Din position: Hem > Stockholms stad > Exploateringsnämnden > Sammanträde 2007-04-19

Sammanträde 2007-04-19

Datum
Klockan
16.00
Plats
Bråvallasalen, Stadshuset

2 Frågor för beredning och eventuell information från kontoret

3 Anmälan av inkomna skrivelser

4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom exploateringskontoret

5 Underlag till budget för 2008 och inriktning för åren 2009 och 2010 (S&E)* P

6 Anmälan av ekonomisk uppföljning mars 2007 (S&E)

7 Anställning av chef för Stab och ekonomi (S&E)

8 Ändringar i delegationsordningen för exploateringskontoret samt justering av tillämpningsanvisningarna för styrning och uppföljning av investeringar och andra betydande projekt (S&E)

9 Samråd i planprocesser. Skrivelse från Ann-Marie Strömberg (-), Jan Wallman m fl (s), Magnus Jarnling (mp) och Kjell Marteng (v) (S&E)

10 Förköp av och förvärvstillstånd för vissa fastigheter (M&V)*

11 Hyresnämndens beslut att avskriva ärende om tillstånd till förvärv av del av fastigheten Kniven 27 på Södermalm (M&V) Södermalm

12 Hyresnämndens beslut att lämna tillstånd till förvärv av fastigheten Taljan 7 i Gröndal (M&V)*Hägersten-Liljeholmen

13 Hovrättens beslut att avskriva ärende om tillstånd till förvärv av fastigheten Kamaxeln 1 i Örby (M&V) Älvsjö

14 Hyresnämndens beslut att avskriva ärende om tillstånd till förvärv av fastigheten Sångfågeln 3 i Aspudden (M&V) Hägersten-Liljeholmen

15 Markanvisningspolicy för bostadsfastigheter och andra exploateringsfastigheter (I)

17 Översvämningshot – Risker och åtgärder för Mälaren, Hjälmaren och Vänern (SOU 2006:94). Remiss (I)*

18 Samarbetsavtal med banverket beträffande överdäckning av järnvägen nordost om Södra Station (Justerat inriktningsbeslut). Markanvisning för bostadsändamål inom del av fastigheten Södermalm 1:1 (I) Södermalm

19 Ny idrottsplats vid Bällsta Gård. Inriktningsbeslut (Y+Idf) Bromma

20 Ny detaljplan för Ulvsunda Slottspark. Programsamråd Remiss (Y) Bromma

21 Startpromemoria för program för detaljplan för området kring Gustavslundsvägen i Alvik (ca 400 lägenheter) (Y+Sbk) Bromma

22 Detaljplan för bostäder m m i kv Motellet m m i Hägersten. Remiss (Y) Hägersten-Liljeholmen

23 Överenskommelse om överlåtelse av mark samt exploatering för bostäder inom kv Plomben i Örnsberg, Hägersten (Y) Hägersten-Liljeholmen

24 Ändrad detaljplan för del av kv Säven m m i Årsta. Remiss (Y) Enskede-Årsta

25 Markanvisning samt planbeställning för bostadsrätts-ändamål vid Postiljonvägen i Svedmyra till Veidekke Bostad AB (Y) Enskede-Årsta

26 Överenskommelse om exploatering, för bostäder inom del av fastigheten Skarpnäcks Gård 1:1 i Bagarmossen med Skanska Mark- och Exploatering Nya Hem AB (Y) Skarpnäck

27 Förlängning av Skrubba Malmväg i Skarpnäcks Gård. Genomförandebeslut (Y) Skarpnäck

28 Stockholms riktlinjer för bostadsförsörjningen 2007-2010. Bordlagt 8 mars 2007 nr 7 (S&E+Sbk)

29 Överenskommelse om exploatering för bostadsändamål inom del av fastigheten Årsta 1:1 i Årsta. Genomförandebeslut samt markanvisning för förskola till SISAB. Bordlagt 8 mars 2007 nr 21 (Y) Enskede-Årsta-Vantör

Mötesinformation

Justerat:2 maj 2007
Joakim Larsson Mustafa Tümtürk

Närvarande:

Ledamöter
Joakim Larsson (m), ordförande
Jan Tigerström (m)
Kerstin Gustavsson (m)
Helena Bonnier (m)
Sören Swärd (m)
Carl Viktor Skårman (m)
Gulan Avci (fp)
Mustafa Tümtürk (s)
Ann-Margarethe Livh (v)
Emilia Hagberg (mp)

Ersättare
Göran Kindvall (m)
Sebastian Carlsson (m)
Anders Alvebäck (m)
Per Hallberg (m)
Camilla Thorstensson (kd)
Christer Mellstrand (c)
Linda Kindgren (s) tjänstgörande
Kenneth Nilsson (s) tjänstgörande
Margareta Malm (s)
Bo Holmberg (s)
Lotten von Hofsten (v)
Torkel Tigerschiöld (mp)

Tjänstemän
Exploateringsdirektör Krister Schultz och nämndsekreteraren Åse Geschwind.

Vidare tjänstemännen vid kontoret Stefan Eriksson, Lars Fränne, Bengt Hjelm, Gunnar Jensen, Petra Nieto, Eva Olsson och Åsa Wigfeldt samt biträdande borgarrådssekreteraren från roteln Thord Swedenhammar.

§1 Justering

Beslut

Exploateringnämnden utsåg ledamoten Mustafa Tümtürk(s) att tillsammans med ordföranden Joakim Larsson (m) justera dagens protokoll. Justering sker senast den 3 maj 2007.

§2 Frågor för beredning och information från kontoret

Skrivelser för beredning

-----------------------------

Anmälan gjordes av inkomna skrivelser till exploateringsnämnden enligt följande:

1. Skrivelse till exploateringsnämnden angående Konsthallen 2 (Lindgården) på Djurgården, från ersättaren Christer Mellstrand (c).

Beslut

Exploateringsnämnden beslöt att överlämna skrivelsen till exploateringskontoret för beredning.

Information om nämndens utbildning den 3-4 maj

-------------------------------------------------------------

Förvaltningschef Krister Schultz informerade om utbildningen den 3-4 maj. Inbjudan med program kommer att skickas till nämnden.

Beslut

Exploateringsnämnden tackade för informationen.

§3 Anmälan av inkomna skrivelser

Anmälan gjordes av inkomna skrivelser, protokoll m m till exploateringsnämnden vilka förtecknats i promemoria av den 10 april 2007 och, vad gäller senare inkomna skrivelser m m, i promemoria av den 19 april 2007.

Beslut

Exploateringsnämnden beslöt att lägga anmälan till handlingarna.

§4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom exploateringskontoret

Dnr E2007-010-00084

Exploateringsnämnden hade den 2 april 2007 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Exploateringsnämnden beslutar att lägga anmälan till handlingarna.

Beslut

Exploateringsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Ett särskilt uttalande avgavs av ledamoten Ann-Margarethe Livh (v) enligt bilaga A.

Ersättaryttrande

Ersättaryttrande avgavs av ersättaren Lotten von Hofsten (v) enligt bilaga A.

§5 Underlag till budget för 2008 och inriktning för åren 2009 och 2010

Dnr E2007-110-00234

Protokollsutdrag

Exploateringskontoret hade den 13 mars 2007 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Exploateringsnämnden godkänner kontorets förslag till underlag för 2008 och inriktning 2009 och 2010 och överlämnar detta till kommunstyrelsen.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ledamoten Mustafa Tümtürk mf l (s) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga B1.

Ledamoten Emilia Hagberg (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga B2.

Ledamoten Ann-Margarethe Livh (v) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga B3.

Beslut

Exploateringsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorets förslag.

Exploateringsnämnden godkänner kontorets förslag till underlag för 2008 och inriktning 2009 och 2010 och överlämnar detta till kommunstyrelsen.

Reservationer

Mot beslutet reserverade sig ledamoten Mustafa Tümtürk mf l (s) med hänvisning till sitt yrkande i bilaga B1.

Mot beslutet reserverade sig ledamoten Emilia Hagberg (mp) med hänvisning till sitt yrkande i bilaga B2.

Mot beslutet reserverade sig ledamoten Ann-Margarethe Livh (v) med hänvisning till sitt yrkande i bilaga B3.

Ersättaryttrande

Ersättaryttrande avgavs av ersättaren Torkel Tigerschöld(mp) enligt bilaga B2.

Ersättaryttrande avgavs av ersättaren Lotten von Hofsten (v) enligt bilaga B3.

Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

§6 Anmälan av ekonomisk uppföljning mars 2007

Dnr E2007-112-00233

Exploateringskontoret hade den 2 april 2007 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas.

Beslut

Exploateringsnämnden beslöt att lägga anmälan till handlingarna.

§7 Anställning av chef för Stab och ekonomi

Dnr E2007-201-00136

Exploateringskontoret hade den 27 mars 2007 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Exploateringsnämnden beslutar att utse Ann-Charlotte Nilsson till avdelningschef för Stab& Ekonomi.

Beslut

Exploateringsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§8 Ändringar i delegationsordningen för exploateringskontoret samt justering av tillämpningsanvisningarna för styrning och uppföljning av investeringar och andra betydande projekt

Dnr E2007-020-00685

Exploateringskontoret hade den 27 mars 2007 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Exploateringsnämnden godkänner redovisat förslag till ändringar i delegationsordningen för exploateringskontoret.

 2. Nämnden uppdrar åt ordföranden att, efter samråd med vice ordföranden, på nämndens vägnar fatta beslut i brådskande ärenden och att anmäla dessa beslut vid nämndens följande sammanträde.

 3. Nämnden godkänner föreslagna justeringar av tillämpningsanvisningarna för styrning och uppföljning av investeringar och andra betydande projekt.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ledamoten Ann-Margarethe Livh (v) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga C.

Beslut

Exploateringsnämnden beslöt, efter proposition på framställda yrkanden, enligt kontorets förslag:

 1. Exploateringsnämnden godkänner redovisat förslag till ändringar i delegationsordningen för exploateringskontoret.

 2. Nämnden uppdrar åt ordföranden att, efter samråd med vice ordföranden, på nämndens vägnar fatta beslut i brådskande ärenden och att anmäla dessa beslut vid nämndens följande sammanträde.

 3. Nämnden godkänner föreslagna justeringar av tillämpningsanvisningarna för styrning och uppföljning av investeringar och andra betydande projekt.

Reservation

Mot beslutet reserverade sig ledamoten Ann-Margarethe Livh (v) med hänvisning till sitt yrkande i bilaga C.

Ersättaryttrande

Ersättaryttrande avgavs av ersättaren Lotten von Hofsten (v) enligt bilaga C.

§9 Samråd i planprocesser. Skrivelse från Ann-Marie Strömberg (-), Jan Wallman m fl (s), Magnus Jarnling (mp) och Kjell Marteng (v)

Dnr M2006-512-02251

Protokollsutdrag

Exploateringskontoret hade den 30 mars 2007 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Exploateringsnämnden besvarar kommunstyrelsens remiss av förslaget från Liljeholmens stadsdelsnämnd om samråd i planprocesser med exploaterings- kontorets tjänsteutlåtande.

 2. Nämnden godkänner kontorets förslag till ny rutin för information till stadsdelsnämnderna om förslag till markanvisningar.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ledamoten Mustafa Tümtürk mf l (s) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga D1.

Ledamoten Emilia Hagberg (mp) och ledamoten Ann-Margarethe Livh (v) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga D2.

Beslut

Exploateringsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorets förslag:

 1. Exploateringsnämnden besvarar kommunstyrelsens remiss av förslaget från Liljeholmens stadsdelsnämnd om samråd i planprocesser med exploaterings- kontorets tjänsteutlåtande.

 2. Nämnden godkänner kontorets förslag till ny rutin för information till stadsdelsnämnderna om förslag till markanvisningar.

Reservationer

Mot beslutet reserverade sig ledamoten Mustafa Tümtürk med hänvisning till sitt yrkande i bilaga D1.

Mot beslutet reserverade sig ledamoten Emilia Hagberg (mp) och ledamoten Ann-Margarethe Livh (v) med hänvisning till sitt yrkande i bilaga D2.

Ersättaryttrande

Ersättaryttrande avgavs av ersättaren Lotten von Hofsten (v) och ersättaren Torkel Tigerschiöld(mp) enligt bilaga D2.

§10 Förköp av och förvärvstillstånd för vissa fastigheter

Dnr E2007-551-355

Exploateringskontoret hade den 21 mars 2007 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Kommunen utövar inte sin förköpsrätt avseende i bilaga 1 angivna förvärv.

 2. Kommunen påkallar inte prövning enligt lagen om förvärv av hyresfastighet m m beträffande de förvärv i bilaga 1 där det anges att tillståndsprövning ej erfordras.

 3. Beslut i ärende justeras omedelbart med hänsyn till tidsfristerna för förköpsrätt och tillståndsprövning.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ledamoten Ann-Margarethe Livh (v) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga E.

Beslut

Exploateringsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorets förslag:

 1. Kommunen utövar inte sin förköpsrätt avseende i bilaga 1 angivna förvärv.

 2. Kommunen påkallar inte prövning enligt lagen om förvärv av hyresfastighet m m beträffande de förvärv i bilaga 1 där det anges att tillståndsprövning ej erfordras.

 3. Beslut i ärende justeras omedelbart med hänsyn till tidsfristerna för förköpsrätt och tillståndsprövning.

Reservation

Mot beslutet reserverade sig ledamoten Ann-Margarethe Livh (v) med hänvisning till sitt yrkande i bilaga E.

Ersättaryttrande

Ersättaryttrande avgavs av ersättaren Lotten von Hofsten (v) enligt bilaga E.

§11 Hyresnämndens beslut att avskriva ärende om tillstånd till förvärv av del av fastigheten Kniven 27 på Södermalm

Dnr M2005-551-00080

Exploateringskontoret hade den 22 mars 2007 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Exploateringsnämnden beslutar att lägga anmälan till handlingarna.

Beslut

Exploateringsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§12 Hyresnämndens beslut att lämna tillstånd till förvärv av fastigheten Taljan 7 i Gröndal

Dnr M2005-551-00991

Protokollsutdrag

Exploateringskontoret hade den 22 mars 2007 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Exploateringsnämnden beslutar att staden inte ska fullfölja överklagandet av hyresnämndens beslut att lämna tillstånd till förvärv av fastigheten Taljan 7.

 2. Nämnden beslutar att omedelbart justera beslutet i ärendet med hänsyn till att staden har anstånd till den 25 april 2007 med att ange grunderna för överklagan- det.

Beslut

Exploateringsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§13 Hovrättens beslut att avskriva ärende om tillstånd till förvärv av fastigheten Kamaxeln 1 i Örby

Dnr M2005-551-01480

Exploateringskontoret hade den 22 mars 2007 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Exploateringsnämnden beslutar att lägga anmälan till handlingarna.

Beslut

Exploateringsnämnden beslöt att lägga anmälan till handlingarna.

§14 Hyresnämndens beslut att avskriva ärende om tillstånd till förvärv av fastigheten Sångfågeln 3 i Aspudden

Dnr M2006-551-01190

Exploateringskontoret hade den 22 mars 2007 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Exploateringsnämnden beslutar att lägga anmälan till handlingarna.

Beslut

Exploateringsnämnden beslöt att lägga anmälan till handlingarna.

§15 Markanvisningspolicy för bostadsfastigheter och andra exploateringsfastigheter

Dnr E2007-513-00500

Exploateringskontoret hade den 16 februari 2007 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Exploateringsnämnden godkänner i kontorets utlåtande föreslagen policy för markanvisningar av bostadsfastigheter och andra exploateringsfastigheter.

 2. Nämnden ger kontoret i uppdrag att implementera denna policy.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ledamoten Mustafa Tümtürk m fl (s) yrkade bifall till bordläggning av ärendet.

Ledamoten Emilia Hagberg (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga F1.

Ledamoten Ann-Margarethe Livh (v) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga F2.

Nämnden beslöt att avgöra ärendet i dag.

Beslut

Exploateringsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorets förslag:

 1. Exploateringsnämnden godkänner i kontorets utlåtande föreslagen policy för markanvisningar av bostadsfastigheter och andra exploateringsfastigheter.

 2. Nämnden ger kontoret i uppdrag att implementera denna policy.

Reservationer

Mot beslutet reserverade sig ledamoten Emilia Hagberg (mp) med hänvisning till sitt yrkande i bilaga F1.

Mot beslutet reserverade sig ledamoten Ann-Margarethe Livh (v) med hänvisning till sitt yrkande i bilaga F2.

Deltog inte i beslutet

Mustafa Tümtürk m fl (s) anmälde att socialdemokraterna inte deltar i beslutet.

Särskilt uttalande

Ett särskilt uttalande avgavs av Mustafa Tümtürk m fl (s) enligt bilaga F3

Ersättaryttrande

Ersättaryttrande avgavs av ersättaren Torkel Tigerschiöld(mp) enligt bilaga F1.

Ersättaryttrande avgavs av ersättaren Lotten von Hoffsten (v) enligt bilaga F2.

§16 Inriktningsbeslut för projekt Norra Station samt förvärv av fastigheten Vasastaden 1:17

Dnr E2007-554-00587

Protokollsutdrag

Exploateringskontoret hade den 10 april 2007 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Exploateringsnämnden godkänner för sin del föreliggande avtal med Stockholm Norra Station AB om förvärv av fastigheten Vasastaden 1:17 för 560 mnkr samt uppdrar åt exploateringskontoret att vidta erforderliga åtgärder för avtalets genomförande.

 2. Nämnden begär hos kommunfullmäktige om en utökad investeringsbudget 2007 med 560 mnkr för förvärv av fastigheten Vasastaden 1:17.

 3. Nämnden godkänner fortsatta utredningar av förutsättningarna för en exploatering genom överdäckning inom Norra Stationsområdet inom ramen för en total investeringsram om 40 mnkr.

 4. Nämnden godkänner för sin del redovisad inriktning av projektet.

 5. Nämnden underställer besluten enligt punkt 1, 2 och 4 ovan för kommunfullmäktiges godkännande senast 2007-06-30.

 6. Nämnden förklarar beslutet omedelbart justerat.

Yrkanden

Ledamoten Emilia Hagberg (mp) och ledamoten Ann-Margarethe Livh (v) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga G1.

Beslut

Exploateringsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorets förslag:

 1. Exploateringsnämnden godkänner för sin del föreliggande avtal med Stockholm Norra Station AB om förvärv av fastigheten Vasastaden 1:17 för 560 mnkr samt uppdrar åt exploateringskontoret att vidta erforderliga åtgärder för avtalets genomförande.

 2. Nämnden begär hos kommunfullmäktige om en utökad investeringsbudget 2007 med 560 mnkr för förvärv av fastigheten Vasastaden 1:17.

 3. Nämnden godkänner fortsatta utredningar av förutsättningarna för en exploatering genom överdäckning inom Norra Stationsområdet inom ramen för en total investeringsram om 40 mnkr.

 4. Nämnden godkänner för sin del redovisad inriktning av projektet.

 5. Nämnden underställer besluten enligt punkt 1, 2 och 4 ovan för kommunfullmäktiges godkännande senast 2007-06-30.

 6. Nämnden förklarar beslutet omedelbart justerat.

Reservationer

Mot beslutet reserverade sig ledamoten Emilia Hagberg (mp) och ledamoten Ann-Margarethe Livh (v) med hänvisning till sitt yrkande i bilaga G1.

Särskilt uttalande

Ett särskilt uttalande avgavs av ordförande Joakim Larsson m fl (m), ledamoten Gulan Avci (fp) enligt bilaga G2.

Ersättaryttrande

Ersättaryttrande avgavs av ersättaren Lotten von Hofsten (v) och ersättaren Torkel Tigerschiöld(mp) enligt bilaga G1.

Ersättaryttrande avgavs av ersättaren Camilla Torstensson (kd) och ersättaren Christer Mellstrand (c) enligt bilaga G2.

§17 Översvämningshot – Risker och åtgärder för Mälaren, Hjälmaren och Vänern (SOU 2006:94). Remiss

Dnr E2007-000-00585

Protokollsutdrag

Exploateringskontoret hade den 27 mars 2007 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Exploateringsnämnden överlämnar utlåtandet till kommunstyrelsen och åberopar det som svar på remissen.

 2. Nämnden förklarar beslutet omedelbart justerat.

Beslut

Exploateringsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Ett särskilt uttalande avgavs av ledamoten Emilia Hagberg (mp) enligt bilaga H1.

Ett särskilt uttalande avgavs av ledamoten Ann-Margarethe Livh (v) enligt bilaga H2.

Ersättaryttrande

Ersättaryttrande avgavs av ersättaren ersättaren Torkel Tigerschiöld(mp) enligt bilaga H1.

Ersättaryttrande avgavs av ersättaren Lotten von Hofsten enligt bilaga H2.

Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

§18 Samarbetsavtal med banverket beträffande överdäckning av järnvägen nordost om Södra Station (Justerat inriktningsbeslut). Markanvisning för bostadsändamål inom del av fastigheten Södermalm 1:1

Dnr M2006-513-00921

Exploateringskontoret hade den 26 mars 2007 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Exploateringsnämnden godkänner samarbetsavtal med banverket beträffande projektering av överdäckning av järnvägen nordost om Södra Station (justerat inriktningsbeslut)

 2. Nämnden ger kontoret i uppdrag att genomföra anbudsförfarande för mark avseende del av fastigheten Södermalm 1:1

 3. Nämnden ger kontoret i uppdrag att beställa detaljplan hos stadsbyggnadskontoret avseende del av Södermalm 1:1

 4. Nämnden förklarar beslutet omedelbart justerat.

Beslut

Exploateringsnämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§19 Ny idrottsplats vid Bällsta Gård. Inriktningsbeslut

Dnr E2007-511-00601

Exploateringskontoret samt idrottsförvaltningen hade avgivit gemensamt tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs – vad avser exploateringsnämnden - enligt följande:

 1. Exploateringsnämnden godkänner redogörelsen och uppdrar åt kontoren att inleda arbetet med planeringen för en ny idrottsplats (inriktningsbeslut).

 2. Nämnden anvisar mark för ny idrottsplats enligt förslaget.

 3. Nämnden begär att ny detaljplan upprättas för idrottsplatsen.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ledamoten Emilia Hagberg (mp) och ledamoten Ann-Margarethe Livh (v) yrkade bifall till återremiss i förslag som redovisas i bilaga I.

Propositionsordning

Vid propositioner på bifall respektive avslag till återremissyrkandet förklarade ordförande Joakim Larsson (m) att han fann propositionen på bifall till avslag av återremiss vara med övervägande ja besvarad.

Beslut

Exploateringsnämnden hade därmed beslutat i enlighet med kontorens förslag:

 1. Exploateringsnämnden godkänner redogörelsen och uppdrar åt kontoren att inleda arbetet med planeringen för en ny idrottsplats (inriktningsbeslut).

 2. Nämnden anvisar mark för ny idrottsplats enligt förslaget.

 3. Nämnden begär att ny detaljplan upprättas för idrottsplatsen.

Reservationer

Mot beslutet reserverade sig ledamoten Emilia Hagberg (mp) och ledamoten Ann-Margarethe Livh (v) med hänvisning till sitt återremissyrkande i bilaga I.

Ersättaryttrande

Ersättaryttrande avgavs av ersättaren Torkel Tigerschiöld (mp) och ersättaren Lotten von Hofsten (v) enligt bilaga I.

§20 Ny detaljplan för Ulvsunda Slottspark. Programsamråd Remiss

Dnr E2007-512-00392

Exploateringskontoret hade den 27 mars 2007 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Exploateringsnämnden tillstyrker att ny detaljplan utarbetas enligt förslag i startpromemorian.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ledamoten Emilia Hagberg (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga J1.

Ledamoten Ann-Margarethe Livh (v) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga J2.

Beslut

Exploateringsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorets förslag:

Exploateringsnämnden tillstyrker att ny detaljplan utarbetas enligt förslag i startpromemorian.

Reservationer

Mot beslutet reserverade sig ledamoten Emilia Hagberg (mp) med hänvisning till sitt yrkande i bilaga J1.

Mot beslutet reserverade sig Ledamoten Ann-Margarethe Livh (v) med hänvisning till sitt yrkande i bilaga J2.

Ersättaryttranden

Ersättaryttrande avgavs av ersättaren Torkel Tigerschiöld (mp) enligt bilaga J1.

Ersättaryttrande avgavs av ersättaren Lotten von Hofsten (v) enligt bilaga J2.

§21 Startpromemoria för program för detaljplan för området kring Gustavslundsvägen i Alvik (ca 400 lägenheter)

Beslut

Exploateringsnämnden beslöt, på förslag av exploateringskontoret, att låta ärendet utgå.

§22 Detaljplan för bostäder m m i kv Motellet m m i Hägersten. Remiss

Dnr E2007-512-00284

Protokollsutdrag

Exploateringskontoret hade den 21 mars 2007 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Exploateringsnämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande till stadsbyggnadsnämnden som svar på förslag till ny detaljplan för bostäder m m i kv Motellet m m i Hägersten, S-Dp 2005-12333-54.

 2. Nämnden beslutar att mark som tidigare avsetts att säljas till tomträttshavaren KB Gyllene Ratten istället upplåts med tomträtt.

 3. Nämnden ger kontoret i uppdrag att genomföra projektet Motellet.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ledamoten Emilia Hagberg (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga K.

Beslut

Exploateringsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorets förslag:

 1. Exploateringsnämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande till stadsbyggnadsnämnden som svar på förslag till ny detaljplan för bostäder m m i kv Motellet m m i Hägersten, S-Dp 2005-12333-54.

 2. Nämnden beslutar att mark som tidigare avsetts att säljas till tomträttshavaren KB Gyllene Ratten istället upplåts med tomträtt.

 3. Nämnden ger kontoret i uppdrag att genomföra projektet Motellet.

Reservation

Mot beslutet reserverade sig ledamoten Emilia Hagberg (mp) med hänvisning till sitt yrkande i bilaga K.

Ersättaryttrande

Ersättaryttrande avgavs av ersättaren Torkel Tigerschiöld(mp) enligt bilaga K.

§23 Överenskommelse om överlåtelse av mark samt exploatering för bostäder inom kv Plomben i Örnsberg, Hägersten

Dnr M2006-512-00407

Exploateringskontoret hade den 27 mars 2007 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Exploateringsnämnden ger kontoret i uppdrag att träffa överenskommelse om överlåtelse av mark och exploatering mellan exploateringsnämnden och Seniorgården AB avseende område inom del av Plomben 7, Hägersten, med en försäljningsinkomst om ca 10 mnkr enligt vad som anges i kontorets tjänsteutlåtande, och ger kontoret i uppdrag att vidta de åtgärder som är erforderliga för marköverlåtelsens fullföljande.

 2. Nämnden förklarar beslutet omedelbart justerat.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ledamoten Mustafa Tümtürk m fl (s) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga L1.

Ledamoten Emilia Hagberg (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga L2.

Beslut

Exploateringsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorets förslag:

 1. Exploateringsnämnden ger kontoret i uppdrag att träffa överenskommelse om överlåtelse av mark och exploatering mellan exploateringsnämnden och Seniorgården AB avseende område inom del av Plomben 7, Hägersten, med en försäljningsinkomst om ca 10 mnkr enligt vad som anges i kontorets tjänsteutlåtande, och ger kontoret i uppdrag att vidta de åtgärder som är erforderliga för marköverlåtelsens fullföljande.

 2. Nämnden förklarar beslutet omedelbart justerat.

Reservationer

Mot beslutet reserverade sig ledamoten Mustafa Tümtürk m fl (s) med hänvisning till sitt yrkande i bilaga L1.

Mot beslutet reserverade sig ledamoten Emilia Hagberg (mp) med hänvisning till sitt yrkande i bilaga L2.

Ersättaryttrande

Ersättaryttrande avgavs av ersättaren Torkel Tigerschiöld(mp) enligt bilaga L2.

§24 Ändrad detaljplan för del av kv Säven m m i Årsta. Remiss

Dnr E2007-512-00375

Protokollsutdrag

Exploateringskontoret hade den 23 mars 2007 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Exploateringsnämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande till stadsbyggnadsnämnden som svar på förslag till detaljplan inom kvarteret Säven m m i stadsdelen Årsta, S-Dp 2006-16042-54.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ledamoten Emilia Hagberg (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga M1.

Ledamoten Ann-Margarethe Livh (m) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga M2.

Beslut

Exploateringsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorets förslag:

Exploateringsnämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande till stadsbyggnadsnämnden som svar på förslag till detaljplan inom kvarteret Säven m m i stadsdelen Årsta, S-Dp 2006-16042-54.

Reservationer

Mot beslutet reserverade sig ledamoten Emilia Hagberg (mp) med hänvisning till sitt yrkande i bilaga M1.

Mot beslutet reserverade sig ledamoten Ann-Margarethe Livh (v) med hänvisning till sitt yrkande i bilaga M2.

Ersättaryttranden

Ersättaryttrande avgavs av ersättaren Torkel Tigerschiöld (mp) enligt bilaga M1.

Ersättaryttrande avgavs av ersättaren Lotten von Hofsten (v) enligt bilaga M2.

§25 Markanvisning samt planbeställning för bostadsrättsändamål vid Postiljonsvägen i Svedmyra till Veidekke Bostad AB

Dnr E2007-513-00527

Protokollsutdrag

Exploateringskontoret hade den 20 mars 2007 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Exploateringsnämnden anvisar mark för bostadsrättsändamål invid Postiljonsvägen i Svedmyra till Veidekke Bostad AB och ger kontoret i uppdrag att träffa avtal enligt förslag i utlåtandet.

 2. Nämnden ger kontoret i uppdrag att beställa detaljplan hos stadsbyggnads- kontoret.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ledamoten Emilia Hagberg (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga N1.

Ledamoten Ann-Margarethe Livh (m) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga N2.

Beslut

Exploateringsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorets förslag:

 1. Exploateringsnämnden anvisar mark för bostadsrättsändamål invid Postiljonsvägen i Svedmyra till Veidekke Bostad AB och ger kontoret i uppdrag att träffa avtal enligt förslag i utlåtandet.

 2. Nämnden ger kontoret i uppdrag att beställa detaljplan hos stadsbyggnads- kontoret.

Reservationer

Mot beslutet reserverade sig ledamoten Emilia Hagberg (mp) med hänvisning till sitt yrkande i bilaga N1.

Mot beslutet reserverade sig ledamoten Ann-Margarethe Livh (v) med hänvisning till sitt yrkande i bilaga N2.

Ersättaryttranden

Ersättaryttrande avgavs av ersättaren Torkel Tigerschiöld (mp) enligt bilaga N1.

Ersättaryttrande avgavs av ersättaren Lotten von Hofsten (v) enligt bilaga N2.

§26 Överenskommelse om exploatering, för bostäder inom del av fastigheten Skarpnäcks Gård 1:1 i Bagarmossen med Skanska Mark- och Exploatering Nya Hem AB

Dnr M2006-512-01029

Exploateringskontoret hade den 22 mars 2007 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Exploateringsnämnden ger kontoret i uppdrag att träffa överenskommelse om exploatering och överlåtelse av mark inom del av fastigheten Skarpnäcks Gård 1:1 inom kv Jämlikheten med Skanska Mark- och Exploatering Nya Hem AB med en försäljningsinkomst om 15,2 mnkr enligt kontorets tjänsteutlåtande, samt ger kontoret i uppdrag att vidta erforderliga åtgärder för genomförandet av försäljningen.

 2. Nämnden ger kontoret i uppdrag att träffa överenskommelse om exploatering med tomträttsupplåtelse mellan exploateringsnämnden och Skanska Mark- och Exploatering Nya Hem AB avseende del av fastigheten Skarpnäcks Gård 1:1 invid kv Friheten enligt kontorets utlåtande.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ledamoten Emilia Hagberg (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga O.

Beslut

Exploateringsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorets förslag:

 1. Exploateringsnämnden ger kontoret i uppdrag att träffa överenskommelse om exploatering och överlåtelse av mark inom del av fastigheten Skarpnäcks Gård 1:1 inom kv Jämlikheten med Skanska Mark- och Exploatering Nya Hem AB med en försäljningsinkomst om 15,2 mnkr enligt kontorets tjänsteutlåtande, samt ger kontoret i uppdrag att vidta erforderliga åtgärder för genomförandet av försäljningen.

 2. Nämnden ger kontoret i uppdrag att träffa överenskommelse om exploatering med tomträttsupplåtelse mellan exploateringsnämnden och Skanska Mark- och Exploatering Nya Hem AB avseende del av fastigheten Skarpnäcks Gård 1:1 invid kv Friheten enligt kontorets utlåtande.

Reservationer

Mot beslutet reserverade sig ledamoten Emilia Hagberg (mp) med hänvisning till sitt yrkande i bilaga O.

Ersättaryttranden

Ersättaryttrande avgavs av ersättaren Torkel Tigerschiöld (mp) enligt bilaga O.

§27 Förlängning av Skrubba Malmväg i Skarpnäcks Gård. Genomförandebeslut

Dnr M2006-512-00895

Exploateringskontoret hade den 20 mars 2007 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Exploateringsnämnden godkänner genomförandet av utbyggnaden av Skrubba Malmväg omfattande investeringsutgifter om 9 mnkr och ger exploaterings- kontoret i uppdrag att genomföra projektet.

 2. Nämnden bedömer att projektets investeringsutgifter kan finansieras inom nämndens budget för innevarande år och nämndens förslag till budget och inriktning för åren 2008-2010.

 3. Nämnden ger kontoret i uppdrag att begära planläggning av norra delen av Skrubba verksamhetsområde.

Beslut

Exploateringsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§28 Stockholms riktlinjer för bostadsförsörjningen 2007-2010

Dnr M2006-500-02203

Bordlagt 8 mars 2007 nr 7

Protokollsutdrag

Exploateringskontoret samt stadsbyggnadskontoret hade den 8 februari 2007 avgivit gemensamt tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs – vad avser exploateringsnämnden - enligt följande:

 1. Exploateringsnämnden godkänner förslaget till Stockholms riktlinjer för bostadsförsörjningen 2007-2010.

 2. Nämnden överlämnar förslaget till kommunfullmäktige för antagande.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ledamoten Mustafa Tümtürk m fl (s) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga P1.

Ledamoten Emilia Hagberg (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga P2.

Ledamoten Ann-Margarethe Livh (v) kade bifall till förslag som redovisas i bilaga P3.

Beslut

Exploateringsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorets förslag:

 1. Exploateringsnämnden godkänner förslaget till Stockholms riktlinjer för bostadsförsörjningen 2007-2010.

 2. Nämnden överlämnar förslaget till kommunfullmäktige för antagande.

Reservationer

Mot beslutet reserverade sig ledamoten Mustafa Tümtürk m fl (s) med hänvisning till sitt yrkande i bilaga P1.

Mot beslutet reserverade sig ledamoten Emilia Hagberg (mp) med hänvisning till sitt yrkande i bilaga P2.

Mot beslutet reserverade sig ledamoten Ann-Margarethe Livh (v) ) med hänvisning till sitt yrkande i bilaga P3

Ersättaryttranden

Ersättaryttrande avgavs ersättaren Torkel Tigerschiöld (mp) enligt bilaga P2.

Ersättaryttrande avgavs av ersättaren Lotten von Hofsten (v) enligt bilaga P3.

§29 Överenskommelse om exploatering för bostadsändamål inom del av fastigheten Årsta 1:1 i Årsta. Genomförandebeslut samt markanvisning för förskola till SISAB

Dnr E2007-511-00191

Bordlagt 8 mars 2007 nr 21

Protokollsutdrag

Exploateringsnämnden hade den 19 februari 2007 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Exploateringsnämnden godkänner för sin del genomförandet av exploatering inom fastigheten Årsta 1:1, som omfattar investeringsutgifter på 104 mnkr, samt föreslår att kommun­fullmäktige godkänner genomförandet och ger exploateringsnämnden, genom exploateringskontoret, i uppdrag att genomföra projektet.

 2. Nämnden godkänner utgifter för och genomförande av projektering, ledningsomläggningar och gatuombyggnad omfattande 20 mnkr.

 3. Nämnden anvisar mark för förskola inom fastigheten Årsta 1:1 till Skolfastigheter i Stockholm AB och ger kontoret i uppdrag att teckna erforderliga avtal.

 4. Nämnden ger kontoret i uppdrag att träffa överenskommelser om exploatering mellan exploateringsnämnden och AB Svenska Bostäder, HSB Bostad AB, AB Familjebostäder och Lelånghus AB för delar av fastigheten Årsta 1:1 enligt vad som anges i kontorets utlåtande.

Beslut

Exploateringsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Ett särskilt uttalande avgavs av ledamoten Emilia Hagberg (mp) och ledamoten Ann-Margarethe Livh (v) enligt bilaga Q.

Ersättaryttrande

Ersättaryttrande avgavs av ersättaren Lotten von Hofsten (v) och ersättaren Torkel Tigerschiöld (mp) enligt bilaga Q.