att kommunstyrelsen antar kommunstyrelseförvaltningens skrivelse som svar på revisionsrapporten.

Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen antar kommunstyrelseförvaltningens skrivelse som svar på revisionsrapporten om intern kontroll.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2019-02-20 § 11.pdf
Tjänsteskrivelse Svar på revisorernas granskning av intern kontroll kopplat till räkenskaperna.pdf
Revisionsskrivelse intern kontroll kopplat till räkenskaperna.pdf
Tyresö kommun Rapport intern kontroll 2018.pdf

17 Val till kommunala funktionshindersrådet 2019

Dnr 2019/KS 0002 001

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Peter Freij (M) utses som ersättare i kommunala funktionshindersrådet för år 2019.

Beskrivning av ärendet
Ledamöter och ersättare i kommunstyrelsens råd väljs för ett kalenderår i taget. Peter Freij (M) föreslås utses som ersättare i kommunala funktionshindersrådet för år 2019.

18 Anmälan av delegationsbeslut till kommunstyrelsen mars 2019

Dnr 2018/KS 0442 001

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Anmälda delegationsbeslut noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän i enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning. Beslut som fattas av delegat ska normalt anmälas. Till vilken instans, kommunstyrelse eller utskott, som besluten ska anmälas framgår av delegationsordningen. Anmälan innebär inte att kommunstyrelse eller utskott får fastställa eller ompröva besluten. Det går inte att återkalla lämnad delegering för redan fattade beslut, men däremot framledes.

Utskottsprotokoll
Kommunledningsutskottet 2019-02-20, se http://insynsverige.se/tyreso-ledningsutskott/protokoll?date=2019-02-20
Hållbarhetsutskottet 2019-02-20, se http://insynsverige.se/tyreso-hallbarhetsutskott/protokoll?date=2019-02-20

19 Kommunstyrelsens meddelanden mars 20

Dnr 2018/KS 0403 001

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsens meddelanden bifogas som bilagor. Meddelanden som inte finns med som bilagor listas nedan.

Cirkulär från Sveriges kommuner och landsting (SKL)
Cirkulär nummer 19:5, 19:06, se http://brs.skl.se/skbibl/cirktoc.jsp?search2_cnr=17%3A*&db=CIRK&toc_length=20&from=1&currdoc=0&all=1&searchpage=brsbibl_cirk.htm

Övriga meddelanden
-

Bilagor
Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund Information om tillsyn av enskilda avlopp i Tyresö kommun.pdf
Protokoll från direktionssammanträde Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund.pdf
Protokoll från förbundsdirektionens sammanträde 2019-02-08.pdf
Minnesanteckningar Södertörnskommunernas Ledningsgrupp 2019-01-25.pdf.pdf
Samordningsförbundet Östra Södertörn Nyhetsbrev nr 2 2019.pdf
Barn- och utbildningsnämndens protokollsutdrag 2019-02-20 § 13 Nämndplan.pdf
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden protokollsutdrag 2019-01-31 § 9 Nämndplan.pdf
Kultur- och fritidsnämnden protokollsutdrag 2019-01-28 § 2 Nämndplan 2019.pdf
Revisionsrapport Granskning av cybersäkerhet.pdf
Projektdirektiv Björkbacken.pdf
Stadsbyggnadsförvaltningens månadsrapport januari 2019.pdf

§41 Kommundirektörens rapport mars 2019

Dnr 2019/KS 0003 001

Kommunstyrelsens beslut
* Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommundirektören informerar i bifogad rapport samt lämnar vid behov muntlig information vid sammanträdet angående frågor av förvaltningsövergripande karaktär samt information om pågående uppdrag.

Bilagor
Kommundirektörens rapport mars 2019.pdf
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2019-02-20 § 6.pdf.pdf

§42 Information om reglementen, delegationsordning och arbetsordningar

Kommunstyrelsens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunkansliet informerar vid sammanträdet om de reglementen, delegationsordning och arbetsordningar som berör kommunstyrelsen, dess utskott, råd och beredning.

Beslut/Protokollsutdrag
§42_prot_20190313.pdf (168 kb)

§43 Ombyggnation vid Gullmarsplan och dess påverkan för Tyresö kommun

Kommunstyrelsens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Heléne Hjerdin, chef för planavdelningen, informerar om hur Tyresö kommun kan komma att påverkas vid kommande ombyggnation vid Gullmarsplan.

Beslut/Protokollsutdrag
§43_prot_20190313.pdf (168 kb)

§44 Trafikstrategi för Tyresö kommun

Dnr 2017KSM0630.210

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Trafikstrategi för Tyresö kommun, Tyresö styr mot hållbara transporter, antas.

Reservation
Per Carlberg (SD) reserverar sig (bilaga).

Särskilt yttrande
Anki Svensson (M), Ulrica Riis-Pedersen (C) och Anna Lund (KD) lämnar gemensamt särskilt yttrande (bilaga).

Inger Gemicioglu (V) lämnar särskilt yttrande (bilaga).

Beskrivning av ärendet
Stadsbyggnadsförvaltningen fick i uppdrag av miljö- och samhällsbyggnadsutskottet den 1 september 2017 § 96 att ta fram en trafikstrategi för Tyresö kommun. Trafikstrategin pekar ut riktningen för trafikplaneringen i Tyresö genom att visa vad Tyresö kommun behöver göra för att gå i riktning mot kommunens vision och är ett stöd i de avvägningar som behöver göras mellan olika intressen.

Ärendet återremitterades vid kommunstyrelsen 2018-12-04 § 220 för revidering med anledning av synpunkter från kommunens nya politiska majoritet. Trafikstrategin har nu reviderats och kommunstyrelsen föreslås behandla den för vidare antagande i kommunfullmäktige.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige antar Trafikstrategi för Tyresö kommun, Tyresö styr mot hållbara transporter.

Yrkande
Anki Svensson (M) yrkar att det under revideringspunkt 22 läggs till ", dock ej tunnelbana". Ulrica Riis-Pedersen (C) och Anna Lund (KD) stödjer yrkandet. Anita Mattsson (S) yrkar avslag till Anki Svenssons (M) yrkande.

Marie Åkesdotter (MP) och Mats Lindblom (L) yrkar bifall till ordförandeförslaget. Per Carlberg (SD) yrkar avslag till ordförandeförslaget.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller Anki Svenssons (M) ändringsyrkande. Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen avslår Anki Svenssons (M) ändringsyrkande. Kommunstyrelsen avslår Anki Svenssons (M) ändringsyrkande.

Dick Bengtson (M) begär omröstning. Ordföranden meddelar att den som yrkar avslag till Anki Svenssons (M) yrkande röstar ja och den som yrkar bifall till Anki Svenssons (M) yrkande röstar nej. Röstningsresultat: 8 ja och 6 nej samt 1 som avstår från röstning, se bifogat omröstningsprotokoll.

Kommunstyrelsen avslår Anki Svenssons (M) ändringsyrkande.

Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget. Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen avslår ordförandeförslaget. Kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Trafikstrategi.pdf
Trafikstrategi, reviderad 190228.pdf
Trafikstrategi reviderad 190228_Bilaga revideringsinformation.pdf

§45 Svar på remiss om Tvärförbindelse Södertörn, väg 259

Dnr KSM2019-196-210

Kommunstyrelsens beslut
* Södertörnskommunernas gemensamma skrivelse antas som kommunstyrelsens svar på remiss om Tvärförbindelse Södertörn, väg 259.

Särskilt yttrande
Per Carlberg (SD) lämnar särskilt yttrande (bilaga).

Inger Gemicioglu (V) lämnar särskilt yttrande (bilaga).

Beskrivning av ärendet
Trafikverket har inbjudit till samråd angående anläggande av väg 259 Tvärförbindelse Södertörn med mera i Huddinge, Haninge och Botkyrka kommuner. Tvärförbindelse Södertörn planeras bli en ny väg samt en ny gång- och cykelväg från E4/E20 vid Vårby backe i Kungens kurva, via Flemingsberg till väg 73 vid trafikplats Jordbro i Haninge kommun. I uppdraget ingår också kapacitetsförstärkning av E4/E20 mellan Vårby och Fittja till följd av öppnandet av Förbifart Stockholm.

Södertörnskommunerna (Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nykvarn, Nynäshamn, Salem, Södertälje och Tyresö) har, utifrån Södertörns utvecklingsprogram och sitt mångåriga samarbete, tagit fram ett gemensamt remissvar över samrådshandling Tvärförbindelse Södertörn. Södertörnskommuneras synpunkter berör i huvudsak vägens lokalisering, utformning och miljöpåverkan.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att Södertörnskommunernas gemensamma skrivelse antas som kommunstyrelsens svar på remiss om Tvärförbindelse Södertörn, väg 259.

Yrkande
Marie Åkesdotter (MP) yrkar att kommunstyrelsen drar tillbaka Tyresö kommuns underskrift från Södertörnskommunernas gemensamma yttrande över samråd vägplan för Tvärförbindelse Södertörn, då Tvärförbindelse Södertörn är i strid ned klimatlagens intention och då samrådsunderlaget inte uppfyller lagkraven. Tyresö kommun gör ett eget yttrande i enlighet med skriftligt förslag (bilaga).

Anki Svensson (M) och Inger Gemicioglu (V) yrkar bifall till ordförandeförslaget.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget. Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller Marie Åkesdotters (MP) yrkande. Kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget.

Bilagor
Södertörnsgemensamt yttrande Vägplan Tvärförbindelse Södertörn 2018-12-12.pdf
Yrkande MP Tvärförbindelse Södertörn.pdf
Bilaga MP yrkande Tvärförbindelse Södertörn Yttrande Naturvårdsverket.pdf

§46 Förtydligande av fullmakt

Dnr KSM 2016-2144-264

Kommunstyrelsens beslut
* Kommunstyrelsens tidigare beslut (2019-02-05 § 33) förtydligas så att stadsbyggnadschefen och enhetschef exploatering får vidaredelegera sin fullmakt till externt ombud gällande att föra kommunens talan i mål nr F5651-18.

Beskrivning av ärendet
Mark- och miljödomstolen (MMD) har förelagt kommunen att yttra sig i ärende F5651-18 gällande ersättning vid fastighetsreglering berörande Forellen 17 som är en centrumfastighet som ägs av Tyresö Köpcentrum AB (Skandia fastigheter). Kommunen har för att genomföra detaljplanen för Norra Tyresö Centrum etapp 1 ansökt om fastighetsreglering för den mark som utgör huvudgata. Lantmäteriet tog ersättningsbeslut i augusti 2018, vilket Tyresö Köpcentrum AB nu överklagat till MMD. Kommunstyrelsen fattade den 5 februari 2019 beslut om att ge stadsbyggnadschefen och enhetschef exploatering fullmakt att föra kommunens talan i målet. Stadsbyggnadsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen godkänner att stadsbyggnadschefen och enhetschefens fullmakt även omfattar vidaredelegation och därmed möjligheten att anlita extern advokat för att föra kommunens talan.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Beslut om fullmakt.pdf

§47 Medlemskap i Klimatkommunerna

Dnr 2019/SBF 0021

Kommunstyrelsens beslut
* Kommundirektören ges i uppdrag att för Tyresö kommun ansöka om medlemskap i Klimatkommunerna.

Reservation
Per Carlberg (SD) hänvisar till reservation i hållbarhetsutskottet 2019-02-20 § 13 (bilaga).

Särskilt yttrande
Anki Svensson (M) hänvisar till särskilt yttrande i hållbarhetsutskottet 2019-02-20 § 13 (bilaga).

Ulrica Riis-Pedersen (C) hänvisar till särskilt yttrande i hållbarhetsutskottet 2019-02-20 § 13 (bilaga).

Anna Lund (KD) hänvisar till Centerpartiets särskilda yttrande i hållbarhetsutskottet 2019-02-20 § 13 (bilaga).

Beskrivning av ärendet
Hållbarhetsutskottet föreslår att kommunstyrelsen ger stadsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att för Tyresö kommun ansöka om medlemskap i Klimatkommunerna.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag att för Tyresö kommun ansöka om medlemskap i Klimatkommunerna.

Yrkande
Anki Svensson (M), Ulrica Riis-Pedersen (C), Anna Lund (KD) och Per Carlberg (SD) yrkar avslag till ordförandeförslaget.

Inger Gemicioglu (V) och Marie Åkesdotter (MP) yrkar bifall till ordförandeförslaget.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget. Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen avslår ordförandeförslaget. Kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget.

Bilagor
HU Protokollsutdrag 20190220 §13.pdf

§48 Årsrapport för kvalitetsenhetens tillsyn och kvalitetsgranskning 2018

Dnr 2019/KS 0021 010

Kommunstyrelsens beslut
- Årsrapporten för kvalitetsenhetens tillsyn och kvalitetsgranskning 2018 noteras.

Beskrivning av ärendet
Kvalitetsenhetens tillsyn och kvalitetsgranskning har under 2018 omfattat totalt 33 verksamheter inom socialnämndens och barn- och utbildningsnämndens ansvarsområden, både i kommunal regi och i fristående regi.

Bland de slutsatser som kan dras av kvalitetsenhetens tillsyn och kvalitetsgranskning är att verksamheterna har uppvisat både styrkor och utvecklingsområden. Allvarliga brister som uppdagats eller misstänkts föreligga har främst förekommit i verksamheter inom socialnämndens ansvarsområden. Det har handlat om brister inom ledning och styrning samt systematiskt kvalitetsarbete. Brister inom barn- och utbildningsnämndens ansvarsområden har främst handlat om det systematiska kvalitetsarbetet.

Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen noterar årsrapporten.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2019-02-20 § 8.pdf
Tjänsteskrivelse Årsrapport kvalitetsenhetens tillsyn och kvalitetsgranskning 2018.pdf
Årsrapport Kvalitetsenhetens tillsyn och kvalitetsgranskning 2018.pdf

§49 Tillsynsplan enligt alkohollagen, tobakslagen och lagen om elektroniska cigaretter 2019

Dnr 2019/KS 0097 003

Kommunstyrelsens beslut
- Tillsynsplan enligt alkohollagen, tobakslagen och lagen om e-cigaretter för år 2019 antas.

Beskrivning av ärendet
Enligt alkohollagen har kommunen tillsammans med Polismyndigheten ansvaret för tillsynen över servering av alkoholdrycker och detaljhandel med folköl. Kommunen ska upprätta en tillsynsplan som ska lämnas in till länsstyrelsen. Kommunen, och till viss del polisen, har även tillsyn över detaljhandel med tobaksvaror och e-cigaretter. I tobakslagen och lagen om e-cigaretter finns det inga krav på att kommunen ska ha en tillsynsplan.

I Tyresö är det kommunstyrelsen som ansvarar för alkohol- och tobakstillsynen. Beslutsfattande som rör prövning och tillsyn har delegerats till kommunledningsutskottet och till enhetschef och handläggare.

Kvalitetsenheten inom kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram ett förslag till tillsynsplan för 2019. Den är i huvudsak en uppdatering av tillsynsplanen för 2018. Kommunfullmäktige har beslutat att prövning och tillsyn enligt alkohollagen, tobakslagen och lagen om e-cigaretter ska föras över till Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund senast den 31 maj 2019. Förbundet kommer att använda tillsynsplanen tills dess att man antagit en egen tillsynsplan.

Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen antar tillsynsplan enligt alkohollagen, tobakslagen och lagen om e-cigaretter för år 2019.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2019-02-20 § 14.pdf
Tjänsteskrivelse Tillsynsplan enligt alkohollagen tobakslagen och lagen om e-cigaretter 2019.pdf
Tillsynsplan enligt alkohollagen, tobakslagen och lag om e-cigaretter 2019.pdf

§50 Verksamhetsberättelse 2018 för kommunstyrelsens verksamhetsområden 10, 11, 12, 13, 14, 16 och 17

Dnr 2019/KS 0039 10

Kommunstyrelsens beslut
1. Verksamhetsberättelse för verksamhetsområde 10 plan och exploatering 2018 med mål- och uppdragsuppfyllelse samt uppföljning av verksamhet, kvalitet, ekonomiskt resultat och riskhanteringsplan godkänns.
2. Verksamhetsberättelse för verksamhetsområde 11 väghållning och park 2018 med mål- och uppdragsuppfyllelse samt uppföljning av verksamhet, kvalitet, ekonomiskt resultat och riskhanteringsplan godkänns.
3. Verksamhetsberättelse för verksamhetsområde 12 miljö och trafik 2018 med mål- och uppdragsuppfyllelse samt uppföljning av verksamhet, kvalitet, ekonomiskt resultat och riskhanteringsplan godkänns.
4. Verksamhetsberättelse för verksamhetsområde 13 vatten och avlopp 2018 med mål- och uppdragsuppfyllelse samt uppföljning av verksamhet, kvalitet, ekonomiskt resultat och riskhanteringsplan godkänns.
5. Verksamhetsberättelse för verksamhetsområde 14 renhållning 2018 med mål- och uppdragsuppfyllelse samt uppföljning av verksamhet, kvalitet, ekonomiskt resultat och riskhanteringsplan godkänns.
6. Verksamhetsberättelse för verksamhetsområde 16 näringsliv 2018 med mål- och uppdragsuppfyllelse samt uppföljning av verksamhet, kvalitet, ekonomiskt resultat och riskhanteringsplan godkänns.
7. Verksamhetsberättelse för verksamhetsområde 17 gemensam verksamhet 2018 med mål- och uppdragsuppfyllelse samt uppföljning av verksamhet, kvalitet, ekonomiskt resultat och riskhanteringsplan godkänns.
8. De särskilda uppdrag som löper ut 2018 som framgår av bilaga 1 avslutas.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen har sammanställt verksamhetsberättelse 2018 för kommunstyrelsens verksamhetsområden 10 plan och exploatering, 11 väghållning och park, 12 miljö och trafik, 13 vatten och avlopp, 14 renhållning, 16 näringsliv och 17 gemensam verksamhet. Verksamhetsberättelserna redogör för uppfyllelsen av mål och uppdrag för 2018 i kommunplan och nämndplan. Verksamheten och dess kvalitet har följts upp liksom det ekonomiska resultatet. Dessutom redogörs för vidtagna åtgärder för att hantera risker och resultatet från kontrollinsatser enligt riskhanteringsplanen.

Bilagor
Tjänsteskrivelse verksamhetsberättelse 2018 för kommunstyrelsens verksamhetsområden.pdf
Verksamhetsberättelse VO 10 Plan och exploatering.pdf
Verksamhetsberättelse VO 11 Väghållning och park.pdf
Verksamhetsberättelse VO 12 Miljö och trafik.pdf
Verksamhetsberättelse VO 13 Vatten och avlopp.pdf
Verksamhetsberättelse VO 14 Renhållning.pdf
Verksamhetsberättelse VO 16 Näringsliv.pdf
Verksamhetsberättelse VO 17 Gemensam verksamhet.pdf

§51 Behovsanalyser för kommunstyrelsens verksamhetsområden

Dnr 2019/KS 0116 10

Kommunstyrelsens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Inför 2017 prövades en ny metod för långsiktig behovsanalys i förvaltningarna. Behovsanalyserna har ett femårsperspektiv och beskriver hur verksamheterna behöver utvecklas för att möta framtidens behov. Analyserna var en del av underlaget för det strategiska arbetet med kommunplan 2015-2018 med budget för 2018 samt för nämndernas planeringsarbete för 2018 och framöver. Behovsanalyserna är kopplade till kommunens omvärldsanalys, mål, vision samt verksamhetsutveckling.

Förvaltningarna har gjort en uppföljning av 2018 års behovsanalys, med en analys och prioritering av vilka förändringar som kommer att påverka verksamhetsområdet framöver. Analysen överlämnas till kommunstyrelseförvaltningen för vidare hantering inom ramen för kommunplan 2019-2022 och budget för 2020.

Bilagor
Behovsanalys VO 10 Plan och exploatering.pdf
Behovsanalys VO 11 Väghållning och park.pdf
Behovsanalys VO 12 Miljö och trafik.pdf
Behovsanalys VO 13 Vatten och avlopp.pdf
Behovsanalys VO 14 Renhållning.pdf
Behovsanalys VO 17 Gemensam verksamhet.pdf

§52 Försäljning av Fältvägen 4

Dnr KSM2019953 370

Kommunstyrelsens beslut
1. Fastighetsavdelningen ges i uppdrag att sälja Fältvägen 4 så snart som HVB-hemmet beläget i fastigheten avetableras.
2. Fastighetschefen ges fullmakt att skriva under försäljningsavtalet för fastigheten belägen på adressen Fältvägen 4 i Tyresö kommun.

Beskrivning av ärendet
Tyresö kommun köpte Fältvägen 4 för 10 244 262 kr. Internhyran som betalas av förvaltningen är 969 400 kr för 2018. Fastigheten införskaffades i syfte att ordna med ett HVB-hem för ensamkommande. Förvaltningen för liv och hälsa har fattat beslut om att stänga HVB-hemmet eftersom det har varit låg beläggning och behovet har platser har kunnat ordnas på annat sätt.

Då ingen annan förvaltning har intresse av att hyra objektet föreslår den strategiska lokalgruppen att fastighetsavdelningen ges i uppdrag att sälja Fältvägen 4 så snart som HVB-hemmet beläget i fastigheten avetableras, för att undvika kapitalkostnader motsvarande internhyran samt driftkostnader för att hålla fastigheten i skick. Fastighetschefen föreslås få fullmakt att skriva under försäljningsavtalet.

Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen ger fastighetsavdelningen i uppdrag att sälja Fältvägen 4 så snart som HVB-hemmet beläget i fastigheten avetableras samt att fastighetschefen ges fullmakt att skriva under försäljningsavtalet för fastigheten.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2019-02-20 § 9.pdf
Tjänsteskrivelse Försäljning av Fältvägen 4.pdf

§53 Taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds tillsyn enligt alkohollagen, tobakslagen och lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare

Dnr 2019/KS 0150 005

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds arbete med tillsyn enligt alkohollagen, tobakslagen och lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare antas att gälla från och med 2019-05-01, med undantag för 20 § andra stycket vilket träder i kraft den 1 januari 2020.

Beskrivning av ärendet
Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund ansvarar från och med den 1 maj 2019 för Tyresös och Haninges arbete enligt alkohollagen, tobakslagen och lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare. Förbundet kommer att arbeta förebyggande genom information, råd och anvisningar och med tillsyn genom bland annat inspektioner, prövning och provköp.

Arbetet med prövning och tillsyn finansieras dels med den taxa som fullmäktige i respektive medlemskommun bestämmer, dels medlemsavgiften i delar där taxan inte är tillämplig. Direktionen för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund har arbetat fram förslag till taxa att gälla från och med 2019-05-01, med undantag för 20 § andra stycket vilket föreslås träda i kraft den 1 januari 2020.

Bilagor
Taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds arbete med tillsyn enligt alkohollagen, tobakslagen, lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare..pdf

§54 Ändring av förbundsordningen för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund

Dnr 2019/KS 0150 005

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Föreslagna ändringar i § 5 i förbundsordningen för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund antas att gälla från och med 2019-05-01.

Beskrivning av ärendet
Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund kommer från och med den 1 maj 2019 ta över myndighetsansvaret inom alkohollagen, tobakslagen och lagen om elektroniska cigaretter. Direktionen har för avsikt att delegera beslutanderätt i vissa frågor till ett utskott. Förbundet föreslår därför att § 5 i förbundsordningen kompletteras med tillägget Förbundsdirektionen bestämmer om utskott och beredningsorgan ska inrättas.

Förbundsdirektionen föreslår att respektive kommunfullmäktige beslutar att anta föreslagna ändringar av § 5 i förbundsordningen samt att den ska gälla från och med 2019-05-01.

Bilagor
Begäran om ändring av förbundsordning.pdf

§55 Ordförandeuppdrag om översyn av bestämmelser om arvoden och ersättningar till förtroendevalda

Dnr 2019/KS 0152 003

Kommunstyrelsens beslut
1. Kommundirektören ges i uppdrag att utreda om årsarvoden till förtroendevalda kan utformas utifrån en mer utjämnande princip, exempelvis att beräknas på likartat sätt som timarvoden, det vill säga istället följa alla anställda i kommunen.
2. Utredningen återrapporteras till kommunstyrelsen senast i oktober 2019.

Beskrivning av ärendet
Ordförande Anita Mattsson (S) lämnar förslag om översyn av bestämmelser om arvoden och ersättningar till förtroendevalda, se ordförandeförslag nedan.

Ordförandeförslag
Tyresö kommunfullmäktige antog 2018-12-13 bestämmelser om arvoden och ersättningar till förtroendevalda i Tyresö kommun, med ikraftträdande 2019-01-01.

Enligt dessa bestämmelser ska timarvoden för förtroendevalda, för sammanträden mm, följa löneutvecklingen för de anställda i kommunen. Vad gäller årsarvoden till kommunalråd, ordförande och vice ordförande i nämnder, kommunfullmäktige, utskott och beredningar samt partiernas gruppledare i kommunfullmäktige och kommunstyrelsen så räknas de upp i samma grad som löneutvecklingen för anställda chefer i kommunen. Den principen har tillämpats i många år i Tyresö kommun.

Det ger givetvis långsiktig stabilitet att tillämpa samma system över tid, men vi bedömer att det ändå finns anledning att utreda om årsarvoden till politiker skulle kunna baseras på en annan beräkningsmodell. Kommundirektören bör därför ges i uppdrag att utreda om årsarvoden till förtroendevalda kan göras utifrån en mer utjämnande princip, exempelvis att beräknas på likartat sätt som timarvoden, det vill säga istället följa alla anställda i kommunen. Utredningen återrapporteras till kommunstyrelsen senast i oktober 2019.

Yrkande
Per Carlberg (SD) yrkar bifall till ordförandeförslaget.

Beslut/Protokollsutdrag
§55_prot_20190313.pdf (158 kb)

§56 Svar på revisorernas granskning av intern kontroll

Dnr 2018/KS 0436 016

Kommunstyrelsens beslut
- Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse antas som svar på revisionsrapporten om intern kontroll.

Beskrivning av ärendet
På uppdrag av kommunens revisorer har EY genomfört en granskning av den interna kontrollen kopplat till räkenskaperna. Inga brister som kan leda till väsentliga fel i den finansiella rapporteringen har noterats. Revisorerna har lämnat några rekommendationer till kommunstyrelsen, vilka syftar till att förstärka den interna kontrollmiljön. Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram förslag till svar till revisorerna med kommentarer till respektive rekommendation, och föreslår att kommunstyrelsen antar kommunstyrelseförvaltningens skrivelse som svar på revisionsrapporten.

Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen antar kommunstyrelseförvaltningens skrivelse som svar på revisionsrapporten om intern kontroll.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2019-02-20 § 11.pdf
Tjänsteskrivelse Svar på revisorernas granskning av intern kontroll kopplat till räkenskaperna.pdf
Revisionsskrivelse intern kontroll kopplat till räkenskaperna.pdf
Tyresö kommun Rapport intern kontroll 2018.pdf

§57 Val till kommunala funktionshindersrådet 2019

Dnr 2019/KS 0002 001

Kommunstyrelsens beslut
* Peter Freij (M) utses som ersättare i kommunala funktionshindersrådet för år 2019.

Beskrivning av ärendet
Ledamöter och ersättare i kommunstyrelsens råd väljs för ett kalenderår i taget. Peter Freij (M) föreslås utses som ersättare i kommunala funktionshindersrådet för år 2019.

Beslut/Protokollsutdrag
§57_prot_20190313.pdf (168 kb)

§58 Anmälan av delegationsbeslut till kommunstyrelsen mars 2019

Dnr 2018/KS 0442 001

Kommunstyrelsens beslut
- Anmälda delegationsbeslut noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän i enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning. Beslut som fattas av delegat ska normalt anmälas. Till vilken instans, kommunstyrelse eller utskott, som besluten ska anmälas framgår av delegationsordningen. Anmälan innebär inte att kommunstyrelse eller utskott får fastställa eller ompröva besluten. Det går inte att återkalla lämnad delegering för redan fattade beslut, men däremot framledes.

Utskottsprotokoll
Kommunledningsutskottet 2019-02-20, se http://insynsverige.se/tyreso-ledningsutskott/protokoll?date=2019-02-20
Stadsbyggnadsutskottet 2019-XX-XX, se http://insynsverige.se/tyreso-miljoutskott/protokoll?date=2019-XX-XX
Hållbarhetsutskottet 2019-02-20, se http://insynsverige.se/tyreso-hallbarhetsutskott/protokoll?date=2019-02-20

Beslut/Protokollsutdrag
§58_prot_20190313.pdf (194 kb)

§59 Kommunstyrelsens meddelanden mars 2019

Dnr 2018/KS 0403 001

Kommunstyrelsens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsens meddelanden bifogas som bilagor. Meddelanden som inte finns med som bilagor listas nedan.

Cirkulär från Sveriges kommuner och landsting (SKL)
Cirkulär nummer 19:5, 19:06, se http://brs.skl.se/skbibl/cirktoc.jsp?search2_cnr=17%3A*&db=CIRK&toc_length=20&from=1&currdoc=0&all=1&searchpage=brsbibl_cirk.htm

Övriga meddelanden
-

Bilagor
Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund Information om tillsyn av enskilda avlopp i Tyresö kommun.pdf
Protokoll från direktionssammanträde Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund.pdf
Protokoll från förbundsdirektionens sammanträde 2019-02-08.pdf
Minnesanteckningar Södertörnskommunernas Ledningsgrupp 2019-01-25.pdf.pdf
Samordningsförbundet Östra Södertörn Nyhetsbrev nr 2 2019.pdf
Barn- och utbildningsnämndens protokollsutdrag 2019-02-20 § 13 Nämndplan.pdf
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden protokollsutdrag 2019-01-31 § 9 Nämndplan.pdf
Kultur- och fritidsnämnden protokollsutdrag 2019-01-28 § 2 Nämndplan 2019.pdf
Byggnadsnämnden protokollsutdrag 2019-02-20 §6 Nämndplan.pdf
Äldre- och omsorgsnämndens protokollsutdrag 2019-02-27 § 1018 Nämndplan.pdf
Arbetsmarknads- och socialnämndens protokollsutdrag 2019-02-26 § 1013 Nämndplan.pdf
Revisionsrapport Granskning av cybersäkerhet.pdf
Projektdirektiv Björkbacken.pdf
Stadsbyggnadsförvaltningens månadsrapport januari 2019.pdf
Verkställighetsbeslut om överlämnande av ansvar för myndighetsutövning enligt alkohollagen tobakslagen och lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare.pdf