Din position: Hem > Tyresö kommun > Stadsbyggnadsutskottet > Sammanträde 2024-04-24

Sammanträde 2024-04-24

Datum
Klockan
08:30
Plats
Bollmora

1 Samråd för Entitevägen, etapp 14 i Östra Tyresö

Ärende 1 Diarienummer KSM-2021-212.214

Stadsbyggnadsutskottets förslag till beslut
1. Samrådshandlingarna för detaljplan för Entitevägen, etapp 14 i Östra Tyresö godkänns.
2. Kommundirektören ges i uppdrag att ställa ut förslaget för samråd.

Beskrivning av ärendet
Detaljplanen för Entitevägen etapp 14 är en omvandlingsplan som syftar till att skapa bättre förutsättningar för permanentboende i området genom god vägstandard och hållbar vattenförsörjning samt utökade byggrätter.
Kommunalt ledningsnät för vatten- och avlopp byggs ut. Samtliga fastigheter ansluts till ledningsnät för att säkra en god vattenförsörjning och rening av hushållens spill- och avloppsvatten. Byggrätter ges för permanent bostadsändamål i form av friliggande bostadshus med utgångspunkt i kommunens Strategi för östra Tyresö. Vägar breddas för ökad trafiksäkerhet och framkomlighet i området.
Marken kommer att planläggas för bostadsändamål, småhusbebyggelse samt för naturmark och gatumark. Mindre områden för transformatorstationer samt avfallshantering kommer också att ingå.
Genomförandet av detaljplanen bedöms inte innebära någon betydande miljöpåverkan som avses i miljöbalkens 6 kap. 3-8§§, med beaktande av Miljöbedömningsförordningen 2017:966.
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att samrådshandlingarna godkänns och att förslaget ställs ut för samråd.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Entitevägen i Östra Tyresö Samråd.pdf
Bilaga 1a. Plankarta Entitevägen etapp 14_del 1 (mars 2024).pdf
Bilaga 1b. Plankarta Entitevägen etapp 14_del 2 (mars 2024).pdf
Bilaga 2. Planbeskrivning Entitevägen etapp 14 (mars 2024).pdf
Bilaga 3. Undersökning av betydande miljöpåverkan.pdf
Bilaga 4. Bullerutredning Entitevägen etapp14 (oktober 2022).pdf
Bilaga 5. Dagvattenutredning Entitevägen etapp14 (januari 2024).pdf
Bilaga 6. Trafikutredning Entitevägen etapp14 (november 2023).pdf
Bilaga 7. Trafikutredning Östra Tyresö (oktober 2023).pdf
Bilaga 8. PM Miljöteknik Entitevägen etapp 14 (oktober 2022).pdf
Bilaga 9. PM Miljöteknik 2 Entitevägen etapp 14 (maj 2023).pdf
Bilaga 10. PM Geoteknik Entitevägen etapp 14 (mars 2023).pdf
Bilaga 11. Naturvärdesinventering Entitevägen etapp 14 (mars 2023).pdf
Bilaga 12. Landskapsanalys Entitevägen etapp 14 (mars 2023).pdf

2 Samråd av gatukostnadsutredning för Entitevägen, etapp 14

Ärende 2 Diarienummer KSM-2021-212.214

Stadsbyggnadsutskottets förslag till beslut
1. Samrådshandlingarna för gatukostnadsutredning för Entitevägen, etapp 14 godkänns.
2. Kommundirektören ges i uppdrag att ställa ut gatukostnadsutredningen för samråd.

Beskrivning av ärendet
I samband med upprättandet av detaljplan för Entitevägen, etapp 14 har kommunstyrelseförvaltningen fått i uppdrag att utreda frågan om uttag av gatukostnader i området. Den fördelningsbara kostnaden för utbyggnaden av gatorna inom fördelningsområdet beräknas bli 54 640 482 kr kronor. Detta innebär att gatukostnaden för en befintlig bostadsfastighet blir 432 077 kronor, vilket räknas upp med KPI och entreprenadindex inför debitering.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Gatukostnadsutredning Entitevägen etapp 14.pdf
Gatukostnadsutredning Entitevägen.pdf

3 Antagande av detaljplan för Vidablick 4

Ärende 3 Diarienummer KSM-2021-1053-214

Stadsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Detaljplan för fastigheten Vidablick 4 antas.

Beskrivning av ärendet
Planområdet omfattar fastigheten Vidablick 4 som idag är bebyggd med en villa. Planförslaget innebär att fastigheten kan styckas i två delar. Förslaget är utformat för att ta hänsyn till områdets karaktär avseende topografi, natur och bebyggelse. Detaljplanen tas fram med standardförfarande.
Planarbetet finansieras genom ett plankostnadsavtal som upprättats med fastighetsägaren.
En enklare prövning av barnets bästa har genomförts inför samråd och återfinns i bilaga 5. Möjligheten att ordna lekutrymmen på privat tomt bedöms som god. I området finns närhet till förskola och kommunalägd mark med möjlighet till naturlek.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Vidablick.pdf
Bilaga 1 Plankarta Vidablick 4 antagande.pdf
Bilaga 2 Planbeskrivning Vidablick 4 antagande.pdf
Bilaga 3 Samrådsredogörelse.pdf
Bilaga 4 Granskningsutlåtande.pdf
Bilaga 5 Checklista för en prövning av barnens bästa, februari 2022.pdf
Bilaga 6 Undersökning av betydande miljöpåverkan för detaljplan för Vidablick 4.pdf
Bilaga 7 PM dagvattenutredning Ronny Olsson Ingenjörsbyrå AB (2023-04-05).pdf
Bilaga 8 Körspårsutredning Vidablick 4, Lov och Kontroll (2023-03-20).pdf
Bilaga 9 Vidablick 4 dagvatten och grundvatten, Momentux (2023-08-09).pdf
Bilaga 10 Geoteknisk utlåtande (Viak AB, 1975).pdf
Bilaga 11 Geoteknisk utlåtande (Viak AB, 1975)-Bilaga karta.pdf

4 Granskning av detaljplan för Kretsloppscentralen

Ärende 4 Diarienummer KSM-2023-396-214

Stadsbyggnadsutskottets förslag till beslut
1. Granskningshandlingarna för detaljplan för Kretsloppscentralen godkänns.
2. Kommundirektören ges i uppdrag att ställa ut förslaget för granskning.
3. Detaljplanens genomförande bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan.

Beskrivning av ärendet
Detaljplanen syftar till att möjliggöra en utveckling av kommunens kretsloppscentral för att ge verksamheten en ökad kapacitet för återvinning och återbruk. Planen ska möjliggöra uppförande av ändamålsenlig bebyggelse utifrån verksamhetens behov. Anläggningen ska även förses med ett mer effektivt bullerskydd för att minska störningar för omkringliggande bostäder. Ombyggnationen ska effektivisera markanvändningen inom anläggningen, öka tydligheten och förbättra säkerheten för såväl besökare som personal.
Detaljplanen tas fram med standardförfarande.
Detaljplanearbetet finansieras inom ramen för avfallskollektivet.
Förslaget har varit ute på samråd under perioden 1 - 22 december 2023. Under samrådet har 11 yttranden inkommit till kommunen.
Kommunstyrelseförvaltningen bedömer att detaljplanen för Kretsloppscentralen kan ställas ut för granskning.

Bilagor
Tjänsteskrivelse detaljplan för kretsloppcentralen.pdf
Bilaga 1. Plankarta kretsloppscentralen granskning A2.pdf
Bilaga 2. Planbeskrivning kretsloppscentralen granskning.pdf
Bilaga 3. Samrådsredogörelse kretsloppscentralen.pdf
Bilaga 4. Undersökning av betydande miljöpåverkan_kretsloppscentralen.pdf
Bilaga 5. Enklare prövning av barnets bästa_kretsloppscentralen.pdf
Bilaga 6. Bullerutredning.pdf
Bilaga 7a. PM Dagvatten.pdf
Bilaga 7b. Kompletterande PM Dagvatten.pdf
Bilaga 8. PM Geoteknik.pdf
Bilaga 9. MUR Geoteknik.pdf
Bilaga 10. PM Markmiljö.pdf

5 Förstudie mobilitetshus Norra Tyresö centrum

Ärende 5 Diarienummer KSM 2024-271

Stadsbyggnadsutskottets förslag till beslut
- Kommundirektören ges i uppdrag att markanvisa kvarter 9 inom Norra Tyresö centrum för mobilitetshus kombinerat med bostäder.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram en förstudie gällande mobilitetshus i Norra Tyresö centrum. Området ligger inom en av kommunens utpekade mobilitetszoner. För att kunna uppnå mål om låga p-tal, högre andel resenärer med gång, cykel och kollektivtrafik samt en ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar trafiksituation i Norra Tyresö Centrum rekommenderar förstudien att arbeta vidare med en markanvisning av kvarter 9 för mobilitetshus i kombination med bostäder och möjlig verksamhet mot gata.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Förstudie mobilitetshus Norra Tyresö centrum.pdf
Förstudie mobilitetshus Norra Tyresö centrum.pdf

6 Uppdrag om planberedskap för ny förskola i Norra Tyresö centrum

Ärende 6 Diarienummer 2024/SBF 0022

Stadsbyggnadsutskottets förslag till beslut
- Kommundirektören ges i uppdrag att utreda lämplig placering av en kommunal förskola i Norra Tyresö centrum, för senare detaljplanering av denna inom lämplig utvecklingsetapp.

Ordförandeutlåtande
I planprogrammet för förnyelse och utveckling av Tyresö centrum från 2007 finns ett antal möjliga placeringar av förskoleverksamhet i Norra Tyresö Centrum angivna. Det är på lång sikt nödvändigt med en eller flera förskolor i området för att skapa en hållbar stadsdel som ger de boende tillgång till den service som förväntas finnas i närområdet. Innan utvecklingen av Norra Tyresö Centrum drog igång, fanns förskolan Båten i området. Den är nu riven, och barnen som var placerade där har hänvisats till andra förskolor i kommunen.
I omedelbar närhet till Norra Tyresö Centrum ligger utvecklingsområdet Bäverbäcken där det planeras över 600 nya bostäder. I detaljplanen för en av etapperna hade också mycket förutseende en möjlighet för en förskola planerats in. Dessvärre har byggherren valt bort denna möjlighet, och Bäverbäcken kommer nu att stå helt utan förskoleplatser. Detta faktum visar att det inte alls är säkert att de möjligheter till förskolor som ges av en detaljplan faktiskt kommer att realiseras i slutändan.
Det är inte långsiktigt hållbart att bygga två nya stadsdelar, Norra Tyresö Centrum och Bäverbäcken, med totalt över 1600 bostäder, utan att säkerställa tillräcklig kapacitet vad gäller förskoleplatser. Även om behovet av platser under de första åren efter inflyttning i ett färdigbyggt område kan tillfredsställas genom överkapacitet i helt andra kommundelar, måste till slut varje stadsdel dimensioneras korrekt vad gäller kommunal service som förskolor.
Därför är det av största vikt att det i kommande etapper av Norra Tyresö Centrum inte bara planeras för möjligheter till nya förskolor, utan att det istället skapas en skarp planberedskap för en ny kommunal förskola i området. Förskolan måste finnas med i detaljplanen och följa Boverkets riktlinjer som normalt tillämpas för Tyresös kommunala förskolor. Bygget av förskolan kan sedan invänta den tidpunkt då den av kapacitetsskäl behöver uppföras.

Bilagor
Ordförandeuppdrag om planberedskap för ny förskola i Norra Tyresö centrum.pdf


§9 Samråd för Entitevägen, etapp 14 i Östra Tyresö

Diarienummer KSM-2021-212.214


Stadsbyggnadsutskottets beslut
- Ärendet återremitteras för att säkerställa att utvecklingen av Trinntorp som närcentrum inte påverkas.


Reservationer
Mats Lindblom (L) reserverar sig mot beslutet och avser inkomma med en skriftlig reservation (bilaga).
Marie Åkesdotter (MP) reserverar sig mot beslutet och avser inkomma med en skriftlig reservation (bilaga).
Raymond Moubé (C) reserverar sig mot beslutet och avser inkomma med en skriftlig reservation (bilaga).

Beskrivning av ärendet
Detaljplanen för Entitevägen etapp 14 är en omvandlingsplan som syftar till att skapa bättre förutsättningar för permanentboende i området genom god vägstandard och hållbar vattenförsörjning samt utökade byggrätter.
Kommunalt ledningsnät för vatten- och avlopp byggs ut. Samtliga fastigheter ansluts till ledningsnät för att säkra en god vattenförsörjning och rening av hushållens spill- och avloppsvatten. Byggrätter ges för permanent bostadsändamål i form av friliggande bostadshus med utgångspunkt i kommunens Strategi för östra Tyresö. Vägar breddas för ökad trafiksäkerhet och framkomlighet i området.
Marken kommer att planläggas för bostadsändamål, småhusbebyggelse samt för naturmark och gatumark. Mindre områden för transformatorstationer samt avfallshantering kommer också att ingå.
Genomförandet av detaljplanen bedöms inte innebära någon betydande miljöpåverkan som avses i miljöbalkens 6 kap. 3-8§§, med beaktande av Miljöbedömningsförordningen 2017:966.
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att samrådshandlingarna godkänns och att förslaget ställs ut för samråd.


Ordförandeförslag
Ordförande Mats Lindblom (L) föreslår att stadsbyggnadsutskottet beslutar att:
1. Samrådshandlingarna för detaljplan för Entitevägen, etapp 14 i Östra Tyresö godkänns.
2. Kommundirektören ges i uppdrag att ställa ut förslaget för samråd.


Yrkanden
Anki Svensson (M) yrkar att ärendet återremitteras med följande motivering:
För att säkerställa att utvecklingen av Trinntorp som närcentrum inte påverkas.

Anita Mattsson (S) och Johan Carlsson (SD) biträder Anki Svenssons (M) återremissyrkande.

Marie Åkesdotter (MP), Raymond Moubé (C) och Ulf Perbo (KD) yrkar att ärendet ska avgöras idag samt bifall på ordförandeförslaget.


Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde. Ordföranden ställer frågan om ärendet ska återremitteras enligt Anki Svensson (M) yrkande. Stadsbyggnadsutskottet beslutar att ärendet ska återremitteras enligt Anki Svensson (M) yrkande.


Särskilda yttranden
Anki Svensson (M) och Anita Mattsson (S) anmäler ett särskilt yttrande. Yttrandet lämnas inte in utan de hänvisar till återremissyrkandet.

§10 Samråd av gatukostnadsutredning för Entitevägen, etapp 14

Diarienummer KSM-2021-212.214


Stadsbyggnadsutskottets beslut
- Ärendet återremitteras för att säkerställa att utvecklingen av Trinntorp som närcentrum inte påverkas.


Reservationer
Mats Lindblom (L) reserverar sig mot beslutet och avser inkomma med en skriftlig reservation (bilaga).
Marie Åkesdotter (MP) reserverar sig mot beslutet och avser inkomma med en skriftlig reservation (bilaga).
Raymond Moubé (C) reserverar sig mot beslutet och avser inkomma med en skriftlig reservation (bilaga).

Beskrivning av ärendet
I samband med upprättandet av detaljplan för Entitevägen, etapp 14 har kommunstyrelseförvaltningen fått i uppdrag att utreda frågan om uttag av gatukostnader i området. Den fördelningsbara kostnaden för utbyggnaden av gatorna inom fördelningsområdet beräknas bli 54 640 482 kr kronor. Detta innebär att gatukostnaden för en befintlig bostadsfastighet blir 432 077 kronor, vilket räknas upp med KPI och entreprenadindex inför debitering.


Ordförandeförslag
Ordförande Mats Lindblom (L) föreslår att stadsbyggnadsutskottet beslutar att:
1. Samrådshandlingarna för gatukostnadsutredning för Entitevägen, etapp 14 godkänns.
2. Kommundirektören ges i uppdrag att ställa ut gatukostnadsutredningen för samråd.


Yrkanden
Anki Svensson (M) yrkar att ärendet återremitteras med följande motivering:
För att säkerställa att utvecklingen av Trinntorp som närcentrum inte påverkas.

Anita Mattsson (S) och Johan Carlsson (SD) biträder Anki Svenssons (M) återremissyrkande.

Marie Åkesdotter (MP), Raymond Moubé (C) och Ulf Perbo (KD) yrkar att ärendet ska avgöras idag samt bifall på ordförandeförslaget.


Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde. Ordföranden ställer frågan om ärendet ska återremitteras enligt Anki Svensson (M) yrkande. Stadsbyggnadsutskottet beslutar att ärendet ska återremitteras enligt Anki Svensson (M) yrkande.


Särskilda yttranden
Anki Svensson (M) och Anita Mattsson (S) anmäler ett särskilt yttrande. Yttrandet lämnas inte in utan de hänvisar till återremissyrkandet.

§11 Antagande av detaljplan för Vidablick 4

Diarienummer KSM-2021-1053-214


Stadsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Detaljplan för fastigheten Vidablick 4 antas.

Beskrivning av ärendet
Planområdet omfattar fastigheten Vidablick 4 som idag är bebyggd med en villa. Planförslaget innebär att fastigheten kan styckas i två delar. Förslaget är utformat för att ta hänsyn till områdets karaktär avseende topografi, natur och bebyggelse. Detaljplanen tas fram med standardförfarande.
Planarbetet finansieras genom ett plankostnadsavtal som upprättats med fastighetsägaren.
En enklare prövning av barnets bästa har genomförts inför samråd och återfinns i bilaga 5. Möjligheten att ordna lekutrymmen på privat tomt bedöms som god. I området finns närhet till förskola och kommunalägd mark med möjlighet till naturlek.


Ordförandeutlåtande
Ordförande Mats Lindblom (L) föreslår att stadsbyggnadsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar att detaljplan för fastigheten Vidablick 4 antas.

Yrkanden
Anki Svensson (M), Anita Mattsson (S), Johan Carlsson (SD) och Raymond Moubé (C) yrkar bifall till ordförandeförslaget.


Beslutsgång
Ordföranden frågar om stadsbyggnadsutskottet bifaller ordförandeförslaget och finner att stadsbyggnadsutskottet bifaller det.

§12 Granskning av detaljplan för Kretsloppscentralen

Diarienummer KSM-2023-396-214


Stadsbyggnadsutskottets beslut
1. Granskningshandlingarna för detaljplan för Kretsloppscentralen godkänns.
2. Kommundirektören ges i uppdrag att ställa ut förslaget för granskning.
3. Detaljplanens genomförande bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan.

Beskrivning av ärendet
Detaljplanen syftar till att möjliggöra en utveckling av kommunens kretsloppscentral för att ge verksamheten en ökad kapacitet för återvinning och återbruk. Planen ska möjliggöra uppförande av ändamålsenlig bebyggelse utifrån verksamhetens behov. Anläggningen ska även förses med ett mer effektivt bullerskydd för att minska störningar för omkringliggande bostäder. Ombyggnationen ska effektivisera markanvändningen inom anläggningen, öka tydligheten och förbättra säkerheten för såväl besökare som personal.
Detaljplanen tas fram med standardförfarande.
Detaljplanearbetet finansieras inom ramen för avfallskollektivet.
Förslaget har varit ute på samråd under perioden 1 – 22 december 2023. Under samrådet har 11 yttranden inkommit till kommunen.
Kommunstyrelseförvaltningen bedömer att detaljplanen för Kretsloppscentralen kan ställas ut för granskning.


Ordförandeförslag
Ordförande Mats Lindblom (L) föreslår att stadsbyggnadsutskottet beslutar att:
1. Granskningshandlingarna för detaljplan för Kretsloppscentralen godkänns.
2. Kommundirektören ges i uppdrag att ställa ut förslaget för granskning.
3. Detaljplanens genomförande bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan.


Yrkanden
Johan Carlsson (SD), Anki Svensson (M), Raymond Moubé (C), Anita Mattsson (S), Ulf Perbo (KD) och Mats Lindblom (L) yrkar bifall till ordförandeförslaget.


Beslutsgång
Ordföranden frågar om stadsbyggnadsutskottet bifaller ordförandeförslaget och finner att stadsbyggnadsutskottet bifaller det.


Särskilda yttranden
Marie Åkesdotter (MP) anmäler särskilt yttrande (bilaga).

§13 Förstudie mobilitetshus Norra Tyresö centrum

Diarienummer KSM 2024-271


Stadsbyggnadsutskottets beslut
- Ärendet återremitteras med uppdraget att se över de ekonomiska konsekvenserna för Norra Tyresö centrum.


Reservationer
Mats Lindblom (L) reserverar sig mot beslutet och avser inkomma med en skriftlig reservation (bilaga).
Marie Åkesdotter (MP) reserverar sig mot beslutet och avser inkomma med en skriftlig reservation (bilaga).

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram en förstudie gällande mobilitetshus i Norra Tyresö centrum. Området ligger inom en av kommunens utpekade mobilitetszoner. För att kunna uppnå mål om låga p-tal, högre andel resenärer med gång, cykel och kollektivtrafik samt en ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar trafiksituation i Norra Tyresö Centrum rekommenderar förstudien att arbeta vidare med en markanvisning av kvarter 9 för mobilitetshus i kombination med bostäder och möjlig verksamhet mot gata.


Yrkanden
Anki Svensson (M) yrkar att ärendet återremitteras med följande uppdrag:
Se över de ekonomiska konsekvenserna för Norra Tyresö centrum.

Mats Lindblom (L) yrkar att ärendet återremitteras med följande uppdrag:
Utreda förutsättningarna för mer handel och kommersiell verksamhet i mobilitetshuset.

Anita Mattsson (S) och Johan Carlsson (SD) biträder Anki Svenssons (M) återremissyrkande.
Marie Åkesdotter (MP) och Raymond Moubé (C) yrkar att ärendet ska avgöras på dagens sammanträde samt bifall till förvaltningens förslag.

Beslutsgång
Ordförande frågar om ärendet ska avgöras på dagens sammanträde.
Ordföranden frågar om ärendet återremitteras enligt yrkande från Mats Lindblom (L).
Ordföranden frågar om ärendet återremitteras enligt yrkande från Anki Svensson (M).
Ordförande finner att ärendet återremitteras enligt Mats Lindbloms (L) yrkande.

Votering begärs. Ordförande föreslår att utskottet först voterar om motförslag. Följande röstordning fastställt:
Den som vill att yrkandet att ärendet ska avgöras på dagens sammanträde ska vara motförslag röstar ja.
Den som vill att Anki Svenssons (M) återremissyrkande ska vara motförslag röstar nej.

Resultat: 3 ja och 6 nej. Hur var och en röstat framgår av bilagt röstningsprotokoll 1. Ordföranden finner att Anki Svenssons (M) återremissyrkande är motförslag.

Sedan fastställs följande röstordning:
Den som vill återremittera enligt Mats Lindbloms (L) yrkande röstar ja.
Den som vill återremittera enligt Anki Svenssons (M) yrkande röstar nej.

Resultat: 2 ja, 6 nej och 1 avstår. Hur var och en röstat framgår av bilagt röstningsprotokoll 2. Stadsbyggnadsutskottet återremitterar ärendet i enlighet med Anki Svenssons (M) yrkande.


Protokollsanteckningar
Inger Gemicioglu (V) hade yrkat att ärendet ska avgöras på dagens sammanträde samt bifall till förvaltningens förslag om hon hade haft rösträtt.

§14 Uppdrag om planberedskap för ny förskola i Norra Tyresö centrum

Diarienummer 2024/SBF 0022


Stadsbyggnadsutskottets beslut
- Ordförandeuppdraget avslås.


Reservationer
Marie Åkesdotter (MP) reserverar sig mot beslutet och avser inkomma med en skriftlig reservation (bilaga).
Raymond Moubé (C) reserverar sig mot beslutet och avser inkomma med en skriftlig reservation (bilaga).
Mats Lindblom (L) reserverar sig mot beslutet och hänvisar till sitt ordförandeutlåtande.

Ordförandeförslag
Ordförande Mats Lindblom (L) föreslår att stadsbyggnadsutskottet beslutar att kommundirektören ges i uppdrag att utreda lämplig placering av en kommunal förskola i Norra Tyresö centrum, för senare detaljplanering av denna inom lämplig utvecklingsetapp.


Ordförandeutlåtande
I planprogrammet för förnyelse och utveckling av Tyresö centrum från 2007 finns ett antal möjliga placeringar av förskoleverksamhet i Norra Tyresö Centrum angivna. Det är på lång sikt nödvändigt med en eller flera förskolor i området för att skapa en hållbar stadsdel som ger de boende tillgång till den service som förväntas finnas i närområdet. Innan utvecklingen av Norra Tyresö Centrum drog igång, fanns förskolan Båten i området. Den är nu riven, och barnen som var placerade där har hänvisats till andra förskolor i kommunen.
I omedelbar närhet till Norra Tyresö Centrum ligger utvecklingsområdet Bäverbäcken där det planeras över 600 nya bostäder. I detaljplanen för en av etapperna hade också mycket förutseende en möjlighet för en förskola planerats in. Dessvärre har byggherren valt bort denna möjlighet, och Bäverbäcken kommer nu att stå helt utan förskoleplatser. Detta faktum visar att det inte alls är säkert att de möjligheter till förskolor som ges av en detaljplan faktiskt kommer att realiseras i slutändan.
Det är inte långsiktigt hållbart att bygga två nya stadsdelar, Norra Tyresö Centrum och Bäverbäcken, med totalt över 1600 bostäder, utan att säkerställa tillräcklig kapacitet vad gäller förskoleplatser. Även om behovet av platser under de första åren efter inflyttning i ett färdigbyggt område kan tillfredsställas genom överkapacitet i helt andra kommundelar, måste till slut varje stadsdel dimensioneras korrekt vad gäller kommunal service som förskolor.
Därför är det av största vikt att det i kommande etapper av Norra Tyresö Centrum inte bara planeras för möjligheter till nya förskolor, utan att det istället skapas en skarp planberedskap för en ny kommunal förskola i området. Förskolan måste finnas med i detaljplanen och följa Boverkets riktlinjer som normalt tillämpas för Tyresös kommunala förskolor. Bygget av förskolan kan sedan invänta den tidpunkt då den av kapacitetsskäl behöver uppföras.


Yrkanden
Marie Åkesdotter (MP) och Raymond Moubé (C) yrkar bifall till ordförandeförslaget.
Anita Mattsson (S) och Anki Svensson (M) yrkar avslag på ordförandeförslaget.


Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om stadsbyggnadsutskottet bifaller ordförandeförslaget. Ordföranden ställer frågan om stadsbyggnadsutskottet avslår ordförandeförslaget. Ordföranden finner att stadsbyggnadsutskottet bifaller ordförandeförslaget.

Votering begärs och följande röstordning fastställs:
Den som vill bifalla ordförandeförslaget röstar ja
Den som vill avslå ordförandeförslaget röstar nej

Resultat: 3 ja och 6 nej. Hur var och en röstat framgår ur bilagt röstningsprotokoll votering 1.
Stadsbyggnadsutskottet avslår ordförandeförslaget.

Särskilda yttranden
Anki Svensson (M) och Anita Mattsson (S) lämnar gemensamt särskilt yttrande (bilaga).