Din position: Hem > Stockholms stad > Farsta stadsdelsnämnd > Sammanträde 2008-03-25

Sammanträde 2008-03-25

Datum
Klockan
18:00
Plats
Farsta gymnasium, lilla aulan, entré C2 (på byggnadens kortsida)

Öppet forum kl 18.00 till ca kl 18.30
Medborgarna är välkomna att ställa frågor och disku Läs mer...tera med politikerna i nämnden.

Sammanträdet börjar efter det öppna forumet, tidigast kl 18.30.

1 Val av justerare, tid för protokolljustering

3 Inrättande av en tillfällig förskoleavdelning

4 Nedläggning av hemtjänsten i Hökarängen

5 Uppföljning av utförare i kundvalsmodellen för hemtjänst i ordinärt boende i Stockholms stad - Din Hemtjänst AB

6 Uppföljning av ramavtal om enstaka platser och stadens vård- och omsorgsboende för äldre - Stiftelsen Stora Sköndal

8 Länsstyrelsens tillsyn av Lingberga gruppboende

9 Redovisning till länsstyrelsen av verksamheten personliga ombud (PO) inom socialpsykiatrin år 2007

10 Gemensam upphandling av verksamheten personliga ombud (PO) inom socialpsykiatrin

11 Förnyad ansökan till Socialstyrelsen om utvecklingsmedel till projektet "Samarbete för att förhindra vräkningar i Farsta"

12 Riktlinjer för bidrag till kulturarrangemang för utomstående organisationer

14 Svar på skrivelse (s) om utveckling av Farstaområdet

15 Tillägg och ändringar i nämndens delegering till sociala delegationen och stadsdelsdirektören samt anmälan av reviderad vidaredelegering

16 Ekonomisk månadsrapport för februari 2008

REMISSÄRENDEN - YTTRANDEN

17 Förslag till införande av valfrihetssystem inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning - yttrande till kommunstyrelsen

18 Förslag till minskade utsläpp av växthusgaser i Stockholms stad år 2015 - yttrande till kommunstyrelsen

19 Förslag till detaljplan för fastigheten Tippen 1 m fl i Högdalen och Fagersjö - yttrande till stadsbyggnadsnämnden

21 Tillsynsplan 2008 till länsstyrelsen avseende enskild verksamhet med inriktning funktionshinder

22 Länsstyrelsens beslut att avsluta tillsynen av Skogsbyns gruppboende, Stora Sköndal

23 Länsstyrelsens beslut att avsluta tillsynen av gruppboendet Äppelbo, Stora Sköndal

24 Stadsdelsnämndens protokoll 2008-02-14

25 Lokala handikapprådets protokoll 2008-03-17

Sänds ut efter rådets sammanträde

26 Lokala pensionärsrådets protokoll 2008-03-17

Sänds ut efter rådets sammanträde

27 Övriga anmälningsärenden samt delegationsbeslut enligt förteckning

28 Information från stadsdelsdirektören

* Barnomsorgskön
* Information från Arbetsmiljöverket
* Studiebesök för nämnden
* Dialogmöten

SLUTEN DEL AV SAMMANTRÄDET - ärenden publiceras inte

30 Gemensam upphandling av bemanningstjänster för pedagogiska verksamheter inom Stockholms stad

33 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § föräldrabalken (FB)

35 Yttrande över ansökan om adoption enligt 4 kap 10 § föräldrabalken (FB)

36 Upphävande av tidigare fattat beslut i enskilt ärende

37 Överflyttning av vårdnad till särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 8 § föräldrabalken (FB)

Med ändring av tidigare fattat beslut 2007-12-19
Omedelbar justering
Dukas

38 Anmälan av behov av särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 9 § föräldrabalken (FB)

39 Anmälan enligt Lex Sarah, Farsta sjukhem

40 Länsstyrelsens beslut i ärenden avseende begäran om särskild avgift enligt 16 kap 6 § socialtjänstlagen (SoL)

41 Stadsdelsnämndens protokoll 2008-02-14, sluten del av sammanträdet

42 Sociala delegationens protokoll 2008-02-21 och 2008-03-13

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (154 kb)

§1 Kvalitetsgarantier 2008

Beslut

Stadsdelsnämnden godkänner kvalitetsgarantierna.

Ärendet

Enligt stadens kvalitetsstrategi ska varje enhet inom alla verksamheter som vänder sig mot brukare och allmänhet formulera en kvalitetsgaranti. I garantin beskrivs de viktigaste åtagandena samt var och till vem man vänder sig för att få en rättelse. I ärendet redovisas kvalitetsgarantier för verksamhetsområdena förskola och fritid, äldreomsorg, individ- och familjeomsorg, stöd och service till personer med funktionsnedsättning samt socialpsykiatri. Under 2008 har enheterna i uppdrag att utveckla garantierna så att de tydligare beskriver enheternas olika kompetenser och inriktningar.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2008-03-04.

Dnr 100-119/2008

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Mats Lindqvist (mp) anmälde jäv med hänvisning till sin anställning vid en av de berörda enheterna och deltog inte i beslutet.

Gunnar Sandell m fl (s), Malin Larsson (v) och Louise Shaughnessy (mp) anmälde ett särskilt uttalande.

Särskilt uttalande

Gunnar Sandell m fl (s), Malin Larsson (v) och Louise Shaughnessy (mp)

Vad gäller kvalitetsgarantierna för de olika enheterna vill vi peka på tre punkter som vi anser är viktigt att tänka på nästa gång kvalitetsgarantier skall formuleras.

· Det råder, framförallt på grund av språket, en viss oklarhet om till vilka som de formulerade kvalitetsgarantierna egentligen riktar sig. Eftersom man oftast formulerar sig som att innehållet riktar sig till vårdtagaren eller brukaren (med ett Du-tilltal), så bör man även skriva på ett sätt så att denne trots till exempel ett funktionshinder kan läsa och förstå innehållet, vilket nu inte alltid är fallet. Att skriva lättläst vore alltså fördelaktigt här.

· Det finns även en ”ojämnhet” mellan de olika enheterna och avdelningarna vad gäller innehållet i de formulerade kvalitetsgarantierna. Exempelvis så beskriver samtliga fritidsverksamheter sina åtaganden betydligt mer utförligt och djupt, än vad de olika verksamheterna inom äldreomsorgen och socialpsykiatrin gör. Det första är att föredra här anser vi. Vissa av verksamheterna inom äldreomsorgen utmärker sig dock på ett

positivt sätt genom att man gör en mer ingående beskrivning av sina åtaganden än övriga.

· Vi anser också att man överlag bör tydliggöra vilken kompetens personalen och arbetsledaren har på de olika arbetsplatserna.

§2 Inrättande av en tillfällig förskoleavdelning

Beslut

 1. Stadsdelsnämnden beslutar om inrättande av en tillfällig förskoleavdelning i Gubbängen.

 2. Omedelbar justering.

Ärendet

På grund av ett konstruktionsfel har en omfattande vattenskada uppstått i ett av husen som tillhör förskolan Solrosen på Diskusvägen 26-28. För att torka ut vattenskadan måste golvet i hela huset rivas ut. Ansvar och kostnader för att åtgärda detta ligger på SISAB. Under renoveringstiden måste verksamheten evakueras till annan lokal.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2008-03-12.

Dnr 302-163/2008

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§3 Nedläggning av hemtjänsten i Hökarängen

Beslut

 1. Stadsdelsnämnden beslutar att lägga ned Hökarängens hemtjänst från den 1 april 2008.

 2. Stadsdelsnämnden uppdrar åt stadsdelsdirektören att teckna erforderliga avtal med Personalkooperativet Hökarängens Hemtjänst Ekonomisk Förening.

 3. Omedelbar justering.

Ärendet

Från och med den 1 april 2008 startar personalkooperativet Hökarängens Hemtjänst Ekonomisk Förening sin verksamhet. Personalkooperativet består av den tidigare kommunala verksamheten Hökarängens hemtjänst. Med anledning av detta föreslår förvaltningen att stadsdelsnämnden lägger ned Hökarängens hemtjänst.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2008-02-28.

Dnr 600-155/2008

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§4 Uppföljning av utförare i kundvalsmodellen för hemtjänst i ordinärt boende i Stockholms stad – Din Hemtjänst AB

Beslut

 1. Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens uppföljning och överlämnar den till äldrenämnden.

 2. Nämnden ger förvaltningen i uppdrag att begära in en åtgärdsplan från Din Hemtjänst AB.

Ärendet

I enlighet med beslut i kommunfullmäktige har förvaltningen genomfört uppföljningen av verksamheten inom Din Hemtjänst AB. Företaget bedöms ha fokus på kontinuitet och tillgänglighet. Personalen upplevs som engagerad. Dock saknas skriftliga rutiner på en rad områden. Förvaltningen kommer att begära in en åtgärdsplan från Din Hemtjänst AB senast den 15 maj, där det ska redovisas hur och när bristerna ska åtgärdas.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2008-03-06.

Dnr 602-140/2008

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§5 Uppföljning av ramavtal om enstaka platser och stadens vård- och omsorgsboende för äldre – Stiftelsen Stora Sköndal

Beslut

Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens uppföljning och överlämnar den till äldrenämnden.

Ärendet

I enlighet med beslut i kommunfullmäktige har förvaltningen genomfört en uppföljning av de vård- och omsorgsboenden som drivs av Stiftelsen Stora Sköndal. Stiftelsen arbetar för närvarande med ett omfattande utvecklingsarbete för att åtgärda de brister som både stadsdelsförvaltningen och länsstyrelsen har uppmärksammat. Förvaltningen kommer under maj 2008 att följa upp det planerade utvecklings- och förändringsarbetet utifrån den handlingsplan som Stiftelsen har utarbetat.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2008-03-06.

Dnr 602-139/2008

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Ersättarna Tuula Karlsson (s) och Harry Wikner (s) anmälde jäv med hänvisning till sina uppdrag i direktionen för Stiftelsen Stora Sköndal och deltog inte i behandlingen av ärendet.

§6 Redovisning till Socialstyrelsen av stimulansmedel inom äldreomsorgen

Beslut

Stadsdelsnämnden godkänner redovisningen till Socialstyrelsen avseende beviljade stimulansmedel för insatser inom vård och omsorg om äldre personer.

Ärendet

Samtliga kommuner och stadsdelsnämnder som beviljats stimulansmedel av Socialstyrelsen för insatser inom vård och omsorg för äldre personer ska lämna en slutredovisning för 2006 och en delredovisning för 2007.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2008-03-09.

Dnr 101-151/2008

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§7 Länsstyrelsens tillsyn av Lingberga gruppboende

Beslut

 1. Stadsdelsnämnden godkänner redovisningen.

 2. Nämndens beslut överlämnas för kännedom till länsstyrelsen.

Ärendet

Länsstyrelsen har genomfört tillsyn av Lingberga gruppboende för personer med psykisk funktionsnedsättning och uttalat att det inte finns stöd i lagstiftningen för att bedriva en bostad med särskild service enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) inom ramen för en blandad verksamhet. Med blandad verksamhet menas att man inom ett och samma boende placerar personer som har insats dels via LSS och dels via socialtjänstlagen (SoL).

Efter samråd med stadens juridiska avdelning kommer förvaltningen att återkomma till nämnden med en redovisning om hur frågan ska hanteras.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2008-02-26.

Dnr 502-075/2008

Förslag till beslut

Gunnar Sandell m fl (s) föreslog att ärendet skulle återremitteras.

Ordförande Birgitta Holm (m) föreslog att återremissyrkandet skulle avslås.

Ordförande Birgitta Holm (m) och Vladan Boškovic (fp) föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom förvaltningens förslag.

Beslutsgång

Ordföranden behandlade först yrkandet om återremiss och förklarade sig finna att ärendet skulle avgöras idag.

Nämnden ställde sig därefter bakom förvaltningens förslag.

Reservation

Gunnar Sandell m fl (s) till förmån för sitt återremissyrkande.

§8 Redovisning till länsstyrelsen av verksamheten personliga ombud (PO) inom socialpsykiatrin år 2007

Beslut

 1. Stadsdelsnämnden godkänner redovisningen.

 2. Omedelbar justering.

Ärendet

Stadsdelsnämnden inledde verksamheten med personliga ombud (PO) redan 2002 och sedan 2003 har verksamheten organiserats tillsammans med Skarpnäcks, Enskede-Årsta och Vantörs (numera Enskede-Årsta-Vantörs) stadsdelsnämnder. För år 2007 erhöll Farsta stadsdelsnämnd statsbidrag om 302.400 kr för att finansiera verksamheten. En redovisning lämnas varje år till länsstyrelsen.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2008-02-26.

Dnr 603-049/2008

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§9 Gemensam upphandling av verksamheten personliga ombud (PO) inom socialpsykiatrin

Beslut

 1. Stadsdelsnämnden delegerar till socialtjänstförvaltningen att, för stadsdelsnämndens räkning, organisera och i administrativt hänseende genomföra upphandling av personliga ombud (PO).

 2. Nämnden delegerar till socialtjänstdirektören att å nämndens vägnar teckna ramavtal och under avtalstiden å nämndens vägnar besluta om och göra smärre justeringar.

 3. Nämnden delegerar till socialtjänstförvaltningen att bistå med samordning av uppföljningen av ramavtalet samt att, tillsammans med juridiska avdelningen, efter samråd med berörd nämnd, bistå nämnden vid tvister.

 4. Nämnden delegerar till socialtjänstdirektören att besluta om tilldelning av kontrakt efter det att samtliga anbud utvärderats.

 5. Nämndens beslut överlämnas för kännedom till socialtjänstnämnden.

 6. Omedelbar justering.

Ärendet

Verksamheten med personliga ombud (PO) inom socialpsykiatrin har pågått i staden sedan 2002. För verksamheten utgår sedan år 2000 ett statsbidrag som täcker ca 75 % av kostnaderna. Med utgångspunkt från en förfrågan från flera stadsdelsförvaltningar om ökad samordning av PO-verksamheten föreslår förvaltningen att stadsdelsnämnden deltar i en gemensam upphandling av verksamheten personliga ombud.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2008-03-03.

Dnr 103-122/2008

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§10 Förnyad ansökan till Socialstyrelsen om utvecklingsmedel till projektet ”Samarbete för att förhindra vräkningar i Farsta”

Beslut

 1. Stadsdelsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att hos Socialstyrelsen ansöka om utvecklingsmedel till projektet ”Samarbete för att förhindra vräkningar i Farsta” i enlighet med detta tjänsteutlåtande.

 2. Omedelbar justering.

Ärendet

Socialstyrelsens inbjöd hösten 2007 till ansökan om utvecklingsmedel för att motverka hemlöshet. Nämnden inlämnade då en ansökan. Många av de ansökningar som inkom bedömdes dock som ofullständiga och ansökningstiden förlängdes till den 31 mars 2008. Förvaltningen använder sig nu av möjligheten att förbättra Farstas ansökan.

För att utveckla rutiner och samverkan föreslår förvaltningen att nämnden ansöker om utvecklingsmedel till projektet ”Samarbete för att förhindra vräkningar i Farsta”. Projektet ska också utveckla ett särskilt erbjudande om kvalificerad hyresrådgivning till dem som riskerar att bli avhysta. Särskilt boendestöd ska ges till äldre missbrukare som riskerar vräkning. I den förnyade ansökan söks därför också om medel till en boendestödjare.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2008-03-06.

Dnr 007-145/2008

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§11 Riktlinjer för bidrag till kulturarrangemang för utomstående organisationer

Beslut

 1. Stadsdelsnämnden fastställer riktlinjer för bidrag till kulturarrangemang för utomstående organisationer i enlighet med förvaltningens förslag.

 2. Nämnden uppdrar åt stadsdelsdirektören att fatta beslut om bidragsgivning vid det första ansökningstillfället, våren 2008.

 3. Omedelbar justering.

Ärendet

Kulturarrangemang för de prioriterade målgrupperna barn, unga och äldre samt firande av traditioner med utpräglad familjekaraktär har en viktig funktion att fylla för att skapa trivsel och trygghet i stadsdelsområdet. Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden avsätter 100 000 kr för föreningar som vill arrangera traditionella fester och publika program med kultur i fokus. För att få bredd i programutbudet och nå en stor publik är samverkan mellan föreningar och förvaltningens verksamheter önskvärd.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2008-03-04.

Dnr 004-148/2008

Förslag till beslut

Gunnar Sandell m fl (s) och Malin Larsson (v) föreslog att ärendet skulle återremitteras.

Ordförande Birgitta Holm (m) föreslog att återremissyrkandet skulle avslås.

Ordförande Birgitta Holm (m) och Vladan Boškovic (fp) föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom förvaltningens förslag.

Beslutsgång

Ordföranden behandlade först yrkandet om återremiss och förklarade sig finna att ärendet skulle avgöras idag.

Nämnden ställde sig därefter bakom förvaltningens förslag.

Reservation

Gunnar Sandell m fl (s) och Malin Larsson (v)

Ärendet återremitteras

Kultur betyder odling. Växt och utveckling är viktigt för alla, inte minst för oss i Farsta-området. Nämnden bör därför kraftfullt stödja kulturverksamheten. Nämnden bör anslå 300 tkr för detta och vara beredda att öka anslaget om efterfrågan blir stor. Innan nämnden tar slutlig ställning bör vi får en redovisning av hur stora belopp som använts de tre senaste åren.

Nämnden anser att det ska vara enkelt att söka, blanketten och kraven på bilagor bör väsentligt förenklas. Det är viktigt att ha kontroll över de pengar vi som skattebetalare bidrar med men den ska stå i proportion till de belopp som betalas ut.

Nämnden vill särskilt peka på hur viktigt det är för sammanhållningen och integrationen i området med midsommarfirande, 6-junifirande på Farsta gård.

Nämnden vill att förvaltningen redovisar för/nackdelar med att använda kulturkommitten som remmisinstans och samordningspartner i bidragsprövningarna.

Nämnden anser att denna typ av anslag och bedömningar ska utföras inom förvaltningen, beslut fattas av stadsdelsdirektören inom de av nämnden beslutade ramarna.

§12 Svar på skrivelse (m, fp, kd, s) om Handslaget

Beslut

Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på skrivelsen.

Ärendet

I en skrivelse till nämnden har Alliansen och socialdemokraterna uppdragit åt förvaltningen att påbörja kontaktarbetet med idrottsföreningar för att utarbeta en plan inför en ny ansökan till Handslaget 2008. Under våren 2007 genomfördes ett första dialogmöte mellan nätverket för idrottsföreningarna och grundskolerektorerna.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2008-03-06.

Dnr 499-194/2007

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§13 Svar på skrivelse (s) om utveckling av Farstaområdet

Beslut

Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på skrivelsen.

Ärendet

I en skrivelse till nämnden har socialdemokraterna föreslagit att förvaltningen tillsammans med andra berörda förvaltningar ska bereda ett antal utvecklingsprojekt i Farstaområdet. Projekten föreslås finansieras med en liten del av de medel som stadens försäljning av Centrumkompaniet AB har inbringat.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2008-03-10.

Dnr 099-558/2007

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§14 Tillägg och ändringar i nämndens delegering till sociala delegationen och stadsdelsdirektören samt anmälan av reviderad vidaredelegering

Beslut

 1. Stadsdelsnämnden beslutar göra de ändringar i sin delegering till stadsdels-direktören som föreslås i tjänsteutlåtandets bilaga 1.

 2. Nämnden medger stadsdelsdirektören rätt att i sin tur vidaredelegera beslutanderätt till annan anställd i kommunen.

 3. Nämnden beslutar göra de tillägg i sin delegering till sociala delegationen som föreslås i tjänsteutlåtandets bilaga 2.

 4. Nämnden godkänner stadsdelsdirektörens anmälan av aktuella vidaredelegeringar i tjänsteutlåtandets bilaga 3.

Ärendet

En översyn och revidering av nämndens delegeringsförteckning har genomförts, främst för att anpassa den till ny lagstiftning och till de organisatoriska förändringar som har genomförts i staden som helhet och inom stadsdelsförvaltningen. Dessutom föreslås ett par förändringar i nämndens delegering till tjänsteman och, som en konsekvens av detta, några tillägg till delegeringen till sociala delegationen.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2008-03-10.

Dnr 000-152/2008

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§15 Ekonomisk månadsrapport för februari 2008

Beslut

Stadsdelsnämnden godkänner rapporten.

Ärendet

Prognosen bygger på avstämning av alla enheters planering för året i samband med upprättande av internbudget samt på bokslut för 2007. Sammantaget förväntas verksamheten rymmas inom budget. Inom individ- och familjeomsorg är insatser för barn och ungdom samt socialpsykiatri något högre än planerat vilket dock bedöms kunna justeras under året. Inom äldreomsorg är det framför allt effekten av äldrepengen som ger en viss osäkerhet om utfall och behov av åtgärder. Inom stöd och service till personer med funktionsnedsättning är inte alla personer nivågrupperade vilket ger viss osäkerhet kring nämndens slutliga budget.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2008-03-04.

Dnr 100-120/2008

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§16 Förslag till införande av valfrihetssystem inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning – yttrande till kommunstyrelsen

Beslut

 1. Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen.

 2. Omedelbar justering.

Ärendet

Kommunfullmäktige har i budget 2007 för Stockholms stad beslutat att valfriheten ska öka och att staden ska skapa förutsättningar för att ge invånare så stor valfrihet som möjligt. Stadsledningskontoret föreslår att ett valfrihetssystem för en rad insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och socialtjänstlagen (SoL) inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning införs från 1 september 2009. Valet ska gälla alla verksamheter som ingår i valfrihetssystemet och inte begränsas till ett visst stadsdelsområde.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2008-03-03.

Dnr 006-086/2008

Förslag till beslut

Ordförande Birgitta Holm m fl (m) och Vladan Boškovic (fp) föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom förvaltningens förslag.

Gunnar Sandell m fl (s), Malin Larsson (v) och Mats Lindqvist (mp) föreslog att nämnden inte skulle ställa sig bakom förvaltningens förslag och lade fram en egen text.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden hade antagit hennes förslag.

Reservation

Gunnar Sandell m fl (s), Malin Larsson (v) och Mats Lindqvist (mp)

Stadsdelsnämnden anser att ärendet måste omarbetas i enlighet med följande.

Vi säger ja till att stockholmare med funktionsnedsättningar ska ha rätt att välja det stöd som behövs för att kunna leva ett gott liv men vi säger nej till en dogmatisk privatisering som sätter systemet före individen. Omsorgen om personer med funktionsnedsättningar är så mångfacetterad att en marknadsmodell inte kan lösa unika behov av omsorg. Biståndsbedömarnas funktion är en kärnpunkt när det gäller att garantera en reell möjlighet att välja utförare.

Vi delar handikapporganisationernas oro för konkurrensupphandlingen eftersom privat drift inte alltid ger tillräcklig trygghet och kontinuitet. RSMH hyser exempelvis en djup trygghet i vetskapen att det är kommunen med sitt offentliga ansvar som tillgodoser de specifika behoven hos mentalt och socialt funktionshindrade personer. Deras erfarenhet är också att där biståndsbedömningen är integrerad med den samlade verksamheten fungerar det bäst, vilket riskerar att rivas upp när utförarverksamheten konkurrensutsätts.

Utvecklingen måste ske i samverkan med handikapporganisationerna och stadens handikappråd för att garantera brukarnas och de anhörigas möjligheter till inflytande på förslagen.

Utgångspunkter för utredningen ska f.ö. vara:

- Staden ska ha huvudansvaret för planeringen av de verksamheter som utför insatserna för de funktionsnedsatta. Samtliga upphandlingar av driften av gruppboenden ska stoppas i avvaktan på utredningsresultat.

- Brukarna ska så långt som möjligt ha tillgång till den beviljade insatsen där de har sin huvudsakliga sociala förankring om de inte själva önskar annat.

- Samtliga verksamheter ska hålla en hög kvalitet.

- Även de som har mycket speciella behov måste ha tillgång till skräddarsydda, individuella lösningar i närheten där de och deras närstående bor.

- Verksamheterna måste byggas ut så att tillgången motsvarar behoven.

Brukarna ska ha ett stort inflytande över de insatser som de har rätt till enligt LSS och SoL. Att använda begreppet valfrihet kan dock leda till missförstånd, besvikelser och frustration när det i praktiken inte är möjligt att verkställa valfriheten.

§17 Förslag till minskade utsläpp av växthusgaser i Stockholms stad år 2015 – yttrande till kommunstyrelsen

Beslut

 1. Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen.

 2. Omedelbar justering.

Ärendet

Miljöförvaltningen har fått i uppdrag av miljöborgarrådet att undersöka vad som krävs för att reducera koldioxidutsläppen till 3,5 alternativt 3,0 ton per invånare och år till år 2015. Miljöförvaltningen har i samverkan med stadens förvaltningar och bolag föreslagit ett antal åtgärder och investeringar inom stadens egen verksamhet samt undersökt hur den enskilde hyresgästen kan motiveras att minska sin energianvändning. Den största möjligheten att påverka utsläppen av växthusgaser inom stadens verksamheter har fastighetsägande bolag genom byggnadstekniska åtgärder. Övriga verksamheter kan påverka främst genom energieffektivisering av transporter och effektivare elanvändning.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2008-02-21.

Dnr 006-025/2008

Förslag till beslut

Ordförande Birgitta Holm m fl (m) och Vladan Boškovic (fp) föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom förvaltningens förslag.

Gunnar Sandell m fl (s), Malin Larsson (v) och Mats Lindqvist (mp) föreslog att nämnden inte skulle ställa sig bakom förvaltningens förslag och lade fram en egen text.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden hade antagit hennes förslag.

Reservation

Gunnar Sandell m fl (s), Malin Larsson (v) och Mats Lindqvist (mp)

 1. Stadsdelsnämnden överlämnar detta beslut som svar på remissen.

 2. Stadsdelsnämnden överlämnar även förvaltningens tjänsteutlåtande

 3. Omedelbar justering

Kommunstyrelsen har skickat ut Miljö och hälsoskyddsnämndens förslag till beslut i kommunfullmäktige på remiss.

Nämnden instämmer i förvaltningens åsikt att klimatfrågan är en av vår tids mest betydelsefulla frågor och vikten av att staden arbetar effektivt med att minska utsläppen av växthusgaserna. Förvaltningens tjut bifogas. Nämnden noterar att förvaltningen trots sin insikt har gjorts sig av med viktig kompetens inom detta område.

Nämnden anser att ambitionsnivån i det remitterade förslaget är för låg.

Förslaget om minskat utsläpp av växthusgaser i Stockholm stad till år 2015 är ett ärende i rätt riktning för vår miljö, men dessvärre är ärendet väldigt tunt och inte väl berett. Till exempel är det viktigt att effektivisera transporter av personer och varor. Detta kan gå till på en rad olika sätt och skulle behöva bli mycket tydligare och mer specifikt beskrivet.

Det finns större potentialer att minska koldioxidutsläppen i Stockholm än vad som nu föreslås i ärendet. Till exempel måste minst ett ytterligare scenario analyseras: 2,0 ton CO2 ekv per år per capita. Med den ökande kunskapen och medvetenheten om att utsläppen globalt måste minskas både snabbare och kraftigare än tidigare antagits är målsättningen om 3,0 ton/capita och till år 2015 inte tillräcklig.

För att fortsätta vara i framkanten i klimatarbetet måste Stockholms nya klimatarbete vara både offensivare och ha en fastare uppföljning. Vi vill att Stockholm ska vara fossilfritt till 2030, och inte vänta till år 2050 enligt det gamla beslutet i kommunfullmäktige.

Socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet är nationellt ense om att Sverige bör minska sina utsläpp med 40 % till 2020, räknat med enbart inhemska neddragningar. Argumentet för att ha höga ambitionsnivåer för Sverige är att Sverige har större möjlighet och ett stort ansvar. Samma situation menar vi gäller för Stockholm; här kan utsläppen från till exempel trafik och uppvärmning ofta minimeras mer kostnadseffektivt än i glesbygden. Dagens ambition räcker enbart till att stabilisera utsläppen i Stockholm, även med en ökad befolkning måste vi klara en minskning i denna region. Detta gör att målet som den borgerliga majoriteten i Stockholm föreslår måste skärpas, men också det faktum att lägre nivåer är svårare att minska gör att minskningen bör ske med högre takt i början.

Precis som Klimatberedningen påpekar menar vi också att fler ’källor’ bör räknas med för att effektiva åtgärder bättre ska kunna genomföras, till exempel bör konsumtionen av varor räknas med liksom transporter som Stockholmare gör utanför kommunen och även med flyg. Slutsatserna från Växthusgasprogrammet pekade på att detta är möjligt med fortsatt utveckling av analysmodeller.

Även uppföljningen av klimatmålet måste stärkas. Med miljönämndens förslag hänger uppfyllelsen på att ett stort antal åtgärder genomförs på i stort sett samtliga nämnder och styrelser, men utan reell möjlighet för kommunfullmäktige att säkerställa att den totala utsläppsnivån minskar. Delmål bör även sättas före 2015 för att stärka uppföljningen.

§18 Förslag till detaljplan för fastigheten Tippen 1 m fl i Högdalen och Fagersjö – yttrande till stadsbyggnadsnämnden

Beslut

 1. Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen.

 2. Omedelbar justering.

Ärendet

Detaljplanens syfte är att bekräfta pågående markanvändning samt säkerställa fortsatt utveckling av verksamheterna genom en utvidgning av södra Högdalens industriområde. I förslaget ingår komplettering av verksamheten med biogastankstation, tvättanläggning för sopbilar och rötningsanläggning för matavfall. Gökdalens våtmark säkerställs som naturmark i plan och delar av Hökarängstoppen föreslås bli parkmark.

Nordligaste delen av Fagersjöskogen tas i anspråk till bland annat återvinningsverksamhet. Naturmark försvinner vilket också innebär att fjärilsfaunan och övriga arter påverkas negativt. Genom att avfalls- och återvinningsverksamhet med mera samlas till samma plats överväger dock fördelarna ur miljösynpunkt. Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden tillstyrker förslaget.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2008-03-06.

Dnr 006-087/2008

Förslag till beslut

Ordförande Birgitta Holm m fl (m) och Vladan Boškovic (fp) föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom förvaltningens förslag.

Gunnar Sandell m fl (s), Malin Larsson (v) och Mats Lindqvist (mp) föreslog att nämnden inte skulle ställa sig bakom förvaltningens förslag och lade fram en egen text.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden hade antagit hennes förslag.

Votering begärdes. Följande propositionsordning fastställdes: Den som vill bifalla förvaltningens förslag röstar ja, den som vill bifalla det av Gunnar Sandell m fl (s), Malin Larsson (v) och Mats Lindqvist (mp) framlagda förslaget röstar nej.

Omröstningen utföll med 7 jaröster och 6 nejröster. Ja svarade Birgitta Holm (m), Lennart Isacsson (m), Peter Lundberg (m), Arne Fredholm (m), Anna Jäderlind (m), Vladan Boškovic (fp) och Leif-Åke Andersson (m). Nej svarade Gunnar Sandell (s), Karin Lekberg (s), Juan Carlos Cebrian (s), Anita Fehrnström (s), Malin Larsson (v) och Mats Lindqvist (mp).

Reservation

Gunnar Sandell m fl (s), Malin Larsson (v) och Mats Lindqvist (mp)

 1. Stadsdelsnämnden avstyrker stadsbyggnadskontorets förslag till detaljplan enligt remissen

 2. Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande

 3. Omedelbar justering

Nämnden kan inte acceptera något intrång i Fagersjöskogen eller några åtgärder som försämrar för djuren och naturen i Högdalstoppsområdet. SITAS anläggning är även en miljörisk, inte minst genom risken att ytterligare lakvatten påverkar Magelungen.

Nämnden har tillsammans med flera centrala förvaltningar och Enskede-Årsta SDN arbetat för rekreationsmöjligheter i Högdalstoppsområdet. Den tidigare majoriteten var på väg att fatta beslut om investeringar kring 40 mkr i området för detta ändamål.

Nämnden pekar även på tidigare förslag om Ekopark syd – en ide om ett sammanhängande, skyddat rekreationsområde från Svedmyraskogen över Högdalstopparna, runt Magelungen ner mot Ågesta- Tyrestaområdet och Hanvedenkilen. Vi har understrukit att vi gärna medverkar till en kraftig förtätning av Farsta-området men det kräver skyddade rekreationsytor. Titta på kartan i kontorets tjut där framgår det tydligt att de föreslagna åtgärderna menligt inkräktar på det enda större sammanhängande kvarvarande grönområdet!

Det förslag stadsbyggnadskontoret har remitterat förstår denna möjlighet. Vantörs återvinningsanläggning samt en varsam utbyggnad av Högdalenverket är inget problem. Det besvärliga är SITA och deras fula och skräpiga upplag av burkar och papper. De vill dessutom utvidga detta! Nämnden förstår inte varför detta mellanlager behövs. Alternativ måste prövas t ex att transporterna sker till Västberga för att direkt läggas i tågvagnar som sedan körs till producenterna för det är väl de som ska ha returerna? Nämnden protesterar mot och avslår på det bestämdaste denna utbyggnad och permanentning av SITAs upplag.

Innan staden låser utvecklingen för området på något sätt måste beslut fattas om Södra Inre tvärledens sträckning.

Nämnden vill vad gäller trafiken i närområdet även peka på den ökade belastningen på Örbyleden genom det bussgarage som snart börjar byggas vid Gubbängens IP.

Nämnden föreslår att stadsbyggnadskontoret tillsammans med berörda förvaltningar gör en uppdatering av Vision Söderort för närområdet kring Högdalstopparna och Högdalens industriområde. Markanvändningen i industriområdet är inte optimalt.

§19 Anmälningsärenden

Beslut

Nämnden lägger anmälan till handlingarna.

Vid anmälan av länsstyrelsens beslut att avsluta tillsynen av verksamheter inom Stora Sköndal anmälde ersättarna Tuula Karlsson (s) och Harry Wikner (s) jäv, med hänvisning till sina uppdrag i direktionen för Stiftelsen Stora Sköndal, och deltog inte i behandlingen av dessa ärenden.

Sammanställning av avvikelser inom hälso- och sjukvården 1 juli – 31 december 2007

Hanteringen av inträffade avvikelser inom hälso- och sjukvård är mycket viktig. I Farsta finns gemensamma rutiner för hantering av avvikelser som bland annat anger att all personal är skyldig att skriva rapporter om icke förväntade händelser som medfört eller kunnat medföra risk eller skada för patient/boende. Därefter ska en utredning påbörjas på enheten och varje händelse samt förslag till åtgärder ska diskuteras för att förhindra upprepning. I ärendet redovisas avvikelser under perioden juli – december 2007.

Dnr 604-146/2008

Tillsynsplan 2008 till länsstyrelsen avseende enskild verksamhet med inriktning funktionshinder

Stadsdelsnämnden ansvarar för den löpande tillsynen av enskild verksamhet med inriktning funktionsnedsättning som finns inom stadsdelsområdet. I enlighet med begäran från länsstyrelsen upprättar förvaltningen en tillsynsplan för år 2008 som lämnas till länsstyrelsen.

Dnr 505-717/2007

Länsstyrelsens beslut att avsluta tillsynen av Skogsbyns gruppboende, Stora Sköndal

Länsstyrelsen har tidigare genomfört tillsyn av Skogsbyns gruppboende, Stora Sköndal och riktat kritik mot Stiftelsen Stora Sköndal för brister både i dokumentationen och när det gäller integritet och självbestämmande för de boende. Stiftelsen har meddelat att de påtalade bristerna kommer att åtgärdas. Länsstyrelsen kommer att följa upp den redovisade åtgärdsplanen inom ramen för sitt ordinarie tillsynsarbete. Den särskilda tillsynen avslutas därmed.

Dnr 602-002/2008

Länsstyrelsens beslut att avsluta tillsynen av gruppboendet Äppelbo, Stora Sköndal

Länsstyrelsen har tidigare genomfört tillsyn av gruppboendet Äppelbo, Stora Sköndal och riktat kritik mot Stiftelsen Stora Sköndal för brister i den sociala dokumentationen och när det gäller de boendes möjlighet till självbestämmande och en meningsfull tillvaro. Stiftelsen har meddelat att de påtalade bristerna kommer att åtgärdas enligt en framtagen

åtgärdsplan för alla äldreboenden inom Stora Sköndal. Länsstyrelsen kommer att följa upp den redovisade åtgärdsplanen inom ramen för sitt ordinarie tillsynsarbete. Den särskilda tillsynen avslutas därmed.

Dnr 602-001/2008

Stadsdelsnämndens protokoll 2008-02-14

Handikapprådets protokoll 2008-03-17

Pensionärsrådets protokoll 2008-03-17

Övriga anmälningsärenden samt tjänstemannabeslut enligt förteckning

§20 Information från stadsdelsdirektören

Stadsdelsdirektör Ulla Thorslund och ansvariga avdelningschefer lämnade information i följande frågor.

 1. Skriftlig information delades ut om det fall av tuberkulos, TBC, som har förekommit vid förskolan Regnbågen i Tallkrogen (se bilaga 1 till detta protokoll). Samma information har även skickats till samtliga förskolor och gjorts tillgänglig för allmänheten, bland annat via förvaltningens hemsida, där även ytterligare information ges. Skriftlig information har också lämnats till personal och föräldrar. Det redogjordes även för de övriga åtgärder som har vidtagits med anledning av sjukdomsfallet.

 2. Barnomsorgskön – meddelades att viss svårighet kan befaras i Hökarängen där förvaltningen väntar på att kunna sätta upp paviljonger för att åtgärda detta.

 3. Delades ut information från Arbetsmiljöverket.

 4. Nya studiebesök i verksamheterna planeras till perioden 12-23 maj. Inbjudan och detaljerad information kommer att skickas till nämnden via e-post. Vid besöken utgår ersättning för förlorad arbetsinkomst.

 5. Meddelades att förvaltningsledningen nu kommer att inleda sina planerade dialogmöten i verksamheterna. Dialogmötena är ett led i det pågående kvalitetsarbetet. Samtal om verksamhetens mål och utvecklingsarbete kommer att genomföras med samtliga enheter vid två tillfällen varje år.

 6. Siw Lideståhl berättade att förvaltningen söker ett 20-tal kontaktpersoner för brukare inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning. Skriftlig information om kontaktpersonverksamheten kommer även att skickas ut så att nämnden kan sprida den vidare.

 7. Per-Ove Mattsson informerade om att projektet Porten, en verksamhet för hemlösa, kommer att avslutas den 31 mars och att utvärdering pågår. Förvaltningen strävar nu efter att åstadkomma en mer permanent verksamhet med utgångspunkt från lärdomarna från projektet. I avvaktan på detta kommer verksamheten att drivas vidare i samarbete med Söderledskyrkan.

 8. Ulla Thorslund berättade att Rigmor Ekman har utsetts till ny ordförande i RSMH, Riksförbundet för Social och Mental Hälsa.

§21 Nämndens frågor

Nämndens frågor

Följande skrivelser lämnades in.

Kvinnofrid (bilaga 2 till detta protokoll)

Malin Larsson (v), Gunnar Sandell m fl (s) och Mats Lindqvist (mp)

SL-kort vid försörjningsstöd (bilaga 3 till detta protokoll)

Malin Larsson (v), Gunnar Sandell m fl (s) och Mats Lindqvist (mp)

Kvalitet i hemtjänsten (bilaga 4 till detta protokoll)

Malin Larsson (v), Gunnar Sandell m fl (s) och Mats Lindqvist (mp)

Farstas sjöar (bilaga 5 till detta protokoll)

Mats Lindqvist (mp) och Gunnar Sandell m fl (s)

Barngruppernas storlek (bilaga 6 till detta protokoll)

Gunnar Sandell m fl (s)

Beslut

Nämnden uppdrar åt förvaltningen att besvara skrivelsen ”Kvinnofrid” samt att lägga övriga skrivelser till handlingarna.

Förslag till beslut

Ordförande Birgitta Holm m fl (m) och Vladan Boškovic (fp) föreslog att nämnden skulle uppdra åt förvaltningen att besvara skrivelsen ”Kvinnofrid” och lägga övriga skrivelser till handlingarna.

Gunnar Sandell m fl (s), Malin Larsson (v) och Mats Lindqvist (mp) föreslog att nämnden skulle uppdra åt förvaltningen att besvara samtliga skrivelser.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden hade antagit hennes förslag.

Votering begärdes avseende ordförandens förslag att lägga skrivelserna ”SL-kort vid försörjningsstöd”, ”Kvalitet i hemtjänsten”, ”Farstas sjöar” och ”Barngruppernas storlek” till handlingarna. Det begärdes att votering skulle genomföras separat för varje skrivelse. Följande propositionsordning fastställdes: Den som vill bifalla ordförandens förslag röstar ja, den som vill bifalla det av Gunnar Sandell m fl (s), Malin Larsson (v) och Mats Lindqvist (mp) framlagda förslaget röstar nej.

Omröstningarna utföll med 7 jaröster och 6 nejröster. Ja svarade Birgitta Holm (m), Lennart Isacsson (m), Peter Lundberg (m), Arne Fredholm (m), Anna Jäderlind (m), Vladan Boškovic (fp) och Leif-Åke Andersson (m). Nej svarade Gunnar Sandell (s), Karin Lekberg (s), Juan Carlos Cebrian (s), Anita Fehrnström (s), Malin Larsson (v) och Mats Lindqvist (mp).

Reservation

Gunnar Sandell m fl (s), Malin Larsson (v) och Mats Lindqvist (mp) till förmån för sitt yrkande att nämnden skulle uppdra åt förvaltningen att besvara samtliga skrivelser.

På fråga från Vladan Boškovic (fp) meddelade Ulla Thorslund att nämnden kommer att få information om sommarjobb för ungdomar och sommarkollo vid nästkommande sammanträde.