Din position: Hem > Stockholms stad > Miljö- och hälsoskyddsnämnden > Sammanträde 2011-03-22

Sammanträde 2011-03-22

Datum
Klockan
17:00
Plats
Bolindersalen, Tekniska nämndhuset

2 Val av justerare och tid för justering

3 Anmälan av föregående protokoll

4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom miljöförvaltningen

5 Anmälan av handikapprådets protokoll

6 Förvaltningschefens resa till New York, 14-15 april

7 Överklagande av beslut om att lämna klagomål på buller från restaurang Marie Laveau utan ytterligare åtgärd, Hornsgatan 66 B

Yttrande till Miljödomstolen i Nacka, M 211-11
Dnr 2008-002289
(Hälsoskydd)

*

8 Redovisning av resultat från miljöförvaltningens projekt "Evenemangsplatser 2010"

9 Motion (2010:41) av Tomas Rudin (S) om fritt dricksvatten i Stockholms offentliga rum

Remiss från kommunstyrelsen
Dnr 2011-1919
(Livsmedelskontrollen)

Omedelbar justering

10 Rengöringskontroll i skolkök

Rapport från miljöförvaltningen
Dnr 2011-1937
(Livsmedelskontrollen)

11 Planering av kompetenshöjning i skolkök

En rapport från miljöförvaltningen
Dnr 2011-2222
(Livsmedelskontrollen)

12 Riktad kontroll 2010; Kontroll av kök inom vård och omsorg

En rapport från miljöförvaltningen
Dnr 2011-2685
(Livsmedelskontrollen)

13 Riktad kontroll av torghandel

Resultat av livsmedelsinspektioner 2010
Dnr 2011-2770
(Livsmedelskontrollen)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

14 Fortum Värme samägt med Stockholm stad, bemötande av remissyttrande angående ansökan om fortsatt och ändrad verksamhet vid Hässelbyverket

Remiss från Miljödomstolen angående mål
nr M1680-10
Dnr 2009-12126
(Plan och Miljö)

15 Rapport från tillsyn små verkstäder 2010

16 Tillsynsrapport - Larsboda industriområde

En undersökning av riskerna för utsläpp till dagvatten
Dnr 2010-16786
(Plan och Miljö)

18 Slutrapport för projektet BiogasMax

Dnr 2004-006787-206
(Plan och Miljö)

19 Program för framtagande av biogasstrategi

Dnr 2011-2153
(Plan och Miljö)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

20 Slutrapportering av BEST-projektet

Dnr 2004-006341-206
(Plan och Miljö)

21 Överklagande av beslut i ärende om klagomål över trafikbuller, Vanadislunden 3B

Remiss från Länsstyrelsen, nr 505-2009-022000
Dnr 2005-2967
(Plan och Miljö)

*
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

22 Industripolitiskt program för Stockholm - Motion av Carin Jämtin (S)

Remiss från kommunstyrelsen
Dnr 2011-2902
(Plan och Miljö)

Omedelbar justering

23 Resa till Shanghai, Kina, för presentation av Stockholms elbilsarbete samt deltagande på International Electric Vehicle Pilot City and Industry Development Forum 21 – 22 april 2011

(Plan och Miljö)
Dnr 2011-4087
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

24 Utseende av representanter till Svealands Kustvattenvårdsförbunds stämmor för perioden 2011-2014

(Miljöanalys/SLB-analys)
Dnr 2011-4567
Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (139 kb)

§1 Närvarorätt

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att medge närvarorätt vid dagens sammanträde till Maria Stigle från trafikkontorets nämndsekretariat, samt Marianne Kängström och Lena Embertsén från avdelningen Plan och miljö.

§2 Val av justerare och tid för justering

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden utser vice ordföranden Per Bolund (MP) att tillsammans med ordföranden Per Ankersjö (C) justera dagens protokoll.

Justering sker tisdagen den 29 mars 2011.

§3 Anmälan av föregående protokoll

Protokoll 2/2011 från miljö- och hälsoskyddsnämndens sammanträde den 15 februari 2011 anmäls.

§4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom miljöförvaltningen

Delegationsbeslut anmäls enligt lista över delegationsbeslut ur ECOS, Bilaga A, för delegationsperioden 2011-01-22 – 2011-02-25.

§5 Protokoll från handikappråd

Protokoll 1/2011 från miljö- och hälsoskyddsnämndens och fastighetsnämndens gemensamma handikappråds sammanträde den 24 januari 2011 anmäls.

§6 Förvaltningschefens resa till New York

Dnr 2011-4172

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag:

1 Miljö- och hälsoskyddsnämnden godkänner förvaltningschefens resa till
New York.

Handlingar i ärendet

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande från den 7 mars 2011.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Per Ankersjö (C) finner att nämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag.

§7 Överklagande av beslut om att lämna klagomål på buller från restaurang Marie Laveau utan ytterligare åtgärd, Hornsgatan 66 B

Yttrande till miljödomstolen i Nacka, M 211-11
Dnr 2008-002289

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag:

1 Miljö- och hälsoskyddsnämnden yrkar att miljödomstolen avslår överklagandet
i sin helhet och fastställer länsstyrelsens beslut från den 17 december 2010.

2 Miljö- och hälsoskyddsnämnden åberopar som grund för yrkandet vad som anförts i förvaltningens tjänsteutlåtande.

3 Miljö- och hälsoskyddsnämnden uppdrar till förvaltningschefen att företräda nämnden i ärendet.

Handlingar i ärendet

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande från den 7 mars 2011.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Per Ankersjö (C), vice ordföranden Per Bolund m.fl. (MP), Jonas Nilsson m.fl. (M), Karin Karlsbro (FP) och Mikael Magnusson m.fl. (S) föreslår (se beslutet).

2) Stellan F Hamrin (V) föreslår att miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att MHF gör en förnyad utredning av ärendet för att bedöma den klagandes totala buller/störningssituation, samt att därutöver anföra:

Den klagande är en ensam, äldre, fullt vital dam. Hon bor i en gammal, inte renoverad hyreslägenhet i ett äldre hus ägt av en ”svartlistad” hyresvärd. Övriga lägenheter har moderniserats på de boendes egen bekostnad. Ventilation saknas och damen har av hyresvärden blivit uppmanad att alltid ha fönstret på glänt. Elementen kan inte regleras (och blir ibland för varma). Ny, störande bad- och toalettrum har byggts i vinden ovanför sovrummet.

Lägenheten är bullerstörd från Hornsgatan och den ”tysta sidan” är inte tyst på krog/nattklubb med musikbuller, störande gäster och en stor fläkt placerad på själva gården. Fläkten har fortfarande oisolerade sidor. Lägenheten saknar således tyst sida. Störande stomljud förekommer regelbundet. Nattetid väcks damen av fläktens på/av-stängning då särskilt störande ljud förekommer.

Uppspelta, mer eller mindre berusade personer i kö/grupper utanför krogen utgör ett ständigt problem, skriker för att höras och blockerar inte sällan hela trottoaren. Eftersom förvaltningen inte gjort egna mätningar i lägenheten har damen själv gjort detta och uppmätt höga värden inomhus.

Förvaltningen har inte gjort någon långtidsmätning eftersom ljudkällan då inte kan identifieras. Men spelar det någon i roll inledningsvis? För höga värden oavsett källa får inte förekomma.

Detta är uppenbart ett något komplicerat fall men eftersom damen saknar ”tyst sida” bör åtgärder vidtas.

Beslutsgång

Ordföranden Per Ankersjö (C) ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt Per Ankersjös (C), Per Bolunds m.fl. (MP), Jonas Nilssons m.fl. (M), Karin Karlsbros (FP) och Mikael Magnussons m.fl. (S) förslag.

Reservation

Stellan F Hamrin (V) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag till beslut.


§8 Redovisning av resultat från miljöförvaltningens projekt ”Evenemangsplatser 2010

Dnr 2011-2199

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt ordföranden Per Ankersjös (C), Jonas Nilssons m.fl. (M) och Karin Karlsbros (FP) förslag:

1 Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att i huvudsak bifalla förvaltningens förslag till beslut, samt att därutöver anföra följande:

Stockholm är en modern huvudstad som idag attraherar allt fler att flytta till staden och bilda familj. Stockholm har både en dynamisk arbetsmarknad och ett brett kulturutbud för alla smaker, samt en närhet mellan platser för arbete, bostad och evenemang som få städer kan jämföra sig med. Stockholm som evenemangsstad är något vi vill vidareutveckla. Vi vill se stora artister uppträda i Stockholm, och ha engagerande kulturaktiviteter i centrala citylägen. Samtidigt är det viktigt att lagar och förordningar om störningar och buller följs.

Förvaltningen har under sommarsäsongen 2010 utfört en detaljerad kartläggning över störningsrisken och bullernivåer vid stadens evenemangsplatser. Detta återrapporteras på ett förträffligt sätt i rapporten ”Evenemangsplatser 2010”.

För att ytterligare förbättra arbetet för en evenemangsstad i världsklass ska de svar som förvaltningen ger på remisser från polisen utformas som stöd för evenemangsutövarna i att hålla de bullernormer som gäller. Förvaltningen ska endast beröra bulleraspekten i sina svar.

Tidpunkten klockan 22 innebär inte på något sätt att detta ska tolkas som ett stopp för evenemang efter klockan 22 i Stockholm. Stockholm är och förblir en evenemangsstad.

Förvaltningens svar på remisser ska innehålla information om gällande normer och regler för buller, information om hur tidigare evenemang har minskat buller och samtidigt bevarat evenemangskvaliteten, samt information om vilka boendeområden som eventuellt kan störas och hur kontakten med dessa bäst kan skötas. Förvaltningen ska inte till- eller avstyrka evenemang.

Handlingar i ärendet

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande från den 7 mars 2011. Förvaltningen föreslår att miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt följande:

Godkänna rapporten ”Evenemangsplatser 2010”, samt uppdra åt förvaltningen att besvara remisser från polisen gällande ansökningar av evenemang efter klockan 22 på de fem mest störningskänsliga evenemangsplatserna; Drakenbergsparken/Tanto, Eriksdalsbadet, Långholmen, Mariatorget och Skeppsbron.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Per Ankersjö (C), Jonas Nilsson m.fl. (M) och Karin Karlsbro (FP) föreslår (se beslutet).

2) Vice ordföranden Per Bolund m.fl. (MP) och Stellan F Hamrin (V) föreslår att miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att i huvudsak godkänna rapporten, samt att i övrigt anföra följande:

Människors behov av ostörd nattsömn måste respekteras. Samtidigt måste Stockholm också vara en evenemangsstad där olika typer av kulturevenemang kan genomföras. Miljöförvaltningen bör därför återkomma till nämnden med förslag på alternativa platser att ordna evenemang på där störningsproblemen inte blir lika stora. Förvaltningen bör också analysera om befintliga evenemangsplatser kan anpassas så att bullerstörningen kan minska, t.ex. genom att bullerplank eller liknande sätts upp.

3) Mikael Magnusson m.fl. (S) föreslår att miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

Beslutsgång

Ordföranden Per Ankersjö (C) ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt Per Ankersjös (C), Jonas Nilssons m.fl. (M) och Karin Karlsbros (FP) förslag.

Reservation

Vice ordföranden Per Bolund m.fl. (MP) och Stellan F Hamrin (V) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag till beslut.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av Mikael Magnusson m.fl. (S) enligt följande:

Miljöförvaltningen utför en viktig uppgift genom tillsynen - att se till att stadens medborgare inte utsätts för höga ljudnivåer och buller. Det är ett arbete vi socialdemokrater tycker är viktigt och ska fortsätta. Samtidigt måste Stockholm få vara en levande stad där olika typer av evenemang har en självklar plats. Vi ser därför att evenemang, även i framtiden ska kunna få genomföras efter klockan 22 i Stockholms innerstad.

§9 Motion (2010:41) av Tomas Rudin (S) om fritt dricksvatten i Stockholms offentliga rum

Remiss från kommunstyrelsen
Dnr 2011-1919

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt ordföranden Per Ankersjös (C), Jonas Nilssons m.fl. (M) och Karin Karlsbros (FP) förslag:

1 Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen.

2 Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att anföra följande:

Motionären föreslår att staden borde erbjuda fritt vatten i dricksvattenfontäner i stadens offentliga rum.

Stockholm är vida känt för sitt goda dricksvatten. Det är en resurs som vi som stockholmare ska vara glada och stolta över. Mot bakgrund av det är motionärens förslag och intentioner förståeliga. Frågan om offentliga dricksvattenfontäner är emellertid ingalunda ny. Staden hade för en tid sedan sådana dricksvattenfontäner. Erfarenheterna från den tiden vittnar om svåra problem med skadegörelse och nedskräpning i form av fimpar, snus och skräp etc, vilket också medförde hygieniska risker. På grund av detta avskaffades merparten av dessa dricksvattensfontäner.

Frågan om ett återinförande av dricksvattensfontäner har även väckts tidigare, bland annat genom en motion från 2007. I remissvaret till den motionen (se Utl 2008:46; dnr 315-1172/2007) uppskattade trafik- och renhållningsnämnden att den genomsnitsliga investeringskostnaden skulle uppgå till cirka 50000 - 100000 kronor per anläggning. Med beaktande av förevarande motionärs önskan att dricksvattenfontänerna därtill ska uppföras som konstverk i syfte att smycka staden, finns det skäl att anta att investeringskostnaden kommer att vara större än så. Trafik- och renhållningsnämnden framhöll också att drifts- och underhållskostnaderna för dricksvattensfontäner är väldigt osäkra. Mot bakgrund av detta avslogs motionen. Föredragande borgarrådet konstaterade då även att det inte ingår i stadens kärnverksamhet att investera och ansvara för dricksvattensfontäner, en uppfattning som delades av såväl trafik- och renhållningsnämnden som stadsledningskontoret, och sedermera också av Kommunfullmäktige.

De argument mot ett införande av dricksvattenfontäner som framkom vid behandlingen av 2007års motion är i allra högsta grad relevanta även idag. Detta gäller inte minst svårigheterna att freda dricksvattnet från skadegörelse som leder till sanitära olägenheter, vars konsekvenser staden enligt motionärens förslag skulle stå ansvarig för. Mot bakgrund av detta innebär förslaget också, utöver den tämligen höga investeringskostnaden, svårligen överblickbara kostnader för drift och underhåll.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden föreslår därför mot bakgrund av det ovan sagda att Kommunfullmäktige avslår motionen.

3 Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att omedelbart justera paragrafen.

Handlingar i ärendet

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande från den 7 mars 2011. Förvaltningen föreslår att miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt följande:

Tillstyrka motionen, i övrigt överlämna nämndens beslut som svar på remissen, samt att omedelbart justera paragrafen.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Per Ankersjö (C), Jonas Nilsson m.fl. (M) och Karin Karlsbro (FP) föreslår (se beslutet).

2) Vice ordföranden Per Bolund m.fl. (MP) och Stellan F Hamrin (V) föreslår att miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

3) Mikael Magnusson m.fl. (S) föreslår att miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att bifalla förvaltningens förslag att tillstyrka motionen, samt att därutöver anföra följande:

Ett av Stockholms främsta särmärken är vattnet. Staden är byggd på och omfluten av vatten. Vi har därtill möjlighet att njuta av ett gott och hälsosamt dricksvatten ur våra vattenledningssystem. Det som i många städer i världen är en bristvara, har vi rikligt av.

För att uppmärksamma dessa fantastiska tillgångar bör staden anlägga vackra och ändamålsenliga dricksvattenfontäner i våra offentliga rum – i parker, lekparker och knutpunkter där människor vistas. I en stad som blir allt mer privatiserad och kommersialiserad kan det fria dricksvattnet bli en symbol för en demokratisk stad - öppen för alla.

Beslutsgång

Ordföranden Per Ankersjö (C) ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt Per Ankersjös (C), Jonas Nilssons m.fl. (M) och Karin Karlsbros (FP) förslag.

Reservation

Vice ordföranden Per Bolund m.fl. (MP) och Stellan F Hamrin (V) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag till beslut.

Mikael Magnusson m.fl. (S) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag till beslut.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av vice ordföranden Per Bolund m.fl. (MP) enligt följande:

FN’s generalförsamlig har nyligen slagit fast att rent vatten är en mänsklig rättighet. Miljöpartiet instämmer i detta och tycker att dricksfontäner på Stockholms torg och gator kan bli en symbol för denna rättighet. Dricksvattenfontäner är en god service för dem som rör sig i staden och har en energibesparande potential då man reducerar produktion och transporter av buteljerat vatten. Dessutom kan dricksvattenfontäner bli en del av en bättre infrastruktur där vi pg.a. klimatförändringarna behöver förbereda oss för varmare somrar då behovet av dricksvatten kan komma att öka.

Särskilt uttalande lämnas av Stellan F Hamrin (V) enligt följande:

Motionen bör självfallet tillstyrkas. Inte minst eftersom kommunen ålägger Sthlm Vatten att gratis avhjälpa ekologiska problem i stadens småsjöar genom inpumpning av dricksvatten istället för att restaurera dessa sjöar på ett korrekt sätt, så att permanenta, felaktiga åtgärder inte behöver vidtas.

§10 Rengöringskontroll i skolkök

Rapport från miljöförvaltningen
Dnr 2011-1937

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag:

1 Miljö- och hälsoskyddsnämnden godkänner anmälan om rapporten.

2 Miljö- och hälsoskyddsnämnden översänder beslutet till utbildningsnämnden.

3 Miljö- och hälsoskyddsnämnden översänder beslutet till Livsmedelsverket

Handlingar i ärendet

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande från den 7 mars 2011.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Per Ankersjö (C) finner att nämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av Mikael Magnusson m.fl. (S) och Stellan F Hamrin (V) enligt följande:

Det är utmärkt att förvaltningen gör denna typ av kontroller.

Det är ännu viktigare att åtgärder vidtas. Det är också viktigt att barn och föräldrar (och politiker) får information om vilka skolor som har problem så att alla berörda kan vidta de åtgärder de bedömer som relevanta. Det är därför också viktigt för främst politiker att veta vilka av skolorna som drivs i kommunal regi så att åtgärder i dessa kan vidtas omedelbart.

Förvaltningen bör redovisa vilka skolor som inte uppfyllt kraven, om dessa bedrivs i egen regi eller inte, vad förvaltningen vidtagit för åtgärder och vad responsen på detta blivit.

Om förvaltningen bedömer att man inte kan göra ett fullgott jobb av ekonomiska eller andra skäl bör detta redovisas.

§11 Planering av kompetenshöjning i skolkök

En rapport från miljöförvaltningen
Dnr 2011-2222

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag:

1 Miljö- och hälsoskyddsnämnden godkänner anmälan om rapporten.

2 Miljö- och hälsoskyddsnämnden överlämnar beslutet till Livsmedelsverket.

3 Miljö- och hälsoskyddsnämnden överlämnar beslutet till utbildningsnämnden.

Handlingar i ärendet

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande från den 7 mars 2011.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Per Ankersjö (C) finner att nämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av Stellan F Hamrin (V) enligt följande:

Det är utmärkt att förvaltningen gör denna typ av kontroller.

Eftersom kommunalt drivna skolor som regel har sämre ekonomi pga en orättvis konkurrenssituation med större krav i form av garant för skolgång, samlingslokaler, speciallokaler, skolgårdar och regelbundenhet i specialundervisningar och förhoppningsvis speciallärare kan dessa skolors ekonomi antas vara hårdare belastad.

Förvaltningen bör därför utreda om de kommunalt drivna skolorna har behov av större resurser så att ev. brister i kökshygienen kan avhjälpas. Redovisning bör också ske av vilka skolor som inte uppfyller kraven.

§12 Riktad kontroll 2010; Kontroll av kök inom vård och omsorg

En rapport från miljöförvaltningen
Dnr 2011-2685

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag:

1 Miljö- och hälsoskyddsnämnden godkänner anmälan om rapporten.

2 Miljö- och hälsoskyddsnämnden överlämnar beslutet till Livsmedelsverket.

3 Miljö- och hälsoskyddsnämnden överlämnar beslutet till Stockholms läns landsting.

4 Miljö- och hälsoskyddsnämnden överlämnar beslutet till samtliga stadsdelsnämnder.

Handlingar i ärendet

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande från den 7 mars 2011.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Per Ankersjö (C) finner att nämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av Mikael Magnusson m.fl. (S) och Stellan F Hamrin (V) enligt följande:

Det är utmärkt att förvaltningen gör denna typ av kontroller.

Brister konstaterades i de flesta fall.

Redovisning bör ske av vilka kök som inte uppfyller kraven och om de drivs i kommunal regi, så att omedelbara åtgärder kan vidtas.

§13 Riktad kontroll av torghandel

Resultat av livsmedelsinspektioner 2010
Dnr 2011-2770

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag:

1 Miljö- och hälsoskyddsnämnden godkänner anmälan om sammanställning av riktad kontroll av torghandel.

2 Miljö- och hälsoskyddsnämnden överlämnar beslutet till Livsmedelsverket.

Handlingar i ärendet

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande från den 7 mars 2011.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Per Ankersjö (C) finner att nämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag.

§14 Fortum Värme samägt med Stockholms stad, bemötande av remissyttrande angående ansökan om fortsatt och ändrad verksamhet vid Hässelbyverket

Remiss från miljödomstolen, mål nr M1680-10
Dnr 2009-12126

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt ordföranden Per Ankersjös (C), Jonas Nilssons m.fl. (M) och Karin Karlsbros (FP) förslag:

1 Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att i huvudsak bifalla förvaltningens förslag till beslut, samt att därutöver anföra följande:

Nämnden är positiv till de förbättringar avseende både energieffektivisering och radikalt minskade utsläpp av föroreningar till luft som en installation av en rökgaskondensatanläggning vid Hässelbyverket skulle innebära. Frågan hur rökgaskondensatet ska hanteras är dock en mycket komplicerad sådan. Fortum har angivit två alternativa recipienter för kondensatet, Mälaren eller Saltsjön via Bromma reningsverk. Stockholm Vatten AB har beträffande avledning till Bromma reningsverk avstyrkt en sådan lösning med hänvisning till att det skulle medföra skador på deras anläggning. Kvar finns då alternativet att släppa ut rökgaskondensatet i Mälaren.

Frågan är mycket komplicerad ur såväl ett tekniskt- som miljöavvägnings­perspektiv. Å ena sidan medför rökgaskondensatanläggningen en väsentlig förbättring avseende utsläppen till luft; en process som dessutom innebär att värme återvinns från rökgaserna, vilket därmed gör anläggningen mer energieffektiv. Å andra sidan innebär Hässelbyverkets lokalisering att ett utsläpp av kondensatet skulle ske inom Östa Mälarens vattenskyddsområde. Även om Fortums nya förslag till provisoriska villkor – en markant förändring från föregående förslag vilket nämnden i sammanhanget välkomnar – innebär att utsläppen av rökgaskondensat renas till nivåer som enligt uppgift understiger de halter av föroreningar som i regel finns i dagvattnet, är nämnden mycket osäker på vad detta utsläpp skulle få för konsekvenser för denna känsliga recipient, och känner därmed en stor tveksamhet inför förslaget. Det oklara rättsläget beträffande miljökvalitetsnormerna gör därtill frågan än mer komplicerad.

Nämnden överlåter därför åt experterna i miljödomstolen att avgöra huruvida utsläppet kan anses acceptabelt mot bakgrund av de speciella omständigheter som råder för recipienten i detta fall samt i förhållande till den miljönytta som rökgaskondensatanläggning medför för utsläppen till luft.

Nämnden vill dock i sammanhanget erinra om Miljödomstolens deldom (2009-03-26) som förelade Fortum att undersöka möjligheten att överföra utsläppet av rökgaskondensat från Högdalens värmeverk till annan recipient (idag Mälaren). Nämnden anser därför att parterna borde undersöka huruvida det finns ytterligare alternativ för hanteringen av rökgaskondensatet. Det är av yttersta vikt att finna en långsiktig och hållbar lösning i denna fråga, i synnerhet med tanke på att liknande ansökningar om utsläpp av rökgaskondensat mycket väl kan komma på fråga i framtiden.

Handlingar i ärendet

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande från den 10 mars 2011. Förvaltningen föreslår att miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt följande:

Åberopar förvaltningens yttrande som svar på remissen samt att översända beslutet i 10 exemplar till miljödomstolen.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Per Ankersjö (C), Jonas Nilsson m.fl. (M) och Karin Karlsbro (FP) föreslår (se beslutet).

2) Vice ordföranden Per Bolund m.fl. (MP) och Mikael Magnusson m.fl. (S) föreslår att miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt följande:

1. I huvudsak åberopa förvaltningens yttrande som svar på remissen.

2. Vidhålla att förorenat rökgaskondensat inte får släppas ut i Mälaren utan att en annan lösning måste hittas.

3. I övrigt anföra följande:

Mälaren är Stockholms dricksvattentäkt och ett viktigt vattenskyddsområde. Det är orimligt att såväl övergödande ämnen som kända miljögifter ska tillåtas släppas ut i det vatten som stockholmarna både badar i och dricker av.

Istället måste ansträngningar göras för att finna nya lösningar. Nya samtal bör tas upp med Stockholm Vatten för att se om rökkondensatet på något sätt kan hanteras i Bromma reningsverk. Även möjligheterna att rena kondensatet på plats bör prövas liksom att koncentrera det och hantera det tillsammans med askan från förbränningen i Hässelbyverket.

3) Stellan F Hamrin (V) föreslår att miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att i huvudsak tillstyrka förvaltningens förslag samt att därutöver anföra följande:

Att utsläppen från Hässelbyverket uppenbarligen är förenat med betydande problem ur både legal och reell synpunkt. Med tanke på verkets belägenhet vid Stockholms dricksvattentäkt och inne i en miljonstad bör verket snarast övergå till mer miljövänlig produktion och en strategi för detta bör snarast utarbetas.

Utsläpp av kvicksilver till vatten är generellt sett allvarligare än utsläpp till land pga processer som gör kvicksilver biologiskt aktivt. Ökade utsläpp till Mälaren kan därför inte acceptera särskilt som ett nytt gift med möjlig allvarlig inverkan på människors hälsa konstaterats i blågrönalger i Sverige. Sådana alger finns i Mälararen.

Beslutsgång

Ordföranden Per Ankersjö (C) ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt Per Ankersjös (C), Jonas Nilssons m.fl. (M) och Karin Karlsbros (FP) förslag.

Reservation

Vice ordföranden Per Bolund m.fl. (MP) och Mikael Magnusson m.fl. (S) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag till beslut.

Stellan F Hamrin (V) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag till beslut.

§15 Rapport från tillsyn små verkstäder 2010

Dnr 2010-4848

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag:

1 Miljö- och hälsoskyddsnämnden godkänner rapporten av tillsynskampanjen.

2 Miljö- och hälsoskyddsnämnden överlämnar verkstadsrapporten till deltagande verksamheter, Stockholm Vatten AB, trafik- och renhållningsnämnden samt branschföreningar.

Handlingar i ärendet

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande från den 7 mars 2011.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Per Ankersjö (C), Jonas Nilsson m.fl. (M) och Karin Karlsbro (FP) föreslår (se beslutet).

2) Vice ordföranden Per Bolund m.fl. (MP) och Stellan F Hamrin (V) föreslår att miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt följande:

1. Godkänna rapporten av tillsynskampanjen.
2. Ge förvaltningen i uppdrag att intensifiera tillsynen så att tillsyn kan göras oftare än vart femte år.
3. Ge förvaltningen i uppdrag att alltid utföra tillsyn i samband med ägarbyten av verkstäder.
4. I övrigt anföra följande:

Rapporten visar att det finns stora brister i hur stadens verkstäder hanterar kemikalier och farligt avfall. För att förhindra kemikaliespridning i samhället är det viktigt att tillsyn utförs oftare så att det kan säkerställas att verkstadsinnehavaren har kunskap och rutiner för att säkert hantera kemikalier och farligt avfall. Ett tillsynsbesök vart femte år är för sällan och skulle troligen innebära att verkstäder kan hinna byta ägare flera gånger innan ny tillsyn utförs. Förvaltningen bör utföra tillsynsbesök varje gång det inrapporteras att ett ägarskifte skett så att den nya ägaren kan informeras om lämplig hantering av kemikalier och farligt avfall.

3) Mikael Magnusson m.fl. (S) föreslår att miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt följande:

1. Godkänna rapporten

2. Uppdra åt förvaltningen att återkomma med förslag på hur tillsynen över de mindre verkstäderna skulle kunna öka genom fler kontroller och ökade inspektionsresurser, samt att se över möjligheterna för att avgiftsfinansiera denna ambitionshöjning.

3. Därutöver anföra följande:

Rapporten över 2010 års tillsyn av små verkstäder visar att 40 procent av de besökta objekten fick anmärkning när det gäller hur kemikalier förvaras. 21 procent förvarade sitt farliga avfall på olämpligt sätt och 35 procent av verksamheterna fick anmärkningar när det gäller märkning av kärl innehållande farligt avfall. Sammantaget innebär detta risker för bland annat att läckage/spill når avlopps- eller dagvattenbrunn eller oskyddad mark.

Idag får dessa verksamheter inte tillsynsbesök mer än ungefär vart femte år. Detta anser vi socialdemokrater vara för låg ambition. Ökad tillsyn genom fler kontroller och ökade inspektionsresurser kan bidra till att olämplig hantering upptäcks och att kunskapsnivån på de mindre verkstäderna höjs.

Beslutsgång

Ordföranden Per Ankersjö (C) ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt Per Ankersjös (C), Jonas Nilssons m.fl. (M) och Karin Karlsbros (FP) förslag.

Reservation

Vice ordföranden Per Bolund m.fl. (MP) och Stellan F Hamrin (V) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag till beslut.

Mikael Magnusson m.fl. (S) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag till beslut.

§16 Tillsynsrapport - Larsboda industriområde

En undersökning av riskerna för utsläpp till dagvatten
Dnr 2010-16786

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag:

1 Miljö- och hälsoskyddsnämnden godkänner rapporten.

2 Miljö- och hälsoskyddsnämnden översänder rapporten för kännedom till kontaktade verksamheter (tab 1 i rapporten), Farsta stadsdelsnämnd, Dreviken- Långsjön fiskevårdsförening och föreningen Farsta Företagsområde.

Handlingar i ärendet

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande från den 23 februari 2011.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Per Ankersjö (C) finner att nämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av vice ordföranden Per Bolund m.fl. (MP) och Stellan F Hamrin (V) enligt följande:

Det är glädjande att se att inga allvarliga brister har upptäckts i Larsboda industriområde under tillsynskampanjen och att de nuvarande riskerna för utsläpp till Forsån bedöms som små. Miljöpartiet ser det som en mycket viktig uppgift för Miljöförvaltningen att fortsätta med liknande tillsynskampanjer för att öka medvetenheten hos företag med miljöfarlig verksamhet.

Då området har många hyresgäster med blandade verksamheter och en icke försumbar andel verksamheter med någon typ av miljöfarlig verksamhet anser miljöpartiet att det ändå är viktigt att fullfölja planbeskrivningens förslag på rening av dagvatten från området. Då marken i området är hårdgjord och att dagvattnet från området i dagsläget rinner helt orenat ner i ån anser vi att ett införande av dagvattenrening är ett ytterligare viktigt steg för att förhindra ett möjligt framtida utsläpp till Forsån.

§17 Hållbara Järvas årsrapport 2010 till Boverket

Dnr 2010-007153

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag:

1 Miljö- och hälsoskyddsnämnden godtar anmälan av årsrapport för projektet
Hållbara Järva.

Handlingar i ärendet

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande från den 8 mars 2011.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Per Ankersjö (C) finner att nämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av vice ordföranden Per Bolund m.fl. (MP) enligt följande:

Miljöpartiet välkomnar att staden inom projekt Hållbara Järva börjat satsa på energieffektivisering av miljonprogramshus. Mycket återstår trots detta att göra. Miljöpartiet anser att man vid upprustning av stadens miljonprogramsområden bör öka ambitionsnivån för effektiviseringen till att uppnå passivhus-standard och att staden ska höja takten och göra effektiviseringar av miljonprogramsområden i väsentligt utökad omfattning.

Särskilt uttalande lämnas av Mikael Magnusson (S) och Stellan F Hamrin (V) enligt följande:

Området kring Järvafältet har ett bostadsbestånd som är i behov av omfattande renoveringar. Det är positivt att det görs satsningar på detta även om det är långt ifrån tillräckligt. Om Järva på allvar ska kunna bli en miljöstadsdel med samma tydliga profil som Norra Djurgårdsstaden måste ambitionerna höjas.

Det skulle onekligen kunna vara en spännande utmaning, som kanske skulle kunna stimulera också näringslivet i vår stad, ifall Staden bestämde sig för att göra miljonprogramshusen i Järvaområdet till gröna hus. Många länder har stadsmiljöer som påminner om de runt Järvafältet. En rejäl satsning på att få våra miljonprogram miljöklassade skulle kunna göra Stockholm till ett internationellt föredöme, samtidigt som det skulle innebära ett rejält standardlyft för områden som är i behov av det. Då skulle vi på allvar kunna tala om att miljonprogram blir miljöprogram. Så bygger vi framtidens Stockholm.

För att stimulera en hållbar livsstil kring Järvafältet bör kollektivtrafiken förbättras och utvecklas i dialog med kranskommuner, landstinget och SL.

§18 Slutrapport för projektet BiogasMax

Dnr 2004-006787-206

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag:

1 Miljö- och hälsoskyddsnämnden godkänner förvaltningens redovisning av projektet.

Handlingar i ärendet

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande från den 24 februari 2011.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Per Ankersjö (C) finner att nämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag.

§19 Program för framtagande av biogasstrategi

Dnr 2011-2153

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag:

1 Miljö- och hälsoskyddsnämnden uppdrar åt miljöförvaltningen att ta fram en biogasstrategi enligt förslaget.

2 Miljö- och hälsoskyddsnämnden översänder beslutet till styrelsen för Stockholm Vatten AB, trafik- och renhållningsnämnden, samt till regionens övriga biogasaktörer.

Handlingar i ärendet

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande från den 24 februari 2011.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Per Ankersjö (C), Jonas Nilsson m.fl. (M), Karin Karlsbro (FP) och Mikael Magnusson m.fl. (S) föreslår (se beslutet).

2) Vice ordföranden Per Bolund m.fl. (MP) och Stellan F Hamrin (V) föreslår att miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att i huvudsak godkänna förvaltningens förslag till beslut, samt att i övrigt anföra följande

Miljöpartiet stödjer förslaget att ta fram ett program för framtagande av en biogasstrategi. Vi ser fram emot att den moderatledda majoritetens handlingsförlamning kring biogasen och dess motstånd mot insamling av matavfall äntligen kan brytas. Som vi länge påpekat har t.ex. Västerås visat att det går att få en fungerande insamling av hushållsavfallet också i flerfamiljhus. En konsekvens är att Stockholm idag importerar biogas från Västerås.

Vi anser det viktigt att konsekvenser för samtliga relevanta miljömål beaktas i strategin. Vi vill påpeka att också så kallad ”naturgas” är ett fossilt bränsle och att förbrukningen i Sverige kan behöva minska. Istället för att fokusera på ökan användning av naturgas bör Stockholms resurser användas till att göra satsningar som kan använda det biologiska avfallet till att producera värdefull biogas.

Beslutsgång

Ordföranden Per Ankersjö (C) ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt Per Ankersjös (C), Jonas Nilssons m.fl. (M), Karin Karlsbros (FP) och Mikael Magnussons m.fl. (S) förslag.

Reservation

Vice ordföranden Per Bolund m.fl. (MP) och Stellan F Hamrin (V) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av ordföranden Per Ankersjö (C), Jonas Nilsson m.fl. (M) och Karin Karlsbro (FP) enligt följande:

Vi välkomnar arbetet med att ta fram ett förslag till biogasstrategi för staden. Det råder brist på biogas och tillgången motsvarar inte alls den växande efterfrågan. Användandet av biogasfordon, både i kollektivtrafik och bland privatpersoner och näringsidkare, har ökat kraftigt de senaste åren, men trots att efterfrågan ökar ser vi fortfarande problem på tillgångssidan. Därför är det angeläget att staden tar fram en strategi som syftar till att identifiera problem och föreslå lösningar, så att tillgången och användningen av biogas kan öka.

En knäckfråga i detta är hur det biologiska avfallet kan användas på ett bättre sätt. Idag tas en stor del av avfallet från storkök och restauranger om hand, men det trängande behovet av biogas vittnar om att hushållsavfallet måste börja nyttjas på ett bättre sätt. Vi välkomnar därför att strategin särskilt kommer att adressera denna fråga, vilken givetvis också måste innehålla en analys av hur användandet av matavfallskvarnar kan öka. Genom att använda matavfallskvarnar ökar inte bara mängden avfall som kan omvandlas till biobränsle, utan volymen sopor som ska transporteras med bil minskar. Dessutom är det ett bekvämt sätt att hantera avfall för de enskilda hushållen.

Strategin bör också adressera frågan hur fler privata aktörer kan komma in på marknaden, genom att undersöka vilka hinder som finns för detta och hur staden kan vara behjälplig med att undanröja dessa.

Det pågår flera pilotprojekt i staden som redan idag kan visa på ett antal enkla metoder för att öka effektiviteten vid framställandet av biogas, exempelvis vid KTH och IVL:s anläggning vid Hammarby Sjöstadsverk. Förvaltningen bör därför i strategin särskilt inventera vilka projekt som för närvarande pågår, vilken effekt de kan förväntas ha samt analysera hur dessa forskningsresultat bäst kan implementeras.

Strategin bör också behandla frågan om rötslammets kvalitetssäkring.

Särskilt uttalande lämnas av Mikael Magnusson m.fl. (S) enligt följande:

Socialdemokraterna i Miljö- och hälsoskyddsnämnden ställer sig starkt bakom förvaltningens förslag att ta fram en biogasstrategi för staden. Vi vill understryka vikten av att denna biogasstrategi blir konkret och offensiv.

I sammanhanget bör nämnas betydelsen av att en nationell biogasstrategi nu tas fram, och att regeringen arbetar för en Europa-gemensam överenskommelse vad avser infrastruktur för biogasbränsle.

Projektet BiogasMax (ärende 18) visar att det finns goda förutsättningar för en starkt ökad användning av biogas som drivmedel.

Särskilt uttalande lämnas av Stellan F Hamrin (V) enligt följande:

Vi stödjer helhjärtat förslaget om en ny biogasstrategi. Den mycket splittrade aktörsbrist på förvaltningen pekar på bör snarast åtgärdas genom att staden återtar kontrollen över den produktion av biogas som sker utifrån bl.a. avloppsslam och insamling av biologiskt avfall.

§20 Slutrapportering av BEST-projektet

Dnr 2004-006341-206

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag:

1 Miljö- och hälsoskyddsnämnden godkänner slutrapportering av projektet BEST - BioEthanol for Sustainable Transport.

Handlingar i ärendet

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande från den 8 mars 2011.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Per Ankersjö (C), Jonas Nilsson m.fl. (M), Karin Karlsbro (FP), Mikael Magnusson m.fl. (S) och Stellan F Hamrin (V) föreslår (se beslutet).

2) Vice ordföranden Per Bolund m.fl. (MP) föreslår att miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt följande:

1. Godkänna slutrapporteringen
2. Ge förvaltningen i uppdrag att återkomma till nämnden med förslag på hur etanolfordon i framtiden kan uppmuntras och stödjas i Stockholm.

3. I övrigt anföra följande:

Slutrapporteringen av BEST-projektet visar tydligt på de stora fördelarna med att ersätta fossila bränslen med etanol. Ökad energieffektivitet, förbättrad klimatprestanda och minskad mängd partikelutsläpp är några tydliga positiva resultat av ökad etanolanvändning. Därför är det oroande att andelen etanolbilar bland nybilsförsäljningen nu faller dramatiskt i Stockholm. En viktig anledning till detta är regeringens miljöbilsdefinition som enbart fokuserar på utsläppen från avgasröret och inte på klimateffekten under hela bränslets livscykel. Därigenom gynnas bensin- och dieselbilar och andelen av dessa fordon inom miljöbilsdefinitionen ökar för närvarande kraftigt, trots att deras klimatpåverkan och påverkan på luftmiljön är betydligt sämre. Om trenderna fortsätter kommer inom kort inga nya etanolfordon säljas i Stockholm. Förvaltningen bör därför återkomma till nämnden med förslag på hur etanolfordon kan stödjas så att användandet av förnybara bränslen i stockholmstrafiken inte minskar.

Beslutsgång

Ordföranden Per Ankersjö (C) ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt Per Ankersjös (C), Jonas Nilssons m.fl. (M), Karin Karlsbros (FP), Mikael Magnussons m.fl. (S) och Stellan F Hamrins (V) förslag.

Reservation

Vice ordföranden Per Bolund m.fl. (MP) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av Stellan F Hamrin (V) enligt följande:

Vi gratulerar förvaltningen till ett väl genomfört projekt. Förvaltningen bör fås i uppdrag att utarbeta en strategi för en miljöoptimerad användning av etanol i Stockholmsområdet.

§21 Överklagande av beslut i ärende om klagomål över trafikbuller, Vanadislunden 3B

Remiss från Länsstyrelsen, dnr 505-2009-022000
Dnr 2005-2967

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag:

1 Miljö- och hälsoskyddsnämnden yrkar att länsstyrelsen avslår överklagandet
och fastställer nämndens beslut från den 4 februari 2009.

2 Miljö- och hälsoskyddsnämnden åberopar vad som anförs i förvaltningens tjänsteutlåtande till stöd för yrkandet.

Handlingar i ärendet

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande från den 8 mars 2011.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Per Ankersjö (C), vice ordföranden Per Bolund m.fl. (MP), Jonas Nilsson m.fl. (M), Karin Karlsbro (FP) och Mikael Magnusson m.fl. (S) föreslår (se beslutet).

2) Stellan F Hamrin (V) föreslår att miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att yrka att mätning görs vid relevant tillfälle i den klagandes bostad, samt därutöver anföra följande:

Mätningar tycks inte ha genomförts i den klagandes bostad efter det att åtgärder vidtagits utan att bullernivån beräknats utifrån antaganden om viss bullerreduktion. Även om detta förfarande kan accepteras när bullermätningar är svåra att genomföra tycks detta inte vara fallet i detta ärende. Teoretiska beräkningar leder ibland till felaktigt resultat och det är för de klagande ofta omöjligt att förstå logiken bakom beslutet. Vi föreslår därför att förvaltningen gör bullermätningar i detta fall. Det skulle säkerställa beslutet och öka förtroendet för staden och förvaltningen.

Beslutsgång

Ordföranden Per Ankersjö (C) ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt Per Ankersjös (C), Per Bolunds m.fl. (MP), Jonas Nilssons m.fl. (M), Karin Karlsbros (FP) och Mikael Magnussons m.fl. (S) förslag.

Reservation

Stellan F Hamrin (V) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag till beslut.

§22 Industripolitiskt program för Stockholm - Motion av Carin Jämtin (S

Remiss från kommunstyrelsen
Dnr 2011-2902

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt ordföranden Per Ankersjös (C), Jonas Nilssons m.fl. (M) och Karin Karlsbros (FP) förslag:

1 Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att anse motionen besvarad med vad som anförs i förvaltningens tjänsteutlåtande.

2 Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att anföra följande:

Motionären föreslår att staden ska ta fram ett industripolitiskt program i syfte att peka ut strategiska industriområden och därmed ge industrierna tydliga och långsiktiga förutsättningar för att kunna fortsätta och utveckla sin verksamhet.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden delar motionärens uppfattning att det är viktigt med tydliga och långsiktiga förutsättningar för företagen, så att arbetsmarknaden i staden kan fortsätta växa och nya jobb skapas. Denna tydlighet och långsiktighet måste givetvis genomsyra stadens arbete på många olika nivåer, och gör så också idag. Den av Kommunfullmäktige nyligen antagna Söderortsvisionen vittnar om detta.

Liksom förvaltningen anser nämnden att det bästa forumet att hantera denna fråga på ett mer övergripande sätt är inom arbetet med översiktsplanen för staden. Mot bakgrund av förvaltningens tjänsteutlåtande och det ovan sagda föreslår nämnden att Kommunfullmäktige finner motionen besvarad.

3 Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att omedelbart justera paragrafen.

Handlingar i ärendet

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande från den 8 mars 2011. Förvaltningen föreslår att miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt följande:

Föreslå kommunfullmäktige att anse motionen besvarad med vad som anförs i förvaltningens tjänsteutlåtande, föreslå kommunfullmäktige att ett industripolitiskt program görs som en tematisk fördjupning av översiktsplanen, samt besluta att omedelbart justera paragrafen.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Per Ankersjö (C), Jonas Nilsson m.fl. (M) och Karin Karlsbro (FP) föreslår (se beslutet).

2 Vice ordföranden Per Bolund m.fl. (MP), Mikael Magnusson m.fl. (S) och Stellan F Hamrin (V) föreslår att miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

Beslutsgång

Ordföranden Per Ankersjö (C) ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt Per Ankersjös (C), Jonas Nilssons m.fl. (M) och Karin Karlsbros (FP) förslag.

Reservation

Vice ordföranden Per Bolund m.fl. (MP), Mikael Magnusson m.fl. (S) och Stellan F Hamrin (V) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag till beslut.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av Mikael Magnusson m.fl. (S) och Stellan F Hamrin (V) enligt följande:

Precis som motionen anför har Stockholms industriområden naggats i kanterna under senare år och det har saknats ett helhetsgrepp. Att som förvaltningen föreslår låta ett industriprogram bli en del av Stockholm översiktsplan är ett bra sätt att för Staden forma en strategi för Stockholms industriutveckling som dessutom hör samman med stadsutvecklingen i stort. Det blir då också naturligt att koppla samman industriutveckling och stadsbyggnad vilket är naturligt och nödvändigt, inte minst för att peka ut de geografiska platser som blir centrala för Stadens industriutveckling.

Motionen pekar på tre områden som idag är av strategisk vikt för Stockholms industri. Dessa är Slakthusområdet, Lunda industriområde och Årsta partihallar med Västberga. Slakthusområdet är ett av de i översiktsplanen utpekade stadsutvecklingsområdena och de kommande åren kommer området med all sannolikhet få en annan karaktär. Då ökar behovet av att hitta andra geografiska platser att utveckla. Årsta partihallar med Väsberga skulle kunna vara en sådan plats. Platsen har ett bättre läge än exempelvis Slakthusområdet med mer utvecklat järnvägsnät vilket gynnar en hållbar industri. I en tid då efterfrågan på närproducerad ekologisk mat ökar kraftigt i Stockholm är det logiskt för Staden att finna möjligheter att utveckla sådan industri. Möjligheten att utveckla Årsta partihallar med Västberga till ett ekologiskt hållbart och miljövänligt industriområde bör vara en del av ett industriprogram för Stockholm.

Motionen pekar också på de industriella möjligheter Stockholm har i och med den forskning som bedrivs vid Stadens lärosäten. Genom strategiska samarbeten mellan akademi och industri skulle vår stad ha alla möjligheter att bli ledande inom såväl forskning som teknikutveckling på området. Det skulle vara positivt för Stockholm som kunskapsstad, för industri och arbetstillfällen och dessutom för Stockholm som en hållbar stad.

I ett industripolitiskt program för Stockholm bör strategierna för vilka industrier vi vill se utvecklas och växa höra samman med andra strategier och mål för vår stad, en strategisk satsning på miljöteknikutveckling bör således vara en viktig del i ett sådant program.

§23 Resa till Shanghai, Kina, för presentation av Stockholms elbilsarbete samt deltagande på International Electric Vehicle Pilot City and Industry Development Forum 21 – 22 april 2011

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag:

1 Miljö- och hälsoskyddsnämnden godkänner Eva Sunnerstedts på miljöförvaltningen deltagande vid mötet i Shanghai, Kina.

Handlingar i ärendet

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande från den 15 mars 2011.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Per Ankersjö (C) finner att nämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag.

§24 Utseende av representanter till Svealands Kustvattenvårdsförbunds stämmor för perioden 2011-2014

Dnr 2011-4567

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt sitt förslag:

1 Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att utse Torbjörn Erbe (M) som ordinarie ledamot och Karin Karlsbro (FP) som ersättare till Svealands Kustvattenvårds förbundsstämmor under åren 2011 – 2014.

Handlingar i ärendet

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande från den 21 mars 2011. Förvaltningen föreslår att miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt följande:

Utse en ledamot och en ersättare som representanter till Svealands Kustvattenvårds förbundsstämmor under åren 2011 – 2014.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Per Ankersjö (C) finner att nämnden beslutar enligt sitt förslag.

§25 Skrivelse från Per Ankersjö (C), Jonas Nilsson m.fl. (M) och Karin Karlsbro (FP)

Dnr 2011-4727

Beslut
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt sitt förslag:

1 Skrivelse från Per Ankersjö (C), Jonas Nilsson m.fl. (M) och Karin Karlsbro (FP) anmäls och överlämnas till miljöförvaltningen för beredning.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Per Ankersjö (C) finner att nämnden beslutar enligt sitt förslag.

§26 Skrivelse från Per Bolund m.fl. (MP) och Mikael Magnusson m.fl. (S) om LIP och KLIMP

Dnr 2011-4728

Beslut
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt sitt förslag:

1 Skrivelse från Per Bolund m.fl. (MP) och Mikael Magnusson (S) anmäls och överlämnas till miljöförvaltningen för beredning.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Per Ankersjö (C) finner att nämnden beslutar enligt sitt förslag.

§27 Förvaltningschefens information

Förvaltningschefen Gunnar Söderholm informerar om aktuella rättsfall samt att presidiemötet med handikappråden den 30 mars 2011 ställs in.

Lena Embertsén informerar nämnden om projektet REACH (Registration, evaluation, authorisation, restriction of chemicals).

Avdelningscheferna informerar om aktuella händelser inom sina respektive verksamhets­områden.