Din position: Hem > Stockholms stad > Exploateringsnämnden > Sammanträde 2023-12-14

Sammanträde 2023-12-14

Datum
Klockan
16:45
Plats
Bråvallasalen, stadshuset

1 Val av justerare och tid för justering

3 Anmälan av inkomna skrivelser till exploateringsnämnden

5 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

6 Ekonomisk uppföljning per november, 2023

8 Gång- och cykelbron vid Slussen. Svar på skrivelse från Svante Linusson (C)

9 Förslag till riktlinjer för markanvisning

10 Program för tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning 2024-2029. Svar på remiss

11 Åtgärdsplan 2023, lägesredovisning och uppföljning

12 Försäljning av Vatnajökel 3 och 7, Kista. Friköp av tomträtter

13 Överenskommelse om exploatering med tomträtt, för bostäder inom fastigheten Stadshagen 1:1 i Stadshagen med Fastighets AB Stadshagsvägen

14 Tilläggsavtal till överenskommelse om exploatering med försäljning respektive tomträtt för bostäder, kontor, centrum, förskola med mera inom fastigheterna Odde 1, Kista 2:4 och del av Akalla 4:1 i Kista med Fastighetsaktiebolaget Kista Alléväg med flera

15 Överenskommelse om exploatering med tomträttsupplåtelse för bostäder, hotell, handel, idrott m.m. inom del av Akalla 4:1 i Kista till Playce Bostad 1 AB, Playce Hotell AB, Playce Hyra & Kommers AB och Playce Idrott & Garage AB. Tilläggsmarkanvisning, delgenomförandebeslut och genomförandebeslut

16 Markanvisning för bostäder inom fastigheten Grimsta 1:5 i Grimsta och Blackeberg till AB Svenska Bostäder. Inriktningsbeslut

17 Slutredovisning av utbyggnad för bostäder inom fastigheterna Ulvsunda 1:1 och Bibliotekarien 3 med överlåtelse av mark inom Ulvsunda 1:1 och med tomträttsupplåtelse inom Bibliotekarien 3 i Abrahamsberg med Seniorgården AB

18 Slutredovisning av utbyggnad för bostäder inom fastigheterna Åkeshov 1:1 och Nockeby 1:1 i Nockeby med Stockholms Kooperativa Bostadsförmedling

19 Reviderade föreskrifter för avfallshantering för Stockholms kommun. Anmälan om svar på remiss

20 Överenskommelse om exploatering med arrendeupplåtelse, för drivmedelsstation inom fastigheten Sköndal 2:1 i Gubbängen med St1 Sverige AB Genomförandebeslut

21 Rädda Stockholms demografi: bygg större bostäder i innerstaden. Motion av Dennis Wedin och Per Rosencrantz (M) Svar på remiss

22 Slutredovisning av utbyggnad för bostäder inom fastigheten Anisen 3 med Primula Byggnads AB och förskola inom fastigheten Toppsockret 2 med Skolfastigheter i Stockholm AB i Hökarängen

23 Ansökan om tillstånd enligt miljöbalken till avskiljning av koldioxid m.m., förbränning av slam samt riva ut en kaj och uppföra en ny kaj vid Värtaverket och Energihamnen. Anmälan om svar på remiss

24 Överlåtelse av avsättningsmagasin för dagvatten till Stockholm Vatten AB inom fastigheten Vasastaden 1:16 i Hagastaden, Vasastaden

25 Markanvisning för bostäder inom fastigheterna Oxnö 1, Ingarö 2, Möja 2 och del av Farsta 2:1 i Farsta till AB Familjebostäder. Inriktningsbeslut

26 Markanvisning för kansli och idrottsändamål inom del av fastigheten Hjorthagen 1:5 till Djurgårdens Elitfotboll AB i Hjorthagen, Norra Djurgårdsstaden

27 Utrangering av nedlagda utgifter för projekt Södra Skanstull på Södermalm

28 Detaljplan för fastigheten Lövholmen 12 m.fl. i stadsdelen Liljeholmen, S-Dp 2017-13571, samrådshandling. Svar på remiss

29 Markanvisning för bostäder inom fastigheten Gröndal 1:1 i Gröndal till AB Stockholmshem. Inriktningsbeslut

30 Överenskommelse om exploatering med försäljning och tomträtt, för bostäder inom fastigheten Aspudden 2:1 m.fl. i Aspudden med Riksbyggen Ekonomisk Förening och Wallenstam Fastigheter 138 AB. Genomförandebeslut

31 Överenskommelse om exploatering med försäljning samt exploateringsavtal för bostäder inom del av Aspudden 2:1 m.fl. i Aspudden med Sveafastigheter Utveckling AB m.fl. Genomförandebeslut

32 Markanvisning för bostäder inom del av fastigheten Sätra 2:1 i Bredäng till Storstaden Stockholm Bostad AB

33 Markanvisning för bostäder och lokaler inom fastigheten Vita Liljan 2 i Bredäng till Verket Fastigheter AB

34 Slutredovisning av konstprojekt i Vårberg. Fokus Skärholmen

35 Utrangering av förgävesprojektering för utbyggnad av bullerdämpande skog inom fastigheten Enskede Gård 1:1 i Östberga, inom stadsutvecklingsområdet Årstafälte

36 Markanvisningar för bostäder inom del av fastigheten Årsta 1:1 på Årstafältet till Byggnadsfirman Erik Wallin AB och Gimle Bostad AB

37 Genomförandebeslut för Årstafältet etapp 4, med överenskommelse om exploatering med tomträtt, för bostäder och förskola, inom fastigheterna Årsta 1:1 och Enskede gård 1:1 i Östberga med AB Stockholmshem, Klövern AB, Wästbygg Projektutveckling AB, Byggnadsfirman Erik Wallin AB och Skolfastigheter i Stockholm AB

38 Föravtal till exploateringsavtal för bostads- och kontorsändamål inom Bolidentriangeln (Renseriet 25 m.fl.) i Enskede Gård till Fastighetsbolaget WWL AB, WWL Linde AB, Bostadsrättsföreningen Tjurhornet 7, Bro Tjurhornet 15 AB, Bro Lindetorpsvägen AB, Linde Torp Mark AB, Årsta Renseriet AB och AB Stockholmshem

39 Högdalstopparna, redovisning av budgetuppdrag

40 Markanvisning för bostäder inom fastigheten Blixtlåset 1 i Hagsätra till Coeli Blixtlåset 1

41 Rapport från stadsrevisionen: Biologisk mångfald i stadsbyggnadsprocessen

42 Regional handlingsplan för klimatanpassning Stockholms län. Anmälan om svar på remiss

43 Information från exploateringskontoret

44 Återlämnande av markanvisningar samt ny anvisning av mark för bostäder inom del av fastigheterna Västberga 1:1, Hammarbyhöjden 1:1 och Masugnen 1, till Stockholmsutsikt Holding AB. Markanvisning för bostäder och handel inom Mariehamn 1 och del av Akalla 4:1 [...]

Dnr: E2023-04660

Fullständig rubrik:
Återlämnande av markanvisningar samt ny anvisning av mark för bostäder inom del av fastigheterna Västberga 1:1, Hammarbyhöjden 1:1 och Masugnen 1, till Stockholmsutsikt Holding AB.
Markanvisning för bostäder och handel inom Mariehamn 1 och del av Akalla 4:1 till Akalla Centrum Fastigheter AB.
Godkännande av ändrade ägarförhållanden i SSM Holding AB och Amasten Fastighets AB jämte dotterbolag, med ändring av solidariskt ansvarig part i flera projekt till Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB

45 Handlingsplan för masshantering i Stockholms stad 2024-2027

46 Tilläggsavtal till överenskommelse om exploatering med försäljning inom Slakthusområdet etapp 1 med Matstaden Fastighetsutveckling AB respektive Slakthusgränd Projekt 1 AB

§1 Val av justerare och tid för justering

§2 Frågor för beredning

§3 Anmälan av inkomna skrivelser till exploateringsnämnden

§5 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

§6 Ekonomisk uppföljning per november, 2023

§8 Gång- och cykelbron vid Slussen. Svar på skrivelse från Svante Linusson (C)

§9 Förslag till riktlinjer för markanvisning

§10 Program för tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning 2024-2029. Svar på remiss

§11 Åtgärdsplan 2023, lägesredovisning och uppföljning

§12 Försäljning av Vatnajökel 3 och 7, Kista. Friköp av tomträtter

§13 Överenskommelse om exploatering med tomträtt, för bostäder inom fastigheten Stadshagen 1:1 i Stadshagen med Fastighets AB Stadshagsvägen

§14 Tilläggsavtal till överenskommelse om exploatering med försäljning respektive tomträtt för bostäder, kontor, centrum, förskola med mera inom fastigheterna Odde 1, Kista 2:4 och del av Akalla 4:1 i Kista med Fastighetsaktiebolaget Kista Alléväg med flera

§15 Överenskommelse om exploatering med tomträttsupplåtelse för bostäder, hotell, handel, idrott m.m. inom del av Akalla 4:1 i Kista till Playce Bostad 1 AB, Playce Hotell AB, Playce Hyra & Kommers AB och Playce Idrott & Garage AB. Tilläggsmarkanvisning, delgenomförandebeslut och genomförandebeslut

§16 Markanvisning för bostäder inom fastigheten Grimsta 1:5 i Grimsta och Blackeberg till AB Svenska Bostäder. Inriktningsbeslut

§17 Slutredovisning av utbyggnad för bostäder inom fastigheterna Ulvsunda 1:1 och Bibliotekarien 3 med överlåtelse av mark inom Ulvsunda 1:1 och med tomträttsupplåtelse inom Bibliotekarien 3 i Abrahamsberg med Seniorgården AB

§18 Slutredovisning av utbyggnad för bostäder inom fastigheterna Åkeshov 1:1 och Nockeby 1:1 i Nockeby med Stockholms Kooperativa Bostadsförmedling

§19 Reviderade föreskrifter för avfallshantering för Stockholms kommun. Anmälan om svar på remiss

§20 Överenskommelse om exploatering med arrendeupplåtelse, för drivmedelsstation inom fastigheten Sköndal 2:1 i Gubbängen med St1 Sverige AB Genomförandebeslut

§21 Rädda Stockholms demografi: bygg större bostäder i innerstaden. Motion av Dennis Wedin och Per Rosencrantz (M) Svar på remiss

§22 Slutredovisning av utbyggnad för bostäder inom fastigheten Anisen 3 med Primula Byggnads AB och förskola inom fastigheten Toppsockret 2 med Skolfastigheter i Stockholm AB i Hökarängen

§23 Ansökan om tillstånd enligt miljöbalken till avskiljning av koldioxid m.m., förbränning av slam samt riva ut en kaj och uppföra en ny kaj vid Värtaverket och Energihamnen. Anmälan om svar på remiss

§24 Överlåtelse av avsättningsmagasin för dagvatten till Stockholm Vatten AB inom fastigheten Vasastaden 1:16 i Hagastaden, Vasastaden

§25 Markanvisning för bostäder inom fastigheterna Oxnö 1, Ingarö 2, Möja 2 och del av Farsta 2:1 i Farsta till AB Familjebostäder. Inriktningsbeslut

§26 Markanvisning för kansli och idrottsändamål inom del av fastigheten Hjorthagen 1:5 till Djurgårdens Elitfotboll AB i Hjorthagen, Norra Djurgårdsstaden

§27 Utrangering av nedlagda utgifter för projekt Södra Skanstull på Södermalm

§28 Detaljplan för fastigheten Lövholmen 12 m.fl. i stadsdelen Liljeholmen, S-Dp 2017-13571, samrådshandling. Svar på remiss

§29 Markanvisning för bostäder inom fastigheten Gröndal 1:1 i Gröndal till AB Stockholmshem. Inriktningsbeslut

§30 Överenskommelse om exploatering med försäljning och tomträtt, för bostäder inom fastigheten Aspudden 2:1 m.fl. i Aspudden med Riksbyggen Ekonomisk Förening och Wallenstam Fastigheter 138 AB. Genomförandebeslut

§31 Överenskommelse om exploatering med försäljning samt exploateringsavtal för bostäder inom del av Aspudden 2:1 m.fl. i Aspudden med Sveafastigheter Utveckling AB m.fl. Genomförandebeslut

§32 Markanvisning för bostäder inom del av fastigheten Sätra 2:1 i Bredäng till Storstaden Stockholm Bostad AB

§33 Markanvisning för bostäder och lokaler inom fastigheten Vita Liljan 2 i Bredäng till Verket Fastigheter AB

§34 Slutredovisning av konstprojekt i Vårberg. Fokus Skärholmen

§35 Utrangering av förgävesprojektering för utbyggnad av bullerdämpande skog inom fastigheten Enskede Gård 1:1 i Östberga, inom stadsutvecklingsområdet Årstafälte

§36 Markanvisningar för bostäder inom del av fastigheten Årsta 1:1 på Årstafältet till Byggnadsfirman Erik Wallin AB och Gimle Bostad AB

§37 Genomförandebeslut för Årstafältet etapp 4, med överenskommelse om exploatering med tomträtt, för bostäder och förskola, inom fastigheterna Årsta 1:1 och Enskede gård 1:1 i Östberga med AB Stockholmshem, Klövern AB, Wästbygg Projektutveckling AB, Byggnadsfirman Erik Wallin AB och Skolfastigheter i Stockholm AB

§38 Föravtal till exploateringsavtal för bostads- och kontorsändamål inom Bolidentriangeln (Renseriet 25 m.fl.) i Enskede Gård till Fastighetsbolaget WWL AB, WWL Linde AB, Bostadsrättsföreningen Tjurhornet 7, Bro Tjurhornet 15 AB, Bro Lindetorpsvägen AB, Linde Torp Mark AB, Årsta Renseriet AB och AB Stockholmshem

§39 Högdalstopparna, redovisning av budgetuppdrag

§40 Markanvisning för bostäder inom fastigheten Blixtlåset 1 i Hagsätra till Coeli Blixtlåset 1

§41 Rapport från stadsrevisionen: Biologisk mångfald i stadsbyggnadsprocessen

§42 Regional handlingsplan för klimatanpassning Stockholms län. Anmälan om svar på remiss

§43 Information från exploateringskontoret

§44 Återlämnande av markanvisningar samt ny anvisning av mark för bostäder inom del av fastigheterna Västberga 1:1, Hammarbyhöjden 1:1 och Masugnen 1, till Stockholmsutsikt Holding AB. Markanvisning för bostäder och handel inom Mariehamn 1 och del av Akalla 4:1 [...]

§45 Handlingsplan för masshantering i Stockholms stad 2024-2027

§46 Tilläggsavtal till överenskommelse om exploatering med försäljning inom Slakthusområdet etapp 1 med Matstaden Fastighetsutveckling AB respektive Slakthusgränd Projekt 1 AB