Din position: Hem > Stockholms stad > Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd > Sammanträde 2008-02-14

Sammanträde 2008-02-14

Datum
Klockan
18:00
Plats
Konferensanläggningen, Telefonvägen 30, bottenvåningen

Öppet forum, klockan 18.00-19.00

Tema - Äldreomsorg i Hägersten-Liljeholmen
Informatio Läs mer...n om utbud, valfrihetssystem m.m.

Medborgarna är välkomna att ställa frågor och diskutera med politikerna i stadsdelsnämnden.

Nämndens ordinarie sammanträde börjar direkt efter temat och frågestunden omkring kl. 19.00.

Allmänhet och personalrepresentanter har närvarorätt vid punkterna 1-28.

1 Val av justerare och dag för justering

Fastställande av dagordning och anmälan av föregående protokoll

Beslutsärenden

2 Förslag till parkplan för Hägersten-Liljeholmen

- bordlagt ärende
Bilagan utsändes till föregående sammanträde
Dnr 300-452-2007
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

4 Enheternas verksamhetsberättelse 2007

5 Nya val till sociala delegationen

6 Utvärdering av situationen på Skogsgläntan

7 Genomförandebeslut gällande om- och tillbyggnad av förskolan Hanna Rydh i Fruängen

8 Genomförandebeslut gällande utökning av förskolor i Gröndal, Ekensberg och Liljeholmen

9 Fritidsverksamheten vid Elektravägens genomgångsbostäder

10 Handlingsplan för kvinnofrid - mot våld i nära relationer

11 Brukaruppföljning av socialpsykistriska verksamheten ToRa

12 Omdisponering inom Axgården

Remissärenden

13 Riktlinjer för kommunal hälso- och sjukvård inom Stockholms stads särskilda boenden och dagverksamheter för äldre

14 Förslag till riktlinjer för köhanteringssystem inom äldreomsorgens vård- och omsorgsboenden

15 Reviderade riktlinjer för kontaktverksamhet

16 Reviderade riktlinjer för adoptionsärenden

17 Uppföljning av ändring av allmänna lokala ordningsföreskrifter för Stockholm stad

19 Skapande av ett bilfritt kvarter i Stockholm

20 Parkeringsreform för bättre stadsmiljö och större rättvisa Motion från (mp)

21 Ansökan om serveringstillstånd på restaurang Smakfullt kök & butik

22 Gemensam service ekonomi - samarbete mellan förvaltningar

Anmälningsärenden

23 Rapporter om extern verksamhetsuppföljning av vård- och omsorgsboenden inom äldreomsorgen

24 Protokoll från pensionärsrådet

Protokoll från den 12 februari 2008
Mejlas till nämnden och dukas vid sammanträdet.

25 Protokoll från handikapprådet

Protokoll från den 7 februari 2008
Mejlas till nämnden och dukas vid sammanträdet.

26 Anmälan av tjänstemannabeslut

28 Nämndens och förvaltningens frågor

Slutet sammanträde

29 Upphandling av kost inom äldreomsorgen - godkännande av förfrågningsunderlag

30 Upphandling av parkskötsel i Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning

35 Nedläggning av faderskapsärende

38 Yttrande till Södertörns tingsrätt över ansökan om adoption

38.X Beslut från länsstyrelsen angående Marieviks gruppbostad
Dnr 62-08-502

39 Protokoll från sociala delegationen

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (121 kb)

§1 Val av justerare och dag för justering

Beslut

Uppdrogs åt ordföranden Abit Dundar (fp) och vice ordföranden Jan Wallman (s) att justera dagens protokoll.

Ordföranden tillkännagav att protokollet från dagens möte ska justeras den 25 februari 2008 och att protokollet från sammanträdet den 24 januari 2008 justerades den 30 januari 2008.

Dagordningen godkändes.

________________

§2 Förslag till parkplan för Hägersten-Liljeholmen – bordlagt ärende

Beslut

1. Stadsdelnämnden godkänner förslaget till parkplan för Hägersten- Liljeholmen.

Ärendet

Som en fortsättning och fördjupning av arbetet med Stockholms parkprogram ska det i varje stadsdelsområde i Stockholms stad tas fram en parkplan. I planen för Hägersten-Liljeholmens stadsdelsområde redovisas tillgångsanalyser och förslag till åtgärder för park- och naturmarkerna. Vidare presenteras en genomgång av varje enskild park innehållande en beskrivning av parken, föreslagen målbild och skötsel, analys av brister samt förslag till åtgärder.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning redovisar ärendet i ett tjänsteutlåtande av den 7 januari 2008. Dnr 300-452-07

Förslag till beslut

Vice ordföranden Jan Wallman m.fl. (s) och ledamoten Kjell Marténg m.fl. (v) föreslog att nämnden skulle återremittera ärendet för ytterligare beredning.

Ordföranden Abit Dundar m.fl. (fp) föreslog att ärendet avgörs idag.

Ordföranden ställde förslaget om återremiss mot att avgöra ärendet idag och fann att stadsdelsnämnden beslutade att ärendet ska avgöras idag.

Ordföranden Abit Dundar m.fl. (fp), ledamoten Johan Nilsson m.fl. (m) och ledamoten Ylva Wahlström m.fl. (mp) föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom förvaltningens förslag.

Ordföranden förklarade överläggningen avslutad.

Beslutsgång

Ordföranden fann att nämnden beslutat enligt förvaltningens förslag.

Reservation

Vice ordföranden Jan Wallman m.fl. (s) och ledamoten Kjell Marténg m.fl. (v) reserverade sig mot beslutet med hänsyn till eget förslag.

”Förslag till beslut

1. att återremittera parkplanen för Hägersten-Liljeholmen till stadsdelsförvaltningens tjänstemän.

Stadsdelsförvaltningens tjänstemän har tillsammans med konsultföretaget Ramböll AB arbetat fram parkplanen för Hägersten-Liljeholmen. Vi från Socialdemokraterna anser för det första att då stadsdelsförvaltningarna i Hägersten och Liljeholmen numera är en gemensam stadsdelsförvaltning så måste också parkplanen vara ett dokument, disponerat och formerat på samma sätt.

För det andra anser vi att trygghetsfrågor och frågor rörande tillträdet till det offentliga rummet måste beaktas i större utsträckning än vad de gör i det förslag som har presenterats. Vi vet att många kvinnor och äldre upplever platser i parkmiljö som skrämmande efter mörkrets inbrott eller för att de ligger så ödsligt att man inte vågar besöka dem i rädsla för att utsättas för brott. Det är anmärkningsvärt menar vi att tjänstemännen helt verkar ha ”lagt bort” genusglasögonen under arbetet gång och att otrygghet enbart nämns i förbigående. En djupare och mer saklig analys av hur stadsdelarnas kvinnor och äldre kan ges ökad tillgång till och tillträde måste här göras.

Och därutöver vill vi framföra följande

Stadens grön- och parkområden tenderar att minska och hårdexploateras i samband med ny bebyggelse, en utveckling som måste stoppas om staden skall kunna behålla mångfalden i den yttre miljön och möjligheten till rekreation för medborgarna. Samtidigt bör man speciellt värna om ekologin i de områden inom Hägersten-Liljeholmen som fortfarande finns kvar och som består av naturstråk, naturkvarter och de områden som fortfarande kan kallas skog. De är som områden känsliga för omgivande förändringar.

Parkplanen tar bl.a. fasta på det ekologiska värde som ekar utgör och innehåller flera åtgärder som exempelvis Restaurering av ekmiljöer, (t.ex. sid. 69 Parkplan Liljeholmen), men tar inte upp i tillräckligt stor omfattning åtgärder som ekologisk kompensation vid byggnation.

Vi föreslår att man vid ny- och ombyggnad, som grönkompensation återinplanterar träd, speciellt ek, och medverkar till att öka artrikedomen när det gäller insekter. (Kan bli aktuellt vid byggnation i kvarteret Staven, Aspudden, sid 72 Parkplan Liljeholmen.)

Mellan Telefonvägen och Valborgsmässovägen, i kvarteret Björnbärsbusken, framför Rosengården, ligger ett naturkvarter innehållande tre parkbänkar och en gångväg med trappa upp mot Valborgsmässovägen. Sedan sandlådan tagits bort används området främst som genväg, träffpunkt för hundägare samt bänkarna som viloplats av äldre personer. Sommartid blommar rikligt med lupiner på båda sidor om trappan i slänten upp mot Valborgsmässovägen. I slänten är bebyggelse planerad.

Vi föreslår att området ovan, sid 75 Parkplan Liljeholmen, fram till dess att plansamråd och byggnation sker, underhålls med avseende på slyröjning och borttagande av döda träd kring gångväg och parkbänkar för ökad trygghetskänsla.

Vi föreslår att man i underlaget för den resursallokering för drift och underhåll, som nämns i tjänsteutlåtandet och som förvaltningen ska utveckla under 2008, låter kvartersparken i hörnet av Övre Bergsvägen och Nedre Bergsvägen ingå särskilt, sid. 79 Parkplan Liljeholmen. Parken ligger avsides och förbises lätt vid städning. Det har förekommit att nyårets fyrverkeripjäser ligger kvar vid midsommar. Parken är sedan sandlådan tagits bort och med nya bänkar i söderläge en populär sittplats för äldre i kvarteret sommartid.”

Särskilt uttalande

Ledamoten Ylva Wahlström m.fl. (mp) anmälde ett särskilt uttalande.

”Upprustningsplanerna är i stora drag väldigt positiva, men det finns farhågor från oss miljöpartister. Det oroar oss att allt mer vild natur tas i anspråk och att det enda gröna områden vi snart har kvar är parker. Naturmark har den dubbla funktionen att ge rekreation samtidigt som den biologiska mångfalden har möjlighet att överleva. Dessa småbitar med delvis orörd natur, i storstaden är av stor betydelse för naturens naturliga liv. Grönområden av olika karaktärer ger förorten den specifika miljön som Hägersten som helhet har idag, som vi tydligt borde värna med våra byggplaner.

Idag när staden bygger bort många av de små naturmarkerna, bör man i planen prioritera att hålla flera ställen orörda. T.ex. Rundberget i Mälarhöjden planeras få bänkar, även om det inte stör det biologiska livet i första skedet blir lätt förväntningarna större mot en mer parklikt förhållnings sätt där. Dessutom tror vi barnen upplever ”skogsäventyret” bättre utan bänkar.

Vi har också ur biologisk synpunkt funderingar på om det är bra att så omfattande rensa bort sly och dylikt i den utsträckningen som planeras, även om det bitvis kan vara motiverat.

Vidare vill vi i denna plan påvisa att vi borde värna natur- och kulturreservatet i Sätraskogen som bör sträcka sig in i Mälarhöjden.

Det är glädjande att se planerna för Arken parken i Axelsberg, även om den nu enbart betraktas som en kvarterspark. Och i detta sammanhang vill vi betona värdet av att i tid underhålla våra klassiska plaskdammar så de kan leva kvar länge till.

Vi måste också ha i minnet att när staden växer kommer trycket på alla våra trevliga grönområden öka, samtidigt som vi bygger bort de orörda som är våra gröna lungor och naturens mångfald. Vi ser redan att de nyplanerade områdena inte har så mycket grönmark och att plantera träd är ett viktigt tillskott även om det inte ersätter naturlig grönmark. Låt vår gröna stad leva länge!”
_____________

§3 Verksamhetsberättelse och bokslut 2007

Beslut

 1. Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd godkänner verksamhetsberättelse med bokslut för 2007.

 2. Stadsdelsnämnden begär hos kommunstyrelsen att ombudgetera ej förbrukade medel med 1,1 mnkr för införande av ny vårdform inom socialpsykiatrin.

Ärendet

Nämndens verksamhet har bedrivits utifrån kommunfullmäktiges övergripande inriktningsmål. Nämndens mål har i allt väsentligt uppfyllts under året. Nämnden visar för 2007 totalt ett nettounderskott jämfört med budget med 10,5 mnkr före resultatdispositioner och ett nettounderskott med 4,1 mnkr efter resultatdispositioner. I resultatet efter resultatdispositioner ingick ett underskott med 7,7 mnkr för anslag 1, varav 6,4 mnkr avser ökade omstruktureringskostnader i samband med bildandet av den nya förvaltningen samt ett överskott med 3,6 mnkr för anslag 2. Investeringsplanen visar ett överskott med 0,5 mnkr.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning redovisar ärendet i ett tjänsteutlåtande av den 6 februari 2008.

Dnr 27-2008-101

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Jan Wallman m.fl. (s) med instämmande av ledamoten Kjell Marténg m.fl. (v) anmälde ett särskilt uttalande.

”It’s the economy stupid!

Nämnden gör under sitt första år med alliansen som ansvariga för den förda politiken ett nettounderskott med 10 miljoner kr. Detta sker samtidigt som staden rider på toppen av en högkonjunktur. Antalet socialbidragstagare sjunker och antalet arbetslösa minskar vilket vi alla tycker är glädjande. Icke desto mindre, drygt 10 miljoner kr i underskott! Om prognoserna om en annalkande lågkonjunktur stämmer, är det med ett visst mått av bävan som vi socialdemokrater åser framtiden.”

Särskilt uttalande

Ledamoten Ylva Wahlström m.fl. (mp) anmälde ett särskilt uttalande.

”Miljöpartiet ser med oro på att de lagstiftade verksamheterna är en betydande del av nämndens nettounderskott. Vi måste framöver kunna garantera att vi har tillräckliga ekonomiska resurser för den lagstiftade rättigheterna som socialtjänstlagen ger, även om kostnaderna stiger.

Vidare ser vi tydligt vad omorganiseringen innebär för våra ekonomiska resurser under detta år. Stadsdelsmedborgare har nu fått betala för att få en sämre och större stadsdelsnämnd, där allt färre betydelsefulla beslut fattas. År 2008 kan man i bästa fall försvara den stora omorganisationen ekonomiskt.”

____________

§4 Enheternas verksamhetsberättelse 2007

Beslut

1. Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd lägger enheternas verksamhetsberättelser för 2007 till handlingarna.

Ärendet

I verksamhetsplanerna för 2007 beskrev enheterna arbetet för att säkerställa att åtagandet uppfylls samt arbetet med uppföljning av åtagande och/eller arbetssätt. I verksamhetsberättelserna beskriver enheterna uppfyllelsen av åtaganden och arbetssätt samt identifierade utvecklingsområden inom verksamheten. Enheterna bedöms i huvudsak ha uppfyllt sina åtaganden för 2007, några enheter har dock inte klarat detta inom beslutad budget.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning redovisar ärendet i ett tjänsteutlåtande av den 6 februari 2008. Dnr 28-2008-101

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Jan Wallman m.fl. (s) med instämmande av ledamoten Kjell Marténg m.fl. (v) anmälde ett särskilt uttalande.

”Det är inte utan beundran man läser dessa verksamhetsberättelser. Dels så har vi kraven från brukarna: exempelvis föräldrar som önskar att deras barn i förskolan skall erhålla en bra pedagogisk verksamhet, eller de vuxna barnen med åldrade föräldrar på stadens äldreboenden och deras önskemål om att deras föräldrar skall få en meningsfull vardag. Och dels så har vi kraven från oss politiker om en ”budget i balans”. Ändå fortsätter alla de anställda i stadens olika verksamheter att oförtrutet göra ett arbete som vi samfällt borde ställa oss upp och applådera. Vi socialdemokrater vill med detta uttalande rikta vårt ödmjuka tack till alla de som gör detta jobb.”

___________

§5 Nya val till sociala delegationen

Beslut

1. Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd utser Björn Sund (s) till ledamot och vice ordförande i sociala delegationen och Helena Söderlind Paues (s) till ersättare för tiden till och med 2008.

Ärendet

Socialdemokraterna önskar att stadsdelsnämnden gör ett nytt val av social delegation avseende ledamöter och ersättare från Socialdemokraterna och Vänsterpartiet. Förslaget är följande: att till vice ordförande utse Björn Sund (s), att till ordinarie ledamot utse Helena Söderlind Paues (s) och att till ersättare utse Carita Stenbacka Tenezakis (v).

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning redovisar ärendet i ett tjänsteutlåtande av den 4 februari 2008. Dnr 000-437-2007

Beslutsgång

Efter överläggningar i ärendet beslutade en enig nämnd att utse

Björn Sund (s) till ledamot och vice ordförande i sociala delegationen och Helena Söderlind Paues (s) till ersättare samt att Carita Stenbacka Tenezakis (v) kvarstår som ledamot enligt nämndens tidigare beslut den 8 januari 2008.

_______________

§6 Utvärdering av situationen på Skogsgläntan

Beslut

 1. Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens rapport om brukarundersökning och lägger den till handlingarna.

Ärendet

Förvaltningen har fått ärendet för beredning av stadsdelnämnden med uppdrag att utvärdera omstruktureringen av barngrupper på Skogsgläntans förskola. En brukarundersökning har gjorts på förskolan och förvaltningen redovisar resultaten från denna. Sammanställning av resultaten visar att föräldrarna huvudsakligen är mycket nöjda och ganska nöjda med verksamheten. Speciellt nöjda är de med personalens insatser och kompetens. Förbättringsområden som anges är bl.a. förskolans egen gårdsmiljö.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning redovisar ärendet i ett tjänsteutlåtande av den 18 januari 2008. Dnr 400-322-2007

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

____________

§7 Genomförandebeslut gällande om- och tillbyggnad av förskolan Hanna Rydh i Fruängen

Beslut

 1. Hägersten-Liljeholmens stadsdelnämnd godkänner förslaget om att utöka förskolan på Hanna Rydhs gata 5, kvarteret Baretten 2 i Fruängen, med tre avdelningar samt att anpassa den befintliga förskolelokalen för den utökade verksamheten.
 1. Stadsdelsnämnden hemställer hos Kommunstyrelsens ekonomiutskott om godkännande av att genomföra projektet med utökning av antalet avdelningar inom förskolan Hanna Rydh.
 1. Stadsdelsnämnden uppdrar åt stadsdelsförvaltningen att beställa tillbyggnaden och att teckna hyresavtal för paviljongen, under förutsättning att Kommunstyrelsens ekonomiutskott godkänner projektet.

Ärendet

Stadsdelsförvaltningen föreslår att förskolan Hanna Rydh ska utökas med tre förskoleavdelningar inför hösten 2008 för att kunna hålla barnomsorgsgarantin och erbjuda barn i kön förskoleplats.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning redovisar ärendet i ett tjänsteutlåtande av den 28 januari 2008. Dnr 46-2008-302.

Förslag till beslut

Ordföranden Abit Dundar m.fl. (fp), ledamoten Johan Nilsson m.fl. (m), vice ordföranden Jan Wallman m.fl. (s) och ledamoten Kjell Marténg m.fl. (v) föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom förvaltningens förslag.

Ledamoten Ylva Wahlström m.fl. (mp) lade fram ett förslag och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.

Ordföranden förklarade överläggningen avslutad

Beslutsgång

Ordföranden ställde de båda förslagen mot varandra och fann att nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Reservation

Ledamoten Ylva Wahlström m.fl. (mp) reserverade sig mot beslutet med hänsyn till eget förslag.

”1. Att avslå om- och tillbyggnaden av förskolan Hanna Rydh i Fruängen.

2. Att snarast projektera en fristående permanent förskola inom Fruängens område, som innehåller 3-4 avdelningar.

3. För övrigt anföra följande:

Barn på våra förskolor behöver färre barn att relatera till, därför satsar man på att hålla nere barnantalet i varje grupp, men storleken på förskolorna som helhet ökar. Detta är en tydlig ekonomisk besparing och inte en satsning på barnen som är vår framtid.

Vidare väljer man att bygga tillfälliga paviljonger och att använda gamla skollokaler, i stället för att långsiktigt planera in goda förskolemiljöer i vår förnyelse av hela vår stadsdel, ja hela staden. När satsade staden oavsett majoritet på nybyggen av pedagogiskt goda förskolelokaler? Pedagogerna sliter och gör sitt bästa av situationen, men det är av stor vikt för barnen och pedagogerna att lokalerna fungerar på ett stödjande sätt i hela verksamheten. T.ex. kan pedagogen se in där barnen leker, sin självständiga lek? Är lokalen utrustad så barnen kan hitta en lugna vår? Det behövs delvis små rum med glasrutor för välmående barn och inte för många barn och pedagoger att relatera till för varje enskilt barn.

Idag har vi tilltagande problem med okoncentrerade barn som växt upp på våra förskolor och skolor, som inte har kunnat ge det behövliga lugnet de första åren i livet, det är inte bara föräldrarnas uppgift längre.

Ännu har vi ganska små enheter och specialbyggda förskolor med ordentliga gårdar, men dessa är på väg att utfasas, till förmån för lönsamt byggande i staden. Barnens verksamhet får man lösa efterhand och det får inte kosta för mycket. Och grönområden dit förskolorna hänvisas till krymper också.

Bygg och planera för mer harmoniska barn och sätt stopp på byggandet mot barnfabriker, som det talades om hos de aktiva föräldrarna i Axelsberg för några år sedan, när denna utveckling började ta fart. Och även i aktuella brukarundersökningen på förskolan Skogsgläntan finns kritik, bland annat mot stora enheter.”

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Jan Wallman m.fl. (s) med instämmande av ledamoten Kjell Marténg m.fl. (v) anmälde ett särskilt uttalande.

”Ännu en gång tvingas vi till ett hastigt ställningstagande för att barnen i vår stadsdel ska kunna få tillgång till förskoleplats. Detta har hänt vid ett flertal tillfällen och är högst otillfredsställande ur flera perspektiv. Vi har till exempel svårt att överblicka den ekonomiska konsekvensen av dessa hastiga beslut. Att fatta utbyggnads- och utökningsbeslut på det här sättet sätter också oss i en olycklig gisslassituation. Om vi inte bifaller förslagen kommer många barn och föräldrar inte att få tillgång till förskola och vi hamnar i skottgluggen för den kritiken.

Vi efterlyser istället en bättre sammanställning vid årets början om behoven inför kommande år samt en tydlig utbyggnadsplan för stadsdelen. Detta för attundvika den gisslansituation som uppstår vid dessa beslut.”

_______________

§8 Genomförandebeslut gällande utökning av förskolor i Gröndal, Ekensberg och Liljeholmen

Beslut

1. Hägersten-Liljeholmens stadsdelnämnd godkänner förslaget om att utöka förskolorna Pytsens och Sjöbergets kapacitet genom anpassning av befintliga lokaler.

2. Stadsdelsnämnden godkänner förslaget om att utöka förskolan Viken med en ny avdelning genom att utöka den förhyrda lokalytan.

3. Stadsdelsnämnden uppdrar åt stadsdelsförvaltningen att beställa genomförandet och att teckna hyresavtal med Micasa för den tillkommande lokalytan till förskolan Viken.

Ärendet

Stadsdelsförvaltningen föreslår att förskolan Pytsen, Sjöberget och Vikens ska utökas med sammanlagt tre förskoleavdelningar under våren 2008 för att kunna hålla barnomsorgsgarantin och erbjuda barn i kön förskoleplats.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning redovisar ärendet i ett tjänsteutlåtande av den 28 januari 2008. Dnr 45-2008-302

Förslag till beslut

Vice ordföranden Jan Wallman m.fl. (s) och ledamoten Kjell Marténg m.fl. (v) föreslog bordläggning av ärendet.

Nämnden ajournerade sig i 5 minuter.

Ordföranden Abit Dundar m.fl. (fp) föreslog att ärendet avgörs idag.

Ordföranden ställde förslaget om bordläggning mot att avgöra ärendet idag och fann att stadsdelsnämnden beslutade att ärendet ska avgöras idag.

Ordföranden Abit Dundar m.fl. (fp), ledamoten Johan Nilsson m.fl. (m) föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom förvaltningens förslag.

Ledamoten Ylva Wahlström m.fl. (mp) och ledamoten Kjell Marténg m.fl. (v) lade fram ett förslag och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.

Vice ordföranden Jan Wallman m.fl. (s) anmälde att socialdemokraterna inte deltar i beslutet.

Ordföranden förklarade överläggningen avslutad.

Beslutsgång

Ordföranden ställde de båda kvarvarande förslagen mot varandra och fann att nämnden beslutat enligt förvaltningens förslag.

Reservation

Vice ordföranden Jan Wallman m.fl. (s) och ledamoten Kjell Marténg m.fl. (v) reserverade sig mot beslutet att inte bordlägga ärendet.

Reservation

Ledamoten Ylva Wahlström m.fl. (mp) med instämmande av ledamoten Kjell Marténg m.fl. (v) reserverade sig mot beslutet med hänsyn till eget förslag.

”1. Att avslå förslaget gällande förskolorna i Gröndal, Aspudden och Liljeholmen.

2. Att snarast projektera en fristående permanent förskola inom något av de aktuella områdena, som innehåller 3-4 avdelningar.

3. För övrigt anföra följande:

Enligt förslaget är det tänkt att förskolorna Pytsen och Sjöberget ska utökas med en avdelning genom omstrukturering och anpassning av befintlig yta. Förskolan Viken är tänkt att utökas med en avdelning, från fem till sex avdelningar genom en utökning av ytan med 115 kvm.

Vänsterpartiet konstaterar att förslaget för förskolorna Pytsen och Sjöberget kommer att innebära mindre yta per barn för lek, etc. och därmed sänkt kvalité på den barnpedagogiska verksamheten samt ökad stress både för barn och personal. Ytan per barn bör inte inskränkas i syfte att upprätthålla barnomsorgsgarantin.

Att utöka förskolan Viken till sex avdelningar är inte att rekommendera. Smärtgräns för god barnomsorg brukar ofta sättas till fem avdelningar.

Förskolan ska kunna erbjuda en god pedagogisk miljö, där varje barns unika förmågor tillvaratas, stimuleras och utvecklas i relation med gruppen. En ökad trängsel befrämjar inte det.

Här väljer man att bara placera in fler barn och personal i befintliga lokaler, på två av förskoleenheterna. Det är oerhört svårt att tro att lokalerna har extra plats utan problem och hur de ska lösas redovisas bristfälligt. Det viktiga är att det inte krävs mer pengar för att utökad förskoleverksamhet. Åter igen en tydlig ekonomisk besparing på barnen och personalen, som på något vis ska fixa denna nya vardag. Borde vi inte istället även satsa på pedagogerna och barnen som är vårt framtida kapital, för att tala i ekonomiska termer.

Förskolan Viken är mer försvarbar där man bygger till en avdelning, men man skapar andra problem på denna förskola. Nu får man en hel ny avdelning att relatera till när man redan är en stor förskola och räcker gården till för alla 94 barn? Redovisning angående gården är utelämnad. Och vem av pedagogerna lyckas lär sig alla barns namn?

Tur att vårdnadsbidraget finns idag för de tappra föräldrar som låter sina barn stannar hemma, i alla fall till 3 års ålder. Fast miljöpartiet har haft klokare och bättre ekonomiska lösningar för även för denna grupp.”

_________________

§9 Fritidsverksamheten vid Elektravägens genomgångsbostäder

Beslut

 1. Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens redovisning och lägger den till handlingarna.

Ärendet

I december 2007 beslöt stadsdelsnämnden att lägga ned fritidsverksamheten vid Elektravägens genomgångsbostäder. I samband med beslutet lämnades en skrivelse från (fp), (m) och (kd) till förvaltningen för beredning av förslag som leder till ökad integration för barnen och familjerna på Elektravägen. I en annan skrivelse begärde (v) en redogörelse för bakgrunden till nedläggningen och för vilka hänsyn som tagits till FN:s barnkonvention.

I tjänsteutlåtandet beskriver förvaltningen bakgrunden till förslaget, vilka överväganden som gjorts utifrån barnens bästa och integrationssynpunkt samt för vilka insatser som i fortsättningen kommer att finnas för barnen och ungdomarna.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning redovisar ärendet i ett tjänsteutlåtande av den 15 januari 2008.

Dnr 000-446-2007 och 000-447-2007

Förslag till beslut

Ordföranden Abit Dundar m.fl. (fp), ledamoten Johan Nilsson m.fl. (m) och ledamoten Ylva Wahlström m.fl. (mp) föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom förvaltningens förslag.

Vice ordföranden Jan Wallman m.fl. (s) med instämmande av ledamoten Kjell Marténg m.fl. (v) lade fram ett förslag och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.

Ordföranden förklarade överläggningen avslutad.

Beslutsgång

Ordföranden ställde de båda förslagen mot varandra och fann att nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Reservation

Vice ordföranden Jan Wallman m.fl. (s) och ledamoten Kjell Marténg m.fl. (v) reserverade sig mot beslutet med hänsyn till eget förslag.

”Att i huvudsak godkänna förvaltningens förslag till beslut

Att förvaltningen får i uppgift att återkomma till nämnden med förslag på hur verksamheten vid Elektravägen kan bedrivas med samma omfattning som tidigare.

Samt därutöver anföra

Förvaltningen fick i uppdrag att komma med förslag om hur integrationen av de barn som bor på Elektravägen kunde förbättras. Några sådana förslag står ej att finna i denna redovisning. Tvärtom skriver förvaltningen att många av barnen inte besöker den fritidsverksamhet som finns på skolorna då föräldrarna inte gärna släpper iväg barnen på dessa aktiviteter. Att de problem som ursprungligen var anledningen till att aktuell verksamhet startade inte längre existerar kan ju dessutom bero på att den verksamhet som nu lagts ned var en bra verksamhet. Dessutom är det anmärkningsvärt att förvaltningen utställer löften om att den läxläsning som bedrivs av lärarstuderanden kommer att fortsätta. Denna verksamhet ligger utanför nämndens ansvarsområde och är således ingenting vi kan påverka.”

Särskilt uttalande

Ledamoten Kjell Marténg m.fl. (v) med instämmande av vice ordföranden Jan Wallman m.fl. (s) anmälde ett särskilt uttalande.

”På Elektravägen lever både barn och vuxna i en psykosocialt utarmad miljö. Nitton olika nationaliteter från vitt skilda områden i världen ska samsas på en begränsad yta. Det säger sig självt att stora krav ställs på de boende och att de därmed kan behöva mycket stöd i migrationsprocessen.

Den här gruppen är egentligen inte välkommen någonstans, har stora svårigheter att skapa personliga kontakter med bl.a. svenskar och barnen har svårt att bli mottagna i de svenska barngrupperna. De vuxna vistas nästan uteslutande inom sitt getto, utom möjligen när de går på SFI-undervisning, arbetar eller besöker vårdcentralen, vilket de gör ofta.

I förvaltningens redogörelse över hur barnkonventionen beaktats vid förslaget om att lägga ned fritidsverksamheten, anser vänsterpartiet att följande konventionsartiklar inte tillämpats fullt ut:

Artikel 12: Barnets rätt att få komma till tals,

Barn och unga har i många av Sveriges kommuner möjligheter att påverka beslutsfattande i frågor som rör dem genom bl.a. s.k. inflytandeforum för unga. För den speciella grupp som det gäller här finns även detaljerade riktlinjer från Migrationsverket av hur muntlig handläggning och information bör gå till. Hänsyn ska även tas till det anförda vad barnets ålder och mognad motiverar.

I förvaltningens svar sid 8 (8) anges att de barn som önskat har haft möjlighet att yttra sig… …...men få har uttryckt någon uppfattning.

Att ges möjlighet att yttra sig innebär inte att man tagit reda på vad varje barn som berörs har för åsikt i frågan, m.a.o. på lämpligt sätt intervjuat varje barn. Det innebär inte heller att man förmedlat information på tillbörligt sätt, varför artikel 12 inte kan anses ha tillämpats i vederbörlig ordning.

Artikel 2: Ickediskriminering

Omfattar ett flertal diskrimineringsgrunder, det räcker inte med att endast ange att varje barn har samma rättigheter och lika värde, sid 8 (8). Hänsyn ska även tas till etnisk bakgrund etc. Man kan då inte som på sid 6, 2:ndra stycket ange vad som är bäst ur integrationssynpunkt, eller ens föreslå deltagande i föreningsaktiviteter för någon som kanske ursprungligen kommer från Afghanistan, där föreningsliv inte är tillåtet.

På sid 8 (8) anges att ingen förälder har hört av sig till förvaltningen med anledningen av nedläggningen.

Frågan blir då om samtliga föräldrar fått information på eget modersmål, om inte och tillsammans med ovan anförda kan inte artikel 2 anses ha tillämpats fullt ut.

Elektravägens barn ska ha en bra fritid och även få kontakter med övriga samhället, och beslutsfattare bör aktivt visa att man vill veta och bryr sig om vad varje barn tänker och tycker.”

________________

§10 Handlingsplan för kvinnofrid – mot våld i nära relationer

Beslut

 1. Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens förslag till handlingsplan för kvinnofrid och hedersrelaterat våld.

 2. Stadsdelsnämnden beslutar att tillskriva kommunstyrelsen för att uppvakta regeringen i syfte att ändra socialtjänstlagen så att föräldrar inte informeras om pågående utredning vid misstanke om hedersrelaterat våld.

 3. I övrigt anföra följande:


Tyvärr får vi ganska ofta läsa eller höra om hedersrelaterat våld både mot pojkar och flickor med rötter utanför Sverige. Samhället har på olika sätt reagerat på våldet mot flickor men fortfarande är det många unga som inte vågar söka hjälp eftersom problemet är komplext.

Enligt socialtjänstlagen ska föräldrar alltid informeras när en utredning påbörjas. Detta har lett till att många unga drar sig för att söka skydd.

I handlingsplanen framgår att socialtjänsten kan träffa den unga några gånger i klargörande samtal utan att informera föräldrarna. Det är mycket bra att den möjligheten finns. Det är viktigt att förvaltningen implementerar denna information i ungdomshandläggningen.

För att fler ungdomar ska få skydd och stöd vill vi att regeringen skärper socialtjänstlagstiftningen. Exempelvis ska socialtjänsten vid misstankar om hedersrelaterat våld utreda unga utan att meddela föräldrarna. Detta syftar till att ungas förtroende för samhället ska öka och att fler ska våga söka hjälp i tid.

Stockholms stad bör ta initiativ till att uppvakta regeringen med en skrivelse i syfte att få en sådan lagändring till stånd.

Ärendet

Förvaltningen har utarbetat ett förslag till handlingsplan för kvinnofrid och mot våld i nära relationer för Hägersten-Liljeholmens stadsdelsområde. Handlingsplanen bygger bland annat på det stadsövergripande program för kvinnofrid som antogs av kommunfullmäktige 2007. Handlingsplanen innehåller anvisningar och råd för bemötande och handläggning samt information om våld i nära relationer.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning redovisar ärendet i ett tjänsteutlåtande av den 25 januari 2008. Dnr 36-2008-500

Förslag till beslut

Ordföranden Abit Dundar m.fl (fp) och ledamoten Johan Nilsson m.fl. (m) lade fram ett förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.

Nämnden ajournerade sig i 5 minuter.

Ordföranden förklarade överläggningen avslutad.

Beslutsgång

Ordföranden fann att nämnden ställde sig bakom förslaget från (fp) och (m).

_______________

§11 Brukaruppföljning av socialpsykistriska verksamheten ToRa

Beslut

 1. Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens redovisning och lägger den till handlingarna.

Ärendet

Träfflokalen Ragnvald flyttade sommaren 2007 samman med studie- och aktivitetslokalen Torsten. Efter sammanslagningen bytte verksamheten namn till ToRa. Beslut fattades om att genomföra en brukaruppföljning under hösten 2007. Av totalt ca 70 deltagare har 27 valt att delta i en intervjuundersökning om vad de anser om nya ToRa. Deltagarna som tidigare besökte träfflokalen Ragnvald var positiva, medan flera av deltagarna från studie- och aktivitetslokalen Torsten var negativa till förändringen. Personalen arbetar med frågan om hur man på bästa sätt ska kunna vidareutveckla verksamheten för att tillgodose deltagarnas önskemål.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning redovisar ärendet i ett tjänsteutlåtande av den 24 januari 2008. Dnr 31-2008-500

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

_______________

§12 Omdisponering inom Axgården

Beslut

 1. Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens förslag till omdisponering inom Axgårdens vård- och omsorgsboende, enligt tjänsteutlåtandet.

Ärendet

Förvaltningen föreslår vissa omdisponeringar inom Axgårdens vård- och omsorgsboende i syfte att samla demensenheterna för en mer enhetlig och effektiv organisation med en samlad och ökad personalkompetens samt att göra det möjligt för fler äldre och för personer med demenssjukdomar att ha husdjur.

Kommunstyrelsen beslöt den 9 januari 2008 att godkänna Hägersten-Liljeholmens förslag att avveckla verksamheten i hus 3 och 4 inom Kastanjens servicehus och säga upp hyreskontraktet. Ett led i genomförandet är att flytta korttidsboendet på Axgården till hus 1 på Kastanjens servicehus och demensboendet Vallmon i hus 4 på Kastanjen till Axgården. Omdisponeringen vid Axgården föreslås ske i samband med denna omflyttning i mars. Den föreslagna förändringen kommer att genomföras på ett omsorgsfullt sätt och genom individuella samtal med varje boende och dennes anhöriga.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning redovisar ärendet i ett tjänsteutlåtande av den 29 januari 2008. Dnr 47-2008-600

Förslag till beslut

Vice ordföranden Jan Wallman m.fl. (s) och ledamoten Kjell Marténg m.fl. (v) föreslog bordläggning av ärendet.

Ledamoten Ylva Wahlström m.fl. (mp) föreslog att nämnden återremitterar ärendet för ytterligare beredning.

Ordföranden Abit Dundar m.fl. (fp) föreslog att ärendet avgörs idag.

Ordföranden ställde förslaget om bordläggning mot att avgöra ärendet idag och fann att stadsdelsnämnden beslutade att ärendet ska avgöras idag.

Ordföranden ställde därefter förslaget om återremiss mot att avgöra ärendet idag och fann att stadsdelsnämnden beslutade att ärendet ska avgöras idag

Ordföranden Abit Dundar m.fl. (fp), ledamoten Johan Nilsson m.fl. (m) föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom förvaltningens förslag.

Ordföranden förklarade överläggningen avslutad.

Beslutsgång

Ordföranden fann att nämnden beslutat enligt förvaltningens förslag.

Reservation

Vice ordföranden Jan Wallman m.fl. (s) och ledamoten Kjell Marténg m.fl. (v) reserverade sig mot beslutet att inte bordlägga ärendet.

Reservation

Ledamoten Ylva Wahlström m.fl. (mp) reserverade sig mot beslutet med hänsyn till eget förslag.

”1. Att återremittera förslaget angående omdisponering av Axgården.

2. Att gör en så liten omflytt som möjligt helst med bibehållna boendegrupper.

3. Att förvaltningen förankra de bättre hos anhöriga, personal och äldre.

4. Att för övrigt anföra följande:

Tyvärr har varsamheten i dessa flyttplaner inte lyckats, självklart är det svårt att flytta på äldreenheter inte minst de äldre är dementa. Vi bör fortsättningsvis undvika flyttningar av våra äldre på vård- och omsorgsboenden.

Dessutom bör man tillföra vissa personalresurser där husdjur bor blad de boende äldre, för att kunna säkerställa en god kvalité om alla.”

______________

§13 Riktlinjer för kommunal hälso- och sjukvård inom Stockholms stads särskilda boenden och dagverksamheter för äldre

Beslut

 1. Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande och översänder det till kommunstyrelsen som svar på remissen.

Ärendet

Äldreförvaltningen har omarbetat tidigare riktlinjer för kommunal hälso- och sjukvård inom äldre- och handikappomsorg . Riktlinjerna är ett komplement till det regelverk som styr hälso- och sjukvården och ska ge vägledning till stadsdelsnämnderna, verksamhetschefer och de medicinskt ansvariga sjuksköterskorna (MAS) i arbetet med att utarbeta lokala rutiner. Riktlinjerna tar upp ansvarsfördelning, patientens rätt, medicintekniska produkter och hjälpmedel, vårdhygien, samverkan med landstinget, omvårdnad i livets slutskede och omhändertagande av avlidna, ledningssystem m.m.

Förvaltningen instämmer i förslaget men tillägger önskemål om att riktlinjerna borde lyfta fram den förebyggande hälso- och sjukvården på individnivå med systematiska riskbedömningar inom nutrition, fallrisk och risk för trycksår. Dessutom bör ett avsnitt med information om gällande patientförsäkring ingå.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning redovisar ärendet i ett tjänsteutlåtande av den 29 januari 2008. Dnr 006-421-2007

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Jan Wallman m.fl. (s) med instämmande av ledamoten Kjell Marténg m.fl. (v) anmälde ett särskilt uttalande.

”Vi tycker i likhet med kommunstyrelsens pensionärsråd att det blir än viktigare att den medicinskt ansvariga sjuksköterskan är anställd av staden i takt med att flera av nämndens äldreboenden läggs ut på entreprenörer. Stadsdelsnämnden får i annat fall svårare att upprätthålla sitt övergripande ansvar för äldreomsorgen.”

_______________

§14 Förslag till riktlinjer för köhanteringssystem inom äldreomsorgens vård- och omsorgsboenden

Beslut

 1. Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande och överlämnar det till kommunstyrelsen som svar på remissen.

 1. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Ärendet

Valfrihet kommer att införas i äldreomsorgens vård- och omsorgs-boenden den 1 juli 2008. Ett förslag till riktlinjer för köhanterings-system för äldreomsorgens vård- och omsorgsboenden har skickats på remiss till stadsdelsnämnderna. I remissen föreslås bland annat att det ska finnas en köansvarig handläggare i varje stadsdelsnämnd.

Valfrihetsmodellens mål är att genom en mångfald av vård- och omsorgsboenden öka de äldres möjligheter att välja till vilket boende man vill flytta till, vilket förvaltningen anser är positivt. För att kunna uppfylla målet anser förvaltningen det viktigt att köhanteringssystemet är effektivt och väl fungerande samt att köhanteringssystemet inte blir kostnadsdrivande. Förvaltningen efterfrågar därför en ekonomisk analys över systemets kostnadsmässiga effekter. Enligt förslaget har den äldre som fått plats på ett vård- och omsorgsboende möjlighet att stå kvar i kö till andra boenden, vilket förvaltningen anser kan fördröja köhanteringen och leda till långa väntetider. Vidare är det inte möjligt att prioritera äldre med akuta behov, vilket är en brist. Förslaget till köhanteringssystem innebär en ökad administration för stadsdels-nämnderna. För att få en effektiv och funktionell köhantering anser förvaltningen att köhanteringen bör skötas centralt.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning redovisar ärendet i ett tjänsteutlåtande av den 5 februari 2008. Dnr 006-453-2007.

Förslag till beslut

Ordföranden Abit Dundar m.fl. (fp), ledamoten Johan Nilsson m.fl. (m), vice ordföranden Jan Wallman m.fl. (s) och ledamoten Kjell Marténg m.fl. (v) föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom förvaltningens förslag.

Ledamoten Ylva Wahlström m.fl. (mp) lade fram ett förslag och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.

Ordföranden förklarade överläggningen avslutad.

Beslutsgång

Ordföranden ställde de båda förslagen mot varandra och fann att nämnden hade antagit förvaltningens förslag.

Reservation

Ledamoten Ylva Wahlström m.fl. (mp) reserverade sig mot beslutet med hänsyn till eget förslag:

”1. Att i det mesta ansluta oss till förvaltningens remissvar angående köhanteringssystem för äldreomsorgen.

2. Att stödja äldreförvaltningens förslag om en ansvarig handläggare på varje stadsdel.

 1. Att ge de sökande en längre svarstid, om möjligt 10 dagar.
 2. Att även inkludera servicehusen i detta eller ett liknande system.
 3. För övrigt anföra följande:

Valfrihets reformen är i grunden bra, men den behöver finnas nära biståndsbedömningen och någon form av akut förtur behöver finnas. Kanske vissa platser kan reserveras som akutplatser, då man inte kan eller vill välja. Detta valfrihets system bör inte heller få bli allt för kostsamt, därför behövs närhet och enkelhet i systemet.”

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Jan Wallman m.fl. (s) med instämmande av ledamoten Kjell Marténg m.fl. (v) anmälde ett särskilt uttalande.

”Förutom de brister som förvaltningen pekar på i utlåtandet vill vi påpeka det orimliga i att personer endast ges tre dagar att bestämma sig huruvida man accepterar erbjuden plats eller inte. Vad händer om man är bortrest under dessa tre dagar? En annan aspekt som bör belysas är hanteringen av tomställda platser. Om valfriheten skall vara reell kräver det ett visst mått av tomställda platser, vem ska bära kostnaderna för dessa?”

____________________

§15 Reviderade riktlinjer för kontaktverksamhet

Beslut

 1. Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens tjänste­utlåtande och översänder det som svar på remissen till kommunstyrelsen.

Ärendet

Socialtjänstförvaltningen har utarbetat förslag till reviderade riktlinjer för kontaktverksamhet enligt SoL, LSS och LVU. Förvaltningen är positiv till förslaget, men lämnar i tjänsteutlåtandet synpunkter på sådant som behöver förtydligas ytterligare.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning redovisar ärendet i ett tjänsteutlåtande av den 25 januari 2008. Dnr 4-2008-006

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.
___________

§16 Reviderade riktlinjer för adoptionsärenden

Beslut

 1. Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande och översänder det som svar på remissen till kommunstyrelsen.

Ärendet

Socialtjänstförvaltningen har på uppdrag av socialborgarrådet utarbetat förslag till reviderade riktlinjer för adoptionsärenden. Förvaltningen är i huvudsak positiv till förslaget, men lämnar i tjänsteutlåtandet en del kompletterande synpunkter.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning redovisar ärendet i ett tjänsteutlåtande av den 15 januari 2008. Dnr 5-2008-006

Förslag till beslut

Ordföranden Abit Dundar m.fl. (fp), ledamoten Johan Nilsson m.fl. (m) och ledamoten Ylva Wahlström m.fl. (mp) föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom förvaltningens förslag.

Vice ordföranden Jan Wallman m.fl. (s) och ledamoten Kjell Marténg m.fl. (v) lade fram ett eget förslag och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.

Ordföranden förklarade överläggningen avslutad

Beslutsgång

Ordföranden ställde de båda förslagen mot varandra och fann att nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Reservation

Vice ordföranden Jan Wallman m.fl. (s) och ledamoten Kjell Marténg m.fl. (v) reserverade sig mot beslutet med hänsyn till eget förslag.

”1. Att I huvudsak godkänna förvaltningens förslag till beslut

2. Att tillägg görs i riktlinjerna om att medgivande till adoption kan ges till sökande som är högst 50 år om barnet är äldre än 5 år

3. Att därutöver anföra följande:

På senare tid har det uppmärksammats att många svenska barn slussas runt i olika familjehemsplaceringar under hela eller delar av sina uppväxtår. Det står i många fall tidigt klart att familjehemsföräldrarna vare sig har avsikten eller förmågan att ta ett varaktigt ansvar för barnen. Många barn far mycket illa och vi har tyvärr sett alltför många exempel på barn som får hela sina liv förstörda på grund av olyckliga familjehemsplaceringar. Vi uppmärksammar i detta sammanhang att utredningen om riktlinjer för adoptionsärenden fäster särskilt stort avseende på internationell adoption, och egentligen inte föreslår några åtgärder för att underlätta och förbättra processerna när det gäller inhemsk adoption, när detta är i barnets bästa. Vi ser vidare hur riktlinjerna fäster stort avseende på lämplighetsprövning av blivande adoptanter för internationell adoption. Det är bra. Men när det gäller inhemsk adoption nämns endast familjehemsföräldrarna som möjliga adoptanter. Och det utan att det anges några kriterier för lämplighetsprövning. Vi har svårt att se den principiella skillnaden i hanteringen av nationell och internationella adoption som riktlinjerna faktiskt ger uttryck för. Vi anser att staden bör ta ett ökat ansvar för att hitta adoptanter för svenska barn när det är i barnens intresse och att riktlinjerna bör omarbetas för att skapa ökad likriktning avseende kriterierna för internationell och nationell adoption - Alla barn har rätt till de bästa föräldrarna för dem!

Vidare anser vi att det inte är någon ytterligare börda att under utredningens gång även upplysa om förväntade väntetider. En liten uppgift för förvaltningen men av stort värde för de som berörs.

När det gäller det nya förslaget anser vi att det är bra att riktlinjerna sätter barnen i fokus. Det adopterade barnets behov ska styra möjligheterna att få adoptera. Adopterade barn kan vara mer sköra, då de under den första tiden i sina liv kan ha varit utsatta för en eller flera dåliga separationer. Forskare är idag eniga om anknytningens stora betydelse för barns utveckling, hälsa och relaterande till omvärlden. Adopterade barns behov av stabila, kärleksfulla och flexibla föräldrar måste därför garanteras.

De som prövas som möjliga adoptivföräldrar ska självklart bemötas på samma sätt i alla stadsdelsnämnder. Utredningarna ska vara uppbyggda efter samma principer och ingen stadsdelsnämnd ska kunna skaffa sig ett eget förhållningssätt eller egen kultur utifrån handläggarnas subjektiva synpunkter. Kunskap om barns behov och utveckling ska vara basen i de utredningar som görs.

Dessutom fordras det en stor respekt inför de sökande som befinner sig i en ytterligt känslig situation. Att bli bedömd om man ska godtas eller inte som blivande föräldrar är känsligt. Det är individer som bedöms. Ekonomi, ålder, arbete, erfarenhet av barn, nätverk och kön ska vägas in och även kvinnors och mäns förmåga till empati, kärlek till ett barn och förmåga att sätta det blivande barnet i fokus.

Ålder är en av flera parametrar som ska vägas in vid en adoptionsutredning. Men ålder borde inte vara viktigare än exempelvis erfarenhet av barn eller socialt nätverk. Självklart ska inga personer som är äldre än 50 år få adoptera riktigt små barn, däremot kan alerta och friska 50-åringar bli mycket bra adoptivföräldrar till något äldre barn. Likaså kan en äldre adoptant till ett äldre barn besitta en känslomässig mognad, som kan underlätta anknytning och möjliggöra en positiv utveckling för ett barn som har skador, psykiska eller fysiska, med sig från ursprungslandet. Den individuella bedömningen måste vila på ett bredare underlag och inte fokusera alltför mycket på ålder. Kanske är ett personlighetstest bättre än ett åldersintyg vid lämplighetsbedömning inför adoptioner?”

_______________

§17 Uppföljning av ändring av allmänna lokala ordningsföreskrifter för Stockholm stad

Beslut

 1. Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd översänder tjänsteutlåtandet som svar på remissen till kommunstyrelsen.

Ärendet

Till Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd inkom den 11 januari 2008 uppföljning av ändring av de allmänna lokala ordningsföreskrifterna avseende förtäring av alkohol på allmän plats. Förvaltningen instämmer i stadsledningskontorets konstaterande att det med stöd av lokala ordningsföreskrifter är lättare att upprätthålla en allmän ordning.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning redovisar ärendet i ett tjänsteutlåtande av den 7 januari 2008. Dnr 13-2008-006

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

________________

§18 Plansamråd för kvarteret Parfymen 1 i Fruängen

Beslut

 1. Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd godkänner och översänder tjänsteutlåtandet som svar på remissen till stadsbyggandskontoret.

Ärendet

Plansamråd för kvarteret Parfymen 1, vid Lina Sandells plan i Fruängen har inkommit för yttrande. Förvaltningen har inget att invända mot förslaget utan ser positivt på det tillskott av större lägenheter som förslaget innebär. Hiss kommer att installeras i huset vilket också innebär att tillgängligheten ökar.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning redovisar ärendet i ett tjänsteutlåtande av den 31 januari 2008. Dnr 38-2008-006

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

__________________

§19 Skapande av ett bilfritt kvarter i Stockholm

Beslut

 1. Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd godkänner och översänder förvaltningens förslag som svar på remissen till Kommunstyrelsen och stadsbyggnads- och trafikroteln.

 2. Att därutöver anföra:


Det råder en stark bostadsbrist i Stockholm. Ett ökat bostadsbyggande förutsätter också bättre kollektivtrafik och vägar. Bilfria kvarter riskerar tyvärr att utestänga grupper av människor som i någon fas av livet är beroende av bilen för att underlätta sitt vardagliga liv. Stockholm skall bygga för alla, och inte bara för vissa grupper. Nya planerade stadsmiljöer bör få innerstads karaktär där både boende och bilen får en naturlig plats i miljön. Tankarna i motionen är i många avseenden en broms för framtida Stockholm.

Ärendet

En motion av Eie Herlitz m.fl. (mp) om skapandet av ett bilfritt kvarter i Stockholm har inkommit till stadsdelsnämnden för yttrande. I motionen framförs önskemål om att ett bilfritt kvarter skapas i något av de halvcentrala stadsutvecklingsområdena i Stockholm, till exempel i Annedal, Mariehäll. Förvaltningen anser att idén skulle kunna prövas i begränsad skala.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning redovisar ärendet i ett tjänsteutlåtande av den 30 janujari 2008. Dnr 006-454-2007

Förslag till beslut

Ordföranden Abit Dundar m.fl. (fp), ledamoten Johan Nilsson m.fl. (m) lade fram ett förslag och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.

Vice ordföranden Jan Wallman m.fl. (s) och ledamoten Kjell Marténg m.fl. (v) och ledamoten Ylva Wahlström m.fl. (mp) föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom förvaltningens förslag.

Ordförande förklarade överläggningen avslutad.

Beslutsgång

Ordföranden ställde de båda förslagen mot varandra och fann att nämnden ställde sig bakom förslaget från (fp) och (m).

Reservation

Vice ordföranden Jan Wallman m.fl. (s), ledamoten Kjell Marténg m.fl. (v) och ledamoten Ylva Wahlström m.fl. (mp) reserverade sig mot beslutet med hänsyn till förvaltningens förslag.

”Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd godkänner och översänder tjänsteutlåtandet som svar på remissen till kommunstyrelsen, stadsbyggnads- och trafikroteln.”

_________________

§20 Parkeringsreform för bättre stadsmiljö och större rättvisa

Beslut

 1. Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd godkänner och översänder tjänsteutlåtandet som svar på remissen till kommunstyrelsens stadsbyggnads och trafikrotel.

Ärendet

En motion angående parkeringsreform i Stockholm har inkommit till stadsdelsnämnden på remiss, skriven av Åsa Romson, Zaida Catalán, Einar Herlitz, Cecilia Obermüller och Mats Lindqvist (mp). En rad förslag på åtgärder presenteras samt en hemställan till kommunfullmäktige att uppdra till kommunstyrelsen att ta fram en övergripande parkeringspolicy utifrån vad som anges i motionen.

Förvaltningen ser det främst som en fråga för innerstaden, där konkurrensen om gatuutrymmet är större än i ytterstaden. Vissa av de förslagna åtgärderna skulle kunna övervägas för att åstadkomma en bättre stadsmiljö med mer utrymme för ett levande stadsliv, med speciellt fokus på fina flanörstråk och längs stadens kajer.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning redovisar ärendet i ett tjänsteutlåtande av den 29 januari 2008. Dnr 006-455-2007

Förslag till beslut

Ordföranden Abit Dundar m.fl. (fp), ledamoten Johan Nilsson m.fl. (m) föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom förvaltningens förslag.

Vice ordföranden Jan Wallman m.fl. (s), ledamoten Kjell Marténg m.fl. (v) och ledamoten Ylva Wahlström m.fl. (mp) lade fram ett förslag och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.

Ordförande förklarade överläggningen avslutad.

Beslutsgång

Ordföranden ställde de båda förslagen mot varandra och fann att nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Reservation

Vice ordföranden Jan Wallman m.fl. (s) och ledamoten Kjell Marténg m.fl. (v) och ledamoten Ylva Wahlström m.fl. (mp) reserverade sig mot beslutet med hänsyn till eget förslag.

1. ” Att stödja motionen i sin helhet som svar på remissen.

2. Att för övrigt anföra:

Denna motion är skriven för hela staden inte enbart innerstaden som förvaltningen skriver. Även vi vill ha mer träd i gatumiljön och mindre antal bilar, i vår stadsdel. Trevliga fik och närliggande små butiker är bra ur många aspekter, inte minst för små företag. Låt oss skapa en stad att leva i! Med viss parkeringsmöjlighet, men det får inte ta för stor plats som helhet i vår vackra stad.”

_______________

§21 Ansökan om serveringstillstånd på restaurang Smakfullt kök & butik

Beslut

 1. Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd har inget att erinra mot serveringstillstånd för starköl, vin och spritdryck på restaurang Smakfullt kök & butik i enlighet med ansökan.

 2. Stadsdelsnämnd översänder tjänsteutlåtandet som svar på remissen till socialtjänstnämnden.

Ärendet

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd har fått en ansökan om alkoholservering på remiss. Ansökan avser tillstånd för restaurang Smakfullt kök & butik, Ingenjörsvägen 8-10 i Liljeholmen, att servera starköl, vin och spritdrycker till allmänheten med serveringstid kl. 11.00-01.00. Restaurangen är belägen i ett område utan känd problematik vad gäller missbruk, ordningsproblem, störningar eller annat. Förvaltningen har inget att invända mot att meddela serveringstillstånd.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning redovisar ärendet i ett tjänsteutlåtande av den 28 januari 2008. Dnr 17-2008-507

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

_________________

§22 Gemensam service ekonomi - samarbete mellan förvaltningar

Beslut

 1. Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande och överlämnar det som remissyttrande till kommunstyrelsen.

 2. Nämnden ställer sig bakom stadsledningskontorets förslag. Det är emellertid viktigt att de frigjorda resurserna vid kostnadsminskningen kan användas för analys och verksamhetsstöd inom stadsdelsnämnden.

Ärendet

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd har fått i uppdrag att lämna yttrande över ärendet ”Gemensam service ekonomi - samarbete mellan förvaltningar”. I ärendet föreslår stadsledningskontoret att en gemensam service för ekonomi driftsätts senast i februari 2009.

Förvaltningen ställer sig bakom stadsledningskontorets förslag om genomförande av en gemensam service för ekonomi. Det är viktigt att de frigjorda resurserna vid kostnadsminskningen kan användas för analys och verksamhetsstöd inom stadsdelsnämnden.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning redovisar ärendet i ett tjänsteutlåtande av den 6 februari 2008. Dnr 006-404-2007

Förslag till beslut

Ordföranden Abit Dundar m.fl. (fp), ledamoten Johan Nilsson m.fl. (m) och vice ordföranden Jan Wallman m.fl. (s) föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom förvaltningens förslag.

Ledamoten Ylva Wahlström m.fl. (mp) med instämmande av ledamoten Kjell Marténg m.fl. (v) lade fram ett förslag och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.

Ordförande förklarade överläggningen avslutad.

Beslutsgång

Ordföranden ställde de båda förslagen mot varandra och fann att nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Reservation

Ledamoten Ylva Wahlström m.fl. (mp) och ledamoten Kjell Marténg m.fl. (v) reserverade sig mot beslutet med hänsyn till eget förslag.

1. ”Att avslå förslaget om gemensam service ekonomi.

2. Att förstärka stadsdelarnas egna ekonomiska ansvar.

3. Att för övrigt anföra följande:

Det finns knappt något kvar av stadsdelssatsningar, när allt ska centralstyras. Det hade varit ärligare att åter införa socialdistriktsnämnder som man hade i början av 1990-talet. Men ännu finns kanske lite större ansvar hos stadsdelarna, så att miljöpartiet med flera åter efter valet år 2010 kan återskapa stadsdelarna, så de åter har aktivt politiskt inflytande. Det behövs i denna storstads kommun!”

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Jan Wallman m.fl. (s) anmälde ett särskilt uttalande.

”Vår uppfattning är att effektiviseringar av administration många gånger är bra. Vår uppfattning är att så är fallet även denna gång. Vi vill dock fästa uppmärksamhet på att om många frågor ska tas bort från SDN och skötas av centrala staden kommer våra SDN att avlövas. I en förlängning kan detta betyda att SDN sakta minskar i betydelse. Detta är vi starka motståndare till. Fortsätter överföring av uppgifter till serviceförvaltningen kan detta innebära att denna enhet kan komma att säljas ut vilket vi är starka motståndare till”

__________________

§23 Rapporter om extern verksamhetsuppföljning av vård- och omsorgsboenden inom äldreomsorgen

Beslut

1. Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd lägger rapporten till handlingarna.

Ärendet

Anmäldes rapporter om extern verksamhetsuppföljning av vård- och omsorgsboenden inom äldreomsorgen:

- Danvikshem

- Rosstorps äldreboende

- Åsengården

- Solbacken vård och omsorg

- Nackahemmet Nacka-Koti

- Höstfibblans vårdboende

Dnr 52-2008-602

_______________

§24 Protokoll från pensionärsrådet

Beslut

1. Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd har tagit del av pensionärsrådets synpunkter och lägger protokollet till handlingarna.

1.

Ärendet

Anmäldes protokoll från pensionärsrådet av den 12 februari 2008.

______________

§25 Protokoll från handikapprådet

Beslut

1. Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd har tagit del av handikapprådets synpunkter och lägger protokollet till handlingarna.

Ärendet

Anmäldes protokoll från handikapprådet av den 7 februari 2008.

______________

§26 Anmälan av tjänstemannabeslut

Beslut

1. Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd lägger sammanställningen av tjänstemannabeslut till handlingarna.

Ärendet

Anmäldes tjänstemannabeslut fattade enligt delegation av stadsdelsdirektören enligt följande:

- Beslut om Brukaravtal mellan Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning och Brf Korsriddaren.
Dnr: 104-339-07

__________________

§27 Inkomna skrivelser

Beslut

 1. Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd uppdrar åt stadsdels-förvaltningen att vidta de åtgärder som kan föranledas av de inkomna skrivelserna.

Ärendet

Anmäldes till stadsdelsnämnden inkomna skrivelser enligt följande:

- Synpunkter på beviljat bygglov för fastighet Isprinsessan 4, Skridskovägen 9B

Inkom från Brf Isdottningen, Ingela Erixon 1 februari 2008,
dnr 55-08-001.

- Yttrande över tjänsteutlåtande Omdisponering inom Axgården

Inkom från Kerstin Eliasson och Eva-Britt Appelqvist 12 februari 2008, dnr 70-08-001.

- Synpunkter på förändringarna för de boende vid Axgården

Inkom från Anita Lundgren 13 februari 2008, dnr 72-08-001

Svar på tidigare anmäld skrivelse till nämnden 24 januari 2008

- Synpunkter på placeringen av förskola vid Axelsbergs seniorboende

Svar från förvaltningen daterat 30 januari 2008, dnr 001-441-07.

_______________

§28 Nämndens och förvaltningens frågor

Skrivelse till Exploateringsnämnden

Ordföranden Abit Dundar m.fl. (fp), ledamoten Johan Nilsson m.fl. (m), vice ordföranden Jan Wallman m.fl. (s) ledamoten Kjell Marténg m.fl. (v) och Ylva Wahlström m.fl. (mp) lade fram en skrivelse till Exploateringsnämnden med önskemål om en konsekvensbeskrivning av planerna i Sannadalsparken.

Beslut

 1. Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd uppdrar åt förvaltningen att överlämna följande skrivelse till Exploateringsnämnden.

  ”Hägersten-Liljeholmen stadsdelsnämnd har fått kännedom om att det finns intresse att bygga i Sannadalsparken. Parken fyller idag en viktig funktion både för barn och ungdomar i området. Den är välbesökt av boende i området. En enad Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd visar en stor oro för byggplanerna i parken. Vi vill att Exploateringskontoret gör en konsekvensbeskrivning av planerna i samarbete med Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning.”

_______________

Skrivelse om nytt kontor

Vice ordföranden Jan Wallman m.fl. (s) anmälde en skrivelse angående kostnader i samband med stadsdelsförvaltningens flytt.

Beslut

1. Hägersten - Liljeholmen stadsdelsnämnd överlämnar skrivelsen till stadsdelsförvaltningen för beredning.

_______________

Stadsdelsdirektörens information

Flyttkostnader

Avdelningschef Lars Wenneberg redogjorde för förvaltningens flyttkostnader och vad som ligger till grund för dessa. Flytten kommer att medföra minskade hyreskostnader jämfört med tidigare.

Juridik för förtroendevalda

Stadsdelsdirektör Maria Mannerholm påminde nämnden om utsänd inbjudan om juridik för förtroendevalda av stadsjuristen Roland Strömgren, onsdagen den 5 mars kl. 18-20.

Närmiljövandrarna i Fruängen

Projektchef Monica Slama informerade att Närmiljövandrarna i Fruängen träffas onsdagen den 20 februari kl. 18.30 på Ungdomsgården Ellen Keys gata 2. De kommer att ta upp trivselfrågor kring boendemiljön, hur man rapporterar klotter, trasiga lampor samt miljöfrågor. Alla intresserade är välkomna.

Upprustningen av Västertorps centrum

Avdelningschef Gunnar Ohlsén besvarade frågor ställda vid nämndsammanträdet den 24 januari 2008 från ersättaren Kata Hansson (s) om tidplanen för upprustningen av Västertorps centrum.

Byggstarten är planerad till mars-april 2009 och invigningen till hösten 2010.

_____________

§29 Upphandling av kost inom äldreomsorgen – godkännande av förfrågningsunderlag

§30 Upphandling av parkskötsel med renhållning i Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning

 1. Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd godkänner förfrågningsunderlaget.

 2. Stadsdelsdirektören ges i uppdrag att genomföra upphandling av parkskötsel med renhållning inom Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd.

 3. Stadsdelsdirektören ges i uppdrag att under upphandlingen fatta upphandlingsadministrativa beslut, t.ex. förtydligande av förfrågningsunderlaget.

 4. Paragrafen förklaras omedelbart justerad,

Ärendet

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning redovisar ärendet i ett tjänsteutlåtande av den 29 januari 2008. Dnr 40-2008-103

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

___________________

§31 Nedläggning av faderskapsärende

§36 Yttrande till Södertörns tingsrätt över ansökan om adoption enligt 4 kap. 10 § föräldrabalken

Sekretess

____________________

§39 Information om beslut från Länsstyrelsen i Stockholms län

§40 Protokoll från sociala delegationen

Beslut

1. Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd lägger protokollet till handlingarna.

Ärendet

Anmäldes sociala delegationens protokoll av den 6 februari 2008.

________________