Din position: Hem > Tyresö kommun > Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet > Sammanträde 2015-09-02

Sammanträde 2015-09-02

Datum
Klockan
08:30
Plats
Sammanträdesrum Bollmora

1 Föredragning gällande Boverkets utbildning för politiker

Dnr 2015/SBF 0106

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till beslut
- Notera informationen.

Beskrivning av ärendet
Planchef Heléne Hallberg håller en föredragning för Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet.

2 Beslut om samråd för Järnet 7

Dnr 2012/KSM 0887

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till beslut
- Kommunstyrelsens miljö- och samhällsbyggnadsutskott godkänner samrådshandlingarna för bostäder inom fastigheten Järnet 1 och del av fastigheterna Järnet 8 och 10 och ger Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att ställa ut förslaget på samråd.

Beskrivning av ärendet
Ägaren till fastigheten Järnet 7 inkom i december 2012 med en förfrågan om möjligheten att ta fram en ny detaljplan för att bebygga fastigheten med bostäder i 5-8 våningar med underliggande parkeringsgarage. Järnet 7 är i gällande detaljplan planlagt för bostäder i två våningar men planen har aldrig realiserats. Genomförandetiden för gällande plan går ut 2015-10-06, vilket har styrt tidpunkten för när planen kan ändras.

Bilagor
Tjänsteskrivelse - beslut om samråd.pdf
Rapport Trafikutredning Tyresö 150108.pdf
planbeskrivning Järnet 7_S2015-08-07.pdf
Dp Järnet 7_150807.pdf
Behovsbedömning och checklista Järnet 7.pdf

3 Planuppdrag för bostäder vid Granängsvägen

Dnr 2015/KSM 0357

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till beslut
1. Kommunstyrelsens miljö- och samhällsbyggnadsutskott ger samhällsbyggnads-förvaltningen i uppdrag att upprätta ett förslag till detaljplan för att tillskapa bostäder i flerbostadshus vid Granängsvägen i Bollmora, inom del av fastigheten Bollmora 1:94.

2. Genomförandet av detaljplanen bedöms inte innebära någon betydande miljöpåverkan som avses i miljöbalkens 6 kap. 11 §, med beaktande av förordningen 1998:905 bilaga 2 och 4.

Beskrivning av ärendet
Hökerum inkom i april 2015 med en förfrågan om att ta fram en detaljplan för att tillskapa bostäder med garage i anslutning till Granängsvägen/Hasselbacken. Förslaget innebär att planområdet bebyggs med ca 60-70 lägenheter i fler-bostadshus med garage. Kommunstyrelsens miljö- och samhällsbyggnadsutskott beslutade i maj 2015 att ge positivt planbesked för förslaget.
Förvaltningen bedömer att området är mycket lämpligt för förtätning, bland annat med hänvisning till att det kan bidra med en variation i upplåtelseformer i området samt den goda tillgången till kollektivtrafik och service. I planarbetet ska husens skala, placering, entréer och gestaltning särskilt studeras, för att området ska bidra till ett attraktivt gaturum.

Bilagor
Start-PM_Granängsvägen.pdf
Behovsbedömning och checklista Granängsvägen.pdf

4 Beslut om granskning Norra Tyresö centrum etapp 1

Dnr 2014/KSM 0095

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Godkänna granskningshandlingarna för Norra Tyresö Centrum etapp 1 och ger Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att ställa ut förslaget på granskning.

Beskrivning av ärendet
Samhällsbyggnadsförvaltningen har upprättat ett förslag till detaljplan för Norra Tyresö centrum etapp 1. Planen omfattar två kvarter med bostäder och lokaler för centrumändamål, hela Tvärgatan, delar av de nya gatorna Blå gatan och Simvägen, samt två mindre torgytor.

Bilagor
Tjänsteskrivelse - beslut om granskning.pdf
Samrådsredgorelse_centrum_et_ 1.pdf
Kvalitetsprogram_Kv2_Botrygg.pdf
Kvalitetsprogram_KV5_GÅRDSUTFORMNING.pdf
Kvalitetsprogram_Kv5a_Riksbyggen.pdf
Kvalitetsprogram_KV5b_SMAA.pdf
DP_Centrum_et_1_PK_granskning.pdf
DP_Centrum_et_1_PB_granskning.pdf
Behovsbedömning centrum etapp 1.pdf

5 Beslut om kvalitetsprogram för Norra Tyresö Centrum

Dnr 2013/KSM 1040

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till beslut
- Miljö- och Samhällsbyggnadsutskottet godkänner uppdaterad version av kvalitetsprogram för Norra Tyresö Centrum.

Beskrivning av ärendet
Kvalitetsprogrammet för Norra Tyresö Centrum har uppdaterats till version nummer 3, juni 2015. Förändringarna gäller främst förändringar som skett i organisationen, ett tillagt stycke om näringsliv i kommunikationsavsnittet samt ändrad etappindelning för genomförandet.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Kvalitetsprogram Norra Tyresö Centrum.pdf
NTC Kvalitetsprogram version 3 2015.pdf

6 Konstbudget för Kryddvägen

Dnr 2014/KSM 0690

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till beslut
- Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet godkänner att 300.000 SEK av den totala investeringsbudgeten på 25 mkr (1,2 %) avsätts för offentlig gestaltning, kost och utsmyckning för detaljplaneprojektet för Kryddvägen och Basilikagränd.

Beskrivning av ärendet
I november 2014 gav miljö- och samhällsbyggnadsutskottet Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att anordna en markanvisningstävling för uppförande av bostäder vid Kryddvägen och Basilikagränd. I projektets uppdrag ingår att avsätta en del av de investeringsmedel om 25 mkr för projektet till offentlig gestaltning, kost och utsmyckning av allmänna plaster inom planområdet. Projektgruppen har under våren och sommaren påbörjat arbetet med att hitta platser inom planområdet som lämpar sig för offentlig kost och utsmyckning.

Bilagor
Tjänsteskrivelse - beslut gällande konstnärlig gestaltning.pdf

7 Beslut om nya viltvårdare

Dnr 2015/KSM 0596

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen
1. Att kommunstyrelsen utser de tre föreslagna jägarna till kommunala viltvårdare.

2. Att Samhällsbyggnadsförvaltningen framöver kan utse nya viltvårdare på delegation av kommunstyrelsen.

Beskrivning av ärendet
Kommunens viltvård och skyddsjakt behöver nya jägare när andra slutar. Nu är behovet 3 stycken.

Bilagor
TJÄNSTESKRIVELSE Tre nya viltvårdare 2015-08-24.pdf

8 Svar på motion om ett rikare frilufts- och kulturliv samt ökad turism

Dnr 2014/KS 0503 001

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till beslut
- Samhällsbyggnadsförvaltningens svar antas som svar på motionen.

Beskrivning av ärendet
Miljöpartiet har lämnat in en motion vid namn Motion för ett rikare frilufts- och kulturliv samt ökad turism. Samhällsbyggnadsförvaltningen har lämnat ett svar på motionen.

Bilagor
Motion för ett rikare frilufts- och kulturliv samt ökad turism.pdf
Svar motion MP kultur och fritid.pdf

9 Svar på remiss angående alternativ för tunnelbanedepå SLL

Dnr 2015/KSM 0589

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till beslut
- Att remiss av Stockholms läns landstings förslag till ny tunnelbanedepå besvaras med Samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande.

Beskrivning av ärendet
Samhällsbyggnadsförvaltningen har skrivit ett svar på den inkomna remissen från Stockholms läns landsting avseende alternativ tunnelbanedepå.

Bilagor
Ny t-banedepå samråd YTTRTJÄN.pdf
Kartor över natur-, kultur- och rekreationsvärden.pdf
Kartor, mark och grundvatten.pdf
Karta, utredda alternativ.pdf
Samrådsfolder.pdf

10 Rapporter

Dnr 2015/SBF 0012

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till beslut
- Notera informationen.

Beskrivning av ärendet
Samhällsbyggnadsförvaltningens månadsrapport och ekonomisk rapport.

Bilagor
Månadsrapport Samhällsbyggnadsförvaltningen.pdf
Uppföljning av budget SBF juli.pdf

11 Meddelanden

Dnr 2015/SBF 0011

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till beslut
- Notera informationen.

Beskrivning av ärendet
Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets meddelanden bifogas i ärendet.

Bilagor
MEDDELANDE Buss 820 2015-08-24.pdf
Bilaga buss 820 tidtabell och linjesträckning ht 2015.pdf
Inbjudan seminarium - framkomligheten i busstrafiken i Stockholms län.pdf
Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (119 kb)

§109 Föredragning gällande Boverkets utbildning för politiker

Dnr 2015/SBF 0106

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Planchef Heléne Hallberg håller en föredragning för Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet.

Beslut/Protokollsutdrag
§109_prot_20150902.pdf (164 kb)

§110 Beslut om samråd för Järnet 7

Dnr 2015/KSM 0887

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
- Kommunstyrelsens miljö- och samhällsbyggnadsutskott godkänner samrådshandlingarna för bostäder inom fastigheten Järnet 1 och del av fastigheterna Järnet 8 och 10 och ger Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att ställa ut förslaget på samråd.

Särskilt yttrande
Marie Åkesdotter (MP) lämnar ett särskilt yttrande (se bifogad fil).

Beskrivning av ärendet
Ägaren till fastigheten Järnet 7 inkom i december 2012 med en förfrågan om möjligheten att ta fram en ny detaljplan för att bebygga fastigheten med bostäder i 5-8 våningar med underliggande parkeringsgarage. Järnet 7 är i gällande detaljplan planlagt för bostäder i två våningar men planen har aldrig realiserats. Genomförandetiden för gällande plan går ut 2015-10-06, vilket har styrt tidpunkten för när planen kan ändras.

Bilagor
Tjänsteskrivelse - beslut om samråd.pdf
Rapport Trafikutredning Tyresö 150108.pdf
planbeskrivning Järnet 7_S2015-08-07.pdf
Dp Järnet 7_150807.pdf
Behovsbedömning och checklista Järnet 7.pdf

§111 Planuppdrag för bostäder vid Granängsvägen

Dnr 2015/KSM 0357

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
1. Kommunstyrelsens miljö- och samhällsbyggnadsutskott ger samhällsbyggnads-förvaltningen i uppdrag att upprätta ett förslag till detaljplan för att tillskapa bostäder i flerbostadshus vid Granängsvägen i Bollmora, inom del av fastigheten Bollmora 1:94.

2. Genomförandet av detaljplanen bedöms inte innebära någon betydande miljöpåverkan som avses i miljöbalkens 6 kap. 11 §, med beaktande av förordningen 1998:905 bilaga 2 och 4.

Särskilt yttrande
Marie Åkesdotter (MP) lämnar ett särskilt yttrande (se bifogad fil).

Beskrivning av ärendet
Hökerum inkom i april 2015 med en förfrågan om att ta fram en detaljplan för att tillskapa bostäder med garage i anslutning till Granängsvägen/Hasselbacken. Förslaget innebär att planområdet bebyggs med ca 60-70 lägenheter i fler-bostadshus med garage. Kommunstyrelsens miljö- och samhällsbyggnadsutskott beslutade i maj 2015 att ge positivt planbesked för förslaget.
Förvaltningen bedömer att området är mycket lämpligt för förtätning, bland annat med hänvisning till att det kan bidra med en variation i upplåtelseformer i området samt den goda tillgången till kollektivtrafik och service. I planarbetet ska husens skala, placering, entréer och gestaltning särskilt studeras, för att området ska bidra till ett attraktivt gaturum.

Bilagor
Start-PM_Granängsvägen.pdf
Behovsbedömning och checklista Granängsvägen.pdf

§112 Beslut om granskning Norra Tyresö centrum etapp 1

Dnr 2014/KSM 0095

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Godkänna granskningshandlingarna för Norra Tyresö Centrum etapp 1 och ger Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att ställa ut förslaget på granskning.

Särskilt yttrande
Marie Åkesdotter (MP) lämnar ett särskilt yttrande (se bifogad fil).

Beskrivning av ärendet
Samhällsbyggnadsförvaltningen har upprättat ett förslag till detaljplan för Norra Tyresö centrum etapp 1. Planen omfattar två kvarter med bostäder och lokaler för centrumändamål, hela Tvärgatan, delar av de nya gatorna Blå gatan och Simvägen, samt två mindre torgytor.

Bilagor
Tjänsteskrivelse - beslut om granskning.pdf
Samrådsredgorelse_centrum_et_ 1.pdf
Kvalitetsprogram_Kv2_Botrygg.pdf
Kvalitetsprogram_KV5_GÅRDSUTFORMNING.pdf
Kvalitetsprogram_Kv5a_Riksbyggen.pdf
Kvalitetsprogram_KV5b_SMAA.pdf
DP_Centrum_et_1_PK_granskning.pdf
DP_Centrum_et_1_PB_granskning.pdf
Behovsbedömning centrum etapp 1.pdf
Solstudie_KV2 o KV5.pdf

§113 Beslut om kvalitetsprogram för Norra Tyresö Centrum

Dnr 2013/KSM 1040

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
- Miljö- och Samhällsbyggnadsutskottet godkänner uppdaterad version av kvalitetsprogram för Norra Tyresö Centrum.

Särskilt yttrande
Anita Mattsson (S) lämnar ett särskilt yttrande för den socialdemokratiska gruppens räkning (se bifogad fil).

Beskrivning av ärendet
Kvalitetsprogrammet för Norra Tyresö Centrum har uppdaterats till version nummer 3, juni 2015. Förändringarna gäller främst förändringar som skett i organisationen, ett tillagt stycke om näringsliv i kommunikationsavsnittet samt ändrad etappindelning för genomförandet.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Kvalitetsprogram Norra Tyresö Centrum.pdf
NTC Kvalitetsprogram  version 3 2015.pdf

§114 Konstbudget för Kryddvägen

Dnr 2014/KSM 0690

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
- Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet godkänner att 300 000 SEK av den totala investeringsbudgeten på 25 mkr (1,2 %) avsätts för offentlig gestaltning, konst och utsmyckning för detaljplaneprojektet för Kryddvägen och Basilikagränd.

Beskrivning av ärendet
I november 2014 gav miljö- och samhällsbyggnadsutskottet Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att anordna en markanvisningstävling för uppförande av bostäder vid Kryddvägen och Basilikagränd. I projektets uppdrag ingår att avsätta en del av de investeringsmedel om 25 mkr för projektet till offentlig gestaltning, konst och utsmyckning av allmänna plaster inom planområdet. Projektgruppen har under våren och sommaren påbörjat arbetet med att hitta platser inom planområdet som lämpar sig för offentlig konst och utsmyckning.

Bilagor
Tjänsteskrivelse - beslut gällande konstnärlig gestaltning.pdf

§115 Beslut om nya viltvårdare

Dnr 2015/KSM 0596

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen
1. Att kommunstyrelsen utser de tre föreslagna jägarna till kommunala viltvårdare.

2. Att Samhällsbyggnadsförvaltningen framöver kan utse nya viltvårdare på delegation av kommunstyrelsen.

Beskrivning av ärendet
Kommunens viltvård och skyddsjakt behöver nya jägare när andra slutar. Nu är behovet 3 stycken.

Bilagor
TJÄNSTESKRIVELSE Tre nya viltvårdare 2015-08-24.pdf

§116 Svar på motion om ett rikare frilufts- och kulturliv samt ökad turism

Dnr 2014/KS 0503 001

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Motionen anses besvarad.

Beskrivning av ärendet
Miljöpartiet har lämnat in en motion vid namn Motion för ett rikare frilufts- och kulturliv samt ökad turism. Samhällsbyggnadsförvaltningen har lämnat ett svar på motionen.

Yrkande
Marie Åkesdotter (MP) yrkar bifall till motionen.

Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på Marie Åkesdotters (MP) bifallsyrkande och finner att motionen ska anses besvarad.

Bilagor
Motion för ett rikare frilufts- och kulturliv samt ökad turism.pdf
Svar motion MP kultur och fritid.pdf

§117 Svar på remiss angående alternativ för tunnelbanedepå SLL

Dnr 2015/KSM 0589

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
- Att remiss av Stockholms läns landstings förslag till ny tunnelbanedepå besvaras med Samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande.

Beskrivning av ärendet
Samhällsbyggnadsförvaltningen har skrivit ett svar på den inkomna remissen från Stockholms läns landsting avseende alternativ tunnelbanedepå.

Bilagor
Ny t-banedepå samråd YTTRTJÄN.pdf
Kartor över natur-, kultur- och rekreationsvärden.pdf
Kartor, mark och grundvatten.pdf
Karta, utredda alternativ.pdf
Samrådsfolder.pdf

§118 Rapporter

Dnr 2015/SBF 0012

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Samhällsbyggnadsförvaltningens månadsrapport och ekonomisk rapport.

Bilagor
Månadsrapport Samhällsbyggnadsförvaltningen.pdf
Uppföljning av budget SBF juli.pdf

§119 Meddelanden

Dnr 2015/SBF 0011

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets meddelanden bifogas i ärendet.

Bilagor
MEDDELANDE Buss 820 2015-08-24.pdf
Bilaga buss 820 tidtabell och linjesträckning ht 2015.pdf
Inbjudan seminarium - framkomligheten i busstrafiken i Stockholms län.pdf