Din position: Hem > Värmdö kommun > Bygg-, miljö och hälsoskyddsnämnden > Sammanträde 2015-03-31

Sammanträde 2015-03-31

Datum
Klockan
10:00
Plats

2 Utvärdering av grundvattentillgång i Värmdö kommun samt tillståndsplikt för att anlägga grundvattentäkt och anmälningsplikt för befintlig grundvattentäkt

3 Stavsnäs 1:850

Ansökan om strandskyddsdispens för uppförande av en komplementbyggnad

4 Djurö 4:231

Ansökan för strandskyddsdispens för nedgrävning av elkabel

5 Stavsnäs 1:156

Ansökan om strandskyddsdispens i efterhand för tre bryggor

6 Södernäs 1:9

Ansökan om strandskyddsdispens för konsollbrygga

7 Södermöja 1:30

Ansökan om förhandsbesked för uppförande av två enbostadshus

8 Svartsö 1:26

Ansökan bygglov i efterhand för tillbyggnad och höjning av taket (med
sanktionsavgift)

9 Ingarö-Evlinge 1:42

10 Eknö 1:242

Ansökan rivning av befintlig byggnad samt uppförande av huvudbyggnad och KB

11 Runmarö-Långvik 1:25

Ansökan om strandskyddsdispens i efterhand för uppförd byggnad (gästhus)

13 Malma 59:3

14 Västerby 5:344

Yttrande till mark- och miljööverdomstolen avseende bygglov för telemast, mål nr
P469-15

15 Stora Kovik 1:62

Yttrande till mark- och miljödomstolen i M 5237-14 avseende förbud mot miljöfarlig
verksamhet, mellanlagring av borrkax

16 Ålstäket 7:1

Yttrande till mark och miljödomstolen avseende pumpstation mm, mål nr M 348-15

19 Delegationsbeslut

21 Avdelningen informerar

- Utbildning för nämnden den 6 maj 09.30-17.00, Kanholmsfjärden

§37 Utvärdering av grundvattentillgång i Värmdö kommun samt tillståndsplikt för att anlägga grundvattentäkt och anmälningsplikt för befintlig grundvattentäkt