Din position: Hem > Stockholms stad > Exploateringsnämnden > Sammanträde 2014-05-22

Sammanträde 2014-05-22

Datum
Klockan
16:00
Plats
Bråvallasalen, Stadshuset

1 Val av justerare och tid för justering

2 Frågor för beredning och information från kontoret

3 Anmälan av inkomna skrivelser till exploateringsnämnden

4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom exploateringskontoret

5 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

7 Stockholms stads handlingsplan för god vattenstatus. Svar på remiss, KS 314 331 2004 (M&T)

8 Förslag till en strategisk inriktning för bättre leveranstrafik 2014-2017. Svar på remiss (M&T)

9 Upplåtelse av tomträtt för hyreshusbebyggelse. Anmälan av svar på remiss (M&V)

10 Förslag till Kajstrategi för Stockholms Hamnar. Svar på remiss (PU)

11 Beräkning av grönytor. Svar på skrivelse från Åke Askensten m fl (MP) (PU)

12 Kyrkhamn, förslag till naturreservat. Beslut om remiss (PU + Mf + Sbk) Hässelby-Vällingby stdf

13 Årsta Skog och Årstaholmar, förslag till naturreservat. Beslut om remiss (PU + Mf + Sbk) Enskede-Årsta-Vantör stdf

14 Älvsjöskogen, förslag till naturreservat. Beslut om remiss (PU + Mf + Sbk) Älvsjö stdf

15 Köp av bostadsarrendet Ulrikelund i Larsboda (PU) Farsta stdf

16 Överenskommelse om exploatering med tomträtt för bostäder inom fastigheten Sköndal 1:7 i Sköndal med Skanska Hyresbostäder Tornberget AB, för förskola till Skolfastigheter i Stockholm AB samt exploateringsavtal med Stiftelsen Stora Sköndal och NVB Sköndalsbyggarna KB inom fastigheten Sköndal 1:1 i Sköndal. Genomförandebeslut (PU) Farsta stdf

17 Överenskommelse om exploatering med överlåtelse av mark med Ikano Bostad AB avseende uppförande av bostadshus inom del av Vasastaden 1:16 (blivande kv Kromosomen) i Hagastaden inom Norrmalm, Stockholms kommun (SP)

Bilagor till protokoll
Mötesinformation.pdf (204 kb)

§1 Val av justerare och tid för justering

§2 Frågor för beredning och eventuell information från kontoret

§3 Anmälan av inkomna skrivelser till exploateringsnämnden

§4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom exploateringskontoret Dnr E2014-00005

§5 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor Dnr E2014-00008

§7 Stockholms stads handlingsplan för god vattenstatus. Svar på remiss från kommunstyrelsen, KS 314 331 2004 Dnr E2014-00467

§8 Förslag till en strategisk inriktning för bättre leveranstrafik 2014-2017. Svar på remiss från trafikkontoret Dnr E2014-00772

§9 Upplåtelse av tomträtt för hyreshusbebyggelse. Anmälan av svar på remiss Dnr E2014-00669

§10 Kajstrategi för Stockholms Hamnar. Svar på remiss från kommunstyrelsen Dnr E2014-00589

§11 Beräkning av grönytor. Svar på skrivelse från Åke Askensten m. fl. (MP) Dnr E2014-00859

§14 Älvsjöskogen, förslag till naturreservat. Beslut om remiss Dnr E2014-01047

§15 Köp av bostadsarrendet Ulrikelund i Larsboda Dnr E2014-01046

§16 Överenskommelse om exploatering med tomträtt för bostäder inom fastigheten Sköndal 1:7 i Sköndal med Skanska Hyresbostäder Tornberget AB, för förskola till Skolfastigheter i Stockholm AB samt exploateringsavtal med Stiftelsen Stora Sköndal och NVB Sköndalsbyggarna KB inom fastigheten Sköndal 1:1 i Sköndal. Genomförandebeslut Dnr E2014-01035

§17 Överenskommelse om exploatering med överlåtelse av mark med Ikano Bostad AB avseende uppförande av bostadshus inom del av Vasastaden 1:16 (blivande kv. Kromosomen) i Hagastaden inom Norrmalm, Stockholms kommun Dnr E2014-00996