Din position: Hem > Stockholms stad > Miljö- och hälsoskyddsnämnden > Sammanträde 2021-04-27

Sammanträde 2021-04-27

Datum
Klockan
17:00
Plats
Bolindersalen, Tekniska nämndhuset

2 Val av justerare och tid för justering

3 Anmälan av föregående protokoll

4 Anmälan av inkomna skrivelser till miljö- och hälsoskyddsnämnden

5 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom miljöförvaltningen

6 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

7 Underlag för budget 2022 med inriktning 2023 och 2024 för Miljö- och hälsoskyddsnämnden

8 Begäran om upplysningar och yttrande från Justitieombudsmannen Yttrande till Justitieombudsmannen, JO dnr 7152-2020 avseende klagomål på miljöförvaltningens handläggning av olägenhetsanmälan

9 Tillsyn av verksamheters avfallshantering och återvinningsstationer 2020

10 Riktad tillsyn oljecistern 2020 Redovisning av miljöförvaltningens rapport

11 Tillsyn av båtklubbar 2020 Redovisning av miljöförvaltningens rapport

12 Riktad tillsyn fastighetsägares egenkontroll 2020 Redovisning av miljöförvaltningens rapport

13 Fullföljande av reservationsvis överklagande av Länsstyrelsen Stockholms beslut den 26 februari 2021 i ärende nr 505-55182-2018, 505-1200-2019, 505-2472-2019, 505-2487-2019, 505-2776-2019 och 505-3443-2019 Utveckling av talan i mark- och miljödomstolens mål nr. M 1974-21, M 1980-21, M 1921-21, M 1983-21, M 1985-21, och M 1987-21

14 Inriktningsbeslut om införande av efterhandsdebitering

15 Mått och mätmetoder för att beräkna och redovisa Stockholms stads klimatpåverkan från livsmedel samt matsvinnsmängder Avrapportering av budgetuppdrag 2020

16 EU:s klimatpakt – en chans till rättvis klimatomställning Skrivelse från Deniz Butros m.fl. (V)

17 Klimatanalys och energicentrums årsrapporter 2020

18 Deltagande i Vinnova-projektet ”Återhus – att bygga hus av hus”

19 Avrapportering av Energi- och klimatrådgivningens arbete i Stockholms stad och regionalt 2020

20 Tillsynen av små verkstäder år 2020 Redovisning av miljöförvaltningens rapport

21 Tillsynen av stora verkstäder år 2020 Redovisning av miljöförvaltningens rapport

22 Tillsynen av förorenade områden år 2020 Redovisning av miljöförvaltningens rapport

23 Tillsynen av PCB i byggnader år 2020 Redovisning av miljöförvaltningens rapport

24 Tillsynen av tvätterier år 2020 Redovisning av miljöförvaltningens rapport

25 Tillsynen av exploateringsprojekt år 2020 Redovisning av miljöförvaltningens rapport

27 Tillsynen av spårtrafik år 2020 Redovisning av miljöförvaltningens rapport

28 Tillsynen av vägtrafik år 2020 Redovisning av miljöförvaltningens rapport

29 Uppföljning av åtgärdsprogram buller år 2020 Redovisning av miljöförvaltningens årliga uppföljning av åtgärdsprogram för buller

30 Kemikaliecentrums årsrapport 2020

31 Deltagande i projektet OASY Deltagande i ansökan om medel för projektet OASY - InnOvative and systemic ApproacheS to environmental and policY analysis and solutions for persistent and mobile contaminents

§2 Val av justerare och tid för justering

§3 Anmälan av föregående protokoll

§4 Anmälan av inkomna skrivelser till miljö- och hälsoskyddsnämnden

§5 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom miljöförvaltningen

§6 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

§7 Underlag för budget 2022 med inriktning 2023 och 2024 för Miljö- och hälsoskyddsnämnden

§8 Begäran om upplysningar och yttrande från Justitieombudsmannen Yttrande till Justitieombudsmannen, JO dnr 7152-2020 avseende klagomål på miljöförvaltningens handläggning av olägenhetsanmälan

§9 Tillsyn av verksamheters avfallshantering och återvinningsstationer 2020

§10 Riktad tillsyn oljecistern 2020 Redovisning av miljöförvaltningens rapport

§11 Tillsyn av båtklubbar 2020 Redovisning av miljöförvaltningens rapport

§12 Riktad tillsyn fastighetsägares egenkontroll 2020 Redovisning av miljöförvaltningens rapport

§13 Fullföljande av reservationsvis överklagande av Länsstyrelsen Stockholms beslut den 26 februari 2021 i ärende nr 505-55182-2018, 505-1200-2019, 505-2472-2019, 505-2487-2019, 505-2776-2019 och 505-3443-2019 Utveckling av talan i mark- och miljödomstolens mål nr. M 1974-21, M 1980-21, M 1921-21, M 1983-21, M 1985-21, och M 1987-21

§14 Inriktningsbeslut om införande av efterhandsdebitering

§15 Mått och mätmetoder för att beräkna och redovisa Stockholms stads klimatpåverkan från livsmedel samt matsvinnsmängder Avrapportering av budgetuppdrag 2020

§16 EU:s klimatpakt – en chans till rättvis klimatomställning Skrivelse från Deniz Butros m.fl. (V)

§17 Klimatanalys och energicentrums årsrapporter 2020

§18 Deltagande i Vinnova-projektet ”Återhus – att bygga hus av hus”

§19 Avrapportering av Energi- och klimatrådgivningens arbete i Stockholms stad och regionalt 2020

§20 Tillsynen av små verkstäder år 2020 Redovisning av miljöförvaltningens rapport

§21 Tillsynen av stora verkstäder år 2020 Redovisning av miljöförvaltningens rapport

§22 Tillsynen av förorenade områden år 2020 Redovisning av miljöförvaltningens rapport

§23 Tillsynen av PCB i byggnader år 2020 Redovisning av miljöförvaltningens rapport

§24 Tillsynen av tvätterier år 2020 Redovisning av miljöförvaltningens rapport

§25 Tillsynen av exploateringsprojekt år 2020 Redovisning av miljöförvaltningens rapport

§27 Tillsynen av spårtrafik år 2020 Redovisning av miljöförvaltningens rapport

§28 Tillsynen av vägtrafik år 2020 Redovisning av miljöförvaltningens rapport

§29 Uppföljning av åtgärdsprogram buller år 2020 Redovisning av miljöförvaltningens årliga uppföljning av åtgärdsprogram för buller

§30 Kemikaliecentrums årsrapport 2020

§31 Deltagande i projektet OASY, Deltagande i ansökan om medel för projektet OASY - InnOvative and systemic ApproacheS to environmental and policY analysis and solutions for persistent and mobile contaminants