Din position: Hem > Stockholms stad > Exploateringsnämnden > Sammanträde 2007-11-15

Sammanträde 2007-11-15

Datum
Klockan
16.00
Plats
Bråvallasalen, Stadshuset

2 Frågor för beredning och eventuell information från kontoret

3 Anmälan av inkomna skrivelser

4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom exploateringskontoret

5 Ekonomisk uppföljning oktober 2007 (S&E)

6 Remiss av markanvisningsärenden till stadsdelsnämnderna. Skrivelse från Ann-Margrethe Livh (v) och Lotten von Hofsten (v) (S&E)

7 Bostadsbyggande och familjestruktur. Skrivelse från Ann-Margrethe Livh (v) och Lotten von Hofsten (v)

8 Förköp av och förvärvstillstånd för vissa fastigheter (M&V)*

9 Försäljning av fastigheten Ärilen 10 i Äppelviken (M&V) Bromma

10 Ansökningar om tillstånd till förvärv av fastigheterna Pyramus 1 och 2 i Gamla Stan. Yttrande till hyresnämnden (M&V)*Södermalm

11 Överenskommelse mellan staden och Fabege AB omfattande försäljning av fastigheten Apotekaren 22, friköp av tomträtten till Bocken 46, förvärv av Visthusbodarna 1-3, förvärv av Orgelpipan 5 samt markanvisning för kontor och bostäder inom Norrmalm 2:62 i stadsdelen Norrmalm (M&V + Fsk + Globen fastigheter AB)*Norrmalm

12 Förstudie för väg E4/E20 tunnel, Norra Stationsområdet (I+Tk+SLK)*Norrmalm

13 Utfyllnad av Värtapiren. Inriktningsbeslut (I) Östermalm

14 Avtal om nyttjande av tunnlar mellan Stockholms kommun och AB Fortum Värme samägt med Stockholm stad. (I+Tk+SLK)*

15 Detaljplan för fastigheten Varmvattnet 3 m m i stadsdelen Akalla. Överenskommelse om exploatering mellan staden och Fastighetsbolaget Esbogatan 8 (Svenska Bil) (Y) Rinkeby-Kista

16 Försäljning av fastigheten Aniara 2 i Kälvesta till Småa AB samt redogörelse inför utställning av plan för del av Lunda 6:1 vid Tumultet i Lunda (Y) Hässelby-Vällingby Spånga-Tensta

17 Försäljning av del av fastigheten Hässelby Villastad 18:1 samt Alhänget 8 i Hässelby Villastad till Småa AB (Y)*Hässelby-Vällingby

18 Detaljplan för kv Locknålen m m i Fruängen. Remiss. Markanvisning för förskola inom fastigheten Västberga 1:1 inom planområdet till Sisab (Y) Hägersten-Liljeholmen

19 Detaljplan för område beläget på fastigheten Västertorp 1:2 invid fastigheten Isläggen 1 i Västertorp. Remiss (Y) Hägersten-Liljeholmen

20 Detaljplan för bostäder inom område beläget på fastigheten Västertorp 1:1 invid fastigheten Slalomåkaren 1 i Västertorp. Remiss (Y) Hägersten-Liljeholmen

21 Detaljplan för del av kv Isdubben i Västertorp. Remiss (Y) Hägersten-Liljeholmen

22 Tidig markreservation för byggande av bostäder och överdäckning av tunnelbanespår inom fastigheten Midsommarkransen 1:14 och del av fastigheten Midsommarkransen 1:1 vid Telefonplans tunnelbanestation till Stena Fastigheter Västberga KB (Y) Hägersten-Liljeholmen

23 Överenskommelse om evakuering av Calibra AB inför utbyggnaden av Annedal i Mariehäll (Y) Bromma

24 Utredning om bostadsbebyggelse vid Vårbackavägen i Vårberg (Y) Skärholmen

25 Planbeställning för ändring av parkbestämmelse kring befintliga hus i Mälarparken i Bromma (Y) Bromma

26 Markanvisning för bostäder vid Hunnebergsvägen inom fastigheten Traneberg 1:1 i Traneberg till Husab Fastighetsutveckling AB (Y) Bromma

27 Markanvisning samt planbeställning för bostäder inom fastigheten Stureby 1:1, vid kv Björkfaneret i Stureby till Veidekke Bostad AB (Y) Enskede-Årsta-Vantör

28 Markanvisning för bostäder inom del av fastigheten Årsta 1:1 vid kv Örlen i Årsta till Byggnads AB Åke Sundvall (Y) Enskede-Årsta-Vantör

29 Detaljplan för område vid kv Bjuröklubb i Kärrtorp. Remiss (Y) Skarpnäck

30 Detaljplan för del av fastigheten Enskede Gård 1:1 i Kärrtorp. Remiss (Y) Skarpnäck

31 Markanvisning för bostäder och en förskola inom del av fastigheten Hammarbyhöjden 1:1 i Björkhagen till AB Svenska Bostäder (Y) Skarpnäck

32 Tidig markreservation för bostäder och överdäckning av tunnelbanespår inom fastigheten Gubbängen 1:1 vid Lingvägen och Herrhagsvägen till Järntorget Bostad AB (Y) Farsta

33 Betänkandet framtidens flygplatser – utveckling av det svenska flygplatssystemet (SOU 2007:70). Remiss (Y+Tk+SLK)*

34 Överenskommelse om exploatering med tomträttsupplåtelse av mark avseende fastigheten Torkhuset 1 inom Hammarby Sjöstad med fastighetsbolaget Gelbgjutaren HB (HS)*Södermalm

35 Överenskommelse om exploatering med tomträttsupplåtelse av mark avseende fastigheten Träslöjden 1 inom Hammarby sjöstad med Botrygg Bygg AB (HS)*Södermalm

36 Överenskommelse med Nacka om finansiering av Danvikslösen, Hammarby Sjöstad (HS)*Södermalm

37 Centrala upphandlingar av ramavtal. Remiss (M&T)

38 Markanvisning för handel och kontor inom fastigheten Södermalm 3:1 i Södermalm till John Mattson Fastighets AB, Bordlades den 11 oktober 2007 nr 13 (I) Södermalm

Mötesinformation

Justerat:28 november 2007
Joakim Larsson Mirja Räihä Järvinen

Närvarande:

Ledamöter
Joakim Larsson (m), ordförande
Mirja Räihä Järvinen (s), vice ordförande
Jan Tigerström (m)
Kerstin Gustavsson (m)
Helena Bonnier (m)
Sören Swärd (m)
Gulan Avci (fp)
Mustafa Tümtürk (s)
Jari Visshed (s)
Ann-Margarethe Livh (v)
Emilia Hagberg (mp)

Ersättare
Göran Kindvall (m) tjänstgörande
Sebastian Carlsson (m)
Anders Alvebäck (m)
Per Hallberg (m)
Claes Fleming (fp)
Christer Mellstrand (c)
Kenneth Nilsson (s) tjänstgörande
Margareta Malm (s)
Bo Holmberg (s)
Lotten von Hoffsten (v)
Torkel Tigerschiöld (mp)

Tjänstemän
Exploateringsdirektör Krister Schultz och nämndsekreteraren Åse Geschwind.

Vidare tjänstemännen vid kontoret Stefan Eriksson, Lars Fränne, Ann-Charlotte Nilsson, Gunnar Jensen, Petra Nieto, Eva Olsson och Åsa Wigfeldt samt borgarrådssekreteraren Thomas Andersson och biträdande borgarrådssekreteraren Thord Swedenhammar från roteln.

§1 Justering

Beslut

Exploateringnämnden utsåg vice ordföranden Mirja Räihä Järvinen (s) att tillsammans med ordföranden Joakim Larsson (m) justera dagens protokoll. Justering sker senast den 29 november 2007.

§2 Frågor för beredning och information från kontoret

Skrivelse för beredning

Anmälan gjordes av inkommen skrivelse till exploateringsnämnden enligt följande:

1. Sätt pris på grönskan – modell för att beräkna grönkompensation. Från ledamoten Emilia Hagberg och ersättaren Torkel Tigerschiöld båda (mp).

Beslut

Exploateringsnämnden beslöt att överlämna skrivelserna till exploateringskontoret för beredning.

Fråga om föredragningar

Ledamoten Emilia Hagberg (mp) ställde fråga om kontoret kommer att hålla några föredragningar framöver. Hon framförde även önskemål om föredragning av arbetet i Annedal och boutställningen där.

Ordföranden Joakim Larsson (m) svarade att önskemål på speciella föredragningar kan lämnas till vice ordföranden Mirja Räihä Järvinen i god tid före sammanträdet.

Förvaltningschefen Krister Schultz svarade att kontoret sammanställer en förteckning som löper över en längre tid med angelägna föredragningar för nämnden.

§3 Anmälan av inkomna skrivelser

Anmälan gjordes av inkomna skrivelser, protokollsutdrag m m till exploateringsnämnden vilka förtecknats i promemoria av den 7 november 2007 och, vad gäller senare inkomna skrivelser m m, i promemoria av den 15 november 2007.

Beslut

Exploateringsnämnden godkände anmälan.

§4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom exploateringskontoret

Dnr E2007-010-00084

Exploateringskontoret hade den 26 oktober 2007 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Exploateringsnämnden beslutar att lägga anmälan till handlingarna.

Beslut

Exploateringsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§5 Ekonomisk uppföljning oktober 2007

Dnr E2007-112-00233

En av exploateringskontoret den 5 november 2007 avgiven promemoria med ekonomisk uppföljning för oktober 2007 anmäldes.

Beslut

Exploateringsnämnden godkände anmälan.

§6 Remiss av markanvisningsärenden till stadsdelsnämnderna. Skrivelse från Ann-Margrethe Livh (v) och Lotten von Hofsten (v)

Dnr E2007-513-01698

Exploateringskontoret hade den 23 oktober 2007 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Exploateringsnämnden besvarar skrivelsen med kontorets utlåtande.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ledamoten Ann-Margarethe Livh (v) och ledamoten Emilia Hagberg (mp) yrkade bifall till gemensamt förslag som redovisas i bilaga A.

Beslut

Exploateringsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorets förslag:

Exploateringsnämnden besvarar skrivelsen med kontorets utlåtande.

Reservation

Mot beslutet reserverade sig ledamoten Ann-Margarethe Livh (v) och ledamoten Emilia Hagberg (mp) med hänvisning till sitt yrkande i bilaga A.

Ersättaryttrande

Ersättaryttrande gavs av ersättaren Lotten von Hofsten (v) och ersättaren Torkel Tigerschiöld (mp) enligt bilaga A.

§7 Bostadsbyggande och familjestruktur. Skrivelse från Ann-Margrethe Livh (v) och Lotten von Hofsten (v)

Dnr E2007-511-01696

Exploateringskontoret hade den 23 oktober 2007 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Exploateringsnämnden besvarar skrivelsen med kontorets utlåtande.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ledamoten Ann-Margarethe Livh (v) och ledamoten Emilia Hagberg (mp) yrkade bifall till gemensamt förslag som redovisas i bilaga B.

Beslut

Exploateringsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorets förslag:

Exploateringsnämnden besvarar skrivelsen med kontorets utlåtande.

Reservation

Mot beslutet reserverade sig ledamoten Ann-Margarethe Livh (v) och ledamoten Emilia Hagberg (mp) med hänvisning till sitt yrkande i bilaga B.

Ersättaryttrande

Ersättaryttrande gavs av ersättaren Lotten von Hofsten (v) och ersättaren Torkel Tigerschiöld (mp) enligt bilaga B.

§8 Förköp av och förvärvstillstånd för vissa fastigheter

Dnr E2007-551-01685

Exploateringskontoret hade den 25 oktober 2007 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Kommunen utövar inte sin förköpsrätt avseende i bilaga 1 angivna förvärv.

 2. Kommunen påkallar inte prövning enligt lagen om förvärv av hyresfastighet m m beträffande de förvärv i bilaga 1 där det anges att tillståndsprövning ej erfordras.

 3. Beslut i ärende justeras omedelbart med hänsyn till tidsfristerna för förköpsrätt och tillståndsprövning.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ledamoten Ann-Margarethe Livh (v) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga C.

Beslut

Exploateringsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorets förslag:

 1. Kommunen utövar inte sin förköpsrätt avseende i bilaga 1 angivna förvärv.

 2. Kommunen påkallar inte prövning enligt lagen om förvärv av hyresfastighet m m beträffande de förvärv i bilaga 1 där det anges att tillståndsprövning ej erfordras.

 3. Beslut i ärende justeras omedelbart med hänsyn till tidsfristerna för förköpsrätt och tillståndsprövning.

Reservation

Mot beslutet reserverade sig ledamoten Ann-Margarethe Livh (v) med hänvisning till sitt yrkande i bilaga C.

Ersättaryttrande

Ersättaryttrande gavs av ersättaren Lotten von Hofsten (v) enligt bilaga C.

§9 Försäljning av fastigheten Ärilen 10 i Äppelviken

Dnr E2007-554-02003

Exploateringskontoret hade den 10 oktober 2007 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Exploateringsnämnden godkänner upprättat förslag till köpeavtal med den nuvarande tomträttsinnehavaren rörande försäljning av fastigheten Ärilen 10 i stadsdelen Äppel­viken, för 3,5 mnkr, och ger kontoret i uppdrag att genomföra försäljningen.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ledamoten Ann-Margarethe Livh (v) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga D.

Beslut

Exploateringsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorets förslag:

Exploateringsnämnden godkänner upprättat förslag till köpeavtal med den nuvarande tomträttsinnehavaren rörande försäljning av fastigheten Ärilen 10 i stadsdelen Äppel­viken, för 3,5 mnkr, och ger kontoret i uppdrag att genomföra försäljningen.

Reservation

Mot beslutet reserverade sig ledamoten Ann-Margarethe Livh (v) med hänvisning till sitt yrkande i bilaga D.

Ersättaryttrande

Ersättaryttrande gavs av ersättaren Lotten von Hofsten (v) enligt bilaga D.

§10 Ansökningar om tillstånd till förvärv av fastigheterna Pyramus 1 och 2 i Gamla Stan. Yttrande till hyresnämnden

Dnr E2007-551-00098

Protokollsutdrag

Exploateringskontoret hade den 16 oktober 2007 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Exploateringsnämnden avstyrker Reditus Konsult Aktiebolags ansökningar om tillstånd till förvärv av fastigheterna Pyramus 1 och 2.

 2. Nämnden förklarar beslutet omedelbart justerat med hänsyn till att yttrandet ska avges till hyresnämnden senast den 21 november 2007.

Beslut

Exploateringsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§11 Överenskommelse mellan staden och Fabege AB omfattande försäljning av fastigheten Apotekaren 22, friköp av tomträtten till Bocken 46, förvärv av Visthusbodarna 1-3, förvärv av Orgelpipan 5 samt markanvisning för kontor och bostäder inom Norrmalm 2:62 i stadsdelen Norrmalm

Dnr E2007-554-01916

Protokollsutdrag

Exploateringskontoret samt fastighetskontoret och Globens fastigheter AB hade den 7 november 2007 avgivit gemensamt tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs – vad avser exploateringsnämnden - enligt följande:

 1. Exploateringsnämnden godkänner för sin del tecknade avtal med Fabege Stockholm AB och Fastighets AB Redlab avseende förvärv av byggnaderna på tomträtterna till Orgelpipan 5 och Visthusbodarna 1-3 samt upphörande av tomträttsavtalen till nämnda fastigheter. Nämnden godkänner vidare tecknat avtal med Fabege Lästis AB avseende försäljning av marken till den med tomträtt upplåtna fastigheten Bocken 46 samt tecknat markanvisningsavtal med Fabege Lästis AB för bostäder och kontor inom fastigheten Norrmalm 2:62 samt ger ­kontoret i uppdrag att genomföra de åtgärder som erfordras för hela affärens genomförande.

 2. Nämnden föreslår att kommunfullmäktige godkänner uppgörelsen med Fabege Stockholm AB, Fastighets AB Redlab samt Fabege Lästis AB.

 3. Nämnden hemställer hos kommunfullmäktige om utökad investeringsbudget med 90 mnkr för förvärv av Orgelpipan 5 och med 235 mnkr för förvärv av Visthusboden 1-3.

 4. Nämnden föreslår att kommunfullmäktige ger exploateringsnämnden i uppdrag att sälja mark och byggnader på fastigheterna Visthusboden 1-3 till ett pris om högst 300 mnkr till Stockholm Globe Arena Fastigheter AB och ger Stockholm Globe Arena Fastigheter AB i uppdrag att förvärva mark och byggnader till samma pris.

 5. Nämnden föreslår att kommunfullmäktige ger exploateringsnämnden i uppdrag att sälja mark och byggnader på fastigheten Orgelpipan 5 till ett pris om högst 175 mnkr till Banverket.

 6. Nämnden uppdrar, under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut under punkterna 4 och 5 ovan, åt förvaltningschefen för exploateringskontoret att underteckna erforderliga avtal för försäljningen av Visthusboden 1-3 och Orgelpipan 5.

 7. Nämnden förklarar beslutet omedelbart justerat.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Vice ordföranden Mirja Räihä Järvinen m fl (s) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga E.

Ledamoten Ann-Margarethe Livh (v) yrkade bifall till att nämnden lämnar ärendet utan eget ställningstagande.

Beslut

Exploateringsnämnden beslutade, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorets förslag:

 1. Exploateringsnämnden godkänner för sin del tecknade avtal med Fabege Stockholm AB och Fastighets AB Redlab avseende förvärv av byggnaderna på tomträtterna till Orgelpipan 5 och Visthusbodarna 1-3 samt upphörande av tomträttsavtalen till nämnda fastigheter. Nämnden godkänner vidare tecknat avtal med Fabege Lästis AB avseende försäljning av marken till den med tomträtt upplåtna fastigheten Bocken 46 samt tecknat markanvisningsavtal med Fabege Lästis AB för bostäder och kontor inom fastigheten Norrmalm 2:62 samt ger ­kontoret i uppdrag att genomföra de åtgärder som erfordras för hela affärens genomförande.

 2. Nämnden föreslår att kommunfullmäktige godkänner uppgörelsen med Fabege Stockholm AB, Fastighets AB Redlab samt Fabege Lästis AB.

 3. Nämnden hemställer hos kommunfullmäktige om utökad investeringsbudget med 90 mnkr för förvärv av Orgelpipan 5 och med 235 mnkr för förvärv av Visthusboden 1-3.

 4. Nämnden föreslår att kommunfullmäktige ger exploateringsnämnden i uppdrag att sälja mark och byggnader på fastigheterna Visthusboden 1-3 till ett pris om högst 300 mnkr till Stockholm Globe Arena Fastigheter AB och ger Stockholm Globe Arena Fastigheter AB i uppdrag att förvärva mark och byggnader till samma pris.

 5. Nämnden föreslår att kommunfullmäktige ger exploateringsnämnden i uppdrag att sälja mark och byggnader på fastigheten Orgelpipan 5 till ett pris om högst 175 mnkr till Banverket.

 6. Nämnden uppdrar, under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut under punkterna 4 och 5 ovan, åt förvaltningschefen för exploateringskontoret att underteckna erforderliga avtal för försäljningen av Visthusboden 1-3 och Orgelpipan 5.

 7. Nämnden förklarar beslutet omedelbart justerat.

Reservationer

Mot beslutet reserverade sig vice ordföranden Mirja Räihä Järvinen m fl (s) med hänvisning till sitt yrkande i bilaga E.

Mot beslutet reserverade sig även ledamoten Ann-Margarethe Livh (v) med hänvisning till sitt yrkande att nämnden lämnar ärendet utan eget ställningstagande.

§12 Förstudie Väg E4/E20, Norra Stationsområdet

Väg E4/E20 Norra länkens anslutning till Essingeleden. Remissvar

Dnr E2007-512-01707

Protokollsutdrag

Exploateringskontoret samt trafikkontoret och stadsledningskontoret hade den 4 november 2007 avgivit gemensamt tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs – vad avser exploateringsnämnden - enligt följande:

 1. Exploateringsnämnden beslutar att som svar på remissen överlämna och åberopa kontorens gemensamma utlåtande.

 2. Nämnden förklarar beslutet omedelbart justerat.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ledamoten Ann-Margarethe Livh (v) och ledamoten Emilia Hagberg (mp) yrkade bifall till gemensamt förslag som redovisas i bilaga F.

Beslut

Exploateringsnämnden beslutade, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorets förslag:

 1. Exploateringsnämnden beslutar att som svar på remissen överlämna och åberopa kontorens gemensamma utlåtande.

 2. Nämnden förklarar beslutet omedelbart justerat.

Reservation

Mot beslutet reserverade sig ledamoten Ann-Margarethe Livh (v) och ledamoten Emilia Hagberg (mp) med hänvisning till sitt yrkande i bilaga F.

Ersättaryttrande

Ersättaryttrande gavs av ersättaren Lotten von Hofsten (v) och ersättaren Torkel Tigerschiöld (mp) enligt bilaga F.

§13 Utfyllnad av Värtapiren. Inriktningsbeslut

Dnr E2007-510-00943

Protokollsutdrag

Exploateringskontoret samt Stockholms Hamn AB hade den 13 november 2007 avgivit gemensamt tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs – vad avser exploateringsnämnden - enligt följande:

Exploateringsnämnden godkänner för sin del fortsatt utredning av förutsättningarna för exploatering och utveckling inom kvarteret Valparaiso m.m. samt föreslår att kommunfullmäktige godkänner projektet och ger nämnden, genom exploateringskontoret, i uppdrag att fortsätta utredningarna.

Beslut

Exploateringsnämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§14 Avtal om nyttjande av tunnlar mellan Stockholms kommun och AB Fortum Värme samägt med Stockholm stad

Dnr E2007-620-01997

Protokollsutdrag

Exploateringskontoret samt trafikkontoret hade den 30 oktober 2007 avgivit gemensamt tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs – vad avser exploateringsnämnden - enligt följande:

 1. Exploateringsnämnden godkänner för sin del § 16 och 17 i Avtal om nyttjande av tunnlar.

 2. Nämnden föreslår kommunfullmäktige att godkänna Avtal om nyttjande av tunnlar, senast 2007-12-31.

 3. Nämnden förklarar beslutet omedelbart justerat.

Beslut

Exploateringsnämnden beslöt enligt kontorens förslag.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande gavs av ledamoten Emilia Hagberg (mp) enligt bilaga G.

§15 Detaljplan för fastigheten Varmvattnet 3 m m i stadsdelen Akalla. Överenskommelse om exploatering mellan staden och Fastighetsbolaget Esbogatan 8 (Svenska Bil)

Dnr E2007-512-00964

Protokollsutdrag

Exploateringskontoret hade den 1 oktober 2007 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Exploateringsnämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande som remissvar på rubricerade detaljplaneförslag.

 2. Nämnden godkänner rubricerade förslag till överens­kommel­­se om exploatering.

Beslut

Exploateringsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

Särskilda uttalanden

Särskilt uttalande gavs av ledamoten Ann-Margarethe Livh (v) enligt bilaga H1.

Särskilt uttalande gavs av ledamoten Emilia Hagberg (mp) enligt bilaga H2.

Ersättaryttranden

Ersättaryttrande gavs av ersättaren Lotten von Hofsten (v) enligt bilaga H1.

Ersättaryttrande gavs av ersättaren Torkel Tigerschiöld (mp) enligt bilaga H2.

§16 Försäljning av fastigheten Aniara 2 i Kälvesta till Småa AB samt redogörelse inför utställning av plan för del av Lunda 6:1 vid Tumultet i Lunda

Dnr E2007-510-01781

Exploateringskontoret hade den 15 oktober 2007 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Exploateringsnämnden godkänner föreliggande överenskommelse om överlåtelse av mark och exploatering inom del av fastigheten Aniara 2 inom Hässelby- Vällingby.

 2. Nämnden godtar kontorets redogörelse för detaljplan för del av Lunda 6:1 vid Tumultet inom Spånga-Tensta.

 3. Nämnden förklarar beslutet enligt punkt 1 omedelbart justerat.

Beslut

Exploateringsnämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§17 Försäljning av del av fastigheten Hässelby Villastad 18:1 samt Alhänget 8 i Hässelby Villastad till Småa AB

Dnr E2007-510-01779

Exploateringskontoret hade den 28 september 2007 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Exploateringsnämnden godkänner föreliggande överenskommelse om överlåtelse av mark och exploatering inom del av fastigheten Hässelby Villastad 18:1 (Klotgräset) i Hässelby Villastad.

 2. Nämnden godkänner föreliggande köpeavtal för Alhänget 8 i Hässelby Villastad.

 3. Nämnden förklarar beslutet omedelbart justerat.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ledamoten Emilia Hagberg (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga I1.

Beslut

Exploateringsnämnden beslutade, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorets förslag:

 1. Exploateringsnämnden godkänner föreliggande överenskommelse om överlåtelse av mark och exploatering inom del av fastigheten Hässelby Villastad 18:1 (Klotgräset) i Hässelby Villastad.

 2. Nämnden godkänner föreliggande köpeavtal för Alhänget 8 i Hässelby Villastad.

 3. Nämnden förklarar beslutet omedelbart justerat.

Reservation

Mot beslutet reserverade sig ledamoten Emilia Hagberg (mp) med hänvisning till sitt yrkande i bilaga I1.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande gavs av ledamoten Ann-Margarethe Livh (v) enligt bilaga I2.

Ersättaryttranden

Ersättaryttrande gavs av ersättaren Torkel Tigerschiöld (mp) enligt bilaga I1.

Ersättaryttrande gavs av ersättaren Lotten von Hofsten (v) enligt bilaga I2.

§18 Detaljplan för kv Locknålen m m i Fruängen. Remiss. Markanvisning för förskola inom fastigheten Västberga 1:1 inom planområdet till Sisab

Dnr E2007-512-01634

Protokollsutdrag

Exploateringskontoret hade den 23 oktober 2007 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Exploateringsnämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande till stadsbyggnadsnämnden som svar på förslag till ny detaljplan inom kvarteret Locknålen m.m. i Fruängen, S-Dp 2006-11370-54.

 2. Nämnden beslutar att anvisa mark för förskola till Sisab samt ger kontoret i uppdrag att teckna erforderliga avtal för projektets genomförande.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Vice ordföranden Mirja Räihä Järvinen m fl (s) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga J1.

Ledamoten Ann-Margarethe Livh (v) yrkade bifall till i första hand återremiss och i andra hand till avslag i förslag som redovisas i bilaga J2.

Ledamoten Emilia Hagberg (mp) yrkade bifall till återremiss i förslag som redovisas i bilaga J3

Yrkanden om återremiss och beslut i denna del

Ordföranden Joakim Larsson (m) upptog först yrkanden från ledamoten Ann-Margarethe Livh (v) och ledamoten Emilia Hagberg (mp) om att återremittera ärendet. Vid propositioner på bifall respektive avslag till dessa yrkanden fann ordföranden att nämnden beslutar avslå yrkanden om återremiss. Nämnden hade därmed beslutat att avgöra ärendet i dag.

Reservation

Mot det beslutet reserverade sig ledamoten Ann-Margarethe Livh (v) med hänvisning till sitt yrkande om återremiss i bilaga J2.

Mot det beslutet reserverade sig även ledamoten Emilia Hagberg med hänvisning till sitt yrkande i bilaga J3.

Beslut

Exploateringsnämnden beslutade därefter och efter propositioner på övriga framställda yrkanden, enligt kontorets förslag:

 1. Exploateringsnämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande till stadsbyggnadsnämnden som svar på förslag till ny detaljplan inom kvarteret Locknålen m.m. i Fruängen, S-Dp 2006-11370-54.

 2. Nämnden beslutar att anvisa mark för förskola till Sisab samt ger kontoret i uppdrag att teckna erforderliga avtal för projektets genomförande.

Reservationer

Mot beslutet reserverade sig vice ordföranden Mirja Räihä Järvinen m fl (s) med hänvisning till sitt yrkande i bilaga J1.

Mot beslutet reserverade sig även ledamoten Ann-Margarethe Livh (v) med hänvisning till sitt yrkande om avslag i bilaga J2.

Ersättaryttranden

Ersättaryttrande gavs av ersättaren Lotten von Hofsten (v) enligt bilaga J2.

Ersättaryttrande gavs av ersättaren Torkel Tigerschiöld (mp) enligt bilaga J3.

Deltog inte i beslutet

Ledamoten Emilia Hagberg (mp) deltog inte i beslutet.

§19 Detaljplan för område beläget på fastigheten Västertorp 1:2 invid fastigheten Isläggen 1 i Västertorp. Remiss

Dnr E2007-512-01688

Protokollsutdrag

Exploateringskontoret hade den 25 oktober 2007 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Exploateringsnämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande till stadsbyggnadsnämnden som svar på förslag till ny detaljplan för bostäder inom område beläget på fastigheten Västertorp 1:2 invid fastigheten Isläggen 1 i Västertorp, Hägersten, S-Dp 2007-00925-54.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ledamoten Ann-Margarethe Livh (v) yrkade bifall till återremiss i förslag som redovisas i bilaga K1.

Ledamoten Emilia Hagberg (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga K2.

Yrkandet om återremiss och beslut i denna del

Ordföranden Joakim Larsson (m) upptog först yrkandet från ledamoten Ann-Margarethe Livh (v) om att återremittera ärendet. Vid propositioner på bifall respektive avslag till detta yrkande fann ordföranden att nämnden beslutar avslå yrkande om återremiss. Nämnden hade därmed beslutat att avgöra ärendet i dag.

Reservation

Mot det beslutet reserverade sig ledamoten Ann-Margarethe Livh (v) med hänvisning till sitt yrkande om återremiss i bilaga K1.

Beslut

Exploateringsnämnden beslutade därefter och efter propositioner på övriga framställda yrkanden, enligt kontorets förslag:

Exploateringsnämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande till stadsbyggnadsnämnden som svar på förslag till ny detaljplan för bostäder inom område beläget på fastigheten Västertorp 1:2 invid fastigheten Isläggen 1 i Västertorp, Hägersten, S-Dp 2007-00925-54.

Reservation

Mot beslutet reserverade sig ledamoten Emilia Hagberg (mp) med hänvisning till sitt yrkande i bilaga K2.

Ersättaryttrande

Ersättaryttrande gavs av ersättaren Lotten von Hofsten (v) enligt bilaga K1.

Ersättaryttrande gavs av ersättaren Torkel Tigerschiöld (mp) enligt bilaga K2.

Deltog inte i beslutet

Ledamoten Ann-Mararethe Livh (v) deltog inte i beslutet.

§20 Detaljplan för bostäder inom område beläget på fastigheten Västertorp 1:1 invid fastigheten Slalomåkaren 1 i Västertorp. Remiss

Dnr E2007-512-01691

Protokollsutdrag

Exploateringskontoret hade den 22 oktober 2007 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Exploateringsnämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande till stadsbyggnadsnämnden som svar på förslag till ny detaljplan för bostäder inom område beläget på fastigheten Västertorp 1:1 invid fastigheten Slalomåkaren 1 i Västertorp, Hägersten, S-Dp 2007-00915-54.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ledamoten Ann-Margarethe Livh (v) yrkade bifall till i första hand återremiss och i andra hand till avslag i förslag som redovisas i bilaga L1.

Ledamoten Emilia Hagberg (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga L2.

Yrkandet om återremiss och beslut i denna del

Ordföranden Joakim Larsson (m) upptog först yrkandet från ledamoten Ann-Margarethe Livh (v) om att återremittera ärendet. Vid propositioner på bifall respektive avslag till detta yrkande fann ordföranden att nämnden beslutar avslå yrkande om återremiss. Nämnden hade därmed beslutat att avgöra ärendet i dag.

Reservation

Mot det beslutet reserverade sig ledamoten Ann-Margarethe Livh (v) med hänvisning till sitt yrkande om återremiss i bilaga L1.

Beslut

Exploateringsnämnden beslutade därefter och efter propositioner på övriga framställda yrkanden, enligt kontorets förslag:

Exploateringsnämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande till stadsbyggnadsnämnden som svar på förslag till ny detaljplan för bostäder inom område beläget på fastigheten Västertorp 1:1 invid fastigheten Slalomåkaren 1 i Västertorp, Hägersten, S-Dp 2007-00915-54.

Reservationer

Mot beslutet reserverade sig ledamoten Ann-Margarethe Livh (v) med hänvisning till sitt yrkande om avslag i bilaga L1.

Mot beslutet reserverade sig ledamoten Emilia Hagberg (mp) med hänvisning till sitt yrkande i bilaga L2.

Ersättaryttranden

Ersättaryttrande gavs av ersättaren Lotten von Hofsten (v) enligt bilaga L1.

Ersättaryttrande gavs av ersättaren Torkel Tigerschiöld (mp) enligt bilaga L2.

§21 Detaljplan för del av kv Isdubben i Västertorp. Remiss

Dnr E2007-512-01690

Protokollsutdrag

Exploateringskontoret hade den 25 oktober 2007 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Exploateringsnämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande till stadsbyggnadsnämnden som svar på förslag till ändrad detaljplan inom kvarteret Isdubben m m i Västertorp, Hägersten, S-Dp 2007-00920-54.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ledamoten Ann-Margarethe Livh (v) yrkade bifall till i första hand återremiss och i andra hand till avslag i förslag som redovisas i bilaga M1.

Ledamoten Emilia Hagberg (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga M2.

Yrkandet om återremiss och beslut i denna del

Ordföranden Joakim Larsson (m) upptog först yrkandet från ledamoten Ann-Margarethe Livh (v) om att återremittera ärendet. Vid propositioner på bifall respektive avslag till detta yrkande fann ordföranden att nämnden beslutar avslå yrkande om återremiss. Nämnden hade därmed beslutat att avgöra ärendet i dag.

Reservation

Mot det beslutet reserverade sig ledamoten Ann-Margarethe Livh (v) med hänvisning till sitt yrkande om återremiss i bilaga M1.

Beslut

Exploateringsnämnden beslutade där

Exploateringsnämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande till stadsbyggnadsnämnden som svar på förslag till ändrad detaljplan inom kvarteret Isdubben m m i Västertorp, Hägersten, S-Dp 2007-00920-54.

Reservationer

Mot beslutet reserverade sig ledamoten Ann-Margarethe Livh (v) med hänvisning till sitt yrkande om avslag i bilaga M1.

Mot beslutet reserverade sig ledamoten Emilia Hagberg (mp) med hänvisning till sitt yrkande i bilaga M2.

Ersättaryttranden

Ersättaryttrande gavs av ersättaren Lotten von Hofsten (v) enligt bilaga M1.

Ersättaryttrande gavs av ersättaren Torkel Tigerschiöld (mp) enligt bilaga M2.

§22 Tidig markreservation för byggande av bostäder och överdäckning av tunnelbanespår inom fastigheten Midsommarkransen 1:14 och del av fastigheten Midsommarkransen 1:1 vid Telefonplans tunnelbanestation till Stena Fastigheter Västberga KB

Dnr E2007-511-01923

Exploateringskontoret hade den 23 oktober 2007 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Exploateringsnämnden ger Stena Fastigheter Västberga KB en tidig markreservation för utredning av förutsättningarna att bygga bostäder över och bredvid tunnelbanespår inom fastigheten Midsommarkransen 1:14 och del av fastigheten Midsommarkransen 1:1 öster om Telefonplans tunnelbanestation och ger kontoret i uppdrag att träffa avtal enligt förslag i utlåtandet.

Beslut

Exploateringsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande gavs av ledamoten Ann-Margarethe Livh (v) enligt bilaga N.

Ersättaryttrande

Ersättaryttrande gavs av ersättaren Lotten von Hofsten (v) enligt bilaga N.

§23 Överenskommelse om evakuering av Calibra AB inför utbyggnaden av Annedal i Mariehäll

Dnr E2007-510-02004

Exploateringskontoret hade den 29 oktober 2007 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Exploateringsnämnden godkänner att överenskommelse, avseende evakuering av Calibra AB från fastigheten Baltic 8, tecknas med Calibra AB, Bonré Bygg och fastigheter AB, Ragn-Sell fastighets AB och Nordströms fastighetsförvaltning Stockholm AB.

Beslut

Exploateringsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§24 Utredning om bostadsbebyggelse vid Vårbackavägen i Vårberg

Dnr E2007-512-01937

Exploateringskontoret hade den 22 oktober 2007 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Exploateringsnämnden ger kontoret i uppdrag att beställa detaljplan hos stadsbyggnadskontoret för bostäder vid Vårbackavägen i Vårberg.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Vice ordföranden Mirja Räihä Järvinen m fl (s) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga O1.

Ledamoten Ann-Margarethe Livh (v) och ledamoten Emilia Hagberg (mp) yrkade bifall till i första hand återremiss och i andra hand till avslag i gemensamt förslag som redovisas i bilaga O2.

Yrkandet om återremiss och beslut i denna del

Ordföranden Joakim Larsson (m) upptog först yrkandet från ledamoten Ann-Margarethe Livh (v) och ledamoten Emilia Hagberg (mp) om att återremittera ärendet. Vid propositioner på bifall respektive avslag till detta yrkande fann ordföranden att nämnden beslutar avslå yrkande om återremiss.

Nämnden hade därmed beslutat att avgöra ärendet i dag.

Reservation

Mot det beslutet reserverade sig ledamoten Ann-Margarethe Livh (v) och ledamoten Emilia Hagberg med hänvisning till sitt yrkande om återremiss i bilaga O2.

Beslut

Exploateringsnämnden beslutade därefter och efter propositioner på övriga framställda yrkanden, enligt kontorets förslag:

Exploateringsnämnden ger kontoret i uppdrag att beställa detaljplan hos stadsbyggnadskontoret för bostäder vid Vårbackavägen i Vårberg.

Reservationer

Mot beslutet reserverade sig vice ordföranden Mirja Räihä Järvinen m fl (s) med hänvisning till sitt yrkande i bilaga O1.

Mot beslutet reserverade sig även ledamoten Ann-Margarethe Livh (v) och ledamoten Emilia Hagberg (mp) med hänvisning till sitt yrkande om avslag i bilaga O2.

Ersättaryttrande

Ersättaryttrande gavs av ersättaren Lotten von Hofsten (v) och ersättaren Torkel Tigerschiöld (mp) enligt bilaga O2.

§25 Planbeställning för ändring av parkbestämmelse kring befintliga hus i Mälarparken i Bromma

§26 Markanvisning för bostäder vid Hunnebergsvägen inom fastigheten Traneberg 1:1 i Traneberg till Husab Fastighetsutveckling AB

Dnr E2007-513-01429

Protokollsutdrag

Exploateringskontoret hade den 17 oktober 2007 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Exploateringsnämnden anvisar mark för bostäder inom fastigheten Traneberg 1:1 till Husab Fastighetsutveckling AB och ger kontoret i uppdrag att träffa markanvisningsavtal enligt förslag i utlåtandet.

 2. Nämnden hemställer hos stadsbyggnadsnämnden om ändrad detaljplan för området.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ledamoten Emilia Hagberg (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga P.

Beslut

Exploateringsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorets förslag:

 1. Exploateringsnämnden anvisar mark för bostäder inom fastigheten Traneberg 1:1 till Husab Fastighetsutveckling AB och ger kontoret i uppdrag att träffa markanvisningsavtal enligt förslag i utlåtandet.

 2. Nämnden hemställer hos stadsbyggnadsnämnden om ändrad detaljplan för området.

Reservation

Mot beslutet reserverade sig ledamoten Emilia Hagberg (mp) med hänvisning till sitt yrkande i bilaga P.

Ersättaryttrande

Ersättaryttrande gavs av ersättaren Torkel Tigerschiöld (mp) enligt bilaga P.

§27 Markanvisning samt planbeställning för bostäder inom fastigheten Stureby 1:1, vid kv Björkfaneret i Stureby till Veidekke Bostad AB

Dnr M2006-513-01062

Protokollsutdrag

Exploateringskontoret hade den 16 oktober 2007 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Exploateringsnämnden anvisar mark för bostäder inom fastigheten Stureby 1:1 till Veidekke Bostad AB och ger kontoret i uppdrag att träffa markanvisningsavtal.

 2. Nämnden hemställer hos stadsbyggnadsnämnden om ändrad detaljplan för området.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ledamoten Ann-Margarethe Livh (v) yrkade bifall till i första hand återremiss och i andra hand till avslag i förslag som redovisas i bilaga Q1.

Ledamoten Emilia Hagberg (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga Q2.

Yrkande om återremiss och beslut i denna del

Ordföranden Joakim Larsson (m) upptog först yrkandet från ledamoten Ann-Margarethe Livh (v) om att återremittera ärendet. Vid propositioner på bifall respektive avslag till detta yrkande fann ordföranden att nämnden beslutar avslå yrkande om återremiss. Nämnden hade därmed beslutat att avgöra ärendet i dag.

Reservation

Mot det beslutet reserverade sig ledamoten Ann-Margarethe Livh (v) med hänvisning till sitt yrkande om återremiss i bilaga Q1.

Beslut

Exploateringsnämnden beslutade därefter och efter propositioner på övriga framställda yrkanden, enligt kontorets förslag:

 1. Exploateringsnämnden anvisar mark för bostäder inom fastigheten Stureby 1:1 till Veidekke Bostad AB och ger kontoret i uppdrag att träffa markanvisningsavtal.

 2. Nämnden hemställer hos stadsbyggnadsnämnden om ändrad detaljplan för området.

Reservationer

Mot beslutet reserverade sig ledamoten Ann-Margarethe Livh (v) med hänvisning till sitt yrkande om avslag i bilaga Q1.

Mot beslutet reserverade sig ledamoten Emilia Hagberg (mp) med hänvisning till sitt yrkande i bilaga Q2.

Ersättaryttranden

Ersättaryttrande gavs av ersättaren Lotten von Hofsten (v) enligt bilaga Q1.

Ersättaryttrande gavs av ersättaren Torkel Tigerschiöld (mp) enligt bilaga Q2.

§28 Markanvisning för bostäder inom del av fastigheten Årsta 1:1 vid kv Örlen i Årsta till Byggnads AB Åke Sundvall

Dnr E2007-513-01876

Protokollsutdrag

Exploateringskontoret hade den 22 oktober 2007 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Exploateringsnämnden anvisar mark för bostadsändamål inom del av fastigheten Årsta 1:1 invid kv Örlen till Byggnads AB Åke Sundvall och ger kontoret i uppdrag att träffa markanvisningsavtal enligt förslag i utlåtandet.

 2. Nämnden hemställer hos stadsbyggnadsnämnden om ändrad detaljplan för området.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ledamoten Ann-Margarethe Livh (v) yrkade bifall till i första hand återremiss och i andra hand till avslag i förslag som redovisas i bilaga R1.

Ledamoten Emilia Hagberg (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga R2.

Yrkanden om återremiss och beslut i denna del

Ordföranden Joakim Larsson (m) upptog först yrkandet från ledamoten Ann-Margarethe Livh (v) att återremittera ärendet. Vid propositioner på bifall respektive avslag till detta yrkande fann ordföranden att nämnden beslutar avslå yrkande om återremiss. Nämnden hade därmed beslutat att avgöra ärendet i dag.

Reservation

Mot det beslutet reserverade sig ledamoten Ann-Margarethe Livh (v) med hänvisning till sitt yrkande om återremiss i bilaga R1.

Beslut

Exploateringsnämnden beslutade därefter och efter propositioner på övriga framställda yrkanden, enligt kontorets förslag:

 1. Exploateringsnämnden anvisar mark för bostadsändamål inom del av fastigheten Årsta 1:1 invid kv Örlen till Byggnads AB Åke Sundvall och ger kontoret i uppdrag att träffa markanvisningsavtal enligt förslag i utlåtandet.

 2. Nämnden hemställer hos stadsbyggnadsnämnden om ändrad detaljplan för området.

Reservationer

Mot beslutet reserverade sig ledamoten Ann-Margarethe Livh (v) med hänvisning till sitt yrkande om avslag i bilaga R1.

Mot beslutet reserverade sig ledamoten Emilia Hagberg (mp) med hänvisning till sitt yrkande i bilaga R2.

Ersättaryttranden

Ersättaryttrande gavs av ersättaren Lotten von Hofsten (v) enligt bilaga R1

Ersättaryttrande gavs av ersättaren Torkel Tigerschiöld (mp) enligt bilaga R2

§29 Detaljplan för område vid kv Bjuröklubb i Kärrtorp. Remiss

Dnr E2007-512-01892

Protokollsutdrag

Exploateringskontoret hade den 19 oktober 2007 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Exploateringsnämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande till stadsbyggnadsnämnden som svar på förslag till ny detaljplan för område vid Bjuröklubb i Kärrtorp, S-Dp 2006-17141-54.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ledamoten Emilia Hagberg (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga S.

Beslut

Exploateringsnämnden beslutade, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorets förslag:

Exploateringsnämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande till stadsbyggnadsnämnden som svar på förslag till ny detaljplan för område vid Bjuröklubb i Kärrtorp, S-Dp 2006-17141-54.

Reservation

Mot beslutet reserverade sig ledamoten Emilia Hagberg (mp) med hänvisning till sitt yrkande i bilaga S.

Ersättaryttrande

Ersättaryttrande gavs av ersättaren Torkel Tigerschiöld (mp) enligt bilaga S.

§30 Detaljplan för del av fastigheten Enskede Gård 1:1 i Kärrtorp. Remiss

Dnr E2007-512-01593

Protokollsutdrag

Exploateringskontoret hade den 9 oktober 2007 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Exploateringsnämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande till stadsbyggnadsnämnden som svar på förslag till detaljplan för del av fastigheten Enskede gård 1:1 i Kärrtorp, S-Dp 2006-17352-54.

 2. Nämnden ger kontoret i uppdrag att teckna erfordliga avtal.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ledamoten Emilia Hagberg (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga T.

Beslut

Exploateringsnämnden beslutade, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorets förslag:

 1. Exploateringsnämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande till stadsbyggnadsnämnden som svar på förslag till detaljplan för del av fastigheten Enskede gård 1:1 i Kärrtorp, S-Dp 2006-17352-54.

 2. Nämnden ger kontoret i uppdrag att teckna erfordliga avtal.

Reservation

Mot beslutet reserverade sig ledamoten Emilia Hagberg (mp) med hänvisning till sitt yrkande i bilaga T.

Ersättaryttrande

Ersättaryttrande gavs av ersättaren Torkel Tigerschiöld (mp) enligt bilaga T.

§31 Markanvisning för bostäder och en förskola inom del av fastigheten Hammarbyhöjden 1:1 i Björkhagen till AB Svenska Bostäder

Dnr E2007-513-00328

Protokollsutdrag

Exploateringskontoret hade den 16 oktober 2007 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Exploateringsnämnden anvisar mark för bostäder och en förskola inom del av fastigheten Hammarbyhöjden 1:1 till AB Svenska Bostäder och ger kontoret i uppdrag att träffa markanvisningsavtal enligt förslag i utlåtandet.

 2. Nämnden hemställer hos stadsbyggnadsnämnden om ändrad detaljplan för området.

Beslut

Exploateringsnämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§32 Tidig markreservation för bostäder och överdäckning av tunnelbanespår inom fastigheten Gubbängen 1:1 vid Lingvägen och Herrhagsvägen till Järntorget Bostad AB

Dnr E2007-513-00282

Exploateringskontoret hade den 10 augusti 2007 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Exploateringsnämnden ger Järntorget Bostad AB en tidig markreservation för utredning av bostäder och överdäckning av tunnelbanespår inom fastigheten Gubbängen 1:1 vid Lingvägen och Herrhagsvägen norr om Gubbängens T-banestation och ger kontoret i uppdrag att träffa avtal enligt förslag i utlåtandet.

Beslut

Exploateringsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande gavs av ledamoten Ann-Margarethe Livh (v) enligt bilaga U.

Ersättaryttrande

Ersättaryttrande gavs av ersättaren Lotten von Hofsten (v) enligt bilaga U.

§33 Betänkandet framtidens flygplatser – utveckling av det svenska flygplatssystemet (SOU 2007:70). Remiss

Dnr E2007-330-01881

Protokollsutdrag

Exploateringskontoret samt trafikkontoret och stadsledningskontoret hade den 29 oktober 2007 avgivit gemensamt tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs – vad avser exploateringsnämnden - enligt följande:

 1. Exploateringsnämnden överlämnar och åberopar kontorens gemensamma utlåtande till kommunstyrelsen.

 2. Nämnden förklarar beslutet omedelbart justerat.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Vice ordföranden Mirja Räihä Järvinen m fl (s), ledamoten Ann-Margarethe Livh (v) och ledamoten Emilia Hagberg (mp) yrkade bifall till gemensam beslutsmening enligt följande: - ”Nämnden delar inte utredningens bedömning i fallet Bromma flygplats.”

Vice ordföranden Mirja Räihä Järvinen m fl (s) yrkade i övrigt bifall till förslag som redovisas i bilaga V1.

Ledamoten Ann-Margarethe Livh (v) och ledamoten Emilia Hagberg (mp) yrkade i övrigt bifall till gemensamt förslag som redovisas i bilaga V2.

Beslut

Exploateringsnämnden beslutade, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorets förslag:

 1. Exploateringsnämnden överlämnar och åberopar kontorens gemensamma utlåtande till kommunstyrelsen.

 2. Nämnden förklarar beslutet omedelbart justerat.

Reservationer

Vice ordföranden Mirja Räihä Järvinen m fl (s), ledamoten Ann-Margarethe Livh (v) och ledamoten Emilia Hagberg (mp) reserverade sig först med hänvisning till den gemensamma beslutsmeningen: - ”Nämnden delar inte utredningens bedömning i fallet Bromma flygplats.”

Mot beslutet reserverade sig vice ordföranden Mirja Räihä Järvinen m fl (s) i övrigt med hänvisning till sitt yrkande i bilaga V1.

Mot beslutet reserverade sig ledamoten Ann-Margarethe Livh (v) och ledamoten Emilia Hagberg (mp) i övrigt med hänvisning till sitt yrkande i bilaga V2.

Ersättaryttrande

Ersättaryttrande gavs av ersättaren Lotten von Hofsten (v) och ersättaren Torkel Tigerschiöld (mp) enligt bilaga V2.

§34 Överenskommelse om exploatering med tomträttsupplåtelse av mark avseende fastigheten Torkhuset 1 inom Hammarby Sjöstad med fastighetsbolaget Gelbgjutaren HB

Dnr E2007-511-01981

Exploateringskontoret hade den 29 oktober 2007 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Exploateringsnämnden godkänner överenskommelse om exploatering med Fastighetsbolaget Gelbgjutaren HB för uppförande av kontor och bostäder inom Torkhuset 1 inom kvarteret Sjöstadsporten inom Hammarby Sjöstad.

 2. Nämnden ger kontoret i uppdrag att träffa överenskommelse om exploatering i enlighet med kontorets utlåtande.

 3. Nämnden förklarar beslutet omedelbart justerat.

Beslut

Exploateringsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§35 Överenskommelse om exploatering med tomträttsupplåtelse av mark avseende fastigheten Träslöjden 1 inom Hammarby sjöstad med Botrygg Bygg AB

Dnr E2007-511-01980

Exploateringskontoret hade den 12 november 2007 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Exploateringsnämnden godkänner överenskommelse om exploatering med Botrygg Bygg AB för uppförande av hotell och bostäder inom fastigheten Träslöjden 1 inom kvarteret Sjöstadsporten inom Hammarby Sjöstad och ger kontoret i uppdrag att träffa överenskommelse om exploatering på villkor som anges i kontorets utlåtande.

Beslut

Exploateringsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§36 Överenskommelse med Nacka kommun om finansiering av Danvikslösen, Hammarby Sjöstad

Dnr E2007-511-00078

Protokollsutdrag

Exploateringskontoret hade den 12 november 2007 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Exploateringsnämnden godkänner för sin del förslag till överenskommelse med Nacka kommun om fördelning av kommande kostnader för Danvikslösen, Hammarby Sjöstad.

 2. Nämnden underställer kommunfullmäktige ärendet för godkännande.

Beslut

Exploateringsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§37 Centrala upphandlingar av ramavtal. Remiss

Dnr E2007-000-01837

Protokollsutdrag

Exploateringskontoret hade den 24 oktober 2007 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Exploateringsnämnden godkänner kontorets utlåtande som svar på remissen.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Vice ordföranden Mirja Räihä Järvinen m fl (s) och ledamoten Ann-Margarethe Livh (v) yrkade bifall till gemensamt förslag som redovisas i bilaga X1.

Ledamoten Emilia Hagberg (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga X2.

Beslut

Exploateringsnämnden beslutade, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorets förslag:

Exploateringsnämnden godkänner kontorets utlåtande som svar på remissen.

Reservationer

Mot beslutet reserverade sig vice ordföranden Mirja Räihä Järvinen m fl (s) och ledamoten Ann-Margarethe Livh (v) med hänvisning till sitt yrkande i bilaga X1.

Mot beslutet reserverade sig ledamoten Emilia Hagberg (mp) med hänvisning till sitt yrkande i bilaga X2.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande gavs av ordförande Joakim Larsson m fl (m), ledamoten Gulan Avci (fp) enligt bilaga X3.

Ersättaryttrande

Ersättaryttrande gavs av ersättaren Torkel Tigerschiöld (mp) enligt bilaga X2.

Ersättaryttrande gavs av ersättaren Christer Mellstrand (c) enligt bilaga X3.

§38 Markanvisning för handel och kontor inom fastigheten Södermalm 3:1 i Södermalm till John Mattson Fastighets AB

Dnr E2007-513-01645

Bordlagt 11 oktober 2007 nr 13

Exploateringskontoret hade den 20 september 2007 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Exploateringsnämnden anvisar mark för handel och kontor inom fastigheten Södermalm 3:1 till John Mattson Fastighets AB och ger kontoret i uppdrag att träffa markanvisningsavtal enligt förslag i utlåtandet.

 2. Nämnden ger kontoret i uppdrag att påbörja utredningsarbetet.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Vice ordföranden Mirja Räihä Järvinen m fl (s) yrkade bifall till återremiss i förslag som redovisas i bilaga Y1.

Ledamoten Emilia Hagberg (mp) och ledamoten Ann-Margarethe Livh (v) yrkade bifall till gemensamt förslag som redovisas i bilaga Y2.

Yrkanden om återremiss och beslut i denna del

Ordföranden Joakim Larsson (m) upptog först yrkandet från vice ordföranden Mirja Räihä Järvinen m fl (s) att återremittera ärendet. Vid propositioner på bifall respektive avslag till detta yrkande fann ordföranden att nämnden beslutar avslå yrkande om återremiss. Nämnden hade därmed beslutat att avgöra ärendet i dag.

Reservation

Mot det beslutet reserverade sig vice ordföranden Mirja Räihä Järvinen m fl (s)med hänvisning till sitt yrkande om återremiss i bilaga Y1.

Beslut

Exploateringsnämnden beslutade därefter och efter propositioner på övriga framställda yrkanden, enligt kontorets förslag:

 1. Exploateringsnämnden anvisar mark för handel och kontor inom fastigheten Södermalm 3:1 till John Mattson Fastighets AB och ger kontoret i uppdrag att träffa markanvisningsavtal enligt förslag i utlåtandet.

 2. Nämnden ger kontoret i uppdrag att påbörja utredningsarbetet.

Reservation

Mot beslutet reserverade sig ledamoten Emilia Hagberg (mp) och ledamoten Ann-Margarethe Livh (v) med hänvisning till sitt yrkande i bilaga Y2.

Ersättaryttrande

Ersättaryttrande gavs av ersättaren Lotten von Hofsten (v) och ersättaren Torkel Tigerschiöld (mp) enligt bilaga Y2.

Deltog inte i beslutet

Vice ordföranden Mirja Räihä-Järvinen deltog inte i beslutet.