Din position: Hem > Stockholms stad > Farsta stadsdelsnämnd > Sammanträde 2014-04-15

Sammanträde 2014-04-15

Datum
Klockan
18:00
Plats
Aktivitetshuset Tuben, Farsta Centrum

ÖPPET FORUM KLOCKAN 18.00-18.45

18.00-18.30: IDROTT OCH HÄLSA I FARSTA
Thomas Kultti f Läs mer...rån stadsdelsförvaltningen berättar hur arbetet går vidare med kommunfullmäktiges beslut 2011 att stadsdelsområdet ska ha en tydlig idrotts- och folkhälsoprofil


18.30-18.45: MEDBORGARNAS FRÅGOR TILL NÄMNDEN
Här finns även möjlighet för förslagsställare att presentera de medborgarförslag som behandlas vid kvällens sammanträde.


Nämndens sammanträde börjar direkt efter Öppet forum, tidigast kl 18.45

2 Satsa på maten i våra förskolor - svar på medborgarförslag

3 Skapa alternativ sträckning av gång-och cykelvägen över Farstaängen - svar på medborgarförslag

4 Nationaldagsfirandet på Farsta gård - svar på skrivelse från (S)

6 Matlådor inom hemtjänsten - överenskommelse med Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd

7 Så här tyckte de äldre om sin hemtjänst 2013 - resultat från stadens brukarundersökning

8 Så här tyckte de äldre om sitt vård- och omsorgsboende 2013 - resultat från stadens brukarundersökning

9 Uppföljning av vård- och omsorgsboenden på entreprenad - Ängsö

10 Fyllnadsval till stadsdelsnämndens råd för funktionshinderfrågor

11 Ny ledamot (FP) i stadsdelsnämndens näringslivsråd

12 Ekonomisk månadsrapport mars 2014

REMISSÄRENDEN - YTTRANDEN

13 Strategi för ökad cykling i Stockholms stad - svar på remiss från kommunstyrelsen

14 Stockholms stads kemikalieplan 2014-2019 - svar på remiss från kommunstyrelsen

15 Analys av stadens avtal om gemensam IT-service och förslag om förlängning eller ny upphandling - svar på remiss från kommunstyrelsen

17 Motion (V) om likvärdig friskvård oberoende av anställning i stadsdelsnämnd, facknämnd eller bolag - svar på remiss från kommunstyrelsen

18 Detaljplan för fastigheten Ölet 2 med flera i Tallkrogen - svar på remiss från stadsbyggnadsnämnden

19 Trafikförändringar i SL-trafiken 2014-2015 - svar på remiss från Stockholms läns landsting

ANMÄLNINGSÄRENDEN

20 Uppföljning av externa utförare inom socialtjänsten - rapport från Stadsrevisionen

21 Paraplysystemets säkerhet och ändamålsenlighet - rapport från Stadsrevisionen

22 Funktionshinderinspektörernas årsrapport 2013 - rapport från socialnämnden och funktionshinderinspektörerna

23 Tillsyn av folköl och tobak 2013 - lägesrapport från socialnämnden

24 Skolsatsning i familjehemsvård - projektet SkolFam 2013. Lägesrapport från socialnämnden

25 Fördelning av medel till pilotprojekt för utveckling av samverkan mellan skola och socialtjänst - beslut från socialnämnden

26 Fördelning av medel för utveckling och utökning av arbetet med sociala insatsgrupper för unga vuxna - beslut från socialnämnden

27 Så tycker företagen 2013 - rapport från Stockholm Business Region Development AB

28 Stadsdelsnämndens protokoll den 13 mars 2014

Publiceras efter rådets sammanträde

29 Funktionshinderrådets protokoll den 7 april 2014

30 Pensionärsrådets protokoll den 7 april 2014

31 Övriga anmälningsärenden och stadsdelsdirektörens beslut enligt delegering

ÖVRIGT

32 Nämndens frågor och information från förvaltningen

SLUTEN DEL AV SAMMANTRÄDET - INTE ÖPPET FÖR ALLMÄNHETEN

33 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § föräldrabalken

34 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § föräldrabalken

35 Lex Sarah i kommunal verksamhet

Anmälan av missförhållande vid Farsta vård- och omsorgsboende

Publiceras inte

ANMÄLNINGSÄRENDEN

36 Stadsdelsnämndens protokoll den 13 mars 2014, sluten del av sammanträdet

37 Sociala delegationens protokoll den 27 mars 2014

§2 Satsa på maten i våra förskolor Svar på medborgarförslag

§3 Skapa alternativ sträckning av gång- och cykelvägen över Farstaängen Svar på medborgarförslag

§4 Nationaldagsfirandet på Farsta gård Svar på skrivelse från (S)

§5 Tillfällig förskola i centrala Farsta Genomförandebeslut

§6 Matlådor inom hemtjänsten Överenskommelse med Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd

§7 Så här tyckte de äldre om sin hemtjänst 2013 Resultat från stadens brukarundersökning

§8 Så här tyckte de äldre om sitt vård- och omsorgsboende 2013 Resultat från stadens brukarundersökning

§9 Uppföljning av vård- och omsorgsboenden på entreprenad -­ Ängsö

§10 Fyllnadsval till stadsdelsnämndens råd för funktionshinderfrågor

§11 Ny ledamot (FP) i stadsdelsnämndens näringslivsråd

§12 Ekonomisk månadsrapport mars 2014

§13 Strategi för ökad cykling i Stockholms stad Svar på remiss från kommunstyrelsen

§15 Analys av stadens avtal om gemensam IT-service och förslag om förlängning eller ny upphandling Svar på remiss från kommunstyrelsen

§17 Motion (V) om likvärdig friskvård oberoende av anställning i stadsdelsnämnd, facknämnd eller bolag Svar på remiss från kommunstyrelsen

§18 Detaljplan för fastigheten Ölet 2 m fl i Tallkrogen Svar på remiss från stadsbyggnadsnämnden

§19 Trafikförändringar i SL-trafiken 2014­2015 Svar på remiss från Stockholms läns landsting

§20 Uppföljning av externa utförare inom socialtjänsten Rapport från Stadsrevisionen

§21 Paraplysystemets säkerhet och ändamålsenlighet Rapport från Stadsrevisionen

§22 Funktionshinderinspektörernas årsrapport 2013 Rapport från socialnämnden och funktionshinderinspektörerna

§23 Tillsyn av folköl och tobak 2013 Lägesrapport från socialnämnden

§24 Skolsatsning i familjehemsvård ­ projektet SkolFam 2013 Lägesrapport från socialnämnden

§25 Fördelning av medel till pilotprojekt för utveckling av samverkan mellan skola och socialtjänst Beslut från socialnämnden

§26 Fördelning av medel för utveckling och utökning av arbetet med sociala insatsgrupper för unga vuxna Beslut från socialnämnden

§27 Så tycker företagen 2013 Rapport från Stockholm Business Region Development AB

§28 Övriga anmälningsärenden och beslut enligt delegering