Din position: Hem > Tyresö kommun > Kommunstyrelsen > Sammanträde 2019-11-12

Sammanträde 2019-11-12

Datum
Klockan
18:30
Plats
Kommunhuset

1 Kommundirektörens rapport november 2019

Dnr 2019/KS 0003 001

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommundirektören informerar i bifogad rapport (handling under utarbetande) samt
lämnar vid behov muntlig information vid sammanträdet angående frågor av
förvaltningsövergripande karaktär samt information om pågående uppdrag.

Bilagor
Månadsuppföljning september 2019-10-22.pdf

2 Information om barnrättslagen (barnkonventionen)


Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Vid sammanträdet ges information om barnrättslagen (barnkonventionen) som gäller
från 1 januari 2020.

3 Beslut om Björkbackens äldrecentrum

Dnr 2019/KS 0221 010

Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Fastigheten Björkdalen byggs om till ett modernt vård- och omsorgsboende med
välfärdsteknik i framkant. Boendet ska omfatta 36 platser med nio platser per
våningsplan. Nedersta planet används för hemtjänsten och dagverksamhet för
äldre.
2. Kommundirektören får i uppdrag att utreda förutsättningarna för att inrätta
biståndsbedömt trygghetsboende med cirka 20 platser i fastigheten Björkebo.
3. Kommundirektören får i uppdrag att utreda konsekvenserna av ett förvärv av
fastigheterna Björkdalen och Björkebo.
4. 2,5 miljoner kronor av kommunstyrelsens samlingsanslag/förfogandemedel 2019
för lokalinvesteringar får nyttjas för start av förstudie och projektering av
fastigheten Björkdalen.
5. Investeringskostnaderna för ombyggnad av Björkdalen är preliminärt beräknade
till 55 miljoner kronor och för ombyggnad av Björkebo till 38 miljoner kronor. Ett
ekonomiskt riktvärde för investeringen ska föreslås i investeringsprogrammet i den
reviderade kommunplanen för 2020.
6. Kommundirektören får i uppdrag att under våren 2020 återkomma med
preciserat investeringsäskande för genomförande av ombyggnad av Björkdalen och,
om förutsättningarna klarlagts, även för Björkebo.
7. Kommunens investeringsutgifter ska åvila Tyresö Bostäder i det fall fastigheterna
inte förvärvas av kommunen.
8. Målsättningen är att en nybyggnad uppförs i anslut ning till Björkdalen med
ytterligare minst 27 platser i vård- och omsorgsboende samt lokaler för
verksamheter med äldre-anknytning exempelvis träffpunkt. Björkbackens
äldrecentrum kan därmed eventuellt komma att bestå av cirka 63 platser för vård-
och omsorgsboende, 20 platser för biståndsbedömt trygghetsboende,
dagverksamhet samt hemtjänst och träffpunkt.
9. Kommundirektören får ett planuppdrag med syfte att skapa förutsättningar för
ombyggnad av fastigheterna Björkdalen och Björkebo.
10. Kommundirektören får i uppdrag att ur ett stadsplaneringsperspektiv göra en
översyn av hela området i syfte att bland annat skapa förutsättningar för att
målsättningen med en tillbyggnad av Björkdalen till ett större äldrecentrum kan
förverkligas.
11. Fastigheten vinkelhuset byggs inte om till ett godkänt vård- och
omsorgsboende. Bedömningen är att en ombyggnad inte är möjlig eftersom
byggnaden har en konstruktionsmässig utformning som gör en ombyggnad mycket
komplicerad.
12. Kommunens användning av vinkelhuset för vård- och omsorgsboende upphör
senast i december 2021.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har uppdragit åt kommundirektören att återkomma med förslag
till beslut utifrån den inriktning för Björkbackens äldrecentrum som
kommunstyrelsen fastställt i maj 2019. Arbetsmiljöverket har beslutat om förbud att
efter den 2 januari 2022 bedriva omvårdnadsarbete på Björkbacken.
Fastighetskontoret har utrett de byggnadsmässiga förutsättningarna för att skapa
ett äldrecentrum och en preliminär kostnadsuppskattning redovisas. Förslaget
innebär att en av de tre fastigheterna; Björkdalen, byggs om till ett modernt vård
och omsorgsboende med 36 platser samt dagverksamhet och lokaler för hemtjänst.
Kommundirektören föreslås ges i uppdrag att utreda förutsättningarna för att
fastigheten Björkebo byggs om till biståndsbedömt trygghetsboende. Kommunens
användning av fastigheten vinkelhuset föreslås upphöra vid årsskiftet 2021/2022,
då bedömningen är att en ombyggnad inte är möjlig på grund av fastighetens
byggnadsmässiga konstruktion.

Ärendet har beretts i äldre- och omsorgsnämnden som tillstyrker
kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut om Björkbackens äldrecentrum.
Tyresö kommun har även förhandlat i enlighet med 11 § MBL med anledning av
föreslagen organisatorisk förändring vid Björkbackens särskilda boende inom
förvaltningen för liv och hälsa. En riskanalys kommer att läggas till ärendet innan
kommunstyrelsens sammanträde.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Björkbackens äldrecentrum.pdf
Protokoll 11 § MBL inför verksamhetsförändring Björkbacken.pdf
Äldre- och omsorgsnämndens protokollsutdrag 2019 -10-23 § 1076.pdf

4 Revidering av taxa 2020 för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds arbete med offentlig kontroll inom livsmedelsområdet

Dnr 2019/KS 0287 12

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds arbete med offentlig kontroll
inom livsmedelsområdet antas.
2. Taxan gäller från och med den 14 december 2019.
3. Besluten ovan ersätter tidigare beslut i kommunfullmäktige 24 oktober 2019 §
79 beslutspunkt 1b.

Beskrivning av ärendet
Med anledning av EU:s nya kontrollförordning inom livsmedelskontrollen (EU)
2017/625 som träder i kraft den 14 december 2019, har Södertörns miljö- och
hälsoskyddsförbund arbetat fram ett reviderat förslag till taxa för förbundets
arbete med offentlig kontroll inom livsmedelsområdet som uppfyller den
kommande kontrollförordningen.

Direktionen för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund föreslår att
kommunfullmäktige i Haninge, Nynäshamn och Tyresö kommun antar reviderad
taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds arbete med offentlig kontroll
inom livsmedelsområdet samt att den ska gälla från och med den 14 december
2019.

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen föreslår
kommunfullmäktige att anta den reviderade taxan enligt förslag från Södertörns
miljö- och hälsoskyddsförbunds direktion att gälla från och med den 14 december
2019, samt att beslutet ersätter tidigare beslut i kommunfullmäktige 24 oktober
2019 § 79 beslutspunkt 1b.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Revidering av taxa 2020 för Södertörns miljö- och
hälsoskyddsförbunds arbete med offentlig kontroll inom livsmedelsområdet.pdf
Reviderat taxeförslag Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund protokoll
2019-10-22.pdf
Reviderad tjänsteskrivelse förslag Taxa kontroll livsmedelsområdet Södertörns
miljö- och hälsoskyddsförbund.pdf
Reviderat förslag taxa kontroll livsmedelsområdet.pdf

5 Nämndplaner för kommunstyrelsens verksamhetsområden 2020

Dnr 2019/KS 0329 10

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Nämndplaner 2020 inklusive riskhanterings- och kontrollplaner för
kommunstyrelsens verksamhetsområden 10 Plan och exploatering, 11 Väghållning
och park, 12 Miljö och trafik, 13 Vatten och avlopp, 14 Renhållning, 16 Näringsliv
och 17 Gemensam verksamhet antas.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen har sammanställt förslag till nämndplaner för
kommunstyrelsens verksamhetsområden 10 Plan och exploatering, 11 Väghållning
och park, 12 Miljö och trafik, 13 Vatten och avlopp, 14 Renhållning, 16 Näringsliv
och 17 Gemensam verksamhet för 2020. Förslaget baseras på kommunplan 2020-
2022 med budget för 2020 fastställd av kommunfullmäktige den 13 juni 2019, samt
kommunens anvisningar för styrning och planering.

Enligt beslut i kommunstyrelsen 2018-05-29 § 112 behandlas i föreslagna
nämndplaner även de förslag till aktiviteter för 2020 som förts fram av kommunala
funktionshindersrådet i deras förslag till tillgänglighetsplan för 2020-2022 med
aktiviteter för 2020.

Enligt beslut i kommunfullmäktige 2018-05-17 § 47 ska integrationsstrategin ingå
som en del i styrprocesserna. Nämnderna ska med utgångspunkt från
integrationsstrategin skapa, indikatorer och aktiviteter som tillhör respektive
område arbete och sysselsättning, förskola och skola, språk, fritid, bostad och
delaktighet och påverkan. Nämnderna avgör och avgränsar inriktningen i
prioriteringar för verksamheten om det bedöms nödvändigt.

Kommunstyrelseförvaltningen har enligt kommunens styrprocess även tagit fram
förslag till riskhanterings- och kontrollplaner.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Nämndplan för kommunstyrelsens verksamhetsområden 2020.pdf
Nämndplan 2020 VO 10 Plan och exploatering.pdf
Nämndplan 2020 VO 11 Väghållning och park.pdf
Nämndplan 2020 VO 12 Miljö och trafik.pdf
Nämndplan 2020 VO 13 Vatten och avlopp.pdf
Nämndplan 2020 VO 14 Renhållning.pdf
Nämndplan 2020 VO 16 Näringsliv.pdf
Nämndplan 2020 VO 17 Gemensam verksamhet.pdf

6 Komplettering och justering av kommunplan 2020-2022 med budget för 2020

Dnr 2019/KS 0180 10

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Budgeterade ramanslag i kronor per verksamhetsområde för budgetåret 2020
fastställs:

Förskola 324 515 000
Grundskola 755 111 000
Individ- och familjeomsorg 234 107 000
Funktionsnedsättning 262 955 000
Äldreomsorg 386 551 000
Gymnasieskola 240 552 000
Vuxenutbildning 27 769 000
Arbete & integration 11 513 000
Bibliotek, kultur & fritid 109 371 000
Plan & exploatering 36 585 000
Väghållning & park 71 969 000
Miljö, trafik & övrigt 7 068 000
Vatten & avlopp 0
Renhållning 0
Bygglovsverksamhet 6 398 000
Näringsliv 1 310 000
Gemensam verksamhet 149 174 000
Kommunalförbund mm 44 206 000
Politisk verksamhet 27 394 000

Denna punkt ersätter beslutspunkt 4 i kommunfullmäktiges beslut 2019-06-13 §57.
2. De i kommunplanen föreslagna planer för ramanslag 2021- 2023 fastställs.
Denna punkt ersätter beslutspunkt 5 i kommunfullmäktiges beslut 2019-06-13 § 57.
3. Resultaträkning, kassaflödesanalys och balansräkning för budgetåren 2020-2023
enligt justerad bilaga 1 till kommunplanen fastställs. Denna punkt ersätter
beslutspunkt 8 i kommunfullmäktiges beslut 2019 -06-13 § 57.
4. Investeringsprogrammet enligt bilaga 3 och 4 utökas med ytterligare 55 miljoner
kronor så att nya och utökade investeringar utgör totalt 433,9 miljoner kronor.
5. Lån får tas upp inom en ram på 1 650 miljoner kronor. Denna punkt ersätter
beslutspunkt 13 i kommunfullmäktiges beslut 2019-06-13 § 57.
6. Följande taxor antas och börjar gälla från och med 1 januari 2020: - reviderad
taxa för bygglov, plan och geografisk information.
7. I övrigt bibehålls de beslut om kommunplan som kommunfullmäktige fattade
2019-06-13 § 57.
8. Kommunplansdokumentet justeras i enlighet med föreslagna ändringar i
dokumentet Kompletteringar och justeringar av kommunplan 2020 -2022 med
budget för 2020.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat förslag till komplettering och justering
av kommunplan för 2020-2022 samt budget för 2020. Ärendet ska beredas av
kommunstyrelsen och beslutas i kommunfullmäktige.

Förvaltningen har även tagit fram ett förslag till reviderad taxa för bygglov, plan och
geografisk information. Taxeförslaget har beretts av byggnadsnämnden och
stadsbyggnadsutskottet vilka föreslår att kommunstyrelsen föreslår
kommunfullmäktige att fastställa taxan att gälla från och med 1 januari 2020.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Komplettering och justering av kommunplan 2020-2022 med
budget för 2020.pdf
Kommunplan 2020-2022 - komplettering och justering.pdf
Kommunfullmäktige protokollsutdrag 2019-06-13 § 57.pdf
Stadsbyggnadsutskottet 2019-10-23 § 42 Revidering av taxa för bygglov, plan och
geografisk information.pdf
Barn- och utbildningsnämnden protokollsutdrag 2019 -10-23 § 25.pdf
Byggnadsnämndens protokollsutdrag 2019-10-22 § 64.pdf
Kultur- och fritidsnämnden protokollsutdrag 2019 -10-28 § 81.pdf
Arbetsmarknads- och socialnämndens protokollsutdrag 2019-10-29 § 1085.pdf
Äldre- och omsorgsnämndens protokollsutdrag 2019 -10-23 § 1078.pdf
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden protokollsutdrag 2019 -10-31 § 88.pdf

7 Biblioteksplan för perioden 2020-2024

Dnr 2018/KS 0330 003

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Biblioteksplan för Tyresö kommun 2020-2024 antas.

Beskrivning av ärendet
Kommuner och landsting ska anta biblioteksplaner för sin verksamhet på
biblioteksområdet i enlighet med bibliotekslagen (2013:801) § 17 och 18. Enligt 2
kap. 36 § skollagen (2010:800) ska eleverna i grundskolan, grundsärskolan,
specialskolan, sameskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan ha tillgång till
skolbibliotek. Biblioteksverksamheten omfattar all kommunal
biblioteksverksamhet och påverkar tre nämnder, kultur- och fritidsnämnden,
barn- och utbildningsnämnden samt gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden.

Ett förslag till ny biblioteksplan har arbetats fram för att ersätta den tidigare
biblioteksplanen som antogs i kommunfullmäktige den 23 oktober 2014 och
som gäller under perioden 2015-2019. Ärendet har beretts i kultur- och
fritidsnämnden, barn- och utbildningsnämnden samt gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden, vilka föreslår att kommunstyrelsen föreslår
kommunfullmäktige att anta biblioteksplan för Tyresö kommun 2020-2024.

Bilagor
Kultur- och fritidsnämnden protokollsutdrag 2019 -10-28 § 83.pdf
Barn- och utbildningsnämnden protokollsutdrag 2019 -10-23 § 30.pdf
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden protokollsutdrag 2019-10-31 § 90.pdf
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2019-10-23 § 101.pdf
Biblioteksplan 2020-2024.pdf

8 Planprogram för Trollbäckens centrumstråk

Dnr 2014KSM0462-214

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Planprogram för Trollbäckens centrumstråk antas.

Beskrivning av ärendet
I mars 2017 fick förvaltningen i uppdrag att ändra inriktning från att utreda
kommande centrumutveckling i Trollbäcken till att upprätta ett formellt planprogram
för Trollbäckens centrumstråk. Planprogrammet var ute på samråd 19 oktober – 30
november 2017 och ett öppet hus hölls i en för ändamålet iordningställd pop-up-
park. Under samrådet inkom 141 yttranden, dessa har sammanfattats och besvarats
ämnesvis i en programsamrådsredogörelse.

Arbetet pausades under år 2018 och i augusti 2019 hölls ett öppet hus med
fastighetsägare i och i direkt anslutning till programområdet. Planprogrammet har
uppdaterats med redaktionella ändringar, tydligare riktlinjer för kommande
detaljplaner har lagts in och krav ställs på nedtrappning i våningsantal mot
befintlig bebyggelse utanför planprogrammets avgränsning. Planprogramsområdet
har totalt utökats med tre fastigheter. Bebyggelsen utmed Vendelsövägen föreslås i
fyra våningar. Norr om Alléplan mellan Vendelsövägen och Gudöbroleden kan det bli
aktuellt med fem våningar och enstaka högre märkesbyggnaderna begränsas till sex
våningar.

Ärendet har beretts i stadsbyggnadsutskottet som föreslår att kommunstyrelsen
antar planprogrammet för Trollbäckens centrumstråk.

Bilagor
Stadsbyggnadsutskottet 2019-10-23 § 44.pdf
Underskriven tjänsteskrivelse Trollbäcken.pdf
Planprogram_Trollbäckens centrumstråk.pdf
Programsamrådsredogörelse_Trollbäckens centrumstråk.pdf

9 Strategi för Tyresös parker och närnatur

Dnr 2017KSM0643.212

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Strategi för Tyresös parker och närnatur antas.

Beskrivning av ärendet
Stadsbyggnadsförvaltningen fick i uppdrag av miljö - och
samhällsbyggnadsutskottet § 97 den 1 september 2017 att ta fram en
parkstrategi för Tyresö. Tyresö har stora värdefulla naturområden och många
rekreativa värden kopplade till dem. Bostadsutvecklingen innebär större efterfrågan
och ökade förväntningar på vår offentliga miljö och den attraktiva boendemiljön.

Förslaget till strategi för Tyresös parker och närnatur är ett strategiskt
planeringsunderlag med syfte att säkra tillgång till närnatur och parker av god
kvalitet. Strategin ska ge vägledning för tjänstepersoner inom olika delar av
kommunen, från översiktlig planering till förvaltning.

Hållbarhetsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen
föreslår kommunfullmäktige att anta strategin för Tyresös parker och närnatur.

Bilagor
Hållbarhetsutskottet 2019-10-23 § 54.pdf
Underskriven tjänsteskrivelse parkstrategi.pdf
Strategi för Tyresös parker och närnatur.pdf
Bilaga Park och natur i Tyresö idag.pdf

10 Avtalsservitut mellan fastigheterna Bollmora 2:1 och Laxtrappan 1

Dnr KSM 2019-1109-264

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Avtalsservitut med Bostadsrättsföreningen Laxtrappan avseende räddningsväg till
förmån för Laxtrappan 1 samt belysning, gång - och cykelväg till förmån för
Bollmora 2:1 godkänns.

Beskrivning av ärendet
Södertörns brandförsvarsförbund har efter brandsyn på Laxtrappan 1 skickat ut
föreläggande till fastighetsägaren med anledning av att brandskyddskrav inte
uppfylls. Vissa bostadslägenheter kan endast utrymmas från västra sidan av
byggnaden och räddningsväg till dessa måste ordnas. Eftersom väg inte kan ordnas
inom egen fastighet, behöver servitut upprättas.

I samband med att frågan om servitut för räddningsväg uppkommit så har det även
uppmärksammats att kommunens gång- och cykelväg inklusive belysning delvis är
belägen inom Laxtrappan 1 utan stöd av servitut, varvid servitut även behöver
upprättas för de ändamålen.

Stadsbyggnadsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen
godkänner avtalsservitut med Bostadsrättsföreningen Laxtrappan avseende
räddningsväg till förmån för Laxtrappan 1 samt belysning, gång - och cykelväg till
förmån för Bollmora 2:1.

Bilagor
Stadsbyggnadsutskottet 2019-10-23 § 41.pdf

11 Förnyat övertagande av tillsynsansvar från länsstyrelsen inom delar av Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds ansvarsområde

Dnr 2019/KS 0312 013

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Tyresö kommun ansöker om förnyat övertagande av tillsynen för
tillståndspliktiga B-verksamheter.
2. Tyresö kommun ansöker om förnyat övertagande av tillsynen för förorenade
områden, det vill säga föroreningsskador enligt 10 kap. 1 § första stycket
miljöbalken orsakade av en verksamhet som i miljöprövningsförordningen
(2013:251) är beskriven som en tillståndspliktig B-verksamhet och är i drift eller
har upphört efter den 30 juni 1969.

Beskrivning av ärendet
Direktionen för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund beslutade den 12 juni
2019 att föreslå kommunfullmäktige i Tyresö kommun att ansöka om förnyat
övertagande av tillsynen från länsstyrelsen för tillståndspliktiga B-verksamheter
samt förnyat övertagande av tillsynen för förorenade områden. Motsvarande
begäran sker också till Haninge respektive Nynäshamns kommuner.

Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen
föreslår kommunfullmäktige besluta att Tyresö kommun ska ansöka dels om
förnyat övertagande av tillsynen för tillståndspliktiga B-verksamheter, dels om
förnyat övertagande av tillsynen för förorenade områden, det vill säga
föroreningsskador enligt 10 kap. 1 § första stycket miljöbalken orsakade av en
verksamhet som i miljöprövningsförordningen (2013:251) är beskriven som en
tillståndspliktig B-verksamhet och är i drift eller har upphört efter den 30 juni 1969.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2019-10-23 § 102.pdf
Tjänsteskrivelse Förnyat övertagande av tillsynsansvar från länsstyrelsen inom
delar av Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds ansvarsområde.pdf
Protokollsutdrag Direktionen för Södertörns miljö-och hälsoskyddsförbund
2019-06-12 § 27.pdf
Tjänsteskrivelse till direktionen för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund
Övertagande av tillsynsansvar.pdf

12 Regional överenskommelse om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård

Dnr 2019/KS 0337 014

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Överenskommelsen med Region Stockholm om utveckling av samverkan vid
utskrivning från sluten hälso- och sjukvård antas.

Beskrivning av ärendet
Storsthlm och representanter för kommunerna i Stockholms län och Region
Stockholm har tagit fram ett förslag till en ny överenskommelse för
utskrivningsprocessen för somatisk slutenvård, inklusive en övergångsregel för
utskrivning från psykiatrisk slutenvård. I enlighet med intentionerna i lag
(2017:612) om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård som
trädde i kraft januari 2018, fastslår överenskommelsen länsövergripande ramar för
samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård samt en modell för
tillämpning av kommunernas betalningsansvar. Storsthlms styrelse rekommenderar
kommunerna att anta överenskommelsen.

Arbetsmarknads- och socialnämnden samt äldre- och omsorgsnämnden har
behandlat ärendet och föreslår att kommunstyrelsen antar överenskommelsen
med Region Stockholm om utveckling av samverkan vid utskrivning från sluten
hälso- och sjukvård.

Bilagor
Arbetsmarknads- och socialnämndens protokollsutdrag 2019 -10-29 § 1086.pdf
Äldre- och omsorgsnämndens protokollsutdrag 2019 -10-23 § 1079.pdf

13 Förlängning av hyresavtalet för centralköket på Vintervägen 7

Dnr KSM2019836 068

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Kommunen förlänger hyresavtalet på Vintervägen 7a med tre år samt möjlighet
till förlängning vid två tillfällen om ett år i taget.

Beskrivning av ärendet
Fastighetsavdelning har tecknat ett hyresavtal med Goutera Food AB som är en
tillverkare av färskpasta till butiker och restauranger. De hyr centralköket sedan 1
juli men endast fram till 30 juni 2020. De önskar sitta kvar i lokalen så länge som
möjligt.

Fastigheten där lokalen är belägen kommer framöver ingå i ett planområde där
kommunen önskar en tätare exploateringsgrad för att skapa ett attraktivt Tyresö.
Därför kommer byggnaden i framtiden högst troligtvis rivas. Förvaltningen föreslår
att hyresavtalet förlängs med tre år med möjlighet att förlänga hyresperioden med
ett år vid två tillfällen beroende på hur långt planerna är gångna för området där
byggnaden ligger.

Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen
förlänger hyresavtalet på Vintervägen 7a med tre år samt möjlighet till förlängning
vid två tillfällen om ett år i taget.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2019-10-23 § 103.pdf
Tjänsteskrivelse Uthyrning av centralköket.pdf

14 Svar på remiss om revidering av Stockholms stads vision 2040

Dnr 2019/KS 0282 005

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Förvaltningens förslag till remissvar till Stockholms stad om Vision 2040 antas.

Beskrivning av ärendet
Stockholms stad har utarbetat en vision om hur staden bör vara år 2040. Visionen
tar bland annat utgångspunkt i trender och globala strukturer som har betydelse för
Stockholmsregionen och dess särsk ilda förutsättningar och utmaningar. Förslaget
har remitterats till många instanser och däribland kommunerna i länet.

Kommunstyrelseförvaltningen har arbetat fram förslag till svar och föreslår att
kommunstyrelsen antar det som svar till Stockholms stad om Vision 2040.

Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen
antar förvaltningens förslag till remissvar till Stockholms stad om Vision 2040.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2019-10-23 § 104.pdf
Tjänsteskrivelse Svar på remissen Möjligheternas Stockholm - Vision 2040.pdf
Följebrev Remiss Revidering Vision 2040 – Möjligheternas
Stockholm(191106).pdf
Stockholms stad Stadsledningskontoret Tjänsteutlåtande.pdf
Bilaga 1 - Stockholms stads vision 2040(190886).pdf

15 Svar på remiss från kommunstyrelsen Stockholms stad om näringslivspolicy för Stockholms stad

Dnr 2019/KS 0284 005

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Förvaltningens förslag till svar på remiss av näringslivspolicy för Stockholms stad
antas.

Beskrivning av ärendet
Tyresö kommun har beretts möjlighet att yttra sig över en näringslivspolicy för
Stockholms stad. Näringslivspolicyn syftar till att vägleda stadens näringslivsarbete
och vara ett strategiskt verktyg samt utveckla stadens organisation och arbetssätt,
som ska vara näringslivsfrämjande.

Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram förslag till svar med synpunkter och
föreslår att kommunstyrelsen antar förvaltningens skrivelse som svar på remissen
till Stockholms stad.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Svar på remiss om Stockholms stads näringslivspolicy.pdf
Följebrev Näringslivspolicy för Stockholms stad, KS 2019_273(191958).pdf
(Godkänd - R 1) KS 2019_273 Tjänsteutlåtande(191982).pdf
Bilaga 1 KS 2019_273 Stockholms stads näringslivspolicy(191960).pdf

16 Övergång till verksamhetsbaserad informationsredovisning

Dnr 2019/KS 0278 008

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Tyresö kommun påbörjar övergång till verksamhetsbaserad
informationsredovisning med inriktning att slutföra övergången senast utgången av
2020.

Beskrivning av ärendet
För att möta utmaningar med en ökad digitalisering behöver kommunens
information redovisas utifrån processer och arbetsflöden och inte utifrån organisation. Det innebär att informationsredovisningen blir mer hållbar över tid.
Därför föreslås Tyresö kommun att gå över till verksamhetsbaserad
informationsredovisning. Under 2020 planerar kommunarkivet att ta fram en
gemensam klassificeringsstruktur och bistå förvaltningarna med att anpassa sina
dokumenthanteringsplaner efter den strukturen.

Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen
beslutar att Tyresö kommun påbörjar övergång till verksamhetsbaserad
informationsredovisning med inriktning att slutföra övergången senast utgången av
2020.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2019-10-23 § 105.pdf
Tjänsteskrivelse verksamhetsbaserad informationsredovisning.pdf

17 Ändring av sammanträdesdatum för kommunstyrelsen i maj 2020

Dnr 2019/KS 0253 001

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Kommunstyrelsens sammanträde den 26 maj 2020 flyttas till den 28 maj 2020.

Beskrivning av ärendet
För att delår 1 2020 ska hinna behandlas i nämnder och kommunstyrelse inför beslut i
kommunfullmäktige den 11 juni 2020 föreslås att kommunstyrelsens sammanträde
tisdagen den 26 maj 2020 flyttas till torsdagen den 28 maj 2020.

18 Strategidagar 2020

Dnr 2019/KS 0325 001

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Strategidagar 2020 för kommunledning och presidier hålls 6 mars, 15 april och
29 april.

Beskrivning av ärendet
Strategidagar 2020 för kommunledning och presidier föreslås hållas 6 mars, 15 april
och 29 april enligt nedan upplägg:

Fredagen den 6 mars: Återblick, förutsättningar m.m. (heldag)

Onsdagen den 15 april: Driftbudget (halv- eller heldag)

Onsdagen den 29 april: Investeringsbudget m.m. (max halvdag)

19 Svar på motion om kulturhus till Tyresö

Dnr 2019/KS 0185 001

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Motionen anses besvarad.
2. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att initiera en diskussion med Vattenfall, för att
utreda förutsättningarna att förverkliga projektet.

Beskrivning av ärendet
Inger Gemicioglu, Jairo Correa och Tina Rosén från Vänsterpartiet har lämnat in en
motion till kommunfullmäktige om möjligheten att bygga om värmeverket till ett
kulturcentrum. Motionärerna föreslår att Tyresö kommun ska initiera en diskussion
med Vattenfall, kulturhusföreningen och initiativtagarna till projektet för att utreda
förutsättningar för att förverkliga projektet, samt att berörda förvaltningar ges i
uppdrag att utreda vilka kostnader det skulle kunna innebära.

Motionen har remitterats till kultur- och fritidsnämnden som har berett ärendet och
föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.

Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen
föreslår att kommunfullmäktige anser motionen besvarad samt ger
kommunstyrelsen i uppdrag att initiera en diskussion med Vattenfall, för att utreda
förutsättningarna att förverkliga projektet.

Ordförandeutlåtande
Motionärerna Inger Gemicioglu, Jairo Correa och Tina Rosén från Vänsterpartiet har
lämnat in en motion om att utveckla Vattenfalls värmeverk till ett allaktivitetshus
eller kulturhus.

I kultur- och fritidsnämnden beslutades motionen att föreslås avslagen med
motiveringen att kultur- och fritidsnämnden inte klarar av att bära de kostnader
som kan uppstå. Kultur- och fritidsnämnden påpekar också att det är högst
osäkert om Vattenfall är intresserade av en utveckling i motionens intention, då de
planerat att bygga bostäder på fastigheten.

Tyresö behöver ett kulturhus, det skulle skapa mervärden för kommunen på många
sätt. Därför är motionen intressant att titta närmare på. En utveckling av
värmeverket skulle kunna skapa en unik möjlighet för både aktiviteter och kultur i
en spännande miljö.

Det första steget i en sådan process måste vara att undersöka Vattenfalls planer och
tankar kring värmeverket. Är det för Vattenfalls del inte aktuellt att värmeverket
utvecklas i linje med motionens intention, kommer det inte att vara aktuellt att
lägga resurser på en utredning, inte heller att koppla in andra aktörer.

Motionen bör därför anses besvarad, men med ett tilläggsyrkande för att få en god
ordning i hanteringen genom att först och främst undersöka intresset hos Vattenfall.
Kommunstyrelsen ges i uppdrag att initiera en diskussion med Vattenfall, för att
utreda förutsättningarna att förverkliga projektet.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2019-10-23 § 106.pdf
Kultur- och fritidsnämnden protokollsutdrag 2019 -09-02 § 64.pdf
Motion Kulturhus till Tyresö (V).pdf

20 Svar på motion angående mer entreprenörskap i skolan för utvecklad studie- och yrkesvägledning

Dnr 2019/KS 0120 001

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Motionen anses besvarad.

Beskrivning av ärendet
Moderaterna Anki Svensson och Anna Eriksson har lämnat in en motion till
kommunfullmäktige angående mer entreprenörskap i skolan för utvecklad studie-
och yrkesvägledning. Motionärerna föreslår kommunfullmäktige besluta att genom
revidering av skolans styrdokument utveckla, etablera, fördjupa och stödja
samhällsnätverk och ömsesidig samverkan mellan skola och näringsliv. Motionen har
remitterats av kommunstyrelsen till barn - och utbildningsnämnden och gymnasie-
och vuxenutbildningsnämnden.

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har behandlat ärendet och föreslår att
kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad.
Barn- och utbildningsnämnden har behandlat ärendet och föreslår att
kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.

Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen
föreslår kommunfullmäktige att anse motionen besvarad.

Ordförandeutlåtande
Motionärerna Anki Svensson och Anna Eriksson föreslår att styrdokumenten för
Tyresös skolor skall ändras för att stötta samhällsnätverk och företagande.
Motionens intention är att stärka entreprenörskapet i våra skolor.

Motionen har behandlats av barn- och utbildningsnämnden och av gymnasie - och
vuxenutbildningsnämnden. Barn- och utbildningsnämnden föreslår att motionen ska
avslås medan gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden föreslår att den ska
besvaras. Utifrån de olika verksamheterna som nämnderna ansvarar för är det både
rimligt och logiskt.

Helhetsbedömningen på kommunövergripande nivå b lir att det på grundskolenivå
inte är aktuellt att ändra arbetssätt på det sätt som motionen föreslår. På gymnasiet
och vuxenutbildningen är det en fråga som det arbetas med kontinuerligt och hela
tiden kräver utveckling. Det ger tillräckliga skäl för att som helhet besvara
motionen.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2019-10-23 § 107.pdf
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden protokollsutdrag 2019 -09-26 § 80.pdf
Barn- och utbildningsnämnden Protokollsutdrag 20190925 §95 Svar på motion om
mer entreprenörskap i skolan för utvecklad studie - och yrkesvägledning (M).pdf
Motion angående mer entreprenörskap i skolan för utvecklad studie - och
yrkesvägledning.pdf

21 Svar på motion om att utvärdera inkludering av elever i grundskolan

Dnr 2019/KS 0184 001

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Motionen anses besvarad.

Beskrivning av ärendet
Inger Gemicioglu från Vänsterpartiet har inkommit med en motion till
kommunfullmäktige om att utvärdera inkludering av elever i grundskolan. I
motionen föreslås att systemet med inkludering snarast utvärderas i enlighet med
motionens intentioner.

Motionen har remitterats till barn- och utbildningsnämnden för förslag till
besvarande. Nämnden har behandlat motionen och föreslår att kommunstyrelsen
ska föreslå att kommunfullmäktige ska anse motionen besvarad.

Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen
föreslår kommunfullmäktige att anse motionen besvarad.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2019-10-23 § 108.pdf
Protokollsutdrag 20190925 §94 svar på motion om att utvärdera inkluderingen av
elever i grundskolan (V).pdf
Motion angående att utvärdera inkluderingen av elever i grundskolan (V).pdf

22 Avsägelser och fyllnadsval till hållbarhetsutskottet

Dnr 2019/KS 0002 001

Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Avsägelsen från Petra Reinholdsson (S) godkänns.
2. Till ny ledamot i hållbarhetsutskottet utses Jannice Rockstroh (S).

Beskrivning av ärendet
Petra Reinholdsson (S) har lämnat in avsägelse för uppdraget som ledamot i
hållbarhetsutskottet. Som ny ledamot i hållbarhetsutskottet föreslås Jannice Rockstroh
(S).

23 Anmälan av delegationsbeslut till kommunstyrelsen november 2019

Dnr 2018/KS 0442 001

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Anmälda delegationsbeslut noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och
tjänstemän i enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning. Beslut som fattas
av delegat ska normalt anmälas. Till vilken instans, kommunstyrelse eller utskott,
som besluten ska anmälas framgår av delegationsordningen. Anmälan innebär inte
att kommunstyrelse eller utskott får fastställa eller ompröva besluten. Det går inte
att återkalla lämnad delegering för redan fattade beslut, men däremot framledes.

Utskottsprotokoll
Kommunledningsutskottet 2019-10-23, se http://insynsverige.se/tyreso-
ledningsutskott/protokoll?date=2019-10-23
Stadsbyggnadsutskottet 2019-10-23, se http://insynsverige.se/tyreso-
miljoutskott/protokoll?date=2019-10-23
Hållbarhetsutskottet 2019-10-23, se http://insynsverige.se/tyreso-
hallbarhetsutskott/protokoll?date=2019-10-23

24 Kommunstyrelsens meddelanden november 2019

Dnr 2018/KS 0403 001

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsens meddelanden bifogas som bilagor. Meddelanden som inte finns
med som bilagor listas nedan.

Cirkulär från Sveriges kommuner och landsting (SKL)
Cirkulär nummer 19:40, 19:42, se
http://brs.skl.se/skbibl/cirktoc.jsp?search2_cnr=17%3A*&db=CIRK&toc_len
gth=20&from=1&currdoc=0&all=1&searchpage=brsbibl_cirk.htm

Övriga meddelanden
-
Bilagor
Södertörns brandförsvarsförbund protokoll 2019 -10-18.pdf
Södertörns brandförsvarsförbund Delårsbokslut per aug 2019.pdf
Södertörns brandförsvarsförbund Kalendarium 2020.pdf
Styrelseprotokoll - Tyresö Bostäder AB Sammanträde nr196.pdf
Tyresö Bostäder AB styrelseprotokoll nr 197.pdf
Minnesanteckningar Södertörnskommunernas Samarbetskommitte 190829.pdf
Minnesanteckningar Södertörnkommunernas Ledningsgrupp 190905 -06.pdf
Minnesanteckningar Södertörnkommunernas Ledningsgrupp 191004.pdf
Information till kommunerna om kommande enkäter från Boverket.pdf
Klimatkommunerna beslut att ansöka om medlemskap.pdf
Stadsbyggnad månadsrapport september 2019.pdf
Miljö- och trafiks månadrapport 20190930.pdf
VA-Renhållning månadsrapport sept 2019.pdf
EY Skrivelse Angående svaret på granskningen av exploateringsavtal i Tyresö
kommun 2019.pdf.pdf
EY Granskning av exploateringsavtal - korrigerad 2019-10-15.pdf.pdf

§189 Kommundirektörens rapport november 2019

Dnr 2019/KS 0003 001

Kommunstyrelsens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommundirektören informerar i bifogad rapport samt lämnar vid behov muntlig information vid sammanträdet angående frågor av förvaltningsövergripande karaktär samt information om pågående uppdrag.

Bilagor
Kommundirektörens rapport november 2019.pdf
Månadsuppföljning september 2019-10-22.pdf

§190 Information om barnrättslagen (barnkonventionen)

Kommunstyrelsens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Vid sammanträdet ges information om barnrättslagen (barnkonventionen) som gäller från 1 januari 2020.

§191 Beslut om Björkbackens äldrecentrum

Dnr 2019/KS 0221 010

Kommunstyrelsens beslut
1. Fastigheten Björkdalen byggs om till ett modernt vård- och omsorgsboende med välfärdsteknik i framkant. Boendet ska omfatta 36 platser med nio platser per våningsplan. Nedersta planet används för hemtjänsten och dagverksamhet för äldre.
2. Kommundirektören får i uppdrag att utreda förutsättningarna för att inrätta biståndsbedömt trygghetsboende med cirka 20 platser i fastigheten Björkebo.
3. Kommundirektören får i uppdrag att utreda konsekvenserna av ett förvärv av fastigheterna Björkdalen och Björkebo.
4. 2,5 miljoner kronor av kommunstyrelsens samlingsanslag/förfogandemedel 2019 för lokalinvesteringar får nyttjas för start av förstudie och projektering av fastigheten Björkdalen.
5. Investeringskostnaderna för ombyggnad av Björkdalen är preliminärt beräknade till 55 miljoner kronor och för ombyggnad av Björkebo till 38 miljoner kronor. Ett ekonomiskt riktvärde för investeringen ska föreslås i investeringsprogrammet i den reviderade kommunplanen för 2020.
6. Kommundirektören får i uppdrag att under våren 2020 återkomma med preciserat investeringsäskande för genomförande av ombyggnad av Björkdalen och, om förutsättningarna klarlagts, även för Björkebo.
7. Kommunens investeringsutgifter ska åvila Tyresö Bostäder i det fall fastigheterna inte förvärvas av kommunen.
8. Målsättningen är att en nybyggnad uppförs i anslutning till Björkdalen med ytterligare minst 27 platser i vård- och omsorgsboende samt lokaler för verksamheter med äldre-anknytning exempelvis träffpunkt. Björkbackens äldrecentrum kan därmed eventuellt komma att bestå av cirka 63 platser för vård- och omsorgsboende, 20 platser för biståndsbedömt trygghetsboende, dagverksamhet samt hemtjänst och träffpunkt.
9. Kommundirektören får ett planuppdrag med syfte att skapa förutsättningar för ombyggnad av fastigheterna Björkdalen och Björkebo.
10. Kommundirektören får i uppdrag att ur ett stadsplaneringsperspektiv göra en översyn av hela området i syfte att bland annat skapa förutsättningar för att målsättningen med en tillbyggnad av Björkdalen till ett större äldrecentrum kan förverkligas.
11. Fastigheten vinkelhuset byggs inte om till ett godkänt vård - och omsorgsboende. Bedömningen är att en ombyggnad inte är möjlig eftersom byggnaden har en konstruktionsmässig utformning som gör en ombyggnad mycket komplicerad.
12. Kommunens användning av vinkelhuset för vård- och omsorgsboende upphör senast i december 2021.

Reservation
Per Carlberg (SD) reserverar sig (bilaga).

Särskilt yttrande
Anki Svensson (M), Anna Lund (KD) och Ulrica Riis-Pedersen (C) hänvisar till
särskilt yttrande i äldre- och omsorgsnämnden 2019-05-22 § 1041 (bilaga).

Ulla Hoffman (V) lämnar särskilt yttrande (bilaga).

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har uppdragit åt kommundirektören att återkomma med förslag till beslut utifrån den inriktning för Björkbackens äldrecentrum som kommunstyrelsen fastställt i maj 2019. Arbetsmiljöverket har beslutat om förbud att efter den 2 januari 2022 bedriva omvårdnadsarbete på Björkbacken.
Fastighetskontoret har utrett de byggnadsmässiga förutsättningarna för att skapa
ett äldrecentrum och en preliminär kostnadsuppskattning redovisas. Förslaget
innebär att en av de tre fastigheterna; Björkdalen, byggs om till ett modernt vård
och omsorgsboende med 36 platser samt dagverksamhet och lokaler för  hemtjänst. Kommundirektören föreslås ges i uppdrag att utreda förutsättningarna för att fastigheten Björkebo byggs om till biståndsbedömt trygghetsboende. Kommunens användning av fastigheten vinkelhuset föreslås upphöra vid årsskiftet 2021/2022, då bedömningen är att en ombyggnad inte är möjlig på grund av fastighetens byggnadsmässiga konstruktion.

Ärendet har beretts i äldre- och omsorgsnämnden som tillstyrker
kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut om Björkbackens äldrecentrum. Tyresö kommun har även förhandlat i enlighet med 11 § MBL med anledning av föreslagen organisatorisk förändring vid Björkbackens särskilda boende inom förvaltningen för liv och hälsa. En riskanalys kommer att läggas till ärendet innan kommunstyrelsens sammanträde.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen beslutar att:

1. Fastigheten Björkdalen byggs om till ett modernt vård- och omsorgsboende med välfärdsteknik i framkant. Boendet ska omfatta 36 platser med nio platser per våningsplan. Nedersta planet används för hemtjänsten och dagverksamhet för äldre.
2. Kommundirektören får i uppdrag att utreda förutsättningarna för att inrätta biståndsbedömt trygghetsboende med cirka 20 platser i fastigheten Björkebo.
3. Kommundirektören får i uppdrag att utreda konsekvenserna av ett förvärv av fastigheterna Björkdalen och Björkebo.
4. 2,5 miljoner kronor av kommunstyrelsens samlingsanslag/förfogandemedel 2019 för lokalinvesteringar får nyttjas för start av förstudie och projektering av fastigheten Björkdalen.
5. Investeringskostnaderna för ombyggnad av Björkdalen är preliminärt beräknade till 55 miljoner kronor och för ombyggnad av Björkebo till 38 miljoner kronor. Ett ekonomiskt riktvärde för investeringen ska föreslås i investeringsprogrammet i den reviderade kommunplanen för 2020.
6. Kommundirektören får i uppdrag att under våren 2020 återkomma med  preciserat investeringsäskande för genomförande av ombyggnad av Björkdalen och, om förutsättningarna klarlagts, även för Björkebo.
7. Kommunens investeringsutgifter ska åvila Tyresö Bostäder i det fall  fastigheterna inte förvärvas av kommunen.
8. Målsättningen är att en nybyggnad uppförs i anslutning till Björkdalen med ytterligare minst 27 platser i vård- och omsorgsboende samt lokaler för verksamheter med äldre-anknytning exempelvis träffpunkt. Björkbackens äldrecentrum kan därmed eventuellt komma att bestå av cirka 63 platser för vård- och omsorgsboende, 20 platser för biståndsbedömt trygghetsboende, dagverksamhet samt hemtjänst och träffpunkt.
9. Kommundirektören får ett planuppdrag med syfte att skapa förutsättningar för ombyggnad av fastigheterna Björkdalen och Björkebo.
10. Kommundirektören får i uppdrag att ur ett stadsplaneringsperspektiv göra en översyn av hela området i syfte att bland annat skapa förutsättningar för att målsättningen med en tillbyggnad av Björkdalen till ett större äldrecentrum kan förverkligas.
11. Fastigheten vinkelhuset byggs inte om till ett godkänt vård - och omsorgsboende. Bedömningen är att en ombyggnad inte är möjlig eftersom byggnaden har en konstruktionsmässig utformning som gör en ombyggnad mycket komplicerad.
12. Kommunens användning av vinkelhuset för vård- och omsorgsboende upphör senast i december 2021.

Yrkande
Ulla Hoffman (V), Marie Åkesdotter (MP) och Mats Larsson (L) yrkar bif all till
ordförandeförslaget.

Anki Svensson (M), Anna Lund (KD), Ulrica Riis-Pedersen (C) och Per Carlberg (SD) yrkar avslag till ordförandeförslaget.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget.
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen avslår ordförandeförslaget.
Kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Björkbackens äldrecentrum.pdf
Äldre- och omsorgsnämndens protokollsutdrag 2019 -10-23 § 1076.pdf
Protokoll 11 § MBL inför verksamhetsförändring Björkbacken.pdf
Riskbedömning och handlingsplan Björkbacken.pdf

§192 Revidering av taxa 2020 för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds arbete med offentlig kontroll inom livsmedelsområdet

Dnr 2019/KS 0287 12

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds arbete med offentlig kontroll inom livsmedelsområdet antas.
2. Taxan gäller från och med den 14 december 2019.
3. Besluten ovan ersätter tidigare beslut i kommunfullmäktige 24 oktober 2019 § 79 beslutspunkt 1b.

Beskrivning av ärendet
Med anledning av EU:s nya kontrollförordning inom livsmedelskontrollen (EU)  2017/625 som träder i kraft den 14 december 2019, har Södertörns miljö- och
hälsoskyddsförbund arbetat fram ett reviderat förslag till taxa för förbundets
arbete med offentlig kontroll inom livsmedelsområdet som uppfyller den  kommande kontrollförordningen.

Direktionen för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund föreslår att
kommunfullmäktige i Haninge, Nynäshamn och Tyresö kommun antar reviderad taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds arbete med offentlig kontroll inom livsmedelsområdet samt att den ska gälla från och med den 14 december 2019.

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen föreslår
kommunfullmäktige att anta den reviderade taxan enligt förslag från Södertörns
miljö- och hälsoskyddsförbunds direktion att gälla från och med den 14 december 2019, samt att beslutet ersätter tidigare beslut i kommunfullmäktige 24 oktober 2019 § 79 beslutspunkt 1b.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Revidering av taxa 2020 för Södertörns miljö- och
hälsoskyddsförbunds arbete med offentlig kontroll inom livsmedelsområdet.pdf
Reviderat taxeförslag Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund protokoll
2019-10-22.pdf
Reviderad tjänsteskrivelse förslag Taxa kontroll livsmedelsområdet Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund.pdf
Reviderat förslag taxa kontroll livsmedelsområdet.pdf

§193 Nämndplaner för kommunstyrelsens verksamhetsområden 2020

Dnr 2019/KS 0329 10

Kommunstyrelsens beslut
- Nämndplaner 2020 inklusive riskhanterings- och kontrollplaner för kommunstyrelsens verksamhetsområden 10 Plan och exploatering, 11 Väghållning och park, 12 Miljö och trafik, 13 Vatten och avlopp, 14 Renhållning, 16 Näringsliv och 17 Gemensam verksamhet antas.

Per Carlberg (SD) deltar inte i beslut.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen har sammanställt förslag till nämndplaner för
kommunstyrelsens verksamhetsområden 10 Plan och exploatering, 11  Väghållning och park, 12 Miljö och trafik, 13 Vatten och avlopp, 14 Renhållning, 16 Näringsliv och 17 Gemensam verksamhet för 2020. Förslaget baseras på kommunplan 2020-2022 med budget för 2020 fastställd av kommunfullmäktige den 13 juni 2019, samt kommunens anvisningar för styrning och planering.

Enligt beslut i kommunstyrelsen 2018-05-29 § 112 behandlas i föreslagna  nämndplaner även de förslag till aktiviteter för 2020 som förts fram av  kommunala funktionshindersrådet i deras förslag till tillgänglighetsplan för
2020-2022 med aktiviteter för 2020.

Enligt beslut i kommunfullmäktige 2018-05-17 § 47 ska integrationsstrategin ingå som en del i styrprocesserna. Nämnderna ska med utgångspunkt från  integrationsstrategin skapa, indikatorer och aktiviteter som tillhör respektive
område arbete och sysselsättning, förskola och skola, språk, fritid, bostad och
delaktighet och påverkan. Nämnderna avgör och avgränsar inriktningen i
prioriteringar för verksamheten om det bedöms nödvändigt.

Kommunstyrelseförvaltningen har enligt kommunens styrprocess även tagit fram förslag till riskhanterings- och kontrollplaner.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Nämndplan för kommunstyrelsens verksamhetsområden 2020.pdf
Nämndplan 2020 VO 10 Plan och exploatering.pdf
Nämndplan 2020 VO 11 Väghållning och park.pdf
Nämndplan 2020 VO 12 Miljö och trafik.pdf
Nämndplan 2020 VO 13 Vatten och avlopp.pdf
Nämndplan 2020 VO 14 Renhållning.pdf
Nämndplan 2020 VO 16 Näringsliv.pdf
Nämndplan 2020 VO 17 Gemensam verksamhet.pdf

§194 Komplettering och justering av kommunplan 2020-2022 med budget för 2020

Dnr 2019/KS 0180 10

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Budgeterade ramanslag i kronor per verksamhetsområde för budgetåret
2020 fastställs:

Förskola 324 515 000
Grundskola 755 111 000
Individ- och familjeomsorg 234 107 000
Funktionsnedsättning 262 955 000
Äldreomsorg 386 551 000
Gymnasieskola 240 552 000
Vuxenutbildning 27 769 000
Arbete & integration 11 513 000
Bibliotek, kultur & fritid 109 371 000
Plan & exploatering 36 585 000
Väghållning & park 71 969 000
Miljö, trafik & övrigt 7 068 000
Vatten & avlopp 0
Renhållning 0
Bygglovsverksamhet 6 398 000
Näringsliv 1 310 000
Gemensam verksamhet 149 174 000
Kommunalförbund mm 44 206 000
Politisk verksamhet 27 394 000

Denna punkt ersätter beslutspunkt 4 i kommunfullmäktiges beslut 2019-06-13 §57.
2. De i kommunplanen föreslagna planer för ramanslag 2021- 2023 fastställs. Denna punkt ersätter beslutspunkt 5 i kommunfullmäktiges beslut 2019-06-13 § 57.
3. Resultaträkning, kassaflödesanalys och balansräkning för budgetåren 2020-2023 enligt justerad bilaga 1 till kommunplanen fastställs. Denna punkt ersätter beslutspunkt 8 i kommunfullmäktiges beslut 2019 -06-13 § 57.
4. Investeringsprogrammet enligt bilaga 3 och 4 utökas med ytterligare 55  miljoner kronor så att nya och utökade investeringar utgör totalt 433,9 miljoner kronor.
5. Lån får tas upp inom en ram på 1 650 miljoner kronor. Denna punkt ersätter beslutspunkt 13 i kommunfullmäktiges beslut 2019-06-13 § 57.
6. Följande taxor antas och börjar gälla från och med 1 januari 2020:
- reviderad taxa för bygglov, plan och geografisk information.
7. I övrigt bibehålls de beslut om kommunplan som kommunfullmäktige fattade 2019-06-13 § 57.
8. Kommunplansdokumentet justeras i enlighet med föreslagna ändringar i dokumentet Kompletteringar och justeringar av kommunplan 2020 -2022 med budget för 2020.

Per Carlberg (SD) deltar inte i beslut.

Reservation
Anki Svensson (M), Anna Lund (KD) och Ulrica Riis-Pedersen (C) reserverar sig.

Särskilt yttrande
Marie Åkesdotter (MP), Åsa de Mander (L) och Anita Mattsson (S) lämnar särskilt yttrande (bilaga).

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat förslag till komplettering och justering av kommunplan för 2020-2022 samt budget för 2020. Ärendet ska beredas av kommunstyrelsen och beslutas i kommunfullmäktige.

Förvaltningen har även tagit fram ett förslag till reviderad taxa för bygglov, plan  och geografisk information. Taxeförslaget har beretts av byggnadsnämnden och
stadsbyggnadsutskottet vilka föreslår att kommunstyrelsen föreslår
kommunfullmäktige att fastställa taxan att gälla från och med 1 januari 2020.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen föreslår
kommunfullmäktige besluta att:

1. Budgeterade ramanslag i kronor per verksamhetsområde för budgetåret
2020 fastställs:

Förskola 324 515 000
Grundskola 755 111 000
Individ- och familjeomsorg 234 107 000
Funktionsnedsättning 262 955 000
Äldreomsorg 386 551 000
Gymnasieskola 240 552 000
Vuxenutbildning 27 769 000
Arbete & integration 11 513 000
Bibliotek, kultur & fritid 109 371 000
Plan & exploatering 36 585 000
Väghållning & park 71 969 000
Miljö, trafik & övrigt 7 068 000
Vatten & avlopp 0
Renhållning 0
Bygglovsverksamhet 6 398 000
Näringsliv 1 310 000
Gemensam verksamhet 149 174 000
Kommunalförbund mm 44 206 000
Politisk verksamhet 27 394 000

Denna punkt ersätter beslutspunkt 4 i kommunfullmäktiges beslut 2019-06-13 §57.
2. De i kommunplanen föreslagna planer för ramanslag 2021- 2023 fastställs. Denna punkt ersätter beslutspunkt 5 i kommunfullmäktiges beslut 2019-06-13 § 57.
3. Resultaträkning, kassaflödesanalys och balansräkning för budgetåren 2020-2023 enligt justerad bilaga 1 till kommunplanen fastställs. Denna punkt ersätter beslutspunkt 8 i kommunfullmäktiges beslut 2019 -06-13 § 57.
4. Investeringsprogrammet enligt bilaga 3 och 4 utökas med ytterligare 55
miljoner kronor så att nya och utökade investeringar utgör totalt 433,9 miljoner kronor.
5. Lån får tas upp inom en ram på 1 650 miljoner kronor. Denna punkt ersätter beslutspunkt 13 i kommunfullmäktiges beslut 2019-06-13 § 57.
6. Följande taxor antas och börjar gälla från och med 1 januari 2020:
- reviderad taxa för bygglov, plan och geografisk information.
7. I övrigt bibehålls de beslut om kommunplan som kommunfullmäktige fattade 2019-06-13 § 57.
8. Kommunplansdokumentet justeras i enlighet med föreslagna ändringar i dokumentet Kompletteringar och justeringar av kommunplan 2020-2022 med budget för 2020.

Yrkande
Anki Svensson (M), Anna Lund (KD) och Ulrica Riis-Pedersen (C) yrkar avslag till ordförandeförslaget.

Martin Nilsson (S), Marie Åkesdotter (MP), Mats Larsson (L) och Ulla Hoffman (V) yrkar bifall till ordförandeförslaget.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget.
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen avslår ordförandeförslaget.
Kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Komplettering och justering av kommunplan 2020-2022 med
budget för 2020.pdf
Kommunplan 2020-2022 - komplettering och justering.pdf
Kommunfullmäktige protokollsutdrag 2019-06-13 § 57.pdf
Stadsbyggnadsutskottet 2019-10-23 § 42 Revidering av taxa för bygglov, plan och geografisk information.pdf
Byggnadsnämnden protokollsutdrag 2019-10-22 § 65 Taxa för bygglov plan och
geografisk information.pdf
Barn- och utbildningsnämnden protokollsutdrag 2019 -10-23 § 25.pdf
Byggnadsnämndens protokollsutdrag 2019-10-22 § 64.pdf
Kultur- och fritidsnämnden protokollsutdrag 2019 -10-28 § 81.pdf
Arbetsmarknads- och socialnämndens protokollsutdrag 2019 -10-29 § 1085.pdf
Äldre- och omsorgsnämndens protokollsutdrag 2019 -10-23 § 1078.pdf
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden protokollsutdrag 2019 -10-31 § 88.pdf

§195 Biblioteksplan för perioden 2020-2024

Dnr 2018/KS 0330 003

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Biblioteksplan för Tyresö kommun 2020-2024 antas.

Reservation
Per Carlberg (SD) reserverar sig med hänvisning till eget yrkande.

Beskrivning av ärendet
Kommuner och landsting ska anta biblioteksplaner för sin verksamhet på
biblioteksområdet i enlighet med bibliotekslagen (2013:801) § 17 och 18. Enligt 2 kap. 36 § skollagen (2010:800) ska eleverna i grundskolan, grundsärskolan,
specialskolan, sameskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan ha tillgång till
skolbibliotek. Biblioteksverksamheten omfattar all kommunal biblioteksverksamhet och påverkar tre nämnder, kultur - och fritidsnämnden,  barn- och utbildningsnämnden samt gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden.

Ett förslag till ny biblioteksplan har arbetats fram för att ersätta den tidigare
biblioteksplanen som antogs i kommunfullmäktige den 23 oktober 2014 och som gäller under perioden 2015-2019. Ärendet har beretts i kultur- och fritidsnämnden, barn- och utbildningsnämnden samt gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden, vilka föreslår att kommunstyrelsen föreslår
kommunfullmäktige att anta biblioteksplan för Tyresö kommun 2020-2024.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson föreslår att kommunstyrelsen föreslår  kommunfullmäktige att anta biblioteksplan för Tyresö kommun 2020-2024.

Yrkande
Marie Åkesdotter (MP), Ulla Hoffman (V) och Mats Larsson (L) yrkar bifall till
ordförandeförslaget.

Per Carlberg (SD) yrkar att folkbiblioteksverksamheten ska samlokaliseras till ett
centralt bibliotek i Tyresö centrum samt förstärk det digitala utbudet och
digitaliseringen inom verksamheten.

Anita Mattsson (S) yrkar avslag till Per Carlbergs (SD) yrka nde.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller det.

Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller Per Carlbergs (SD)  yrkande. Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen avslår Per Carlbergs (SD) yrkande. Kommunstyrelsen avslår Per Carlbergs (SD) yrkande.

Bilagor
Kultur- och fritidsnämnden protokollsutdrag 2019 -10-28 § 83.pdf
Barn- och utbildningsnämnden protokollsutdrag 2019 -10-23 § 30.pdf
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden protokollsutdrag 2019-10-31 § 90.pdf
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2019-10-23 § 101.pdf
Biblioteksplan 2020-2024.pdf

§196 Planprogram för Trollbäckens centrumstråk

Dnr 2014KSM0462-214

Kommunstyrelsens beslut
- Planprogram för Trollbäckens centrumstråk antas.

Reservation
Anki Svensson (M), Anna Lund (KD) och Ulrica Riis-Pedersen (C) reserverar sig (bilaga).

Per Carlberg (SD) reserverar sig.

Särskilt yttrande
Marie Åkesdotter (MP, Åsa de Mander (L) och Anita Mattsson (S) lämnar särskilt yttrande (bilaga).

Beskrivning av ärendet
I mars 2017 fick förvaltningen i uppdrag att ändra inriktning från att utreda
kommande centrumutveckling i Trollbäcken till att upprätta ett formellt planprogram för Trollbäckens centrumstråk. Planprogrammet var ute på samråd 19 oktober – 30 november 2017 och ett öppet hus hölls i en för ändamålet iordningställd pop-up-park. Under samrådet inkom 141 yttranden, dessa har sammanfattats och besvarats ämnesvis i en programsamrådsredogörelse.

Arbetet pausades under år 2018 och i augusti 2019 hölls ett öppet hus med
fastighetsägare i och i direkt anslutning till programområdet. Planprogrammet har uppdaterats med redaktionella ändringar, tydligare riktlinjer för kommande
detaljplaner har lagts in och krav ställs på nedtrappning i våningsantal mot  befintlig bebyggelse utanför planprogrammets avgränsning.

Planprogramsområdet har totalt utökats med tre fastigheter. Bebyggelsen utmed
Vendelsövägen föreslås i fyra våningar. Norr om Alléplan mellan Vendelsövägen och Gudöbroleden kan det bli aktuellt med fem våningar och enstaka högre märkesbyggnaderna begränsas till sex våningar.

Ärendet har beretts i stadsbyggnadsutskottet som föreslår att kommunstyrelsen
antar planprogrammet för Trollbäckens centrumstråk.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen antar planprogram för Trollbäckens centrumstråk.

Yrkande
Per Carlberg (SD) yrkar återremiss (bilaga) i första hand, och i andra hand avslag till ordförandeförslaget.

Anki Svensson (M), Anna Lund (KD) och Ulrica Riis-Pedersen (C) yrkar i första hand återremiss för minskad exploateringsgrad i planprogrammet, och i andra hand avslag till ordförandeförslaget.

Marie Åkesdotter (MP), Martin Nilsson (S), Mats Larsson (L) och Ulla Hoffman (V) yrkar bifall till ordförandeförslaget.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om ärendet ska avgöras idag. Ordföranden ställer frågan om ärendet ska återremitteras enligt Per Carlbergs (SD) yrkande.
Ordföranden ställer frågan om ärendet ska återremitteras enligt Anki Svenssons (M) yrkande. Kommunstyrelsen beslutar att ärendet ska avgöras idag.

Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget.
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen avslår ordförandeförslaget.
Kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget.

Bilagor
Stadsbyggnadsutskottet 2019-10-23 § 44.pdf
Underskriven tjänsteskrivelse Trollbäcken.pdf
Planprogram_Trollbäckens centrumstråk.pdf
Programsamrådsredogörelse_Trollbäckens centrumstråk.pdf

§197 Strategi för Tyresös parker och närnatur

Dnr 2017KSM0643.212

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Strategi för Tyresös parker och närnatur antas.

Beskrivning av ärendet
Stadsbyggnadsförvaltningen fick i uppdrag av miljö- och samhällsbyggnadsutskottet § 97 den 1 september 2017 att ta fram en parkstrategi för Tyresö. Tyresö har stora värdefulla naturområden och många rekreativa värden kopplade till dem. Bostadsutvecklingen innebär större
efterfrågan och ökade förväntningar på vår offentliga miljö och den attraktiva
boendemiljön.

Förslaget till strategi för Tyresös parker och närnatur är ett strategiskt
planeringsunderlag med syfte att säkra tillgång till närnatur och parker av god
kvalitet. Strategin ska ge vägledning för tjänstepersoner inom olika delar av
kommunen, från översiktlig planering till förvaltning.

Hållbarhetsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta strategin för Tyresös parker och närnatur.

Yrkande
Anki Svensson (M), Marie Åkesdotter (MP), Ulla Hoffman (V), Mats Larsson (L) och Susann Ronström (S) yrkar bifall till ordförandeförslaget.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller det.

Bilagor
Hållbarhetsutskottet 2019-10-23 § 54.pdf
Underskriven tjänsteskrivelse parkstrategi.pdf
Strategi för Tyresös parker och närnatur.pdf
Bilaga Park och natur i Tyresö idag.pdf

§198 Avtalsservitut mellan fastigheterna Bollmora 2:1 och Laxtrappan 1

Dnr KSM 2019-1109-264

Kommunstyrelsens beslut
- Avtalsservitut med Bostadsrättsföreningen Laxtrappan avseende räddningsväg till förmån för Laxtrappan 1 samt belysning, gång - och cykelväg till förmån för Bollmora 2:1 godkänns.

Beskrivning av ärendet
Södertörns brandförsvarsförbund har efter brandsyn på Laxtrappan 1 skickat ut
föreläggande till fastighetsägaren med anledning av att brandskyddskrav inte
uppfylls. Vissa bostadslägenheter kan endast utrymmas från västra sidan av
byggnaden och räddningsväg till dessa måste ordnas. Eftersom väg inte kan  ordnas inom egen fastighet, behöver servitut upprättas.

I samband med att frågan om servitut för räddningsväg uppkommit så har det  även uppmärksammats att kommunens gång- och cykelväg inklusive belysning
delvis är belägen inom Laxtrappan 1 utan stöd av servitut, varvid servitut även
behöver upprättas för de ändamålen.

Stadsbyggnadsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen
godkänner avtalsservitut med Bostadsrättsföreningen Laxtrappan avseende
räddningsväg till förmån för Laxtrappan 1 samt belysning, gång - och cykelväg till förmån för Bollmora 2:1.

Bilagor
Stadsbyggnadsutskottet 2019-10-23 § 41.pdf

§199 Förnyat övertagande av tillsynsansvar från länsstyrelsen inom delar av Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds ansvarsområde

Dnr 2019/KS 0312 013

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Tyresö kommun ansöker om förnyat övertagande av tillsynen för tillståndspliktiga B-verksamheter.
2. Tyresö kommun ansöker om förnyat övertagande av tillsynen för förorenade områden, det vill säga föroreningsskador enligt 10 kap. 1 § första stycket miljöbalken orsakade av en verksamhet som i miljöprövningsförordningen (2013:251) är beskriven som en tillståndspliktig B-verksamhet och är i drift eller har upphört efter den 30 juni 1969.

Beskrivning av ärendet
Direktionen för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund beslutade den 12 juni 2019 att föreslå kommunfullmäktige i Tyresö kommun att ansöka om förnyat övertagande av tillsynen från länsstyrelsen för tillståndspliktiga B-verksamheter samt förnyat övertagande av tillsynen för förorenade områden. Motsvarande begäran sker också till Haninge respektive Nynäshamns kommuner.

Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen
föreslår kommunfullmäktige besluta att Tyresö kommun ska ansöka dels om
förnyat övertagande av tillsynen för tillståndspliktiga B-verksamheter, dels om
förnyat övertagande av tillsynen för förorenade områden, det vill säga
föroreningsskador enligt 10 kap. 1 § första stycket miljöbalken orsakade av en
verksamhet som i miljöprövningsförordningen (2013:251) är beskriven som en
tillståndspliktig B-verksamhet och är i drift eller har upphört efter den 30 juni 1969.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2019-10-23 § 102.pdf
Tjänsteskrivelse Förnyat övertagande av tillsynsansvar från länsstyrelsen inom  delar av Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds ansvarsområde.pdf
Protokollsutdrag Direktionen för Södertörns miljö -och hälsoskyddsförbund
2019-06-12 § 27.pdf
Tjänsteskrivelse till direktionen för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund
Övertagande av tillsynsansvar.pdf

§200 Regional överenskommelse om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård

Dnr 2019/KS 0337 014

Kommunstyrelsens beslut
- Överenskommelsen med Region Stockholm om utveckling av samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård antas.

Beskrivning av ärendet
Storsthlm och representanter för kommunerna i Stockholms län och Region
Stockholm har tagit fram ett förslag till en ny överenskommelse för utskrivningsprocessen för somatisk slutenvård, inklusive en övergångsregel för
utskrivning från psykiatrisk slutenvård. I enlighet med intentionerna i lag
(2017:612) om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård som
trädde i kraft januari 2018, fastslår överenskommelsen länsövergripande ramar för samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård samt en modell för tillämpning av kommunernas betalningsansvar. Storsthlms styrelse rekommenderar kommunerna att anta överenskommelsen.

Arbetsmarknads- och socialnämnden samt äldre- och omsorgsnämnden har
behandlat ärendet och föreslår att kommunstyrelsen antar överenskommelsen med Region Stockholm om utveckling av samverkan vid utskrivning från sluten
hälso- och sjukvård.

Bilagor
Arbetsmarknads- och socialnämndens protokollsutdrag 2019 -10-29 § 1086.pdf
Äldre- och omsorgsnämndens protokollsutdrag 2019 -10-23 § 1079.pdf

§201 Förlängning av hyresavtalet för centralköket på Vintervägen 7

Dnr KSM2019836 068

Kommunstyrelsens beslut
- Kommunen förlänger hyresavtalet på Vintervägen 7a med tre år samt möjlighet till förlängning vid två tillfällen om ett år i taget.

Beskrivning av ärendet
Fastighetsavdelning har tecknat ett hyresavtal med Goutera Food AB som är en
tillverkare av färskpasta till butiker och restauranger. De hyr centralköket sedan 1 juli men endast fram till 30 juni 2020. De önskar sitta kvar i lokalen så länge som möjligt.

Fastigheten där lokalen är belägen kommer framöver ingå i ett planområde där
kommunen önskar en tätare exploateringsgrad för att skapa ett attraktivt Tyresö. Därför kommer byggnaden i framtiden högst troligtvis rivas. Förvaltningen föreslår att hyresavtalet förlängs med tre år med möjlighet att förlänga hyresperioden med ett år vid två tillfällen beroende på hur långt planerna är gångna för området där byggnaden ligger.

Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen
förlänger hyresavtalet på Vintervägen 7a med tre år samt möjlighet till förlängning vid två tillfällen om ett år i taget.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2019-10-23 § 103.pdf
Tjänsteskrivelse Uthyrning av centralköket.pdf

§202 Svar på remiss om revidering av Stockholms stads vision 2040

Dnr 2019/KS 0282 005

Kommunstyrelsens beslut
- Förvaltningens förslag till remissvar till Stockholms stad om Vision 2040 antas.

Beskrivning av ärendet
Stockholms stad har utarbetat en vision om hur staden bör vara år 2040. Visionen tar bland annat utgångspunkt i trender och globala strukturer som har betydelse för Stockholmsregionen och dess särskilda förutsättningar och utmaningar. Förslaget har remitterats till många instanser och däribland kommunerna i länet.

Kommunstyrelseförvaltningen har arbetat fram förslag till svar och föreslår att
kommunstyrelsen antar det som svar till Stockholms stad om Vision 2040.

Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen antar förvaltningens förslag till remissvar till Stockholms stad om Vision 2040.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2019-10-23 § 104.pdf
Tjänsteskrivelse Svar på remissen Möjligheternas Stockholm - Vision 2040.pdf
Följebrev Remiss Revidering Vision 2040 – Möjligheternas Stockholm(191106).pdf
Stockholms stad Stadsledningskontoret Tjänsteutlåtande.pdf
Bilaga 1 - Stockholms stads vision 2040(190886).pdf

§203 Svar på remiss från kommunstyrelsen, Stockholms stad om näringslivspolicy för Stockholms stad

Dnr 2019/KS 0284 005

Kommunstyrelsens beslut
- Förvaltningens förslag till svar på remiss av näringslivspolicy för Stockholms stad antas.

Beskrivning av ärendet
Tyresö kommun har beretts möjlighet att yttra sig över en näringslivspolicy för
Stockholms stad. Näringslivspolicyn syftar till att vägleda stadens näringslivsarbete och vara ett strategiskt verktyg samt utveckla stadens  organisation och arbetssätt, som ska vara näringsliv sfrämjande.

Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram förslag till svar med synpunkter och föreslår att kommunstyrelsen antar förvaltningens skrivelse som svar på remissen till Stockholms stad.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Svar på remiss om Stockholms stads näringslivspolicy.pdf
Följebrev Näringslivspolicy för Stockholms stad, KS 2019_273(191958).pdf
(Godkänd - R 1) KS 2019_273 Tjänsteutlåtande(191982).pdf
Bilaga 1 KS 2019_273 Stockholms stads näringslivspolicy(191960).pdf

§204 Övergång till verksamhetsbaserad informationsredovisning

Dnr 2019/KS 0278 008

Kommunstyrelsens beslut
- Tyresö kommun påbörjar övergång till verksamhetsbaserad informationsredovisning med inriktning att slutföra övergången senast utgången av 2020.

Beskrivning av ärendet
För att möta utmaningar med en ökad digitalisering behöver kommunens
information redovisas utifrån processer och arbetsflöden och inte utifrån
organisation. Det innebär att informationsredovisningen blir mer hållbar över tid. Därför föreslås Tyresö kommun att gå över till verksamhetsbaserad informationsredovisning. Under 2020 planerar kommunarkivet att ta fram en
gemensam klassificeringsstruktur och bistå förvaltningarna med att anpassa sina
dokumenthanteringsplaner efter den strukturen.

Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen
beslutar att Tyresö kommun påbörjar övergång till verksamhetsbaserad
informationsredovisning med inriktning att slutföra övergången senast utgången av 2020.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2019-10-23 § 105.pdf
Tjänsteskrivelse verksamhetsbaserad informationsredovisning.pdf

§205 Ändring av sammanträdesdatum för kommunstyrelsen i maj 2020 samt sammanträdesdatum för stadsbyggnadsutskottet 2020

Dnr 2019/KS 0253 001

Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsens sammanträde den 26 maj 2020 flyttas till den 28 maj 2020.
2. Datum och tider för stadsbyggnadsutskottets sammanträden under 2020 fastställs enligt förvaltningens förslag.

Beskrivning av ärendet
För att delår 1 2020 ska hinna behandlas i nämnder och kommunstyrelse inför beslut i kommunfullmäktige den 11 juni 2020 föreslås att kommunstyrelsens
sammanträde tisdagen den 26 maj 2020 flyttas till torsdagen den 28 maj 2020.

Stadsbyggnadsutskottet föreslås sammanträda på onsdagar kl.08.30 nedan datum under år 2020:

22 januari*
19 februari
18 mars
22 april
13 maj
17 juni
2 september*
23 september
14 oktober
18 november
16 december

*reservdatum för eventuella brådskande ärenden.

§206 Strategidagar 2020

Dnr 2019/KS 0325 001

Kommunstyrelsens beslut
- Strategidagar 2020 för kommunledning och presidier hålls 6 mars, 15 april och 29 april.

Beskrivning av ärendet
Strategidagar 2020 för kommunledning och presidier föreslås hållas 6 mars, 15 april och 29 april enligt nedan upplägg:

Fredagen den 6 mars: Återblick, förutsättningar m.m. (heldag)
Onsdagen den 15 april: Driftbudget (halv- eller heldag)
Onsdagen den 29 april: Investeringsbudget m.m. (max halvdag)

§207 Svar på motion om kulturhus till Tyresö

Dnr 2019/KS 0185 001

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Motionen anses besvarad.
2. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att initiera en diskussion med
Vattenfall, för att utreda förutsättningarna att förverkliga projekte t.

Beskrivning av ärendet
Inger Gemicioglu, Jairo Correa och Tina Rosén från Vänsterpartiet har lämnat in en motion till kommunfullmäktige om möjligheten att bygga om värmeverket till ett kulturcentrum. Motionärerna föreslår att Tyresö kommun ska initiera en
diskussion med Vattenfall, kulturhusföreningen och initiativtagarna till projektet för att utreda förutsättningar för att förverkliga projektet, samt att berörda
förvaltningar ges i uppdrag att utreda vilka kostnader det skulle kunna innebära.

Motionen har remitterats till kultur- och fritidsnämnden som har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.

Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen
föreslår att kommunfullmäktige anser motionen besvarad samt ger kommunstyrelsen i uppdrag att initiera en diskussion med Vattenfall, för att
utreda förutsättningarna att förverkliga projektet.

Ordförandeutlåtande
Motionärerna Inger Gemicioglu, Jairo Correa och Tina Rosén från Vänsterpartiet har lämnat in en motion om att utveckla Vattenfalls värmeverk till ett allaktivitetshus eller kulturhus.

I kultur- och fritidsnämnden beslutades motionen att föreslås avslagen med
motiveringen att kultur- och fritidsnämnden inte klarar av att bära de kostnader som kan uppstå. Kultur- och fritidsnämnden påpekar också att det är högst
osäkert om Vattenfall är intresserade av en utveckling i motionens intention, då de planerat att bygga bostäder på fastigheten.

Tyresö behöver ett kulturhus, det skulle skapa mervärden för kommunen på
många sätt. Därför är motionen intressant att titta närmare på. En utveckling av
värmeverket skulle kunna skapa en unik möjlighet för både aktiviteter och kultur i en spännande miljö.

Det första steget i en sådan process måste vara att undersöka Vattenfalls planer och tankar kring värmeverket. Är det för Vattenfalls del inte aktuellt att värmeverket utvecklas i linje med motionens intention, kommer det inte att vara
aktuellt att lägga resurser på en utredning, inte heller att koppla in andra aktörer.

Motionen bör därför anses besvarad, men med ett tilläggsyrkande för att få en god ordning i hanteringen genom att först och främst undersöka intresset hos
Vattenfall. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att initiera en diskussion med
Vattenfall, för att utreda förutsättningarna att förverkliga projektet.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2019-10-23 § 106.pdf
Kultur- och fritidsnämnden protokollsutdrag 2019 -09-02 § 64.pdf
Motion Kulturhus till Tyresö (V).pdf

§208 Svar på motion angående mer entreprenörskap i skolan för utvecklad studie- och yrkesvägledning

Dnr 2019/KS 0120 001

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Motionen anses besvarad.

Beskrivning av ärendet
Moderaterna Anki Svensson och Anna Eriksson har lämnat in en motion till
kommunfullmäktige angående mer entreprenörskap i skolan för utvecklad studie- och yrkesvägledning. Motionärerna föreslår kommunfullmäktige besluta att genom revidering av skolans styrdokument utveckla, etablera, fördjupa och stödja samhällsnätverk och ömsesidig samverkan mellan skola och näringsliv. Motionen har remitterats av kommunstyrelsen till barn - och utbildningsnämnden och gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden.

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har behandlat ärendet och föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad. Barn- och utbildningsnämnden har behandlat ärendet och föreslår att
kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.

Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen
föreslår kommunfullmäktige att anse motionen besvarad.

Ordförandeutlåtande
Motionärerna Anki Svensson och Anna Eriksson föreslår att styrdokumenten för Tyresös skolor skall ändras för att stötta samhällsnätverk och företagande. Motionens intention är att stärka entreprenörskapet i våra skolor.

Motionen har behandlats av barn- och utbildningsnämnden och av gymnasie - och vuxenutbildningsnämnden. Barn- och utbildningsnämnden föreslår att motionen ska avslås medan gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden föreslår att den ska besvaras. Utifrån de olika verksamheterna som nämnderna ansvarar för är det både rimligt och logiskt.

Helhetsbedömningen på kommunövergripande nivå blir att det på grundskolenivå inte är aktuellt att ändra arbetssätt på det sätt som motionen föreslår. På gymnasiet och vuxenutbildningen är det en fråga som det arbetas med kontinuerligt och hela tiden kräver utveckling. Det ger tillräckliga skäl för att som helhet besvara motionen.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anse motionen besvarad.

Yrkande
Anki Svensson (S) yrkar, med stöd av Ulrica Riis-Pedersen (C), Anna Lund (KD) och Per Carlberg (SD), bifall till motionen.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget.
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller Anki Svenssons (M)
yrkande. Kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2019-10-23 § 107.pdf
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden protokollsutdrag 2019 -09-26 § 80.pdf
Barn- och utbildningsnämnden Protokollsutdrag 20190925 §95 Svar på motion om mer entreprenörskap i skolan för utvecklad studie- och yrkesvägledning (M).pdf
Motion angående mer entreprenörskap i skolan för utvecklad studie - och
yrkesvägledning.pdf

§209 Svar på motion om att utvärdera inkludering av elever i grundskolan

Dnr 2019/KS 0184 001

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Motionen anses besvarad.

Reservation
Ulla Hoffman (V) reserverar sig med hänvisning till motionen.

Beskrivning av ärendet
Inger Gemicioglu från Vänsterpartiet har inkommit med en motion till kommunfullmäktige om att utvärdera inkludering av elever i grundskolan. I
motionen föreslås att systemet med inkludering snarast utvärderas i enlighet med motionens intentioner.

Motionen har remitterats till barn- och utbildningsnämnden för förslag till besvarande. Nämnden har behandlat motionen och föreslår att
kommunstyrelsen ska föreslå att kommunfullmäktige ska anse motionen besvarad.

Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen
föreslår kommunfullmäktige att anse motionen besvarad.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anse motionen besvarad.

Yrkande
Ulla Hoffman (V) yrkar bifall till motionen.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget.
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller Ulla Hoffmans (V) yrkande. Kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2019-10-23 § 108.pdf
Protokollsutdrag 20190925 §94 svar på motion om att utvärdera inkluderingen av elever i grundskolan (V).pdf
Motion angående att utvärdera inkluderingen av elever i grundskolan (V).pdf

§210 Avsägelser och fyllnadsval till hållbarhetsutskottet

Dnr 2019/KS 0002 001

Kommunstyrelsens beslut
1. Avsägelsen från Petra Reinholdsson (S) godkänns.
2. Till ny ledamot i hållbarhetsutskottet utses Jannice Rockstroh (S).

Beskrivning av ärendet
Petra Reinholdsson (S) har lämnat in avsägelse för uppdraget som ledamot i
hållbarhetsutskottet. Som ny ledamot i hållbarhetsutskottet föreslås Jannice Rockstroh (S).

§211 Anmälan av delegationsbeslut till kommunstyrelsen november 2019

Dnr 2018/KS 0442 001

Kommunstyrelsens beslut
- Anmälda delegationsbeslut noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och
tjänstemän i enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning. Beslut som fattas av delegat ska normalt anmälas. Till vilken instans, kommunstyrelse eller
utskott, som besluten ska anmälas framgår av delegationsordningen. Anmälan
innebär inte att kommunstyrelse eller utskott får fastställa eller ompröva besluten. Det går inte att återkalla lämnad delegering för redan fatta de beslut, men däremot framledes.

Utskottsprotokoll
Kommunledningsutskottet 2019-10-23, se http://insynsverige.se/tyreso-
ledningsutskott/protokoll?date=2019-10-23
Stadsbyggnadsutskottet 2019-10-23, se http://insynsverige.se/tyreso-
miljoutskott/protokoll?date=2019-10-23
Hållbarhetsutskottet 2019-10-23, se http://insynsverige.se/tyreso-
hallbarhetsutskott/protokoll?date=2019-10-23

§212 Kommunstyrelsens meddelanden november 2019

Dnr 2018/KS 0403 001

Kommunstyrelsens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsens meddelanden bifogas som bilagor. Meddelanden som inte finns med som bilagor listas nedan.

Cirkulär från Sveriges kommuner och landsting (SKL)
Cirkulär nummer 19:40, 19:42, se
http://brs.skl.se/skbibl/cirktoc.jsp?search2_cnr=17%3A*&db=CIRK&toc_len
gth=20&from=1&currdoc=0&all=1&searchpage=brsbibl_cirk.htm

Övriga meddelanden
-
Bilagor
Södertörns brandförsvarsförbund protokoll 2019-10-18.pdf
Södertörns brandförsvarsförbund Delårsbokslut per aug 2019.pdf
Södertörns brandförsvarsförbund Kalendarium 2020.pdf
Styrelseprotokoll - Tyresö Bostäder AB Sammanträde nr196.pdf
Tyresö Bostäder AB styrelseprotokoll nr 197.pdf
Minnesanteckningar Södertörnskommunernas Samarbetskommitte 190829.pdf
Minnesanteckningar Södertörnkommunernas Ledningsgrupp 190905 -06.pdf
Minnesanteckningar Södertörnkommunernas Ledningsgrupp 191004.pdf
Information till kommunerna om kommande enkäter från Boverket.pdf
Klimatkommunerna beslut att ansöka om medlemskap.pdf
Uppföljning plan för förbättrat resultat IFO.pdf
Riktlinjer för hantering av allvarliga händelser i Tyresö kommun.pdf
Stadsbyggnad månadsrapport september 2019.pdf
Miljö- och trafiks månadrapport 20190930.pdf
VA-Renhållning månadsrapport sept 2019.pdf
EY Skrivelse Angående svaret på granskningen av exploateringsavtal i Tyresö
kommun 2019.pdf.pdf
EY Granskning av exploateringsavtal - korrigerad 2019-10-15.pdf.pdf